Методичні знахідки шкіл криворізького районуСторінка1/10
Дата конвертації12.04.2016
Розмір1.95 Mb.
#3286
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Відділ освіти Криворізької районної державної адміністрації

Комунальна установа «Криворізький районний

науково-методичний кабінет»

Криворізької районної ради Дніпропетровської області.МЕТОДИЧНІ ЗНАХІДКИ ШКІЛ КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ

(РОЗРОБКИ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДИЧНИХ ЗАХОДІВ)

2013 рік


Упорядник:

Т.А. Ланчковська – директор Комунальної установи «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області.

Збірка містить розробки методичних заходів з педагогічними працівниками більшість з яких – інтерактивні за формою. Створена за підсумками методичної роботи у 2012-2013 навчальному році.

Буде корисна методистам районних методичних кабінетів (центрів), керівникам закладів освіти, що організовують науково-методичну роботу з педагогічними кадрами та всім, кого цікавить інноваційний розвиток освіти.Зміст

Н.Р.Фуголь, І.М.Шабелян. Компетентний учитель – запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу. Методичні посиденьки………………………...........................................4

Н.М. Штилюк. Від креативної особистості вчителя – до креативної особистості учня.

Методичний тиждень. «Тиждень Доброго Янгола» (для вчителів, що атестуються із залученням всіх членів педагогічного колективу)……………………………………………………………………………11


Т.А. Василюк.Форми проведення засідань методичної ради………………………………………….. .32
Григор’єва Т.В. Нетрадиційні форми проведення методичної ради…………………………………….37
І.М.Сокол. Робота з важковиховуваними учнями та з дітьми «групи ризику».

Психолого-педагогічний семінар…………………………………………………………………….…….41


І.М.Гайдай. Комфортність навчання. Психолого-педагогічний семінар…………………………….….51
О.В.Малич. Розвиток позитивної навчальної мотивації учнів за сучасних умов.

Психолого-педагогічний семінар-практикум…………………………………………………………….62


Л. О.Задорожня. Емоційне вигорання педагога. Психолого-педагогічний семінар……………………69
Н.М.Негара. Особистісне зростання вчителя – запорука успіху учня.

Психолого-педагогічний семінар-практикум………………………………………………………….….80


С.М. Запорожець. Педагогічна творчість. У чому її суть? Методичний дайджест……………………..86
В.В. Іванова. Переваги та недоліки впровадження нестандартних форм

навчання та виховання в практику роботи вчителів мистецького циклу.

Круглий стіл «Мозковий штурм»……………………………………………………………………….….91
О.М. Невмержицька. Сучасні психолого-педагогічні підходи до розвитку обдарованості

школярів в умовах особистісно-орієнтованого навчання та виховання. Педрада……………………...94


З. Є. Явтушенко. Діагноз: неуспішність. Причини неуспішності та шляхи її подолання.

Педагогічна рада………………………………………………………………………………………….…103


О.В. Боклаг. Справжній вчитель. Хто він? Тренінг-гра ……………………………..….………………109
І.М.Гайдай. Профілактика дидактогеній. Тренінг………………………………………..……….……..117
Т.Б.Стрибайло. Робота класного керівника з обдарованою дитиною в сучасній школі.

Засідання методичного об’єднання класних керівників……………………………………..……….…125


Л.Д.Буджанюк. Педагогічна спадщина К.Д.Ушинського. Педагогічні читання……………………....130


Компетентний учитель – запорука реалізації компетентнісного підходу до сучасного освітнього процесу

Методичні посиденьки

Фуголь Надія Русланівна,

директор Лозуватської СЗШ №1,

Шабелян Ірина Миколаївна,

заступник директора з навчально-виховної роботи

Лозуватської СЗШ № 1

План підготовки:

1. Створити творчу групу з підготовки до заходу

2. Провести інструктивну нараду з чле­нами творчої групи.

3.Вчителям, які атестуються, підготуватися до звіту про виконання плану роботи

на період атестації. (Атестаційне дефіле)

4. Підготувати методичне панно "Самоосвіта + "

5.Провести моніторингове дослідження «Рівень про­фесійної компетентності

вчителя».Хід проведення:

Директор школи: Згадаймо епізод з відомого голлівудського фільму «Один удома». Вся родина збирається у подорож. Головний герой, восьмирічний хлопчик Кевін, намагається звернутися за допомогою до старшого брата – безрезультатно, підходить до сестри: «Допоможи мені скласти валізу». Дівчинка дивиться на нього зверхньо і дуже в’їдливо та зневажливо відзначає: «Кевін, ти той, про кого французи говорять «non-competent»». І нам зразу стає зрозумілим, яке це серйозне звинувачення в очах дівчинки, який це суттєвий недолік. Справді, професійна некомпетентність для дорослої людини – це колосальний недолік, підстава для найсерйозніших претензій.

Виховати компетентного творчого учня може лише компетентний і творчий вчитель. Наша робота супроводжується постійним спонуканням до творчості, жоден учитель не застосовує загальновідомі методики без свого відтінку, свого наголосу. Педагогічний колектив школи, ро­зуміючи важливість і складність про­блем, що постають перед ним, працює над удосконален­ням навчально-виховного процесу, над формуванням особистості вчителя, його педагогічної майстерності. Адже учитель – людина публічна, його фахові та загальнолюдські здібності є предметом обговорення серед колег, учнів, батьків і навіть пересічних громадян.Заступник директора з НВР:

Умовами підвищення професійної компетентності вчителів в школі є такі: • позитивний духовно-моральний імідж шко­ли: сприятливі, інноваційно-творчі умови роботи; акцент на інноваційному, творчо-пошуковому компоненті методичної діяль­ності; особистісно орієнтована методична підтримка діяльності вчителя з боку адмі­ністрації;

 • довіра, можливість виявляти ініціативу, творчість;

 • налагоджена система методичної підтримки вчителя;

 • любов до професії, дітей;

 • потреба в самовдосконаленні, зокрема самореалізації, самоствердженні та самовияві; можливість отримати визнання в колективі;

систематична самоосвітня діяльність протягом курсового й міжкурсового періоду; навчання на курсах підвищення кваліфікації;

приклад і вплив учительського середовища, зокрема колег, адміністрації; об'єктивна оцінка праці, об'єктивний конт­роль, атестація;

організована робота методичних об'єднань, усього вчи­тельського колективу в напрямку генераль­ної ідеї; моральне стимулювання. Хочу запропонувати вашій увазі формулу компетентності:


Компетентність =

мобільність знань + гнучкість методу + критичність мислення

Інноваційна діяльність педагогів стає на сьо­годнішній день основним напрямом реалізації модернізаційних реформ в освіті й одним із сут­тєвих напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку України в цілому. Вимоги, висунуті до вчителів відповідно до стандартів професійно-педагогічної освіти, містять інноваційні компоненти на основі компетентнісно-орієнтованого підходу. Сучасний учитель повинен уміти сам і навчити учнів твор­чо опановувати знання, застосовувати їх у кон­кретних навчальних і життєвих ситуаціях, кри­тично осмислювати здобуту інформацію, володіти вміннями й навичками саморозвитку, самоана­лізу, самоконтролю та самооцінки. Учитель має оволодіти всіма складовими професійної компе­тентності, зокрема когнітивно-технологічною, методичною, комунікативно-ситуативною, ауто-психологічною, кооперативною, валеологічною, загальнокультурною тощо, а також способами мотивації діяльності, навичками формування необхідних компетенцій для здійснення профе­сійного самовдосконалення на засадах компе­тентнісного підходу.Конкурентоспроможність учителя на ринку праці визначається обсягом компетенцій у сфері професійної діяльності, залежить від рівня ква­ліфікації, педагогічного досвіду, майстерності, професійно значущих якостей особистості.

Рівень професійної компетентності вчите­ля — це його знання, вміння, особистий до­свід. Бути компетентним означає бути здатним мобілізувати в певній ситуації отримані знання й досвід. Але професійна компетентність учителя потребує постійного розвитку й удосконалення.

Підвищенню компетентності учителя сприяє післядипломна освіта, яка тримається на трьох китах:

- самоосвіта;

- курсова перепідготовка;

- участь у методичній роботі.

Сьогодні в час інформатизації, вирішальну роль у творчому і професійному становленні вчителя відіграє самоосвіта. "Хто дорожить життям думки, той знає дуже добре, що справжня освіта – це самоосвіта," – зазначав Д.Писарєв. Курсова підготовка не в змозі подолати той розрив між необхідним темпом отримання нових знань та їх традиційним поновленням. Самоосвіта – це процес свідомої самостійної пізнавальної діяльності, який здійснюється добровільно, планується, керується, контролюється самим педагогом. Для вчителя самоосвіта є об’єктивною потребою. Хочу наголосити на основних напрямках самоосвіти:

- Професійний. Предмет, який викладається вчителем, знаходиться в постійному русі. З’являються нові навчальні предмети, наприклад: етика, економіка, художня культура, технології та ін. Їх потрібно вивчати, поглиблювати свої знання, виробляти методику викладання цих предметів. Результати самоосвіти можуть бути досить значними.

- Психолого-педагогічний. Цей напрямок самоосвіти спрямовано на вдосконалення взаємодії між учителем і учнем, учителем і батьками тобто вдосконалення комунікативної компетентності вчителя.

- Методичний. Педагогічна наука не стоїть на одному місці, постійні зміни в обгрунтуванні методик, технологій, методів і прийомів навчання потребують уваги тих, хто їх використовує. Методична служба школи намагається спрямовувати самоосвіту у цьому напрямі. Наприклад, практикуємо проведення нетрадиційних педрад, на яких презентуємо нові форми і методи роботи, кращий досвід роботи вчителів школи, застосування ІКТ на уроках та в позакласній роботі. Залучали вчителів до створення проектів, для цього вам необхідно було вивчати метод проектів. Ви опрацьовували матеріал по проблемному питанню. Виготовляли брошури, наочний та дидактичний матеріал.

- Інформаційний. З упровадженням у повсякденне життя ІКТ учитель повинен сам оволодіти навичками роботи на комп'ютері й елементарними навичками використання комп'ютера у навчальному процесі. Напрямок комп'ютерної освіти дирекція намагалася вирішити і на рівні школи. Вчителі оволодівали цими вміннями, проходячи курси «Основи ІКТ» та «Інтел». Вчителі, які володіють комп’ютером, є конкурентоспроможними, більше володіють ситуацією, яка відповідає сучасним потребам дітей і вимогам суспільства. Але, поряд з цим є такі члени колективу, які навіть не намагаються здобути ці уміння.

- Гуманітарний. У цьому напрямку вдосконалюються естетичні, історичні, правові знання. З цією метою наш профспілковий комітет організовував поїздки в Петриківку, Запоріжжя, Умань і т.д. Колективна "хвороба" членів колективу на читання книжок. Цей напрямок самоосвіти керується безпосередньо вчителем.

- Особистісний. Стосується охорони здоров'я, а також інтересів, хобі педагогів. Цей напрямок спрямовується самим учителем.

Хочу сьогодні звернути увагу на можливий список джерел самоосвіти. Це – підручники, фахова періодична преса, ресурси інтернету, участь у роботі методичних об'єднань, семінарів, конференцій , відвідування комп'ютерного класу школи, вивчення окремих програм, телебачення, участь у конкурсах. Вчителі школи постійно беруть участь у конкурсах, які сприяють підвищенню їхньої професійної майстерності таких наприклад, як «Учитель року». Приймають участь у обласних та Всеукраїнських конференціях, друкують наукові статті в збірниках матеріалів даних конференцій.

Самоосвіта вчителя приносить великі девіденти у вигляді підвищення професійного рівня вчителя, що тим самим сприяє росту позитивного іміджу школи в цілому.

2. Атестаційне дефіле. Вчителі, які атестуються, знайомлять членів колективу з планом роботи та звітують про пророблену роботу

Заступник директора з НВР:

Провідною ланкою в системі підвищення компетентності вчителів є внутрішньошкільна науково-методична робота, якісна організація якої забезпечує підготовку вчителів до здійснен­ня інноваційної діяльності. Методична робота школи планується на основі аналізу діагностики і направлена на ор­ганізацію допомоги вчителеві в підготовці до ро­боти в сучасних складних умовах, допомагає обрати власний шлях використання інновацій у практичній діяльності. У вчителів школи достатньо розвинутий методичний арсенал традиційних і нетрадиційних форм і методів ви­кладання. Крім того вчителі залучаються до участі у проектах, конкурсах, фестивалях, конференціях, семінарах, до роботи 6 шкільних методич­них об'єднань тощо.

Одним із шляхів підвищення фахового рівня і професійної майстерності є атестація учителів. Атестація педагогів школи здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. Під час атестації педагоги мають можливість продемонструвати високий рівень своєї фахової підготовки.

3. Представлення атестаційних матеріалів вчителів, які атестуються.

4. Робота в групах.

Група "Рекламісти" – створює рекламу професії вчителя та презентує її.

Група "Методичне асорті" отримала завдання скласти асоціативний ряд: компетентний учитель (на кожну букву підібрати прикметник, який характеризує компетентного вчителя: кваліфікований, освічений, ерудований, енергійний, обізнаний, тямущий, трудолюбивий, відповідальний, наполегливий,)

Група "Соняшник" виконує вправу "Соняшник" (кожен вчитель групи на стікері повинен написати для себе два завдання короткострокове і довгострокове, які треба виконати, щоб підвищити свою професійну компетентність і приклеїти до соняшника , таким чином складають не­велику програму особистісного зростання).5. Колективна вправа «Тепло наших рук».

Учасникам пропонується по­тиснути колегам руки й коротко вислови­ти особисті побажання, які починатимуться з вислову «У вашій професійній діяльності я бажаю…»Директор школи: Шановні колеги. Колекція щасливих миттєвостей на вашому трудовому шляху у кожного була різною: в одного – більша, в іншого - трішечки менша. Проте кожен ракурс вражав неповторністю, сяйвом дитячих посмішок, незабутніх моментів. Тож хочеться побажати вам, щоб галерея професійних перемог була у кожного з вас була надзвичайно великою, щоб вона постійно поповнювалася новими ракурсами, а самоосвітні кейси та портфоліо – новими методами, прийомами, інноваціями, що у свою чергу сприятиме успішній реалізації компетентнісного підходу та модернізації навчально-виховного процесу. І хоча ви вважаєте себе компетентним вчителем, продовжуйте працювати над підвищенням своєї професійної майстерності. Пам’ятайте слова Сальвадора Далі: «Не бійтеся досконалості. Вам її не досягти».

Від креативної особистості вчителя – до

креативної особистості учня

Методичний тиждень

«Тиждень Доброго Янгола»

(для вчителів, що атестуються із залученням всіх членів педагогічного колективу)
Штилюк Наталія Миколаївна.

Заступник директора з навчально-виховної роботи

Грузького НВК
Мета:

 • сприяти популяризації педагогічних знахідок вчителів та вихователів школи, що атестуються;

 • вдосконалювати вміння застосовувати свій творчий потенціал для формування креативного середовища під час навчального процесу; оволодіння методами та прийомами креативного навчання; знаходження свіжих ідей, оригінальних рішень;

 • створити атмосферу психологічного благополуччя, емоційного комфорту для кожного члена колективу;

 • сприяти формуванню почуття впевненості, підвищення самооцінки, умінню відволікатись від повсякденних проблем, отримувати моральне задоволення.

Очікувані результати:

 • Виявити педагогічний досвід з використання інноваційних технологій у практиці роботи вчителів школи; • Дати змогу кожному вчителю бути активним учасником в обговоренні даного питання, підняти рівень методичної підготовки;
 • Перевірити прагнення вчителів продемонструвати свої знання та вміння з методики, розвивати вміння застосовувати свої знання в незвичайних ситуаціях; дати рекомендації педагогічним працівникам.


План проведення:

І день – «Добрий Янгол спускається до мене…» (відкриття тижня).

ІІ день – Педагогічна вітрина «Майстерність без меж» (виставка особистих «портфоліо», буклетів, друкованих та електронних посібників, презентацій вчителів, що атестуються)

ІІІ день – «В пошуках оптимальних варіантів роботи класного керівника» (тренінг для класних керівників, що атестуються)

ІУ день – «Можливості творчого потенціалу вчителя» (методичний практикум з елементами психологічного тренінгу)

У день – «Педагогічні посиденьки»

Сценарій проведення методичного тижня

«Від креативної особистості вчителя – до креативної особистості учня» + «Тиждень Доброго Янгола»

Заступник директора з НВР:

Шановні колеги! Сьогодні розпочинається незвичайний методичний тиждень для кожного із нас. Його особливість і незвичайність в тому, що, готуючись кожного дня до запропонованих вам методичних заходів, ви берете на себе відповідальність за підготовку не тільки свою особисту, а й за одного із своїх колег, який буде вашим «підопічним» протягом тижня. Це означає, що опрацювавши відповідні матеріали (нормативні документи, методичні рекомендації, статті і т.д.), вам необхідно поділитися результатами своєї праці з колегою (у вигляді нотаток, алгоритмів, підказок, схем, натяків, крилатих виразів, шаржів, малюнків). Отже, протягом цього тижня, починаючи із сьогоднішнього дня, кожен із нас спробує випробувати себе у новій ролі і виконати особливу місію – відчути себе Добрим Янголом.

Але найважливіше із усіх завдань, які стоятимуть перед нами – створити емоційний комфорт, забезпечити душевний спокій, моральну рівновагу для людини, чиїм «ангелом» ви будете. І в цьому вам допоможе ваша фантазія. Тож, в першу чергу, на цей тиждень нам необхідно озброїтись компліментами, щирими посмішками, маленькими сувенірчиками, солодощами, записочками із зізнаннями, бути особливо толерантними. Причому робити це необхідно непомітно, анонімно, так, щоб людина, про яку ви піклуватиметесь, дійсно відчула свого покровителя не в особі колеги, а саме в Доброму Янголі.

Для цього ми проведемо анонімне жеребкування.

Анонімне жеребкування (кожен по черзі дістає записку, у якій написане прізвище вчителя – підопічного, не читаючи його).

А для того, щоб вже сьогодні ми всі відчули себе важливими, значимими, неповторними, найкращими у нашому колективі, пропоную вправу «Давно хотів тобі сказати, що ти…»Вправа «Давно хотів тобі сказати, що ти…»

Всі присутні сідають в коло. На листках А-4 кожен зверху пише свої ПІБ і за часовою стрілкою передає своєму сусідові.

Завдання: одним реченням розкрити одну з позитивних якостей колеги, помічену вами. Записане закрити, згинаючи листок таким чином, щоб аркуш,обійшовши коло, повернувся до господаря у вигляді закладки.

Сьогодні ми всі підемо додому із подарунками-закладками, які допоможуть нам подивитись на себе з іншого боку, сподіваюсь, піднімуть кожному настрій, і, звичайно ж, допоможуть налаштуватись на роботу протягом нашого тижня.ІІ день – Педагогічна вітрина «Майстерність без меж»

(виставка особистих «портфоліо», буклетів, посібників, презентацій вчителів, що атестуються з метою обміну досвідом, педагогічного спілкування та взаємозв’язку між членами колективу, яка триває до кінця тижня.)ІІІ день – «В пошуках оптимальних варіантів роботи класного керівника» (тренінг для класних керівників, що атестуються).

МЕТА:


 • Збагачення практичного досвіду та відпрацювання навичок у проектуванні педагогічної діяльності.

 • Вдосконалення якості роботи класних керівників при взаємодії з учнями.

 • Розвиток експертно-аналітичних умінь (креативність і критичне мислення).

 • Формування позитивного ставлення до виховної діяльності (ініціатива, ентузіазм, обов'язковість виконання роботи згідно з установленим планом, графіком).

ЗАВДАННЯ:

 • Формувати вміння вільно орієнтуватися в проблемі і представляти свою педагогічну ідею;

 • розвивати презентативні і рефлексивні вміння педагогів;

 • активізувати творче мислення та здібності педагогів;

 • тренувати педагогів в пошуку ідей, рішень, необхідних для подальшої роботи;

 • створювати передумови для творчого використання і впровадження передового досвіду;

 • підтримувати сприятливий, комфортний мікроклімат у колективі;

 • навчати педагогів вмінню презентувати себе і свою роботу;

 • розвивати комунікативні здібності в налагодженні ділового та неформального спілкування з колегами та батьками.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

Привітання.

Давайте ми зараз поринемо у світ свого дитинства і пригадаємо моменти із нашого шкільного життя, які були найяскравішими.Учасники тренінгу передають по колу іграшкового ведмедика і коротко розповідають свої спогади.

Сьогодні ми зібралися для того, щоб знайти дієві форми і методи виховної роботи, які допомагатимуть зробити життя наших вихованців цікавим, а їхні спогади про шкільне дитинство яскравими, сонячними.Правила групи.

На промінчиках учасники пишуть правила, яких вони будуть дотримуватися під час тренінгу. • Створення клімату довіри в процесі спілкування.

 • Для того, щоб група працювала з найбільшою віддачею і учасники як можна більше довіряли один одному, як першого кроку до практичного створення клімату довіри пропонується прийняти єдину форму звернення на "ти". Це психологічно зрівнює всіх членів групи, у тому числі і тренера, незалежно від віку.
 • Спілкування за принципом "тут і тепер".

 • Багато людей прагнуть не говорити про те, що вони відчувають, що думають, оскільки бояться здатися смішними. Для них є характерним прагнення піти у частину загальних міркувань, обговорювати події, що сталися з іншими людьми. Це спрацьовує "механізм психологічного захисту". Тому під час занять всі говорять тільки про те, що хвилює кожного; те, що відбувається з нами в групі, ми обговорюємо тут і тепер. • Щирість у спілкуванні.

 • Під час роботи групи ми говоримо тільки те, що відчуваємо, і думаємо з приводу того, що відбувається, тобто тільки правду. Якщо немає бажання говорити щиро і відверто, то ми мовчимо.
 • Конфіденційність всього, що відбувається в групі.

 • Все, що відбувається під час занять, ніколи, ні під яким приводом не виноситься за межі групи. Ми довіряємо один одному і групі в цілому.
 • Неприпустимість безпосередніх оцінок людини.

 • При обговоренні того, що відбувається в групі, ми оцінюємо не учасника, а тільки його дії і поведінку. Ми не використовуємо вислови на зразок: "Ти мені подобаєшся", а говоримо: "Мені не подобається твоя манера спілкування". Ми ніколи не скажемо "Ти погана людина", а просто підкреслимо: "Ти погано вчинив".  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка