Методичні вказівки щодо семінарських занять, самостійної роботи з навчальної дисципліни «психологічна служба»Скачати 464.83 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір464.83 Kb.
1   2   3   4


Поточний контроль здійснюється викладачами на аудиторних заняттях усіх видів та при перевірці контрольних, розрахункових, графічних робіт, тестів, рефератів, що виконуються під час аудиторних занять та під час самостійної роботи.
ОЦІНЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Таблиця 2
Модуль

Мах

кількість

балів


Вид

навчальної роботиMах

кількість

балів


Виступ на семінарському занятті

10б. х 3 =30
Виконання експрес-завдань на семінарському занятті

5б. х 2= 10

Виконання та захист домашньої аналітичної роботи, написання реферату

10

Присутність на лекції, ведення конспекту

10

Виконання модульної контрольної роботи

20

Усього за модулем

80

Диференційований залік, іспит

20

Усього за семестр

100

Якщо студент отримав за результатами поточного контролю від 75 до 80 балів, то він автоматично отримує додаткові 15 балів.

Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав позитивну оцінку за національною шкалою відповідно до таблиці 3.ВІДПОВІДНІСТЬ РЕЙТИНГОВИХ ОЦІНОК ЗА ОКРЕМІ ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ У БАЛАХ ОЦІНКАМ ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Таблиця 3

Оцінка в балах

Виступ на

семінарському

занятті


Виконання експрес-завдань на семінарському занятті

Виконання та захист домашньої аналітичної роботи, написання реферату

Ведення конспекту

Виконання

модульної

контрольної

роботи


Оцінка

за національною шкалою9-10

5

10

10

18-20

Відмінно

7-8,5

4

9

9

14-17

Добре

6-6,5

3-3,5

8

8

10-13

Задовільно

менше 6

менше 3

менше 8

менше 8

менше 10

Незадовільно


ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАЛІКОВОЇ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ В БАЛАХ ОЦІНЦІ ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
Таблиця 4


Оцінка

в балах за іспитОцінка

за національною шкалою19-20

Відмінно

17-18

Добре

15-16

Задовільно

менше 15

НезадовільноВІДПОВІДНІСТЬ ПІДСУМКОВИХ СЕМЕСТРОВИХ РЕЙТИНГОВИХ ОЦІНОК У БАЛАХ ОЦІНКАМ ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ ТА ШКАЛОЮ ECTS

Таблиця 5Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за

шкалою ЕСТS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

А

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)82-89

Добре

В

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)75-81

С

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)67-74

Задовільно

D

Задовільно

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)60-66

Е

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)35-59

НезадовільноНезадовільно

(з можливістю повторного складання)1-34
F

Незадовільно

(з обов'язковим повторним курсом)


Основою для визначення оцінки на іспиті є рівень засвоєння студентами матеріалу, передбаченого навчальною програмою відповідної дисципліни. При цьому викладач керується такими критеріями:

- оцінку “ВІДМІННО” заслуговує студент, який виявив всебічні, систематичні та глибокі знання навчально-програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання передбачені програмою, який засвоїв основну та знайомий із додатковою літературою, що рекомендована програмою. Як правило, оцінка “відмінно” ставиться студентам, які засвоїли взаємозв'язок основних понять дисципліни в їх значенні для отриманої професії, які виявили творчі здібності в розумінні та використанні навчально-програмного матеріалу;

- оцінку “ДОБРЕ” заслуговує студент, який виявив повне знання навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу, рекомендовану в програмі. Як правило, оцінка “добре” виставляється студентам, які показали систематичні знання з навчальної дисципліни та здібність до їх самостійного поповнення й оновлення в процесі подальшого навчання та професійної діяльності;

- оцінку “ЗАДОВІЛЬНО” заслуговує студент, який виявив знання основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та професійної діяльності, який справляється з виконанням завдань, що передбачені програмою, а також знайомий з рекомендованою літературою. Оцінка “задовільно” ставиться студентам, які допустили похибки у відповіді на заліку, але володіють необхідними знаннями для їх подолання під керівництвом викладача;

- оцінка “НЕЗАДОВІЛЬНО” ставиться студенту, який виявив вади в знаннях основного навчально-програмного матеріалу та допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. Як правило, оцінка “незадовільно” ставиться студентам, які не можуть продовжувати навчання та приступити до професійної діяльності без додаткових занять з відповідної дисципліни.Критерії оцінювання знань студентів розроблені на підставі “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. за №161, а також “Тимчасовим положенням про атестацію студентів”, затвердженого Вченою радою інституту 19 листопада 1996 р. (протокол №3).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Александров А.А. О сотрудничестве врача и психолога в лечебном процессе. - СПб. - 1995. - 170 с.

  2. Аминов Н.А., Молоканов М.В. Социально-психологические предпосылки специальных способностей школьных психологов // Вопросы психологии. 1992. - №1 – 2.

  3. Бардиер Г., Ромазан И., Чередникова Т. Психологическое сопровождение естественного развития маленьких детей. - Кишинев-Санкт-Петербург, 1993. – 91 с.

  4. Бовин Б.Г., Калашников М.О., Беспалова Е.В. Методические рекомендации по психологическому изучению и отбору кандидатов в оперативные службы ОВД. - М., 1995.

  5. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. - К.: Укртехпрес, 1997. – 828 с.

  6. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник – К.: Либідь, 2005. –

348 с.

  1. Волкова В.П. Психологическая помощь в центре социального обслуживания пенсионеров и инвалидов // Работник социальной службы». - №3. – 2002.

  2. Гульдан В.В., Назаренко Ю.В. Психологическая служба в системе здравоохранения. Состояние и перспективы // Вопросы психологии» №3. – 1991. – С. 5-9.

  3. Дебольский М.Г. Психологическая служба в уголовно-исполнительной системе. // Преступление и наказание. - №4. - 1995. – С.63-68.

  4. Дубровина И.В., Прихожан А.М. Положение о школьной психологической службе // Вопросы психологии. – 1985. - № 2.

  5. Дуткевич Т.В. Савицька С.В. Практична психологія: Вступ у спеціальність. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 340 с.

  6. Ефимкина Р.П. Детская психология. - Новосибирск: Научно-учебный центр психологии: НГУ, 1995. – 470 с.

  7. Исаев Д.Н. Психопрофилактика в практике педиатра. – Л.: Медицина, 1984. – 192с.

  8. Карлінг П.Дж. Повернення в суспільство: Побудова систем підтримки для людей з психіатричною інвалідністю. - К.: Сфера. - 2001. - 442 с.

  9. Кроник А.А., Ахмеров Р.А. LIFELINE в школе, или как помочь детям справиться с “ударами судьбы”. // LIFELINE и другие новые методы психологии жизненного пути / Под ред. А.А. Кроника. - М., 1993. - С.43-59.

  10. Лютова Е.К. Монина Г.Б. Тренінг общения с ребенком (период раннего детства). – СПб.: Речь, 2003. – С. 45-71.

  11. Моховиков А.Н. Телефонное консультирование. – М.: Смысл, 1999. – 410 с.

  12. Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология. – М., Российское педагогическое агентство, 1996. – 374 с.

  13. Овчарова Р. В. Практическая психология образования / Р. В. Овчарова – М.: 2007. – 445 с.

  14. Панок В.Г. Концепція національної соціально-психологічної служби // Педагогіка і психологія. – 1994. - №2. – С. 3 – 10.

  15. Пов'якель Н.І. Блохіна І.О. Психологічні передумови становлення позитивної Я – концепції як базової компоненти професійного самовизначення психолога // Психологія: Зб.наук.пр. – Вип. 2(5). – К.: НПУ, 1999. – С. 177 – 183.

  16. Поляков Ю.Ф. Здравоохранение и задачи психологии. // Психол. журн., 1984 - №2. – С. 68-75.

  17. Потапова А.В. Психологическая служба. Курс лекций. Часть 1. – М.: МОСУ, 2001.

  18. Психологическая консультація / Уоллес В., Холл Д. – СПб.: Питер. – С.259 – 267.

  19. Рабочая книга войскового психолога: модель, алгоритм, технология эффективной профессиональной деятельности / Под общ. ред. Л.Н. Уварова, В.Г. Михайловского. - М.: МО РФ, 1995. – 332 с.

  20. Романова Н.Ф. Психологічні служби системи освіти в Україні: перспектива та особливості розвитку // «Соціальна робота в Україні: теорія і практика», № 3, 2008. – С. 94-102.

  21. Сальникова Л.С. Телефон доверия. – М.: Знание, 1990. – 192 с.

  22. Сидоренко І.С. Актуальні напрямки роботи психолога в організаціях малого бізнесу // Актуальні проблеми психології. Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – Т.4. – К., 2002. – С.211-213.

  23. Старшенбаум Г.В. Психотерапія острого горя // Соц. и клин. психиатрия. – 1994. – №3. – С. 73 – 77.

  24. Стратегія розвитку психологічної служби системи освіти України. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 17 вересня 2004 р. № 734. - «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» №7-8, - 2005.

  25. Фатеев Н.М. Социально-психологический климат в коллективах органов внутренних дел: содержание и методы его изучения. - М.: Академия МВД СССР, 1991. – 75 с.

  26. Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции / О.В. Хухлаева. - М.: 2008. – 202 с.

  27. Чуфаровский Ю.В. Психология в оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов. – М.: Право и Закон, 1996. – 128 с.

  28. Шейнис М.Ю. Рабочая книга психолога организации. – Самара: Изд. дом. «Бахрах-М», 2001. – 224 с.

  29. Юрьева Л.Н. Кризисные состояния. – Днепропетровск.: Арт-Пресс. – 1998. – 155 с.

Методичні вказівки щодо семінарських занять, самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологічна служба» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 7.03010201 - «Психологія»

Укладач: доц., канд.політ.наук О.А.Матета

Відповідальний за випуск: проф., д. пед. наук Т.Б. Поясок

Підп. до др. _______________ Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.
Ум. друк. арк. _________. Наклад _____ прим. Зам. № _______. Безкоштовно.

Видавничий відділ КрНУ

імені Михайла Остроградського

39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 201   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка