Методичні вказівки щодо виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Моделювання родовищ корисних копалин»



Скачати 161.3 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір161.3 Kb.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

геологічний факультет

кафедра геоінформатики

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо виконання та оформлення курсової роботи

з дисципліни «Моделювання родовищ корисних копалин»

для студентів геологічного факультету напряму підготовки 6.040103 – геологія

(спеціалізація – геоінформатика)

Методичні вказівки з виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Моделювання родовищ корисних копалин» для студентів геологічного факультету напряму підготовки 6.040103 – геологія, спеціалізація – геоінформатика.

Упорядник: Тішаєв І. В., к.фіз.-мат.н.

Рецензент: Якимчук М. А., д.фіз.-мат.н., проф.

Жуков М. Н., д.геол.н., проф.

Затверджено Вченою радою

геологічного факультету

_________________________

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Виконання курсової роботи є обов’язковою складовою навчального процесу на геологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Головна мета полягає у закріпленні, поглибленні й узагальненні знань, одержаних студентами за час навчання і проходження навчальних і виробничих практик, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Такий підхід повністю відповідає концепції формування висококваліфікованих фахівців у галузі природничих наук, котрі набувають не тільки знань, але й навичок та вмінь, якими повинні володіти випускники вищого навчального закладу з напряму «геологія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр геології (6.040103), спеціалізація – «геоінформатика». Робота є результатом самостійної праці, підтвердженням оволодіння студентом загальнонауковими і спеціально-професійними компетенціями в галузі інформаційного забезпечення геологорозвідувальних і інших робіт надрокористування.

Робота виконується студентами денної форми навчання протягом четвертого курсу і завершується наприкінці 8 семестру публічним захистом, що відбувається під керівництвом комісії, утвореної розпорядженням завідувача кафедрою геоінформатики. Передбачена форма контролю – залік (диференційований).

Для керівництва підготовкою курсової роботи кожному студенту призначається керівник зі складу викладачів кафедри геоінформатики. Студент має право звертатись за наданням консультаційної допомоги до інших викладачів кафедри геоінформатики, викладачів інших кафедр, працівників наукових та виробничих установ відповідного профілю. Навчальне навантаження студента при виконанні курсової роботи оцінюється в 1 заліковий кредит ECTS, що відповідає 36 годинам самостійної роботи. Педагогічне навантаження керівника складає 4 навчальні години на 1 курсову роботу.
1.1. Мета написання курсової роботи

Метою написання курсової роботи є:



 • систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань і практичних навичок студента;

 • надбання досвіду роботи з літературними та фондовими матеріалами, вміння узагальнювати та аналізувати наукову інформацію, виробляти власне ставлення до наукової чи практичної проблеми;

 • вироблення вміння застосовувати набуті протягом навчання знання та практичних навичок щодо вирішення прикладних задач геологічної галузі;

 • розвиток навичок проведення наукових досліджень з обраного напряму дослідження;

 • проведення критичного аналізу результатів власних досліджень і формування змістовних висновків стосовно якості отриманих результатів.

1.2. Матеріали для написання курсової роботи

Основою для виконання курсової роботи слугують матеріали, зібрані студентом під час проходження навчальних та виробничих практик. У разі відсутності можливості отримати такі матеріали за результатами проходження практик, питання визначення тематики курсової роботи і забезпечення студента матеріалами для її написання вирішується на засіданні кафедри геоінформатики в робочому порядку.
1.3. Тематика курсових робіт

Робота повинна мати прикладний або науковий характер. Ця вимога покладається в основу визначення тематики курсової роботи. Тематика курсових робіт визначається змістом робочих навчальних програм тих дисциплін і практик, які базуються на формуванні у студентів загально-професійних, інструментальних і спеціалізовано-професійних компетенцій.

Можливі три підходи по визначенню теми курсової роботи: 1) студент сам обирає напрямок досліджень і формулює відповідним чином тему майбутньої роботи; 2) студенту пропонується на вибір кілька різних тем; 3) тема призначається науковим керівником.

Теми курсових робіт затверджуються1 на плановому засіданні кафедри геоінформатики на початку 7-го семестру.

Об’єктом дослідження в загальному випадку може бути обране будь-яке явище або процес, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Бажано, щоб обраний об’єкт дослідження мав відношення до наук геологічного циклу.

Назва роботи повинна бути, по можливості короткою, відповідати змісту та суті вирішуваної проблеми, вказувати на мету дослідження і його завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви слід додати невеликий (4-6 слів) підзаголовок.

У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів «Дослідження питання …», «Дослідження деяких шляхів …», «Деякі питання …» тощо, в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.
ПРИКЛАДИ ДЕЯКИХ ТЕМАТИК КУРСОВИХ РОБІТ


 1. Геологічне картування на основі дистанційних зондувань Землі.

 2. Розпізнавання образів в задачах визначення мінералогічного складу гірських порід.

 3. Вивчення теплового поля Землі за даними супутникових зйомок.

 4. Геоботанічні індекси як індикатор геологічної будови.

 5. Вивчення неотектонічних рухів земної кори на основі морфометричного аналізу рельєфу.

 6. Порівняльний аналіз методів розрахунку власних напрямків та власних значень тензору магнітної анізотропії та магнітної сприйнятливості гірських порід.

 7. Оцінка запасів родовищ вуглеводнів.

 8. Просторове моделювання родовищ корисних копалин.

 9. Дослідження економічної ефективності бізнес-проектів у галузі надрокористування.

 10. Класифікація магнітних аномалій в археологічних застосуваннях.

 11. Прогнозування основних характеристик режиму рівнів підземних вод за результатами багаторічних спостережень.

 12. Підвищення обчислювальної ефективності ЕОМ на прикладі розв’язання задач сейсмоакустики.

2. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Курсова робота складається з текстової та презентаційної частини.

Текстова частина складається зі змісту, вступу, основної частини, висновків, додатків, списку літератури. Презентаційна частина виконується у вигляді демонстраційної графіки та електронної презентації.

У вступі розкривається актуальність обраної теми, сутність вирішуваної проблеми, дається загальна характеристика матеріалам, отриманим для написання курсової роботи (ким, де, коли і в рамках яких робіт були отримані матеріали), чітко формулюється постановка задачі і методи її розв’язання, практичне значення одержаних результатів, особистий внесок автора.



Основна частина курсової роботи може складатися з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів**. Кожний розділ починають з нової сторінки. У розділах основної частини подають:

 • огляд літературних джерел за темою роботи;

 • викладення методів дослідження;

 • відомості про проведені теоретичні дослідження;

 • експериментальну частину і методику досліджень;

 • демонстраційний приклад;

 • аналіз і узагальнення результатів дослідження.

В огляді літератури висвітлюються основні наукові досягнення стосовно досліджуваної проблеми. В цьому розділі студент має продемонструвати свою обізнаність в питаннях теорії і методології тих методів, котрі залучені ним для розв’язку власної задачі. При написанні цього розділу обов’язковою вимогою є посилання на проаналізовані студентом англомовні літературні джерела. За обсягом огляд літератури має складати 20-25 % від загального обсягу текстової частини.

У другому розділі розкриваються теоретичні основи використаних методів розрахунків, оцінки похибок вимірювань тощо.

В наступних розділах з вичерпною повнотою викладають результати власних досліджень – наводиться зміст проведених аналітичних досліджень, блок-схеми розроблених алгоритмів, показується хід розв’язання поставлених задач (у вигляді певних проміжних результатів, таблиць, графіків, рисунків, скріншотів із детальними коментарями та поясненнями), аналізується ефективність використаних методів, похибки та стійкість розв’язку.

Обсяг окремих розділів визначається обраною тематикою; їхній сумарний обсяг має складати 50-70 % від загального обсягу текстової частини

У висновках викладаються найважливіші практичні результати, отримані студентом особисто. Тут необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати їх достовірність, викласти рекомендації щодо впровадження в у виробничу практику. Обсяг – не менше 1 друкованого аркуша.

В додатки включається допоміжний матеріал: проміжні теоретичні викладки, математичні доведення, формули та розрахунки; таблиці допоміжних цифрових даних; лістинги написаних студентом програмних реалізацій розроблених в роботі алгоритмів; скріншоти тощо.



Список літератури має налічувати не менше, ніж 50 найменувань, з яких не менше, ніж 50 %, мають складати іншомовні джерела за тематикою роботи.
3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
3.1. Загальні вимоги

Курсова робота має бути представлена в електронному та друкованому вигляді.

Електронна версія зберігається в банку даних кафедри геоінформатики. Файл із копією курсової роботи здається на кафедру разом із друкованим примірником безпосередньо під час захисту. Формат файлу – rtf.

Текстову частину роботи необхідно друкувати на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм). В окремих випадках, для більш наочного подання таблиць та ілюстрацій, можна використовувати папір формату А3 (297×420 мм).

Сумарний обсяг текстової частини роботи має складати не менше 50 (оптимально –60) аркушів.

Форматування роботи:



 • поля: ліве – 30 мм, верхнє, нижнє і праве – 20 мм;

 • шрифт: Times New Roman, 14 pt;

 • міжрядковий інтервал – 1.5 pt;

 • відступ першої строки – 1 см;

 • вирівнювання: назв розділів і підрозділів – по центру, назв пунктів і підпунктів – з лівого боку, основного тексту – по ширині.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в роздрукованій роботі, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту (фрагменту рисунку). Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ДОДАТКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ» друкуються великими літерами. Кожну структурну частину роботи потрібно починати з нової сторінки.


3.2. Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака «№».

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації, але номер сторінки на ньому не ставлять. На всіх наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини роботи, як «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ДОДАТКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ» не мають порядкового номеру. Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номеру крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують назву розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка. Потім у тому ж рядку наводять назву підрозділу.

Аналогічним чином нумерують пункти (порядкова нумерація в межах підрозділу) і підпункти (порядкова нумерація в межах пункту). Наприклад, «2.3.1.» – перший пункт третього підрозділу другого розділу.

Ілюстрації (фотографії, скріншоти, креслення, схеми, графіки, рисунки, карти) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Номер, назва і пояснювальний підпис (у разі необхідності) повинні міститися безпосередньо під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу (за винятком таблиць, поданих у додатках). В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка.

Формули в курсовій роботі нумерують в межах розділу. Номер формули повинен складатися з номера розділу і порядкового номера формули, між якими ставиться крапка. Номер формули пишуть в круглих дужках і розміщують біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули.

Посилання в тексті роботи на ілюстрації, таблиці, формули вказують порядковим номером в круглих дужках, наприклад, «… у формулі (2.1)».


3.3. Оформлення цитат і списку літератури

Бібліографічний опис літературних джерел можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

Посилання в тексті роботи на літературні джерела вказують порядковим номером в квадратних дужках, наприклад, «… в роботі [4] показано …». Якщо в курсовій роботі наводиться цитата, то обов’язковим є зазначення сторінок першоджерела, що містять цитовану інформацію, наприклад, «…[4, с. 10-12]». Цитати беруться в лапки і виділяються курсивом. Приклади бібліографічного опису окремих видів літературних джерел наведений в додатку В.
3.4. Оформлення додатків

Додаток повинен мати заголовок, надрукований на початку сторінки із вирівнюванням по центру сторінки. На одну строку вище від заголовку друкується слово «Додаток ___» і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Текст кожного додатку за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують в межах кожного додатка. В цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад А.2.1 – перший підрозділ другого розділу додатка А. Ілюстрації, таблиці і формули нумерують аналогічним чином.
4. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ЗАХИСТ
Науковий керівник здійснює контроль за ходом виконання студентом курсової роботи, надає йому необхідну консультативну допомогу у проведенні досліджень та узагальненні результатів, перевіряє зміст та оформлення роботи. Науковий керівник повинен вимагати від студента самостійного творчого підходу до вирішення поставлених питань, аргументованих висновків і рекомендацій. Кафедра геоінформатики на своїх засіданнях періодично заслуховує звіти студентів і відгуки їх наукових керівників про хід виконання студентами курсових робіт. До захисту студенти допускаються за рекомендацією наукового керівника та відповідним рішенням кафедри.

Захист курсових робіт є публічним і відбувається в присутності студентів та їх наукових керівників. Для оцінювання результатів захисту рішенням кафедри геоінформатики створюється комісія з науково-педагогічного складу кафедри.

Під час захисту кожний студент протягом 7-10 хвилин доповідає про зміст роботи, звертаючи основну увагу на постановку задачі, основні положення роботи, результати досліджень і висновки. У доповіді необхідно підкреслити особистий внесок у розробку тих чи інших питань. Доповідь має супроводжуватися демонстрацією відповідних презентаційних матеріалів, що засвідчують факт виконання студентом поставлених задач і дають можливість присутнім ознайомитися з основними результатами роботи. Після доповіді відбувається обговорення, в рамках котрого кожен із присутніх може поставити студенту запитання з тематики його роботи, а студент має дати чітку й обґрунтовану відповідь.

Виходячи з характеру доповіді студента, повноти і чіткості відповідей на поставлені запитання, якості виконаної роботи, оформлення звіту та презентаційних матеріалів комісія виставляє студенту диференційований залік. Робота оцінюється за 100-бальною шкалою.

Кращі курсові роботи та роботи, написані за результатами наукових досліджень, рекомендуються кафедрою геоінформатики до представлення на наукових конференціях різних рівнів, до участі в конкурсах науково-дослідницьких робіт студентів та до опублікування у фахових виданнях.

Додаток А

Зразок титульної сторінки курсової роботи


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Геологічний факультет

Кафедра геоінформатики

КУРСОВА РОБОТА


на тему:_________________________________________________________
Виконав студент 4-го курсу

групи геоінформатиків __________________ прізвище, ініціали

(підпис)
Науковий керівник __________________ посада, прізвище, ініціали

(підпис)
Завідувач кафедри __________________ посада, прізвище, ініціали

(підпис)

Місто-Рік



Додаток Б

Зразок штампа для оформлення графічних додатків та демонстраційної графіки





Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Геологічний факультет

Кафедра геоінформатики

Тема:

Назва рисунку (графічного додатку):

Виконав

Підпис

Прізвище, ініціали

Додаток №____

Науковий керівник

Підпис

Посада, прізвище, ініціали

Масштаб 1:____


Додаток В

Приклади бібліографічного опису окремих видів літературних джерел


Книга одного автора:

Конверський А.Є. Логіка : Підручник. – К., 2000.

Книга двох авторів:

Горбаченко Т.Г., Піддубна С.М. Етно-конфесійна специфіка становлення християнської писемної культури / За ред. Т.Г. Горбаченко. – К., 2002.

Книга трьох авторів:

Лубський В.І., Козленко В.М., Горбаченко Т.Г. Історія світової релігієзнавчої думки : Хрестоматія / За ред. B.I. Лубського. – К., 1999.

Книга чотирьох авторів:

Лубський В.І., Предко О.І., Горбаченко Т.Г., ПІддубна С.М. Психологія релігії : Навч. посібник і хрестоматія. – К., 2002.

Книга без зазначення автора:

Історія русів / За ред. І. Драча. – К., 1991.

Contemporary american poetry / Ed. by A. Poulin. – Boston, 1985.

Книга п'яти і більше авторів:

Релігієзнавство: Підручник / В.І. Лубський, С.М. Бурлак, Л.Г. Вороновська та ін.; за ред. B.I. Лубського, B.I. Теремка. – К., 2000.



Збірники матеріалів наукових конференцій:

Свобода віровизначення: Церква і держава в Україні: Матер. міжнар. наук. конф., Київ, 28–30 вер. 1994 p. – К., 1996.



Окремий том багатотомного видання:

Рильський М.Т. Зібрання творів: У 20 т. Т. 15: Мистецтвознавчі статті. – К., 1986.

Полный православный богословский энциклопедический словарь : В 2 т. – М., 1992. – Т.1.



Andrea A. J., Overfield J.M. The human record: Sources of global history : In 2 vol. – N.Y., 1990. – Vol. 1.

Опис розділу з книги:

Колодний A.M., Филипович Л.О. Релігія в контексті національного відродження України


// Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан. – К., 1996.

Опис статей з енциклопедій:

Фарисей / П.В. Іванов, Д.К. Павлов // Библейская энциклопедия : В 3 т. – М., 1991. – Т. 2.



Опис статей з наукових збірників:

Дьюрем К. Перспективи релігійної свободи в дзеркалі сучасних правових реалій // Релігійна свобода. – 2000. – № 4.

Опис тез доповідей:

Казанова X. Моделі відокремлення церкви від держави у США та Західній Європі // Свобода віровизначення. Церква і держава в Україні : Матер. міжнар. наук. конф., Київ, 1994. – К., 1996.

Опис статей із журналів:

Иванов С. Из жизни Потапова : Роман // Новый мир. – 1983. – № 7. – С. 6–20.

Oven R. Declaration of mental independence // Amer. Atheist. – 1991. – Vol. 33, № 6. – Р. 3–8.

Опис статей із газет:

Варна В. Опільська писанка: посаг на всі часи // Голос України. – 1992. – 11 вер.

Опис авторефератів


Чуйко В.Л. Реконструктивна рефлексія у філософії науки : Автореф. дис. ... д-ра філос. наук. – К., 2001.

Опис архівних джерел


Звіт педтехнікумів України про стан навчальної роботи за 1927/28 pp. – ЦДАВО України, ф. 166, оп. 7, спр. 304, арк. 1–47.

Електронні ресурси


1. Математические методы в географии: Учебное пособие [Електронний ресурс] / В. А. Гриценко, Е. В. Белосевич, Е. К. Артищева. – Режим доступу до ресурсу: http://exponenta.ru/educat/systemat/gritsenko/main.asp

2. A linear programming method for designing the pole profile of high-field quality magnets [Електронний ресурс] / P R Sarma and R K Bhandari. – Journal of Physics D: Applied Physics. – 1999. – Vol. 32. – Num. 16. – P. 1984-1989. – Режим доступу до журналу: http://iopscience.iop.org/0022-3727/32/16/305


3. Розподіл населення найбільш чисельних національностей за статтю, віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України; ред. О. Г. Осауленко. – К.: CD-видавництво «Інфодиск», 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM; Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ




 1. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах: Затверджено наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993 р. з наступними доповненнями та змінами.

 2. Методичні вказівки з виконання та оформлення курсової роботи для студентів геологічного факультету за фахом 0709 / Упоряд. С. А. Вижва, М. А. Рева. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2003 – 16 с.

 3. Довідник офіційного опонента. Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань експертизи дисертаційних досліджень / Упорядник Ю. І. Церков; за редакцією Р. В. Бойка. – 2-е вид., випр. і доповн. – К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», видавництво «Толока», 2008. – 64 с.

1 В процесі підготовки студентом курсової роботи за погодженням із науковим керівником допускається уточнення теми в рамках обраного напряму досліджень.

** Дотримання в курсовій роботі запропонованої рубрикації не є обов’язковою вимогою.



База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка