Методичнi вказiвкиСкачати 494.21 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір494.21 Kb.
  1   2   3
МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Iвано-Франкiвський національний медичний університет

Кафедра гігієни та екології

М. I. Мiзюк, З. Б. Суслик, Н. А. Крутікова, В. В. Дерпак, М. Є. Йонда,

С. I. Галаган, І. С. Загайкевич, В. І. Мельник, Л. С. Гречух,

Я. О. Єремчук, М. П. Погорілий


МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ

З «ОСНОВ ЕКОЛОГІЇ»

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТIВ 1 КУРСУ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

«СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»

Iвано-Франкiвськ – 2013 р.ТЕМА № 1

ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ. ЕКОЛОГІЯ, ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ. БІОСФЕРА, ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ. СХЕМИ КРУГООБІГУ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН.
Актуальність теми:

Стиль сучасного людського буття хибний, і його неодмінно треба змінити, якщо ми хочемо зберегти життя на нашій планеті. Людина своєю діяльністю порушила еволюційно встановлений ритм і відпрацьовані напрями процесів біосфери - надскладної природної системи. Тому час рятувати природне середовище, зберігати й «ремонтувати» свій дім, що колись був чудовий, а нині почав розвалюватися з нашої вини. Поставлене завдання може бути вирішене лише за однієї умови: всі люди зобов'язані глибоко оволодіти комплексною інтегральною наукою про довкілля.


Мета заняття: оволодіти екологічними законами взаємодії популяції людей з навколишнім середовищем, функціонування екосистем і біосфери.
Питання для самопідготовки:

 1. Екологія як наука та навчальна дисципліна.

 2. Визначення понять: біосфера, екосистема, біогеоценоз, ноосфера.

 3. Структура природного середовища.

 4. Основні екологічні фактори (абіотичні, біотичні, антропогенні).

 5. Загальні властивості біосфери, її склад і функціонування.

 6. Кругообіг речовин та енергії в біосфері: організм та середовище, великий кругообіг речовин та енергії, вплив антропогенного фактора на кругообіг.

 7. Біогеохімічний кругообіг речовин (вуглецю, азоту, фосфору, кисню, водню, сірки).

 8. Поняття екологічної піраміди та її види.


Завдання для перевірки засвоєння навчального матеріалу

 1. Які ви знаєте структурні підрозділи екології?

 2. Що таке біосфера, екосистема, біогеоценоз, агроценоз, екологічний фактор, екологічна валентність, гомеостаз, трофічний ланцюг, популяції, екологічна піраміда?

 3. В чому полягає вчення В.І.Вернадського про біосферу та ноосферу?

 4. Природно-антропогенна система та її основні компоненти.

 5. Роль біогеохімічного кругообігу речовин та енергії в природі.


Самостійна робота на занятті

Завдання 1. Ознайомитись зі схемою структурних підрозділів екології, дати визначення кожному з них.

Завдання 2. На основі вивчення структури природно-антропогенної геосистеми:

1. Скласти перелік сфер, які входять до складу абіоти. Дати письмове визначення кожному із компонентів.

2. Скласти перелік сфер, які входять до складу біоти. Дати письмове визначення кожному із компонентів.

Завдання 3. Побудувати екологічну піраміду згідно умови задачі. Ознайомитись з кругообігами речовин у природі та видами екологічних пірамід.


Література

Основна:


 1. Білявський Г. О., Падун М. М., Фурдуй Р. С. Основи загальної екології: Підручник. - К.: Либідь, 1995. – С. 10-32, 56-64, 67-72, 82-96.

 2. Білявський Г. О., Фурдуй Р. С., Костіков І. Ю. Основи екології: Підручник. - К.: Либідь, 2005. – С. 6-38, 44-51, 53-110.

 3. Лекційний матеріал.

Додаткова: 1. Джигирей В. С., Сторожук В. М., Яцюк Р. А. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища. – Львів: Афіша, 2000. – 210 с.

 2. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. К.: Знання, 2000. – 203 с.

 3. Чайка В. Є. Екологія. – Вінниця: «Книга-Вега», 2002. – 408 с.

 4. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посібник для вузів / Я. І. Бедрій, В. С. Джигерей, А. І. Сидисюк та ін.. – Львів, 2000. – 238с.ТЕМА № 2

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИХ ВИКИДІВ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ АТМОСФЕРООХОРОННИХ СПОРУД
Актуальність теми:

Наявність атмосфери є однією з умов існування життя на Землі. Забруднення атмосферного повітря може значно відобразитися на стані здоров’я людини, тому обмеження викидів шкідливих речовин є важливим завданням екології.


Мета заняття: оволодіти методикою розрахунку ГДВ та оцінки стану забруднення атмосфери при наявності кількох забруднювачів, розробляти заходи по зменшенню викидів.
Питання для самопідготовки:

 1. Будова та склад атмосфери Землі.

 2. Природне та антропогенне забруднення атмосферного повітря.

 3. Поняття про парниковий ефект, смог, кислотні дощі та озоновий шар атмосфери.

 4. Методи захисту атмосферного повітря (екологічні, організаційні, технологічні) від забруднення шкідливими речовинами.

 5. Поняття про гранично допустиму концентрацію, гранично допустимий викид, санітарно-захисну зону.

 6. Методика розрахунку гранично допустимих викидів шкідливих речовин в атмосферу.

 7. Нормативні документи, які використовуються для встановлення гранично допустимих викидів шкідливих речовин.


Завдання для перевірки засвоєння навчального матеріалу

 1. Які хімічні речовини входять до складу атмосферного повітря?

 2. На які шари поділяється атмосфера Землі за температурною ознакою?

 3. Основні антропогенні забруднювачі атмосфери Землі.

 4. Які заходи повинні здійснювати підприємства з метою захисту атмосферного повітря від забруднення?

Задача. На хіміко-фармацевтичному підприємстві під час виробництва силібору в атмосферне повітря викидається значна кількість чотирьоххлористого вуглецю. Підприємство розташоване в північній частині України на слабопересіченій місцевості.

Установіть ГДВ і фактичну потужність викиду та зробіть екологічний висновок за таких вихідних параметрів:

ГДК чотирьоххлористого вуглецю – 4 мг/дм3; максимальна приземна концентрація на межі санітарно-захисної зони (сm) повинна складати 4 мг/м3; фонова концентрація (сф) – 0,4 мг/дм3; коефіцієнт А дорівнює – 180; максимальна температура липня (Тв) – 32 оС; температура газоповітряної суміші (Тг) – 160 оС; коефіцієнт F дорівнює 1; середня швидкість виходу газоповітряної суміші (wo) – 10 м/с; діаметр устя труби (D) –1 м; висота джерела викиду (Н ) – 50 м; коефіцієнти η= 1; m=1,2; n=1
Самостійна робота на занятті

Завдання 1. Розв’язати ситуаційну задачу по визначенню ГДВ шкідливої речовини згідно свого варіанту.

Завдання 2. Користуючись інструктивними матеріалами розрахувати сумарну концентрацію шкідливих речовин в атмосфері.

Завдання 3. Провести оцінку забруднення атмосфери та запропонувати заходи по зменшенню викидів.


Література

Основна:


 1. Білявський Г. О., Падун М. М., Фурдуй Р. С. Основи загальної екології: Підручник. - К.: Либідь, 1995. – С. 19-20, 149-154,161-181.

 2. Нейко Є. М., Глушко Л. В., Мізюк М. І. Практикум з основ екології. Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНМА, 2010. – С. 41-54.

 3. Лекційний матеріал.

Додаткова: 1. Джигирей В. С., Сторожук В. М., Яцюк Р. А. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища. – Львів: Афіша, 2000. – 210 с.

 2. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. К.: Знання, 2000. – 203 с.

 3. ОНД-86. Методика расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987.

 4. Чайка В. Є. Екологія. – Вінниця: «Книга-Вега», 2002. – 408 с.

 5. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посібник для вузів / Я. І. Бедрій, В. С. Джигерей, А. І. Сидисюк та ін.. – Львів, 2000. – 238с.ТЕМА № 3

МЕТОДИКА ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ

НА ТЕРИТОРІЇ, ПРИЛЕГЛІЙ ДО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Актуальність теми:

Обстеження повітряного басейну на прилеглій до промислового підприємства території полягає у визначенні концентрації шкідливих компонентів в атмосферному повітрі і в порівнянні одержаних фактичних результатів з розрахунковими даними загазованості та з гранично допустимими концентраціями (ГДК). Зубний технік повинен бути обізнаний з питань контролю за станом повітряного басейну промислових підприємств.


Мета заняття

Оволодіти методикою обстеження стану повітряного басейну на території, прилеглій до промислового підприємства.


Питання для самопідготовки

 1. Методика обстеження повітряного басейну на прилеглій до промислового підприємства території.

 2. Вибір об’єкта обстеження.

 3. Вибір точок та місця їх розташування для відбору проб повітря .

 4. Методика відбору проб повітря для визначення шкідливих компонентів в приземному шарі атмосфери.

 5. Побудова графіка загазованості.

 6. Методика розрахунку максимального значення приземної концентрації шкідливої речовини Cm (мг/м3), безрозмірної (q) та зведеної (с) концентрації.


Завдання для перевірки засвоєння навчального матеріалу

 1. Яким чином проводять вибір місця розташування точок для відбору проб повітря?

 2. Від чого залежить вибір шкідливих компонентів, на які аналізують проби повітря?

 3. Як проводиться визначення максимального значення приземної концентрації шкідливої речовини при викиді газоповітряної суміші?

 4. Напишіть формули для визначення безрозмірної та зведеної концентрації.


Самостійна робота на заняття

 1. Розв’язати ситуаційну задачу.

 2. Розрахувати максимальну концентрацію шкідливих компонентів в приземному шарі атмосфери.

 3. Обчислити безрозмірну та зведену концентрацію.

 4. Визначити індекс загазованості.

 5. На основі отриманих результатів зробити висновок і рекомендації.


Література

Основна

1. Нейко Є.М., Глушко Л.В., Мізюк М.І. Практикум з основ екології. – Івано-Франківськ, ІФДМА, 2010. – С.56-61.Додаткова

1. Кирпатовский И. П. Охрана природы: Справочник для работников нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышлености. – М.: Химия, 1980. - 376 с.

2. Кузнецов И. Е., Троицкая Т. М. Защита воздушного басейна от загрязнения вредными веществами химических преприятий. – М.: Химия. 1979. - 344 с.

3. ОНД-86. Методика рассчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах преприятий. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. - 90с.

4. Эльтерман В. М. Охрана воздушной среды на химических и нефтехимических предприятиях. – М.: Химия, 1985. – 160 с.

ТЕМА № 4

МЕТОДИКА ОЦIНКИ СТУПЕНЯ ЗАБРУДНЕННЯ

АТМОСФЕРНОГО ПОВIТРЯ
Актуальність теми

У теперішній час відбувається вдосконалення технологічних процесів, підвищення продуктивності праці, що дає можливість збільшити промислове виробництво. Підприємства викидають в повітряний басейн значну кількість шкідливих компонентів, які забруднюють атмосферу. Тому зубний технік повинен знати причини визначення кратності перевищення фактичної середньодобової гранично допустимої концентрації, класу небезпечності хімічної речовини, оцінювати небезпечність забруднення повітря окремими і кількома речовинами, розробляти заходи з охорони повітря промислових центрів.


Мета заняття: Оволодіти методикою оцінки ступеня забруднення атмосферного повітря.
Питання для самопідготовки

1. Оцінка небезпечності забруднення повітря окремими речовинами.

2. Методика побудови номограми оцінки небезпечності забруднення повітря.

3. Визначення ступеня небезпечності забруднення. Розрахунок коефіцієнту перевищення фактичної концентрації середньодобової ГДК.

4. Оцінка небезпечності забруднення повітря при одночасній наявності декількох речовин.

5. Методика розрахунку умовного показника Р. "Зведення" небезпечності забруднення.

6. Оцінка небезпечності забруднення в особливо несприятливих умовах.

7. Заходи зниження забруднення до допустимих рівнів.


Завдання для перевірки засвоєння навчального матеріалу

1. Як проводиться визначення небезпечності забруднення повітря окремими речовинами.

2. Як проводиться вибір концентрації для оцінки забруднення та визначення середніх величин ?

3. Напишіть формулу розрахунку коефіцієнту перевищення фактичної концентрації середньодобової ГДК.

4. Від чого залежать границі ступенів забруднення ?

5. За якими ступенями оцінюється небезпечність фактичного забрудненя ?


Самостійна робота на занятті

Завдання 1. Обчислити коефіцієнти перевищення фактичної концентрації середньодобової ГДК.

Завдання 2. Оцінити ступінь забруднення повітря за разовими, середньодобовими, середньомісячними і середньорічними концентраціями.

Завдання 3. Порівняти за рівнем середньорічних концентрацій небезпечність забруднень двох міст, які мають однакову комбінацію забруднювачів, але в різних концентраціях. На основі отриманих результатів скласти висновок і рекомендації.


Література

Основна

1. Нейко Є. М., Глушко Л. В., Мізюк М. I. Практикум з основ екології. - Iвано-Франківськ, IФНМА, 2010. - С. 63-81.Додаткова

1. Временные инструктивно-методические указания по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха # 1566-76.- М.: ГСЭУ, 1997.

2. Указания по применению временных инструктивно-методических указаний по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха. 1734-Н/77.- М.: ГСЭУ, 1997.

3. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами). ДСП-201-97.- К.: МОЗ України, 1997.- 57 с.ТЕМА № 5

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМОГО СКИДУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВОДООХОРОННИХ СПОРУД
Актуальність теми:

У теперішній час надзвичайно загострилась проблема забезпечення людства чистою водою. Окрім того, що запаси води на Землі небезмежні, різні галузі господарства, використовуючи воду, повертають її в меншій кількості та іншої якості. Ці стічні води містять велику кількість різних речовин неорганічного та органічного походження (в тому числі і мікроорганізми), які згубно діють на зоо- і фітопланктон, рибу і накопичуючись, передаються по харчових ланцюгах живлення. Тому, з метою запобігання забруднення водних джерел, необхідно встановити гранично допустимі скиди стічних вод, а також розробити ефективну очистку на водоохоронних спорудах.


Мета заняття: оволодіти методикою розрахунку ГДС та оцінки стану забруднення гідросфери.
Питання для самопідготовки:

 1. Поняття: гідросфера, водні ресурси, самоочищення водойм.

 2. Основні джерела забруднення водного середовища.

 3. Методи очищення стічних вод, їх класифікація.

 4. Які нормативні документи регламентують умови та вимоги до скидання стічних вод у водойми?

 5. Що враховують при встановленні вимог до спуску стічних вод у водойми?

 6. Які заходи слід здійснювати на підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості з метою запобігання забрудненню водного басейну?

 7. Методика розрахунку гранично допустимого скиду.


Завдання для перевірки засвоєння навчального матеріалу:

 1. Структура поверхневої і підземної гідросфери.

 2. Функції води. Кругообіг води в природі.

 3. Джерела забруднення гідросфери.

 4. Способи очищення стічних вод. Види очисних споруд їх ефективність.

 5. Визначити ефективність роботи очисних споруд каналізації, продуктивність яких за проектом (Q) становить 220 000 м3/добу, а фактична (Qфакт) - 242 500 тис. м3/добу. Якість очищеної води за проектом (БСКповн) становить 15 мг/л; концентрація завислих речовин – 15 мг/л.

 6. Визначити ефективність роботи пісковловлювачів стосовно затримання піску крупністю 0,25 мм. Довжина пісковловлювача (L) становить 15 м, швидкість протікання (V) – 0,3 м/с, робоча глибина (Hp) – 1,3 м. Ефект затримання (Е) піску крупністю 0,25 мм за експлуатаційними даними становить 72 %.


Самостійна робота на занятті

Завдання 1. Визначити гранично допустимий скид хімічних речовин у водний об’єкт та запропонувати методи очистки від забруднювачів.

Завдання 2. Визначити ефективність роботи очисних споруд каналізації.
Література

Основна:


 1. Білявський Г. О., Падун М. М., Фурдуй Р. С. Основи загальної екології: Підручник. - К.: Либідь, 1995. – С. 183-194.

 2. Нейко Є. М., Глушко Л. В., Мізюк М. І. Практикум з основ екології. Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНМА, 2010. – С. 8-39.

 3. Лекційний матеріал.

Додаткова: 1. Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами. Наказ №116 від 15.12.94.

 2. Джигирей В. С., Сторожук В. М., Яцюк Р. А. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища. – Львів: Афіша, 2000. – 210 с.

 3. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. К.: Знання, 2000. – 203 с.

 4. Чайка В. Є. Екологія. – Вінниця: «Книга-Вега», 2002. – 408 с.

 5. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посібник для вузів / Я. І. Бедрій, В. С. Джигерей, А. І. Сидисюк та ін.. – Львів, 2000. – 238с.ТЕМА № 6

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОГО

СТУПЕНЯ ОЧИЩЕННЯ ВИРОБЛЕНИХ СТІЧНИХ ВОД НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Актуальність теми:

Промислові підприємства сільське і комунальне господарства внаслідок своєї діяльності постійно забруднюють середовище і особливо водні джерела стічними водами. Стоки промислових підприємств містять велику кількість різних речовин органічного і неорганічного походження, мікроорганізмів. Ці речовини поглинаються фітопланктоном і передаються далі по харчових ланцюгах живлення людини. Ефективне очищення стічних вод зменшує несприятливий вплив підприємства водні об’єкти.


Мета заняття: навчитися визначати необхідний ступінь очищення вироблених стічних вод на підприємствах.
Питання для самопідготовки:

1. Документи що регламентують умови та вимоги спуску стічних вод у водойми.

2. Чинники, які необхідно враховувати при встановленні вимог допуску стічних вод у водойми.

3. Умови спуску стічних вод при комплексному використанні водойми.

4. Випадки у яких неможливе скидання стічних вод.

5. Умови спуску стічних вод, що містять речовини різні за лімітуючою ознакою шкідливості.


Завдання для перевірки засвоєння навчального матеріалу

1. Які заходи повинні здійснювати підприємства промисловості з метою захисту поверхневих вод від забруднення?

2. Кому належить право вирішувати питання розміщення місця випуску стічних вод на водоймах, які використовуються з рибогосподарською метою і з метою водопостачання?

3. Які показники необхідно знати для того, щоб визначити, до якого ступеня очищення необхідно очищати і знезаражувати стічні води?

4. За якою формулою розраховується допустима концентрація речовини в стічних водах, при якій виключається забруднення водойм біля розрахункового пункту водокористування?
Самостійна робота на занятті

1. Розв’язати ситуаційну задачу.

2. Дати гігієнічну оцінку ступеня очищення виробничих стічних вод на підприємствах.
Література

Основна

1. Нейко Є. М., Глушко Л. В., Мізюк М. І. Основи екології: Посібник для практичних занять. – Івано-Франківськ, ІФНМУ, 2010. – С. 8-19.


Додаткова

1. СанПиН № 4630-86. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. – М., 1988. – 70 с.

2. Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами. – Затв. КМ України від 25.03. 1999 р. № 465. – 4 с.

3. Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). – М., 1991. – 36 с

4. МВ 64У-1-97. Виробництво лікарських засобів. Належні правила та контроль якості. - К.: Держкоммедбіопром, 1997. – 220 с.

5. Шицкова А.П., Новиков Ю.В., Гурвич Л.С., Климкина Н.В. Охрана окружающей среды в нефтеперерабатывающей промышленности. – М.: Химия, 1980. – 176 с.ТЕМА № 7

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ

ОЧИСНИХ СПОРУД КАНАЛІЗАЦІЇ
Актуальність теми:

В результаті інтенсивного використання людством водних ресурсів відбуваються значні кількісні й якісні зміни в гідросфері. Споживачі забирають воду з джерел, використовують її для потреб промисловості сільського, комунального господарства, транспорту, а потім повертають, але вже іншої якості. Неочищені або недостатньо очищені стічні води, потрапляючи в природні водойми, призводять до зміни фізичного й хімічного складу, забруднюють їх. Тому необхідний постійний контроль за технологічною ефективністю роботи очисних споруд.


Мета заняття:

Навчитися здійснювати розрахунки ефективності очисних споруд каналізації.


Питання для самопідготовки:

1. Проведення технологічної ефективності роботи очисних споруд каналізації.

2. Визначення технологічної ефективності очисних споруд.

3. Оцінка ефективності очистки стічних вод.

4. Визначення фактичних показників ефективності очистки стічних вод.

5. Шляхи підвищення ефективності очистки стічних вод.


Завдання для перевірки засвоєння навчального матеріалу

1. Як проводиться оцінка технологічної ефективності роботи пісковловлювачів та первинних відстійників?

2. Як проводиться оцінка технологічної ефективності роботи аеротенків та біофільтрів?

3. Як проводиться оцінка технологічної ефективності роботи вторинних відстійників та мулоущільнювачів?

4. Як проводиться оцінка технологічної ефективності роботи споруд знезараження очисної води?
Самостійна робота на занятті

1. Розв’язати ситуаційну задачу.

2. Дати гігієнічну оцінку ефективності очисних споруд каналізації.
Література

Основна

1. Нейко Є. М., Глушко Л. В., Мізюк М. І. Основи екології: Посібник для практичних занять. – Івано-Франківськ, ІФНМУ, 2010. – С. 21-39.


Додаткова

1. Методика оценки технологической эффективности работы городских очистных сооружений канализации. – М.: Стройиздат, 1987. – 16 с.

2. Писаренко В.Н. Оценка технологической эффективности работы очистных сооружений канализации. – К.: ИПК Госжилкомхоза УССР, 1990. – 38 с.

3. МВ 64У-1-97. Виробництво лікарських засобів. Належні правила та контроль якості. - К.: Держкоммедбіопром, 1997. – 220 с.

4. Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами. – Затв. КМ України від 25.03. 1999 р. № 465. – 4 с.

5. СанПиН № 4630-86. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. – М., 1988. – 70 с.

6. Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). – М., 1991. – 36 с.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка