Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини» для студентів усіх спеціальностейСкачати 368.84 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір368.84 Kb.
#10260
ТипМетодичні вказівки


МІНИСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни:

«Психологія особистості та розвитку людини»

для студентів усіх спеціальностей

Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 15 від 27. 12. 2010
Дніпропетровськ НМетАУ 2011

УДК: 159. 923 (073)
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини» для студентів усіх спеціальностей / Укл.: В.І. Лазаренко, М.В. Сурякова, І.Б. Учитель, І.А.Фоменко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 28 с.

Наведено робочу програму, варіанти індивідуальних завдань, методичні вказівки до їх виконання та до вивчення дисципліни, перелік тем для самостійного опрацювання, а також список рекомендованої літератури, що допоможе студентам під час виконання індивідуальних завдань.

Призначена для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання.
Друкується за авторською редакцією.

Укладачі: В.І.Лазаренко, канд. соц. наук, доц.

М.В. Сурякова, канд. психол. наук, доц.

І.Б. Учитель, ст. викл.

І.А. Фоменко, ст. викл.
Відповідальний за випуск В.І.Палагута, д-р. філос. наук, проф.
Рецензент Т.М. Сидоренко, канд. психол. наук, доц. (ДНУ ім. О. Гончара)

Підписано до друку 31.10.2011. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский. Облік.-вид. арк. 1,64. Умов. друк. арк. 1,62. Тираж 350 пр. Замовлення № .


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4______________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


ВСТУП
Особливості сучасного етапу розвитку нашого суспільства обумовлює необхідність докорінного поліпшення підготовки спеціалістів, оволодіння ними основами психологічних знань з розвитку людини та успішного застосування їх на практиці. По-перше, психологічні знання необхідні сучасній людині для розуміння себе та інших людей. По-друге, психологічні знання необхідні для самовдосконалення, пристосування до змін навколишнього середовища. Без саморозвитку людина не відповідає вимогам сучасності, не може самореалізуватися в суспільстві. Процес самовдосконалення триває впродовж всього життєвого шляху. По-третє, людина є свідком та учасником розвитку власних дітей, а в період зрілості – є керівником певного колективу та мусить дбати про професійне зростання своїх підлеглих. Отже, керівник різних рівнів має володіти основами психологічних знань. Оволодіння системою психологічних знань з розвитку особистості в цілому сприяє психологічному зростанню окремої людини, покращанню якості її життя, психічному здоров’ю людини, підвищенню рівня професійної діяльності, громадської поведінки.

Навчальна дисципліна "Психологія особистості і розвитку людини" є нормативною і входить циклу дисциплін гуманітарної підготовки.Мета вивчення дисципліни «Психологія особистості та розвитку людини» – формування  у майбутніх фахівців систематизованих уявлень, теоретичних знань та практичних умінь, які дозволять їм адекватно і ефективно використовувати одержані психологічні знання  в своїй професійній діяльності та повсякденному житті.

Успішність засвоєння предмету оцінюється на основі виконаного студентом заочної форми навчання індивідуального завдання, яке узгоджується з викладачем та подається на кафедру не пізніше, ніж за 10 днів до початку сесії та зараховується без захисту. Залік студент отримує на основі виконаного студентом, перевіреного викладачем індивідуального завдання та виконання тестових завдань під час заліку.

Робоча програма навчальної дисципліни

«Психологія особистості та розвитку людини»

для студентів усіх спеціальностей
Нормативні дані
Форма

навчання


Курс

Всього

годин


Аудиторні

Лекції

Практичні

(семінарські)

Заняття


Самост.

робота


Підсумк.

контроль


Заочна

II

72

12

8

4

60

Залік


Тематичний план навчальної дисципліни

«Психологія особистості та розвитку людини»

для студентів усіх спеціальностейНазва теми

Кількість аудит.

годин


Лекції
(год.)

Семінарські

заняття


(год.)

Самост.

робота


(год.)

1.

Вступ до психології особистості

2

2
2

2.

Самосвідомість особистості


4

3.

Сучасні теорії особистості

2

2
4

4.

Психоаналітичні теорії особистості (К. Г. Юнг, А. Адлер)


4

5.

Теорії особистості «Его-психології» (Е. Еріксон, К. Хорні, Е. Фромм)


4

6.

Кризові стани особистості та її психологічний самозахист


4

7.

Розвиток та формування особистості

2
2

2

8.

Проблема взаємозв'язку біологічних і соціальних факторів у розвитку особистості


2

9.

Типи людей та «локус контролю»


2

10.

Поняття про спрямованість особистості і мотивацію діяльності


4

11.

Особливості мотиваційної сфери людини у період ранньої дорослості


4

12.

Психологічна характеристика темпераменту

1

1
4

13.

Природа і сутність характеру

1

1
4

14.

Поняття психічної норми та ненормативний психічний розвиток

2

2
4

15.

Типології особистості

2
2

6

16.

Загальна характеристика здібностей людини


6
Усього – 72 години

12

8

4

60

НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учеб. пособ. для студ. Вузов. – М.: Академия. – 672 с.

2. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – СПб.: Питер, 2001. ­– 288 с.

3. Асмолов А. Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека. – М.: Смысл: Издательский центр «Академия», 2007.– 528 с.

4. Божович Л.И. Психологические закономерности формирования личности в онтогенезе // Вопросы психологии. 1976, № 6. – С. 45-53.

5. Братусь Б.С. Аномалии личности. – М.: Мысль, 1988. - 303 с.

6. Варій М. Й. Загальна психологія: Підручник / Для студ. психол. і педагог. спеціальностей. –  К.: «Центр учбової літератури». – 2007. – 968 с. 

7. Додонов Б. И. Эмоция как ценность. – М.: Мысль, 1978. – С. 206-261.

8. Ермолаева М. В. Психология развития: Метод. пособ. для студ. заочной и дистанционной форм обучения. – М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЕК», 2008. – 376 с.

9. Копець Л. В. Психологія особистості: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 460 с.

10. Крейн У. Теории развития. Секреты формирования личности. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 512 с.

11. Кулагина И. Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 464 с.

12. Куликов Л.В. Психология личности в трудах отечественных психологов. – СПб.: Питер, 2001. – 420 с.

13. Леонгард К. Акцентуированные личности. Пер. с нем. – К.: Вища шк., 1989. – 375 с.

14. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Л.: Медицина, 1983. – 255 с.

15. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 240 с.

16. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1984. – 444 с.

17. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2001. – 592 с.

18. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учеб. для студентов вузов. – М.: Академия, 2003. – 456 с.

19. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. – Л., 1960.

20. М'ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2001. – 487 с.

21. Немов Р.С. Психология. Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений. В 3-х кн. – М.: Владос, 1994.

22. Обухова Л. Ф. Возрастная психология. Учебник. – М.: Пед. общество России, 2000. – 442 с.

23. Психология. Учебник / Под ред. А.А. Крылова. – М.: «ПРОСПЕКТ», 1999. – 584 с.

24. Психология развития / Г. Крайг. – СПб.: 2003. – 992 с.

25. Психология развития от рождения до смерти. Полный курс психологии развития / Под ред. А.А. Реана. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2005. – 416 с.

26. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2001. – 720 с.

27. Слотина Т. В. Психология личности: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2008. – 304 с.

28. Фоменко І.А. Вікова практична психологія. Частина 1: - Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. – 56 с.

29. Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость: Учеб. Пособие для студ. высш учебн. завдений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 208 с.

30. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер, 2002. – 608 с.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
ЛЕКЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ (8 годин)
Тема 1. Вступ до психології особистості.

Місце психології особистості в системі психологічного знання. Предмет дослідження психології особистості. Історія дослідження особистості та її основні періоди:філософсько-літературний, клінічний, експеріментальний. Визначення і зміст поняття «особистість». Співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність». Поняття структури особистості. Компоненти структури особистості.Література: [6, С. 234-264]; [17, С. 490-553]; [21, С. 56-68]; [30, С. 19-55].
Тема 2. Сучасні теорії особистості.

Класифікація теорій особистості та їх загальна характеристика. Психодинамічні теорії особистості. Модель психічної структури особистості за З. Фройдом. Проблеми несвідомої мотивації, впливу дитячих травм на поведінку дорослого, протиріч і конфліктів в психічній організації суб'єкта. Психодинамічна терапія, її методи і техніка. Стадії психосексуального розвитку за З. Фройдом.Література: [6, С. 149-220]; [17, С. 490-503]; [30, С. 105-160; 574-606].
Тема 3. Психологічна характеристика темпераменту.

Загальне поняття про темперамент, його структуру, типи і властивості. Історичний огляд вчень про темперамент (вчення Гіппократа, Галена, І. Канта, П. Ф. Лесгафта). Основні системи пояснень темпераменту: гуморальна, конституційна (морфологічна), нейрофізіологічна. Фізіологічні основи темпераменту (вчення І.П.Павлова). Типологія темпераменту за Г. Айзенком (двохфакторна модель). Розвиток теорії темпераменту Є. М. Тепловим, В. Д. Небиліциним, В. Д. Русаловим, Я. Стреляу. Психологічні характеристики темпераменту та індивідуальний стиль діяльності.Література: [6, С.241-251]; [17,С.553-565]; [21,С.394-405]; [26, С.603-609].

Тема 4. Природа і сутність характеру.

Зміст поняття «характер» та підходи для його аналізу. Властивості характеру. Риси характеру. Природні й соціальні передумови характеру. Співвідношення характеру і темпераменту. Особливості формування характеру. Акцентуація рис характеру та класифікація типів акцентуацій за К. Леонгардом й А. Є. Личком. Типологія характеру за К. Г. Юнгом. Типологія соціальних характерів за Е. Фроммом. Статево-рольові відмінності характеру. Особливості національного характеру.Література: [6, С.621-628]; [13]; [14]; [17, С.567-581]; [21, С.405-424]; [26, С. 610-621]; [30, С.197-213; 246-254].
Тема 5. Поняття психічної норми та ненормативний психічний розвиток особистості.

Причини анамального розвитку особистості. Поняття психопатії. Критерії психопатії Ганнушкіна - Кербікова. Класифікація психопатій за П.Б. Ганнушкіним. Невротичний розвиток особистості. Природа неврозів та види невротичних розладів. Психологічна допомога у випадках ненормативного психічного розвитку. Поняття психічного й психологічного здоров'я особистості та його критерії.Література: [5,С.6-74]; [6, С.118-133; 819-830]; [14]; [19]; [23, С.423-441].
СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ (4 години)
Тема 1. Розвиток та формування особистості.

Зміст понять «розвиток», «формування», «становлення», «соціалізація». Чинники, умови й рушійні сили розвитку особистості. Розвиток особистості в процесі соціалізації та індивідуалізації. Стадії, джерела, механізми соціалізації.

Критерії особистості, що сформувалася за Л. І. Божович. Загальна характеристика теорій індивідуального розвитку людини. Закономірності й періодизація психічного розвитку людини в онтогенезі. Вікові особливості особистості. Феномен психологічного віку. Психодіагностика психологічного віку.

Література: [3, С. 132-172; 328-335]; [4]; [5, С.67-73]; [6, С.759-772; 914-932]; [11, С,4-57, 58-172]; [17, С.481-489]; [21, С. 356-373]; [22]; [23, С.213-239; 241-252]; [24]; [25]; [28, С. 16-30].
Тема 2. Типології особистості.

Конституційна типологія особистості (Е. Кречмер, У. Шелдон). Історія досліджень Е.Кречмера і У.Шелдона. Поняття «конституція». Концепція взаємозв'язку темпераменту, визначальних рис особистості з морфологічними ознаками. Конституційна типологія за Е. Кречмером: основні конституційні типи та відповідні їм типи особистості. Система антропометричних показників та класифікація соматотипів за У. Шелдоном: соматотипи та відповідні їм типи темпераменту. Сучасна оцінка наукової значущості теорій Е. Кречмера і У. Шелдона. Психодіагностика темпераменту.Література: [17, С. 553-560]; [9]; [15]; [27].
ТЕМАТИКА ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
Тема 1. Самосвідомість особистості.

Зміст понять «свідомість» й «самосвідомість». Генезис самосвідомості. Розвиток самосвідомості в онтогенезі, його етапи. Рівні, структура, основні утворення самосвідомості. Головні функції самосвідомості. «Я-концепція» як продукт самосвідомості. Ієрархічна структура «Я-концепції». Зміст понять «самовідношення», «самооцінка», «самоповага», «рівень домагань».

Психодіагностика самосвідомості (самовідношення, самооцінки, рівня домагань).

Література: [6, С.639-648]; [3, С. 43-59]; [23, С. 241-243]; [26, С.622-628];

[27]; [29].


Тема 2. Психоаналітичні теорії особистості (К. Г. Юнг, А. Адлер).

Структура особистості за Юнгом. Зміст понять «Его», «комплекси», «колективне несвідоме», «архетипи». Приклади архетипів, їх визначення і символи. Рівні колективного несвідомого. Психотерапевтичний процес за К. Г. Юнгом.

Основні положення вчення А. Адлера. Принцип внутрішньої єдності психічного життя особистості. Прагнення до вищості як детермінанта розвитку особистості. Умови виникнення у особистості «комплексу неповноцінності» і форми компенсації почуття неповноцінності. Життєвий стиль особистості і пов'язані з ним особистісні типи. Проблема природи неврозів, причини їх виникнення та способи лікування.

Література: [6, С.44- 48]; [30, С. 161-209]..
Тема 3. Теорії особистості «Его-психології» (Е. Еріксон, К. Хорні, Е.  Фромм).

Психосоціальна концепція розвитку особистості Е. Еріксона. Головні поняття концепції: «Его-ідентичність», «групова ідентичність», «криза ідентичності». Система стадій розвитку. Успішне розв'язання психологічних криз.

Поняття «базальної тривожності» в психології К. Хорні. Причини невротичного конфлікту та стратегії захисної поведінки на шляху його розв'язання. Типи невротичної і здорової особистості.

Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма. Соціальні детермінанти особистості. Тотальне відчуження як характеристика людського буття, його наслідки. Відмова від свободи як спроба подолання відчуженості й самотності та стратегії «утечі від свободи». Розвиток позитивної свободи.Література: [6, С.47-48]; [30, С. 214-263].

Тема 4. Кризові стани особистості та її психологічний самозахист.

Теорія захисних механізмів. Концепція психологічного захисту в психоаналізі. Класифікації захисних механізмів та їх критерії. Феноменологія психологічного захисту. Значення психологічного захисту в процесах індивідуального розвитку і соціально-психологічній адаптації особистості.

Розуміння криз особистості в психології. Типи криз особистості. Життєвий цикл і вікові кризи. Ставлення до кризи та її подолання

Література: [6, С. 772-803; 877-896]; [23, С. 356-375].
Тема 5. Проблема взаємозв'язку біологічних і соціальних факторів у розвитку особистості.

Біогенетичні та соціогенетичні концепції психічного розвитку людини в зарубіжній і вітчизняній психології. Відмінності в поглядах вітчизняних вчених щодо питання співвідношення біологічного і соціального в особистості: концепції психологічної сутності особистості С. Л. Рубінштейна, А. В. Петровського, К. К. Платонова, О. М. Леонтьєва, Б. Г. Ананьєва, Б. Ф. Ломова (структурний та комплексний підходи).Література: [2, С. 10-56]; [5, С. 74-80]; [16, С.346-395]; [26, С.23-27].
Тема 6. Типи людей та «локус контролю».

Дослідження Дж.Роттера щодо особистосної перемінної – «локусу контролю» - центрального конструкта теорії соціального навчання. Зміст поняття «локус контролю». Два типи людей – «інтернали» і «екстернали» та відповідні їм два локуси контролю. Психологічні характеристики інтерналів і екстерналів. Методики, що виявляють закономірний зв'язок локусу контролю з різними особистісними характеристиками. Психодіагностика рівня суб'єктивного контролю.Література: [30, С. 412-424].
Тема 7. Поняття про спрямованість особистості та мотивацію діяльності.

Визначення поняття «спрямованість». Основні форми спрямованості особистості: інтереси, переконання, психологічні настановлення, ідеали, світогляд, потяги, життєві цілі. Емоційна спрямованість особистості. Класифікація інтересів. Зміст понять «мотив», «мотивація», «потреби». Психологічні теорії мотивації поведінки (біхевіористська, фрейдистська, гуманістичної психології). Класифікація потреб. Теорія ієрархії потреб А. Маслоу. Мотиви досягнення успіху і уникнення невдач. Закономірності розвитку мотиваційної сфери за О. М. Леонтьєвим. Умотивована поведінка як характеристика особистості.Література: [8]; [9]; [16, С. 292-325]; [17, С. 511-534]; [21, С. 461-510]; [23, С. 188-199]; [26, С. 511-527].
Тема 8. Особливості мотиваційної сфери людини у період дорослості.

Мотивація, установки. Вибір життєвої стратегії. Мотивація шлюбу. Мотиви вибору професії. Особливості системи цінностей.Література: [3, С. 307-328]; [5, С. 80-134]; [9]; [15]; [17, С. 524-534]; [21, С. 484-510]; [23, С. 256-267]; [26, С. 629-631].
Тема 9. Загальна характеристика здібностей людини.

Поняття здібностей. Історія дослідження проблеми здібностей. Походження здібностей. Здібності і задатки. Види здібностей. Рівні розвитку здібностей: здібності, талант, обдарованість, геніальність. Розвиток здібностей. Психодіагностика здібностей.Література: [6, С.615-619]; [17,С.535-551]; [21,С.373-394]; [26,С.527-543].
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА ПІДСУМКОВОГО

КОНТРОЛЮ (до заліку)

1. Місце психології особистості в системі психологічного знання.

2. Предмет дослідження психології особистості.

3. Історія дослідження особистості та її основні періоди:філософсько-літературний, клінічний, експериментальний.

4. Визначення і зміст поняття «особистість».

5. Співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність».

6. Поняття структури особистості.

7. Компоненти структури особистості.

8.Самосвідомість особистості

9. Сучасні теорії особистості.

10. Психоаналітичні теорії особистості (К. Г. Юнг, А. Адлер).

11.Теорії особистості «Его-психології» (Е. Еріксон, Е. Фромм, К. Хорні).

12. Поняття психічної норми та ненормативний психічний розвиток.

13. Кризові стани особистості.

14. Психологічний самозахист людини.

15. Життєвий цикл та вікові кризи.

16. Розвиток та формування особистості.

17. Проблема взаємозв'язку біологічних і соціальних факторів у розвитку особистості.

18. Типи людей та «локус контролю». Психологічні характеристики інтерналів та екстерналів.

19. Загальне розуміння темпераменту та психологічні характеристики типів темпераментів. Індивідуальний стиль діяльності.

20. Співвідношення характеру та темпераменту.

21. Природа і сутність характеру.

22. Умови та механізми формування характеру.

23. Типології особистості.

24. Поняття про спрямованість особистості і мотивацію діяльності

25. Мотивація, установки.

26. Особливості мотиваційної сфери людини у період ранньої дорослості

27. Вибір життєвої стратегії. Мотивація шлюбу. Мотиви вибору професії.

28. Особливості системи цінностей.

29. Загальна характеристика здібностей людини

30. Концепції психічного розвитку людини в зарубіжній та вітчизняній психології.
ВАРІАНТИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Для написання контрольної роботи студент заочної форми навчання має обрати один з наведених нижче варіантів контрольної роботи відповідно до порядкового номеру у списку групи.Варіант № 1

1. Визначте місце психології особистості в системі психологічного знання. В чому полягає предмет дослідження психології особистості?

2. У чому специфіка вікової психології як галузі психологічної науки?

3. Як у діалектиці розуміють поняття «розвиток»? В чому полягає принципова відмінність процесу розвитку від інших змін об'єктів? Наведіть приклади, враховуючи специфіку психічного розвитку людини.

4. У чому полягає проблема періодизації психічного розвитку людини?

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику інтелекту та напишіть висновок про рівень розвитку вашого інтелекту (можливе застосування методик: Тест прогресивних матриць Равена, тест структури інтелекту (ТСІ) Амтхауера, тест інтелектуального потенціалу (ТІП) П. Ржичан, Короткий орієнтаційний тест (КОТ) адаптація Н.В. Бузіна та ін.). Результати дослідження додаються обов’язково.Варіант № 2

1. Дайте визначення і розкрийте зміст поняття «особистість». Охарактеризуйте співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість», «індивідуальність»

2. Що є предметом вікової психології?

3. Які основні форми розвитку психіки Вам відомі?

4. У чому специфіка соціальної ситуації розвитку дитини раннього віку?

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику темпераменту та напишіть висновок про характеристики вашого типу темпераменту (можливе застосування методик: тест Г. Айзенка (EPI), тест А. Бєлова, тест М.В. Русалова (ОФДСІ), тест Я. Стреляу та ін.). Результати дослідження додаються обов’язково.Варіант № 3

1. Розкрийте поняття структури особистості. Наведіть вітчизняні підходи до визначення компонентів структури особистості (Рубінштейна С.Л., Платонова К.К., Ковальова О.Г.).

2. В яких областях (сферах) протікає психічний розвиток людини?

3. Яку роль відіграє ходьба у розумовому й фізичному розвитку дитини?

4. Чому саме сюжетно-рольова гра є провідним типом діяльності у дошкільному віці?

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику рис характеру та напишіть висновок про риси вашого характеру (можливе застосування методик: тест FPI, тест Кеттелла (16 PF і ін.). Результати дослідження додаються обов’язково.


Варіант № 4

1. Розкрийте поняття структури особистості. Наведіть закордонні підходи до визначення компонентів структури особистості.

2. Назвіть основні чинники психічного розвитку людини. Покажіть їх роль і місце в психічному розвитку дитини.

3. Охарактеризуйте фази перенатального розвитку.

4. Охарактеризуйте психофізичні зміни, які відбуваються в організмі молодших школярів і яке вони мають значення в їх розвитку?

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтеренет-сайти, виконайте самодіагностику акцентуацій характеру та напишіть висновок про риси вашого характеру, які є акцентуйованими (можливе застосування методик: тест Леонгарда-Шмішека і ін.). Результати дослідження додаються обов’язково.Варіант № 5

1. Наведіть модель психічної структури особистості та стадії психосексуального розвитку за З. Фройдом.

2. Охарактеризуйте роль біологічного фактора в розвитку психіки дитини.

3. В чому сутність теорій «чистої дошки»?

4. Як оволодіває дитина предметною діяльністю? В чому виражається роль дорослого в цьому процесі?

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику типу поведінки в конфлікті та напишіть висновок про переважні стилі вашої поведінки в ситуації конфлікту (можливе застосування методик: тест К. Томаса для визначення стилів поведінки в конфліктній ситуації і ін.). Результати дослідження додаються.Варіант № 6

1. Наведіть загальне поняття темпераменту, його структуру, типи і властивості. Здійсніть історичний огляд вчень про темперамент (вчення Гіппократа, Галена, І. Канта, П. Ф. Лесгафта).

2. Охарактеризуйте зв'язок між спадковістю й середовищем у розвитку людини.

Наведіть приклад такої взаємодії.

3. Чим відрізняється пояснення джерел розвитку дитини представниками класичного біхевіоризму та авторами теорії соціального научіння? 

4. Назвіть основні напрями розвитку предметної дії дитини раннього віку.

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику тривожності як риси особистості та напишіть висновок про рівень прояву вашої особистісної тривожності (можливе застосування методик: тест Спілбергера для визначення тривожності, шкала тривожності Дж. Тейлора і ін.). Результати дослідження додаються обов’язково.

Варіант № 7

1. Наведіть основні системи пояснень темпераменту: гуморальна, конституційна (морфологічна), нейрофізіологічна. Фізіологічні основи темпераменту (вчення І.П.Павлова).

2. Визначте роль соціального середовища в розвитку особистості дитини?

3. Роль заохочення та покарання у формуванні поведінки дитини (за Б. Скіннером).

4. За якими показниками оцінюється адаптованість дитини до шкільного навчання та які рівні адаптації можна виокремити?

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику типу міжособистісної взаємодії та напишіть висновок про ваш переважний тип міжособистісної взаємодії (можливе застосування методик: тест Т. Лірі для діагностики переважного типу міжособистісної взаємодії і ін.). Результати дослідження додаються.Варіант № 8

1. Розкрийте розвиток теорії темпераменту Є. М. Тепловим, В. Д. Небиліциним, В. Д. Русаловим, Я. Стреляу. Психологічні характеристики темпераменту та індивідуальний стиль діяльності.

2. Розкрийте роль власної активності людини в її психічному розвитку? Яка внутрішня організація активності людини.

3. Наведіть зміст теорії конвергенції двох факторів розвитку В. Штерна?

4. Наведіть особливості спілкування молодших школярів з однолітками?

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику емоційного інтелекту та напишіть висновок про рівень прояву вашого емоційного інтелекту (можливе застосування методик: тест Н. Холла для діагностики емоційного інтелекту і ін.). Результати дослідження додаються обов’язково.Варіант № 9

1. Розкрийте зміст поняття «характер» та підходи для його аналізу. Властивості характеру. Риси характеру. Природні й соціальні передумови характеру.

2. Наведіть зовнішні та внутрішні умови психічного розвитку людини?

3. Охарактеризуйте стадії розвитку людини за З. Фройдом.

4. В чому полягає вплив емоційного стану вагітної жінки на розвиток дитини?

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику рівня прояву емпатії як особистісної характеристики та напишіть висновок про рівень прояву у вас емпатії (можливе застосування методик: тест І.М. Юсупова для діагностики рівня полікомунікативної емпатії, методика В.В. Бойко для діагностики рівня емпатійних здібностей і ін.). Результати дослідження додаються обов’язково.Варіант № 10

1. Розкрийте співвідношення характеру і темпераменту. Визначте особливості формування характеру.

2. Дайте визначення «віку» із психологічної точки зору?

2. Наведіть відомі вам кількісні та якісні зміни людської психіки? Поясніть відмінність між ними.

4. Яким чином особливості протікання пологів впливають на подальший розвиток дитини та її здоров'я?

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику мотивації та напишіть висновок про особливості вашої мотивації (можливе застосування методик: тест Елерса на мотивацію запобігання невдачі, тест Елерса на мотивацію досягнення успіху, шкала Д. Крауна та Д. Марлоу оцінки мотивації заохочення, Шкала схильності до ризику Шуберта і ін.). Результати дослідження додаються.Варіант № 11

1. Розкрийте типологію характеру за К. Г. Юнгом та типологію соціальних характерів за Е. Фроммом.

2. Наведіть теоретичні підходи до вирішення питання про рушійні сили психічного розвитку?

3. Наведіть основні етапи психічного розвитку дитини на першому році життя?

4. Якими мотивами спонукається навчальна діяльність молодших школярів?

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику ціннісних орієнтацій особистості та напишіть висновок про особливості вашої ціннісної сфери (можливе застосування методик: морфологічний тест життєвих цінностей І.Г. Сеніна (МТЖЦ, інша його назва ОТеЦ) та ін.). Результати дослідження додаються обов’язково.


Варіант № 12

1. Визначте статево-рольові відмінності характеру та особливості національного характеру.

2. Чи можна ототожнювати «хронологічний» та «психологічний» вік? Обґрунтуйте відповідь.

3. Назвіть основні закономірності розвитку психіки і в загальних рисах охарактеризуйте їх.

4. Чому народження вважається кризовим моментом у житті дитини? Охарактеризуйте кризу новонародженості.

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику спрямованості особистості та напишіть висновок про переважну спрямованість вашої особистості (можливе застосування методик: Орієнтаційна анкета В. Смекала і М. Кучера і ін.). Результати дослідження додаються обов’язково.Варіант № 13

1. Розкрийте поняття психопатії, критерії психопатії Ганнушкіна - Кербікова. Класифікація психопатій за П.Б. Ганнушкіним.

2. Розкрийте зміст поняття «біологічний вік»?

2. Які основні закони дитячого розвитку сформулював Л. С. Виготський?

4.  Які безумовні рефлекси новонародженого Ви знаєте? Яке значення мають рефлекси новонародженого для його виживання?

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику соціальної зрілості та відповідальності особистості та напишіть висновок про ваш рівень локалізації суб’єктивного контролю (можливе застосування методик: методика УСК (рівень суб’єктивного контролю Дж. Роттера, адаптація Є.Ф.Бажина, Є.А. Голинкіна, О.М. Еткинда і ін.). Результати дослідження додаються обов’язково.
Варіант № 14

1. Розкрийте поняття психічного й психологічного здоров'я особистості та його критерії.

2. Розкрийте зміст поняття «соціальний вік»?

3. Яким чином проявляється нерівномірність й гетерохронність психічного розвитку людини? Наведіть приклади.

4. У чому полягає вплив предметної діяльності на розвиток мислення дитини раннього віку?

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику мотивації професійної діяльності особистості та напишіть висновок про особливості вашої професійної мотивації (можливе застосування методик: методика мотивації професійної діяльності К. Замфір в модифікації О.О. Реана, методика дослідження факторів привабливості професії В.О. Ядова і ін.). Результати дослідження додаються.Варіант № 15

1. Розкрийте зміст понять «розвиток», «формування», «становлення», «соціалізація», чинники, умови й рушійні сили розвитку особистості.

2. В чому проявляється нестійкість психічного розвитку? Що являють собою вікові кризи і яку роль вони відіграють в розвитку людини?

3. Охарактеризуйте стадії психосоціального розвитку виокремлюються в класифікації Е. Еріксона?

4. Доведіть, що ранній вік є сенситивним періодом для засвоєння мовлення. Назвіть необхідні умови мовленнєвого розвитку дитини; роль дорослого у цьому процесі.

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику самовідношення особистості та напишіть висновок про особливості вашого самовідношення (можливе застосування методик: методика дослідження самовідношення (МДС) В.В. Століна, методика самооцінки особистості Будассі і ін.). Результати дослідження додаються обов’язково.Варіант № 16

1. Наведіть визначення «кризи» та критичні періоди, які виникають у житті дитини. Як змінюється психіка дитини під час кризи?

2. Що являє собою «комплекс пожвавлення» і які його компоненти? Які функції комплексу пожвавлення у психічному житті новонародженої дитини?

3. Що називають «автономним дитячим мовленням»? Які його основні ознаки й особливості вживання? Розкрийте небезпеки автономного мовлення дитини у ранньому віці.

4. Наведіть особливості сенсорно-перцептивного розвитку дітей дошкільного віку. Проаналізуйте специфіку сприймання дошкільниками простору й часу.

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику інтелекту та напишіть висновок про рівень розвитку вашого інтелекту (можливе застосування методик: Тест прогресивних матриць Равена, Тест структури інтелекту (ТСІ) Амтхауера, Тест інтелектуального потенціалу (ТІП) П. Ржичан, Короткий орієнтаційний тест (КОТ) адаптація Н.В. Бузіна та ін.). Результати дослідження додаються.Варіант № 17

1. Яким чином взаємопов'язані процеси розвитку, дозрівання і росту?

2. Які особливості мають вікові кризи дорослих порівняно із кризами дітей? В які періоди вони відбуваються?

3. Яке значення для дитини раннього віку має розуміння мовлення дорослих? Як відбувається збільшення кількості слів, які малюк розуміє (формування пасивного словника)?

4. У чому полягають особливості розвитку пам'яті дітей дошкільного віку?

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику темпераменту та напишіть висновок про особистісні характеристики вашого типу темпераменту (можливе застосування методик: тест Г. Айзенка (EPI), тест А. Бєлова, тест М.В. Русалова (ОФДСІ), тест Я. Стреляу та ін.). Результати дослідження додаються.


Варіант № 18

1. Що називають віковою сенситивністю? Для розвитку яких психічних процесів, властивостей дитини найбільш сенситивні періоди: а) від 1-го року до 3-х років; б) від 4-х до 6-ти років; в) від 5-ти до 8-ми років; г) від 6-ти до 8-ми років.

2. Наведіть теорію Ж. Піаже про інтелектуальний розвиток дитини?

3. Які новоутворення є фізіологічними й психологічними критеріями закінчення періоду новонародженості?

4. Охарактеризуйте й проілюструйте прикладами основні тенденції й етапи розвитку мовлення дітей від одного року до трьох років.

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику рис характеру та напишіть висновок про риси вашого характеру (можливе застосування методик: тест FPI, тест Кеттелла (16 PF і ін.). Результати дослідження додаються обов’язково.Варіант № 19

1. Розкрийте поняття «соціалізація»? Стадії, джерела, механізми соціалізації. Які умови (фактори) впливають на процес соціалізації особистості?

2. У чому полягає така закономірність розвитку психіки людини, як інтегрованість?

3. Охарактеризуйте стадії розвитку дитини згідно теорії Ж. Піаже?

4. Розкрийте особливості соціальної ситуації розвитку дитини першого року життя?

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику акцентуацій характеру та напишіть висновок про риси вашого характеру, які є акцентуйованими (можливе застосування методик: тест Леонгарда-Шмішека і ін.). Результати дослідження додаються обов’язково.Варіант № 20

1. Конституційна типологія особистості (Е. Кречмер, У. Шелдон). Історія досліджень Е.Кречмера і У.Шелдона. Охарактеризуйте поняття «конституція».

2. Охарактеризуйте такі закономірності розвитку психіки, як пластичність і компенсація? Що є фізіологічною основою даного психічного явища?

3. Наведіть приклади революційних, ситуаційних та еволюційних вікових змін психіки та поведінки людини.

4. У чому своєрідність дитячого мислення на різних ступенях розвитку у відповідності з теорією Ж. Піаже?

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику типу поведінки в конфлікті та напишіть висновок про переважні стилі вашої поведінки в ситуації конфлікту (можливе застосування методик: тест К. Томаса для визначення стилів поведінки в конфліктній ситуації і ін.). Результати дослідження додаються.Варіант № 21

1. Розкрийте зміст понять «свідомість» й «самосвідомість». Генезис самосвідомості. Розвиток самосвідомості в онтогенезі, його етапи.

2. У чому полягають суперечності розвитку особистості?

3. Наведіть рівні моральних суджень особистості за Л. Кольбергом?

4. Охарактеризуйте особистісні новоутворення дитини-дошкільника.

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику тривожності як риси особистості та напишіть висновок про рівень прояву вашої особистісної тривожності (можливе застосування методик: тест Спілбергера для визначення тривожності, шкала тривожності Дж. Тейлора і ін.). Результати дослідження додаються обов’язково.Варіант № 22

1. Розкрийте структуру особистості за К. Юнгом. Зміст понять «Его», «комплекси», «колективне несвідоме», «архетипи». Приклади архетипів, їх визначення і символи. Рівні колективного несвідомого.

2. Що слід розуміти під саморозвитком? Охарактеризуйте джерела саморозвитку?

3. Охарактеризуйте психічний розвиток як процес оволодіння дитиною суспільно-історичним досвідом. Доведіть специфічність розвитку людини, спираючись на культурно-історичну теорію Л. С. Виготського.

4. У чому полягає активність немовляти?

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику тривожності як риси особистості та напишіть висновок про рівень прояву вашої особистісної тривожності (можливе застосування методик: тест Спілбергера для визначення тривожності, шкала тривожності Дж. Тейлора і ін.). Результати дослідження додаються обов’язково.Варіант № 23

1. Розкрийте основні положення вчення А. Адлера. Принцип внутрішньої єдності психічного життя особистості.

2. Який зміст вкладали Л. С. Виготський й Л. І. Божович в поняття «соціальна ситуація розвитку»?

3. Як розумів Л. С. Виготський роль середовища у розвитку вищих психічних функцій?

4. Прокоментуйте, як моторика немовляти впливає на його психічний розвиток.

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику типу міжособистісної взаємодії та напишіть висновок про ваш переважний тип міжособистісної взаємодії (можливе застосування методик: тест Т. Лірі для діагностики переважного типу міжособистісної взаємодії і ін.). Результати дослідження додаються обов’язково.Варіант № 24

1. Розкрийте психосоціальну концепцію розвитку особистості Е. Еріксона та її головні поняття: «Его-ідентичність», «групова ідентичність», «криза ідентичності», систему стадій розвитку.

2. Розкрийте зміст категорії «новоутворення віку»? Що розуміють під «центральним новоутворенням віку», «центральною лінією розвитку»?

3. Охарактеризуйте когнітивний розвиток дитини першого року життя.

4. Охарактеризуйте особливості дитячого світогляду в період дошкільного дитинства (за Ж. Піаже).

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику емоційного інтелекту та напишіть висновок про рівень прояву вашого емоційного інтелекту (можливе застосування методик: тест Н. Холла для діагностики емоційного інтелекту і ін.). Результати дослідження додаються обов’язково.Варіант № 25

1. Розкрийте поняття «базальної тривожності» в психології К. Хорні, причини невротичного конфлікту та стратегії захисної поведінки на шляху його розв'язання, типи невротичної і здорової особистості.

2. Яку діяльність називають у психології розвитку провідною? Якими ознаками вона характеризується?

3. На основі яких критеріїв побудував свою періодизацію дитячого розвитку Л. С. Виготський?

4. Дайте характеристику мовленнєвого розвитку немовляти. Які причини можуть зумовити затримку мовленнєвого розвитку дитини?

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику рівня прояву емпатії як особистісної характеристики та напишіть висновок про рівень прояву у вас емпатії (можливе застосування методик: тест І.М. Юсупова для діагностики рівня полікомунікативної емпатії, методика В.В. Бойко для діагностики рівня емпатійних здібностей і ін.). Результати дослідження додаються обов’язково.Варіант № 26

1. Охарактеризуйте гуманістичний психоаналіз Е. Фромма, соціальні детермінанти особистості, тотальне відчуження як характеристика людського буття, його наслідки.

2. Розкрийте механізм розвитку особистості та її соціального буття за В. С. Мухіною.

3. Наведіть періодизацію психічного розвитку за Д. Б. Ельконіним?

4. Назвіть форми спілкування дитини у немовлячому періоді. Яка роль спілкування з дорослим у психічному розвитку немовляти?

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику мотивації та напишіть висновок про особливості вашої мотивації (можливе застосування методик: тест Елерса на мотивацію запобігання невдачі, тест Елерса на мотивацію досягнення успіху, шкала Д. Крауна та Д. Марлоу оцінки мотивації заохочення, Шкала схильності до ризику Шуберта і ін.). Результати дослідження додаються.Варіант № 27

1. Розкрийте теорію захисних механізмів, концепцію психологічного захисту в психоаналізі, класифікацію захисних механізмів та їх критерії.

2. Які критерії та показники використовують для характеристики психічного розвитку дитини (людини взагалі)?

3. Розкрийте зміст концепцій «безперервного» та «дискретного» розвитку в онтогенезі. Які аргументи висувають теоретики на користь цих точок зору і яка з них здається Вам більш переконливою?

4. Охарактеризуйте емоційну сферу немовлят. Які зміни відбуваються в емоційній сфері дитини протягом першого року життя?

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику ціннісних орієнтацій особистості та напишіть висновок про особливості вашої ціннісної сфери (можливе застосування методик: морфологічний тест життєвих цінностей І.Г. Сеніна (МТЖЦ, інша його назва ОТеЦ) та ін.). Результати дослідження додаються.Варіант № 28

1. Охарактеризуйте розуміння кризи особистості в психології, Типи криз особистості, життєвий цикл і вікові кризи.

2. Які умови спричиняють порушення психічного розвитку? На яких рівнях виявляється ненормативність психічного розвитку?

3.  Що розуміють під «госпіталізмом» і які основні симптоми й причини цього явища?

4. Внаслідок чого у дитини раннього віку формується уявлення про власну приналежність до певної статі й відповідні її статі форми поведінки?

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику спрямованості особистості та напишіть висновок про переважну спрямованість вашої особистості (можливе застосування методик: Орієнтаційна анкета В. Смекала і М. Кучера і ін.). Результати дослідження додаються обов’язково.Варіант № 29

1. Розкрийте зміст поняття «локус контролю», двох типів людей – «інтернали» і «екстернали» та відповідні їм два локуси контролю, визначте психологічні характеристики інтерналів і екстерналів.

2. Охарактеризуйте співвідношення навчання й розвитку? Розкрийте можливі підходи до вирішення цієї проблеми.

3. На основі яких критеріїв визначають межі вікових періодів? Чим відрізняються погляди щодо періодизації вікового розвитку в різних галузях наукового знання?

4. Якими особливостями в психічному розвитку дитини раннього віку можна пояснити появу кризи 3-х років? Чи можна їй запобігти, «пом'якшити» її? Якщо так, то укажіть яким шляхом.

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику соціальної зрілості та відповідальності особистості та напишіть висновок про ваш рівень локалізації суб’єктивного контролю (можливе застосування методик: методика УСК (рівень суб’єктивного контролю Дж. Роттера, адаптація Є.Ф.Бажина, Є.А. Голинкіна, О.М. Еткинда і ін.). результати дослідження додаються обов’язково.
Варіант № 30

1. Визначте поняття «спрямованість», основні форми спрямованості особистості: інтереси, переконання, психологічні настановлення, ідеали, світогляд, потяги, життєві цілі. Емоційна спрямованість особистості.

2. Охарактеризуйте положення Л. С. Виготського про рівень актуального розвитку та «зону найближчого розвитку». Яке теоретичне й практичне значення має ідея «зони найближчого розвитку»?

3. Яка роль дорослих у справі підготовки дитини до школи?

4. Які Вам відомі новоутворення підліткового віку? Яке особистісне новоутворення підліткового віку можна вважати центральним?

5. Застосовуючи інтернет-ресурс (http://www.mirtestoff.ru/util/index.php?f=105) або інші інтернет-сайти, виконайте самодіагностику самовідношення особистості та напишіть висновок про особливості вашого самовідношення (можливе застосування методик: методика дослідження самовідношення (МДС) В.В. Століна, методика самооцінки особистості Будассі і ін.). Результати дослідження додаються обов’язково.

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………..….……… 3Робоча програма та тематичний план навчальної дисципліни…….…..………. 4

Зміст дисципліни …………………………………………………………..………7

Питання для самоконтролю та підсумкового контролю (до заліку)….………12

Варіанти індивідуальних завдань ……………………………………….………14


Скачати 368.84 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка