Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «кримінальне право»Скачати 496.64 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір496.64 Kb.
#10993
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО »

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ

6.030401 – «ПРАВОЗНАВСТВО»

(У ТОМУ ЧИСЛІ СКОРОЧЕНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ)

КРЕМЕНЧУК 2015

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Кримінальне право» для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.030401 – «Правознавство» (у тому числі скорочений термін навчання)

Укладач к.ю.н., доц. І. І. Митрофанов

Рецензент к.ю.н., доц. Є. В. Горлов

Кафедра галузевих юридичних наук

Затверджено методичною радою КрНУ імені Михайла Остроградського

Протокол №____ від __________

Голова методичної ради______________ проф. В. В. Костін

ЗМІСТ
Вступ.............................................................................................................................4

1 Структура курсової роботи.....................................................................................5

2 Вимоги щодо оформлення курсової роботи.......................................................10

3 Умови захисту курсової роботи...........................................................................10

4 Критерії оцінювання курсових робіт……………………………………………10

5 Тематика курсових робіт.......................................................................................12

Список літератури.....................................................................................................38

Додаток А зразок оформлення титульної сторінки………….….….....………….41

Додаток Б зразок оформлення заяви студента…......,...………………..…………42

Додаток В зразок розв’язання задачі для курсової роботи…………….….…….43Вступ

Кримінальне право є однією з провідних та самостійних галузей українського права. Воно значно відокремлюється від інших, у тому числі і суміжних галузей права, маючи при цьому свій власний предмет правового регулювання та метод правового регулювання, свою систему нормативних приписів. Разом з тим, кримінальне право є складовою частиною системи національного українського права, тому йому притаманні основні принципи, що стосуються права України на сучасному етапі.

Знання з кримінального права покликані підвищувати рівень професійної підготовки та правової культури студентів, безпосередньо впливати на формування наукового юридичного світогляду.

Метою оволодіння кримінальним правом є всебічне пізнання й осмислення студентами законодавства про кримінальну відповідальність, набуття навичок щодо кваліфікації суспільно небезпечних діянь, застосування нормативно-правових актів та вирішення питань притягнення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, до кримінальної відповідальності, а також вміння визначити характер та справедливість покарання, обраного за конкретною справою.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Кримінальне право» є:

– ознайомити студентів з джерелами кримінального права;

– вивчити основні кримінально-правові правові інститути Загальної частини кримінального права;

– визначити систему кримінально-правових засобів впливу на осіб, які вчинили кримінальні правопорушення;

– ознайомити студентів зі складами кримінальних правопорушень;

– сформувати навички щодо кваліфікації кримінальних правопорушень та призначення покарань за їх вчинення.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повиннізнати:

– законодавство України про кримінальну відповідальність, інститути кримінального права;

– стан основних проблем кримінального права;

– предмет та принципи Кримінального кодексу України;

– обставини, що включають суспільну небезпечність і протиправність діянь;

– підставу кримінальної відповідальності;

– систему і види кримінальних покарань, умови та порядок їх призначення;

– правила кваліфікації кримінальних правопорушень;

– види окремих кримінальних правопорушень та їх склад;

вміти:

– орієнтуватися в системі законодавства України про кримінальну відповідальність;

– тлумачити норми Кримінального кодексу України;

– кваліфікувати злочини у повній відповідності із законодавством України про кримінальну відповідальність;

– визначити справедливість покарання, обраного за конкретною справою;

– обчислювати строки давності та погашення судимості;

– аналізувати тенденції юридичної практики та оцінювати їх з точки зору відповідності законодавству України про кримінальну відповідальність.

Написання курсової роботи студентами денної та заочної форми навчання має на меті засвоєння головних теоретичних положень зазначеної дисципліни, набуття навичок та вмінь користуватися літературними джерелами, аналізувати закони та інші нормативно-правові акти, уміння чітко і правильно формулювати власну думку.

Навчальним планом передбачено написання курсової роботи студентами денної та заочної форми навчання за спеціальністю 6.060100 «Правознавство», а саме: на денній формі навчання – у 5-му семестрі; на заочній формі навчання – у 5-му семестрі.

1 СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ
Тема курсової роботи студента повинна відповідати номеру, за яким значиться прізвище студента в заліковій відомості.

Студент може самостійно вибрати тему курсової роботи із запропонованого кафедрою переліку або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її дослідження, для чого не пізніше другого тижня відповідного семестру студент подає на кафедру кримінального та цивільного права і процесу заяву за встановленою формою (додаток Б).Структура курсової роботи. Курсова робота повинна містити: титульну сторінку, зміст, перелік умовних позначень (за необхідності), вступ, основну частину, висновки, практичну частину, список використаних джерел, додатки (за необхідності).

Вимоги до змісту курсової роботи. Титульна сторінка курсової роботи містить найменування вищого навчального закладу, де виконана курсова робота; прізвище, ім’я, по батькові автора; назву курсової роботи; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника; місто і рік (див. додаток А).

Зміст подають на початку курсової роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності). Якщо в курсовій роботі вжита специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий у курсовій роботі у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом. Перелік треба друкувати двома колонками, у яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа – їх детальну розшифровку. Якщо в курсовій роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

У вступі розкривається сутність та стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави та вихідні дані для розробки теми, обгрунтування необхідності проведення дослідження. Далі подають загальну характеристику курсової роботи в рекомендованій нижче послідовності.Актуальність теми

Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми (наукового завдання) обгрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку кримінального права, особливо на користь України. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми або наукового завдання.Мета і задачі дослідження

Формулюють мету роботи і задачі, які необхідно розв’язати для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і вибране для вивчення. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему курсової роботи, яка визначається на титульній сторінці як її назва.

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи тим методом. Це надасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Основна частина курсової роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напряму та обгрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.

У розділах основної частини подають: огляд літератури за темою і вибір напрямів досліджень; виклад загальної методики й основних методів досліджень; проведені теоретичні дослідження; аналіз і узагальнення результатів досліджень.

Матеріали до курсової роботи повинні бути основані на глибокому аналізі керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, вивчених нормативних матеріалів, рекомендованої літератури, матеріалів судової та слідчої практики.

Аналіз теоретичних питань відповідальності за окремі злочини необхідно проводити в певній послідовності, яка передбачає:

1. Визначення місця посягання в системі Особливої частини.

2. Формулювання поняття злочину.

3. Юридичний аналіз ознак основного складу злочину, який передбачає:

а) встановлення безпосереднього об’єкта злочину, розкриття його змісту, якщо законом передбачено – характеристика інших обов’язкових ознак, що належать до об’єкта (предмет злочину, потерпілий від злочину);

б) визначення обов’язкових ознак об’єктивної сторони складу злочину та розкриття змісту, що характеризують: з’ясування конструкцій складу злочину; встановлення моменту закінчення злочину;

в) встановлення обов’язкових ознак суб’єктивної сторони складу злочину, розкриття змісту ознак, що її характеризують (стосовно вини треба визначити її форму, види, сформулювати зміст вини);

г) встановлення обов’язкових ознак, що належать до суб’єкта злочину, якщо суб’єкт спеціальний – розкриття змісту відповідної ознаки.

4. Розкриття змісту обтяжуючих обставин (кваліфікуючих ознак) у кваліфікованих складах злочину, визначення особливостей кваліфікованих складів за конструкцією, за суб’єктивною стороною (якщо такі особливості є).

5. Відмежування цього злочину від суміжних.

Курсова робота виконується самостійно і не передбачає механічного переписування літературних джерел. У разі використання цитат (думок інших авторів) їх слід брати в лапки і робити про це помітки (зноски), які в кінці роботи нумеруються в порядку застосування і подаються за таким стандартом, наприклад: Митрофанов І. І. Сучасні підходи до розв’язання проблем реалізації кримінальної відповідальності / І. І. Митрофанов // Юридична Україна. – 2009. – № 11–12. – С. 102–107; Митрофанов І. І. Кримінально-правові засоби впливу на осіб, які вчинили злочини : монографія / І. І. Митрофанов ; наук. кер. С. А. Шалгунова. – Кременчук : Вид. ПП Щербатих О.В., 2009. – С. 203–210.

Під час викладення спірних концепцій, які є у науковців, студент мусить аргументувати свою позицію щодо їх точок зору і може схилятися до якоїсь із них або відхилити їх, створюючи власну і наводячи щодо останньої підтвердження.

У роботі обов’язково слід використовувати матеріали практики застосування закону про кримінальну відповідальність. Такі матеріали особливо корисні як аргументи для демонстрації теоретичних положень теми. Не допускаються до захисту роботи, у яких не використані матеріали судово-слідчої практики.

У висновках викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в курсовій роботі, які повинні містити формулювання розв’язаної наукової проблеми (задачі), її значення для науки і практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі у висновках розкривають методи розв’язання поставленої в курсовій роботі наукової проблеми (завдання), їх практичний аналіз, порівняння з відомими розв’язаннями. У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обгрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

Практична частина курсової роботи складається з розв’язання двох задач з кримінального права. Під час розв’язання задач необхідно не лише назвати норми Кримінального кодексу України, за якими слід кваліфікувати діяння, але й навести обґрунтування кваліфікації, розкрити зміст юридичних ознак конкретного складу злочину.

Розв’язання задач рекомендовано подавати за таким планом:

1. Уточнення та попередня оцінка фактичних обставин.

2. Проміжні висновки щодо видів та особливостей злочинів, ознаки яких вбачаються у діяннях суб’єктів.

3. Обґрунтування кримінально-правової кваліфікації (кваліфікації злочинів) з використанням основних правозастосовних аргументів.

4. Обґрунтування кримінально-правової кваліфікації (кваліфікації злочинів) з позицій теорії кримінального права.

5. Формула кримінально-правової кваліфікації (кваліфікації злочинів).

6. Юридичне формулювання обвинувачення (інша форма кримінально-правової оцінки).

При цьому перші чотири елементи розв’язку задач можуть викладатися у довільній формі й навіть з допустимими скороченнями, а два останні елементи мають бути написані з додержанням відповідних вимог і без скорочень. У деяких випадках викладач може дозволити студентам розв’язувати задачі без повноцінного письмового відтворення всіх названих вище елементів, однак і в цьому разі написання третього, п’ятого і шостого елементів розв’язку є обов’язковим (додаток В).

Свої висновки підтвердити посиланням на положення відповідних постанов Пленуму Верховного Суду України.Список використаних джерел можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків у хронологічному порядку.

За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття курсової роботи:

– проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;

– таблиці допоміжних цифрових даних;

– протоколи й акти випробувань, впровадження, розрахунки економічного ефекту;

– інструкції і методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, які розроблені в процесі виконання дисертаційної роботи;


2 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота виконується на аркуші форматом А-4 (297х 210 мм). З усіх чотирьох боків аркуша повинні бути залишені поля розміром 20 мм, заповненість сторінки має становити 75 % від її загального обсягу.

Текст виконують комп’ютерним способом, шрифтом гарнітурою Times New Romans, розміром 14 пунктів через півтора міжрядкових інтервала. Заголовок розділу, підрозділу від попереднього тексту відокремлюють трьома інтервалами. Відступ від назви підрозділу (пункту, підпункту) до наступного тексту повинен складати півтора інтервала.

Обсяг роботи – 35–40 аркушів форматом А-4.

Робота подається на кафедру не пізніше як за 30 днів до початку наступної сесії. Вона виконується в машинописному варіанті або в рукописному з відповідною каліграфією літер.

У кінці роботи, після переліку використаної літератури та інших інформаційних джерел, студент повинен поставити власний підпис і дату закінчення курсової роботи.

Завершена курсова робота переплітається студентом, реєструється на кафедрі й подається науковому керівнику.
3 УМОВИ ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Науковий керівник оцінює теоретичний рівень курсової роботи, використання в ній сучасних методик, дає висновок стосовно реальності практичного впровадження пропозицій та рекомендацій студента, самостійності та ставлення студента при виконанні курсової роботи; рекомендує роботу до захисту або не допускає до захисту і повертає студенту, вказуючи на виявлені недоліки, які потребують доопрацювання. За наявності невеликої кількості зауважень наукового керівника щодо курсової роботи, якщо вони не мають такого суттєвого значення, студент вносить зміни та доповнення по можливості прямо до тексту або використовує за необхідності зворотний бік аркуша, що передує аркушеві, до якого вносяться зміни та доповнення.

На захисті курсової роботи члени комісії задають студенту питання, як правило, за темою курсової роботи, але можуть задаватися питання, що стосуються теоретичної підготовки. Оцінюється захист колегіально. При розбіжності оцінок вагомішою вважається оцінка наукового керівника.

Якщо студент не з’явився на засідання комісії для захисту курсової роботи, то в екзаменаційній відомості відмічається «не з’явився».

Студент, який не з’явився на захист курсової роботи або отримав незадовільну оцінку при її захисті, ліквідує академзаборгованість у встановленому порядку.

3 КИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
При оцінюванні курсової роботи береться до уваги рівень теоретичної та практичної підготовки студента, а саме звертається увага на:

– якість виконання курсової роботи, висновки за рецензією, ступінь досягнення мети роботи;

– рівень наукової підготовки студента, знання ним вимог керівних документів, уміння творчо застосовувати отримані знання та навички для вирішення практичних завдань за своїм призначенням;

– здатність визначати проблему (проблемну ситуацію, завдання), формалізувати її та обирати оптимальний варіант її вирішення на підставі наукового обґрунтування;

– відповідність опрацьованих документів вимогам державних стандартів, статутів, наказів, положень тощо;

– уміння використовувати при розробці складного завдання наукову та спеціальну термінологію, робити правильні висновки, уміти використовувати при обґрунтуванні своїх рішень останні наукові досягнення;

– методичне та наукове обґрунтування прийнятих рішень і висновків, ступінь використання сучасних інформаційних технологій; якість і культура оформлення представлених до захисту матеріалів;

– ступінь відповідності обсягу та змісту теми роботи її меті і завданням, самостійність мислення і творчий підхід до проблеми, логіку і чіткість викладання матеріалу, своєчасність подання роботи;

– якість доповіді (обґрунтованість, логічність, чіткість тощо), здатність впевнено та правильно відповідати на теоретичні питання і пояснювати практичні дії, аргументовано захищати отримані результати, свою точку зору;

– правильність відповідей на запитання під час захисту роботи.

Курсова робота оцінюється за 100-бальною системою, з урахуванням її змісту й оформлення, а також рівня захисту. Критеріями оцінювання є: науковість, самостійний і творчий підхід до дослідження; обсяг і якість виконаної роботи, у тому числі кількість вивченої літератури, матеріалів практики; стиль і грамотність написання тексту; уміння захистити результати дослідження.
Рекомендована оцінка видів навчальної діяльності студента при виконанні курсової роботи

з/п

Критерії оцінювання курсової роботи

Максимальна кількість балів

1

Теоретична обґрунтованість теми, чітко розроблений науковий апарат

5

2

Аналіз провідних концепцій при висвітленні проблеми

5

3

Методологія роботи

5

4

Самостійний і творчий підхід до аналізу юридичної практики

10

5

Використання методів юридичної статистики для обробки даних

5

6

Планомірний і систематичний характер роботи студента над темою

5

7

Загальне оформлення курсової роботи

3

8

Оформлення бібліографії

2

9

Змістовні додатки

5

10

Своєчасність здачі курсової роботи

5

11

Грамотний і аргументований захист курсової роботи перед комісією

40

 

Усього:

100

Шкалою оцінювання захисту курсових робіт є:

Оцінка «відмінно» (А):

– студент показав глибокі вичерпні знання всього навчального матеріалу, розуміння сутності та взаємозв’язку явищ, процесів і подій, уміння використовувати системні наукові відомості, які отримані під час вивчення циклів дисциплін гуманітарної, природничо-наукової, професійної (професійно-орієнтованої) та практичної підготовки при обґрунтуванні змісту відповідей на головні і додаткові запитання; глибоке розуміння нормативних документів, уміння вирішувати практичні завдання, одержувати оптимальні результати відповідно до теоретичних положень;

– у рецензії дана оцінка «відмінно»;

– оформлення виконано за допомогою ЕОМ та відповідає встановленим вимогам;

– студент виконав роботу на основі самостійно отриманих даних;

– студент дав правильні змістовні відповіді на всі питанні, поставлені членами комісії.

Оцінка «дуже добре» (В):

– студент показав тверді та достатньо повні знання всього програмного матеріалу, який застосовувався у курсовій роботі, правильне розуміння сутності і взаємозв’язку явищ (процесів), що розглядаються; уміння самостійно з використанням сучасних методик аналізувати і застосовувати основні положення теорії для вирішення практичних завдань;

– у рецензії дана оцінка «дуже добре»;

– курсова робота містить незначні помилки граматичного та синтаксичного характеру;

– студент дав послідовні, правильні конкретні відповіді на поставлені запитання при вільному усуненні зауважень про недостатньо повне та незначне висвітлення окремих положень при постановці додаткових запитань, при цьому допустив не більше двох неповних відповідей.

Оцінка «добре» (С):

– студент показав загалом добрі знання всього програмного матеріалу, який застосовувався у курсовій роботі, правильне розуміння сутності і взаємозв’язку явищ (процесів), що розглядаються; уміння самостійно з використанням сучасних методик аналізувати та застосовувати основні положення теорії до вирішення практичних завдань, але припустив низку помітних помилок;

– у рецензії дана оцінка «добре»;

– курсова робота містить помилки граматичного та синтаксичного характеру;

– у процесі написання курсової роботи було допущено порушення строків виконання календарного плану, консультації студент відвідував не регулярно;

– студент дав правильні змістовні відповіді на всі питання, поставлені членами комісії, при цьому допустив не більше трьох неповних відповідей.

Оцінка «задовільно» (D):

– студент показав тверді знання та розуміння матеріалу, який застосовувався у курсовій роботі; правильні таконкретні, без грубих помилок відповіді на поставлені запитання для усунення неточностей і несуттєвих помилок у висвітленні окремих положень при додаткових запитаннях; уміння застосовувати теоретичні знання до вирішення основних практичних завдань; обмежено використовував аналітичний апарат при доведеннях;

– у рецензії дана оцінка «задовільно»;

– курсова робота містить неточності та деякі помилки;

– студент дав правильні змістовні відповіді на всі питання, поставлені членами комісії, при цьому допустив не більше чотирьох неповних відповідей.

Оцінка «достатньо» (Е):

– студент продемонстрував знання та розуміння основного матеріалу, який застосовувався у курсовій роботі; допускав помилки у відповідях на поставлені запитання; уміння застосовувати теоретичні знання до вирішення основних практичних завдань недостатні; обмежено використовує аналітичний апарат у роботі;

– у рецензії на роботу дана оцінка «задовільно» (Е);

– курсова робота містить неточності та деякі помилки;

– поставлені керівником завдання не були виконані вчасно; консультації студент відвідував епізодично;

– дані для виконання роботи отримані не самостійно;

– студент відповів не менш як на 6 запитань за темою роботи, при цьому допустив не більше трьох неправильних відповідей.

Оцінка «незадовільно» (FX):

– студент допускався грубих помилок у відповідях, показав недостатнє розуміння сутності питань, що висвітлюються, невміння застосовувати знання при вирішенні практичних завдань;

– у рецензії на роботу дана оцінка «задовільно» (Е);

– курсова робота містить велику кількість помилок;

– студент регулярно порушував терміни календарного плану виконання роботи і не виконував завдання наукового керівника без поважних причин.

Така курсова робота має бути допрацьована та повторно винесена на захист.

Оцінка «неприйнятно» (F):

– студент не подав на кафедру курсову роботу у встановлений термін.

5 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ


Тема № 1

Розбій (стаття 187 КК).


Задача № 1

Гр. С. – продавець продовольчого магазину – розтратила гроші в сумі 261 тис. грн., що належали товариству «Колосся». Бажаючи сховати нестачу, гр. С. о 2 годині підпалила будинок, на першому поверсі якого знаходився магазин, а на другому – проживали мешканці. Унаслідок пожежі цілком згорів будинок і загинуло двоє дітей, які проживали на другому поверсі, а їх батьки працювали в другу зміну.

Кваліфікуйте дії гр. С.
Задача № 2

Громадянин С. у стані сп’яніння в кафе «Супутник» заважав працівникам міліції: намагався звільнити свого товариша, затриманого за вчинення правопорушення, збивши з ніг одного з працівників міліції.

Як кваліфікувати дії С.?

Література: [9; 12, c. 283–343; 15, c. 342–364; 26–35]

Тема № 2
Крадіжка (стаття 185 КК).
Задача № 1

Завербований іноземною розвідкою Краснов прибув до одного з портів України і зупинився в будинку Боровського.

Побачивши жадібність того до грошей, Краснов натякнув, що прибув з-за кордону нелегально для збирання шпигунських відомостей, і відразу вручив за користування квартирою 300 доларів. Проживаючи на квартирі Боровського, Краснов відвідував кафе, закусочні, де намагався знайомитися з працівниками режимного заводу. Він увійшов у довіру до Черненка, якому за чаркою «зізнався» в тому, що спекулює валютними цінностями, і дав 50 доларів у борг. У розмові з новим «другом» Черненко виказав таємні дані про оборонний завод, на якому працював.


Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним діям.
Задача № 2

Працівник міліції Лепеха затримав неповнолітнього бешкетни­ка Льовочкіна і доставив його до відділення міліції. Батьки Льовочкіна були оштрафовані, через що батько побив сина. Вирішивши помститися Лепесі, Льовочкін підмовив трьох своїх знайомих і вони, вистеживши міліціонера на пляжі, несподівано напали на нього і побили. Двоє нападників були віком 15 років і двоє – 17 років.

Кваліфікуйте дії нападників.

Література: [9; 12, c. 283–343; 15, c. 342–364; 26–35]

Тема № 3
Бандитизм (стаття 257 КК).
Задача № 1

Водій Лазько на підставі товарно-транспортної накладної перевозив сільськогосподарську продукцію з поля у сховище. Під час виконання останньої ходки він викрав сільськогосподарську продукцію на суму 762 гривні.

Кваліфікуйте дію Лазька.

Задача № 2

Охрименко та Осипенко ввечері прийшли додому до Зощенка та почали вимагати, щоб останній повернув борг у сумі 5000 гривень сестрі Охрименка. Строк сплати боргу згідно з укладеним договором позики закінчився 3 місяці тому. Зощенко пообіцяв через тиждень повернути борг, але обіцянки не виконав. Охрименко та Осипенко прийшли до Зощенка та побили його, примушуючи виконати свої зобов’язання, тобто повернути борг. Зощенку були заподіяні легкі тілесні ушкодження, що потягли за собою короткочасний розлад здоров’я.Чи є в діях Охрименка та Осипенка склад злочину?

Література: [9; 12, c. 419–435; 15, c. 532–568; 26–35]
Тема № 4
Зґвалтування (стаття 152 КК).
Задача № 1

Ілясов, Романченко і Воронецький на квартирі останнього розпивали спиртні напої. Між Ілясовим та Романченком виникла сварка, а далі – бійка, під час якої Романченко спричинив Ілясову легкі тілесні ушкодження без розладу здоров’я. Бійку було припинено Воронецьким. Випивка тривала. Збираючись іти до­дому, Ілясов не знайшов свого шкіряного пальта і запідозрив, що його сховав Романченко, щоб потім забрати собі. Обурений такою підозрою, Романченко накинувся з кулаками на Ілясова. Щоб заспокоїти Романченка, Воронецький та Ілясов зв’язали йому руки і ноги. Озлоблений на Романченка, Ілясов затяг його на кухню, де протягом тривалого часу завдавав у різні частини тіла ударів руками, ногами, а також ременем з металевою пряжкою, душив його цим ременем. Ілясов спричинив Романченку численні двосторонні переломи ребер, крововиливи в ділянці грудної клітки, на серцевій сумці, гіпофізі, сонячному сплетінні, оболонках і тканинах головного мозку та внутрішній оболонці серця. Від одержаних ушкоджень, що потягли за собою тяжкий травматичний шок і жирову емболію малого кола обігу, Романченко на місці вчинення злочину помер.

Дайте кримінально-правову оцінку зазначеним діям.
Задача № 2

Працівник міліції Придвора затримав Соловко як підозрювану у вчиненні крадіжки хлібопродуктів на хлібзаводі. Соловко зауважила про безпідставність його підозр. Тоді Придвора образив Соловко та двічі вдарив її по обличчю.

Чи є в діях Придвори склад службового злочину і якого саме? Чи зміниться кримінально-правова оцінка його дій, якщо буде встановлено, що Соловко справді вчинила крадіжку на хлібзаводі?

Література: [9; 12, c. 239–254; 15, c. 286–293; 26–35].

Тема № 5
Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (стаття 153 КК).
Задача № 1

Гр. Єсипов систематично займався гомосексуальною проституцією, втяг у це заняття ще двох неповнолітніх чоловічої статі, керував їхньою «діяльністю», вилучаючи левову частку «зароблених» ними грошей. Клієнтів Єсипов і підлітки приводили до квартири Єсипова або ще до однієї квартири, яку він наймав, де й влаштовували оргії.

Дайте кримінально-правову оцінку ситуації.
Задача № 2

Дяченко, попереджений про звільнення з посади програміста АЕС за порушення трудової дисципліни, з мотивів помсти підмовив свого колишнього співробітника Бурого закласти в контрольно-захисну комп’ютерну систему АЕС шкідливу комп’ютерну програму, яка повинна була вимкнути систему в день звільнення Дяченка. Закладення програми було виявлене адміністратором комп’ютерної мережі АЕС і зупинці системи захисту вдалося запобігти.

Кваліфікуйте дії Дяченка і Бурого.

Варіант. Захисник Бурого в процесі досудового слідства довів, що шкідлива комп’ютерна програма не є комп’ютерним вірусом.

Чи підлягають кримінальній відповідальності у такому випадку Дяченко та Бурий?

Література: [9; 12, c. 239–254; 15, c. 286–293; 26–33].
Тема № 6

Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (стаття 1141).
Задача № 1

Гр. Поклад був провідним конструктором КБ, яке розробляє нові зразки космічних об’єктів, зокрема і ті, що мають секретний характер, віднесений до державної таємниці.

Одного разу, вирушаючи на дачу, він взяв із собою малогабаритний прилад, дані про який були віднесені до державної таємниці. У дорозі його машину занесло, вона перекинулася, і Поклад знепритомнів. Коли він отямився, з машини було викрадено кілька речей, у тому числі і зазначений прилад.Дайте правову оцінку ситуації, що склалася.
Задача № 2

Гр. Малишева, яка мала двох малолітніх дітей, працюючи завідувачем магазину на селі, усунулася від роботи. За неї часто працював її чоловік, який приймав і продавав товари, здавав виторг і готував звіти, відпускав товар у роздрібні торговельні точки тощо. Сама Малишева за звітністю не стежила, облік товарно-матеріальних цінностей вела погано, у результаті у неї виявлена нестача товару на суму 113 тис. грн. Малишева засуджена за ч. 2 ст. 364 КК.

Чи правильне рішення суду?

Література: [9; 12, c. 398–418; 15, c. 485–531; 26–35]
Тема № 7

Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (стаття 262 КК).


Задача № 1

Таран, скориставшись тим, що Січук була у стані сп’яніння, із застосуванням фізичного насильства вступив з нею в статеві зносини. Коли потерпіла після зґвалтування погрозила йому, що заявить в органи міліції, Таран вбив її, а труп спалив з метою приховання вбивства.

Кваліфікуйте дії Тарана.

Задача № 2

Разін у стані алкогольного сп’яніння почав вимагати від продавця фірми “Реґіна” Бонар, щоб вона відчинила вхідні двері до кіоску. Одержавши відмову, Разін почав нецензурно лаятись, стукав по кіоску, розбив скло, що впало на руку Бонар. Потерпілій було заподіяно легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я. Фірмі «Реґіна» було заподіяно шкоду на суму 195 гривень.Кваліфікуйте дії Разіна.

Література: [9; 12, c. 419–435; 15, c. 532–568; 26–35].
Тема № 8
Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості (стаття 155 КК).
Задача № 1

Контроль за ходом і якістю проведення будівництва та виконанням електромонтажних робіт у будівлі універмагу, що реконструювався, здійснювали громадяни Березняк (головний інженер будівельної дільниці) і Татьків (майстер цієї ж дільниці). Електромонтажні роботи вони виконували з грубим відхиленням від затвердженого проекту. Марка дроту не відповідала проектній. Освітлювальна мережа була змонтована з великим електронавантаженням, що унеможливило захист під час перевантаження лінії. Світильники були прикріплені до стелі на дерев’яних брусах без відповідної ізоляції.

У результаті цих порушень в універмазі сталася пожежа, що завдала шкоди на суму 713 тис. грн.Вирішіть питання про відповідальність Березняка та Татьківа.
Задача № 2

Злочинна група з чотирьох чоловік за попередньою змовою незаконно відкрила валютні рахунки в кількох обласних філіях комерційних банків «Правексбанк», «Мрія-банк», «Приватбанк», а потім отримала та привласнила 69500 доларів США. Зазначені кошти були переказані на валютні рахунки, відкриті на підставних осіб з «Комерсбанку» м. Франкфурт-на-Майні (Німеччина), шляхом підробки платіжних доручень клієнтів «Комерсбанку».

Кваліфікуйте дії членів зазначеної групи.

Література: [9; 12, c. 239–254; 15, c. 286–293; 26–35].
Тема № 9

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів (стаття 199 КК).Задача № 1

Самойленко, раніше судимий за крадіжки індивідуального майна громадян (судимості не зняті і не погашені), прийшов до гуртожитку, де мешкала його знайома Петрашевська. Однак останньої в кімнаті не було. Сподіваючись, що вона зайшла до когось із дівчат, Самойленко став відчиняти двері інших кімнат, але там нікого не було. Виходячи з однієї із кімнат, Самойленко побачив на тумбочці норкову шапку вартістю 1210 гривень, яку він викрав, і пішов з гуртожитку.Кваліфікуйте дії Самойленка.

Задача № 2

Заставенко І., працюючи бухгалтером малого приватного підприємства «Легіон», за вказівкою директора підприємства Заїки В., протягом 2015 року шляхом перекручення бухгалтерського обліку та звітності знижував розмір утриманого прибутку. Унаслідок цього не був сплачений податок на загальну суму 1 923 528 грн.Кваліфікуйте дії Заставенка І. та Заїки В.

Література: [9; 12, c. 344–397; 15, c. 365–384; 26–35].

Тема № 10
Контрабанда (стаття 201 КК).
Задача № 1

Директор приватного підприємства Петренко звернувся в один з комерційних банків з проханням надати його підприємству кредити, маючи мету придбати устаткування для виробництва. При цьому він подав до банку всі необхідні документи. Під час перевірки поданих документів з’ясувалося, що довідка про фінансовий стан підприємства не відповідає дійсності, баланс підприємства має від’ємне сальдо, раніше отримані кредити не повернуті, відсотки за ними не сплачуються, майно, що пропонувалось під заставу, вже закладено.

Кваліфікуйте дію Петренка.

Задача № 2

Щенківський та Зосименко, знаходячись в стані сп’яніння, зупинили автомобіль, яким керував Ленюк, і попросили підвезти їх до залізничного вокзалу. Під час руху вони, погрожуючи ножами, висадили водія з машини, а самі поїхали до сусіднього міста. Коли закінчилось пальне, машину покинули. Під час слідства було встановлено, що Щенківський і Зосименко заволоділи автомобілем лише з метою доїхати до сусіднього міста, де збиралися його залишити.Кваліфікуйте дії Щенківського та Зосименка.

Література: [9; 12, c. 344–397; 15, c. 365–384; 26–35].
Тема № 11

Погроза або насильство щодо журналіста (стаття 3451).Каталог: new -> metod
metod -> Методичні вказівки щодо семінарських занять, самостійної роботи з навчальної дисципліни «психологічна служба»
metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінально-виконавче право»
metod -> Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальних програм з дисципліни «Психологічні основи проведення ділових ігор»
metod -> 2 Перелік практичних занять, тем і питань для самостійного опрацювання
metod -> Додаток а зразок оформлення титульної сторінки
metod -> Концепція соціальної адекватності менеджменту
metod -> Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «соціальне страхування»
metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «фінансова діяльність суб’єктів господарювання»
metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «економіка підприємства»
metod -> Методичні вказівки щодо практичних занять І самостійної роботи з навчальної дисципліни „ кримінологія для студентів денної та заочної форм навчання

Скачати 496.64 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка