Методичні вказівки з етики й деонтології у фармації для студентів ІІІ курсуСкачати 176.08 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір176.08 Kb.
МОЗ України

Івано-Франківський державний медичний університет

Кафедра фармакології з курсом клінічної фармакології


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З ЕТИКИ Й ДЕОНТОЛОГІЇ У ФАРМАЦІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІІ КУРСУ

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

(ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

Автори: проф. І. Купновицька,

асистенти Н. Губіна, А. Сапатий

Івано-Франківськ,  2010

 

 
Обговорено на засіданні кафедри фармакологіїз курсом клінічної фармакології ІФДМУ

 

Протокол №    3    від 12.01.2010 p. 

 

  

 

  

Затверджено методичною комісією

 фармацевтичного факультету

Голова методичної комісії,

______________проф. М.І. Мойсеєнко  

   Протокол №          від   25.01.2010 p.

 

 

  

 

  

 

  

Відповідальна за випуск:

зав. кафедри фармакології з

курсом клінічної фармакології,

професор  І. Г. Купновицька

 

  

 

  

 

  

 

 Рецензент: професор М. І. Мізюк

 

  

Загальні положення

Етика і деонтологія в фармації – це наука про етичні норми і основи, які використовуються в діловому спілкуванні з клієнтами. партнерами по бізнесу, посередниками, хворими і населенням, які допомагають вижити підприємству, фірмі в конкретному середовищі.

Найважливішим практичним завданням є виховання і дотримання сучасного висококваліфікованого фахівця в галузі фармації для повсякденної роботи.

Етика і деонтологія в фармації належить до фундаментальних медико-біологічних дисциплін. ЇЇ роль у системі вищої фармацевтичної освіти полягає у забезпеченні зв’язку між фармацевтичними дисциплінами і клінічною медициною, між психологією хворого і провізора, нормами поведінки в професійній сфері.

На заочному відділенні фармацевтична етика й деонтологія викладається в 5 семестрі. Заняття ведуться згідно тематичних планів. які наведені в даних методичних вказівках. Методичні вказівки складено з урахуванням специфіки  заочного навчання. Вони передбачають систематичну самостійну роботу над теоретичним матеріалом згідно з наведеною робочою програмою.

У процесі навчання студенти пишуть 2 реферати на 8-10 сторінок комп’ютерного набору, з наперед визначених на настановній лекції тем, яку слід відправити в деканат згідно з вказаним терміном.

Тематика рефератів наведена в методичних вказівках. Варіант контрольної роботи для кожного студента індивідуальний. На початку семестру студент повинен взяти на кафедрі номери питань, які входять у той чи інший варіант.

При написанні рефератів необхідно переписати номер завдання та його формулювання. Після слова  „ВІДПОВІДЬ” необхідно викласти теоретичний матеріал, уникаючи при цьому переписування підручника.

Реферат друкують на аркуші А-4 з однієї сторони, додають список літератури. На титульній сторінці вказується назва дисципліни. номер варіанту, тема реферату, прізвище. ім’я та по-батькові, номер групи.

Студенти, які вчасно не вислали реферати не допускаються до навчально-екзаменаційної сесії. Якщо реферат не зарахований, він повертається студенту разом із зауваженнями і виконується повторно. Виконана повторно робота висилається на рецензію разом із не зарахованою роботою.

Залік з етики й деонтології в фармації здається в кінці семестру згідно розкладу. До заліку допускаються студенти після прослуховування лекції, зарахування рефератів. Теоретичні питання дисципліни, винесені на залік, наведені в методичних вказівках.

 

 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ЕТИКИ Й ДЕОНТОЛОГІЇ В ФАРМАЦІЇ

Для самостійного вивчення етики й деонтології в фармації рекомендується опрацювати матеріал за розділами в послідовності робочої програми.

Особливу увагу слід звернути на загальні питання моралі, моральності, формування деонтології в медицині та історію в сфері фармацевтичної етики і деонтології.

Розуміється основних питань і загальних положень сприятиме засвоєнню особливостей формування відносин між лікарем-хворим-провізором, між медичним представником фірми і провізором, стосунків в аптечному колективі.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА1.     Україна. Закони. Про захист прав споживачів: Закон // Нове в законодавстві України про підприємництво. - X.: ТОВ "Одіссей", 1998.-С. 110-133.

2.     Україна. Закони. Про лікарські засоби: Закон // Голос України. — 1996. —7 травня.

3.     Україна. Закони. Про рекламу: Закон // Відомості Верховної Ради       України.— 1996.- №39 -С. 181.

4.     Болтарович 3. Українська народна медицина. — К.: Абрис, 1994. — 319 с.

5.     Грандо А.А., Грандо С.А. Врачебная этика. - К: РИА»Триумф».-1994.-255 с.

6.     Грандо А.А. Лікарська етика і медична деонтологія. - 2-е видавництво, перероб. і доп. - К.: Вища шк., 1988. - 192с..

7.     Громов А. П. Деонтология в медицине. — В 2 т. — М.: Ме­дицина, 1988. — Т. 1. — 348 с.; Т, 2. — 324 с.

8.     Етика: Методологические основы клинической медицины. Навч. посібник / Петленко В. П., Сержантов В. Ф. — К.: Здоров'я, 1990. — 182 с.

9.     Малахов В. Етика: Курс лекцій. Навч. посібник. - 2-й виклад., перероб. і доп. - К.: Либідь, 2000. — 384с.

10. Матвеев В.Р. Основы медицинской психологии, этики и деонтологии.- М.:- Медицина, 1984. – 176с.

11.  Мнушко З.Н., Дихтярева Н.М., Чернобровая Н.В., Хименко С.В. Фармацевтическая этика и деонтология.- Х.:Видавн. НФАУ «Золоті сторінки»,2002.-87 с.

12. Назар П.С., Віленський Ю.П. Основи медичної етики. -. К.:„Здоров’я”. – 2002 – 341 с.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Авіценна. Книга знання.-М.: Ексмо-экспресс, 1999. - 749с.

2. Амосов Н. М. Повести. — К.: Дніпро, 1984. — 615 с.

3. Аронов Г Е. Феофил Яновский. — К.: Наукова думка, 1994. — 160 с.

4. Брільова Н.1., Глонь З.І., Омельченко О.Г. Професійна етика в аптеках  Харкова // Фармац. журн. - 1978.— № 2.

5. Бекон Френсис. Життя. Світогляд. - Мн.: Сучасне слово, 1998.- 350с.

6. Верхан П.Х. Сучасне підприємництво: етика і успіх // Людина і
труд.-1994.-№ 5.-С.119-124.

7. Грандо О. Визначні імена в історії української медицини. — К.: РВФ Триумф, 1997. — 335 с.

8. Губський І.М. Деонтологія у фармації // Фармац. журнал. - 1978.— №2.- С.11.

9. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Етика.-М. : Гардарики, 1999. - 470с.0. Дорофеєва Т.А., Смирнова О.Е., Ельяшевич О.Г. Етичний аспект роботи провізорів і фармацевтів // Фармація, - 1991. - № 1. - С. 52 -53.

10. Журавель В., Журавель В. Ділова етика і етикет лікаря-менеджера і підприємця // Ліки України.-1999.-№ 10.-С.21 -23.

11. Кобелянская Л. С. Смысл жизни: две точки зрения. — К.: Политиздат Украины, 1989. — 112 с.

12. Кодекс медицинской деонтологии / Введение и коммента­рии Л. Репе; Предисловие П. Рикера; Слово к укр. читате­лю А. А. Крикунова. — К.: Сфера, 1998. — 164 с.

13. Кузін Ф.А. Культура ділового спілкування. Практична допомога для бізнесменів. - 4-е видавництво - М.: "Вісь-89", 2000. - 240с.

14. Липа Ю. І. Ліки під ногами. — Дрогобич, 1990. — 121 с.

15. Лихтенштейн Е. И. Помнить о больном / Послесловие Ю. Н. Щербака. — К.: Вища шк., 1978. — 174 с.

16. Лікує слово. Проблеми медичної деонтології в художній літературі: Навч. посібник /Укладачі: Золотухін Г. О., Литвиненко Н. П., Жебка 1.1. та ін. — К.: Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, 1999. — 264 с.

17. Лебедева М.М. Вам належать переговори.-М.: "Економіка", 1993.-234с.

18. Медицина в Україні. Видатні лікарі XVII—XIX ст. — К.: Держ. наук.-мед. бібліотека, 1997. — 240 с.

19. Міжнародні етичні принципи фармацевтів // Еженед. Аптека.- 2001.- С.18-20.

20. Пенфилд У. Гіппократ.- М.: Армада, 1997 .-394с.

21. Пиріг Л. Медицина і українське суспільство. Збірка медико-публіцистичних праць. — К.: Б.В., 1998. — 472 с.

22. Права человека и профессиональная ответственность врача в документах международных организаций. — К.: Сфера, 1999. — 121с.

23. Преданная медицина: Причастность врачей к нарушениям прав человека. — К.: Сфера. 1997. — 269 с.

24. Смирнова –Ракитина А. Повесть о Авиценне.- М.: Армада, 1997.-442с.

25. Соловьев Е.Я. Современный этикет.- М.: Ось.- 2000.-208с.

26. Соловйов Е.Л. Етикет ділової людини - Мінськ: АС АР, 1994.-198с. 27. Спиноза Бенедикт. Об усовершенствовании ума, - М.: Эксмо-экспресс,     998.-862с.

27. Спиркин А.Г. Философия.-М: Гардарики, 1999, -815с.

28. Товстуха Є. С. Українська народна медицина. — К.: Київ­ська правда, 1994. — 284 с.

29. Этика бизнеса.-М.: Зеркало, 1998.-253с.

30. Хайдеггер Мартін. Думки. Постулати. Афоризми. Філософські інтерпретації. Тези.- Мн.: Сучасне слово, 1998, - 382с.

31. Холопова Т.І., Лебедева М.М. Протокол і етикет для ділових людей.-М.: ИНФРА-М, 1995.-25с.

33.Эльяшевич Е.Г. Фармацевту о деонтологии.— Мн.: Висш. школа, 1982, - 88с.

 

Перелік практичних навичок з етики й деонтології в фармації, які необхідні в практичній діяльності провізора

 

Провізор повинен ЗНАТИ:

1. Історію формування етики як науки, значення філософської думки відомих мислителів старовини Аристотеля, Платона, Сократа, Демокрита та історичні аспекти фармацевтичної етики й деонтології.

2. Специфіку професійної моральності й професійної етики.

3. Вимоги до інформації про препарат в анотаціях, вкладках і брошурах.

4. Завдання і вимоги належної аптечної практики (ДРР).

 

Провізор повинен ВМІТИ:

1. Застосовувати категорії моральної свідомості в повсякденній роботі, здійснювати етичні вчинки, що забезпечують права споживача;

2. Дотримуватись етики у взаємостосунках провізор-хворий і провізор-лікар, в аптечних колективах, з медичними представниками, між суб’єктами фармації й державою;

3. Просувати лікарські препарати на ринок згідно етичних критеріїв ВООЗ;

4. Здійснювати пост маркетингові наукові дослідження, рекламувати лікарські препарати сере лікарів і населення;

5. Здійснювати самостійне лікування без рецептурними препаратами згідно етичних принципів належної аптечної практики;

6. Формувати етичні норми і культуру підприємництва в фірмах і компаніях.

 

 

  

Тематичний план лекцій з  етики й деонтології в фармації

 

 1. Етика як наука. Поняття людської свідомості.

Етичні принципи взаємостосунків  суб’єктів фармації                       2 год.                                                                       

  

Тематичний план самостійної поза аудиторної роботи студентів з етики й деонтології в фармації

 
1. Етика. Суть моралі.                                                                          4 год.

 

2. Етична поведінка. Професійна моральність як основа фармацевтичної етики. Критерії етики фармацевта.                                                               4 год.

 

3. Історія формування фармацевтичної етики. Формування особистості провізора і роль етики при цьому.                                4 год.

 

 4. Взаємостосунки провізор-лікар-хворий. Орієнтири спілкування між ними.                                                                                                                          3 год. 

5. Слово фармацевта як зцілювальна сила.   Принципи колегіальності і збереження тайни лікування. Принцип „не нашкодь”.                   3 год.

 

6. Аптечний колектив і професійні відносини в ньому. Взаємостосунки між провізорами і торговими представниками, суб’єктами фармації і державою.                                                                                                4 год.

 

7. Етика просування лікарських препаратів на ринок. Критерії  ВООЗ.           Етичні принципи  при самостійному лікуванні без рецептурними                            препаратами. Належна аптечна практика. Захист прав споживача.             4 год.

 

8. Суспільна свідомість і фармація.                                                       4 год.

 

                  9. Етико-філософські основи сучасної фармакотерапії.                     4 год. 

10. Етичний феномен фітотерапії й гомеопатії.                                   4 год.

 

11. Морально-правові аспекти клінічного експерименту.                4 год.

 

12. Деонтологічні й етичні проблеми в умовах науково-технічної революції.                                                                                                   4 год.

 

       13. Етика бізнесу в фармації.                                                                 4 год.                                 

 

 

  

 

 Зразок титульної сторінки реферату

МОЗ України

Івано-Франківський державний медичний університет

Кафедра фармакології з курсом клінічної фармакології  

(зав. кафедри професор І. Г. Купновицька)

 

  

 

  

 

  

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТАЗ ЕТИКИ Й ДЕОНТОЛОГІЇ

В ФАРМАЦІЇ       

 

  

 

  

 

 студента заочної форми навчання

за спеціальністю „фармація”

П. І. Б. 

 

  

 

  

 

  

Івано-Франківськ,  2006РОБОЧА ПРОГРАМА З ЕТИКИ Й ДЕОНТОЛОГІЇ В ФАРМАЦІЇ

 

ТЕМА:    ЕТИКА. СУТЬ МОРАЛІ. ПОНЯТТЯ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ.

 

Поняття етики. Основні етапи становлення етики. Етика в системі знання про мораль. Значення етики на рубежі ХХ в ХХІ століть.

Поняття моралі. Мораль і духовність. Основні концепції походження моралі. Функції моралі. Характеристика понять моральної свідомості.

 

 

ТЕМА:    ЕТИЧНА ПОВЕДІНКА. ПРОФЕСІЙНА МОРАЛЬНІСТЬ. 

Вчинок як початковий елемент етичної поведінки. Суть етичної свободи. Специфіка професійної моральності і професійної етики. Основні поняття професійної етики. Ділова етика і духовність. Етичне виховання.

 

ТЕМА:  ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОСТОСУНКІВ СУБ’ЄКТІВ ФАРМАЦІЇ.

 

Історичні аспекти фармацевтичної етики й деонтології. Роль етики й деонтології у формуванні особи провізора. Етика взаємостосунків провізора і хворого. Етичний зміст взаємостосунків провізора і лікаря. 

 

ТЕМА: АПТЕЧНИЙ КОЛЕКТИВ І ПРОФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ В НЬОМУ. ВЗАЄМОСТОСУНКИ МІЖ ПРОВІЗОРАМИ І МЕДИЧНИМИ ПРЕДСТАВНИКАМИ, СУБ’ЄКТАМИ ФАРМАЦІЇ І ДЕРЖАВОЮ.

 

Етика і професійні відносини в аптечних колективах. Етичні аспекти взаємостосунків провізорів і медичних представників. Етична сторона взаємостосунків між суб’єктами фармації і державою. 

 

ТЕМА:    ЕТИКА ПРОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ НА РИНОК.  КРИТЕРІЇ ВООЗ.

 

Етичні критерії ВООЗ просування лікарських засобів на ринок. Ціль критеріїв. Сфера їх вживання. Просування на ринок лікарських препаратів. Рекламування лікарських препаратів серед лікарів і населення. Роль медичних представників у просуванні лікарських препаратів на ринок. Симпозіуми й наукові наради як спосіб просування лікарських препаратів на ринок. Пост маркетингові дослідження. Вимоги до інформації, що поміщається в анотаціях, вкладках і брошурах про препарат. Упакування і маркування. 

 

 ТЕМА:  ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ПРИ САМОСТІЙНОМУ ЛІКУВАННІ БЕЗ РЕЦЕПТОРНИМИ ПРЕПАРАТАМИ В СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ. НАЛЕЖНА АПТЕЧНА ПРАКТИКА. ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧА.

 

Етичні принципи при самостійному лікуванні без рецептурними препаратами в світовій практиці. Належна аптечна практика (ДРР), її мета і вимоги, елементи діяльності: захист прав споживача. 

 

ТЕМА:    ЕТИКА БІЗНЕСУ В ФАРМАЦІЇ

 

Базові поняття етики бізнесу. Управлінська етика. Вплив етичних норм на розвиток підприємництва. Формування етичних норм і культури підприємництва в організаціях.Базові поняття етики бізнесу в Україні. Сучасні етичні стандарти розвинених ринкових відносин. Професійна репутація підприємця. Управлінська етика. Етичні норми у відношеннях конкурентів – підприємців. Критерії цивілізованого підприємництва. Етичні норми і культура підприємництва в колективах. Комітети з етики.

 

 ПИТАННЯ ДЛЯ РЕФЕРАТІВ

 

ТЕМА:    ЕТИКА. СУТЬ МОРАЛІ. ПОНЯТТЯ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ.

1. Поняття етики.

2. Основні етапи становлення етики.

3. Етика в системі знання про мораль.

4. Значення етики на рубежі ХХ і ХХІ століть.

5. Поняття і категорії моралі.

6. Мораль і духовність.

7. Основні концепції походження моралі.

8. Функції моралі.

9. Характеристика понять моральної свідомості.

 

ТЕМА:    ЕТИЧНА ПОВЕДІНКА. ПРОФЕСІЙНА МОРАЛЬНІСТЬ.

10. Вчинок як початковий елемент етичної поведінки.

11. Суть етичної свободи.

12. Специфіка професійної моральності і професійної етики.

13. Основні поняття професійної моральності.

14. Ділова етика і духовність.

15. Етичне виховання.

 

ТЕМА:  ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОСТОСУНКІВ СУБ’ЄКТІВ ФАРМАЦІЇ.

16. Історичні аспекти фармацевтичної етики й деонтології.

17. Роль етики й деонтології у формуванні особи провізора.

18. Етика взаємостосунків провізора і хворого.

19. Етичний зміст взаємостосунків провізора і лікаря.

 

ТЕМА: АПТЕЧНИЙ КОЛЕКТИВ І ПРОФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ В НЬОМУ. ВЗАЄМОСТОСУНКИ МІЖ ПРОВІЗОРАМИ І МЕДИЧНИМИ ПРЕДСТАВНИКАМИ, СУБ’ЄКТАМИ ФАРМАЦІЇ І ДЕРЖАВОЮ.

20. Етика і професійні відносини в аптечних колективах.

21. Етичні аспекти взаємостосунків провізорів і медичних представників.

22. Етична сторона взаємостосунків між суб’єктами фармації і державою.

 

ТЕМА:    ЕТИКА ПРОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ НА РИНОК.  КРИТЕРІЇ ВООЗ.

23. Етичні критерії ВООЗ просування лікарських засобів на ринок.

24. Ціль критеріїв ВООЗ і сфера їх вживання.

25. Просування на ринок лікарських препаратів.

26. Рекламування лікарських препаратів серед лікарів і населення.

27. Роль медичних представників у просуванні лікарських препаратів на ринок.

 28. Симпозіуми і наукові наради як спосіб просування лікарських препаратів на ринок.

29. Пост маркетингові дослідження.

30. Вимоги до інформації, що поміщається в анотаціях, вкладках і брошурах про препарат.

31. Упакування і маркетингування препаратів. Етичні засади при цьому.

 

ТЕМА:  ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ПРИ САМОСТІЙНОМУ ЛІКУВАННІ БЕЗ РЕЦЕПТОРНИМИ ПРЕПАРАТАМИ В СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ. НАЛЕЖНА АПТЕЧНА ПРАКТИКА. ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧА.

32. Самостійне лікування без рецептурними препаратами в світовій практиці.

33. Належна аптечна практика, її завдання і вимоги, елементи діяльності.

34. Захист прав споживача.

 

ТЕМА:    ЕТИКА БІЗНЕСУ В ФАРМАЦІЇ

35. Базові поняття етики бізнесу.

36. Управлінська етика.

37. Вплив етичних норм на розвиток підприємництва.

38. Формування етичних норм і культури підприємництва в організаціях.

 

 

  

ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКУ З ЕТИКИ Й ДЕОНТОЛОГІЇ В ФАРМАЦІЇ

  1.        Етика як наука. Категорії і поняття в етиці.2.        Поняття людської свідомості.

3.        Етика. Суть моралі.                                                                         

4.        Етична поведінка.

5.        Професійна моральність як основа фармацевтичної етики.

6.        Критерії етики фармацевта.                  

      7.   Етичні принципи взаємостосунків суб’єктів фармації

      8.   Історія формування фармацевтичної етики.

       9.   Формування особистості провізора і роль етики при цьому.                               

     10.  Взаємостосунки провізор-лікар-хворий.

     11. Орієнтири спілкування між провізором, лікарем і хворим.                                                                                                        

     12. Слово фармацевта як зцілювальна сила.

     13. Принципи колегіальності і збереження тайни лікування.

     14. Принцип терапії „не нашкодь”.              

     15. Аптечний колектив і професійні відносини в ньому.

     16. Взаємостосунки між провізорами і торговими представниками, суб’єктами фармації і державою.                                                                                               

     17. Етика просування лікарських препаратів на ринок.

     18. Критерії ВООЗ для лікарських препаратів і торгівлі ними.

     19. Етичні принципи  при самостійному лікуванні без рецептурними  препаратами.

     20. Належна аптечна практика.

     21. Захист прав споживача.                       

     22. Суспільна свідомість і фармація.                                                   

     23. Етико-філософські основи сучасної фармакотерапії.                 

     24. Етичний феномен фітотерапії й гомеопатії

     25. Морально-правові аспекти клінічного експерименту.           

     26. Деонтологічні й етичні проблеми в умовах науково-технічної революції

     27. Етика бізнесу в фармації.                                                                


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка