Методичний супровід формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора управління повітряним рухом Розглянуто зміст спецкурсу «Основи педагогічної діяльності диспетчера-інструктора управління повітряним рухом»Скачати 90.61 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір90.61 Kb.
УДК 378.147:376.011.3

Л.С. Немлій, викладач

(Національний авіаційний університет, Україна, м.Київ)

Методичний супровід формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора управління повітряним рухом

Розглянуто зміст спецкурсу «Основи педагогічної діяльності диспетчера-інструктора управління повітряним рухом» як основу методичної реалізації формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора управління повітряним рухом у процесі фахової підготовки

Формування педагогічної компетентності може бути реалізовано ефективно шляхом впровадження у фахову підготовку майбутнього диспетчера-інструктора УПР спецкурсу «Основи педагогічної діяльності диспетчера-інструктора управління повітряним рухом» призначеного для студентів четвертого курсу очної форми навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» зі спеціальності 6.070102 «Аеронавігація» за кваліфікацією «диспетчер УПР». Характерною ознакою спецкурсу є інтегративність змісту різних дисциплін: методики, педагогіки, психології.

За навчально-тематичним планом спецкурсу передбачено 68 годин занять. З них 34 години практичні заняття, 26 годин самостійної роботи, 8 годин індивідуальної роботи.

Метою спецкурсу «Основи педагогічної діяльності диспетчера-інструктора управління повітряним рухом» є: • ознайомлення студентів зі специфікою професійних обов’язків диспетчера-інструктора УПР;

 • формування інтересу до педагогічної діяльності;

 • ознайомлення з методами, прийомами і засобами організації навчального процесу у період стажування диспетчерів-стажистів УПР у вигляді теоретичної, практичної та тренажерної підготовки;

 • формування знань про особливості педагогічної діяльності диспетчера-інструктора УПР, про організацію навчального процесу на робочому місці та в умовах тренажерної підготовки на засадах особистісно орієнтованого підходів;

 • ознайомлення із системою методів навчання, віковими особливостями диспетчерів-стажистів УПР, основами педагогічної діяльності та етапами практичної підготовки;

 • формування вмінь встановлення педагогічної взаєморозуміння;

 • формування знань, практичних умінь та навичок для забезпечення організації навчального процесу;

 • розвиток навичок самоконтролю і самооцінки у навчальному процесі.

Зміст спецкурсу орієнтований на досягнення його мети, яка забезпечує формування педагогічної компетентності майбутніх диспетчерів-інструкторів УПР у процесі фахової підготовки.

У результаті опанування спецкурсу у студента мають бути сформовані: • професійний інтерес до педагогічної діяльності;

 • стійкі мотиви і цілі до її підготовки,

 • глибокі знання про педагогічну діяльність;

 • високо професійно значущі особистісні якості: толерантність, креативність, самостійність, емпатія, відчуття балансу міжособистісних стосунків.

Студент повинен вміти:

 • вирішувати педагогічні завдання;

 • використовувати ефективні методи та принципи у навчальному процесі;

 • ефективно встановлювати міжособистісні зв’язки,

 • обирати оптимальний стиль спілкування у навчальних ситуаціях;

 • ефективно управляти навчальним процесом теоретичної, практичної та тренажерної підготовки диспетчера-стажиста;

 • оцінювати власний рівень знань, вмінь та навичок щодо організації навчального процесу;

 • аналізувати та корегувати власну педагогічну діяльність.

У процесі опанування спецкурсу студенти оволодівають знаннями про особливості педагогічної діяльності диспетчера-інструктора УПР, про організацію навчального процесу на робочому місці в умовах тренажерної підготовки на засадах особистісно орієнтованого підходу; знайомляться із системою методів навчання, віковими особливостями диспетчерів-стажистів УПР, основами педагогічної діяльності та етапами практичної підготовки; опановують умінням щодо встановлення педагогічної взаєморозуміння.

Зміст даного навчального спецкурсу орієнтований на формування педагогічних знань, розвиток практичних навичок та вмінь використання їх у педагогічній діяльності.

У вступі запропонованого спецкурсу визначено мету і завдання, які полягають у формуванні педагогічної компетентності майбутніх диспетчерів-інструкторів УПР засобами інтерактивної технології; в оволодіванні та поглибленні знань з педагогіки, методики та психології; у практичному опануванні студентами різними формами організації навчального процесу для майбутнього застосування у період стажування диспетчерів-стажистів УПР; у вихованні в бакалаврів особистісних якостей майбутнього інженера-педагога, вихованні відповідального ставлення до виконання ролі диспетчера-інструктора УПР, прагнення постійно займатися самонавчанням, саморозвитком, самовдосконаленням.

Зміст першого модуля «Загальна характеристика педагогічної діяльності диспетчера-інструктора УПР» передбачає оволодівання студентами педагогічних понять, знайомство з специфікою та напрямками педагогічної діяльності диспетчера-інструктора УПР, загальною характеристикою навчального процесу тренажерної підготовки, індивідуальними особливостями диспетчера-стажиста УПР як суб’єкта навчального процесу, культурою педагогічного спілкування, технологією взаємодії, сутністю, структурою та функціями навчального процесу, методами, формами та засобами навчання.

Для формування інтересу студентів до педагогічної діяльності та активізації під час навчального процесу кожне практичне заняття починається з мотиваційного запитання типу: «Після закінчення університету диспетчери-стажисти УПР отримують дозвіл на самостійну роботу на робочому місці лише після стажування. Хто проводить стажування? Хто такий диспетчер-інструктор УПР?», «Іншого навчати складніше, ніж навчатися самому» М.Монтень. Чи погоджуєтесь Ви з цим твердженням, чому так чи ні? Обґрунтуйте відповідь.», «Що таке педагогіка? Чому ми її вивчаємо?», «Диспетчер-стажист УПР – це професія, чому так чи ні?» та ін.

Спонукати студентів відповідати на мотиваційні запитання та не давати час на підготовку засобом інтерактивного методу «Мозковий штурм», що стимулює студентів до активної діяльності, студенти з задоволенням відповідають, висловлюють власну думку. Вони знають, що їх не оцінюють і будь яка відповідь є правильна. Таким чином ми розвиваємо інтерес студентів до підготовки до педагогічної діяльності.

Особлива увага приділяється запитанням зворотного зв’язку коли на занятті використовується метод лекція-презентація, для того щоб зосередити увагу студентів на необхідній інформації. Наприклад, запитання для зворотного зв’язку “feedback” першого заняття: «Що таке педагогіка? Від якого слова походить слово «педагогіка»? Кого вперше називали педагогами? Що є об’єктом науки? Які науки вивчають людину? Що є предметом науки? Що є предметом педагогіки?» Відповіді студенти можуть давати відразу по черзі за методом «Мозковий штурм», але якщо помічаємо, що студентам складно відповідати, варто дати час для роботи в групах, наприклад використовуючи метод «Акваріум». Студенти можуть вільно рухатись і радитись щодо проблеми.

Групову роботу продовжуємо індивідуальною, наприклад, ставимо студентам завдання заповнити схему. Такий вид діяльності сприяє розвитку самостійності.

Для формування якісних характеристик комунікативного компонента педагогічної компетентності навчальний процес організовуємо за інтерактивним методом «Мікрофон». Студентам пропонується особисто висловити думку з приводу ситуації: «Диспетчер-інструктор УПР має враховувати індивідуальні характеристики «особистості» при виборі методик здійснення тренажерної підготовки для досягнення бажаного результату підготовки. Як ви вважаєте це можливо, і обов’язково, так чи ні, чому? (відповідь обґрунтуйте)». Говорить той, хто тримає уявних мікрофон.

Інтерактивний метод «Карусель» сприяє формуванню вмінь встановлювати міжособистісні зв’язки, вибирати оптимальний стиль спілкування у навчальних ситуаціях. Відповідно до паспорту цього методу, групу студентів розподіляємо на декілька менших груп, кожна з яких отримує різні завдання. У кожній групі студенти вирішують проблему спільно, а потім передають іншій, яка повинна запропонувати свій підхід до його вирішення. Запитання створюємо проблемного характеру: «Який чинник впливає на формування особистості?», «У чому полягає різниця між термінами «особистість» і «індивідуальність»?», «Як спілкування впливає на формування особистості?» та ін.

Використання інтерактивного методу рольова гра забезпечує формування паралельно кількох компонентів педагогічної компетентності: комунікативного та менеджерського компонентів. Відповідно до інструкції інтерактивного методу одні студенти виконують роль диспетчера-інструктора УПР, інші – диспетчера-стажиста УПР. Завдання передбачає створення діалогів, розігрування навчальних ситуацій, виконання ролі організатора навчального процесу.

Опрацювання матеріалу теми практичного заняття «Культура педагогічного спілкування» проводиться за планом: 1. Поняття про культуру педагогічного спілкування. 2. Технологія взаємодії учасників педагогічного процесу. 3. Специфіка взаємовідношення між диспетчером-інструктором УПР і диспетчером-стажистом. Дана робота сприяє розвитку знань про культуру педагогічного спілкування, вдосконаленню комунікативних умінь, формуванню комунікативного компонента педагогічної компетентності. Даємо мотиваційні запитання заняття: «Що таке спілкування? Як спілкування впливає на формування особистості? Як Ви вважаєте, чи готові Ви до професійного спілкування? Так чи ні, чому? Що таке педагогічне спілкування? Від чого залежить ефективність педагогічного спілкування?»

Під час практичного заняття увага приділяється особливостям спілкування. Наприклад, повідомляється, що більшість людей вважає, що вони вміють спілкуватися. Але практика свідчить, що ефективно це робити вміють далеко не всі, у тому числі й керівники, менеджери. До 90% робочого часу управлінці повинні витрачати саме на спілкування. Адже звіти, проведення нарад, засідань, бесід, дискусій, переговорів — усе це різні форми ділового спілкування.

Тема «Навчальний процес. Особливості організації навчання дорослих» є важливою у напрямі формування педагогічної компетентності майбутнього диспетчера-інструктора УПР. Під час практичних занять наголошуємо на особливостях організації навчання дорослих. Диспетчер-стажист УПР – це спеціаліст, що має вищу освіту, професійні знання та сформоване особисте бачення. Акцентуємо увагу студентів на тому, що для того, щоб навчати дорослих, необхідно брати до уваги зазначені нижче характеристики.

Диспетчери-стажисти:


  • мають мотивацію до стажування і намагаються якнайкраще себе проявити;

  • прагнуть здобути знання, щоб ефективно справлятися з поставленими завданнями;

  • готові навчатися, щоб отримати посвідчення диспетчера УПР і приступити до самостійної роботи;

  • незалежні і ціле направлені;

  • мають певний життєвий досвід;

  • практичні, зосереджуються на тих аспектах навчального процесу, які вважають корисними для майбутньої професійної діяльності;

  • потребують поваги;

  • мають почуття власної гідності;

  • прагнуть отримані знання закріпляти неодмінно на практиці.

Отже, для успішного здійснення стажування диспетчеру-інструктору УПР необхідно допомогти стажистам інтегрувати нові ідеї на основі знань, якими вони вже володіють, щоб ті розуміли, що нове вони вивчають, показати наскільки відповідальною є ця підготовка для їх майбутньої діяльності. Важливо, щоб стажисти розуміли, що їм очікувати. Крім того, необхідно забезпечувати системність підготовки (враховувати план підготовки, проводити рубіжні та кінцеві контролі), що організовується відповідно до створених програм курсу стажування та ознайомити стажиста як підготовка допоможе їм оволодіти спеціальним завданням, що покладено в основу підготовки.

Одним із головних завдань, яке покладено на диспетчера-інструктора УПР, – це подальші безпосередньо практичні тренажерні підготовки, які мають бути організовані як навчальний процес та відповідати всім його компонентам. Це включає: виклад певної інформації, розповідь як вони мають діяти в тій чи іншій ситуації, організація навчання в парах, групах чи індивідуально та ін., застосовуючи ефективні методи навчання.Висновок Спецкурс може бути використаний у фаховій підготовці майбутніх диспетчерів-інструкторів УПР Інституту післядипломного навчання НАУ, Кіровоградській льотній академії НАУ та в навчально-сертифікаційному центрі Украероруху. Спецкурс може бути впроваджено на четвертому курсі навчання у ВНЗ як дисципліна за вибором, так і рекомендований як факультативний.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка