Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «рr-технології та реклама в інформаційній сфері» для студентів спеціальності 02010501 документознавство та інформаційнаСкачати 296.81 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір296.81 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «РR-технології та реклама в інформаційній сфері» для студентів спеціальності 7.02010501 документознавство та інформаційна

діяльність

Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 316.28:378 (075.4)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «РR-технології та реклама в інформаційній сфері» для студентів спеціальності 7.02010501 – документознавство та інформаційна діяльність
/ Укл. Т.О. Бруй. – Дніпропетровськ, НМетАУ, 2013. – 26 с.

Містить робочу програму, вимоги до виконання індивідуальних завдань та список рекомендованої літератури з дисципліни «РR-технології та реклама в інформаційній сфері».

Призначена для студентів спеціальності 7.02010501 – документознавство та інформаційна діяльність заочної форми навчання.

Укладач Т.О. Бруй, ст. викл.


Відповідальний за випуск О.В. Михайлюк, д-р іст. наук, проф.
Рецензент В.Т. Британ, канд. іст. наук, доц. (НМетАУ)

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ
Навчальна дисципліна «РR-технології та реклама в інформаційній сфері» категоріально належить до до циклу дисциплін гуманітарної підготовки за вибором навчального закладу.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань про законони і правила налагодження комунікаційних контактів між організацією і громадськістю.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:знати:

 • закономірності формування і просування позитивного образу організації;

 • етичні принципи діяльності PR-менеджера;

 • основні історичні етапи становлення PR в світі;

 • основні положення законодавчого регулювання в галузі зв’язків з громадськістю.

вміти:

  • застосовувати набуті знання для прогнозування перспектив просування позитивного іміджу організації;

  • аналізувати і оцінювати зовнішні виклики позитивному іміджу організації;

  • організовувати діяльність PR-групи;

  • володіти технологіями легального лобіювання.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки під час захисту індивідуального завдання.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект індивідуальних завдань.

Зв’язок з іншими дисциплінами – набуті знання і вміння використовуються при вивченні суміжних дисциплін: «Культурологія», «Філософія», «Політологія», «Психологія» тощо.
2. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

«РR-ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕКЛАМА В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ»

Усього за навчальним планом – 72 год.

З них: лекцій – 4 год.

практичних занять – 4 год.

самостійна робота – 64 год.

№ п/п
Назва теми і зміст заняття

Ауд.

год.


Лекц.

год.


Практ.

год.


Тема 1

Зв’язки з громадськістю: Історія і осноні поняття

Теоретико-методологічні проблеми PR.

PR і споріднена з ними діяльність.

Історія зв’язків з громадськістю.

Поняття громадськості. Громадська думка.


4

2

2

Тема 2

РR-технології.

PR-акція і комунікація.

Ситуаційний аналіз.

Планування і програма дій

Зв’язки зі ЗМІ. Роль мас-медіа в діяльності PR.

Морально-етичний аспект діяльності PR-cпеціаліста. Основні правила складання реклами.4

2

2


3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ
Варіант індивідуального завдання визначається за двома останніми цифрами номера залікової книжки. Якщо дві останні цифри номера документа більше ніж п’ятдесят, тоді потрібно від них відняти п’ятдесят. Наприклад, номер документа – 00088; 88-50=38 (варіант індивідуального завдання № 38).


 1. Перше і друге завдання включають теоретичне обґрунтування визначених проблем у сфері РR-технологій та реклами. Вимоги щодо оформлення:

 • визначення теми;

 • план, що складається зі вступу, основної частини, висновків та списку використаної літератури. Сама робота має бути чітко структурована за планом, розміщеним на першій сторінці (Зверніть увагу! Вступ, висновки та список літератури нумерації не підлягають);

 • нумерація сторінок;

 • глосарій (Зверніть увагу! Виписати основні 3-4 терміни з дисципліни, що зустрілися в тексті, і записати у формі таблиці (назва терміна, його визначення, джерело пошуку);

 • список використаної літератури. Його оформлення має відповідати офіційним правилам бібліографічного опису (ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления). Наприклад:

1.Костенко Л.Т. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (Підсумки 10-ї міжнар. конф. «Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л.Т.Костенко, Р.П.Чекманьов, Н.Т.Дубов // Бібл. Вісн. – 2003. – №4. – С.43. – 28 Кб. - Режим доступу до журн.: http: // www.nbuv.gov.ua/articles/ 2003/03klinko.htm. – Заголовок з екрану.

 1. Викентьев И. Л. Приемы рекламы и public relations. Программы-консультанты: 446 примеров, 200 учебных задач и 21 практическое приложение. – СПб.: Консалтинговая фирма «Триз-шанс»; Издат. дом «Бизнес-пресса», 2007.

 2. Лук'янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій. – К.: КНЕУ, 2000.

2. Третє завдання включає підготовку та проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента). У Пояснювальній записці треба визначити мету проведення PR-кампанії, методи роботи. Охарактеризувати виконання роботи. Розроблену PR-кампанію з використанням програми Power Point здаєте на електронному носії в конверті, закріпленому на останній сторінці індивідуального завдання.


 1. ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

11. Предмет, об’єкт і основні категорії паблік рилейшнз як науки та управлінської діяльності

1.Предмет і об’єкт паблік рилейшнз як науки та управлінської діяльності.

2.Основні категорії паблік рилейшнз.

2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№2

1. Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю (ЗЗГ, public relations)

1. Сутність і основні елементи системи зв’язків з громадськістю.

2. Функції системи ЗЗГ та завдання її елементів.

2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№3

1. Система масових комунікацій у суспільстві. Стратегічні комунікації

1. Принципи організації системи засобів масової комунікації.

2. Зв’язок в Україні – головний чинник системи засобів масової комунікації.

3. Стратегічні комунікації та їхня роль у зв’язках з громадсь­кістю.2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№4

1. Планування, організація та здійснення зв’язків з громадськістю

1. Становлення й розвиток організаційних форм управління зв’язками з громадськістю.

2. Планування зв’язків з громадськістю. Розробка програм.

3. Планування та організація проведення кампаній зі зв’яз­ків з громадськістю.

2 Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№5

1. Механізм взаємодії із засобами масової інформації

1. Засоби масової інформації: сутність, цілі, функції, права та обов’язки.

2. Зв’язки і співпраця зі ЗМІ. Механізм взаємодії.

3. Стан і перспективи розвитку засобів масової інформації в Україні.

2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№6

1. Зв’язки з громадськістю в промисловості та комерційній діяльності

1. Сутність і завдання системи зв’язків з громадськістю в промисловості.

2. Особливості зв’язків з громадськістю в комерційній діяльності.

3. Проблеми внутрішньопромислових і комерційних комунікацій.

2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№7

1. Зв’язки з громадськістю у фінансовій сфері

1. Система зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері. Її завдання та функції.

2. Зв’язки з громадськістю у відносинах з інвесторами.

2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№8

1. Корпоративний імідж та його використання у зв’язках з громадськістю

1. Сутність і основні складові корпоративного іміджу.

2. Місце і роль особистого іміджу керівника (лідера) у формуванні корпоративного іміджу.

3. Просування і використання корпоративного іміджу у зв’язках з громадськістю.2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№9

1. Зв’язки з громадськістю — передумова успіху в маркетингу і менеджменті

1. Мета і завдання зв’язків з громадськістю в сучасному маркетингу.

2. Вплив зв’язків з громадськістю на ефективність реалізації концепції маркетингу.

3. Зв’язки з громадськістю в кризових ситуаціях та управління ними.

2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№10


1. Зв’язки з громадськістю і відносини з державою

1. Взаємодія з органами державного управління – запорука успіху у виробничій і комерційній діяльності.

2. Лобіювання.

3. Зв’язки з громадськістю в державній фінансовій галузі.

4. Роль держави у становленні інформаційного суспільства.

2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№11

1. Політичні зв’язки з громадськістю

1. Політична система і зв’язки з громадськістю.

2. Сутність і характеристика основних політичних сил в сучасній Україні.

3. Виборчі технології як найважливіша складова зв’язків з громадськістю.

2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№12


1. Міжнародні зв’язки з громадськістю (PR)

1. Сутність, суб’єкти та об’єкти міжнародних зв’язків з громадськістю.

2. Імідж країни та його роль у міжнародних зв’язках з громадськістю.

3. Міжнародні комунікації й аналіз міжнародної інформації.2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№13


1. Формування інформаційного простору й утвердження нових інформаційних технологій в економці України

1. Інформаційний простір в умовах соціально-економічної трансформації українського суспільства.

2. Проблеми взаємодії суспільства і влади в соціально-економічному інформаційному просторі.

3. Нові інформаційні технології та їхня роль у розвитку зв’язків з громадськістю в соціально-економічній діяльності.2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№14


1. Ділові переговори в системі зв’язків з громадськістю

1. Сутність ділових переговорів. Їх підготовка, місце і роль в економічній діяльності.

2. Розробка концепції та сценарію ділових переговорів.

3. Безпосередня організація і проведення ділових переговорів.2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

151. Дослідження в системі зв’язків з громадськістю

1. Сутність і роль досліджень у системі зв’язків з громадськістю.

2. Соціологічні дослідження в системі зв’язків з громадськістю.

2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№16


1. Предмет, об’єкт і основні категорії паблік рилейшнз як науки та управлінської діяльності

1.Предмет і об’єкт паблік рилейшнз як науки та управлінської діяльності.

1.Основні категорії паблік рилейшнз.

2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№17


1. Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю (ЗЗГ, public relations)

1. Сутність і основні елементи системи зв’язків з громадськістю.

2. Функції системи ЗЗГ та завдання її елементів.

2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№18


1. Система масових комунікацій у суспільстві. Стратегічні комунікації

1. Принципи організації системи засобів масової комунікації.

2. Зв’язок в Україні – головний чинник системи засобів масової комунікації.

3. Стратегічні комунікації та їхня роль у зв’язках з громадсь­кістю.2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№19


1. Планування, організація та здійснення зв’язків з громадськістю

1. Становлення й розвиток організаційних форм управління зв’язками з громадськістю.

2. Планування зв’язків з громадськістю. Розробка програм .

3. Планування та організація проведення кампаній зі зв’яз­ків з громадськістю.2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№20


1. Механізм взаємодії із засобами масової інформації

1. Засоби масової інформації: сутність, цілі, функції, права та обов’язки.

2. Зв’язки і співпраця зі ЗМІ. Механізм взаємодії.

3. Стан і перспективи розвитку засобів масової інформації в Україні.2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№21


1. Зв’язки з громадськістю в промисловості та комерційній діяльності

1. Сутність і завдання системи зв’язків з громадськістю в промисловості.

2. Особливості зв’язків з громадськістю в комерційній діяльності.

3. Проблеми внутрішньопромислових і комерційних комунікацій.2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№22


1. Зв’язки з громадськістю у фінансовій сфері

1. Система зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері. Її завдання та функції.

2. Зв’язки з громадськістю у відносинах з інвесторами.

2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№23


1. Корпоративний імідж та його використання у зв’язках з громадськістю

1. Сутність і основні складові корпоративного іміджу.

2. Місце і роль особистого іміджу керівника (лідера) у формуванні корпоративного іміджу.

3. Просування і використання корпоративного іміджу у зв’язках з громадськістю.2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№24


1.Зв’язки з громадськістю – передумова успіху в маркетингу і менеджменті

1. Мета і завдання зв’язків з громадськістю в сучасному маркетингу.

2. Вплив зв’язків з громадськістю на ефективність реалізації концепції маркетингу.

3. Зв’язки з громадськістю в кризових ситуаціях та управління ними.2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№25


1. Зв’язки з громадськістю і відносини з державою

1. Взаємодія з органами державного управління – запорука успіху у виробничій і комерційній діяльності.

2. Лобіювання.

3. Зв’язки з громадськістю в державній фінансовій галузі.

4. Роль держави у становленні інформаційного суспільства.

2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№26


26. Політичні зв’язки з громадськістю

1. Політична система і зв’язки з громадськістю.

2. Сутність і характеристика основних політичних сил в сучасній Україні.

3. Виборчі технології як найважливіша складова зв’язків з громадськістю.2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№27


1. Міжнародні зв’язки з громадськістю (PR)

1. Сутність, суб’єкти та об’єкти міжнародних зв’язків з громадськістю.

2. Імідж країни та його роль у міжнародних зв’язках з громадськістю.

3. Міжнародні комунікації й аналіз міжнародної інформації.2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№28


1. Формування інформаційного простору й утвердження нових інформаційних технологій в економіці України

1. Інформаційний простір в умовах соціально-економічної трансформації українського суспільства.

2. Проблеми взаємодії суспільства і влади в соціально-економічному інформаційному просторі.

3. Нові інформаційні технології та їхня роль у розвитку зв’язків з громадськістю в соціально-економічній діяльності.2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№29


1. Ділові переговори в системі зв’язків з громадськістю

1. Сутність ділових переговорів. Їх підготовка, місце і роль в економічній діяльності.

2. Розробка концепції та сценарію ділових переговорів.

3. Безпосередня організація і проведення ділових переговорів.2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№30


1. Дослідження в системі зв’язків з громадськістю

1. Сутність і роль досліджень у системі зв’язків з громадськістю.

2. Соціологічні дослідження в системі зв’язків з громадськістю.

2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№31


1. Предмет, об’єкт і основні категорії паблік рилейшнз як науки та управлінської діяльності

1.Предмет і об’єкт паблік рилейшнз як науки та управлінської діяльності.

1.Основні категорії паблік рилейшнз.

2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№32


1. Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю (ЗЗГ, public relations)

1. Сутність і основні елементи системи зв’язків з громадськістю.

2. Функції системи ЗЗГ та завдання її елементів.

2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№33


1. Система масових комунікацій у суспільстві. Стратегічні комунікації

1. Принципи організації системи засобів масової комунікації.

2. Зв’язок в Україні — головний чинник системи засобів масової комунікації.

3. Стратегічні комунікації та їхня роль у зв’язках з громадсь­кістю.2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№34


1. Планування, організація та здійснення зв’язків з громадськістю

1. Становлення й розвиток організаційних форм управління зв’язками з громадськістю.

2. Планування зв’язків з громадськістю. Розробка програм .

3. Планування та організація проведення кампаній зі зв’язків з громадськістю.2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№35


1. Механізм взаємодії із засобами масової інформації

1. Засоби масової інформації: сутність, цілі, функції, права та обов’язки.

2. Зв’язки і співпраця зі ЗМІ. Механізм взаємодії.

3. Стан і перспективи розвитку засобів масової інформації в Україні.2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№36


1. Зв’язки з громадськістю в промисловості та комерційній діяльності

1. Сутність і завдання системи зв’язків з громадськістю в промисловості.

2. Особливості зв’язків з громадськістю в комерційній діяльності.

3. Проблеми внутрішньопромислових і комерційних комунікацій .2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№37


1. Зв’язки з громадськістю у фінансовій сфері

1. Система зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері. Її завдання та функції.

2. Зв’язки з громадськістю у відносинах з інвесторами.

2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№38


1. Корпоративний імідж та його використання у зв’язках з громадськістю

1. Сутність і основні складові корпоративного іміджу.

2. Місце і роль особистого іміджу керівника (лідера) у формуванні корпоративного іміджу.

3. Просування і використання корпоративного іміджу у зв’язках з громадськістю.2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№39


1. Зв’язки з громадськістю — передумова успіху в маркетингу і менеджменті

1. Мета і завдання зв’язків з громадськістю в сучасному маркетингу.

2. Вплив зв’язків з громадськістю на ефективність реалізації концепції маркетингу.

3. Зв’язки з громадськістю в кризових ситуаціях та управління ними.2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№40


1. Зв’язки з громадськістю і відносини з державою

1. Взаємодія з органами державного управління – запорука успіху у виробничій і комерційній діяльності.

2. Лобіювання.

3. Зв’язки з громадськістю в державній фінансовій галузі.

4. Роль держави у становленні інформаційного суспільства.

2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№41


1. Політичні зв’язки з громадськістю

1. Політична система і зв’язки з громадськістю

2. Сутність і характеристика основних політичних сил в сучасній Україн.і

3. Виборчі технології як найважливіша складова зв’язків з громадськістю.2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№42


1. Міжнародні зв’язки з громадськістю (PR)

1. Сутність, суб’єкти та об’єкти міжнародних зв’язків з громадськістю.

2. Імідж країни та його роль у міжнародних зв’язках з громадськістю.

3. Міжнародні комунікації й аналіз міжнародної інформації.2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№43


1. Формування інформаційного простору й утвердження нових інформаційних технологій в економці України

1. Інформаційний простір в умовах соціально-економічної трансформації українського суспільства.

2. Проблеми взаємодії суспільства і влади в соціально-економічному інформаційному просторі.

3. Нові інформаційні технології та їхня роль у розвитку зв’язків з громадськістю в соціально-економічній діяльності.2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№44


1. Ділові переговори в системі зв’язків з громадськістю

1. Сутність діл.ових переговорів. Їх підготовка, місце і роль в економічній діяльності.

2. Розробка концепції та сценарію ділових переговорів.

3. Безпосередня організація і проведення ділових переговорів.2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№45


1. Дослідження в системі зв’язків з громадськістю

1. Сутність і роль досліджень у системі зв’язків з громадськістю.

2. Соціологічні дослідження в системі зв’язків з громадськістю.

2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№46


1. Предмет, об’єкт і основні категорії паблік рилейшнз як науки та управлінської діяльності

1.Предмет і об’єкт паблік рилейшнз як науки та управлінської діяльності.

1.Основні категорії паблік рилейшнз.

2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№47


1. Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю (ЗЗГ, public relations)

1. Сутність і основні елементи системи зв’язків з громадськістю.

2. Функції системи ЗЗГ та завдання її елементів.

2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№48


1. Система масових комунікацій у суспільстві. Стратегічні комунікації

1. Принципи організації системи засобів масової комунікації.

2. Зв’язок в Україні – головний чинник системи засобів масової комунікації.

3. Стратегічні комунікації та їхня роль у зв’язках з громадськістю.2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№49


1. Планування, організація та здійснення зв’язків з громадськістю

1. Становлення й розвиток організаційних форм управління зв’язками з громадськістю.

2. Планування зв’язків з громадськістю. Розробка програм .

3. Планування та організація проведення кампаній зі зв’язків з громадськістю.2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).

№50


1. Механізм взаємодії із засобами масової інформації

1. Засоби масової інформації: сутність, цілі, функції, права та обов’язки.

2. Зв’язки і співпраця зі ЗМІ. Механізм взаємодії.

3. Стан і перспективи розвитку засобів масової інформації в Україні.2. Розробка програми проведення PR-кампанії (підприємство, установу або організацію та вид діяльності – за вибором студента) з використанням програми Microsoft Project Professional. (Презентація PR-кампанії з використанням програми Microsoft PowerPoint. У Пояснювальній записці вказати напрями діяльності підприємства, мету проведення PR-кампанії, етапи роботи PR-групи).


 1. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 1. Атестація кадрів.

 2. Види, фактори та показники руху кадрів.

 3. Головні переваги документального оформлення політики менеджменту

персоналу (за Щокіним Г.В.).

 1. Документаційне забезпечення управління процесами руху персоналу.

 2. Документне забезпечення припинення трудової угоди.

 3. Етапи процесу формування резерву керівників в організації.

 4. Класифікація та оцінювання умов праці на виробництві.

 5. Класифікація та характеристика факторів формування умов праці.

Елементи умов праці.

 1. Методи оцінки персоналу.

 2. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу.

 3. Напрями професійно-кваліфікаційного просування робітників. Типи кар’єр.

 4. Оцінювання персоналу: сутність, цілі, задачі, елементи.

 5. Оцінка та атестація персоналу.

 6. Основні чинники ефективності діяльності персоналу.

 7. Планування трудової кар'єри в організації.

 8. Підготовка та перепідготовка кадрів.

 9. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів, система неперервного навчання персоналу.

 10. Порівняльна характеристика відкритої та закритої політики управління персоналом.

 11. Порядок прийому і звільнення робітників та службовців.

 12. Сутність, значення і зміст управління персоналу.

 13. Сфери управління персоналом.

 14. Створення й підготовка резерву на заміщення вакантних посад керівників.

 15. Система оцінки персоналу та її види. Модель комплексної оцінки персоналу.

 16. Сутність моделі партнерства з планування і розвитку кар’єри фахівців в організації.

 17. Управління персоналу як об’єктивне соціальне явище і сфера професійної діяльності.

 18. Управління робочим часом працівників.

 19. Характеристика та документне забезпечення основних процесів руху кадрів.

 20. Характеристика та документне забезпечення основних процесів руху кадрів.

 21. Шляхи адаптації в робочому колективі.

 22. Документаційне забезпечення підбору, оцінки та атестації персоналу.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Алешина И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров. - М.: Гном-Пресс, 1997.

 2. Білоус В. С. Зв'язки з громадськістю в економічній діяльності: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2005.

 3. Блек С. Publik relations: международная практика. - М.: Издат. дом «Довгань», 1997.

 4. Бодуан Ж. П. Управление имиджем компании. Паблик рилейшнз: предмет и мастерство: Пер. с фр. - М.: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-контакт»: ИНФРА-М, 2001.

 5. Борисов Б. Л. Технология рекламы и паблик рилейшнз. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001.

 6. Векслер А. Ф. Связи с общественностью для некоммерческих организаций. Технология успеха. - Новгород: РКС, 1998.

 7. Викентьев И. Л. Приемы рекламы и public relations. Программы-консультанты: 446 примеров, 200 учебных задач и 21 практическое приложение. – СПб.: Консалтинговая фирма «Триз-шанс»; Издат. дом «Бизнес-пресса», 2007.

 8. Дейнега О. Простые ошибки серьезного мероприятия: Типовые ошибки при проведении пресс-конференций // Реклам. измерение. - 1996. - № 12. - С. 25-27.

 9. Джи Б. Имидж фирмы: планирование, формирование, продвижение: Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2000.

 10. .Доти Д. Паблисити и паблик рилейшнз: Пер. с англ. - М.: Информ.-издат. дом «Филин», 1996.

 11. КоролькоВ. Г. Основи паблік рилейшнз. - М.: Рефл-Бук; К.: Ваклер, 2000.

 12. Королько В. Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика: Підручник. - К.: Видавн. дім «Скарби», 2001.

 13. Кошелюк М. Эффективное PR-мышление: Мастер-класс для начинающих и профессионалов. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.

 14. Кузнецов М., Цыпкунов И. Практическая психология PR и журналистики. Как позволить другим делать по-Вашему. - М.: РИП-холдинг, 2002.

 15. Лук'янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій. - К.: КНЕУ, 2000.

 16. Моисеев В. А. Паблик рилейшнз - средство социальной коммуникации (теория и практика). - К.: ДаКор, 2002.

 17. Ньюс Д., Торк Д., Крукерберг Д. Все о PR. Теория и практика паблик рилейшнз. - М.: Инфра-М, 2001.

 18. Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз. - М.: Центр, 1998.

 19. PR против кризисов: механизмы управления. - М.: РАКО, 1999.

 20. Примак Т. О. Методика комплексного оцінювання іміджу підприємства. -К.: Логос, 2002.

 21. Уотсон Т., Нобл П. Методы оценки деятельности PR-подразделения компании: лучшее практическое руководство по планированию, исследованию и оценке связей с общественностью: Пер. с англ. - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006.


ЗМІСТ
Характеристика дисципліни………………………………………………………...3

Робоча програма дисципліни «РR-технології та реклама в інформаційній

сфері» ...........…………………………………………………………………………3

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання……………………4

Тематика індивідуальних завдань………………………………………………......5

Питання до екзамену……………………………………………………………….23Рекомендована література………………………………………………………....25База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка