Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогічні комунікації» для студентів спеціальності 01010401 професійна освітаСкачати 296.65 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір296.65 Kb.
#581
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИРОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Педагогічні комунікації»

для студентів спеціальності 7.01010401 - професійна освіта

Дніпропетровськ НМетАУ 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Педагогічні комунікації» для студентів спеціальності 7.01010401 - професійна освіта
Затверджено

на засіданні Вченої ради академії

Протокол № 15 від 27.12.10

Дніпропетровськ НМетАУ 2011

УДК 378.14 (075.8)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Педагогічні комунікації» для студентів спеціальності 7.01010401 - професійна освіта (металургія) /Укл. О.П. Лучанінова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 25 с.

Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Педагогічні комунікації», наведені перелік тем для самостійного опрацювання, приклади тренувальних тестів, а також список рекомендованої літератури, що допоможе студентам під час виконання індивідуальних завдань.

Призначена для студентів спеціальності 7.01010401 - професійна освіта (металургія) заочної форми навчання.

Друкується за авторською редакцією.

Укладач О.П. Лучанінова, канд. пед. наук, доц.

Відповідальний за випуск В.І. Палагута, д-р філос. наук, проф.

Рецензент І. О. Аврахов, канд. філос. наук, доц. (НМетАУ)

Підписано до друку 06.07.2011. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,47. Умов. друк. арк. 1,45. Тираж 100 пр. Замовлення №

Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна «Педагогічні комунікації» є нормативною і входить до циклу дисциплін соціально-гуманітарної підготовки майбутніх спеціалістів в галузі професійної педагогіки.Мета викладання дисципліни «Педагогічні комунікації» полягає в оволодінні фахівцями системою комунікативних знань, умінь, що забезпечують реалізацію функцій, покладених на викладача в цілому, здійснення майбутніми фахівцями професійно-педагогічної комунікації на високому якісному рівні, можливість самореалізації й самовдосконалення студентів через вербальні, невербальні засоби комунікації з точки зору педагогічної діяльності інженера-педагога.

Завданням вивчення дисципліни «Педагогічні комунікації» є:

- надання студентам знань теоретичних положень професійно-педагогічної комунікації;

- практичне оволодіння технікою керівництва педагогічною комунікацією;

- оволодіння ефективними шляхами впливу на співрозмовника, суб’єкта комунікації;

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:

- історичні витоки професійно-педагогічної комунікації;

- сутність, види, функції, моделі комунікації;

- сутність, структуру, сферу, динаміку педагогічного конфлікту;

- конфлікт у взаємодії «викладач-студент», «викладач-викладач», «викладач-керівник»;

-шляхи подолання конфліктів професійно-педагогічної комунікації;

- сутність, функції мови й мовлення викладача, його індивідуальний стиль;

- види, особливості вербальних засобів професійно-педагогічної комунікації;

- культуру мови і мовлення педагога; техніку мовлення педагога;

- мовленнєвий етикет та моделі взаємодії «викладач-студент»;

- сутність, класифікація невербальних засобів комунікації;

- співвідношення вербальних і невербальних засобів комунікації;

- особливості зовнішнього вигляду, поведінки педагога;

У результаті вивчення дисципліни підготовлений фахівець повинен вміти:

- використовувати багатство мови у професійно-педагогічній комунікативній діяльності;

- реалізувати основні різновиди мовлення у професійно-педагогічній комунікативній діяльності;

- добирати в усному й писемному педагогічному мовленні найдоцільніші формули мовленнєвого етикету;

- моделювати процес професійно-педагогічної комунікації, враховуючи його структурні елементи;

- організовувати процес прийому й передачі інформації;

- управляти процесом в системі «викладач-студент»;

- установлювати суб’єкт-суб’єктні стосунки з суб’єктом комунікації;

- установлювати комунікативні зв’язки в колективі;

- використовувати інформаційні ресурси комп’ютерних технологій для організації навчально-виховного процесу;

Критерії успішності: отримання позитивних оцінок при виконанні контрольних робіт та складанні диференційного заліку.

Засоби діагностики: комплекти питань у тестовій формі.

Зв'язок з іншими дисциплінами: в структурі дисциплін гуманітарного циклу дисципліна «Основи науково-педагогічних досліджень» має безпосередній зв'язок із дисципліною «Педагогіка вищої школи», «Основи педагогічної майстерності та риторики».


Робоча програма навчальної дисципліни

«Педагогічні комунікації»

для студентів спеціальності 7.01010401 – професійна освіта (металургія)

Нормативні дані, форма навчання

Курс

Всього годин

Аудит.

годин

Лекції


Практичні (семінарські) заняття

Самост. робота

Підсумк. контроль

Заочна

6

108

16

12

4

92

Екз.


Тематичний план навчальної дисципліни

«Педагогічні комунікації»

для студентів спеціальності 7.01010401 – професійна освіта (металургія)Назва теми

Кількість

аудит.


годин

Лекц.

курс


(год.)

Контр.

робота


(год.)

Самост.

робота


(год.)

1.

Професійно-педагогічна комунікація як феномен педагогічної діяльності Особливості професійно-педагогічної комунікації.

2

2
16

2.

Педагогічне спілкування як провідна складова професійно-педагогічної комунікації

2

2
16

3.

Стиль спілкування

2

2
16

4.

Засоби професійно-педагогічної комунікації

2

2
16

5.

Комп’ютерні засоби професійно-педагогічної комунікації

2

2
16

6.

Дистанційне навчання


2

2
16

7.

Практичне заняття

Методи врегулювання конфліктів та запобігання ним2

2
14

8.

Практичне заняття

Усне і писемне мовлення педагога. Техніка мовлення2

2
14


Навчальна література
1. Абрамович С.Д. Мовленнєва комунікація / С.Д. Абрамович, М.Ю. Чікарькова: Підручник. - К.: Центр навч. л-ри, 2004.

2. Алексеев М. Н., Григорьев С. Г Принципы построения учебного Веб-сайта // Материалы XI международной конференции «Информационные технологии в образовании» (ИТО-2001) (http:// іtо.еdи.ґи/2001/іtо/ІІІ/1/111-1-2.htm1).

3. Андреев А.А. Дидактические возможности средств информационных и телекоммуникационных технологий в системе дистанционного обучения // Материалы XII международной конференции «Информационные технологии в образовании» (ИТО-98-99) (httр://іtо.еdи.ги/ 1998-99/h /апdreev-t.html).

4. Андрианов М. С. Анализ процессов невербальной коммуникации как паралингвистики // Психологический журнал. - 1995.- Т. 16. - № 5.

5. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология, - М.: Юнити, 2000.

6. Бадмаев В. Ц., Малышев А. А. Психология обучения речевому мастерству. - М.: Гуманитарный центр «ВЛАДОС», 1999.

7. Белоглазова Л. Б. Принципы построения образовательного сайта // Материалы XI международной конференции «Информационные технологии в образовании» (ИТО-2001) (http:// іtо.еdи.ґи/2001/іtо/ІІІ/1/111-1- 40.htm1).

8. Битянова М. Особенности человеческой коммуникации // Школьный психолог.- 1999. - № 30.

9. Вацлавик П. Психология межличностных коммуникаций. - СПб., 2000.

10. Волкова Н. П. Педагогіка: Посібник для студ. вищ. навч. закл. - К.: ВЦ «Академія», 2001.

11. Волкова Н. П. Педагогічні комунікації: Навч. посібник. - Дніпропет­ровськ: РВВ ДНУ, 2002.

12. Гойхман О. Я., Надеина Т. М. Основы речевой коммуникации: Учеб. для вузов / Под ред. О. Я. Гойхмана. - М.: ИНФРА, 1997.

13. Горелов Н. Й., Седов К. Ф. Основы психолингвистики: Учеб. пособие. - М.: Изд-во «Лабиринт», 1998.

14. Гребенкина Л. К., Анциферова Н. С. Технология управленческой деятельности заместителя директора школы. - М.: Центр «Педагогический поиск», 2000.

15. Дорошенко С. І. Основи культури і техніки усного мовлення. - Харків: ОВС, 2002.

16. Женева Н. А. Возможности применения Веб-форумов в учебном процессе // Материалы XI международной конференции «Информа­ционные технологии в образовании» (ИТО-2001) (http:// іtо.еdи.ґи/2001/іtо/ІІІ/1/111-1-9.htm1).

17. Журавлев В. Й. Основы педагогической конфликтологии. - М.: Российское педагогическое агентство, 1995.

18. Зайченко О. І., Островерхова Н. М., Даниленко Л. І. Теорія і практика управлінської діяльності районного відділу освіти: Моногра­фія. - К.: ВПЦ «Техпрінт», 2000.

19. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. - Дрогобич: Вид. фірма «Відродження», 1994.

20. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Під­ручник для студ. вищих навч. закладів / За ред. О. І. Пушкаря. - К.: ВЦ «Академія», 2002.

21. Иващенко Ф. И. Особенности установлення психологического контакта с учащимися // Педагогика. - 1999. - № 2.

22. Кандинский Б. С. Техника устной коммуникаций. - М.: МГПИ, 1988.

23. Кан-Калик В.А. Грамматика общения.- М.:Роспедагентство, 1995.

24. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении. - М.: Просвещение, 1987.

25. Крутова Н. Внеречевое общение - средство педагогического воз-действия // Народное образование.- 2001. - № 8.

26. Крыжко В. В., Павлютенков Е. М. Психология в практике мене­джера образовании. Материалы для специалиста учебного заведения. - СПб.: КАРО, 2О01.

27. Кушнірик Т. Д. Подолання конфліктності серед педагогів. Со­ціально-педагогічний аспект // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - № 9 -10.

28. Лабунская В. А. Невербальное поведение (социально-перцептивный подход). - Ростов-на-Дону: Изд-во Ростов. ун-та, 1986.

29. Лалл Джеймс. Медіа, комунікації, культура. Глобальний підхід: Пер. з англ.- К.: «К.І.С.», 2002.

30. Леонтьев А. А. Педагогическое общение. - М.: Знание, 1979.

31. Мелибруда Е. Я. Я - Ты - Мы. Психологические возможности улучшения общения. - М.: Просвещение, 1986.

32. Миккин X. X. Невербальные коммуникаций в диадах // Труды по психологии. - Вып. 335. - № 3. - Р. на/Д.: Ростов. гос. ун-т, 1986.

33. Морозов В. П. Психологический портрет человека по невербальным особенностям его речи // Психол. журнал. - 2001. - Т. 22. - № 6.

34. Мультимедиа / Под ред. А. И. Петренко. - М.: Бином, 1994.

35. Мурсалімова Н. Ситуаційні фактори, які визначають стиль пове­дінки керівника при командному менеджменті // Вісник УАДУ. -2001. - № 4.

36. Мусатов С. Педагогічна комунікація: Психологічні витоки та особ­ливості // Освіта і управління. - 1999. - Т. 3. - № 3.

37. Носенко Е. Л., Чернишенко С. В. Методологічні аспекти забез­печення запам'ятовування інформації при розробці дистанційних навчальних курсів: Метод. посібник.- Д.: РВВ ДНУ, 2003.

38. Орлов П. Й., Лушанский А. М. Научно-образовательная сеть Харькова: содержание, проблемы и перспективы: Научно-практ. пособие. - Харьков: Ун-т внутр. дел, 2000.

39. Основи дистанційного навчання. Дистанційний курс: Навчальний посібник / За ред. В. М. Кухаренко. - Харків: ХДПУ, 1999.

40. Основи нових інформаційних технологій навчання: Посіб. для вчителів / Авт. кол.; За ред. Ю. І. Машбіца. - К.: ТЗМН, 1997.

41. Петрова Е. А. Жесты в педагогическом процессе: Учеб. пособие. - М.: Моск. город. пед. об-во, 1998.

42. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других людей по их жестам. - Нижний Новгород: «АН КИО», 1992.

43. Почепцов Г. Г. Теория коммуникаций. - М.: Реал-бук; К.: Ваклер, 2001.

44. Сагач Г. М. Риторика: Навч. посібник для студ. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Вид. дім «Ін Юре», 2000.

45. Семиченко В. А. Психология общения. - К.: Центр «Магістр-S», 1997.

46. Семиченко В. А. Психология речи: Учеб. пособие. - К.: Магистр-S, 1998.

47. Сердюк О. П. Основи управління комунікативним процесом: Під­ручник. - К.: ІЗМН, 1998.

48. Сопер П. Основы искусства речи; Пер. с англ. - 2-е испр. изд. - М.: Прогресс; Прогресс-Академия, 1992.Зміст навчальної дисципліни ( 12 год.)
Професійно-педагогічна комунікація як феномен педагогічної діяльності. Особливості професійно-педагогічної комунікації ( 2 год.)

Сутність, суб’єкт, об’єкт, функції професійно-педагогічної комунікації. Модель процесу комунікації. Комунікативність викладача. Особливості, функції педагогічного спілкування. Педагогічне спілкування як діалог. Стиль спілкування, моделі спілкування. Культура слухання.Педагогічне спілкування як провідна складова професійно-педагогічної комунікації( 2 год.)

Особливості, функції педагогічного спілкування. Педагогічне спілкування як діалог.Стиль спілкування ( 2 год.)

Стилі спілкування, моделі спілкування. Культура слухання. Роль установки в педагогічному спілкуванні.Засоби професійно-педагогічної комунікації ( 2 год.)

Вербальні засоби професійно-педагогічної комунікації

Знакові системи як засоби комунікації. Види вербальних засобів комунікації. Усне, писемне, внутрішнє мовлення викладача. Культура мови і культура мовлення викладача

Основні ознаки культури мови і культури мовлення викладача. Техніка мовлення. Мовленнєвий етикет педагога. Невербальні засоби професійно-педагогічної комунікації

Сутність і засоби невербальної комунікації. Екстралінгвістичні і просодичні засоби комунікації. Міміка. Жести. Усне і писемне мовлення педагога

Мовленнєві засоби, мовленнєві уміння. Когнітивна та діяльнісна складові спілкування. Фраза, текст, підтекст у мовленні викладача. Різновиди мовлення – монолог, діалог.


Комп’ютерні засоби професійно-педагогічної комунікації ( 2 год.)

Комп’ютерні комунікації в освіті. Робота педагога з комп’ютерними мережами. Електронна пошта. Встановлення комунікативних зв’язків завдяки участі у всесвітніх тематичних телеконференціях. Пошук матеріалів у мережі Інтернет. Пошук психолого-педагогічної інформації за допомогою пошукового серверу Рамблер.

Дистанційне навчання ( 2 год.)

Форми взаємодії у системі «викладач-студент». Етичні правила у глобальних інформаційних мережах. Валеологічні аспекти роботи з комп’ютером.Практичні заняття

Методи врегулювання конфліктів та запобігання ним (2год.)

Методи інтроспекції, емпатії, логічного аналізу. Викладач як посередник у конфліктних ситуаціях. Технологія управління і розв’язання конфліктів.Усне і писемне мовлення педагога. Техніка мовлення (2год.)

Мовленнєві засоби, мовленнєві уміння. Когнітивна та діяльнісна складові спілкування. Фраза, текст, підтекст у мовленні викладача. Різновиди мовлення – монолог, діалог. Мовні засоби писемного мовлення. Писемне мовлення як показник загальної культури і грамотності викладача. Складання текстів.

Вправи артикуляційної гімнастики (дикція, дихання, динаміка голосу, тембр голосу. Скоромовки як засіб правильної постановки голосу. Виразне читання віршів, переказ образно-емоційних педагогічних ситуацій. Рольові ігри.

Теми індивідуальних завдань

(номер роботи обирається відповідно до останньої або двох передостанніх цифр залікової книжки студента-заочника)
1. Професійно-педагогічна комунікація як феномен педагогічної діяльності викладача.

2. Усне і писемне мовлення педагога.

3. Техніка мовлення педагога.

4. Стилі спілкування, моделі спілкування.

5. Робота педагога з комп’ютерними мережами.

6. Вербальні засоби професійно-педагогічної комунікації.

7. Основні ознаки культури мови і культури мовлення викладача.

8. Сутність і засоби невербальної комунікації.

9. Особливості, функції педагогічного спілкування. Педспілкування як діалог.

10. Комунікативна поведінка викладача. Типологія комунікативної поведінки викладача.

11.Сутність, суб’єкт, об’єкт, функції професійно-педагогічної комунікації.

12. Стиль спілкування, моделі спілкування. Культура слухання.

13. Мовленнєві засоби, мовленнєві уміння.

14. Форми взаємодії у системі «викладач-студент».

15. Комунікативні типи за В.Сатирою. Роль установки в педагогічному спілкуванні.

16. Мовленнєві штампи, крилаті фрази, прислів’я. Роль привітання.

17. Комунікативні бар'єри. Комунікативні здібності, знання, уміння.

18.Компонентами професійно-педагогічної комунікативності. Комунікативна взаємодія.

19. Переконання і навіювання у процесі комунікації.

20. Особливості гендерного і статево-рольового підходу в освіті у процесі педагогічної комунікації.

21. Конфлікти у процесі спілкування.

22. Дистанційне навчання як складова педагогічної комунікації.

23. Педагогічне спілкування в системі «викладач-викладач».

24. Комунікативні навички спілкування куратора академічної групи.

25. Педагогічне спілкування в системі «викладач-студент».
Індивідуальні завдання з самостійної роботи ( 92 год.)
Тема 1. Професійно-педагогічна комунікація як феномен педагогічної діяльності (16 год.)

Роль викладача у навчальному процесі. Комунікативні знання, уміння та навички викладача.Тема 2. Моделювання як метод пізнання (16 год.)

Модель процесу взаємообміну інформацією. Інформаційна взаємодія суб'єктів комунікаціїТема 3. Засоби професійно-педагогічної комунікації (16 год.)

Комунікативні бар'єри. Комунікативні здібності, знання, уміння. Компонентами професійно-педагогічної комунікативності. Комунікативна взаємодія. Технологія організації діалогу. Структура педагогічного спілкування. Переконання і навіювання у процесі комунікації.Тема 4. Комунікативна взаємодія (16 год.)

Особливості гендерного і статево-рольового підходу в освіті у процесі педагогічної комунікації.Тема 5. Комп’ютерні засоби професійно-педагогічної комунікації (14 год.)

Робота з електронною поштою. Використання електронної пошти в навчально-виховному процесі. Досвід різних навчальних закладів України.

Електронні посібники. Найвідоміші пошукові системи та їх адреси в мережі Інтернет.

Тема 6. Застосування нових інформаційних технологій в освіті (14 год.)

Комунікаційні програми взаємодії у комп’ютерній мережі. Форми взаємодії у процесі дистанційного навчання. Рольові ігри у процесі навчання.


Питання до екзамену з дисципліни «Педагогічні комунікації»


 1. Моделі спілкування (Кан-Калік, Юсупов), комунікативні типи за В. Сатирою.

 2. Структурні елементи процесу комунікації.

 3. Взаємодія викладачів.

 4. Специфіка конфліктів типу «викладач – студент» і «студент – викладач».

 5. Особливості конфліктної поведінки представників різних стилів мовлення (ідеаліст, прагматик, реаліст).

 6. Пошук матеріалів у мережі Інтернет.

 7. Мовленнєвий етикет та моделі взаємодії «викладач-студент».

 8. Переконання і навіювання у процесі комунікації.

 9. Власне розуміння індивідуального стилю мовлення.

 10. Рольові ігри на практичних заняттях.

 11. Робота викладача з електронними банками інформації.

 12. Типологія комунікативної поведінки викладача за М. Таленом.

 13. Роль установки в педагогічному спілкуванні.

 14. Групи комунікативних вмінь, їх критерії.

 15. Загальні вимоги до електронних конференцій.

 16. Усне мовлення викладача.

 17. Стилі педагогічного спілкування.

 18. Власні (ваші) правила спілкування педагога зі студентами, колегами, керівником навчального закладу.

 19. Сутність, суб’єкт, об’єкт, види комунікації.

 20. Ситуації відповідності та невідповідності вербальних і невербальних засобів передачі інформації у процесі спілкування.

 21. Функції комунікації.

 22. Імідж відомого вам викладача вашого ВНЗ з погляду сприйняття його оточуючими.

 23. Сутність культури мови і мовлення викладача.

 24. Мовленнєвий етикет та моделі взаємодії «викладач-студент».

 25. Педагогічна комунікація, її об’єкти і суб’єкти.

 26. Інформація, її збір, обробка, збереження, сприймання.

 27. Форми взаємодії у процесі дистанційного навчання.

 28. Бар’єри й ускладнення у процесі спілкування.

 29. Мовленнєвий етикет та модель взаємодії «викладач – викладач».

 30. Різні прийоми рефлексивного слухання.

 31. Особливості вербальних засобів професійно-педагогічної комунікації.

 32. Сутність, особливості, функції педагогічного спілкування.

 33. Застосування нових інформаційних технологій в освіті.

 34. Міжособистісний комунікативний простір.

 35. Співвідношення вербальних і невербальних засобів комунікації.

 36. Екстралінгвістичні та просодичні засоби комунікації.

 37. Характерні риси особистості викладача з високим рівнем уміння педагогічного спілкування, які є ефективними у процесі взаємодії.

 38. Міжособистісні взаємини, соціально-психологічний клімат у педколективі.

 39. Конфлікт.

 40. Зовнішній вигляд викладача.

 41. Мовленнєвий етикет, його роль у спілкуванні.

 42. Сутність, структура, динаміка педагогічного конфлікту.

 43. Форми взаємодії у процесі дистанційного навчання.

 44. Робота викладача з електронними банками інформації.

 45. Наведіть приклади типології комунікативної поведінки викладача за М. Таленом.

 46. Роль установки в педагогічному спілкуванні.

 47. Комунікаційні програми взаємодії у комп’ютерній мережі.

 48. Особливості техніки мовлення викладача ВНЗ.

 49. Електронна пошта в мережі Інтернет.

 50. Міміка, жести. Як це допомагає викладачу?

 51. Особливості конфлікту у взаємодії «викладач-студент».

 52. Особливості усного й писемного мовлення.

 53. Методи інтроспекції, емпатії, логічного аналізу.

 54. Комунікативні здібності.

 55. Комунікативні навички.

 56. Комунікативний простір.

 57. Професійно-педагогічна комунікація.

 58. Репліки.

 59. Особливості конфліктної поведінки.

 60. Типи конфліктів.

 61. Моделі спілкування.

 62. Групи комунікативних умінь, їх критерії.


Індивідуальні завдання
З метою поглиблення знань із дисципліни, прищеп­лення навичок самостійної роботи з літературою пропо­нується написання рефератів.

Самостійна робота є складовою підготовки протягом навчального семестру. Метою самостійного опрацювання навчального матеріалу є набуття навичок роботи з базовою і додатковою літературою, формування самостійного творчого мислення. Передбачаються наступні види роботи:

- вивчення кожної теми лекційного курсу за навчально-методичною і додатковою літературою;

- написання рефератів;

- підготовка до практичних занять;

- підготовка до контрольних робіт;

- підготовка до заліку.
Рекомендації щодо виконання реферативних робіт
Написання реферату займає важливе місце у процесі організації самостійних занять, також є засобом перевірки знань з дисципліни «Професійна педагогіка».

Реферати стимулюють до більш глибокого вивчення предмета, розвивають вміння користуватися навчальною літературою, складати бібліографію.

Реферати виконуються на основі самостійного вивчення рекомендованої літератури, список якої не обмежує ініціативи студента і його можливостей в використанні більш широкого кола наукових досліджень. До літератури відносяться: першоджерела; підручники і навчальні посібники; наукові дослідженні (монографії, наукові статті та ін.)

Наведені у роботі цитати повинні мати посилання на джерело, де необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові, назву роботи, місто і рік видання.

Написання контрольної роботи слід починати з вибору теми. Після визначення мети роботи необхідно скласти план, який повинен мати конкретні питання. Зміст контрольної роботи обов’язково слід писати на початку роботи.

Реферати пишуться за складеним планом, який має структуру:Зміст

Вступ. У вступі необхідно дати пояснення теми, показати її актуальність, сформулювати фундаментальну проблему, якій присвячена робота, мету та завдання дослідження, провести аналіз джерел і літератури. Обсяг – 1 – 2 стор.

Основна частина містить ті проблемні питання, що розкривають тему. В основній частині слід окреслити 2 – 3 питання, формулювання яких повинно відповідати змісту контрольної роботи. Рекомендовано поділити основний матеріал на розділи, які, у свою чергу, можна поділити на підрозділи. Пам’ятайте, що вони мають закінчуватися логічними висновками.

Закінчення. У закінченні необхідно зробити загальні висновки по змісту контрольної роботи. Обсяг 1 – 2 стор.

Список вивчених і використаних у роботі джерел та літератури подається в алфавітному порядку.
Контрольні роботи
Форма атестаційного контролю – екзамен.

З метою закріплення знань і систематизації вивченого матеріалу запроваджуються наступні форми контролю:

- тестування і опитування на лекційних заняттях;

- перевірка і оцінювання рефератів;

- тестування і проведення контрольних робіт;

- заслуховування доповідей;

- проведення екзамену.
Критерії оцінок

«Відмінно»

Відповідь базується на наявному знанні структури навчальної дисципліни, провідних категорій дисципліни, вмінні логічно обґрунтовувати питання. Студент грамотно відповідає на базові, а також додаткові питання, проявляючи при цьому творчі здібності й аналітичне мислення. Відповідь студента виявляє його знання першоджерел і вміння використовувати додаткову літературу. Притаманно рефлексивне осмислення вивченого матеріалу.

«Добре»

Відповідь базується на аналітиці вивченого матеріалу. Студенту притаманне добре знання структури дисципліни. Обґрунтовано викладається лекційний курс. При цьому проявляються його вміння використовувати знання, набуті в ході практичних занять. Студент використовує першоджерела і основну літературу. Мають місце несуттєві помилки в поясненні деяких аспектів дисципліни.

«Задовільно»

Відповідь базується на рівні репродуктивного мислення. Мають місце слабкі знання структури навчальної дисципліни. Присутні помилки при відповіді на основні питання. Незнання першоджерел і додаткової літератури. Наявність хибних тлумачень при аналізі практичних завдань. Відсутність логічно обґрунтованих висновків.

«Незадовільно»

Студент не знає значної частини викладеного матеріалу. Мають місце грубі помилки при відповіді на основні питання. Відсутні навички опрацювання базової літератури дисципліни.Тести для самоконтролю1. Особливості викладача, що забезпечують досягнення високих результатів у навчанні, — це:

А) гуманістична спрямованість;

Б) професійна компетентність;

В) педагогічні здібності;

Г) усі відповіді правильні.

2. Професійна здатність педагога, що характеризується потребою у спілкуванні, готовністю легко вступати в контакт, викликати позитивні емоції у співрозмовника й відчувати задоволення від спілкування, — це:

А) динамізм особистості;

Б) комунікативність;

В) креативність;

Г) емоційна стабільність.

3. Здатність опанувати себе, зберігати самоконтроль, здійснювати саморегуляцію за будь-якої ситуації незалежно від сили зовнішніх чинників, що провокують емоційний зрив, — це:

А) динамізм особистості;

Б) комунікативність;

В) креативність;

Г) емоційна стабільність.

4. Здатність до творчості, генерації незвичних ідей, відходу від традиційних схем, швидкого розв’язування проблемних ситуацій — це:

А) динамізм особистості;

Б) комунікативність;

В) креативність;

Г) емоційна стабільність.

5. Здатність активно впливати на іншу особистість — це:

А) динамізм особистості;

Б) комунікативність;

В) креативність;

Г) емоційна стабільність.

6. Вміння використовувати психофізичний апарат як інструмент виховного впливу, прийом володіння собою (власним організмом, настроєм, мовленням, увагою і уявою) і впливу на інших (вербальними і невербальними засобами) — це:

А) педагогічна майстерність;

Б) педагогічна техніка;

В) професійна здатність;

Г) професійна компетентність.

7. До критеріїв майстерності педагога належать:

А) продуктивність;

Б) діалогічність;

В) оптимальність;

Г) усі відповіді правильні.

8. До психолого-педагогічних якостей викладача належать:

А) уявлення, тактовність, розвиток уваги;

Б) скромність, самокритичність;

В) граматика та стилістика;

Г) усі відповіді правильні.

9. До морально-етичних якостей викладача належать:

А) емоційно-вольова стійкість;

Б) психолого-педагогічна спостережливість;

В) самокритичність;

Г) усі відповіді правильні.

10. Комплекс мовних, комунікативних та організаторських умінь, спрямованих на створення найоптимальнішої для навчальної взаємодії атмосфери у студентській групі (групах), — це:

А) педагогічне спілкування;

Б) педагогічна техніка;

В) педагогічна майстерність;

Г) педагогічна технологія.

11. Уміння використовувати власний психофізичний апарат як інструмент виховного впливу — це:

А) мовлення;

Б) педагогічна майстерність;

В) педагогічна техніка;

Г) педагогічне спілкування.

12. Елементом зовнішньої педагогічної техніки є такий:

А) міжособовий простір; Б) контакт очей, візуальний контакт;

В) зовнішній вигляд викладача; Г) усі відповіді правильні.

13. Елементом техніки мовлення є такий:

А) інтонація, орфоепія;

Б) бесіда;

В) спостереження;

Г) усі відповіді правильні.

14. До методів педагогічної технології належать:

А) зовнішній вигляд викладача;

Б) самокритичність;

В) педагогічний експеримент, анкетування;

Г) усі відповіді правильні.

15. Предмет педагогічної технології становить:

А) навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі;

Б) особистість студента;

В) навчальна дисципліна;

Г) усі відповіді правильні.

16. Педагогічне спілкування поділяється на такі види:

А) методичне, навчальне;

Б) міжрольове, міжособове;

В) виховне, формальне;

Г) усі відповіді правильні.

17. Для педагогічного спілкування характерний такий рівень:

А) примітивний;

Б) маніпулятивний;

В) особистісний;

Г) усі відповіді правильні.

18. Комунікативна фаза викладацької діяльності охоплює:

А) добір фактичного матеріалу;

Б) техніку мовлення;

В) роботу над мовою та стилем викладання;

Г) добір наочних і технічних засобів.

19. Докомунікативна фаза викладацької діяльності охоплює:

А) поведінку викладача та управління аудиторією;

Б) відповіді на запитання;

В) складання композиційного плану виступу перед аудиторією;

Г) техніку мовлення.

20. Основна мета пізнавальної функції докомунікативного етапу викладання полягає в такому:

А) оцінюванні стану теорії та практики з теми викладання, аналізі

досягнень;

Б) створенні детального сценарію майбутніх викладацьких дій;

В) викладанні навчального матеріалу, коригуванні, самоаналізі

діяльності;

Г) усі відповіді правильні.

21. Основна мета функції конструювання докомунікативного етапу викладання полягає в такому:

А) оцінюванні стану теорії та практики з теми викладання, аналізі

досягнень;

Б) створенні детального сценарію майбутніх викладацьких дій;

В) викладанні навчального матеріалу, коригуванні, самоаналізі

діяльності;

Г) усі відповіді правильні.

22. Основна мета функції впровадження докомунікативного етапу викладання полягає в такому:

А) оцінюванні стану теорії та практики з теми викладання, аналізі

досягнень;

Б) створенні детального сценарію майбутніх викладацьких дій;

В) викладанні навчального матеріалу, коригуванні, самоаналізі

діяльності;

Г) усі відповіді правильні.

23. Організаційно-методичний пошук інформації передбачає використання методу аналізу:

А) друкованої продукції;

Б) іконографічних даних;

В) акустичних даних;

Г) усі відповіді правильні.
Зразок

Комплексної контрольної роботи з дисципліни «Педагогічні комунікації» для студентів заочної форми навчання
Білет № 1


 1. Обґрунтуйте сутність, види комунікації.

 2. Охарактеризуйте ситуації відповідності та невідповідності вербальних і невербальних засобів передачі інформації у процесі спілкування.

 3. Розкрийте функції комунікації.

 4. Проаналізуйте імідж відомого вам викладача вашого ВНЗ з погляду сприйняття його оточуючими.

 5. Визначте сутність культури мови і мовлення викладача.

 6. Пошук матеріалів у мережі Інтернет.

 7. Мовленнєвий етикет та моделі взаємодії «викладач-студент».

 8. Розкрийте переконання і навіювання у процесі комунікації.

 9. Розкрийте власне розуміння індивідуального стилю мовлення.

10 Поясніть, чому вас навчили рольові ігри на практичних заняттях?
Білет № 2

 1. Педагогічна комунікація, її об’єкти і суб’єкти.

 2. Поясніть, що таке інформація, її збір, обробка, збереження, сприймання.

 3. Розкрийте форми взаємодії у процесі дистанційного навчання.

 4. Обґрунтуйте бар’єри й ускладнення у процесі спілкування.

 5. Розкажіть про пошук матеріалу в мережі Інтернет.

 6. Мовленнєвий етикет та модель взаємодії «викладач – викладач».

 7. Розкрийте різні прийоми рефлексивного слухання.

 8. Розкрийте особливості вербальних засобів професійно-педагогічної комунікації.

 9. Розкрийте власне розуміння індивідуального стилю мовлення.

 10. Поясніть, чому вас навчили рольові ігри на практичних заняттях?

Білет № 3 1. Розкрийте сутність, особливості, функції педагогічного спілкування.

 2. Розкрийте застосування нових інформаційних технологій в освіті.

 3. Поясніть, що таке міжособистісний комунікативний простір.

 4. Обґрунтуйте співвідношення вербальних і невербальних засобів комунікації.

 5. Розкажіть про екстралінгвістичні та просодичні засоби комунікації.

 6. Проаналізуйте характерні риси особистості викладача з високим рівнем уміння педагогічного спілкування, які є ефективними у процесі взаємодії.

 7. Розкрийте міжособистісні взаємини, соціально-психологічний клімат у педколективі.

 8. Розкрийте власне розуміння індивідуального стилю мовлення.

 9. Поясніть, чому вас навчили рольові ігри на практичних заняттях?

 10. Охарактеризуйте конфлікт у колективі.
Скачати 296.65 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка