Методичні вказівки з латинської мови для студентів гуманітарних спеціальностейСторінка4/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.78 Mb.
#10635
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5

Слова до текстів (I:A, B):


adversus, a, um

протилежний

insignis, e

видатний

animus, i, m

душа, характер

iterumque

і знову

asper, мra, мrum

грубий

jaceo, ēre

кидати

auctor, oris, m

тут: винуватець

miles, itis, m

воїн

audax, ācis

відважний

navis, is, f

корабель

cado, мre

падати

neco, āre

вбивати

caput, itis, n

голова

nobilis, e

знатний

civīlis, e

громадянський

nomino, āre

називати

civis, is, m

громадянин

nummus, i, m

монета

cognitio, onis, f

пізнання, уява

ob eam rem

з цієї причини

crudēlis, e

жорстокий

occupo, āre

захоплювати

cupiditās, ātis, f

честолюбство

omnis, e

весь, цілий

duos

двоє

pars, partis, f

частина

egregius, a, um

відмінний

perītus, a, um

досвідчений

exclāmo, āre

викрикувати

quasi

ніби, начебто

exemplum, i, n

приклад

reporto, āre

отримувати

fortis, e

сміливий

robus, oris, n

сила, міць

genus, мris, n

рід,походження

rudis, e

неосвічений

gravis, e

важкий

tempus, oris, n

час

hostīlis, e

ворожий

tracto, āre

відноситися

humilis, e

низький

tres

троє

ignis, is, m

вогонь

tristis, e

сумний

imāgo, inis, f

зображення

urbs, urbis, f

місто

imbūtus, a, um

обізнаний

vasto, āre

спустошувати

ingenium, ii, n

розум

verbum, i, n

слово


ІІ. Прочитайте крилаті вислови та перекладіть їх рідною мовою:

1. 1.Miscēre utile dulci. 2.Vita brevis, ars longa. 3.Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla. 4. Nemo nascitur artifex. 5. Nomen est omen! 6. Fortes fortūna adiuvat. 7. Sero venientibus ossa . 8. Vox clamantis in deserto. 9. Sero venientes, male sedentes.10. Labor et patientia omnia vincunt. 11. Omnium malorum stultitia est mater. 12. Non omnis homo felix putātur. 13. Primus inter pares.14. Sol omnibus lucet. 15. Tempore felīci multi numerantur amīci. 16.Velox consilium sequitur poenitentia. 17. Varium et mutabile semper femina . 18. Simplex veritātis oratio est. 19. Omne initium difficile est. 20. Similis simili gaudet.
2. 1.Bona valetūdo melior est, quam maximae divitiae.2. A bove maiore discit arāre minor. 3. Aetas dulcissima adulescenti est. 4. Amicum perdмre est damnorum maximum. 5.Annus superior semper melior. 6.Consultor homini tempus utilissimus. 7.Da locum melioribus! 8.Dolor animi gravior est, quam corporis dolor. 9.Ferro nocentius aurum. 10.Firmissima est inter pares amicitia. 11. Gravissimum est imperium consuetudinis. 12.Homines meliores saepe videntur, quam sunt revмra. 13.Maximum remedium irae mora est. 14. Melior est certa pax, quam sperаta victoria. 15.Simulans amicus inimіcus inimicissimus. 16.Vel sapientissimus errаre potest. 17.Veterrimus homini optimus amіcus est.18.Voluntas populi suprеma lex est.
ІІІ. Із слів до текстів випишіть всі прикметники, розмістивши їх у двох стовпчиках: 1) прикметники І-ІІ відмін ;

2) прикметники ІІІ відміни.Визначте основи цих прикметників.
IV. Проаналізуйте граматичні форми іменників та прикметників:

genмre, urbem, tempora, insigni, cives, ferro, crudēli, auctores, dissimiles, belli, hostīlem, forti, puмri, parte, caput, imāgo, equos, nummum, exemplo, ludum, victoriam, in terram, altмra, in multis.


V. Узгодивши іменник з прикметником, утворіть словосполучення та поставте їх у такі відмінки: Acc. та Abl. Sing. та Nom. та Gen. Plur.:

  1. chamomilla, ae, f (ромашка), campester, tris, tre (польовий);

  2. eques, itis, m (вершник), fortis, e;

  3. pugna, ae, f (битва), acer, cris, cre (жорстокий);

  4. miles, itis, m, audax, ācis;

  5. tempus, oris, n, felix, īcis.


VI. Проаналізуйте дієслівні форми:

vastābant, jaciens, exclāmat, nominabātur, sedentes, erat, cadit, reportat, agēbant, formantes, vincunt, miscēre, venientibus, putātur, est, numerantur.


VII. Утворіть вищий та найвищий ступені порівняння від наступних прикметників:

utilis, e; brevis, e; fortis, e; dulcis, e; felix, īcis; velox, ocis; hostīlis, e; asper, мra, мrum; insignis, e; crudēlis, e nobilis, e; audax, ācis.


VIII. Визначте ступінь порівняння, рід, число та відмінок прикметників та перекладіть їх рідною мовою:

maximae, gravior, utilissimus, melior, dulcissima, nocentius, inimicissimus, meliores, optimus, minor, veterrimus, suprēma.


IX. Утворіт прикметники ІІІ-ої відміни задопомогою суфіксів:


- bilis:

1) transportāre (перевозити)

5) operāre (оперувати)
2) mirāre (дивуватися)

6) numerāre (рахувати)
3) curāre (лікувати)

7) stāre (стояти)
4) sanāre (оздоровлювати)

8) mutāre (змінюватися)
- ālis,

- āris:

1) iuvмnis, is, m (юнак)

11) ratio, onis, f (розум)
2) fatum, i, n (доля)

12) schola, ae, f
3) lex, legis, f

13) rex, regis, m (цар)
4) foedus, мris, n (договір)

14) ovum, i, n (яйце)
5) lingua, ae, f

15) mors, mortis, f (смерть)
6) vulgus, i, m (народ)

16) natūra, ae, f
7) monumentum, i, n

17) officium, ii, n (обов`язок)
8) forma, ae, f

18) radix, icis, f (корінь)
9) mos, moris, m (звичай)

19) origo, inis, f (походження)
10) miles, itis, m

20) persona, ae, f


X. Утворіть дієприкметники теперішнього часу – Participium praesentis activi – від наступних дієслів та перекладіть їх рідною мовою. Назвіть українські терміни, що походять від основ цих дієприкметників:

1) studēre (вчитися)

8) emigrāre (виселятися)

2) respondēre

9) occupāre (захоплювати)

3) aspirāre (прагнути)

10) regмre (керувати)

4) consultāre (радити)

11) fabricāre (створювати)

5) residēre (залишатися на місці)

12) magistrāre (керувати, наставляти)

6) opponмre (протиставляти)

13) mutāre (змінювати)

7) recensēre (перевіряти)

14) simulāre (прикидатися)


XI. Перекладіть словосполучення, користуючись словами до текстів:

жорстокий громадянин, найважчий початок, відмінний приклад, знатний рід, досвідчений воїн, найщасливіша жінка, сумний час, грубий характер, ціле місто, найшкідливіша звичка, неосвічена людина, краще здоров`я, найподібніші імена.


XII. Допишіть замість крапок закінчення:

ad vitam longior… et felicior..; militum fort.. et perit..; cive audac..; tempora trist…; in nave gravior…; verba crudel…; urbem hostilissim…; robore insignior…; homines humillim…; animo rud…; parte omn… .XIII. Перекладіть речення латинською мовою:

1.Якщо людина щаслива, вона нараховує численних друзів.

2. Швидке рішення ми часто повинні змінювати.

3. Якщо ми пізно приходимо, погано сидимо.

4. Звичка має найсильнішу владу.

5. Навіть (etiam) найрозумніша людина помиляється, але вона завжди виправляє (corrigo, мre) свої помилки.

6. Дружба між рівними людьми вважається найміцнішою.
XIV. Визначте, від яких латинських слів походять такі українські терміни:

партія, капітальний, навігація, імідж, імажизм, номінація, екземпляр, мілітаризм, міліція, урбанізація, окупант, нумізмат, декадентство, вербальний, дует, інженер, автор, цивілізація, цивілізований, анімізм, нобілітет, форт, форсувати, гравітація, трактат, квазі-, окупація.


ТЕМА 9: СИСТЕМА ПЕРФЕКТА. УТВОРЕННЯ PERFECTUM, PLUSQUAMPERFECTUM ТА FUTURUM II INDICATIVI ACTIVI ТА PASSIVI
І. Прочитайте та перекладіть тексти рідною мовою:

A. De Prometheo

Prometheus, qui auxilio Minervae homines ex terra et aqua fecмrat, de genмre humāno bene meruit. Dei saepe Prometheum ad epulas suas invitavērunt. Itaque consilium Jovis, qui omnes homines necāre constituмrat, Prometheo notum erat. Prometheus aliquando in coelum venit, ignem, quem Juppiter hominibus negavмrat, de Olympo subduxit et hominibus donāvit. Quamquam Jovis ira magna erat, genus humānum non delēvit. Prometheum autem Vulcānus iussu Jovis in monte Caucгso ferreis catēnis ad saxum alligāvit cotidieque aquila iecur Promethei devorābat. Iecoris pars, quam aquila interdiu devoravмrat, noctu crescēbat. Ita Prometheus ingentes dolores tolerābat. Postea Hercules aquilam sagitta necāvit Prometheumque liberāvit.


B. De causa belli Troiāni

Erant nuptiae Pelei, regis Thessaliae, et Thetidis deae. Omnes dei invitāti erant, praeter Discordiam. Dea Discordiae ira commota est et malum aureum inter epulantes iactāvit, in quo inscriptum erat “Pulchérrimae”. Diu Juno, Minerva, Venus de malo certābant. Denique iussu Jovis a Mercurio ad Paridem, regis Priгmi filium, ductae erant. Juno Paridi potentiam, Minerva sapientiam, Venus Helмnam, pulcherrimam omnium muliмrum, promīsit. Paris Venмri malum tradidit. Paulo post a Priгmo patre in Graeciam missus est. Ibi Helмnam, Menelai regis uxorem, rapuit. Hinc bellum Troiānum incipitur. Multos annos ad Troiam pugnātum est. Denique Troia a Graecis dolo capta et delēta est.


Слова до текстів:


alligo, āvi, ātum, āre

прив`язувати

aureus, a, um

золотий

auxilium, ii, n

допомога

capio, cepi, captum, мre

брати,схоплювати

Caucгsus, i, m

Кавказ

certo, āvi, ātum, āre

змагатися

coelum, i, n

небо

commoveo, movi, motum, ēre

зрушувати

consilium, ii, n

порада, нарада

constituo, tui, tūtum, мre

встановлювати, вирішувати

cotidieque

і щоденно

deleo,ēvi,ētum,ēre

руйнувати, нищити

denique

нарешті

devoro,āvi,ātum,āre

поїдати

dolor, oris, m

біль, страждання

dolum, i, n

підступ, хитрість

dono, āvi, ātum, āre

дарувати

duco, duxi, ductum, мre

вести, приводити

epulae, ārum, f

їжа, банкет

ferreus, a, um

залізний

iacto, āvi, ātum, āre

кидати

iecur, oris, n

печінка

incipio, cēpi, ceptum, мre

починати

ingens, ntis

величезний

inscribo, psi, ptum, мre

вписувати

interdiu

вдень

invito, āvi, ātum, āre

запрошувати

iussu

за наказом

libмro, āvi, ātum, āre

звільняти

malum, i, n

яблуко

mereo, ui, ritum, ēre

бути гідним, заслуговувати

mitto, mīsi, missum, мre

посилати

mulier, мris, f

жінка

nego, āvi, ātum, āre

заперечувати

noctu

вночі

notus, a, um

відомий

nuptiae, ārum, f

весілля

Paris, idis, m

Парис

paulo post

трохи пізніше

Peleus, i, m

Пелей

postea

пізніше

praeter

крім

Priгmus, i, m

Приам

promitto, mīsi, missum, мre

обіцяти

rapio, ui, ptum, мre

схоплювати

rex, regis, m

цар

sagitta, ae, f

стріла

saxum, i, n

скеля

subduco, duxi, ductum, мre

приводити

tolмro, āvi, ātum, āre

терпіти

Thessalia, ae, f

Фесалія

Thetidis, is, f

Фетіда

trado, didi, ditum, мre

передавати

quamquam

хоча

qui

який

Venus, мris, f

Венера


ІІ. Прочитайте та перекладіть крилаті фрази:

1.Exegi monumentum (Hor.). 2.Iam fama nimium fecit. 3.Nil sine magno labore vita dedit mortalibus. 4.Urbes constituit aetas, hora dissolvit. 5.Ut sementem fecмris, ita metes. 6.Veni, vidi, vici. 7.Talem habēbis fructum, qualis fuмrit labor. 8.Faciam, si potuмro. 9.Sententiam mutabitis, si omnia audiveritis. 10.Medicus curavмrat, natura sanāvit. 11.Acti labores iucundi. 12.Bonum initium est dimidium facti. 13.Currente calгmo. 14.De facto. 15.Dictum – factum. 16.Ianuis clausis. 17.In omnia parātus. 18.Vox audīta latet, littмra scripta manet. 19.Mendaci homini vera quidem dicenti non credimus. 20.Montes auri pollicens. 21.Natura est semper invicta. 22.Post factum nullum consilium. 23.Post scriptum. 24.Vox clamantis in deserto. 25.Alea iacta est (Caes.). 26.Facta sunt verbis difficiliora. 27.In virtute posita est vera felicitas. 28.Libмri praesidio erunt, si bene educāti erunt.


ІІІ. У наступних дієсловах поясніть спосіб утворення перфектної основи та провідмінюйте їх у perfectum indicativi activi:

incipio, cēpi, ceptum, мre; dono, āvi, ātum, āre; certo, āvi, ātum, āre; deleo,ēvi,ētum,ēre; promitto, mīsi, missum, мre.


IV. Проаналізуйте дієслівні форми:

invitavērunt, constituмrat, donāvit, devoravмrat, crescēbat, negavмrat, tolerābat, iactāvit, promīsit, incipitur, tradidit.


V. Проаналізуйте граматичні форми слів:

homines, ex terra, Prometheo, in monte, ferreis, de genмre, ingentes, aquilam, regis, aureum, de malo, ignem, in coelum, iecoris, epulantes, ad Paridem, potentiam, “Pulchйrrimae”, Venмri, patre.


VI. Провідмінюйте словосполучення у Sing. та Plur.:

genus humānum, dolor ingens, malum aureum, homo mendax (mendax,ācis), mons aurea, verbum difficilius.


VII. Від поданих дієслів утворіть форми 3 ос.одн. та мн. Perfectum, Plusquamperfectum та Futurum II indicativi activi:

alligo, āvi, ātum, āre; capio, cēpi, captum, мre; devoro,āvi,ātum,āre; inscribo, psi, ptum, мre; mereo, ui, ritum, ēre.


VIII. Із крилатих фраз (завдання ІІ) випишіть та проаналізуйте всі дієслівні форми системи перфекта:

1) активного стану;

2) пасивного стану.
IX. Знайдіть та випишіть із крилатих фраз всі прикметники та утворіть від них вищий та найвищий ступені порівняння.
Х. Використовуючи часи системи перфекта, перекладіть кожне речення двома варіантами:

активною конструкцією;

пасивною конструкцією:

1. Прометей створив людей із землі та води.

2 .Боги часто запрошували Прометея на свої банкети.

3. Прометей приніс вогонь з Олімпу та подарував людям.

4. Юпітер (Зевс) не знищив людський рід.

5. Вулкан прикував Прометея до скелі залізними кайданами.

6. Щодня орел поїдав печінку Прометея.

7. Потім Геркулес ( Hercules, is, m) звільнив Прометея.


XI. Кожне з речень перекладіть минулим та майбутнім часами, використовуючи систему перфекта:

1. Ми все вислухали і змінили думку.

2. Праця та терпіння все перемогли.

3. Ви зрозуміли ( intellмgo, lexi, lectum, мre) свої помилки.

4. Час змінив людей та звичаї.

5. Ти пізнав ( cognosco, novi, nіtum, мre) самого себе.

6. Вчена людина завжди мбла (habeo, bui, bitum, ēre) в собі багатства.
ХІІ. Від яких латинських слів, на вашу думку, походять такі українські слова:

гуманний, консіліум, конституція, толерантний, толерантність, ліберальний, емоції, потенціальний, компроміс, традиція, патріархат, аннали, сентенція, акт, акція, ініціали, факт, курс, курсив, курсор, латентний, нульовий.


ТЕМА 10: IV-А ТА V-А ВІДМІНИ ІМЕННИКІВ. SUPĪNUM. СУФІКСИ ІМЕННИКІВ IV-ОЇ ТА V-ОЇ ВІДМІН
І. Прочитайте та перекладіть тексти рідною мовою:

А. De exercitu Romāno

Exercitus Romānus praesidium civitātis Romānae erat. In exercitu Romāno peditātus equitātum numмro superābat. Omni exercitui consul praeмrat. Duces exercitus Romāni belli perīti erant, milites erant audāces et fortes. Exercitui Romāno metus non erat notus. Adventus et aspectus exercituum Romanorum saepe hostibus causa metus erat. In exercitibus Romānis magnus erat numмrus civium et sociorum. Temporibus imperatoris Augusti exercitus Romāni in Germania erant. Castra exercituum Romanorum principium multārum urbium Germaniae erant.


B. De Carthagine

In litore Africae contra Italiam sita erat Carthāgo, urbs antiqua et nobilis. Ea erat caput rei publicae Carthaginiensium, qui praecipue mercatūra maritima divitias et potentiam sibi paravērunt et cum ipsis Romānis de principātu contendēbant. Multa inter eos bella gerebantur, multi duces rebus terra marique gestis se nobilitavērunt. Nobilissimus autem dux Carthaginiensium et periculosus hostis populi Romāni Hannibal fuit.


Слова до текстів:

adventus, us, m

прихід

aspectus, us, m

вид

Carthaginiensis, is, m

карфагенянин

Carthāgo, inis, f

Карфаген

castra, orum, n

військовий табір

consul, lis, m

консул

contendo, tendi, tentum, мre

виборювати, боротися

dux, ducis, m

вождь

exercitus, us, m

військо

equitātus, us, m

кіннота

gero,gessi, gestum, мre

вести

imperātor, oris, m

імператор

litus, oris, n

берег

maritimus, a, um

морський

metus, us, m

страх, жах

nobilito, āvi, ātum, āre

робити відомим

paro, āvi, ātum, āre

робити, готувати

peditātus, us, m

піхота

periculosus, a, um

небезпечний

praesum, fui, -, esse

очолювати

principātus, us, m

перше місце, першість

principium,ii, n

початок, основа

situs, a, um

розташований

socius, ii, m

союзник


II. Перекладіть та запам`ятайте крилаті вислови :

1.A casu ad casum. 2.Omni casu. 3.Domus magna – magna cura. 4.Domus propria – domus optima. 5.Lapsus calгmi. Lapsus linguae. Lapsus memoriae. 6.Facile dictu, difficile factu. 7.Incredibile visu. 8.Horribile audītu. 9.Larga manu. 10.Manu propria. 11.Utitur manu sinistra. 12.Manus manum lavat. 13.Opмra manus demonstrant. 14.E cantu cognoscitur avis. 15.E fructu arbor cognoscitur. 16.Litterārum radīces amārae, fructus dulces. 17.Usus magister optimus est. 18.Contra spem spero. 19.Amīcus certus in re incerta cernitur. 20.Amīcus verus cognoscitur: amore, more, ore, re. 21.Amīcus Plato, sed magis amīca veritas. 22.Dies diem docet. 23. Nulla dies sine linea. 24. Est modus in rebus. 25.In legibus fundamentum rei publicae. 26.Mare verborum, gutta rerum. 27. Suum cuique rei tempus. 28. Concordia res parvae crescunt, discordia maximae dilabuntur. 29. Res est magna tacēre!


ІІІ. Провідмінюйте дієслова у всіх часах системи перфекта:

1) активного стану: contendo, tendi, tentum, мre;

paro, āvi, ātum, āre;

2) пасивного стану: nobilito, āvi, ātum, āre;

gero, gessi, gestum, мre;

IV. Проаналізуйте дієслівні форми:

superābat, paravērunt, contendēbant, nobilitavērunt, fuit, audītu, lavat, spero, cognoscitur, docet, crescunt, tacēre, cernitur, dictu, dilabuntur.


V. Проаналізуйте граматичні форми таких слів:

numмro, in exercitu, duces, hostibus, imperatoris, audāces, multārum, Germaniae, urbium, civium, sociorum, de principātu, rebus, bella, in litore, ad casum, e fructu, propria, incredibile, in legibus, nulla, optimus.


VI. Випишіть із текстів всі іменники, утворені за допомогою суфіксів, назвіть їх значення .
VII. Утворіть Supinum від наступних дієслів та перекладіть його:

1) demonstro, āvi, ātum, āre; 2) spero, āvi, ātum, āre; 3) doceo, docui, doctum, ēre; 4) taceo, cui, citum, ēre; 5) cresco, crevi, crētum, мre; 6) cognosco, novi, nitum, мre;


VIII. Від дієслів утворіть іменники IV-ої відміни, запишіть їх у словниковій формі та перекладіть рідною мовою:

moveo, movi, motum, ēre

рухати

video, vidi, visum, ēre

бачити

audio, ivi, ītum, īre

слухати

advenio, veni, ventum, īre

приходити

evenio, veni, ventum, īre

виходити

aspicio, pexi, pectum, мre

дивитись, бачити

curro, cucurri, cursum, мre

бігти

dico, dixi, dictum, мre

говорити, мовити

efficio, feci, fectum, мre

створювати

cano, cecini, cantum, мre

співати

sisto, stiti, statum, мre

ставити, розташовувати


ІХ. Утворіть словосполучення, узгодивши іменник з прикметником, поставте його у таких відмінках: Acc. та Abl. sing. та Nom. та Gen. plur.:

1) uxor, oris, f – дружина; pulcher, chra, chrum;

2) exercitus, us, m; magnus, a, um;

3) linea, ae, f – лінія; militāris, e – військова;

4) urbs, urbis, f – місто; aeternus, a, um;

5) ensis, is, m – меч; acer, cris, cre – гострий;

6) ventus, i, m – вітер; fortis, e- сильний;

7) ars, rtis,f; longus, a, um;

8) gelu, us, n - холод, fortis, e - сильний;

9) inventum, і, n – винахід, utilis, e – корисний.


Х. Перекладіть речення латинською мовою:

1) Ми повинні завжди турбуватися (curo, āre) про (de) свій дім.

2) Рука руку миє, а людина допомагає (juvo, āre) людині.

3) Щасливі випадки змінюють життя людей.

4) Згода зміцнює (munio, īre) справи, а незгода руйнує (deleo, ēre).

5) Коріння наук є гірким, але плоди більш солодкі.

6) Завжди приємно почути гарні (bonus, a, um) слова.

7) Час розпізнає істину.


ХІ. Допишіть слова в реченнях, перекладіть рідною мовою:

1. Exercitus Romānus civitāt… Romān… defendēbat.

2. Hostes aspect… milit… Romanorum timēbant.

3. Cives et socii magn… auxil… in bell… dedērunt.

4. Multae urbes Germaniae a castr… exercit… Romanorum conditae erant.

5. Legimus de Carthagin…, urb… nobil… Africae.

6. Mercatūra maritima diviti… et potenti… Carthaginiens… muniēbat.
ХІІ. З`ясуйте, від яких латинських слів походять наступні українські терміни:

президія, цивільний, нумерація, міліція, аспект, соціум, соціальний, принцип, нобілітет, меркантильний, казус, куратор, ляпсус, меморандум, факт, візуальний, мануальний, опера, демонстрація, кантата, фрукт, література, радикальний, нульовий, лінія, мода, легальний, фундамент, республіка.


ТЕМА 11: ЗАЙМЕННИКИ: ВКАЗІВНІ, ПИТАЛЬНІ, ВІДНОСНІ, НЕОЗНАЧЕНІ, ЗАПЕРЕЧНІ. ЧИСЛІВНИКИ: КІЛЬКІСНІ ТА ПОРЯДКОВІ
І. Прочитайте та перекладіть тексти рідною мовою:

A. De novem Musis

Musae Jovis filiae et Mnemosynes, deae memoriae, sunt. Hae novem doctae sorores nominantur, nam deae artium et scientiārum putantur, nomina autem eārum Graecae origines sunt. Prima Musārum Calliope vocātur et Musa poēsis epicae atque mater Orphēi esse dicitur.Secunda est Euterpe, musicae artis Musa. Tertia – Erato, quae Musa carminum amatoriorum habētur. Quarta est Melpomмne, Musa tragoediae atque poēsis lyricae vocātur. Quinta nominātur Thalia, Musa comoediae atque dea epulārum et festārum est, deinde atque Musa carminum pastoralium appellātur. Sexta, Terpsichore nomināta, Musa est saltationis atque chororum, eгdem mater Sirēnum putātur. Septima est Clio, quae primum dea nuntia habebātur, nunc Clio Musa historiae dicitur. Octāva nomine Urania Musa est astronomiae. Deinde nona, cujus nomen Polyhymnia est, Musa hymnorum sacrorum deinde etiam symphoniae putātur. Musae sunt comites fidēles Apollinis, qui Musārum choros praecēdit et fidibus aureis verba eārum modulātur.


    1. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка