Методичний коментар: «Практичне засвоєння нових форм і методів управлінської діяльності у сфері шкільної освіти»Скачати 112.56 Kb.
Дата конвертації07.09.2017
Розмір112.56 Kb.
#34680
Методичний коментар: «Практичне засвоєння нових форм і методів управлінської діяльності у сфері шкільної освіти».

Завідувач РМК Зубченко Т.В.


Реформування національної системи освіти потребує нових підходів до управління загальноосвітнім навчальним закладом. Керівник школи, зокрема, заступник директора з навчально-виховної роботи стає ключовою фігурою процесу перетворень, що відбуваються в освітній галузі. Сьогодення вимагає від нього чіткого усвідомлення необхідності безперервного професійного зростання, підвищення управлінської кваліфікації, якісного оволодіння новітніми знаннями в галузі педагогіки, психології, соціології, права, менеджменту та інших наук, а також практичного засвоєння нових форм і методів управлінської діяльності у сфері шкільної освіти. Заступник директора має володіти основами системного проектування інноваційного педагогічного процесу, розвивати комунікативну компетентність як професійний інструмент, використовувати діалогічні форми взаємодії, впроваджувати способи самоорганізації, децентралізації управління тощо.

Управління педагогічними інноваціями – вид соціального управління, що підтримує цілеспрямованість і організованість інноваційних процесів у системі освіти.

Основними напрямками інноваційної управлінської діяльності є:

концептуальність в управлінні школою;

цільовий підхід до управління;

управління якістю;

вироблення нових підходів до керівництва закладом.

На загальнодержавному рівні інноваційні процеси в системі загальної середньої освіти регулюються Конституцією України, законами України «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про інноваційну діяльність» (2000).

Питання інноваційного розвитку освіти знайшло відображення в Національній доктрині розвитку освіти, Положенні МОН України «Про інноваційну педагогічну діяльність» (2000), «Про експериментальні педагогічні майданчики» (2001).

Управління інноваціями здійснюється на основі принципу інноваційності, що передбачає зміну завдань управлінської діяльності, мети, змісту, форм та методів роботи. Метою управління загальноосвітнім навчальним закладом, що здійснює інноваційну діяльність, вважається постійне оновлення освітнього процесу, що дає позитивні результати; змістом – виконання керівником модернізованих управлінських функцій: функції прогнозування, консультативної, менеджерської, представницької функцій, запровадження нових форм та методів управління.

Реалізуючи принцип інноваційності, керівник спільно з учасниками навчально-виховного процесу вносить постійні зміни у його діяльність і тим самим покращує результати.

Основними видами планування інноваційної освітньої діяльності є прогнозоване та річне планування.

Прогнозований план роботи закладу повинен містити інформацію про заходи з інноваційної діяльності.

Річне планування повинно бути логічним продовженням прогнозованого планування, включає заходи з інноваційної діяльності, що не були виконанні, а також ті, що передбачені прогнозованим планом закладу.

Основними засобами подолання опору педагогів впровадженню змін можна вважати такі:

• навчання і консультування педагогів;

• залучення педагогів до участі у розробці планів впровадження інновацій;

• своєчасна допомога і підтримка;

• надання пріоритетної ролі тому, хто чинить опір;

• спонукання, переконання;

• власний приклад творчої діяльності.

З метою ефективного впровадження інновацій спочатку потрібно досягти відповідного рівня індивідуальної технологічної готовності вчителя . Напрям діяльності методичної служби закладу необхідно поступово зміщувати від контролю дотримання нормативних стандартів у бік надання індивідуальної допомоги в опануванні вчителем потрібних регуляторів.

План роботи методичної ради закладу щодо впроваджень інновацій складається на поточний рік і спрямовується на поліпшення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовленості педагогічних кадрів закладу до інноваційної діяльності.

План роботи методичного об’єднання з інноваційної діяльності складається за такою ж формою, що і план методичної ради. Зазначені вище плани повинні відображати три напрями діяльності: пізнавальну, тематичну та узагальнюючу.

З метою якісного і ефективного виконання запланованих заходів та досягнення бажаного результату необхідно організувати психологічний супровід інноваційної діяльності.

До інноваційних закладів освіти прийнято відносити ті, у яких педагогічний та учнівський колективи експериментують, апробують чи впроваджують нові педагогічні системи, ідеї, теорії, методики та технології. За характером сприйнятливості інноваційних освітніх змін загальноосвітні заклади поділяють на такі категорії: реактивні, активні, активно-адаптовані, часткові, системні.

Реактивні - важко сприйнятливі до інноваційних змін, реагують на них під тиском обставин.

Активні - прагнуть до змін, уміють їх прогнозувати в межах свого навчального закладу.

Активно-адаптовані - орієнтуються лише на часткові зміни, що у гірших випадках може породжувати неузгодженість нововведень на різних ступенях освіти.

Часткові - заклади, які не орієнтуються на загальний позитивний результат, оскільки звертається увага на окремі сторони педагогічного процесу (наприклад, інновації лише в певній групі класів).

Системні - загальноосвітні заклади, в яких нововведення розраховані на загальносистемний позитивний результат.

Такий розподіл загальноосвітніх закладів засвідчує, що інноваційною педагогічною діяльністю у ньому можуть бути охоплені, в одних випадках - окремі педагоги, в других - групи вчителів, у третіх - увесь педагогічний колектив. Інноваційна спрямованість роботи кожного вчителя визначається такими критеріями педагогічних інновацій:

1) новизни (розрізняють абсолютний, локально-абсолютний, суб'єктивний рівні новизни);

2) оптимальності (передбачає досягнення високих результатів за умови найменших витрат часу та засобів);

3) результативності та ефективності (враховує стабільність позитивних результатів педагогічної діяльності);

4) можливості творчого застосування у масовому досвіді (придатність апробованого досвіду для впровадження у педагогічну практику). Кожний член педагогічного колективу в процесі інноваційної діяльності може виступати як автор, дослідник, користувач нових педагогічних ідей, теорій, концепцій, методик і технологій. Управління інноваційним процесом вимагає від адміністрації навчального закладу аналізу та оцінки введених учителями педагогічних інновацій; створення умов для їхньої успішної реалізації; відбору та застосування на практиці новаторського досвіду колег, а також нових ідей, методик та технологій, запропонованих педагогічною наукою.

Особливість управлінської діяльності адміністрації загальноосвітньої школи на сучасному етапі визначається модифікацією традиційних і появою нових (стратегічної, представницької, соціально-психологічної, інноваційної та ін.) функцій управління. Ефективність управління навчальним закладом безпосередньо залежить від рівня управлінської компетентності його керівників, а перманентна готовність заступника директора школи до самоосвіти, самовдосконалення, до оновлення знань і умінь стає вимогою часу.

Формула успішного менеджменту:Управлінська компетентність керівника школи = сукупність управлінських знань, умінь і навичок + мотивації до управлінської праці + особистісні якості

Це свідчить про нагальну потребу в оновленні наукових підходів до підвищення кваліфікації заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів. Професійне навчання, самоосвіта, самовдосконалення особистісно-професійних якостей і досвіду управлінської діяльності сьогодні мають здійснюватися на засадах андрагогіки як науки про освіту дорослих людей.

Характерною особливістю побудови діяльності заступників директорів ЗНЗ на основі андрагогічної моделі є роль того, хто навчає. Вона вимагає не лише знань та досвіду, але й компетентності, мобільності, в тому числі й віртуальної, яку можна схарактеризувати як готовність працювати з використанням дистанційних, телекомунікаційних технологій, умінням швидко засвоювати нові технології та включати їх у свою діяльність.

Андрагогічний підхід до навчання дорослих у системі методичної роботи забезпечує мотивацію активності заступників директорів, спрямованість на створення належних умов для постійної самоосвіти, самовдосконалення, розвиток дослідницьких умінь, що сприяє розвитку професіоналізму, досягненню високого рівня творчості та самореалізації у професійній діяльності, а також допомагає формувати умови для реалізації принципів, які визначають зміст і технологію методичної роботи в сучасних умовах: персоналізацію і діалогізацію, розвиток і саморозвиток особистості, проблемно-діяльнісну організацію методичної роботи, індивідуалізацію і диференціацію, визначальну роль практики в навчанні.Продуктами iнновацiйної дiяльностi є нововведення (новоутворення, новацii), якi позитивно змiнюють систему освiти, визначаютъ її розвиток

Слід зауважити, що зміст інноваційної діяльності заступників директорів з навчально-виховної роботи шкіл формує і розвиває їхні творчі якості, поглиблює управлінську компетентність, вдосконалює знання і вміння, необхідні для утвердження нового стилю управлінської діяльності, спрямованої на вирішення організаційних, педагогічних, соціальних завдань, забезпечення становлення, стабілізації, оптимального функціонування і розвитку навчального закладу відповідно до вимог сьогодення, що впливає на суттєве підвищення ефективності навчально-виховного процесу, інтенсифікацію та індивідуалізацію навчальної діяльності, відкриття нових можливостей для творчої самореалізації кожної особистості. Тому формування професійної компетентності цієї категорії педагогічних працівників здійснюється із врахуванням теоретичних і практичних напрацювань андрагогіки як науки, котра орієнтує освіту дорослих на безперервне навчання, на самоосвіту і самовдосконалення, оскільки це відповідає сучасним вимогам процесу підвищення кваліфікації заступників керівників ЗНЗ.Банк педагогічних інновацій дає змогу керівникам навчальних закладів кваліфіковано здійснювати регулювання та корекцію нововведення.

Одним із пріоритетних напрямків реформування освіти на сучасному етапі вважаю впровадження новітніх інформаційних технологій, навчально-педагогічних комп’ютерних програм, мультимедійних засобів навчання у процес всеобучу та в управлінні освітою у загальноосвітньому навчальному закладі. Проведення методичних заходів сприяє вдосконаленню знань заступників директорів, педпрацівників щодо шляхів підвищення якості та ефективності інноваційного навчального процесу через впровадження різних моделей дистанційної освіти, формуванню практичних навичок ефективного впровадження новітніх інформаційних технологій, системних комплексів та комп’ютерних програм в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом, що дає можливість ознайомитися та впроваджувати напрацьовані досвіди роботи або їх елементи в навчальних закладах міста.

Актуальною на сьогодні є дистанційна освіта, що широко використовується у системі післядипломної освіти, котра допомагає суттєво впливати на розвиток професійної, передусім, інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів. Вагоме місце серед інформаційних технологій, які використовуються у міжкурсовий період у процесі методичної роботи із заступниками директорів та педпрацівниками займають он-лайн наради, онлайн-семінари, скайп-консультації, презентації сайтів навчальних закладів, загальні засідання у формі районних інтернет-конференцій, що дає можливість швидко ознайомитися із дослідженнями, які вони проводять відповідно до визначеної проблеми, довести до широкого кола однодумців власні бачення, висновки, пропозиції.

Кращому засвоєнню знань педагогами сприяє використання при проведенні засідань таких форм роботи, як: інтерактивна гра, робота в групах, круглий стіл, виступ, перегляд відеопрезентацій.Готовність до інноваційної педагогічної діяльності формується не сама по собі, не у віртуальних розмірковуваннях, а під час педагогічної практики, акумулюючи все накопичене на попередньому етапі, сягаючи завдяки цьому значно вищого рівня .

Зокрема, це семінар-практикум, круглий стіл з проблеми, мультимедійна презентація з проблеми, майстер-клас, творча лабораторія, Всеукраїнський конкурс «Учитель року», відкриті уроки вчителів-майстрів, методичний ринг, творча майстерня, моделювання педагогічної ради з використанням технології критичного мислення, робота творчої групи з проблеми.

Через різні форми методичної роботи та зміст теоретичного та практичного матеріалу заступники директорів підвищують свій рівень знань та умінь з важливих проблем.

Адміністрація закладу створює позитивну атмосферу введення педагогічних працівників до інноваційного простору, шляхом послідовного навчання.

Як правило, iнновацiйний процес у школi планується у виглядi концепцiї розвитку школи чи програми її розвитку, а Основними видами планування інноваційної освітньої діяльності є прогнозоване та річне планування.

Прогнозований план роботи закладу повинен містити інформацію про заходи з інноваційної діяльності.

Річне планування повинно бути логічним продовженням прогнозованого планування, включає заходи з інноваційної діяльності, що не були виконанні, а також ті, що передбачені прогнозованим планом закладу.

Основними засобами подолання опору педагогів впровадженню змін можна вважати такі:

• навчання і консультування педагогів;

• залучення педагогів до участі у розробці планів впровадження інновацій;

• своєчасна допомога і підтримка;

• надання пріоритетної ролі тому, хто чинить опір;

• спонукання, переконання;

• власний приклад творчої діяльності.

З метою ефективного впровадження інновацій спочатку потрібно досягти відповідного рівня індивідуальної технологічної готовності вчителя . Напрям діяльності методичної служби закладу необхідно поступово зміщувати від контролю дотримання нормативних стандартів у бік надання індивідуальної допомоги в опануванні вчителем потрібних регуляторів.

План роботи методичної ради закладу щодо впроваджень інновацій складається на поточний рік і спрямовується на поліпшення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовленості педагогічних кадрів закладу до інноваційної діяльності.

План роботи методичного об’єднання з інноваційної діяльності складається за такою ж формою, що і план методичної ради. Зазначені вище плани повинні відображати три напрями діяльності: пізнавальну, тематичну та узагальнюючу.

З метою якісного і ефективного виконання запланованих заходів та досягнення бажаного результату необхідно організувати психологічний супровід інноваційної діяльності.

пiзнiше органiзується дiяльнiсть колективу навчального закладу з реалiзацiї цiєї програми i контроль за її результатами.Інноваційний потенціал навчального закладу − це його здатність створювати, сприймати, реалізувати нововведення, а також своєчасно позбавлятися від застарілого, педагогічно недоцільного.

Таким чином, питання управління інноваційними процесами у закладах освіти є надзвичайно актуальним і цікавим.

Перед сучасними керівниками закладів освіти постають питання: Як управляти школою? Як подолати відстань від усвідомлення проблем розвитку – до нової школи? Як привести до успіху учнів і педагогів?

Нині інноваційна освітня діяльність здійснюється як на всеукраїнському, регіональному рівнях так і на рівні навчального закладу. Рівень інноваційної діяльності визначається її змістом, а також масштабністю змін, що вносяться у систему шкільної освіти внаслідок застосування запропонованої інновації.

На інноваційний процес впливають такі чинники:

• зовнішнє середовище закладу;

• кадровий склад закладу, учні їх мотиви, цінності, культура, можливості;

• особливості змісту освіти в закладі;

• культура закладу;

• система громадського самоврядування закладу.

Найбільш впливовим є чинник зовнішнього середовища. Впровадження інноваційних процесів в закладі залежить від усіх учасників навчально-виховного процесу.

Вибір стратегії розвитку навчального закладу – це пошук відповідей на питання:

• Яким є заклад сьогодні?

• Яким хотілося б бачити його в майбутньому?• Чи можна реалізувати поставлену мету і які можуть бути перешкоди?

• Що необхідно зробити і в якій послідовності аби досягти мети?

Скачати 112.56 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал