Методичний бюлетеньСторінка1/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.75 Mb.
#625
  1   2   3   4
Відділ освіти Лебединської райдержадміністрації

Районний методичний кабінет

МЕТОДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

«ПРО СПЕЦИФІКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ВИЯВЛЕННЯ, ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ, СХВАЛЕННЯ, ПОШИРЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ»
Випуск тринадцятийЛебедин

2015

1. Методичний бюлетень «Про специфіку організації діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи з виявлення, вивчення, узагальнення, схвалення, поширення передового педагогічного досвіду», випуск тринадцятий, схвалений науково-методичною радою Лебединського районного методичного кабінету (протокол № 2 від 30.04.2015 року).

2. У бюлетені розглянуто етапи виявлення, вивчення, узагальнення, схвалення, поширення передового педагогічного досвіду, специфіку організації діяльності з даного питання, методичні рекомендації розраховано на заступників директорів з навчально-виховної роботи, педагогічних працівників.
Мета: розглянути особливості діяльності з виявлення, вивчення, узагальнення, схвалення, поширення передового педагогічного досвіду.

3. Упорядник: Сагайдачна Н.М., завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти Лебединської районної державної адміністраціїЗміст


 1. ВСТУП……………………………………………………………………..4

 2. Передовий педагогічний досвід: поняття, категорії……………………5

 3. Нормативно-правова база……………………………………………....6

 4. Етапи вивчення, узагальнення, поширення ППД……………………….7

 5. Пам’ятка з вивчення, узагальнення та поширення ППД……………….7

 6. Виявлення передового педагогічного досвіду………………………...8

 7. Вивчення передового педагогічного досвіду………………………….8

 8. Узагальнення передового педагогічного досвіду……………………..8

 9. Оформлення матеріалів передового педагогічного досвід……………..9

 10. Поширення передового педагогічного досвіду………………………13

 11. Етапи впровадження педагогічних ідей……………………………….15

 12. Специфіка організації діяльності з вивчення ППД…………………...17

 13. ТЕЗАУРУС............................................................................................22

 14. ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………….23

 15. ДОДАТКИ………………………………………………………………..25

 16. Додаток 1. Етапи вивчення, узагальнення, поширення ППД…………25

 17. Додаток 2. Орієнтовний план роботи з вивчення ППД………………27

 18. Додаток 3. Анкета адресата досвіду роботи………………………….31

 19. Додаток 4. Картка обліку об’єктів ППД………………………………32

 20. Додаток 5. Зразок оформлення картки обліку об’єктів ППД……….33

ВСТУП

На сучасному етапі розвитку освіти першочергового значення набуває проблема розвитку творчого потенціалу педагогів; запровадження інноваційних технологій навчання та виховання; вдосконалення змісту загальної освіти; виявлення, вивчення, узагальнення, схвалення й поширення передового педагогічного досвіду; створення в педагогічних колективах сприятливого соціально-психологічного мікроклімату, атмосфери творчості та відповідальності.

На досягненнях психолого-педагогічної науки й передового педагогічного досвіду базується науково-методична робота (цілісна система діяльності педагогів), що забезпечує зростання рівня кваліфікації, майстерності учителя, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу навчального закладу, поліпшення якості освіти.

Створення чіткої, керованої, гнучкої системи виявлення, узагальнення, схвалення, поширення передового педагогічного досвіду є одним з пріоритетів змісту методичної роботи.

Практика показала наявність у школах формального, стихійного й безсистемного підходу до вивчення педагогічного досвіду, розгляд чогось абстрактного, філософського. Проте, саме школа є першою сходинкою, яка повинна стимулювати вчителів до творчого пошуку.

Хто краще за директора, заступника має знати про результативність роботи вчителя, його готовність до пошуку, творчості?

Що потрібно для цього? По-перше, потрібно створити в педагогічному колективі творчий настрій, здоровий морально-психологічний клімат, сприятливі умови праці. По-друге, для організації творчої діяльності необхідна відповідна теоретична й практична підготовка вчителів, озброєння їх методикою творчих пошуків. По-третє, важливо вибрати суспільно значущу для школи й посильну для педагогічного колективу тему та здійснити раціональний розподіл і кооперацію праці. По-четверте, слід забезпечити вільний час педагогам шляхом організації їхньої праці та звільнення від невластивих їм функцій. По-п’яте, має існувати система стимулювання педагогічної творчості кожного вчителя й педагогічного колективу.

Досвід конкретного вчителя як педагогічна модель заслуговує на пильну увагу з боку керівників шкіл і дошкільних закладів, організаторів методичної роботи.

Тому, виявлення, вивчення, узагальнення, схвалення, поширення передового педагогічного досвіду має бути систематичним, послідовним і цілісним.

Саме цим пояснюється актуальність методичних рекомендацій, де враховані надбання методики, практики, досягнення вітчизняних науковців останніх років за відповідним напрямом роботи.ПЕРЕДОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД: ПОНЯТТЯ, КАТЕГОРІЇ

Який же досвід слід вважати передовим?

Аналізу поняття «передовий педагогічний досвід» (ППД) присвячено чимало досліджень. У кожному визначенні передового педагогічного досвіду увага дослідження закцентована на певних його сторонах, тому кожне з них доповнює одне одного.

Так, передовий педагогічний досвід за Жерносеком І.П. - це така навчально-виховна чи організаційно-педагогічна діяльність, в процесі якої стабільні позитивні результати у розв’язанні актуальних педагогічних проблем забезпечуються використанням оригінальних форм, методів, прийомів, засобів навчання та виховання або інтеграції вже відомих форм, методів, прийомів, засобів [8]. Моносзон Е.І. визначає педагогічний досвід як практичну діяльність з виховання, освіти та навчання людини і як результат цієї діяльності, який знаходить своє відображення в якостях особистості вихованця (його загальноосвітньої, трудової підготовки, сформованості світогляду, морального обличчя, естетичного й фізичного розвитку, емоціонально-вольової сфери, рисах характеру та ін.) [13].

У свою чергу, Скаткін К.М. тлумачить ППД як організований цілеспрямований педагогічний процес та його результат, який відображається в якостях особистості школяра [25].

За Поташником М.М. передовий педагогічний досвід характеризується високою результативністю, творчою новизною, тривалістю функціонування, актуальністю, перспективністю, науковою обґрунтованістю, раціональними витратами часу на досягнення високих результатів [20].

Момот Л.Л. наголошує, що передовий досвід це результат творчої праці вчителя (групи працівників освіти), що має новизну [18].

З точки зору Підласого І.П. «...передовий педагогічний досвід - це такий засіб цілеспрямованого підвищення ефективності та вдосконалення навчально- виховного процесу, який здатен у сучасних умовах задовольнити актуальні потреби практики навчання й виховання» [21].

На думку Набоки Л.Я. передовий педагогічний досвід - система творчої, оптимальної, повторювальної професійної діяльності педагога з елементами новизни, яка дає стабільні позитивні результати в удосконаленні навчально- виховного процесу [13].

Слід зауважити, що поняття «передовий педагогічний досвід» входить до складу більш широкого поняття «педагогічний досвід», як його різновид. Обидва є засобом пізнання педагогічних явищ (гносеологічна функція), засобом фіксації, зберігання, передачі інформації про результати практичної педагогічної діяльності (інформаційно-комунікаційна функція).

Передовий педагогічний досвід формується на основі педагогічного досвіду в цілому, як самостійна функціональна підсистема із своїм набором ефективних прийомів та методів навчання й виховання, правилами їх застосування та оцінки. Серед типових відмітних рис, які характеризують у комплексі цю підсистему, можна назвати такі: а) передовий досвід передбачає осмислення великої кількості педагогічних фактів (явищ); б) його становлення - процес свідомий, а не стихійний; в) передовий досвід сприяє розвитку педагогічної теорії і практики.

Так, Ю.К. Чабанський вважає, що передовий педагогічний досвід «до певного розуміння є синонімом оптимально організованої діяльності, що дає максимально можливі навчально-виховні результати при раціональному витрачанні часу й зусиль педагогів та учнів» [4].

Характерною рисою передового досвіду, як зазначено у визначеннях цього поняття, є те, що він забезпечує позитивний результат при меншій, ніж звичайно, затраті часу і зусиль.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Одним із основних завдань, зазначених у Законах України «Про освіту» [12] та «Про загальну середню освіту» [10] є істотне поліпшення методичної роботи керівників навчальних закладів, методичних служб щодо організації та спрямування роботи педагогів на інтенсивне впровадження в практику нових прогресивних педагогічних ідей, технологій навчання й виховання, досягнень сучасної педагогічної науки та практики.

Рішенням колегії Міністерства освіти України від 23.11.1987 № 9/108 «Про вдосконалення системи вивчення й поширення передового досвіду» [3], визначені чіткі рекомендації щодо порядку вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду на всіх рівнях: заклади освіти - міські (районні) відділи освіти, їх методичні кабінети - обласні управління освіти, їх методичні служби - педагогічні вищі навчальні заклади - методичні установи Міністерства освіти України, науково-дослідні інститути. Роботу за цим напрямом доцільно організовувати відповідно до методичних рекомендацій Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти «Вивчення, узагальнення, поширення передового педагогічного досвіду» (затверджено рішенням вченої ради Сумського ОІППО, протокол № 1 від 26.08.2010 ріку), районного методичного кабінету «Матеріали щодо організації роботи з виявлення, вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду» (протокол № 1 від 29.10.2008 року) та зразків оформлення узагальнених матеріалів з досвіду роботи (додатки, розміщені у цьому бюлетені).

Згідно цих документів, роботу з вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду в школі очолює директор та його заступник з навчально-виховної роботи, в дошкільних і позашкільних установах - керівник, у межах району (міста) - районні (міські) управління (відділи) освіти, в області - обласне управління освіти і науки, на Всеукраїнському рівні - Міністерство освіти і науки України.

Безпосередньо організовують і здійснюють цю роботу: • у школі - директори та їх заступники із залученням вчителів і вихователів;

 • у районах (містах) - методичні кабінети (інформаційно-методичні центри) районних (міських) управлінь (відділів) освіти;

 • в області - обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

 • на Всеукраїнському рівні - інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства науки і освіти України.

Робота з ППД проводиться згідно з планом роботи на кожному його етапі.
ЕТАПИ ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ, ПОШИРЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

План складається відповідно до мети, завдань та основних етапів роботи.

Здебільшого робота з вивчення та узагальнення досвіду планується на 2-3 роки. Не варто при цьому штучно скорочувати термін, оскільки це зумовлює формальне ставлення до роботи і знижує об’єктивність та науковість узагальнень. Для ефективного вивчення досвіду необхідно чітко спланувати роботу (додаток 1).


 1. етап. Планується теоретична підготовка та розв’язання організаційних питань. Наводиться список літератури. Планується робота з тими особами, чий досвід вивчається (консультації, самоосвіта, підготовка доповідей, статей тощо).

 2. етап. Плануються етапи вивчення досвіду за роками.

 3. етап. Плануються форми узагальнення, систематизації досвіду, рецензування матеріалу методистами або науковими працівниками, термін подачі матеріалу для схвалення вченою радою (радою методичного кабінету).

 4. етап. Плануються заходи щодо організації процесу поширення досвіду - проведення семінарів - практикумів, майстер-класів, творчої лабораторії вчителя, виступи перед учителями на засіданнях методичних об’єднань, випуск брошури тощо.

ПАМ’ЯТКА З ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

 1. Об’єктивно підходити до вибору об’єкта вивчення ППД.

 2. У процесі відбору об’єкта вивчення досвіду керуватися критеріями

ППД.

 1. Враховувати педагогічний стаж роботи вчителя та інші суб’єктивні фактори (здоров’я, бажання і т.д.).

 2. Визначити аспекти діяльності вчителя, в яких найбільш повно реалізується досвід його роботи.

 3. Чітко визначити мету та завдання вивчення досвіду у відповідності з виокремлиними аспектами діяльності вчителя.

 4. Провести підготовчу роботу з учителем у зв’язку з вивченням його досвіду.

 5. Скласти план вивчення, узагальнення та поширення досвіду.

 6. Розробити методику вивчення ППД, тобто визначити сукупність методів, форм і прийомів вивчення, адекватних меті та завданням вивчення досвіду.

 7. Розробити технологічну карту процесу вивчення ППД (таблиці, схеми).

 8. Визначити можливі методи і форми узагальнення ППД.

 9. Визначити методи, форми, засоби, сфери поширення ППД.

ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Виявлення передового педагогічного досвіду необхідно здійснюватися цілеспрямовано та опосередковано під час проведення семінарів, нарад, тощо.

Якщо в результаті відвідування уроків, ознайомлення з іншими аспектами роботи вчителя зафіксовано що досвід відповідає зазначеним вище критеріям передового педагогічного досвіду та на засіданні методичної ради школи ухвалюється рішення про вивчення передового досвіду роботи вчителя з певної навчально-методичної проблеми, видається відповідний наказ по школі та складається план роботи з вивчення, узагальнення, схвалення, поширення в практику роботи вчителів цього досвіду (додаток 2).

ВИВЧЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Орієнтовний план вивчення досвіду не забезпечує його ефективність, якщо не виконувати ряд відповідних вимог, а саме: • чітко дотримуватись плану;

 • на кожному етапі вивчення досвіду інформувати вчителя про зроблені висновки;

 • поетапно оформлювати матеріали досвіду.

Однією з незмінних вимог є оволодіння методикою та технологією вивчення досвіду.

Методика поетапного вивчення ППД передбачає не лише розв’язання на кожному етапі відповідних конкретних завдань, а й здійснення попередніх пошукових дій у виявлені, вивченні досвіду; глибоку теоретичну підготовку того, хто вивчає досвід, уміння складати програму, проводити корекцію досвіду в процесі вивчення або за його проміжними результатами.УЗАГАЛЬНЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Узагальнення рекомендується проводити у такій послідовності: • весь зібраний матеріал (нотатки, педагогічний щоденник вчителя, аналіз матеріалів) слід перечитати, щоб мати уявлення про досвід;

 • згрупувати матеріал та систематизувати його;

 • виокремити типове, характерне, відкинути другорядне;

 • провести педагогічний аналіз фактів, оцінити їх з точки зору науки, виділити особливо цінне в роботі й те, що заслуговує на поширення;

 • попередньо оформити узагальнений матеріал;

 • остаточно оформити матеріал педагогічного досвіду.

Виділяють 3 рівні узагальнення передового педагогічного досвіду:

 • науковий - пов’язаний з нагромадженням і теоретичним аналізом фактів, що лежать в його основі, передбачає виявлення його практичної новизни;

 • методичний - розкриває процес діяльності в даній галузі, а не обмежується описом результатів. У цьому випадку чітко визначається порядок дії (висвітленням конкретної методики, наведенням яскравих прикладів, переконливим показом переваг даного досвіду). Проте і тут необхідно підкреслювати провідну педагогічну ідею досвіду. Необхідною умовою є аналіз результативності досвіду, що передбачає наявність методичних рекомендацій, порад з використання досвіду різними категоріями вчителів;

 • практичний рівень включає три основні елементи:

 • конкретний опис педагогічних дій;

 • показ результативності;

 • розкриття переваг і перспектив використання.

У процесі узагальнення досвіду слід уникати наступного:

 • на практиці слід узагальнювати переважно не систему роботи вчителя загальноосвітнього навчального закладу, а висвітлювати розв’язання ним важливої педагогічної проблеми, використання форм, методів, прийомів, що вміло використовуються;

 • в узагальнених матеріалах не залишати поза увагою діяльність учнів; варто не забувати, що навчально-виховний процес - це процес двосторонній;

 • оцінювальних положень загального типу (йдеться про те, що робить вчитель, але не зазначається, як він це робить);

 • висвітлення загальних результатів успішності, вихованості учнів; а не відображення динаміки змін цих результатів;

 • не забувати описувати умови запровадження досвіду, аналіз труднощів, з якими зтикається вчитель у процесі роботи.


ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ (СХВАЛЕНИЙ НА РАЙОННОМУ (МІСЬКОМУ) РІВНІ)

Оформлення матеріалів передового педагогічного досвіду шкільного аналогічне до районного рівня, за винятком адресатів (подання) тощо.1. Загальні вимоги

 • результати вивчення та узагальнення досвіду подаються як на паперовому, так і електронному носіях;

 • опис досвіду оформляється на аркушах формату А-4 за допомогою комп’ютера, додержуючись таких параметрів сторінки: верхнє, ліве, нижнє поле - 20 мм, праве - 10мм; шрифт Тітез №\у Котап, кегль

 • заголовки структурних елементів розташовуються посередині рядка та друкуються великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюються. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою.

Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.
2. Вимоги до структурних елементів матеріалів ППД

 1. Титульний аркуш

Титульний аркуш містить дані в такій послідовності:

 • повна назва навчально-виховного закладу;

 • тема досвіду;

 • відомості про автора досвіду, адреса досвіду;

 • місто, рік оформлення досвіду.

На зворотній сторінці титульного аркуша вказати в такій послідовності:

а) ким схвалений досвід (рада управління (відділу) освіти, методичного кабінету протокол № від );

б) ким узагальнений досвід (прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи);

в) рецензенти (прізвище, ім’я, по батькові, звання, посада, місце роботи); Матеріали повинні мати рецензії 2-х спеціалістів (наприклад: керівника методичного об’єднання, наукового працівника, завідуючого або спеціаліста районного (міського) методичного кабінету). 1. Зміст

Зміст починається з нової сторінки. Передбачена наскрізна нумерація сторінок. До змісту включають: перелік документів, що супроводжують матеріали з досвіду роботи (подання, анотація, анкета, характеристика), опис досвіду, висновки, рекомендації, бібліографію, додатки.

 1. Подання, адресоване завідувачеві РМК відділу освіти (якщо планується вивчення досвіду педагога на районному рівні), містить прохання розглянути даний досвід з метою вивчення на районному рівні.

У поданні зазначається інформація про автора, досвід якого узагальнений: прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи, кваліфікаційна категорія та педагогічне звання (якщо є), коротка вказівка про те, коли і ким вивчені та схвалені матеріали досвіду, засвідчене підписом директора закладу та печаткою установи.

 1. Анотація на досвід, в якій зазначено:

 • тема досвіду; об’єкт досвіду; адреса досвіду (назва навчального закладу); роки вивчення та рік узагальнення досвіду;

 • актуальність проблеми досвіду. Аргументація необхідності його вивчення та поширення у відповідності до загальноосвітніх та регіональних завдань, загальної значущості, спрямованості на подолання суперечностей та недоліків масової педагогічної практики;

 • вивчення виду досвіду за характером новизни - новаторський, реалізаторський тощо. Визначити властиві лише автору досвіду підходи щодо організації своїх провідних ідей, застосування форм і методів педагогічної чи управлінської діяльності, що дають високий результат;

 • провідна педагогічна ідея досвіду. Необхідно виділити головне, найбільш суттєве в досвіді, виходячи з прогнозованого результату його впровадження, а саме: які позитивні зміни в удосконаленні навчально-виховного (управлінського) процесу очікуються;

 • сутність (технологія) досвіду. Цей розділ анотації має відповідати на запитання: яким чином (за допомогою яких форм, методів, прийомів, способів діяльності) автор досягає реалізації провідної ідеї досвіду, розкриваються особливості педагогічної системи носія досвіду, педагогічні закономірності, на які спирається досліджуваний досвід;

 • результативність досвіду. Подається на основі показників особистісного розвитку учнів: сформованості в них громадянських, полікультурних, мовних і інших компетенцій, навчальних досягнень та наявності навичок пошукової діяльності.

 1. Анкета автора досвіду заповнюється особою, яка вивчала даний досвід (форма подана у додатку 3).

 2. Характеристика автора досвіду:

 • анкетні дані (прізвище, ім’я, по батькові, посада, кваліфікаційна категорія та педагогічне звання, вчений ступень (якщо він є, рік народження, освіта) вказуються на аркуші зверху, у правій частині сторінки, у стовпчик;

 • текст (висвітлюється відношення до роботи, підвищення професійного та наукового рівня);

 • висновки (зазначається призначення характеристики);

 • підпис відповідальної службової особи, печатка організації, що видала характеристику.

 1. Опис змісту досвіду (об’єм не менше 10 сторінок тексту)

Основне призначення опису чи описуваного узагальнення - створення реальної картини досвіду, показ конкретних зразків педагогічних напрацювань і здобутків.

Опис змісту досвіду здійснює особа, яка його вивчала, тому зміст тексту викладається від третьої особи. Матеріал слід викласти глибоко, логічно, конкретно, грамотно, розкриваючи не лише діяльність педагога, а й діяльність учнів у навчально-виховному процесі.Складові опису досвіду:

 • актуальність досвіду (обґрунтування необхідності вивчення досвіду з точки зору завдань, поставлених державою перед школою (відповідність соціальному замовленню суспільства);

 • теоретична база досвіду (теоретичні ідеї та положення, які є обґрунтуванням його практичної значущості);

 • новизна, провідна ідея досвіду (виділення головного, найбільш суттєвого в досвіді, чим він відрізняється від інших).

 • система педагогічних ідей, технологія діяльності вчителя, так звана модель досвіду (його зміст, форми, методи, прийоми, засоби, види діяльності, які використовує вчитель для вирішення поставлених завдань). У цьому розділі слід відобразити послідовність дій вчителя та учнів, вибір форм роботи, поступовість використання основних прийомів, методів діяльності, які забезпечують високі результати, а також труднощі, які спіткали у процесі пошуку рішення існуючої проблеми і можливість їх подолання. Необхідно навести характеристику умов, в яких формувався досвід, приклади особливо яскравих подій;

 • наслідки, результативність досвіду (певні кількісні або якісні показники, що підтверджують цінність, корисність, значущість досвіду). Потрібно вказати також і перспективи його розвитку в роботі вчителя та практичне застосування даного досвіду. 1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка