Методичні вказівки щодо семінарських занять, самостійної роботи з навчальної дисципліни «психологічна служба»Скачати 464.83 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір464.83 Kb.
1   2   3   4

Взаємодія науки і практики в психологічній службі.

 • Причини розвитку психологічної служби за кордоном.

 • Назвіть теоретичні основи психологічної служби.

 • Порівняти особливості роботи психологічних служб країн Заходу, США та України.

 • Дайте характеристику «актуальному» та «перспективному» напрямам психологічної служби.


  Література: [5, 8,10, 11, 15, 19, 23].
  Семінарське заняття № 2

  Тема. Предмет і завдання психологічної служби

  Мета: визначити поняття, предмет та завдання психологічної служби, особливості організаційної структури.

  План

  1. Поняття та теоретичні основи психологічної служби.

  2. Мета та завдання психологічної служби.

  3. Структура служби.

  Методичні рекомендації:

  У першому питанні слід наголосити на вагомому внеску соціальних служб та необхідності психологічного супроводу діяльності соціальних інститутів. Звернути увагу на поняття соціальної служби та національної системи соціально-психологічної служби. Висвітлити теоретичні положення вітчизняної психології, які лежать в основі концепцій психологічної служби, про розвиток і соціальну природу психіки (Л. І. Божович, Л. С. Виготський, О. В. Запорожець, О. М. Леонтьєв, А. В. Петровський, С. Л. Рубінштейн, Д. Б. Ельконін).  У другому питанні потрібно охарактеризувати основні завдання психологічної служби як галузі професійної діяльності (надання своєчасної допомоги та підтримки; реалізація в роботі з людьми їх можливостей; розвиток індивідуальних особливостей; сприяння психічному, психофізичному та особистісному розвитку людей та ін.) та засоби їх досягнення. Проаналізувати мету психологічних служб, ураховуючи різну специфіку діяльності (дитяча психологічна служба, психологічна служба в економічній сфері, психологічна служба охорони здоров’я, психологічна служба в центрах соціально-психологічної допомоги, психологічна служба у силових структурах).

  У третьому питанні мова йде про функціонування психологічної служби на трьох рівнях (науковий, прикладний, практичний) та особливості організаційної структури психологічної служби, яка включає три ланки – самого психолога, психологічні відділи та центр психологічної служби.  Тема реферату

  2. Поєднання загальних і спеціальних завдань психологічної служби різної специфіки

  Методичні рекомендації: Працюючи над рефератом, студенти повинні зрозуміти актуальність і важливість діяльності психологічних служб в Україні. Охарактеризувати завдання дитячої психологічної служби, психологічної служби в економічній сфері, психологічної служби охорони здоров’я, психологічної служби в центрах соціально-психологічної допомоги, психологічної служби у силових структурах. Прослідкувати їх відмінність та визначити загальні завдання.

  Контрольні питання

  1. Дайте визначення національної системи соціально-психологічної служби.

  2. Чи існує необхідність психологічного супроводу діяльності соціальних інститутів? З чим це може бути пов’язано?

  3. Назвіть основні завдання психологічної служби.

  4. Яка мета об’єднує психологічні служби різної специфіки?

  5. Назвіть та охарактеризуйте ланки, які включає структура психологічної

  служби.

  Література: [1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 28, 34].
  Семінарське заняття № 3

  Тема. Основні види діяльності соціально-психологічної служби

  Мета: проаналізувати діяльність практичного психолога на стадіях профілактичної, консультативної та корекційної діяльності.

  План


  1. Просвітницько-пропагандистська та профілактична робота практичного психолога.

  2. Психологічне консультування.

  3. Психодіагностична робота і психологічна корекція.

  Методичні рекомендації

  Починати підготовку до першого питання потрібно з аналізу основних цілей та видів діяльності практичного психолога. Взаємозв'язок видів та напрямів діяльності практичного психолога. Далі увага має бути зосереджена на необхідності просвітницької роботи в діяльності практичного психолога. Завдання та форми просвітницької діяльності. Розглянути напрями психопрофілактичної роботи за З. Кісарчуком. Звернути увагу на форми психопрофілактичної роботи.

  У другому питанні розглядається специфіка, мета і завдання (Р. С. Нємов) психологічного консультування. Принципи й умови, за яких відбувається реалізація цих принципів. Охарактеризувати види психологічного консультування (інтимно-особистісне консультування, сімейне консультування, психолого-педагогічне, психолого-управлінське консультування, ділове консультування).

  У третьому питанні розглядається реалізація психодіагностичної роботи практичного психолога за допомогою діагностичних методик, етапів, підходів та принципів діагностики. Психокорекція як вид психологічної допомоги, її мета, ознаки й завдання. Способи і прийоми психологічної корекції за С. Б. Бажутіним, Г. Г. Вороніним, І. П. Булахом. Потрібно звернути увагу на особливості психокорекції з дітьми.


  Тема реферату

  3. Інтерв'ю як основний метод психоконсультування

  Методичні рекомендації: Написання реферату потрібно почати з визначення Г. С. Абрамовою інтерв’ю як основного методу психологічного консультування. Необхідно описати покрокову модель інтерв’ю. Проаналізувати позиції, які може займати консультант стосовно клієнта. Стадії інтерв’ю. Етапи мисленнєвого процесу. Структура консультативної взаємодії Філіпа Бурнарда.

  Контрольні питання

  1. Назвіть основні види діяльності практичного психолога.

  2. Проаналізуйте необхідність просвітницької робота психолога.

  3. Зазначте основні напрями психопрофілактичної роботи за З. Кісарчуком.

  4. За яких умов можлива реалізація принципів психологічного

  консультування?

  5. Які існують види психологічного консультування?

  6. Назвіть етапи психодіагностичної роботи.

  7. Охарактеризуйте психокорекцію як вид психологічної допомоги.  1. Проаналізуйте особливості психокорекції з дітьми.

  Література: [5, 11, 17, 24, 27, 32].
  Семінарське заняття № 4

  Тема. Особистість практичного психолога

  Мета: охарактеризувати вимоги, яким має відповідати практичний психолог, визначити його права та обов’язки.

  План

  1. Критерії професійної придатності практичного психолога.

  2. Модель особистості практичного психолога.

  3. Обов’язки і права практичного психолога.  Методичні рекомендації

  У першому питанні потрібно проаналізувати систему вимог до практичного психолога (професійна компетентність, особистісні якості). Особистість психолога-професіонала (Д. Б. Богоявленська, О. Ф. Бондаренко, В. Панко, Н. Чепелєва). Критерії визначення професійної придатності особистості.

  Друге питання присвячене розгляду та характеристиці моделі особистості практичного психолога. Почати потрібно з порівняння характеристик особистості різних фахівців. Модель особистості психолога-практика залежно від його професійно-психологічних завдань (Н. В. Чепелєва, Н. І. Пов'якель, В. Г. Панок та ін.). Складові моделі особистості практикуючого психолога, запропонована Н. В. Чепелєвою та Н. І. Пов'якель (мотиваційно-цільова підструктура особистості, когнітивна підструктура, операційно-технологічна підструктура, комунікативно-рольова підструктура, регулятивна підструктура).

  Розглядаючи третє питання, важливо зрозуміти, що для практичного психолога характерним є пріоритет обов'язків над правами. Права практичного психолога тісно пов'язані з обов'язками, випливають з них і без них реалізовуватись не можуть. Проаналізувати права психолога на прикладі шкільного психолога.  Тема реферату

  4. Етичний кодекс практичного психолога

  Методичні рекомендації: Написання реферату з даної теми вимагає розуміння студентами вимог, які ставляться до моральної сфери особистості психолога. Потрібно звернути увагу на те, що регламентує етичний кодекс, на чому він ґрунтується, ким і коли прийнятий. Розглянути джерела норм етичного кодексу. Розділи етичного кодексу (Відповідальність. Компетентність. Захист інтересів клієнта. Конфіденційність. Етичні правила психологічних досліджень. Кваліфікована пропаганда психології. Професійна кооперація).
  Контрольні питання

  1. Назвіть основні вимоги до психолога як до професіонала.

  2. Назвіть основні якості психолога як особистості.

  3. Охарактеризуйте складові моделі особистості практикуючого психолога.

  4. Які права у практичного психолога?

  5. Які бувають види захисту прав психолога?

  Література: [5, 11, 19, 21, 32].
  Змістовий модуль № 2

  Семінарське заняття № 5

  Тема. Дитяча психологічна служба

  Мета: дослідити специфіку роботи психологів дитячих психологічних служб.

  План

  1. Організація та специфіка роботи психологів дитячих психологічних служб.

  2. Основні завдання та методи роботи психолога з батьками.

  3. Вплив сімейних факторів на життєдіяльність дитини, типи сімейного виховання.

  Методичні рекомендації

  У першому питанні потрібно починати з опису організації робочого кабінету залежно від умов освітньої установи. Урахувати при цьому розташування кабінету та поділ простору на робочі зони. Звернути увагу на специфіку роботи психолога в різних освітніх установах. Особливу увагу приділити своєрідності роботи в закладах інтернатного типу для дітей, позбавлених піклування батьків. Порівняти роботу практичного психолога в середній загальноосвітній школі та школі-інтернаті.

  У другому питанні розглянути основні завдання та зміст роботи психолога з батьками, наголосити на типових проблемах, що потребують психологічного консультування, а також звернути увагу на принципи та напрями консультування із сімейних проблем, психодіагностику сімейних стосунків, практику застосування психологічних консультацій з проблем сім’ї, батьківства, виховання дітей у повних і неповних родинах.

  У третьому питанні описати психологічні проблеми родини (проблеми подружніх стосунків, шлюбно-сімейна мотивація, проблеми стосунків між батьками і дітьми, стилі сімейного виховання, типи неадекватного батьківського ставлення до дітей: потураюча гіперпротекція, домінуюча гіперпротекція, підвищена моральна відповідальність, емоційне відчуження, жорстоке ставлення, гіпопротекція. Реродуктивний характер батьківських установок і стилів виховання. Рольові та міжпоколінні конфлікти. Труднощі та загрози життєдіяльності родини: смерть або зміна соціального статусу одного з членів родини, зрада, фізичне і психічне навантаження у побуті та на виробництві, тривалі конфлікти, різка зміна життєвого стереотипу. Ознаки щасливих та нещасливих, психологічно здорових та психологічно хворих сімей. Типи конфліктних сімей).  Тема реферату

  5. Шкільна дезадаптація та фактори ризику її прояву

  Методичні рекомендації: Роботу над рефератом потрібно починати з поняття «шкільна дезадаптація» та форм її проявів. Описати фактори, що негативно впливають на розвиток дитини, та причини шкільної дезадаптації. Охарактеризувати вікові особливості формування шкільної дезадаптації (дошкільний і молодший шкільний вік, ранній і старший підлітковий, юнацький вік). Порівняти класифікації дезадаптованих школярів за Л. С. Славіним, Н. А. Менчинською, Н. І. Мурчаковским. Наголосити на ролі сім'ї в дезадаптаційних процесах особистості дитини. Описати причини її виникнення. Охарактеризувати можливі форми профілактики шкільної дезадаптації.

  Контрольні питання

  1. Опишіть кабінет шкільного психолога.

  2. У чому полягає своєрідність роботи практичного психолога з дітьми, позбавленими піклування батьків?

  3. Які основні завдання роботи психолога з батьками?

  4. Які існують стилі сімейного виховання?

  5. Опишіть типи конфліктних сімей.

  Література: [3, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 26, 30].
  Семінарське заняття № 6

  Тема. Психологічна служба в економічній сфері

  Мета: розкрити основні завдання діяльності практичного психолога на підприємствах та в організаціях різних форм власності.

  План

  1. Завдання та функції психологічних служб промислових підприємств та організацій бізнесу.

  2. Моделі діяльності практичного психолога в організаціях.

  3. Напрями роботи психолога на підприємствах малого бізнесу.

  Методичні рекомендації

  У першому питанні слід розкрити основні завдання діяльності практичного психолога на підприємстві (робота з персоналом та керівництвом підприємства, організація та проведення рекламних заходів установи) та функції. Наголосити на тому, що завдання та функції психологічної служби підприємства зумовлюють її роботу у двох основних напрямах. Описати їх. Охарактеризувати три рівні функціонування психологічної служби промислового підприємства.

  У другому питанні студенти мають охарактеризувати моделі діяльності психолога в організації за М. Ю. Шейнісом (здійснення науково-методичного забезпечення кадрової та виховної роботи; надання психотерапевтичної допомоги співробітникам; психологічний супровід трудової діяльності працівників).

  У третьому питанні основну увагу потрібно приділити напрямам роботи психолога на підприємствах малого бізнесу (за Сидоренком І. С.). Описати особливості роботи практичного психолога в організації малого бізнесу з:  • керівництвом;

  • персоналом;

  • партнерами і клієнтами;

  • ЗМІ та ін.

  Тема реферату

  6. Характеристика досвіду роботи психологічної служби підприємства

  Методичні рекомендації: Поява перших психологічних служб на промислових підприємствах, причини їх виникнення мета та завдання. Діяльність практичних психологів з підвищення ефективності праці передбачає кілька напрямів (схема Б. Бігелейсен–Желазовського): пристосування техніки до психічних властивостей людини; пристосування технологічних процесів до психічних особливостей людини; пристосування людини до вимог техніки і професійної діяльності; пристосування людини до людини в умовах підприємства. Описати форми організації діяльності психологів на підприємстві.

  Контрольні питання

  1. Визначте завдання та функції психологічної служби на підприємстві.

  2. Охарактеризуйте основні напрями та рівні діяльності практичного психолога на підприємстві.

  3. Які моделі діяльності практичного психолога вам відомі?

  4. Перерахуйте основні напрями діяльності практичного психолога у сфері малого бізнесу та визначте основні завдання діяльності в кожному з них.

  5. Сформулюйте основні вимоги до знань та вмінь практичного психолога у сфері малого бізнесу.

  Література: [21, 23, 28, 34].
  Семінарське заняття № 7

  Тема. Психологічна служба охорони здоров'я

  Мета: обґрунтувати важливість діяльності практичного психолога у закладах охорони здоров′я.

  План

  1. Основні завдання та функції психолога у медицині.

  2. Психологічна допомога як підтримка пацієнтів медичних закладів.

  Методичні рекомендації

  Перше питання передбачає обґрунтування важливості впровадження психологічної служби у заклади охорони здоров'я. Поняття клінічної психології. Діяльність практичного психолога у медицині:

  • діагностична;

  • експертна;

  • корекційна;

  • профілактична;

  • реабілітаційна;

  • консультативна;

  • науково-дослідна.

  Предмет та завдання психолога у медицині.

  У другому питанні мова йтиме про психологічну допомогу як підтримку пацієнтів медичних закладів. Описати найчастіші приводи звернень лікарів до спеціалістів психологічних служб та специфіку роботи психологічної служби в різних закладах охорони здоров'я.  Тема реферату

  7. Психологічна служба в системі охорони здоров'я: стан і

  перспективи

  Методичні рекомендації: Оцінити становище із загальнодоступною медико-психологічною допомогою населенню в Україні та за кордоном. Специфіка роботи дитячої та підліткової медико-психологічної служби. Позалікарняна медико-психологічна допомога та її завдання. Медико-психологічна реабілітація хворих з соматичною і нервово-психічною патологією. Екстрена медико-психологічна допомога. Проаналізувати перспективи розвитку діяльності психологічної служби в системі охорони здоров’я України.

  Контрольні питання

  1. Поясніть поняття «клінічна психологія».

  2. Розкрийте значення функціонування психологічних служб у закладах охорони здоров'я.

  3. Які існують види діяльності психолога у медицині?

  4. Визначіть специфіку завдань психологічної служби у наступних закладах: 1) дитяча районна поліклініка, 2) лікарня швидкої допомоги, 3) центр репродуктивного здоров'я сім'ї, 4) клініка пластичної хірургії, 5) реабілітаційного відділення психіатричної лікарні.

  Література: [1, 8, 22].
  Семінарське заняття № 8

  Тема. Психологічна служба в центрах соціально-психологічної допомоги

  Мета: висвітлити роботу психологічних служб у центрах соціально-психологічної допомоги.

  План

  1. Психологічна служба в центрах сім'ї та шлюбу, центрах зайнятості населення.

  2. Профорієнтаційні психологічні центри.

  3. Психологічна служба центрів телефонного консультування.

  Методичні рекомендації:

  У першому питанні потрібно розглядати типові психологічні проблеми сімей та можливі варіанти їх розв’язання. Наголосити на критичному сучасному стані функціонування сім’ї та визначити їх показники (катастрофічні погіршення матеріального благополуччя сім’ї; відсутність нормальних умов для її життєдіяльності; зниження народжуваності; динаміка розлучень; дисфункційний розвиток сім’ї, що проявляється в підвищенні сімейного напруження, незадоволеності, подавлення почуттів, співзалежності). Традиційні форми роботи з безробітними в умовах служби зайнятості.  Друге питання висвітлює роботу профорієнтаційних психологічних центрів. Робота з профінформацією передбачає вирішення основних завдань (ознайомлення з інформаційним матеріалом; інформування про умови оволодіння професіями; формування позитивного ставлення до різних видів професійної діяльності; формування стійких професійних інтересів і правильно мотивованих професійних намірів та ін.). Поняття «професійна консультація», «профвідбір».

  Стосовно третього питання мова піде про специфіку діяльності психологічної служби центрів телефонного консультування. Потрібно звернути увагу на функціональні обов’язки телефонного консультанта, деякі правила бесіди та відбір і підготовку телефонного консультанта. Охарактеризувати типи дзвінків («мовчазні дзвінки», «замасковані дзвінки», «сексуальні дзвінки»).  Тема реферату

  8. Телефон довіри як специфічна форма надання соціально-психологічної підтримки

  Методичні рекомендації: Працюючи над рефератом, студентам потрібно почати з історії виникнення телефону довіри, з основоположника – англійського священика Чад Вари. Охарактеризувати сучасний стан діяльності телефону довіри. Описати основні напрями роботи (надання екстреної психологічної допомоги; телефонне консультування дітей, підлітків, молоді, дорослого населення з актуальних проблем розвитку особистості; інформаційне консультування). Методи роботи консультанта (п′ятикрокова модель прийняття рішень). Особистість консультанта. Феномен «вигорання».

  Контрольні питання

  1. Назвіть типові психологічні проблеми сучасних сімей.

  2. Які ви знаєте показники критичного стану функціонування сучасних українських сімей?

  3. Специфіка роботи з безробітними.

  4. Охарактеризуйте поняття «професійна консультація» та «профвідбір».

  5. Назвіть правила бесіди по телефону.  Література: [2, 7, 14, 20, 29, 35].
  Семінарське заняття № 9

  Тема. Психологічна служба у силових структурах

  Мета: розглянути основні завдання психологічної служби у силових структурах.

  План

  1. Психологічна служба в установах кримінально-виконавчої системи України.

  2. Особливості функціонування психологічної служби в органах внутрішніх справ.

  3. Специфіка роботи психологічної служби установ відбування покарань.

  Методичні рекомендації

  У першому питанні потрібно розглядати основні завдання та функції (психодіагностична, прогностична, профілактична, корекційна, консультативна, просвітницька) психологічної служби в установах кримінально-виконавчої системи України. Наголосити, що відповідно до покладених на психологічну службу завдань психолог має права і обов’язки. Описати їх.  Друге питання висвітлює специфіку роботи психологічної служби в органах внутрішніх справ. Описати необхідність психологічних служб в органах внутрішніх справ, основні завдання та функції. Перші посади психологів.

  Стосовно третього питання мова піде про основні завдання та функції (психодіагностична, прогностична, профілактична, корекційна, консультативна, просвітницька) психологічної служби установ відбування покарань. Документація психолога. Рекомендації щодо обладнання та використання кімнати психоемоційного розвантаження (ПЕР) в установі виконання покарань. Основні напрями використання кімнати ПЕР.  Тема реферату

  9. Організація професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ до дій в екстремальних умовах

  Методичні рекомендації: Загальна характеристика екстремальних ситуацій в діяльності працівників органів внутрішніх справ (ОВС). Поняття професійної підготовки працівників ОВС та її особливості щодо дій в екстремальних умовах. Психологічні реакції та стани при екстремальних умовах та їх подолання. Методики, які використовуються для дослідження:

  • тест Кетелла;

  • рівень творчих здібностей;

  • чисельні ряди;

  • мотивація;

  • рівень суб’єктивного контролю.

  Контрольні питання

  1. Назвіть функції психологічної служби в установах кримінально-виконавчої системи України.

  2. Описати необхідність психологічних служб в органах внутрішніх справ.

  3. Рекомендації щодо обладнання та використання кімнати психоемоційного розвантаження в установі виконання покарань.  4. Загальні вимоги до обладнання кімнати ПЕР.

  Література: [4, 9, 25, 31, 33].
  2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

  Самостійна робота № 1

  Тема. Загальні тенденції розвитку психологічної служби в Україні

  План

  1. Місце і роль психологічної служби в сучасній Україні.

  2. Напрями психологічних служб в Україні та їх діяльність.

  3. Перспективи розвитку психологічної служби в Україні.

  Питання для самоперевірки

  1. Охарактеризуйте місце і роль психологічної служби в сучасній Україні.

  2. Зазначте напрями психологічних служб в Україні та їх діяльність.

  3. Які перспективи розвитку психологічної служби в Україні?

  4. Які документи законодавчої бази в Україні регулюють діяльність психологічних служб?

  Література: [5, с.48; 11, c.14-28; 19, c. 23].
  Самостійна робота № 2

 • 1   2   3   4


  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка