Методичні вказівки щодо семінарських занять, самостійної роботи з навчальної дисципліни «психологічна служба»Скачати 464.83 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір464.83 Kb.
1   2   3   4
Тема. Взаємодія науки і практики в психологічній службі

План

 1. Сутність поняття «прикладна психологія».

 2. Відмінність прикладної та практичної психології.

 3. Структурні компоненти прикладної та наукової психології.

Питання для самоперевірки

 1. Дайте характеристику прикладної психології.

 2. У чому полягає відмінність прикладної та практичної психології?

 3. Дайте характеристику наукової психології.
 1. У чому полягає відмінність структури прикладної та наукової психології? Чим це можна пояснити?

Література: [1, с. 44; 6, c.17; 28, c.34].

Самостійна робота № 3

Тема. Основні види роботи практичного психолога та їх взаємодія

План

 1. Професійне призначення та умови використання фахівця професійного напряму «Психологія».

 2. Формування вмінь та навичок практичного психолога.

Питання для самоперевірки

 1. Що таке освітньо-кваліфікаційні характеристики? Для чого вони створюються?

 2. Охарактеризуйте професійне призначення та умови використання фахівця професійного напряму «Психологія».

 3. На яких посадах можуть працювати випускники з професійною кваліфікацією «Психологія»?

 4. Які вміння повинні бути сформовані у фахівця з практичної психології?

Література: [5, с.112; 17, c.240; 32, с.126].

Самостійна робота № 4

Тема. Формування особистості практичного психолога

План

 1. Етапи формування особистості практичного психолога.

 2. Характеристика особистісного етапу формування практичного психолога.

 3. Організація зовнішніх умов формування особистості практичного психолога.

Питання для самоперевірки

 1. Які етапи формування особистості практичного психолога вам відомі?

 2. Охарактеризуйте особистісний етап формування практичного психолога.

 3. Назвіть та охарактеризуйте три блоки організації зовнішніх умов формування особистості практичного психолога.

Література: [5, с.247-255; 21, c.177-183].

Самостійна робота № 5

Тема. Психологічна служба в системі освіти

План

 1. Основні етапи історії розвитку шкільної психологічної служби (ШПС).

 2. Вимоги до організації психологічної служби в системі освіти.

 3. Специфіка змісту та видів діяльності психологічної служби в системі освіти.

Питання для самоперевірки

 1. Охарактеризуйте основні етапи історії розвитку ШПС.

 2. У чому ви вбачаєте роль шкільної психологічної служби?

 3. Які вимоги до організації психологічної служби в системі освіти вам відомі?

 4. Визначте специфіку змісту та видів діяльності психологічної служби в системі освіти.

Література [6, 12, 19, 26, c.94-102].
3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТІВ
Відповідно до повного плану з курсу «Психологічна служба» заплановано написання студентами рефератів. Ця форма самостійного вивчення навчальної дисципліни передбачає дослідження основних питань проблемного матеріалу.

Тематика рефератів віддзеркалює проблеми, що вивчаються в „Психологічних службах”. Тому написання рефератів сприяє зміцненню та поглибленню знань у студентів.

Необхідно пам’ятати, що реферат – це стисле викладення основних наголошень книг, статей з конкретної проблеми. Завдання студентів полягає у вивченні та висвітленні поглядів, ідей різних авторів, у визначенні спільного, що поєднує позиції цих авторів, а також відмінностей, властивих різним поглядам.

Реферати, підготовлені студентами, заслуховуються й обговорюються на семінарських заняттях. Оцінка за реферат виставляється на семінарі й враховується викладачем при визначенні підсумкового контролю. Усі реферати повинні відповідати єдиним вимогам: 1. Реферат повинен бути написаним від руки, чітким, розбірливим почерком, чорнилами (пастою) одного кольору (чорного, синього, фіолетового) або виконаний у вигляді машинописного тексту чи комп’ютерного набору на одній сторінці аркуша формату А4 (210х297 мм).

 2. Конкретний зміст реферату, його структура визначається студентом разом з викладачем. Як правило, реферат має таку структуру:

  • Вступ, де обґрунтовується вибір теми реферату, її актуальність, формулюється основна мета і завдання дослідження.

  • Основна частина, яка складається з двох або трьох розділів. У розділи необхідно вкласти загальні, теоретичні та методичні питання. У наступних розділах розкривається конкретний матеріал, який має практичне значення. З метою більш логічного викладення матеріалу кожен розділ закінчується невеликими висновками.

  • Висновки – заключна, узагальнююча частина реферату, де стисло підбиваються підсумки дослідження, розкривається значення тієї або іншої теорії для сьогодення, міститься особиста позиція автора реферату. Текстова частина реферату завершується списком літератури, де найменування використаних монографій, посібників та статей розташовані в алфавітному порядку за першою літерою прізвища автора.

Наприклад: Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – К.: Укртехпрес, 1997. – 828 с.

У додатках, які надаються наприкінці реферату, наводяться таблиці, ілюстрації та інші допоміжні матеріали.

3. Реферат починається з титульної сторінки. Записи на ньому містяться таким чином:

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Кафедра психології, педагогіки та філософії

-Назва реферату

- Виконав студент групи

Кременчук 2013

4.Вступ, кожний розділ і заключна частина, які розміщуються у вказаній послідовності, починаються з нової сторінки. Заголовки розділів реферативного дослідження слід розміщувати посередині рядка і писати великими літерами без крапки наприкінці й не підкреслюючи. Перенос слів у заголовку не допускається. Відстань між заголовками та наступним рядком повинна дорівнювати пропущеному рядку. Текст розміщується на сторінці, обмеженій полями: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Сторінки нумеруються в правому верхньому кутку арабськими цифрами без крапки наприкінці, додержуючись наскрізної нумерації. Першою сторінкою є титульний аркуш, на ньому номер сторінки не проставляється.

5.На цитати або погляди того чи іншого автора у рефераті треба давати посилання, які робляться мовою оригіналу. При цьому необхідно посилатись на порядковий номер видання у списку літератури та вказувати сторінку. Наприклад: за визначенням Т.С. Яценко, психокорекційний процес має відродити пластичність, мобільність психічної організації суб’єкта й тому зорієнтований на вивчення статичних якостей психіки та виявлення їхніх дисфункцій [4, с.145]. Це означає, що дане видання міститься у списку літератури за порядковим номером – 4. Друга цифра – 145 – означає номер сторінки, звідки взята цитата.

6.Оцінка реферату враховує ступінь розкриття теми, обсяг залученої літератури, змістовність викладення фактів, рівень самостійності міркувань. Важливо, щоб реферат був написаний відповідно до теми, а його структурні підрозділи повністю розкривали проблему дослідження. Також враховуються логічність, послідовність викладення, пропорційність структурних підрозділів (вступ, основна частина, висновки), орфографія та пунктуація, грамотне оформлення (цитати, посилання).


4. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО КОНСПЕКТУВАННЯ РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Одним з видів самостійної роботи студента є підготовка до семінарського заняття. Вивчення рекомендованої літератури передбачає конспектування основних думок, викладених автором у монографії, посібнику, підручнику чи науковій статті. Складання конспекту необхідно вести обдумано, охайно, чітким почерком в окремому зошиті. Можливо, основні моменти виділяти іншим кольором.

Автор «Методичних рекомендацій» пропонує вам наступний план складання конспекту:


 1. Перед складанням конспекту необхідно ретельно ознайомитись з планом семінарського заняття та списком літератури. Переглянути конспект лекцій з даної теми. Відмітити питання, що потребують самостійного вивчення.

 2. Уважно прочитати розділи, які потребують конспектування. При цьому необхідно виділити основну думку автора, його позицію, структуру викладення аргументів. Якщо цього не досягнуто, рекомендований текст потрібно ще раз перечитати.

 3. Підготувавшись до конспектування, студент виписує у зошит лише тези – положення, а не переписує текст. Саме ведення конспекту в формі тез вимагає творчого опрацювання матеріалу та допомагає тривалому його засвоєнню.

 4. Найбільш важливі думки автора можна виписувати в зошит у формі цитат. Цитування вимагає посилання на автора, повну назву його монографії (посібника). Кожна цитата береться в лапки. Після цитати бажано викласти свій висновок, де міститься власна позиція щодо процитованої думки автора.

 5. З того чи іншого питання студенту потрібно переглянути декілька праць і на основі їх позицій, думок сформувати особисту точку зору з конкретної проблеми. При цьому посилання на кожного автора окремо повинно бути обов’язковим.

 6. Ретельно опрацюйте джерела та літературу з потрібного вам питання. Пам’ятайте, що література може бути застаріла та ідеологізована, тому перегляньте обов’язково і сучасні публікації, які належать до вашої проблеми.

 7. Простежте за чіткою систематичністю вашого конспекту. Почніть з чіткого визначення теми та складання плану. В кінці законспектованого матеріалу напишіть джерела та літературу, які були вами використані. Постійне конспектування рекомендованої літератури – запорука успішного вивчення дисципліни „Психологічна служба”.

5. Тестовий контроль оцінки знань

Тестовий контроль оцінки знань з «Психологічної служби» – це лише одна з форм перевірки знань та вмінь студентів з предмету, особливості якого вимагають здатності студентів не тільки орієнтуватись у роботі психологічних служб різних соціальних інститутів, а й розумітися на діяльності та етичних засадах практичного психолога.

Отримані знання студенти виявляють в письмовій, усній формах, беруть участь у дебатах, конференціях, рольових іграх. Тому проводиться тестовий контроль оцінки знань як підготовка до узагальнення результатів першого та другого навчальних модулів.

Тестовий контроль оцінки знань з «Психологічної служби» до першого модулю охоплює перші чотири теми: від загальної теорії, історії виникнення, розвитку і сучасного стану психологічної служби до опису практичного психолога та видів його діяльності.

Тестовий контроль оцінки знань з «Психологічної служби» до другого модулю охоплює питання практичної діяльності психологічної служби на різних рівнях соціального життя та допомагає розкрити знання по 5 – 9 темам курсу.

Тестові завдання розподілені на чотири частини заради об`єктивності оцінювання реальних знань та мають типовий за рівнем складності характер, теж чотирьох рівнів.Частина 1. Алгоритмічний і частково творчий рівень пізнання. Умови виконання завдання: дати коротке визначення понять відповідного модуля.

Пояснення. При визначенні кожного з понять має бути викладено його зміст – сукупність відмінних ознак і визначено об’єм – сукупність предметів (явищ, процесів), відображених у даному понятті. Оскільки різні автори підручників дають різні визначення понять, то при оцінюванні відповіді студента значення має не тільки його здатність відтворити відомі поняття, але й уміння серед існуючих підходів виділити «ключові слова», за допомогою яких висловлювати власні судження щодо предметів, явищ і процесів, їх властивостей, критично осмислити певні погляди.Частина 2. Репродуктивний рівень пізнання. Умови виконання завдання: визначити чи є правильним наведене нижче твердження.

Пояснення. Тестове завдання підготовлене таким чином, що деякі із запропонованих положень є правильними або ж помилковими. Своє ставлення до наведених тверджень студенти виражають відповідно з позначкою «так» або «ні», відображаючи таким чином ступінь оволодіння навчальним матеріалом.Частина 3. Алгоритмічний рівень пізнання. Умови виконання завдання: визначити правильні положення з наведених тестів.

Пояснення. Використання даного покажчика зумовлене тим, що в суспільному житті часто доводиться зустрічатися з вирішеннями завдань, в основу яких покладається використання відомих алгоритмів (принципів, правил, процедур). Уміння вирішувати завдання алгоритмічного рівня, здатність бачити місце інституції психологічної служби у функціональній системі – важливий показник рівня підготовки студентів.Частина 4. Інтелектуально-пошуковий (творчий) рівень пізнання. Умови виконання завдання: „Що буде, якщо?”, „Чому саме так?”, „Чи можливе таке?”, „Які шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми?”. Студентам потрібно викласти власну думку щодо суті запитання.

Пояснення. Вивчення того чи іншого навчального модуля має завершуватись перевіркою здатності студентів до елементарного раціонально-критичного осмислення суспільно-політичних явищ. Праця студента на даному рівні пізнання має сприяти формуванню навичок його громадянського самовираження, засобом чого стає побудова аргументованих гіпотез тих чи інших управлінських рішень. Під час роботи студентів над творчими завданнями аналізується їх здатність розібратися в умовах завдання і знайти нетрадиційне рішення.

Кожне запитання тест-завдання оцінюється в балах, кількість яких залежить від їх складності, а в сумі всі частини завдання складають 12 балів. Завдання першої частини оцінюються по 1 балу за питання, у другій – по 0,5 балів за питання, у третій – по 1 балу, і у четвертій частині – по 2,5 балів за відповідь на одне питання.

Тестові завдання виконуються за двома варіантами, кількість ксерокопій має дорівнювати кількості студентів у групі. Тестування проводиться відповідно до графіка, який доводиться до відома студентів ще на початку навчального семестру. Про модулі, за якими планується проведення тест-контролю, викладач попереджає студентів не пізніше, ніж за тиждень. Для виконання всього тестового завдання надається сорок п’ять хвилин.


Орієнтовані завдання для модульного тест-контролю

Частина 1. Дайте визначення поняття: Національна система соціально – психологічної служби __________; Психологічне консультування ________; Клінічна психологія _____________.

Частина 2. Визначте чи правильно наведене твердження:

1. Робота практичного психолога в середній загальноосвітній школі та школі-інтернат відрізняються. Так Ні.

2. Сучасному стан функціонування сім’ї має критичний характер та навіть має свої показники. Так Ні.

3. Мета психологічних служб не залежить від специфіки їх діяльності.

Так Ні.


4. Теоретичні положення вітчизняної психології, які лежать в основі концепцій психологічної служби - про розвиток і соціальну природу психіки.

Так Ні.


Частина 3. Виберіть правильні відповіді:

1. Підвищення ефективності праці передбачає наступні напрями: (схема Бігелейсен-Желазовського):

А. пристосування техніки до психологічних властивостей людини, пристосування технології до психологічних властивостей людини, пристосування людини до людини, пристосування людини до техніки;

Б. пристосування техніки до психологічних властивостей людини, пристосування технологічних процесів до психологічних властивостей людини, пристосування людини до людини;

В. пристосування техніки до психологічних властивостей людини, пристосування технології до психологічних властивостей людини, пристосування працівника до керівника;2. Чепелєва Н.В. та Пов'якель Н.І. визначили складові моделі особистості практикуючого психолога, серед яких:

А. діяльнісна підструктура особистості;

Б. когнітивна підструктура особистості;

В. емоційна підструктура особистості;

Г. комунікативно-рольова підструктура особистості;

Д. регулятивна підструктура особистості;Е. мотиваційно-цільова підструктура особистості.

Частина 4. Розкрийте питання:

 1. Назвіть та охарактеризуйте ланки, які включає структура психологічної служби.

 2. Проаналізувати особливості роботи психологічної служби у школах – інтернатах для дітей з особливими потребами.


6. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

Змістовий модуль № 1

 1. Історія розвитку психологічної служби в країнах Західної Європи та США.

 2. Розвиток Російської практичної психології.

 3. Актуальність і перспективи діяльності психологічної служби в Україні.

 4. Загальні тенденції розвитку психологічної служби.

 5. Цілі та завдання психологічної служби в системі освіти України.

 6. Поняття та теоретичні основи психологічної служби.

 7. Мета та завдання психологічної служби.

 8. Структура психологічної служби.

 9. Взаємодія науки і практики в психологічній службі.

 10. Національна система соціально-психологічної служби.

 11. Просвітницько-пропагандистська та профілактична робота практичного психолога.

 12. Психологічне консультування.

 13. Психодіагностична робота і психологічна корекція.

 14. Основні види роботи практичного психолога та їх взаємодія.

 15. Завдання психопрофілактичної роботи і способи її здійснення.

 16. Критерії професійної придатності практичного психолога.

 17. Модель особистості практичного психолога.

 18. Обов’язки і права практичного психолога.

 19. Етичний кодекс практичного психолога.

 20. Формування особистості практикуючого психолога у ВНЗ.

Змістовий модуль № 2

 1. Організація та специфіка роботи психологів дитячих психологічних служб.

 2. Основні завдання та методи роботи психолога з батьками.

 3. Вплив сімейних факторів на життєдіяльність дитини, типи сімейного виховання.

 4. Шкільна дезадаптація та фактори ризику її прояву.

 5. Дезадаптація дитини в неповній сім'ї.

 6. Завдання та функції психологічних служб промислових підприємств та організацій бізнесу.

 7. Моделі діяльності практичного психолога в організаціях.

 8. Напрямки роботи психолога на підприємствах малого бізнесу.

 9. Основні форми організації діяльності психологів на підприємстві.

 10. Напрямки діяльності практичного психолога в організаціях.

 11. Основні завдання та функції психолога у медицині.

 12. Психологічна допомога як підтримка пацієнтів медичних закладів.

 13. Обґрунтувати важливість впровадження психологічної служби у закладах охорони здоров'я.

 14. Визначити специфіку завдань психологічної служби в різних закладах охорони здоров'я. Психологічна служба в центрах сім'ї та шлюбу, центрах зайнятості населення.

 15. Профорієнтаційні психологічні центри.

 16. Психологічна служба центрів телефонного консультування.

 17. Напрями роботи психологічних служб різних соціальних інститутів.

 18. Психологічна служба в установах кримінально-виконавчої системи України.

 19. Особливості функціонування психологічної служби в органах внутрішніх справ.

 20. Специфіка роботи психологічної служби установ відбування покарань.

 21. Завдання та функції психологічного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ.

 22. Рекомендації для співробітників, які працюють в екстремальних умовах.


7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ.
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою шкалою (див. таблицю 1), яка у відомості обліку успішності (форма № Н-5.03) доповнюється оцінками за національною системою і за європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS.
Таблиця 1

Шкала оцінок

Оцінка за національною шкалою

Проміжок за накопичувальною бальною шкалою

Оцінка ЕСТS

екзамен

залік

відмінно

зараховано

90 – 100

А

відмінно

добре

82 – 89

В

дуже добре

74– 81

С

добре

задовільно

64 – 73

D

задовільно

60 – 63

Е

достатньо

незадовільно

не зараховано

35 – 59

FX

незадовільно (дозволяється перескладання)

1 – 34

F

неприйнятно (повторне вивчення дисципліни)
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка