Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „ міжнародний менеджмент для студентів заочної форми навчання зі спеціальностіСкачати 230.11 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір230.11 Kb.
#10795
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Методичні ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

8.050107 — „ ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”КРЕМЕНЧУК 2007


Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Міжнародний менеджмент” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 — „Економіка підприємства”

Укладачі доц. Маслак О.І.

старш. викл. Н.Є. Гришко

Рецензент к.т.н., доц. В.Є. Черніченко

Кафедра економіки

Затверджено методичною радою КДПУ


Протокол №___ від ____________2007 р.

Заступник голови методичної ради доц. С. А. СергієнкоЗМІСТ

Вступ.............................................................................................................................4

1 Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання щодо виконання контрольної роботи..................................................................................5

1.1 Загальні положення ..............................................................................................5

1.2 Завдання щодо виконання контрольних робіт...................................................6

2 Контрольні запитання до заліку з навчальної дисципліни „Міжнародний менеджмент”..............................................................................................................14

Список літератури.....................................................................................................16ВСТУП
Метою дисципліни „Міжнародний менеджмент” є формування системи теоретичних знань та практичних навичок з управління діяльністю міжнародних організацій.

Предмет: система управлінських відносин, методів та інструментів у міжнародних корпораціях.

Завдання вивчення курсу „Міжнародний менеджмент”:

 • вивчення сучасних теоретичних основ і середовища міжнародного менеджмента;

 • засвоєння технологій управління міжнародними корпораціями;

 • вивчення методів розв’язання ключових проблем розвитку за умов глобалізації;

 • формування вмінь застосовувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту на українських підприємствах

Заняття з дисципліни „Міжнародний менеджмент” проводяться у формі лекцій і практичних занять. Окремо деякі розділи виносяться на самостійне опрацювання студентами.

У результаті вивчення дисципліни „Міжнародний менеджмент” студент повинен знати: систему інститутів та інструментів регулювання міжнародної діяльності; конракти міжнародної діяльності; організацію експортно-імпортних операцій організацію маркетингових досліджень на міжнародному ринку; стимулювання та захист іноземних інвестицій; міжнародні фінансові організації; планування ринкової стратегії фірми; визначення цінової політики.У результаті вивчення дисципліни „Міжнародний менеджмент” студент повинет вміти: складати бізнес-план; здійснювати механізм розрахунків міжнародних операцій; здійснювати інвестиційний аналіз капіталовкладень; здійснювати фінансовий аналіз інвестиційних проектів.

1 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1.1 Загальні положення


 1. Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт знаходяться в бібліотеці корпусу № 5 КДПУ.

 2. Метою виконання контрольної роботи є набуття навичок для роботи з науковою літературою, підручниками, посібниками, газетними та журнальними статтями, іншими джерелами. Студент повинен коротко викласти зміст вибраної теми, проаналізувати питання і визначити своє бачення проблеми.

 3. Вибір теми контрольної роботи. Варіант контрольної роботи слід визначити за двома останніми цифрами залікової книжки за допомогою наведеної таблиці:

  № вар

  Дві останні цифри залікової книжки

  №1

  00

  91

  89

  54

  28

  16

  56

  17

  68

  18

  №2

  39

  83

  93

  27

  10

  55

  13

  69

  15

  64

  №3

  79

  92

  80

  53

  44

  45

  57

  04

  36

  06

  №4

  52

  88

  95

  01

  24

  03

  29

  46

  26

  70

  №5

  09

  94

  84

  75

  74

  34

  58

  35

  66

  19

  №6

  38

  86

  81

  33

  43

  11

  59

  14

  47

  63

  №7

  51

  96

  90

  08

  48

  73

  07

  60

  05

  65

  №8

  22

  85

  87

  77

  42

  32

  49

  21

  40

  62

  №9

  78

  97

  82

  50

  02

  12

  71

  25

  61

  67

  №10

  23

  99

  98

  76

  31

  72

  20

  37

  30

  41

 4. Вимоги щодо оформлення контрольної роботи. Робота повинна бути виконана в учнівському зошиті або на аркушах форматом А4. Обсяг роботи 15-20 аркушів. Титульна сторінка повинна бути оформлена за таким зразком:

КОНТРОЛЬНА РОБОТА


з дисципліни „Міжнародний менеджмент”

студента групи ________

______________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

 1. У правому нижньому кутку вкажіть домашню адресу. У верхньому правому кутку – номер залікової книжки.

 2. На першій сторінці необхідно вказати тему контрольної роботи, її план та список використаної літератури.

 3. Підготовлена робота висилається або здається на кафедру “Економіка” (315314, Кременчук, бул. Пушкіна, 3, КДПУ, корпус № 5, к.5409) не пізніше як за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси ВНЗ обовязково вказати і прізвище, імя та по батькові викладача, який читає курс .

 4. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до здачі заліку.

 5. Мовою написання контрольної роботи повинна бути українська. Але студенти, які не володіють вільно українською мовою, можуть виконати її російською.1.2 Завдання щодо виконання контрольних робіт

Варіант №1


Тема 1 Суть і характерні риси міжнародного менеджменту

 1. Еволюція поглядів на управління міжнародною діяльністю.

 2. Функціональний та предметний підходи в менеджменті

 3. Міжнародна діяльність в Україні

 4. Принципи міжнародної діяльності

 5. Предмет та завдання курсу

Задача

Визначити сьогоднішню вартість внеску, який через Т років складатиме 8 грошових одиниць при нарахуванні р відсотків у рік.

Початкові дані наведено у таблиці 1.

Таблиця 1Показники

Варіант

1

2

1. Майбутня вартість платежів, грн.

15 000

20 000

Загальна кількість періодів виплат (надходжень)

3

4

Постійна процентна ставка,%

20

18


Література: [1, С.6-10; 2, С. 7-14; 4, С.4-8; 5, С.5-15 ; 6, С. 7-18]

Варіант №2


Тема 2 Середовища міжнародного менеджменту

 1. Засоби міжнародного менеджменту на національному рівні

 2. Інструменти державного регулювання фінансових потоків

 3. Багатосторонні міжнародні інститути регулювання

 4. Напрямки міжнародного менеджменту: середовище міжнародного маркетингу, система міжнародної торгівлі, економічне середовище, політико-правове середовище, культурне середовище.

Задача

Оцінити економічну доцільність інвестиційного проекту за внутрішньою нормою доходності, якщо ринкова норма доходу становить 15%. Початкові дані наведені в табл. 2.

Таблиця 2


Показники

Варіант

1

2

1. Витрати по проекту, грн.

- 3 120

- 1 487

2. Доходи за 1-й рік, грн.

978

264

3. Доходи за 2-й рік, грн.

567

107

4. Доходи за 3-й рік, грн.

749

902

5. Доходи за 4-й рік, грн.

1 812

695

6. Доходи за 5-й рік, грн.

564

478


Література: [1, С.25-38;3, С. 18-26; 4, С.34-58; 6, С. 40-56; 8, С. 20-31]

Варіант №3


Тема 3 Стратегічне планування в міжнародних корпораціях

 1. Зміст і послідовність стратегічного планування.

 2. Розробка стратегії поведінки корпорації на міжнародному ринку.

 3. Процес стратегічного планування.

 4. Місії і цілі корпорації.

 5. Аналіз зовнішнього середовища.

 6. Аналіз сильних і слабких сторін організації

Задача

Порівняти три варіанти інвестицій за терміном окупності

Початкові дані наведені в таблиці 3.

Таблиця 3Показники

Варіант

1

2

Норма дисконтування, %

12

10

1-й проектВитрати щодо проекту, грн.

-240

-210

Щорічні надходження, грн.

79

84

2-й проектВитрати щодо проекту, грн.

-290

-390

Щорічні надходження, грн.

87

106

3-й проектВитрати щодо проекту, грн.

-340

-370

Щорічні надходження, грн.

112

125


Література: [1, С. 98-125; 2, С. 66-78; 15, С.114-132]

Варіант №4


Тема 4 Прийняття рішень в міжнародних корпораціях

 1. Асортиментна політика.

 2. Придбання фондів

 3. Розміщення ліквідних активів.

 4. Сфери міднародного бізнесу

Задача

Розрахувати, яка сума буде на рахунку, якщо внесок розміром Р грошових одиниць розміщений під р % річних на Т років, а відсотки нараховуються кожні півроку.

Початкові дані наведено в таблиці 4.

Таблиця 4Показники

Варіант

1

2

1. Поточна вартість платежів, грн.

1 000

1 110

2. Кількість років виплат (надходжень)

4

7

3. Постійна процентна ставка, %

9

10


Література: [5, С. 58-75; 6, С. 39-56; 7, С. 46-60 ]

Варіант №5


Тема 5 Організаційний розвиток міжнародних корпорацій

 1. Основні види міжнародної діяльності

 2. Регулювання міжнародної діяльності

 3. Чинники управління міжнародною діяльністю

 4. Організаційна структураміжнародних корпорацій і культура їх діяльності

Задача

Яку суму необхідно вносити кожного місяця на рахунок, щоб через Т років отримати 5 грошових одиниць, якщо річна процентна ставка складає р %.

Початкові дані наведені в таблиці 5.

Таблиця 5Показники

Варіант

1

2

1. Майбутня вартість платежів, грн.

10 000

9 500

Термін виплат (надходжень), років

3

2

3. Річна процентна ставка, %

18,6

13,5


Література: [1, С.35-59; 5, С. 133-145; 6, С. 57-68]

Варіант №6


Тема 6 Управління людськими ресурсами міжнародних корпорацій

 1. Сутність управління персоналом

 2. Структура управління персоналом

 3. Чинники управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях: розбіжностіринків праці, проблеми переміщення робочої сили, стиль і практика управління, національна орієнтація, контроль

 4. Мотивація персоналу

Задача

Визначити сьогоднішню вартість внеску, який через Т років складатиме 8 грошових одиниць при нарахуванні р відсотків у рік.

Початкові дані наведено у таблиці 6.

Таблиця 6Показники

Варіант

1

2

1. Майбутня вартість платежів, грн.

21 000

25 000

Загальна кількість періодів виплат (надходжень)

4,5

5

Постійна процентна ставка,%

16

22


Література: [4, С. 85-96; 5, С. 102-113; 6, С. 69-80]

Варіант №7


Тема 7 Керування і комунікації в міжнародних корпораціях

 1. Характеристика апарату управління в міжнародних корпораціях

 2. Поняття та загальна характеристика керування

 3. Форми влади

 4. Теорії лідерства

 5. Стилі керування

 6. Ситуаційні підходи до ефективного керування

 7. Адаптивне керування

 8. Особливості японської системи керування

 9. Поняття і загальна характеристика комунікації

 10. Інформація, її види та роль в міжнародному менеджменті

 11. Комунікаційний процес

Задача

Оцінити економічну доцільність інвестиційного проекту за внутрішньою нормою доходності, якщо ринкова норма доходу становить 15%. Початкові дані наведені в табл. 7.

Таблиця 7


Показники

Варіант

1

2

1. Витрати по проекту, грн.

- 3 456

- 2 470

2. Доходи за 1-й рік, грн.

1 790

867

3. Доходи за 2-й рік, грн.

597

567

4. Доходи за 3-й рік, грн.

1 402

846

5. Доходи за 4-й рік, грн.

987

789

6. Доходи за 5-й рік, грн.

287

356


Література: [4, С.59-85; 5, С. 76-101; 6, С. 81-110 ]

Варіант №8


Тема 8 Контроль і звітність міжнародних корпорацій

 1. Поняття, зміст і види контролю

 2. Процес контролю

 3. Забезпечення ефективності контролю

 4. Система контролю виробничих процесів міжнародних корпорацій

 5. Платіжний баланс і його основні розділи

Задача

Порівняти три варіанти інвестицій за терміном окупності

Початкові дані наведені в таблиці 8.

Таблиця 8Показники

Варіант

1

2

Норма дисконтування, %

11

9

1-й проектВитрати щодо проекту, грн.

-276

-429

Щорічні надходження, грн.

98

200

2-й проектВитрати щодо проекту, грн.

-345

-286

Щорічні надходження, грн.

142

90

3-й проектВитрати щодо проекту, грн.

-327

-395

Щорічні надходження, грн.

100

167


Література: [4, С. 86-102; 5, С.114-128; 6, С. 111-131]

Варіант №9


Тема 9 Торговельні операції міжнародних корпорацій

 1. Основні методи операцій з експорту і імпорту товарів

 2. Загальні принципи організації і управління виробничо-збутовою діяльністю міжнародних корпорацій

 3. Організація експортних операцій

 4. Організація торгового апарату міжнародних корпорацій для імпортних операцій

 5. Торгово-посередницькі операції

 6. Організаційні форми торгово-посередницьких операцій: торгові фірми, комісійні фірми, агентські фірми, брокерські фірми, фектори

Задача

Розрахувати, яка сума буде на рахунку, якщо внесок розміром Р грошових одиниць розміщений під р % річних на Т років, а відсотки нараховуються кожні півроку.

Початкові дані наведено в таблиці 9.

Таблиця 9Показники

Варіант

1

2

1. Поточна вартість платежів, грн.

2 000

840

2. Кількість років виплат (надходжень)

5

2

3. Постійна процентна ставка, %

12

15


Література: [6, С. 153-178]

Варіант №10


Тема 10 Інвестиційні операції міжнародних корпорацій

 1. Інвестицій та інвестиційні інституції

 2. Чинники отримання прибутку від прямих іноземних інвестицій

 3. Оподаткування у залученні та використанні прямих іноземних інвестицій

 4. Податкові стимули, їх типи та зміст

 5. Ухилення від сплати податків із використанням податкових канікул

 6. Міжнародні аспекти податкових стимулів

 7. Інвестиційний аналіз капіталовкладень

 8. Фінансовий аналіз інвестиційних проектів

Задача

Яку суму необхідно вносити кожного місяця на рахунок, щоб через Т років отримати 5 грошових одиниць, якщо річна процентна ставка складає р %.

Початкові дані наведені в таблиці 10.

Таблиця 10Показники

Варіант

1

2

1. Майбутня вартість платежів, грн.

8 000

5 200

Термін виплат (надходжень), років

1

2

3. Річна процентна ставка, %

14,5

18,3


Література: [4, С.120-136; 6, С. 132-152 ]

2 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”


 1. Суть та особливості еволюції поглядів на міжнародну діяльність

 2. Особливості міжнародної діяльності в Україні

 3. принципи та підходи в міжнародному менеджменті

 4. Середовище міжнародного маркетинку як напрямок міжнародного менеджменту

 5. Система міжнародної торгівлі

 6. Інструменти та інститути регулювання міжнародного менеджменту

 7. Сутність та зміст стратегічного планування

 8. Вибір та розробка стратегії поведінки корпорації на міжнародному ринку

 9. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища фірми

 10. особливості прийняття рішень в міжнародних корпораціях

 11. Вибір асортиментної політики корпорації

 12. особливості розміщення ліквідних активів

 13. Види міжнародної діяльності

 14. Ключові чинники управління мжнародною діяльністю

 15. Культура діяльності міжнародної корпорації

 16. Особливості організаційної структури міжнародної корпорації

 17. Суть та структура управління персоналом

 18. Контроль за людськими ресурсами в міжнародних корпораціях

 19. Позбіжності міжнародних ринків праці

 20. Стиль і практика управління персоналом у міжнародних корпораціях

 21. Загальна характеристика керування у міжнародних корпораціях

 22. Форми влади та стилі керування у міжнародних корпораціях

 23. Підходи до ефективного керування у міжнародних корпораціях

 24. Роль та види інформації у міжнародному менеджменті

 25. Загальна характеристика комунікацій та комунікаційного процесу

 26. Сутність та основні підрозділи платіжного балансу

 27. Необхідність, зміст та види контролю в міжнародних корпораціях

 28. Методи операцій з експорту товарів

 29. Загальні принципи управління виробничо-збутовою діяльністю міжнародних корпорацій

 30. Організація експортних та імпортних операцій

 31. Здійснення торгово-посередницьких операцій

 32. Особливості діяльності торгово-посередницьких фірм та міжнародному ринку

 33. Фектори як організаційна форми торгово-посередницький операцій

 34. Основні чинники отримання прибутку від прямих інозумних інвестицій

 35. Зміст та типи податкових стимулів

 36. Особливості оподаткування при залученні прямих іноземних інвестицій

 37. Фінансовий та інвестиційний аналіз капіталовкладень

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Основна

 1. Белошапка В.А. Транснациональные корпорации в международном бизнесе. -К.: КГЗУ, 1994.

 2. Даниелс Джон Д. Международный бизнес: Пер. с англ. -М.: Дело ЛТД, 1998.

 3. Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економічна інтеграція. - К.: КДЕУ, 1996.

 4. Панченко Є.М. Міжнародний менеджмент: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 1996

 5. Родченко В.В. Международный менеджмент: Учебное пособие для вузов. – К., Знання, 2000

 6. Савенков В.А., Федоров В.А., Бежцерковский В.И. Организация внешнеэкономической деятельности на предприятии: Учебное пособие. – Тула, 1997

Додаткова

 1. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. – К.: Знання, 1990.

 2. Дэниелс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: Внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ. - М.: Дело Лтд, 1994. - с. 329-332.

 3. Киреев А. Международная экономика. - М.: " Международные отношения", 1997.

 4. Карлберг Конрад Бізнес-аналіз за допомогою Excel. – К.: Діалектика, 1997. – 448 с.

 5. Макмиллан Ч. Японская индустриальная система: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1998

 6. Поручник А.М. Интеграция Украины в мировое хозяйство. - К.: КГЭУ, 1994

 7. Роджерс Ф. Дж. ИБМ: Взгляд изнутри: Человек – фирма – маркетинг: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990

 8. Сірка А. Як робити бізнес з американцями і канадцями. – К.: КНЕУ, 1990

 9. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навчальний посібник / Під заг.ред. Кредісова А.І. – К.: ВІРА-Р, 2002

 10. Энг М.В. Мировый финансы: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1998

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Міжнародний менеджмент” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 8.050107 — „Економіка підприємства”
Укладачі доц. Маслак О.І.

старш. викл. Н.Є. Гришко

Відповідальний за випуск зав. кафедри економіки О. І. Маслак

Підп. до друк.________ Формат 60 х 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад ______ прим. Зам. № ________. Безкоштовно

Видавничий відділ КДПУ39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20Каталог: new -> metod
metod -> Методичні вказівки щодо семінарських занять, самостійної роботи з навчальної дисципліни «психологічна служба»
metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «кримінально-виконавче право»
metod -> Методичні вказівки розроблено відповідно до навчальних програм з дисципліни «Психологічні основи проведення ділових ігор»
metod -> 2 Перелік практичних занять, тем і питань для самостійного опрацювання
metod -> Додаток а зразок оформлення титульної сторінки
metod -> Концепція соціальної адекватності менеджменту
metod -> Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «соціальне страхування»
metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «фінансова діяльність суб’єктів господарювання»
metod -> Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «економіка підприємства»
metod -> Методичні вказівки щодо практичних занять І самостійної роботи з навчальної дисципліни „ кримінологія для студентів денної та заочної форм навчання

Скачати 230.11 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка