Методичні вказівки з латинської мови для студентів гуманітарних спеціальностейСторінка3/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.78 Mb.
#10635
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5

De familia Romāna


Ex libris virorum Romanorum doctorum de familia Romāna cognoscimus. Primum locum in ea vir obtinēbat. Sed in familia Romāna non solum dominus et domina, filii filiaeque ipsorum, sed etiam servi erant. Varia erant servorum officia: alii eorum, catēnis vincti, agros in latifundiis colēbant, alii in ludis gladiatoriis exercebantur, alii domi ministrābant, alii fabri erant, ferrum, argentum aurumque formābant, alii alia faciēbant. Multi servorum, praecipue Graeci, viri docti erant; ei erant scribae, medici et magistri liberorum. Servi vitam molestam et misмram agēbant; a dominis injuste puniebantur. Nonnulli servi injuriam dominorum non ferēbant et contra eos armis pugnābant.
Слова до тексту:


ago, мre

робити

latifundium,ii, n

латифундія

catēna, ae, f

кайдани

ludus, i, m

гра

cognosco, мre

дізнаватись

ministro, āre

служити

doctus, a, um

вчений

miser, мra, мrum

нещасний

domi

вдома

molestus, a, um

важкий

dоmina, ae, f

господиня

non solum

не лише

exerceo, ēre

вправлятись

obtineo, ēre

займати, утримувати

faber, bri, m

ремісник

officium, ii, n

обов”язок

facio, мre

робити

pugno,āre

воювати

familia, ae, f

родина

punio, īre

карати

fero, ferre

нести

scriba, ae, m

писар

formo, āre

виготовляти

servus, i, m

раб

gladiatorius, a, um

гладіаторський

varius, a, um

різний

injuste

несправедливо

vir, viri, m

чоловік ,муж


II. Прочитайте та перекладіть крилаті фрази:

1.Vir doctus in se semper divitias habet. 2.Imperāre sibi magnum imperium est. 3.Non mihi soli vivo, sed etiam patriae. 4.Omnia mea mecum porto. 5.Quod discis, tibi discis. 6.Vade mecum! 7.Cognosce te ipsum! 8.Si valētis, bene est, ego valeo. 9.Quomodo te habes? 10.Qui non est nobiscum, adversus nos est. 11.Ubi tu, Gaius, ibi ego Gaia. 12.Alter ego. 13.Inter nos. 14.Nec sibi, nec altмri. 15.Inter dуminum et servum nulla amicitia est. 16.Per risum multum cognуscimus stultum. 17.Nemo debet bis punīri pro uno delicto. 18.Sine ira et studio. 19.Deus ex mаchina. 20.De mortuis aut bene, aut nihil. 21.Ab ovo ad poma. 22.De toga ad pallium. 23.Pro forma. 24.Nolīte mittмre margarītas ante porcos. 25.Per aspмra ad astra. 26.Post factum. 27.Post scriptum.28.Perіculum est in mora. 29.Exempli gratia. 30.Non volet in buccas tuas assa columba. 31.Pro memoria. 32.Pro et contra. 33.Aliena vitia in оculis habēmus, a tergo nostra sunt.


ІІІ. Провідмінюйте дієслова у всіх часах системи інфекта:

1) у активному стані: ago, мre; formo, āre

2) у пасивному стані: cognosco, мre; punio, īre
IV. Провідмінюйте словосполучення у Sing. та Plur. та перекладіть їх рідною мовою:

1) is faber perītus; 2) id officium molestum; 3) vester servus miser


V. Проаналізуйте граматичні форми іменників :

locum, molestam, officia, in latifundiis, gladiatoriis, scribae, servorum, varia, filii, de familia, multi, a dominis, armis, argentum, fabri, agros.


VI. Проаналізуйте займенникові форми, визначте тип займенника, його відмінок та число:

alii, ei, sibi, mecum, mihi, mea, te, ego, soli, tibi, nos, nostra, altмri, nobiscum, tu, tuas, ea.


VII. Із крилатих фраз (завдання ІІ) випишіть всі прийменники та визначте, з яким відмінком вони вжиті в реченні.
VIII. Із запропонованих слів складіть речення та перекладіть їх рідною мовою:

 1. Romāni, habēbant, officia , servi, varia;

 2. servi, in latifundiis, laborābant, nonnulli ;

 3. ex ferro, instrumenta, fabri, formābant, arma, et;

 4. docti, erant, Graeci, scribae, servi , magistri, medici, et;

 5. servorum, misмra, erat, molesta, vita, et;

 6. alii, exercēbant, gladiatoriis, servi, in ludis;

 7. saepe, servos, puniēbant, injuste, domini.


IX. Перекладіть речення латинською мовою:

 1. Я читаю листа мого друга (лист – epistula,ae,f).

 2. З цього листа я дізнаюсь про життя мого друга в Греції (Graecia,ae, f).

 3. Цей хлопець несе свої книжки з собою (нести – porto,āre).

 4. Ця жінка мені посміхнулась (rideo,ēre).

 5. Раби виготовляли із заліза зброю та знаряддя (інструменти).

 6. Моя подруга має сина й доньку (мати – habeo, ēre).

 7. Приходь до (= ad) мене, до тебе я часто приходжу.

 8. Відповідай мені, якщо я тебе запитую.


X. Визначте, від яких латинських слів походять такі українські терміни:

мізерний, формувати, фабрикат, міністр, фамільярний, гладіатор, латифундія, форма, офіціант, філіал, фабрика, офіційний, варіант, фамільний, доктор.


ТЕМА 7: ІІІ-я відміна іменників. Приголосний, голосний та мішаний типи іменників.

Словотвір: суфікси іменників
І.Прочитайте та перекладіть тексти рідною мовою:

A. De Scythia

Scythia includitur ab uno latмre Ponto, ab altмro - montibus Rhiphaeis, a tergo - Asia ac Phasis flumine. Ea multum in longitudinem et in latitudinem patet. Hominibus inter se sunt nulli fines, neque enim agrum exercent, nec domicilium illis est ullum, aut tectum, aut sedes, armenta et pecora semper pascunt et per incultas solitudines semper errant. Uxores liberosque suos secum in plaustris vehunt. Spernunt aurum et argentum, quae reliqui mortāles appмtunt. Lacte et melle vivunt, lanae usus ac vestium est iis ignotus, pelles ferīnae aut murīnae sunt iis pro vestibus.
B. De mari

Mare altum est plenum piscium et aliorum animalium. In mari alto sunt multa et varia genмra animalium. Maria habent litora, flumina ripas. In litoribus marium multae sunt aves. In maria magna et multa flumina influunt. Hominibus utilitāti agri et maria parent. Natura marium varia est: alia maria frigida, alia calida sunt. Multa maria Graecis et Romānis ignota erant. Deus fluminum et marium erat Neptūnus.Слова до текстів (I:A, B):

alius, a, um

інший

pareo, ēre

підкорятися

appмto, мre

бажати

pasco, мre

пасти

armentum, i, n

робоча худоба

pateo, ēre

простягатися

avis, is, f

птах

pecus, oris, n

домашня худоба

calidus, a, um

гарячий

pellis, is, f

шкіра,хутро

domicilium, ii, n

домівка

Phasis, idis, f

p.Фазис (Ріон)

erro, āre

блукати

piscis, is, m

риба

exerceo, ēre

обробляти

plaustrum, i,n

повозка

ferīnus, a, um

звіриний

plenus, a, um

повний

finis, is, f

межа,кордон

Pontus, i, m

Чорне море

flumen, inis, n

річка

reliquus,a,um

решта ,інші

genus, мris, n

рід,вид

sedes, is, f

місцеперебування

homo, inis, m

людина

solitūdo, inis,f

пустеля

ignotus, a, um

невідомий

sperno, мre

зневажати

inclъdo, мre

оточувати

tectum, і, n

покрівля

incultus, a, um

необроблений

a tergo

позаду

influo, мre

текти,впадати

usus, us, m

використання

lac, lactis, n

молоко

utilitas, ātis,f

користь

lana, ae, f

бавовна

uxor, oris, f

жінка,дружина

latus, мris, n

бік,сторона

varius, a, um

різний

libмri, orum, m

діти

vestis, is, f

одяг

litus, oris, n

берег

veho, мre

везти

mel, mellis, n

мед

ripa, ae, f

берег річки

mons,montis,m

гораmurīnus, a, um

мишачий
ІІ. Прочитайте та перекладіть крилаті фрази:

1.Beatitūdo non est virtūtis praemium, sed ipsa virtus. 2.Hóminem ex opéribus eius cognoscмre. 3.Hуminem non odi, sed eius vitia. 4. Ipsa se velocitas implicat. 5.Labor est etiam ipsa voluptas. 6. Quod in corde sobrii, id in ore ebrii. 7. Tempora mutantur et nos mutāmur in illis. 8. Errāre humānum est, sed stultum est in erróre perseverāre. 9. Ex ópere artifex cognoscitur. 10. Finis coronat opus. 11. Hostium munмra non sunt munмra. 12. Lex iusta libertāti, aequalitāti et fraternitāti praesidio est. 13. Littмris et бrtibus. 14.Tempus vulnмra sanat. 15. Quod licet Iovi, non licet bovi. 16. Una hirūndo non facit ver. 17. Et fabula partem veri habet. 18. Magna est vis scientiae. 19.Amīcus Plato, sed magis amīca véritas. 20.Arbor mala, mala mala. 21.Homo locum ornat, sed non hominem locus. 22.Mens sana in corpore sano. 23.O tempora, o mores! 24.Sine labore non erit panis in ore. 25.Si vis pacem, para pacem.


ІІІ. Випишіть із слів до тексту всі іменники ІІІ-ої відміни, згрупуйте їх за типами відмінювання та виділіть основу.
IV. Визначте граматичні форми іменників:

pro vestibus, latмre, lacte, uxуres, flъmine, montibus, melle, hominibus, fines, pйcora, marium, in longitъdinem, utilitāti, aves, in mari, lіtora.


V. Утворіть іменники ІІІ-ої відміни за допомогою суфіксів, запишіть їх у словниковій формі та перекладіть рідною мовою:
1.- or :

rego, rexi, rectum, мre

керувати, спрямовувати

guberno, āvi, ātum, āre

керувати

censeo, censui, censum, ēre

оцінювати, критикувати

imito, āvi, ātum āre

наслідувати

lego, legi, lectum, мre

читати

audio, ivi, ītum, īre

слухати

credo, didi, ditum,мre

вірити

recipio, cēpi, ceptum, мre

сприймати

traho, traxi, tractum, мre

тягнути

moveo, movi, motum, ēre

рухати

2.- io :narro, āvi, ātum, āre

повідомляти

video, vidi, visum, ēre

бачити

declamo, āvi, ātum, āre

виразно читати

subscribo,scripsi, scriptum, мre

підписувати

transcribo, scripsi, scriptum, мre

переписувати

erudio, ivi, ītum, īre

навчати, вчити

declaro, āvi, ātum, āre

проголошувати

invito, āvi, ātum, āre

запрошувати

repeto, ivi, ītum, мre

повторювати

definio, ivi, ītum, īre

визначати

3.- ( і ) - tas:fraternus, a, um

братерський

dignus, a, um

гідний

liber, мra, мrum

(без поєднувальної –і-)вільний

quantus, a, um

який (по кількості )

verus, a, um

справжній, істинний

sanus, a, um

здоровий

humānus, a, um

людяний

bonus, a, um

добрий, лагідний

probus, a, um

чесний, скромний

postмrus, a, um

майбутній

4. - ( і ) - tūdo:pulcher, chra, chrum

красивий

beātus, a, um

щасливий

latus,a , um

широкий

longus, a, um

довгий

altus, a, um

високий, глибокий

magnus, a, um

великий

multus, a, um

численнийVI. Утворіть словосполучення, узгодивши іменник з прикметником, утворіть форми Nom., Acc. та Abl.sing. та Gen.plur.:


1

civis, is, m ; clarus, a, um

славний громадянин

2

lex, legis, f ; iustus, a, um

справедливий закон

3

lapis, idis, m ; niger, gra, grum

чорний камінь

4

cor, cordis, n ; sanus, a, um

здорове серце

5

tempus, oris, n ; fortunātus, a, um

щасливий час

6

papāver, мris, n ; ruber, bra, brum

червоний мак


VII. Зробіть морфологічний аналіз дієслівних форм:

exercent, cognóscitur, sunt, para, erit , mutantur, errant, habent, est , perseverāre, erat, vivunt, іmplicat, mutāmur.


VIII. Прочитайте терміни, знайдіть в них суфікси та назвіть їх значення:

dissertatio, aequātor, conceptio, dictātor, documentatio, instructor, conferentia, illustratio, cursor, variatio, gravitas, expositio, audientia, detector, decoratio, lapidarium, emigratio.


IX. Перекладіть речення латинською мовою:

1. В морях живуть різні риби та численні види тварин.

2. Якщо прилітають ластівки та інші птахи, приходить весна. (приходити – advenio,īre; прилітати – advolo,āre)

3. Часи змінюють людей та звичаї.

4. Ми повинні розуміти помилки інших людей.

5. Одні люди зневажають багатства (divitiae, ārum,f), інші – їх бажають.

6. Свобода, рівність та братерство в нашій країні захищаються справедливим законом (країна – patria, ae, f; захищати – defendo, мre) .
X. Визначте, від яких латинських слів, на вашу думку, походять наступні українські терміни, виділіть відомі вам суфікси іменників:

цивільний, лапідарій, апетит, авіа, генний, генерація, пленарний, реліквія, релікт, утилізація, варіант, партія, фабула, дислокація, орнамент, ментальний, корпус, моральний, пацифіст, артист, фініш, фінальний, корона, легальний, президія, література, санація, партитура, віртуальний, віртуоз, премія, опера, одіозний, темпоральний, темп, мутація, гуманний.


Тема 8: Прикметники ІІІ-ої відміни. прислівники. Ступені порівняння прикметників та прислівників. Словотвір: суфікси прикметників ІІІ-ої відміни. дієприкметник теперішнього часу активного стану
І. Прочитайте та перекладіть тексти рідною мовою:

A. De Mario et Sulla

Marius et Sulla, viri genмre et ingenio dissimiles, sed pares gloriae cupiditāte, auctores belli civīlis Romanorum erant. Gaius Marius, humili loco natus, vir erat animo aspмro et crudēli, rudis litterārum, sed insigni robore corporis et belli perītus. Sulla, nobili natus, forti et audāci animo egregiaque cognitione Romanorum et Graecorum litterārum imbūtus erat. Romae tum gravia et tristia tempora erant. Milites Marii Romam quasi hostīlem urbem tractābant, cives nobiles necābant, omnia ferro ignique vastābant. Postea Sulla urbem occupāvit.B. De nummis Romanorum

In multis Romanorum nummis una ex parte Minervae caput, ex altera – navis imāgo erat. Itaque puмri Romāni ludum, qui “caput aut navis” nominabātur, agēbant. Pro exemplo Marcus, nummum in terram jaciens: ”Navis! – exclāmat, sed nummus altмra parte cadit.

Tum Lucius nummum jacit iterumque “Navis!” – clamat; nunc autem mummus ea parte cadit, ubi imāgo navis est. Ob eam rem Lucius victoriam reportat.

Erant etiam alii nummi. In una parte eorum littмrae erant, verbum „Roma” formantes, ex adversa parte – Victoriae deae imāgo, duos aut tres equos agentis.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка