Методика І техніка лат лат як окрема комплексна лінгводисциплінаСкачати 152.01 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір152.01 Kb.
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З КУРСУ

„ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ”

Практичне заняття № І. Тема: МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ЛАТ


 1. ЛАТ як окрема комплексна лінгводисципліна.

 2. Види лінгвістичного аналізу тексту:

- графемний,

- фонетичний (фонологічний),

- морфемний,

- дериватологічний (словотвірний),

- морфологічний,

- лексико-фразеологічний, • синтаксичний,

 • стилістичний,

 • метричний.

Дати лінгвістичну характеристику мовних елементів різних рівнів, прокоментувати їх добір відповідно до теми, ідейного задуму, образної системи твору та художньо-естетичної концепції автора.

3. Специфіка і значення ЛАТ.


Відпрацювання і закріплення різних видів лінгвістичного аналізу на матеріалі поетичного тексту Я. Ткачівського «Білий танець…».
Література

 1. Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика: Учебник. –– М.: Флинта, 2005. –– 496с.

 2. Баянкина Е.О. О системном подходе к анализу текста //Вестн.
  Ленинградского ун-та. - Сер. 2. - 1990. Вып. І. - С.39-44.

 3. Валгина Н. Знаки препинания как средство выражения смысла в тексте // Филологические науки. –– 2004. ––№4. –– С.16-37.

 4. Ващенко В.С. Стилістика речення в українській мові. - Дніпропетровськ. – 1968.

 5. Гузенко Н. Лінгвістичний аналіз тексту на шкільному уроці .// Вивчаємо українську мову та літературу. –– 2005. –– №22-23. –– С.2-11

 6. Давыдова Т. Целостный анализ поэтического произведения // Русская словесность.–– 2003. –– №4. –– С.18-22.

 7. Жайворонок В. Українська етнолінгвістика: /Нариси. –– К.: Довіра, 2007. –– 262с.

 8. Земская Е.А. Словообразование и текст: // Вопросы языкознания. – 1990. - №6.

 9. Ковалик І.І., Мацько Л.І., Плющ М.Я. Методика лінгвістичного
  аналізу тексту. - К., 1984.

 10. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту. – Тернопіль, 2005.

 11. Лабащук М. Лінгвоаналіз писемного та усного мовлення // Лабащук М.С. Психологія мовленнєвої діяльності. –– Тернопіль, 1995. –– С.73-95.

 12. Миронюк Н. Лінгвістичний аналіз художнього тексту//3б. вправ і завдань. - К., 1993.

 13. Міщук У. Поетична мова як репрезентант мовної особистості (на основі творчості Ліни Костенко та Василя Стуса) // Українська мова. –– 2008. –– №2. –– С.89-101.

 14. Недбайло Л.І. Стилістичні функції морфологічних одиниць // Теоретичні проблеми лінгвістичної стилістики. - К., 1972 . - С. 87-104.

 15. Новиков А.И. Текст, смысл и проблемная ситуация // Вопр. филологии. – 2000. - №3.

 16. Ситченко А. Морфологічний аналіз художнього твору // Українська мова та література в загальноосвітній школі. –– 2005. –– №12. –– С.11-14.

 17. Шевченко Л. Лінгвістичні інтерпретації // Мовознавство. –– 2006. –– №5. –– С.66-72.

Практичне заняття № 2.

Тема: ВИДИ ТЕКСТІВ

1. Поняття про текст. Ознайомлення з різними видами текстів та їх властивостями.

2. Тексти усіх функціональних стилів української мови та їхніх жанрових різновидів:

- художній текст як художнє відображення дійсності, як явище словесного мистецтва;

- визначення текстів публіцистичного, наукового, офіційно-ділового, виробничо-технічного, усно-розмовного стилю.

3. Фактори, що зумовлюють характер відбору й організацію мовних засобів у тексті:

- зміст тексту;

- належність до певного стилю і жанру;

- ідейна та літературно-художня позиції автора тексту;

- епоха, період, час створення тексту.


Аналіз уривку тексту Ліни Костенко «Берестечко» з урахуванням факторів, що зумовлюють характер відбору й організацію мовних засобів.
Література

 1. Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика: Учебник. –– М.: Флинта, 2005. –– 496с.

 2. Бєлова А. Поняття «Стиль», «жанр», «дискурс» в сучасній лінгвістиці // Вісник КНУ: Іноземна філологія. –– 2004. –– Вип.. 32-33. –– С.8-14.

 3. Бублейник І. Організація, лексичних засобів у поетичному мовленні. - УМЛШ. - І978. - № 10 - С. 37-42.

 4. Жайворонок В. Українська етнолінгвістика: /Нариси. –– К.: Довіра, 2007. –– 262с.

 5. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту. – Тернопіль, 2005.

 6. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. –– Одесса, 2002.

 7. Недбайло Л.І. Стилістичні функції морфологічних одиниць // Теоретичні проблеми лінгвістичної стилістики. - К., 1972 . - С. 87-104.

 8. Новиков А.И. Текст, смысл и проблемная ситуация // Вопр. филологии. – 2000. - №3.

Практичне заняття № 3

Тема: ПРИЙОМИ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТУ


 1. Візуальне й акустичне сприймання тексту. Сегментування тексту.

 2. Спостереження над мовними елементами всіх рівнів (на основі запропонованих текстів).

 3. Вибір і систематизація матеріалу.

 4. Лінгвістичний коментар мовних явищ відповідно до специфіки тексту.

 5. Лінгвістичний експеримент (заміна в тексті одних мовних засобів іншими – синонімічними) як один із прийомів аналізу.

 6. Поняття про статистичні прийоми аналізу. Визначення взаємозв'язків і взаємозалежності кількісних і якісних показників при аналізі мовного матеріалу.

 7. Робота зі словниками і довідниками над лексичним матеріалом запропонованих текстів

 8. Творче використання загальної схеми лінгвістичного аналізу текстів різного виду.


Відпрацювання прийомів ЛАТ на матеріалі конкретних (на вибір студентів) поетичних та прозових творів класичної української літератури та сучасної прози та поезії (Леся Українка, Іван Франко, Василь Стефаник, Микола Куліш, Іван Драч, Ліна Костенко та ін).
Література

 1. Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика: Учебник. –– М.: Флинта, 2005. –– 496с.

 2. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. Основы теории, пригнципы и аспекты анализа: Учебник. –– М.: Акад. Проект, 2004. –– 464с.

 3. Валгина Н. Знаки препинания как средство выражения смысла в тексте // Филологические науки. –– 2004. ––№4. –– С.16-37.

 4. Гузенко Н. Лінгвістичний аналіз тексту на шкільному уроці .// Вивчаємо українську мову та літературу. –– 2005. –– №22-23. –– С.2-11.

 5. Давыдова Т. Целостный анализ поэтического произведения // Русская словесность.–– 2003. –– №4. –– С.18-22.

 6. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту. – Тернопіль, 2005.

 7. Лабащук М. Лінгвоаналіз писемного та усного мовлення // Лабащук М.С. Психологія мовленнєвої діяльності. –– Тернопіль, 1995. –– С.73-95.

 8. Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту (Основи лінгвопоетики): Навчальний посібник. –– Вінниця: Нова книга, 2005. –– 461с.

 9. Пасічник Є.А. Аспекти й прийоми аналізу художнього тексту. -
  УМЛШ. – 1982. - № 8. - С. 30-36.

 10. Пасічник Є.А. Шляхи аналізу художнього твору. – УМЛШ. - 1982
  - № 6. - С. 35-41.

 11. Рожило Л.П. Загальні основи лінгвістичного аналізу художнього
  твору. – УМЛШ. - 1978. - № 2. – С.20-28.

 12. Ситченко А. Морфологічний аналіз художнього твору // Українська мова та література в загальноосвітній школі. –– 2005. –– №12. –– С.11-14.

 13. Тодоров Ц. Теория символа. – М.: Дом инт. книги, 1999.

Практичне заняття №4

Тема: ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ

Визначення жанрової належності поетичного тексту (поема, балада, поезія, сонет, байка тощо).

Тематично-ідейний зміст та образна система твору.

Озвучення тексту або уривка (читання вголос, прослуховуваннязапису на платівці, магнітофонній стрічці).

Мовні засоби, якими досягається ритм, рима, евфонія поетичного тексту. Співвіднесеність мовних засобів і розміру віршованого тексту.

Особливості мовного вираження поетичної образності (на мовному матеріалі всіх рівнів). Функції алітерації, ономатопоетичної лексики тощо.

Виявлення ї характеристика емоційно забарвлених мовних
елементів.

Естетична функція поетичного слова.


Відпрацювання та удосконалення методики лінгвістичного аналізу на матеріалі текстів поезій Т.Шевченка, І.Франка, Лесі Українки, Л.Костенко, І. Драча, М.Вінграновського, Б.-І. Антонича та ін.
Література

 1. Алеференко Н. Поэтическая энергия слова: синергетика языка, сознания и культуры. –– М.: Академия. –– 2002.

 2. Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика: Учебник. –– М.: Флинта, 2005. –– 496с.

 3. Безкровна І.О. Поетичний текст як комунікативний акт: типи адресатів // Мовознавство. – 1988. – №4 – 5. – С. 67 – 72.

 4. Бублейник І. Організація, лексичних засобів у поетичному мовленні. - УМЛШ. - І978. - № 10 - С. 37-42.

 5. Булаховський Л.А. Модні засобі інтимізації в поезії Тараса
  Шевченка. - Вибрані праці в 5-ти т. - К., 1977. - Т.2. - С.573-593.

 6. Давыдова Т. Целостный анализ поэтического произведения // Русская словесность.–– 2003. –– №4. –– С.18-22.

 7. Ковалик І.І., Мацько Л.І., Плющ М.Я. Методика лінгвістичного
  аналізу тексту. - К., 1984.

 8. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту. – Тернопіль, 2005.

 9. Міщук У. Поетична мова як репрезентант мовної особистості (на основі творчості Ліни Костенко та Василя Стуса) // Українська мова. –– 2008. –– №2. –– С.89-101.

Практичне заняття № 5

Тема: ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТІВ ДРАМАТУРГІЙНИХ ТВОРІВ

1. Виділення структурних компонентів тексту: діалоги, монологи, ремарки.

2. Опис і характеристика:

а) мовних прийомів побудови діалогу (комунікативна спрямованість, співвіднесеність лексичних одиниць, особливості синтаксичної структури реплік, їх інтонаційний малюнок);

б)змістових і мовно-виражальних особливостей побудови монологу;

в) мовних особливостей, ремарок та специфіки ремарок у драматургійних текстах різних авторів;

г) мовних засобів підтексту (якщо він є).


 1. Визначення особливостей передачі сюжету, змісту та ідейного задуму у творах драматичного жанру.

 2. Створення образності засобами драматургійного тексту. Розміщення образотворчих мовних засобів у тексті драми.


Відпрацювання методів і прийомів лінгвістичного аналізу на матеріалі драматургійних текстів українських класиків (М.Кропивницького, Лесі Українки, Івана Франка, В.Винниченка, Олександра Олеся, С.Черкасенка, М.Коломійця тощо); з’ясування особливостей української драми різних історичних періодів.
Література

 1. Бабенко Л.Г. и др. Лингвистический анализ художественного текста: Учебник; Практикум. – М.: Флинта, 2003.–– 496с.

 2. Голякова Л. Подтекст: прагматические параметры художественной коммуникации // ,Филологические наки. –– 2004. –– №4. –– С.66-72.

 3. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту. – Тернопіль, 2005.

 4. Лагутин В. И. Проблемы анализа художественного диалога (к прагмалингвистической теории драмы). –– Кишинев: ШТИИНЦА, 1991. –– 97с.

 5. Мизецкая В. Я. Композиционно-речевая организация драматургического текста (на материале англоязычных пьес 16-20 вв: Автореф. дис. … доктора филол. наук. –– К., 1992. –– 29с

 6. Мостова Н. А. Структурні характеристики драматургічного тексту в художній літературі // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць –– К.: КНУ, 2000. –– 274-284с

Практичне заняття № 6

Тема: ЛАТ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОНТРАКТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ


 1. Спостереження над уривками українських художніх творів та їх перекладів.

 2. Визначення в наведених сегментах паралельних відповідників

 • фонетичної системи,

 • лексичного складу,

 • граматичної будови двох мов тощо.

 1. Спільне у використанні мовних елементів як засобів створення
  художньої образності та естетичності.

 2. Особливості мовної організації текстів оригіналу і перекладу. Вказати на специфічні національні риси, виявлені в аналізованому тексті: лексеми, фразеологізми, словосполучення, символічна система, етнолінгвістичні ознаки та ін.

 3. Мовні особливості формування й перекладу образів.


Для аналізу пропонуються тексти українською та російською мовами, а також однотипні тексти української та інших іноземних мов (на вибір студентів).
Література

 1. Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика: Учебник. –– М.: Флинта, 2005. –– 496с.

 2. Баянкина Е.О. О системном подходе к анализу текста //Вестн.
  Ленинградского ун-та. - Сер. 2. - 1990. Вып. І. - С.39-44.

 3. Валгина Н.С. Теория текста: Учеб. Пособие. –– М.: Логос, 2004.

 4. Давыдова Т. Целостный анализ поэтического произведения // Русская словесность.–– 2003. –– №4. –– С.18-22.

 5. Иконников С.Н. Стилистический анализ текста. Пособие для учителей. - К., 1982.

 6. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту. – Тернопіль, 2005.

 7. Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту (Основи лінгвопоетики): Навчальний посібник. –– Вінниця: Нова книга, 2005. –– 461с.

 8. Шанский Н. Лингвистический анализ художественного текста.––Л.,1990.

 9. Шевченко Л. Лінгвістичні інтерпретації // Мовознавство. –– 2006. –– №5. –– С.66-72.

Практичне заняття №7

Тема: ЗІСТАВНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТІВ, СХОЖИХ ЗА ЗМІСТОМ, АЛЕ НАЛЕЖНИХ ДО РІЗНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ 1. Спостереження над сегментами однотемних текстів художнього і наукового стилів; художнього та офіційно-ділового тощо.

 2. Поетапне визначення мовних елементів усіх рівнів у наведених текстах, їх кваліфікація і зіставлення.

 3. Лінгвістичне коментування наявності в одному тексті та відсутності
  в іншому таких одиниць лексичного рівня:

- термінів, однозначних і багатозначних слів;

- лексем з конкретним та абстрактним значенням;

- слів з переносним значенням;

- емоційно-забарвлених та емоційно нейтральних лексем;

- фразеологізмів тощо.

4. Лінгвістичне коментування особливостей граматичної організації текстів (частотність використання частин мови, окремих форм і категорій; структурні типи речень; лексична і синтаксична сполучуваність), ритмомелодики тексту.

5. Спільне і відмінне в доборі мовних засобів двох тематично споріднених текстів, що належать до різних стилів.
Відпрацювання методів і прийомів лінгвістичного аналізу на матеріалі текстів різних функціональних стилів.
Література


 1. Бабенко Л.Г. и др. Лингвистический анализ художественного текста: Учебник; Практикум. – М.: Флинта, 2003.–– 496с.

 2. Баянкина Е.О. О системном подходе к анализу текста //Вестн.
  Ленинградского ун-та. - Сер. 2. - 1990. Вып. І. - С.39-44.

 3. Бєлова А. Поняття «Стиль», «жанр», «дискурс» в сучасній лінгвістиці // Вісник КНУ: Іноземна філологія. –– 2004. –– Вип.. 32-33. –– С.8-14.

 4. Иконников С.Н. Стилистический анализ текста. Пособие для учителей. - К., 1982.

 5. Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту (Основи лінгвопоетики): Навчальний посібник. –– Вінниця: Нова книга, 2005. –– 461с.

 6. Шевченко Н.В. Основы лингвистики текста. Учебное пособие. – М.,2003.–160с

Практичне заняття №8Тема: ЛАТ КРІЗЬ ПРИЗМУ РІЗНИХ ІДІОСТИЛІВ

 1. Визначення основної теми мікротем уривків.

 2. Спостереження над мовними елементами усіх рівнів у зіставлюваних текстах.

 3. Виявлення в аналізованих текстах специфіки відбору мовних засобів та особливостей, їх організації для створення відповідних образів.

 4. Система мікрообразів кожного мікротексту.

5. Визначення особливостей мовної тканини тексту, що залежить від ідейно-літературного спрямування автора та його індивідуальної творчої манери.
Творче застосування загальної схеми лінгвістичного аналізу з метою окреслення індивідуально-авторського стилю письменника (на матеріалі різножанрових текстів Олександра Олеся, Миколи Куліша, Лесі Українки, Івана Франка тощо).
Література

 1. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. Основы теории, пригнципы и аспекты анализа: Учебник. –– М.: Акад. Проект, 2004. –– 464с.

 2. Бєлова А. Поняття «Стиль», «жанр», «дискурс» в сучасній лінгвістиці // Вісник КНУ: Іноземна філологія. –– 2004. –– Вип.. 32-33. –– С.8-14.

 3. Булаховський Л.А. Модні засобі інтимізації в поезії Тараса
  Шевченка. - Вибрані праці в 5-ти т. - К., 1977. - Т.2. - С.573-593.

 4. Валгина Н.С. Теория текста: Учеб. Пособие. –– М.: Логос, 2004.

 5. Воркачев С. Дискурсивная вариантность лингвоконцепта (1): любовь-милость // Известия РАН: Серия лит. И яз. –– 2005. ––№4. –– С.46-55.

 6. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту. – Тернопіль, 2005

 7. Науменко А.М. Філологічний аналіз тексту (Основи лінгвопоетики): Навчальний посібник. –– Вінниця: Нова книга, 2005. –– 461с.

 8. Шевченко Н.В. Основы лингвистики текста. Учебное пособие. – М.,2003.–160с


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка