Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з дисципліни "менеджмент" для студентів усіх форм навчанняСкачати 109.79 Kb.
Дата конвертації14.09.2017
Розмір109.79 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО виконання самостійних робіт

з дисципліни “менеджмент”

для студентів усіх форм навчання

зі спеціальностей 6.050100 - "МаркетинҐ",

6.050100 - "Комерційна діяльність"

Кременчук 2007

Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з дисципліни “Менеджмент” для студентів усіх форм навчання зі спеціальностей 6.050100 - "Маркетинг", 6.050100 - "Комерційна діяльність"

Укладачі: к.т.н., проф. М.І. Сокур

асист. І.О. Сова

Кафедра маркетинґу

Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ____від «___»_________р.

Проректор з науково – педагогічної

роботи та новітніх технологій в освіті ____________ доц. С. А. Сергієнко
ВСТУП

Предметом вивчення дисципліни “Основи менеджменту” є загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи управління організацією, управлінські відносини.

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Завданням вивчення дисципліни “Основи менеджменту” є вивчення основних категорій науки управління, функцій управління і процесів прийняття управлінських рішень, методів використання базових інструментів управління організаціями; вивчення впливу різних факторів на ефективність системи управління організацією.ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

“ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ”
ВСТУП


Предмет, структура та зміст дисципліни “Основи менеджменту”. Мета вивчення дисципліни, зв’язок з іншими дисциплінами.

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту


Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій «управління» та «менеджмент». Управлінські відносини як предмет менеджменту. Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як мистецтво управління. Менеджери та підприємці – ключові фігури ринкової економіки. Спільне та відмінне між менеджером та підприємцем. Рівні управління, групи менеджерів. Сфери менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, збут, зовнішньоекономічна діяльність. Існуючі парадигми менеджменту.

Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогове, математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв’ювання, тестування.Література: 2, 3, 4, 6, 7, 12, 20, 25.

Тема 2. Закони, закономірності та принципи менеджменту


Закони та закономірності менеджменту: закон відповідності систем цілям; закон відповідності організації системи зовнішньому середовищу; закон інтеграції управління; закон економії часу; закон інтеграції систем; закон еластичності систем; закон безперервного удосконалення систем.

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. Класифікація принципів менеджменту. Принципи цілеспрямованості. Принцип ієрархічності. Принцип динамічної рівноваги. Принцип економічності управління. Принцип урахування інтересів. Взаємозв’язок між принципами менеджменту.Література: 2 – 12.

Тема 3. Історія розвитку менеджменту


Історія розвитку управлінської думки у світі та в Україні.

Передумови виникнення науки управління. Класичні теорії менеджменту: школа наукового управління; класична (адміністративна) школа управління; школа людських відносин; школа поведінських наук; емпірична школа, школа “соціальних систем”, нова школа. Характеристика інтегрованих підходів до управління: прецесійний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід.

Вклад у розвиток управлінської науки зарубіжних та вітчизняних вчених.

Розвиток управлінської думки в Україні.

Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

Література: 2-12, 20, 21, 23.
Тема 4. Організації, як об’єкти управління

Поняття організації. Ознаки організації. Внутрішнє середовище організації, взаємозв’язок внутрішніх змінних. Різновиди організацій: органістичні та механістичні, прості та складні, формальні та неформальні. Загальні риси організацій: ресурсний, вертикальний та горизонтальний поділ праці, залежність від зовнішнього оточення, об’єктивність управління, структуризація.

Організація як відкрита динамічна система: керуюча та керована підсистема. Ефект синергії. Модель організації як відкритої системи: параметри “входу”, процес перетворення, параметри “виходу”.

Зовнішнє середовище організації: фактори прямої та непрямої дії. Загальні характеристики зовнішнього середовища: об’єктивність, взаємозв’язок факторів, складність, динамічність, невизначеність. Оцінка факторів зовнішнього середовища. Еволюція організації. Концепції життєвого циклу організації.

Культура організації.

Типи організації в Україні.Література: 2-12, 16, 21, 22, 25.

Тема 5. Функції та технологія менеджменту


Поняття функції менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності. Особливості формування функцій менеджменту. Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Загальні (основні), конкретні (спеціальні) функції менеджменту. Динамічний взаємозв’язок конкретних і загальних функцій. Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання загальних.

Процес управління як сукупність взаємозв’язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та інших категорій менеджменту.

Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. Управлінський цикл. Управлінські процедури: цілевизначення, інформаційне забезпечення, аналітична діяльність, вибір варіанту дій, реалізація рішення, зворотній зв’язок. Особливості процесу управління: безперервність, нерівномірність, циклічність, послідовність, мінливість, стійкість.

Література: 1-12, 15,16,21,25.

Тема 6. Планування як загальна функція менеджменту


Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв’язок.

Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування: визначення місій та цілей: оцінка сильних і слабких боків організації; розроблення стратегії. Базові стратегії. Оперативне планування на засадах застосування адміністративних та економічних важелів. Тактика, політика, процедури, правила. Загальна характеристика бізнес-планування.

Поняття місії в управлінні та класифікація цілей організації. Ієрархічна підпорядкованість, субординація цілей організації. Традиційний процес постановки цілей. Концепція управління за цілями.

Література: 1-12, 21.

Тема 7. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту


Сутність організаційної діяльності та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності.

Повноваження, обов’язки, відповідальність. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні. Вертикальна та горизонтальна структуризація управління. Скалярний процес. Вертикальна координація: прямий контроль, стандартизація. Горизонтальна координація: взаємні комунікації, тимчасові групи, комісії. Департаменталізація. Взаємодія та взаємовплив структур організації. Сутність організаційної структури управління та їх роль в досягненні мети. Елементи структури. Види організаційних структур управління. Лінійні та функціональні організаційні структури управління. Комбіновані організаційні структури управління. Єдиноначальність: поняття, сутність. Централізація і децентралізація.

Принципи побудови організаційних структур управління. Фактори, які впливають на формування організаційної структури. Критерії оцінки організаційної структури управління. Методи вибору організаційної структури управління. Проектування організаційних структур управління. Формування структурних елементів.

Література: 1-12, 21, 25.

Тема 8. Мотивування як загальна функція менеджменту


Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Принципи врахування інтересів у мотивації. Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і заохочень працівника у процесі мотивації. Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний і процесуальний підходи. Співставлення теорій мотивування. Засоби мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми.

Література: 2-12, 21, 24.

Тема 9. Контролювання як загальна функція менеджменту


Поняття контролю та його місце в системі управління. Принципи і цілі функції контролювання. Етапи процесу контролювання. Етапи процесу контролювання: формування стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та регулювання. Модель процесу контролювання. Процес контролювання. Зворотній зв’язок при контролі. Види управлінського контролю.

Література: 2-12, 21, 22.

Тема 10. Регулювання як загальна функція менеджменту


Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. Етапи процесу регулювання.

Література: 2-12, 21.

Тема 11. Методи менеджменту

Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій менеджменту.

Література: 2-12, 15, 16, 21, 25.
Тема 12. Управлінські рішення


Сутність управлінських рішень. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень. Взаємозалежність рішень. підходи до прийняття рішень. Різновиди технологій прийняття рішень. Якість управлінських рішень.

Література: 2-12, 21.

Тема 13. Інформація і комунікації в менеджменті


Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація інформації. Вимоги, які пред’являються до інформації.

Поняття і характеристика комунікацій. Різновиди “внутрішніх” та “зовнішніх” комунікацій. Перешкоди в комунікаціях. Зворотній зв’язок у процесі комунікації. Засоби комунікацій, їх переваги та недоліки.

Комунікаційний процес, елементи та етапи процесу. Моделі комунікаційного процесу. Організація комунікаційного процесу. Комунікаційне перевантаження.

Література: 2-12, 27.

Тема 14. Керівництво та лідерство


Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Адаптивне керівництво. Теорії лідерства. Типологія лідерів. Поняття стилю керівництва та континууму стилів керівництва. Характеристика та класифікація стилів керівництва. Фактори та передумови формування стилів керівництва. Критерії оцінки стиля менеджера. Особливості національних систем керівництва.

Загальна характеристика моделі сучасного менеджера.Література: 2-12, 13-16, 21, 24, 25.

Тема 15. Відповідальність та етика у менеджменті


Сутність відповідальності та етики у менеджменті.

Зміст юридичної відповідальності: дотримання конкретних державних законодавчих актів, інструкцій, норм тощо. Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації.

Перевага та недоліки соціальної відповідальності. Сутність та значення соціальної поведінки. Етична поведінка як сукупність вчинків та дій людей.

Причини неетичної поведінки


Заходи щодо забезпечення етичної поведінки.

Література: 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 21.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИОсновна:

1. Ансофф И. Стратегическое управление.–М.: Экономика, 1989–519с.

2. Бабець Е.К. та ін. Менеджмент: Навч. посібник. -Кривий Ріг: Видавничий дім, 2002. – 184 с.

3. Герчикова И.Н. Менеджмент. –М.: Банки и биржи, 1995 –480 с.

4. Дафт Р. Менеджмент: Учебник – 2-е издание. –СПб: Питер, 2001. – 832с.

5. Доль П. Менеджмент: Стратегия и тактика. -СПб: Питер, 1999.-560 с.

6. Маскон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основі менеджмента: Персонал. –М.: Дело, 2002. – 704 с.

7. Сухарський В.С. Менеджмент: Навч. посібник. –Тернопіль: Астон, 2001-340с.

8. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика. Підручник для вузів. –Тернопіль: Карт-Блинш, 1997.-456 с.

9. Уткин Э.А. Курс менеджмента: Учебник. -М.: Зерцало, 1998.- 448 с.

10. Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. –К.: Вища школа, 1995. – 351 с.

11. Шалушкин Н.Н. Основы менеджмента и бизнеса: Спецкурс для деловых людей. –К.: МАУП, 1995 – 176 с.

12. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие. –К.: Знання, КОО, 1998. – 512 с.
Додаткова:

13. Алькеша В. Социальная ориентация менеджеров // Персонал. 1998.- №5 – с. 61-64.

14. Ардшивили А. Стили лидерства менеджеров в странах СНГ // Мировая экономика и международные отношения. – 2002 - №2 – с.98-105.

15. Блейк Р., Мутон Д. Научные методы управления. –К.: Наукова думка, 1990 –120 с.

16. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс. –М.: МГУ, 1995 – 302 с.

17. Йеннекенс Ж. Менеджмент в условиях рыночной экономики. Теория и практика. –Минск: МП “ЭНИС”, 1992 – 167 с.

18. Гришан Ю. Напрями вдосконалення внутрішньогосподарського управління на підприємствах // Економіка України, - 2001. - №1 с. 9-16.

19. Дереповко І. Питання підвищення ефективності функціонування системи управління підприємства // Регіональна економіка. – 2002. - №1 – с. 44-52.

20. Доценко Я. Виникнення та еволюція управлінської думки в Японії // Вісник КНУ. Міжнародні відносини. – 2002. – с. 60-66

21. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. –Минск: БГЕУ, 1996. – 216 с.

22. Каганец И. Украинская модель менеджмента // Персонал. – 1999. - №3. – с. 38-47

23. Попов А.В. Концептуальне основы менеджмента в США и их эволюция. –М.: Экономика, 1991 – 176 с.

24. Тесты и методики деловых игр для менеджера: Сборник / А.Б. Боровский, И.А. Грабовская. -К.: МАУП, 1994 – 204 с.

25. Токарев В. Гипотеза о новой парадигме управления // Проблемы теории и практики управления – 2001. - №3 – с. 46 - 49

26. Уткин Э. А. Риск – менеджмент. –М.: ЭКМОС, 1998. – 288 с.

Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт з дисципліни “Менеджмент” для студентів заочної форми навчання зі спеціальностей 6.050100 - "Маркетинґ", 6.050100 - "Комерційна діяльність"


Викладачі: к.т.н., проф. М.І. Сокур

асист. І. О. Сова


Відповідальний за випуск: завідувач кафедри маркетинґу проф. М.І. Сокур

Підписано до друку_____2007 р. Формат 60х90/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.______. Наклад______прим. Замовлення №______Безкоштовно.

Видавничий відділ КДПУ39614 м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка