Методичний бюлетень


ТЕЗАУРУС Передовий педагогічний досвідСторінка3/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.75 Mb.
#625
1   2   3   4

ТЕЗАУРУС

 • Передовий педагогічний досвід — оптимальна діяльність, що є результатом творчого пошуку, який несе в собі елементи новизни, спрямована на розв’язання актуальних завдань навчання й виховання, забезпечує стійку ефективність освітнього процесу як у межах існуючих форм, методів і прийомів роботи, так і на основі їх удосконалення.

 • Творчість діяльність людини, що породжує щось нове, вирізняється неповторністю, оригінальністю та суспільно-історичною унікальністю.

 • Творча особистість - людина, яка володіє високим рівнем знань, потягом до нового, оригінального та вміє «відкинути» звичайне, шаблонне.

 • Узагальнення - відображення основних результатів, перехід на вищий щабель абстракції, шляхом виявлення загальних ознак (властивостей, відношень, тенденцій розвитку) предметів галузі.

 • Впровадження досвіду - спеціально організована система трансформації результатів фундаментальних прикладних досліджень та досягнень практиків.

 • Засвоєння досвіду - вивчення його змісту, виділення головного й оволодіння практичними уміннями використання нового на рівні творчої трансформації передових ідей у власну методичну систему.

 • Використання досвіду - творчий добровільний процес втілення ідей чужого досвіду у власну практичну діяльність.

 • Поширення досвіду - організаційні дії, які спрямовані на популяризацію передової ідеї.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Активні форми і методи впровадження ППД: 36. наук, статей - К.: Радянська школа, 1989. - 183 с.

 2. Бочинська Є. Сучасні підходи до організації методичної роботи з педагогічними кадрами: Методичні рекомендації // Підручник для директора. - 2003. - № 7- 8. - С. 5 - 8.

 3. Волканова В. Форми методичної роботи з педагогічними кадрами // Директор школи. - К.: Шкільний світ, 2008. - С. 39 - 52.

 4. Губровський Я.С. Організація методичної роботи в школі на основі діагностування педагогічного досвіду // Вечірня школа. - 1987. — № 5. - С. 1 -20.

 5. Данилова Г.С. Методичні служби України: проблеми управління, професійна підготовка. - К.: ІЗМН, 1997. - 256 с.

 6. Державна програма «Вчитель» // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - К.: 2002. - № 10.-25 с.

 7. Десятов Т.М., Коберник О.М., Тевлін Б.Л., Чепурна Н.М. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. - X.: Основа, 2003. - 137 с.

 8. Жерносек І.П. Передовий педагогічний досвід: проблеми і пропозиції // Педагогіка і психологія, 1994. - № 1. - С. 111 - 116.

 9. Жерносек І.П. Науково-методична робота в загальноосвітній школі: Навчально-методичний посібник. -К.: ІЗМН, 1999. - 160 с.

 10. Закон України «Про загальну середню освіту» // Відомості Верховної Ради України (із змінами), 2008. - № 27 - 28. - С. 230 - 253.

 11. Закон України «Про інноваційну діяльність» // Відомості Верховної Ради України, 2002. - № 36. - С. 250 - 266.

 12. Закон України «Про освіту». - К.: Генеза, 1996. - 36 с.

 13. Красовицкий М.И. и др. От педагогической науки к практике. - К.: Радянська школа, 1990. - 191 с.

 14. Масюкова Н.А., Бабкіна Т.А. Возможно ли возпроизведение образцов пеагогической деятельности? // Педагогика, 2000. - №5. - С. 23 - 27.

 15. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.08.2008 № 1119 «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)» // Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2008 р. за № 1239/15930. - К.: МОНУ, 2008. -8 с.

 16. Основні документи про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами - К.: Радянська школа, 1988. — 240 с.

 17. Оцінювання та відбір педагогічних інновацій: теоретично-прикладний аспект: Наук. - метод, посібн. // За ред. Л. Даниленко. - К.: Логос, 2001. - 185 с.

 18. Передовий педагогічний досвід: Теорія і методика. // Під ред. Л.Л. Момот. - К.: Радянська школа, 1990. - 141 с.

 19. Передовий педагогічний досвід у системі професійної діяльності сучасного вчителя: Методичні рекомендації. — Суми: ІВВ СОІППО, 2004. - 30 с.

 20. Перспективний педагогічний досвід // Упор. Ж. Сташко. - К.: Шкільний світ, 2007. - 79 с.

 21. Підласий І., Підласий А. Педагогічні інновації // Радянська школа, 1998.-№ 12.-С. З - 17.

 22. Повьішение квалификации педагогических кадров // Под ред. И.Ф. Жерносека, М.Ю. Красавицкого, С.В. Крисюка. - К.: Освіта, 1992. - 190 с.

 23. Про удосконалення системи вивчення і поширення передового досвіду // Збірник наказів та інструкцій Міністерства освіти України. - 1988. - № 1.-С. З - 19.

 24. Рабченюк Т. Управління процесом упровадження досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду в шкільну практику // Освіта і управління, 1998. - № 2. - С. 27 - 33.

 25. Скаткін М.М. Методологія і методика педагогічних досліджень. - М.: Педагогіка, 1986. - 152 с.

 26. Сухомлинський В.О. Вибрані твори. - У 5-ти т. - К.: Рад. школа, 1977.-Т. 4.-640 с.

 27. Фридман П.М. Педагогический опьіт глазами психолога. - М.: Просвещение, 1987. - 250 с.


ДОДАТКИ

Додаток 1ЕТАПИ ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ, ПОШИРЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ


Рік

з/пЗміст роботи


Термін

вико

нання

Від

повідаль ний

Відмітка про виконання

1

23

4

5

61

І

Підготовчий етап, вивчення досвіду

1.1


Вибір об’єкту вивчення ППД

вересень


1.2

Формулювання теми і мети досвіду

вересень-

жовтень1.3

Ознайомлення вчителя з досвідом роботи інших педагогічних працівників з даної темижовтень


1.4

Складання бібліографії за темою досвіду

жовтень-

листопад1.5

Опрацювання методичної та науково- педагогічної літератури (наводиться список)листопад-січень


1.6

Зібрання конкретних даних про носія досвіду (система управлінської чи педагогічної діяльності, її результативність, зокрема щодо навчальних досягнень учнів)вересень-

грудень1.7

Збір емпіричного матеріалугрудень-

лютий1.8

Відвідування уроківлютий-

березень1.9

Консультації, корекція діяльностісічень-

травень1.10

Контрольні зрізи знань учнівгрудень-

травень2

2

Основний етап вивчення досвіду


2.1

Вивчення творчої лабораторії вчителя: його власної бібліотеки, тематичних папок, конспектів тощовересень-

грудень2.2

Вивчення системи роботи в цілому:

- ознайомлення з планами роботи вчителя; класними журналами; зошитами учнів для лабораторних та практичних робіт; матеріалами з якими виступав учитель на засіданнях методичних об’єднань, педагогічних читаннях, науково-практичних конференціях; учнівськими рефератами;

- проведення анкетування учнів, їх батьків співбесід з ними


жовтень-

березень


2.3

Відвідування уроків та інших форм навчально-виховного процесу

листопад-

квітень2.4

Консультації та корекції досвіду

вересень-

квітень2.2.5

Завдання вчителю з підготовки додаткових матеріалів, що супроводжують опис досвіду

травень


2.2.6

Проведення контрольних зрізів знань учнів (вказати класи)

січень-

травень2.2.7

Фонозаписи 2-3 уроків та кількох фрагментів уроків учителя

листопад-

березень2.2.8

Відвідання 2-3 гурткових, факультативних занять учителя

грудень-

травень2.9

Підготовка характеристики вчителя директором школи

березень3

3

Підсумковий етап вивчення

3.1

Творчий звіт учителя

листопад-грудень


3.2

Контрольні зрізи знань учнів (вказати клас)

грудень


3.3.3

Збір матеріалів підготовлених, учителем за дорученням методиста

грудень4

4

Етап оформлення та узагальнення досвіду

4.1

Аналіз зібраного матеріалу

січень


4.2

Опис узагальненого досвіду

січень-

березень4.3

Оформлення матеріалів для схвалення

березень


4.4

Рецензування матеріалів досвіду

березень-

квітень4.4.5

Подання на розгляд науково-методичної ради (ради методичного кабінету) узагальнених та оформлених матеріалів (згідно вимог)

березень-

травень4.4.6

Обговорення узагальнених матеріалів на засіданні науково-методичної ради (ради методичного кабінету), схвалення

травень-

червень
5

5

Поширення досвіду

5.1

Виступи на семінарах, науково-практичних конференціях

протягом

року5.2

Висвітлення досвіду в засобах масової інформації

вересень


5.3

Оформлення виставки

грудень


5.4

Проведення «на базі досвіду» семінару, педагогічної практики та ін.

листопад-

січень
Додаток 2

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ, СХВАЛЕННЯ, ПОШИРЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ ВЧИТЕЛЯ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПРОБЛЕМИ «РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ»
Зміст роботи

Строки

Хто

виконує

Відмітка

про

виконання

1

2

3

4

5

1.

Обговорити на засіданні методичної ради школи досвід роботи вчителя з розвитку пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання й виховання, розробити відповідні рекомендації

27.10

готує заступник директора, виступи- члени ради
2.

Видати наказ по школі з вивчення, узагальнення, схвалення, поширення в практику роботи педагогічного колективу досвіду роботи вчителя за темою «Розвиток пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання й виховання»

до 01.11

директор

школи
3.

Створити творчу групу з вивчення досвіду роботи вчителя, скласти план роботи групи

до 05.11

заступник

директора

школи
4.

Скласти списки рекомендованої літератури з питань досвіду роботи вчителя, укомплектувати в методичному кабінеті добірку літератури з цього питання

до 10.11

заступник директора, бібліотекар школи
5.

Скласти й вести картотеку журнальних і газетних статей з теми досвіду роботи вчителя

до 25.11

заступник директора, бібліотекар школи
6.

Розробити пам'ятки-рекомендації з вивчення досвіду роботи вчителя

до 01.12

заступник

директора,

члени

творчої

групи
7.

3 метою вивчення передового досвіду вчителя відвідати уроки:

- у 7 класі (8-10 уроків);

- у 9 класі (8-10 уроків);

- у 10 класі (10-12 уроків);


листопад-грудень

січень-лютий

березень-квітень

заступник

директора,

члени

творчої

групи


88.

У процесі відвідування уроків

а) особливу увагу звернути на:

 • роботу з формування загальних і специфічних умінь, навичок учнів;

 • уміння учнів застосовувати знання в нестандартних ситуаціях, наближених до життєвих умов;

 • розвиток логічного мислення учнів, запровадження засад розвиваючого навчання;

 • організацію самостійної роботи учнів;

б) з метою перевірки рівня сформованості пізнавальних здібностей учнів провести контрольні роботи:

 • у 10 класі;

 • у 7 класі;

в) зробити запис 2-3 уроків та кількох фрагментів уроків учителя;

г) відвідати 3-5 додаткових занять (гурток, факультатив, спецкурс), які проводить учитель

травень –грудень

квітень –лютий


Заступник

директора,

члени

творчої

групи

заступник

директора,

члени

творчої

групи

9.9.

Проінструктувати вчителя щодо виконання наступних завдань:

а) систематично (протягом року) вести щоденник власних спостережень з питань реалізації основних аспектів досвіду;

б) виготовити дидактичні, методичні, ілюстративні матеріали, що характеризують досвід роботи вчителя (розробка поурочних планів з певної теми навчального курсу; роздавальних, дидактичних матеріалів, текстів, копій письмових робіт; реферати учнів; плани роботи факультативу, гуртка тощо);

в) самостійно описати досвід своєї роботи з питання «Розвиток пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання та виховання»

протягом

року

протягом року

м

року

до 10.05

учитель,

заступник

директора

учитель,

заступник

директора

учитель
110.

Надавати допомогу вчителю в організації спостережень і вивчення ефективності методичних прийомів, застосованих в процесі навчання

постійно


заступник

директора
11.

Проаналізувати документацію, яку веде вчитель (класні журнали, планування роботи, поурочні плани тощо)

до 01.03


заступник

директора
12.

На засіданні методичної ради школи розглянути підсумки вивчення досвіду роботи вчителя на даному етапі

травень


заступник

директора
113.

Випустити методичний бюлетень, присвячений досвіду роботи вчителя, запропонувати вчителю описати найбільш характерні методичні прийоми в «Естафеті передового досвіду школи» тощо

травеньчлени

творчої

групи
114.

Допомогти вчителю в узагальненні досвіду своєї роботи, підготувати до друку:

а) поурочні плани за темами, розділами програми 7-11 класів, запланованих для дослідження;

б) зразки планування (плани класного керівника; керівника гуртка, факультативу, завідувача навчального кабінету тощо);

в) зошити для практичних робіт 9 класу, контрольних робіт учнів 7 класу, зошити для домашніх робіт учнів 10 класу;

г) зразки дидактичного, роздаткового матеріалу, учнівські реферати;

д) матеріали, які розкривають досвід роботи вчителя з розвитку пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання та виховання (доповіді, реферати, які підготовлені вчителем);

є) 2-3 фотокартки про роботу вчителя в класі.

травень


члени

творчої

групи
115.

Допомогти іншим учителям школи в конструюванні уроків, які впроваджують елементи досвіду з проблеми «Розвиток пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання та виховання»

протягом

року

заступник

директора
)16.

Розробити тематику педагогічних читань з проблеми «Розвиток пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання та виховання»

до 01.10


заступник

директора
117.

Провести педагогічні читання з проблеми «Розвиток пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання та виховання»

січень


заступник

директора
18.

Організувати проведення циклу лекцій з питань комплексної роботи з теми досвіду

протягом

року

заступник

директора
19.

У планах-графіках внутрішньо шкільного контролю передбачити відвідування уроків учителів з метою вивчення передового досвіду роботи вчителя

протягом

року

директор школи
20.

Організувати серію відкритих уроків за участю членів творчої групи з метою показу на практиці системи роботи з розвитку пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання та виховання

вересень-листопад

члени творчої групи
21.

Організувати взаємовідвідуванння уроків учителями з метою взаємо- обміну досвідом роботи з розвитку пізнавальних здібностей учнів

протягом року

заступник директора, члени творчої групи
22.

Узагальнити досвід роботи вчителя з розвитку пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання та виховання. Зібрані матеріали зосередити в шкільному методичному кабінеті

грудень-січень

заступник директора, члени творчої групи


223.

Схвалити на методичній раді досвід роботи вчителя

квітень

директор

школи
224.

До картотеки передового педагогічного досвіду шкільного методичного кабінету внести інформацію з досвіду роботи вчителя

березень

заступник

директора
225.

У планах внутрішньошкільного контролю передбачити заходи з подальшого вдосконалення, поширення передового досвіду роботи вчителя в практику роботи вчителів школи

протягом

року

директор

школи
226.

Організувати ведення щоденників спостережень учителями, які впроваджують досвід роботи вчителя

постійно

заступник

директора
27.

На засіданнях шкільних методичних об’єднань заслухати звіти вчителів, які впроваджують досвід роботи вчителя

квітень

керівники ШМО
28.

Провести методичну нараду, присвячену розкриттю основних положень передового досвіду вчителя

травень

заступник

директора
29.

Організувати наставництво вчителів, які успішно оволоділи досвідом роботи, над менш досвідченими педагогами

постійно

заступник

директора
330.

На стенді «Запозичай передовий досвід» у методкабінеті школи відкрити постійну рубрику, присвячену досвіду роботи вчителя

з 03.09

заступник

директора
331.

На засіданні педагогічної ради школи заслухати питання про підсумки впровадження передового досвіду роботи вчителя з розвитку пізнавальних здібностей учнів у процесі навчання та виховання

жовтень

директор

школи,

члени

творчої

групи
32.

Матеріали передового педагогічного досвіду роботи вчителя передати до районного методичного кабінету з метою вивчення його на рівні району

листопад

заступник

директора
Додаток 3

АНКЕТА

адресата досвіду роботи 1. Прізвище, ім’я, по батькові

 2. Дата народження

 3. Повна домашня адреса з поштовим індексом, телефон

 4. Який навчальний заклад закінчив(ла), у якому році, спеціальність згідно з дипломом

 5. Адреса досвіду (повна назва, адреса, телефон)

 6. Стаж роботи: загальний,

у тому числі педагогічний

 1. Кваліфікаційна категорія

 2. Звання

 3. Державні нагороди, відзнаки (рік нагородження)

 4. Тема досвіду

Дата Підпис

Примітка:
У верхньому правому кутку розмістити фотографію автора досвіду (розмір 4x6 см).

Додаток 4
КАРТКА


обліку об’єктів передового педагогічного досвіду

Інформація про автора

Прізвище, ім’я по батькові

Рік народження Освіта Фах

Звання, нагороди:

Посада Педагогічний стаж

Адреса досвідуІнформація про досвід

Тема


Мета

Короткий зміст (до 1 стор.)

Форма відбору:


 • Всеукраїнський професійний конкурс

 • Регіональний професійний конкурс

 • Інші професійні конкурси

 • Всеукраїнська виставка з освітніх досягнень

 • Міжнародна виставка з освітніх досягнень

 • Науково-методичне видання

 • Інше

Основні показники результативності

Хто, коли вивчав досвід Форма узагальнення

Схвалено (ким, коли?) Місце збереження

Шляхи розповсюдження в системі післядипломної педагогічної освіти району

Інформація про використання досвіду

Додаток 5Зразок оформлення картки обліку

об’єкту ППД районним методичним кабінетом
КАРТКА

обліку об’єктів передового педагогічного досвіду

Інформація про автора

Прізвище, ім’я по батькові: Ворожко Людмила Володимирівна

Рік народження: 1967 Освіта: вища Фах: учитель математики

Звання, нагороди: Грамота Управління освіти і науки України Сумської обласної державної адміністрації (2007 р.)

Посада: вчитель математики та фізики. Педагогічний стаж: 24 роки

Адреса досвіду: Будильський НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ Лебединської районної ради Сумської області.

Інформація про досвід
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка