Методичний посібник студентам історичного факультету з написання та оформлення курсових І дипломних робіт одеса – 2015Сторінка1/4
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.58 Mb.
#8892
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені І.І. Мечникова

Історичний факультетМЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

СТУДЕНТАМ ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

З НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

КУРСОВИХ І ДИПЛОМНИХ РОБІТ


Одеса – 2015

Рекомендовано до друку


Вченою Радою історичного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

(протокол № 5 від 11 лютого 2015 р.)

Упорядники: С. В. Ковальський, к.і.н., доцент

О. М. Луговий, к.і.н., доцент

Л. В. Новікова, к.і.н., доцент

Н. О. Петрова, к.і.н., доцент

О. О. Синявська, к.і.н., доцент

Відповідальний редактор: В. Г. Кушнір,

доктор історичних наук, професор,

декан історичного факультету

Рецензент: Н. В. Кузнєцова, к.пед.н., доцент,

заст. голови Науково-методичної ради ОНУ імені І. І. Мечникова


У методичному посібнику вміщено загальні положення, рекомендації з написання, оформлення та захисту курсових і дипломних робіт для студентів історичного факультету. Методичні рекомендації розроблені на основі нормативних документів Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, історичного факультету із залученням матеріалів попередніх видань – «Методичного посібника випускникам історичного факультету для написання дипломних робіт» (Одеса, 1999) та «Методичних вказівок студентам історичного факультету з оформлення випускних робіт» (Одеса, 2011).Загальні положення

Згідно Положення про організацію освітнього процесу в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова та навчального плану історичного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова курсові та дипломні роботи є обов'язковими складовими навчального процесу і оцінюються як самостійний вид навчальної діяльності студента.Курсова робота – це один із видів індивідуальних завдань навчально-дослідницького, творчого характеру, яка має на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з навчальних дисциплін, а й застосування їх до комплексного вирішення конкретного фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, історичними джерелами, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології.

За час навчання за освітнім ступенем «бакалавр» студент повинен виконати три курсових роботи: на першому курсі – по тематиці однієї з кафедр факультету, на 2-3 курсах (2-4 курсах заочної форми навчання) з обраної спеціалізації. Тематика курсових робіт визначається кафедрами. Вона повинна бути актуальною і тісно пов'язаною із вирішенням практичних фахових завдань.

Студентам надається право вільного вибору теми роботи із запропонованого кафедрою переліку. Студенти також можуть обґрунтовано пропонувати свої теми.

За час навчання за освітнім ступенем «магістр» студент повинен виконати одну курсову роботу. Рекомендується узгоджувати тематику курсових робіт на 1 курсі магістратури з темою дипломної (магістерської) роботи, обираючи для вивчення джерелознавчий та історіографічний аспект в рамках визначеної науково-дослідницької теми.
Дипломні роботи виконуються на завершальному етапі навчання студентів на історичному факультеті і передбачають:

- систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань з напряму (спеціальності) та застосування їх при вирішенні конкретних наукових й інших завдань;

- розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов'язаних з темою роботи.

Наявність навичок підготовки дипломної роботи має велике значення для істориків, археологів та етнологів, оскільки у більшості випадків їхня професійна діяльність пов’язана з необхідністю проведення пошуку та аналізу історичних джерел, обробки тексту, роботи з науковими працями, типовими документами з методики викладання історії та суміжних дисциплін.

Відповідно до навчального плану історичного факультету дипломні роботи виконуються:


 • за освітнім ступенем «бакалавр» на денному та заочному відділеннях на останньому курсі навчання;

 • за освітнім рівнем «спеціаліст» на денному та заочному відділеннях;

 • за освітнім ступенем «магістр» на денному та заочному відділеннях на 2 курсі навчання.

Дипломні роботи за освітнім ступенем «бакалавр» мають комплексний характер і пов'язані з використанням отриманих студентом знань, умінь та навичок з історичних та спеціальних історичних дисциплін; передбачають систематизацію, закріплення, розвиток теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових та прикладних задач. Метою дипломної роботи є виявлення глибини знань випускника в обраній спеціалізації, вміння самостійно працювати з історичними джерелами, науковою літературою, проводити аналіз наукових концепцій і узагальнювати їх дані, формулювати власні висновки і пропозиції.


Виконання дипломної роботи за освітнім рівнем «спеціаліст» спрямоване на закріплення студентом навичок самостійного наукового дослідження різноманітних суспільних процесів і явищ, поглиблення та систематизацію фахових теоретичних знань, розвиток і застосування набутих у процесі навчання практичних навичок для самостійного рішення актуальних проблем; набуття досвіду щодо прийняття оптимальних рішень на підставі критичного аналізу та узагальнення наявної інформації з обраної проблеми; формування пропозицій, висновків і рекомендацій для розв’язання фахових питань, які мають практичне застосування.
Метою виконання дипломної роботи за освітнім ступенем «магістр» є:

 • поглиблення теоретичного мислення, творчих здібностей майбутніх фахівців, вироблення у них здібностей до практичної та науково-дослідної діяльності;

 • систематизація, розширення і поглиблення теоретичних знань і практичних умінь студентів в галузі історичної науки та суміжних дисциплін;

 • одержання науково обґрунтованих результатів, які в сукупності дають підстави для постановки наукової проблеми в галузі фахової діяльності;

 • формування готовності і здатності студентів до самоосвіти і саморозвитку, самостійної дослідницької роботи в майбутній професійній діяльності.

Особливістю дипломної роботи магістра є те, що в ній має бути продемонстрований рівень фахової підготовки студента, його готовність до науково-дослідної та науково-педагогічної діяльності, організаційної, консультативно-методичної діяльності, вміння вирішувати науково-практичні та аналітичні завдання.
Під час підготовки дипломної роботи студентам-історикам необхідно вирішити питання по вибору методики дослідження з обраної теми; пошуку, систематизації та обробці історичних джерел та наукової літератури; написання тексту дипломної роботи; дотриманню вимог по оформленню; процедурі захисту.

Тематика дипломної роботи має бути актуальною та, як правило, узгоджуватися з основними напрямками науково-дослідної роботи випускаючих кафедр.

Студент має право вільного вибору теми дипломної роботи в рамках обраної спеціальності (спеціалізації). Закріплення за студентом теми дипломної роботи здійснюється за його письмовою заявою на підставі рішення кафедри протягом першого місяця випускного навчального року. Тема дипломної роботи із зазначенням наукового керівника закріплюється наказом ректора університету на підставі рішення кафедри та рапорту декана факультету.

Керівниками дипломних робіт студентів історичного факультету можуть бути викладачі випускаючих кафедр, які мають наукові ступені та/або вчені звання. Керівник роботи формулює її завдання, рекомендує необхідну літературу, забезпечує засвоєння студентом відповідних методів дослідження, проводить консультації, перевіряє виконання роботи.


Оформлення КУРСОВОЇ ТА ДИПЛОМНОЇ роботи

Курсові та дипломні роботи подаються до захисту у вигляді друкованого тексту, оформленого з використанням комп’ютерної техніки.

Дипломні / курсові роботи виконуються державною мовою.

Загальний обсяг тексту роботи (без додатків та списку джерел та літератури) складає: • для курсової роботи – 30-40 сторінок,

 • для дипломної роботи за освітнім ступенем «бакалавр» – 50-70 сторінок,

 • для дипломної роботи за освітнім рівнем «спеціаліст» – 70-90 сторінок,

 • для дипломної роботи за освітнім ступенем «магістр» – 80-100 сторінок.

Технічне оформлення курсових та дипломних робіт виконується за наступними критеріями: кегль 14 Times New Roman звичайний; міжрядковий інтервал 1,5; відступи на сторінці зверху та знизу по 2,5 см, ліворуч – 3 см, праворуч – 1 см; абзац зрівняний по ширині, відступ першого рядка кожного абзацу 1,27 см.

Порядковий номер сторінки розміщується у правому верхньому куті. Крапка після номеру сторінки не ставиться. На титульній сторінці та на сторінці змісту номер не ставиться, але вона враховується в загальній нумерації. Робота має бути переплетена або зброшурована.

Робота в завершеному вигляді повинна містити:

Титульний аркуш

Зміст

Перелік умовних позначень (за необхідності)Вступ

Основну частину

Висновки

Список джерел та літератури

Додатки (за необхідності)
Першими сторінками підготовленої до захисту роботи є титульна сторінка та зміст.

Титульна сторінка. Містить послідовно розташовані по вертикалі такі елементи, які є, за розпорядженням навчальної частини, обов’язковими для всіх студентів Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

Для курсової роботи (див.: Додаток А-1) послідовність розташування інформації наступна: 1. Назва університету – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.

 2. Назва факультету – Історичний факультет.

 3. Назва кафедри.

 4. Курсова робота (виконується жирним шрифтом кегль 16)

 5. Тема роботи (береться в лапки і виконується жирним шрифтом кегль 16).

 6. Інформація про автора роботи: курс навчання, форма навчання, шифр і назва напряму підготовки або спеціальності, прізвище, ім'я та по-батькові (повністю та у називному відмінку).

 7. Інформація про наукового керівника: науковий ступінь (доктор або кандидат історичних наук), вчене звання (професор або доцент), прізвище та ініціали, підпис. Науковий ступінь та вчене звання вказуються у скороченому вигляді (д.і.н., к.і.н., проф., доц.). Потім – прізвище й ініціали. На наступному рядку – підпис наукового керівника.

Звертаємо увагу, що у пунктах 6-7 вирівнювання реквізитів – праворуч.

 1. Внизу по центру вказують місто та рік захисту роботи.

Для дипломної роботи (див.: Додаток А-2, А-3, А-4, А-5, А-6) послідовність розташування інформації наступна: 1. Назва університету – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.

 2. Назва факультету – Історичний факультет.

 3. Назва кафедри.

 4. Дипломна робота (виконується жирним шрифтом кегль 16)

 5. Освітній ступінь, який здобуває випускник (бакалавр/спеціаліст/магістр).

 6. Тема роботи (береться в лапки і виконується жирним шрифтом кегль 16).

 7. Інформація про автора роботи: курс навчання, форма навчання, шифр і назва напряму підготовки або спеціальності, прізвище, ім'я та по-батькові (повністю та у називному відмінку).

 8. Інформація про наукового керівника: науковий ступінь (доктор або кандидат історичних наук), вчене звання (професор або доцент), прізвище та ініціали, підпис. Науковий ступінь та вчене звання вказуються у скороченому вигляді (д.і.н., к.і.н., проф., доц.). Потім – прізвище й ініціали. На наступному рядку – підпис наукового керівника.

 9. Інформація про рецензента: науковий ступінь (доктор або кандидат історичних наук), вчене звання (професор або доцент), прізвище й ініціали. Звертаємо увагу, що у пунктах 7-9 вирівнювання реквізитів – праворуч.

 10. Інформація про рекомендацію до захисту: номер протоколу, дата засідання кафедри та підпис, прізвище, ініціали завідувача кафедри (вирівнювання – ліворуч).

 11. Інформація про захист у ДЕК: номер протоколу, дата засідання, оцінка та підпис, прізвище, ініціали голови ДЕК (вирівнювання – праворуч).

У пунктах 10-11 студент уміщує лише реквізити, а заповнюють їх відповідно завідувач кафедри та голова ДЕК.

 1. Внизу по центру вказують місто та рік захисту роботи.

Увага: зразки оформлення титульних сторінок див. у Додатку А.
Зміст. Сторінка змісту роботи розміщується після титульної. Зміст оформлюється у вигляді таблиці, де наводяться назви всіх структурних підрозділів роботи та вказується номер сторінки, на якій вони починаються:
Перелік умовних позначень (за необхідності)………………………………….3

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Навчальний посібник Харків нфаУ 2011 (07) к 15 Рецензенти: В. О. Тюріна
2015 -> Київська духовна академія української православної церкви київського патріархату новітні релігійні та містичні рухи: системний аналіз Збірник наукових праць
2015 -> Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 960 ( 960-2000-п ) від 14. 06. 2000 n 1124 ( 1124-2004-п ) від 27. 08. 2004 n 254
2015 -> Положення про організацію освітнього навчального процесу Миколаїв-2015 ббк 74. 202 П 52 Затверджено вченою радою Миколаївського національного університету імені В. О
2015 -> Міністерство освіти І науки україни технолого-економічний коледж миколаївського національного аграрного університету
2015 -> Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференціїз питань патріотичного виховання молоді
2015 -> Гарбадин Андрій Стефанович робоча програма


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка