Методика ознайомлення дітей з предметним довкіллямСторінка19/24
Дата конвертації11.04.2016
Розмір4.57 Mb.
#1022
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

принцип субординації - світ дитинства є частиною світу дорослих, його несамостійним додатком, частиною, що є нерівноцінною цілому та підпорядкована йому;

принцип монологізму - світ дитинства є світом учнів, вихованців, а світ дорослих є світом учителів і вихователів. Зміст взаємодії транслюється тільки в одному напряму - від дорослих до дітей;

принцип сваволі - світ дорослих завжди нав'язує свої закони світу дітей, світ дітей завжди є беззахисним щодо світу дорослих, він ніяк і ніколи не впливає на нього;

принцип контролю - контроль світу дорослих розгля­дається як необхідний елемент навчання і виховання, він забезпечує вимушену асиміляцію світу дітей світом дорослих;

1 Дитина в дошкільні роки: Програма навчання і виховання. - Запоріжжя, 2004.

314


Методика ознайомлення дітей з довкіллям

принцип дорослішання - розвиток світу дитинства розглядається як дорослішання, тобто рух дітей за ство­реною світом дорослих "драбиною" вікових періодів. Пору­шення процесу - аномалія;

принцип ініціації - існування меж між світом дорослих і дітей та переведення людини із одного в інший світ;

принцип деформації - світ дитинства завжди деформо­ваний вторгненням дорослих.1

Як бачимо, означений підхід до навчання і виховання ґрунтується насамперед на певному егоцентризмі дорослих, який виявляється у прагненні висловлювати судження про дитину, порівнювати її із собою зі своєї дорослої позиції. Відтак, дитина втрачає свою самоцінність, свою істинну якісну своєрідність, перетворюється у "дорослого в мініа­тюрі" (А.Валлон), більше того - в недорозвинутого дорослого. Процес її розвитку уявляється як звичайне кількісне розгортання у часі первісно закладених психічних якостей. Спроба подолати цей недолік у руслі "егоцентричного" підходу і надати розвитку дитини якісний характер призво­дить у реальності до абсолютизації якісних відмінностей окремих стадій розвитку дитини, внаслідок чого зникає внутрішній зв'язок між ними. Типові настанови світу до­рослих підтримуються реальним становищем дитини в системі навчальних закладів. До того ж, означене має гли­боке історичне коріння, коли недостатня цінність й уні­кальність дітей підтверджувалася в уявленні дорослих їхньою нездатністю забезпечити власне існування. На превеликий жаль, означена модель взаємодії педагога і дитини панує ще й сьогодні в переважній більшості дош­кільних закладів, і втрачають від цього не тільки діти, а й дорослі, суспільство.

Результати педагогічних соціолого-психологічних дос­ліджень останніх років (В.В.Абраменкова, В.Т.Кудрявцев, 1 Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: парадигми, проекции, практики. - М., 1995. - С. 102-103.

315


Алла Богуш, Наталія Гавриш

Л.Ф.Обухова, А.Б.Орлов, Д.І.Фельдштейн та ін.) конста­тують загальне несприятливе становище дітей у суспільстві. Під впливом різного роду причин соціально-економічного характеру дисциплінарно-авторитарної моделі навчання й виховання сучасне суспільство все більше віддаляється від умов, сприятливих для повноцінного психологічного роз­витку дитини-дошкільника. Що ж спричинило вчених дійти такого висновку?

На думку Д.І.Фельдштейна, провідною причиною озна­ченого є слабка структурованість складної системи відно­шень суспільства, держави і конкретних дорослих людей з дітьми, тобто системи взаємовідносин "дорослий-дитина", "дитина - дорослий" на суспільному, державному та інди­відуальному рівнях. Сьогодні ще панують суб'єкт-об'єктні відносини, за яких дитинство виступає об'єктом спостере­ження, об'єктом перетворень, об'єктом впливу, що відобра­жується і в освітній системі, в сучасних програмах навчання і виховання. На жаль, ще й сьогодні дитинство сприймається як "приймач", який "засвоює, присвоює, рефлексує" впливи дорослої спільноти.1 Суспільство створило різні структури й передало їм свої виховні функції, "власне відрікаючись усе більшою мірою від дитинства як від своєї особливої частини". Це призвело до ситуації, коли діти почали пере­бувати "поруч, але не всередині дорослого світу".2 Йдеться про те, що дитина стала чужою, непотрібною для когорти дорослих, байдужих до неї. Дитяче співтовариство сприй­мається лише як сукупність підростаючих людей, яких і потрібно виховувати, навчати й впливати за допомогою соціально обладнаних засобів. Так сталося, що дитинство не виступає "особливою підсистемою у системі суспільства,

1 Фельдштейн Д.И. Детство как социально-психологический феномен и
особое состояние развития // Вопр. психол. - 1998. - №2. - С. 31.

2 Діти і соціум: Монографія / Заг. ред. А.М.Богуш. - Луганськ: Альма-
матер, 2006. - С. 10.

316


Методика ознайомлення дітей з довкіллям

що інтегрує всі його відносини", притому, що в дорослому світі воно набуває все більшого соціально-психологічного значення через поглиблення соціальних норм самого сус­пільства (В.В.Давидов, І.С.Кон, В.Т.Кудрявцев, В.С.Мухі­на, Д.І.Фельдштейн та ін.).

У всіх програмах суспільство орієнтується на типове, загальне, за яким зникає конкретна дитина, поглиблюється ізоляція дітей, зростає дефіцит уваги до дитини, не реалізу­ються можливості спілкування і педагогів і батьків з дити­ною. Це призводить до відчуження дітей від дорослих і однолітків, їхньої самостійності.

Повернемося до спадщини В.О.Сухомлинського і його поглядів на дитину і дитинство. Актуальними є сьогодні його слова: "Я з тривогою все більше переконувався, що в роки дитинства в багатьох - навіть у найкращих - вихова­телів людина (вихованець) виявляє себе надто однобічно: про те, хороший чи поганий вихованець, вихователь до­ходить висновку на підставі того, як він виконує норми й вимоги порядку: чи слухняний, чи не порушує правил поведінки. У слухняності й покірності багато вихователів вбачають внутрішню душевну доброту, а це далеко не так".3 Як засвідчує практика, і в сьогоденні продовжує існувати такий самий погляд на дитину.

Зазначимо, що для гуманної педагогіки В.О.Сухомлинсь­кого було властиве тонке проникнення у душу дитини, яка пізнає світ й утверджує себе в ньому. Він справедливо наголошував: "У дитинстві закладається людський корінь. Жодної рисочки природа не відшліфовує - вона тільки закладає, а відшліфовувати нам - батькам, педагогам, сус­пільству"2 . Його багаторічний педагогічний досвід дозволив стверджувати, що не може бути легкого й безтурботного виховання. Ця робота важка, копітка, в ній "незрівнянно

1 Сухомлинський В.О. Вибр. твори. - Т.З. - К.: Рад. шк., 1977. - С. 290. 2Там само. - С. 292.

317


Алла Богуш, Наталія Гавриш

більше одноманітної, втомливої, часто неприємної праці, ніж у праці, яка б давала задоволення". Більше того, "усе залежить від виховання у дитинстві", і власне саме вихован­ня людини відбувається тільки в людському середовищі. І тут варто особливо пам'ятати, що "в серці дитини, яка дивиться на світ широко відкритими очима й не знає, як жити", крихітні крижинки зла "стають великими брилами льоду"1. Отже, перебудову ціннісної системи дорослих потрібно починати саме з перебудови поглядів на дитинство.

Унікальність і самобутність дошкільного дитинства зберігається за умови гуманістичної парадигми навчання і виховання, "центрованої на світі дитинства" (В.Т.Кудряв-цев, А.Б.Орлов). Принципи гуманістичної "центрованої на світі дитинства" парадигмі навчання і виховання (за А.Б.Орловим) мають визначати характер відносин доросло­го світу зі світом дитинства:

принцип рівності - світ дитинства і світ дорослості -абсолютно рівнозначні частини світу, їх чесноти й недоліки гармонійно доповнюють один одного.

Принцип діалогізму - світ дитинства так само, як і світ дорослості наповнений своїм власним змістом. Взаємодія цих двох світів повинна будуватись як діалогічний та цілісний навчально-виховний процес.

Принцип співіснування - світ дитинства і світ дорослос­ті мають підтримувати двобічний суверенітет: діти не повинні страждати від дій дорослих, якими б мотивами ці дії не спонукалися.

Принцип свободи - світ дорослості має виключити всі види контролю над світом дитинства (крім охорони здоров'я та життя), надати світу дитинства можливість обирати свій власний шлях.

Принцип співрозвитку - розвиток світу дитинства - Це процес паралельний розвитку світу дорослості, мета роз-

1 Там само.-С. 271.

318


Методика ознайомлення дітей з довкіллям витку людини - гармонізація зовнішнього і внутрішнього Я -

мета розвитку.Принцип єдності - світ дитинства і світ дорослості не утворюють двох розрізнених (що мають межі переходу) сві­тів, вони укладають єдиний світ людей.

Принцип прийняття - людина повинна прийматися ін­шими людьми такою, яка вона є, безвідносно до норм, оцінок дорослості та дитинства.1

Зазначимо, що ці принципи були повністю реалізовані в педагогічній діяльності В.О.Сухомлинського. На жаль, це була єдина Павлиська школа того часу.

Серед причин, які негативно впливають на психічний розвиток дітей 6-8 років, учені (В.Т.Кудрявцев, Д.І.Фельдш-тейн та ін.) одностайно визначають порушення принципу наступності й перспективності в безперервному освітньому процесі, що призводить до "відсутності можливостей для поступального розвитку особистості, неперервності взаємо­відносин дитини з дорослими в новій соціальній ситуації розвитку".2 Особливо гостро відчувається відсутність нас­тупності й перспективності на сучасному етапі між дош­кільною і початковою ланками освіти, сьогодні, коли діти 6 років стали першокласниками, 50% яких перейшли до школи із сім'ї та з дошкільних закладів різного типу. Щодо принципу неперервності освіти, то неперервна освіта реалі­зується, як це зазначено в Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті, шляхом забезпечення наступності і перспективності змісту та координації нав­чально-виховної діяльності на етапі дошкільної і початкової ланок освіти, які функціонують як продовження попередніх і передбачають підготовку дітей до переходу до наступних ступенів навчання.

1 Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: парадигмш,
проекции, практики. - М., 1995. - С. 107.

2 Кудрявцев В.Т., Алиева Т.И. Еще раз о природе детской субкультурьі //
Дошк. восп. - 1997. - № 4. - С. 18.

319


Алла Богуш, Наталія Гавриш

Першою сходинкою, на якій дитина залучається до ор­ганізованого навчання, є дошкілля, що сьогодні визнано всіма державними документами висхідною, початковою ланкою освіти. Отже, на теоретичному рівні державою за­безпечено неперервність освіти від її першої сходинки до здобуття вищої освіти.

Реалізація парадигми неперервності освіти на практиці вимагає насамперед з'ясування феномена "неперервність". Що ж означає цей термін? У Новому тлумачному словнику української мови "неперервний" означає "суцільний, без­перестанний, який відбувається увесь час, не припиняю­чись, постійний, безупинний"1. Та все ж це тільки терміно­логічне тлумачення слова. Нас цікавить його освітянське значення. У педагогічних словниках означений феномен відсутній. У словнику професійної освіти неперервна освіта тлумачиться як "система безперервного навчання і вихо­вання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування інтелектуального потенціалу як найвищої цінності нації"2.

Неперервна освіта - це полікомпонентний утвір, ефектив­ність якого залежить від реалізації таких його чинників, як наступність, спадкоємність, перспективність і готовність. У такому розумінні неперервна освіта відкриває можливості для досягнення цілісності й наступності в навчанні й ви­хованні, перетворення освіти у процес, що триває все жит­тя3 .1 Новий тлумачний словник української мови. - У 4 т. - Т. 2. - К.: Аконіт,
1999.-С. 116.

2 Професійна освіта. Словник / За ред. Н.Г.Ничкало. - К.: Вища школа,
2000.-С. 216.

3 Калмикова Л.О. Сучасні проблеми наступності й перспективності та
шляхи їх впровадження. - 36.: Наступність і перспективність. - Переяс-
лав-Хмельницький, 2000. - С. 216.

320


-

Методика ознайомлення дітей з довкіллям Наступність - це вищий щабель розвитку, коріння якого проросли в попередньому ґрунті, за висловом М.Львова, "це погляд зверху вниз". Це обізнаність класоводів з програ­мами і методиками навчання і виховання дітей у дошкіль­ному закладі освіти, результатами розвиненості, навченості і вихованості дітей за всіма розділами програми і вра­хування їх у подальшій роботі початкової школи. Заува­жимо, що таке трактування не є новим у педагогічному обігу, воно стало популярним на шпальтах педагогічної преси вже впродовж декількох десятиліть, і особливо ак­туалізувалося сьогодні, ними рясніють шпальти всіх пе­дагогічних часописів. Щодо інших виокремлених чинників неперервної освіти, то їх сприймають ще з насторогою, по­декуди ототожнюють їх, розглядають як єдиний принцип наступності. Провідною функцією наступності є забезпечен­ня (за термінологією Л.Виготського) літичного розвитку дитини впродовж перехідних вікових періодів. Саме наступ­ність запобігає кризові явища у психічному розвитку осо­бистості.

Перспективність, за словами М.Львова, це погляд знизу вгору, це обізнаність педагогів дошкільної ланки освіти з програмами і технологіями навчання і виховання учнів початкової школи, це той показник, який дозволяє визначи­ти адекватні віку орієнтовні показники засвоєння дош­кільниками знань, умінь і навичок, рівень розвиненості і вихованості дитини. Спадкоємність тлумачиться у слов­нику як успадкування чогось, продовження певної діяль­ності, справи, певних традицій. Отже, спадкоємність ми розуміємо як успадкування школою діяльнісного й комуні­кативного аспектів життя дитини на його дошкільному

етапі.

Діяльнісний аспект передбачає збереження унікальної провідної діяльності дошкільного віку, з поступовим її ускладненням і літичним переходом до нової, більш складної321

_

Алла Богуш, Наталія Гавриш

навчальної діяльності, яка вимагає від дитини довільності всіх психічних процесів.

Комунікативний аспект передбачає збереження на перших етапах навчання особисто-інтимного спілкування учителя з учнями, це лагідно-довірливе гуманне ставлення до дитини, яка щойно ввійшла в новий колектив, вступила в нову соціальну позицію, що зветься "учень", "школяр". І поступово підводити дитину до усвідомлення її нової со­ціальної позиції, у якій змінюється система взаємовідносин "дитина-вихователь", що була панівною на етапі дошкіль­ного дитинства, на пріоритетність системи "вчитель-учень", поступовою орієнтацією випускників дошкільних закладів на особистість учителя як стрижень особисто-ділового піклування у шкільному навчання.

Отже, реалізація принципу наступності і перспектив­ності розвитку особистості дитини впродовж двох перших періодів дитинства (дошкільної і початкової ланок) передбачає зміну типів сумісної діяльності дитини і дорос­лого. В.Кудрявцев виокремлює три типи сумісної діяльності дитини і дорослого, які по-різному впливають на психі­чний розвиток дитини.

Перший тип - репродуктивний, побудований на інструктив­но-виконавських начатках. Дорослий для дитини виступає тільки як носій соціально заданої суми "ЗУНів", яку дитина обов'язково повинна засвоїти шляхом копіювання і наслідування під безпосереднім контролем педагога. Дорос­лий наперед знає усю програму діяльності дитини і робить усе можливе, щоб не було ніяких відхилень від неї (система відносин "роби так, як я"). За таких умов відсутня проблем­ність, немає місця для спілкування дитини з дорослим. По суті, відсутня і спільна діяльність, оскільки, за словами В.Кудрявцева, формула "роби так, як я" розчинює у собі принцип "роби зі мною", "роби краще за мене".1

Другий тип спільної діяльності - квазіевристичний. До-1 Кудрявцев В.Т. Психология развития человека. - С. 147. 322

Методика ознайомлення дітей з довкіллям

рослий залишається носієм "ЗУНів", натомість намагається створити квазіпроблему для дитини, він наштовхує дитину на ті способи вирішення навчального завдання, які сам добре знає. І в середині означеного типу сумісної діяльності також не виникає справжнього спілкування дитини з дорослим.

Насамкінець, третій, розвивальний тип спільної діяль­ності, який передбачає відкриту проблемність як для дитини, так і для педагога, виникає ситуація невизначе­ності, пошук шляхів. її вирішення, що передбачає обо­в'язкове розвивальне спілкування між педагогом і дити­ною, формування здібностей, які були відсутніми як у дитини, так і в педагога. Таке розвивальне спілкування веде до саморозвитку, до формування творчої особистості як дитини, так і педагога. За цим типом дієвою є формула: "Ро­бимо разом", "Роби зі мною", "Роби краще за мене", що від­повідає гуманістичній парадигмі освіти.

Отже, наступність і перспективність повинна передба­чати орієнтацію і вихователів дошкільних закладів, і вчи-телів-класоводів на третій, розвивальний тип - сумісну діяльність з дітьми, який враховує вікову дитячу індиві­дуальність, спонукає її до творчого самовиявлення, зберігає унікальність і самобутність дошкільного дитинства, за­безпечує літичний, безкризовий перехід дошкільника в позицію особистості другого дитинства і водночас віддзерка­лює розвивальний характер освіти. Перспективність і спадкоємність це педагогічний аспект неперервності освіти і підготовки дітей дошкільної ланки до навчання у початковій школі.

Водночас не можна вести мову про ефективну, повно­цінну підготовку дітей до навчання у школі, якщо не врахо­вувати її психологічний аспект, тобто стан внутрішньої готовності дитини до переходу в нову соціальну позицію "школяр", у нову соціальну ситуацію розвитку "школа".

323""""" ПІНЮ І і ■=-....»—н»~."-


Алла Богуш, Наталія Гавриш

Методика ознайомлення дітей з довкіллям


Готовність - це усвідомлений стан організму до сприйняття певної нової діяльності, нової інформації, який запобігає виникненню кризових явищ.

Психологічна готовність дітей до школи передбачає формування у дітей певного ставлення до школи (як серйоз­ної і соціально-значущої діяльності), тобто відповідну моти­вацію навчання, або мотиваційну готовність, а також за­безпечення рівня інтелектуального та емоційно-вольового розвитку дитини.1

Готуючи дітей до школи, слід уникати надмірного перевантаження дітей дошкільного віку інформаційними відомостями з різних освітніх галузей, які не узгоджуються з потенційними віковими можливостями їх засвоєння. Наприклад, такими, як знання з фізики, математики, гра­моти, геометрії, історії, астрономії, географії, валеології, анатомії і фізіології тощо, якими начинені і сьогодні варіативні програми дошкільних закладів. Усе частіше можна почути сьогодні, що наші діти акселерати, вони мають неабиякі потенційні можливості для засвоєння складного матеріалу, потрібно лише розробити відповідну методику навчання. Запереченням цієї сентенції є слова В.К.Котирло про те, що "прямої і однозначної залежності розвитку від навчання немає".

Розвивальний ефект навчання залежить від його змісту і методів, тобто чого навчають і як навчають, а зміст і методи навчання обов'язково лімітуються віковими мож­ливостями дітей, і в доборі змісту навчання ні в якому разі не можна ігнорувати вік дитини, оскільки, за образним виразом академіка О.Запорожця, "проблема віку, яку ми виштовхнули у двері, стукає у вікно". Не можна навчати дітей усього, чого захочуть дорослі, і чого вони можуть навчити, важливо для нас, щоб одержані знання сприяли розвитку дитини, а не були "мертвим вантажем чи меха-1Котирло В.К. Завтра в школу. - К.: Рад. шк., 1977. - С. 162. 324

пічно відтворювалися", нам це непотрібно, щоб дитина було схожою "на автоматичний устрій, який би видавав те, що в ньому запрограмоване".1

Проблема інтелектуальної готовності дітей до навчання у школі набула надзвичайної актуальності сьогодні у зв'язку з реформуванням системи освіти України, перехо­дом на навчання з 6 років та подовження його терміну до 12 років. У цьому зв'язку надзвичайно небезпечним для здоров'я дітей є перебування в одному першому класі дітей різної вікової категорії від 5 років 9-10 місяців до 7,5 років з різним ступенем психологічної готовності до навчання, з різним рівнем педагогічної підготовки до школи: діти із сім'ї (що сьогодні становить більшість - 60%), з дошкільних закладів різного типу (державних, приватних, профільних тощо), яких або зовсім не готували до школи, або готували за елітними програмами. За словами Ш.О.Амонашвілі, "чим менший вік, тим більшого значення у його визначенні надається місяцям і навіть тижням". Недиференційований підхід до дітей, уніфікація їх до загальної категорії "учень", "першокласник", затримує адаптацію дітей до нових шкільних умов діяльності, веде до нервових зривів і кризових явищ.2

Отже, відповідно до означених принципів, центральне ядро феномена "дитинство" становить система взаємовід­носин між дорослими і дитиною, між педагогом (учителя­ми, вихователями) і учнями, вихованцями, яка визначає розвиток особистості залежно від характеру цих взаємо­відносин (критичний чи літичний розвиток). Зупинимося більш докладно на сутності реалізації означених гуманістич­них принципів на етапі дошкільного дитинства в Україні.

Повернемося до стратегічного документа державного рівня Базового компонента дошкільної освіти, який ґрунту -

1 Там само. - С. 164.

2 Амонашвили IIIА. Размьішления о гуманной педагогике.

325Алла Богуш, Наталія Гавриш

Методика ознайомлення дітей з довкіллям


ється, як це зазначено в документі, на таких науково-теоретичних позиціях:

  • визнання своєрідності, унікальності особливої ролі дошкільного дитинства в становленні особистості, враху­вання сензитивності цього періоду для становлення первин­ного схематичного світогляду, супідрядності мотивів, довільної поведінки, внутрішніх етичних інтенцій, само­свідомості;

  • інтегрований підхід до організації змісту освіти;

  • реалізація особистісно орієнтованої моделі дошкіль­ної освіти;

  • забезпечення гармонійного і різнобічного розвитку особистості;

  • здійснення цілісного підходу до організації змісту дошкільної освіти;

  • орієнтація на активне проживання дошкільного ди­тинства як важливої передумови успішного розвитку її у наступні роки;

— забезпечення багатокомпонентності, наступності
між дошкільною і початковою ланками освіти.1

Як бачимо, теоретичні позиції модернізації дошкільної освіти у БКДО відбивають провідні ознаки, що характери­зують сучасне розуміння феномена "дошкільне дитинство".

Одне з головних завдань дошкільного закладу полягає у створенні комфортного середовища, забезпеченні дошкіль­нятам відчуття психологічної, фізичної комфортності, що передбачає реалізацію принципу комфортності життя ді­тей. Визначимо суть цього поняття. Комфортність у словниках тлумачиться як зручність, затишок, сукупність побутових і соціальних умов, вигод. Та це у вузькому значенні слова. Це лише його побутовий бік. Якщо йдеться про дитячу комфортність, то зміст цього феномена доціль­ніше було б визначити таким чином: це природничі та

1 Базовий компонент дошкільної освіти. - С. 12. 326

соціально-психологічні фактори, що визначають життє­діяльність дитини на позитивно-емоційному тлі від народжен­ня до дорослості. Фактори, що забезпечують сходження данини від досконалого фізичного розвитку, через засвоєння інтелектуальних, загальнолюдських та морально-етичних цінностей до високої духовності, що дає право йменуватися Людиною на планеті Земля. Отже, створити для Дитини комфортне життя означає забезпечити для неї змістовне в усьому його розмаїтті, емоційно насичене, позитивно за­барвлене життя на всіх сходинках соціальних осередків: у сім'ї, дошкільному закладі, школі, в соціумі. Один із відо­мих діячів педагогіки першої половини 20 століття Сергій Шацький писав, що "Школа для дітей, а не діти для шко­ли...". Зазначимо, що Дитина посідала центральне місце в педагогічній діяльності Василя Сухомлинського, для якої з першого до випускного класу він, Педагог, Творив їй каз­кову країну "Дитинство", оберігав її як ніжну квітку в прохолодний день від усіх негараздів шкільного життя. Якими доречними є тут слова В.О.Сухомлинського: "Ди­тина ніжний пагін, слабенька гілочка, що стане могутнім деревом і тому дитинство й потребує особливої турботи, ніжності й обережності".1 В.О.Сухомлинський закликав дорослих учителів створювати для дітей комфортні умови їхньої життєдіяльності, хоча й не вживав цього терміна. Сама дитяча природа потребує комфортності. "Дитині хочеться, зауважує В.О.Сухомлинський,- щоб хтось стар­ший, мудрий, хто має багатий життєвий досвід, узяв на себе не тільки відповідальність за неї, не тільки турботу про її благо, а й про її радощі, хвилювання".2 Звідси, й педагогіч­на сентенція, яку виводить учений: "таємниця виховання у цьому, якщо хочете, й полягає: берегти прагнення дитини1 Сухомлинський В.О. Вибр. твори. У 5 т. - Т.1. - К.: Рад. школа, 1976. -

С.'б21.


2Там само. - С. 618.

327


Алла Вогуш, Наталія Гавриш

Методика ознайомлення дітей з довкіллям


до того, щоб ви були її другом,... мудрим, інтелектуально й емоційно щедрим, морально красивим, естетично й духов­но багатим".1 Другом, який би забезпечив комфортність розвитку особистості на всіх вікових сходинках Дитинства, від немовляти до випускника школи, тобто забезпечити комфортність на всіх етапах неперервної освіти.

Докладне вивчення спадщини В.О.Сухомлинського дає нам можливість виокремити ті сходинки, які б забезпечили комфортність особистості дитини у прямому значенні цього слова. Це такі:

— Материнська школа - сім'я, або школа батьків;
—: Школа радощів - дошкільний заклад;

2— Школа мислення - початкова школа;


  • Школа людяності і довіри - середня школа;

  • Школа духовності - старша школа. Започатковується життя дитини та її виховання у сім'ї.

Сім'я, як відомо, є найпершим осередком соціалізації дитини, її переходу зі стану "біо" у стан "соціо", це її перша зустріч зі світом речей, а пізніше і світом людей. У статті "Мікроклімат вашого дому" В.О.Сухомлинський пише: " У сім'ї дитина пізнає багато речей, усе для неї нове, все її хвилює: і сонячний зайчик у кімнаті, і казка про Івасика-Телесика, і барвистий метелик, і далекий ліс на обрії, і біла хмаринка в небі, і сива голова дідуся. Але відкривається перед дитиною й інше - Людина".2

Перше, з чого дитина починає пізнавати світ комфортнос­ті, це ласкава материнська посмішка, тиха колискова піс­ня, добрі очі, лагідні обійми. "Якби світ увесь час дивився в душу дитини ласкавими очима матері, якби все, що вона зустріне пізніше на своєму життєвому шляху, було таким добрим і лагідним, як добра мати, - із сумом промовляє Вчитель, - у світі не було б ні горя, ні злочинів, ні трагедій".31 Там само. - С. 618.

2 Сухомлинський В.О. - Т. 5. - С. 417.

3 Там само. -С. 417.

Отже, комфортність немовляти, його життя залежить від батька і матері, ними вона започатковується. У хорошій сім'ї, за словами В.О.Сухомлинського, де батько і мати живуть у злагоді, де панують тонкі відносини чутливості до слова, до думки і почуття, до погляду і найменшого відтінку наст­рою, у відносинах добра, злагоди, взаємної допомоги й під­тримки, духовної єдності й щирості, довір'я і взаємної пова­ги батьків - перед дитиною якраз і відкривається все те, на чому стверджується віра в людську красу, її душевний спо­кій, рівновага тобто її комфортність.1 Нам дорослим завж­ди треба пам'ятати, що ми батьки, а батьки - це вихователі. Справжня мудрість вихователя (батька, матері, педагога), за словами В.Сухомлинського, в умінні дати дитині щастя. Щастя дитинства - це його комфортність - це "спокійне домашнє вогнище, що дає тепло і їжу"2, змістовність дитя­чого життя - це розумна батьківська любов.

Наступна сходинка життєдіяльності дитини - дошкіль­ний заклад, яку б нам дуже хотілося назвати словами В.О.Сухомлинського "школою радості", оскільки діти не можуть жити без радості", а радість завжди є джерелом її комфортності. Чи є сучасні дошкільні заклади для дитини комфортними, чи несуть вони їй радість? Щоб відповісти на це запитання, розглянемо, що ж становить собою група дітей дошкільного закладу як педагогічне явище, які вона виконує педагогічні функції. Група дітей дошкільного закладу, за словами Т.О.Репіної, це генетично найбільш рання ступінь соціальної організації дітей, де розвивається спілкування і різноманітні види спільної діяльності, формуються перші стосунки з однолітками, що так потрібні для становлення її особистості, розвивається соціальна перцепція".3

1 Сухомлинський В.О. Т. 3. - С. 417.

2 Сухомлинський В.О. - Т. 5. - С. 441.

3 Репина ТА. Социально-психологическая характеристика группьі
детского сада. - М.: Педагогика, 1988. - С. 196.


328

329


Алла Вогуш, Наталія Гавриш

За результатами дослідження російських учених, група дошкільного закладу виконує низку педагогічних функцій. З-поміж них: соціальне навчання, регулювання поведінки дитини щодо її стосунків з однолітками на основі соціально усталених норм, формування ціннісних орієнтацій; форму­вання адекватної самооцінки дитини; нормалізація і кори­гування впливу неблагополучної сім'ї.

Отже, вже сама специфіка дитячої групи, її структурні, динамічні і функціональні характеристики, статус дош­кільника в системі міжособистісних відносин є джерелом багатьох позитивних емоцій, які "багато в чому визначають її благополуччя" та комфортність.

Упродовж дошкільного віку дитина набуває основи особистісної культури, її базис, що відповідає загально­людським духовним цінностям. Особистісно орієнтований підхід створює оптимальні умови для розв'язання таких стрижневих завдань, як: забезпечення фізіологічного і пси­хічного благополуччя дитини; формування творчої осо­бистості; ранній вияв індивідуальності дитини та 'її подальший розвиток; розвиток довірливих етично-цінних міжособистісних відносин дітей з дорослими та однолітками.

У рамках особистісно-орієнтованого підходу виокремлю­ються й нові напрями навчання дітей на етапі дошкільного дитинства: від передавання вихователем дитині готових знань, умінь та навичок до навчання дітей можливостей, способів самостійного життя їх та використання у житті. Звідси, і нові завдання в навчально-пізнавальній діяльності дошкільника: формування культури пізнання, діяльнісно-практичного ставлення до світу (цілепокладання, плануван­ня, прогнозування, оцінка, контроль); формування куль­тури почуттів, тобто дитину потрібно навчити володіти "мовою" своїх емоцій: переживати радість, пізнання краси природи, мистецтва, красу спілкування, праці, турботу про інших, гордість за свій успіх. Чи може сучасний дошкільний

330


Методика ознайомлення дітей з довкіллям

заклад забезпечити сьогодні такі умови для розвитку дити­ни, щоб вона відчувала себе комфортно? На превеликий жаль, ні. Насамперед за економіко-фінансовим критерієм. Сьогод­ні держава ще не має змоги здійснювати матеріальні вклади в дитинство: 60% дошкільних закладів закрито, приміщення розпродано, а ті, що залишились, у фінансо­вому відношенні мають "залишки із залишків", діти йдуть у таку "школу радості" зі своїми іграшками, олівцями, альбомами тощо.

Сьогодні ми мусимо говорити про позитив у формуванні особистості, шукати шляхи, якими б ми могли забезпечити так необхідну для наших дітей комфортність уже на рівні дошкільного закладу та зберегти її у початковій школі -школі мислення. В.О.Сухомлинський застерігав педагогів: "ставлення дитини до навчання як до блага, щастя, радості взагалі немислиме, якщо в її духовному розвитку немає бурхливого життя думки".1

Саме тому вчений радив, щоб кожній виучуваній букві, кожній арифметичній дії передували уроки мислення "біля першоджерела думки - серед природи", навіть несміливий і сором'язливий стає тут допитливим мислителем. Серед природи, серед розмаїття наочних образів дитина відчуває себе надзвичайно комфортно, саме тому, за словами В.О.Су-хомлинського, "кожна подорож у природи є уроком мислення, уроком розвитку розуму".

Уроки серед природи, уроки мислення можна впевнено назвати уроками для дітей. Та чи насправді всі уроки сучасної школи задовольняють дитину, приносять їй радість і задоволення? Чи відчуває дитина себе комфортно на уроці? Послідовник В.О.Сухомлинського відомий грузинський учений і педагог-практик Ш.О.Амонашвілі аналізує дитячі твори з теми "Добрий день, урок!" і наводить уривки із творів учнів початкових класів. Ось деякі з них:

'Сухомлинський В.О. - Т.2. - К.: Рад. школа, 1976. - С. 335.

331


———■——Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка