Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " конструкція двигунів " для студентів денної та заочної форм навчанняСкачати 242.12 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір242.12 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГОМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КОНСТРУКЦІЯ ДВИГУНІВ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 6.070106 – “АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ”

КРЕМЕНЧУК 2011


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисціпліни “Конструкція двигунів” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.070106 – “Автомобільний транспорт”


Укладач старш. викл. А. А. Черниш

Рецензент доц. В. В. Павленко


Кафедра “Автомобілі та трактори”


Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Протокол №_____ від “____” ___________ 2011 року

Заступник голови методичної ради _____________доц. С. А. Сергієнко

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………………3

1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної робот з

навчальної дисципліни …………………………………………………..…………4

2 Перелік тем і питань з навчальної дисципліни для самостійного

опрацювання…………………………………………………………………...…….6

3 Питання до модульного контролю…………………………………………..…14

Список літератури………………………………………………………………….22Вступ
За сучасних умов господарювання роль автомобільного транспорту постійно зростає, що, у свою чергу, викликає зростання вимог до продуктивності рухомого складу, його надійності та ремонтопридатності, до зниження собівартості транспортної роботи, технічного обслуговування та ремонту автомобілів та автомобільних двигунів.

У зв’язку з цим, ще більшого значення набуває вдосконалення конструкції автомобілів та автомобільних двигунів, покращення експлуатаційних якостей автомобілів, технічного обслуговування та ремонту автомобілів.

У сучасних умовах навчання в університеті проводиться за двома формами – денною та заочною. За денною формою навчання студент отримує 50 % інформації на лекціях та лабораторних заняттях. Решту (50 %) інформації студент повинен отримати самостійно, вивчаючи окремі розділи та питання курсу, шляхом конспектування навчальних посібників, підготовки до лабораторних занять та виконання контрольних завдань з курсу. При самостійній підготовці студент повинен використовувати необхідні навчальні матеріали та засоби: навчальну літературу, методичні вказівки, технічні засоби на ЕОМ.

При вивченні предмета студент повинен насамперед ознайомитись з програмою курсу, потім уважно прочитати програму та методичні вказівки щодо вивчення дисципліни, вивчити та законспектувати матеріал розділу за підручниками. Потім необхідно перевірити свої знання, самостійно відповівши на всі питання для самоперевірки, які наведені в методичних вказівках. Після вивчення курсу студент виконує контрольні завдання та лабораторні роботи. Вивчення дисципліни завершується складанням заліку з курсу.

Місце виконання самостійної роботи студентами: бібліотека, лабораторії з конструкції автомобілів № 4202, 4107, удома. Викладачі проводять консультації згідно з графіком кафедри.

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

пор

Тема


Денна форма навчання (скор.)

Заочна форма навчання (скор.)

К-сть

год.


(лек)

К-сть

год.


СРС

К-сть

год.


(лек)

К-сть

год.


СРС

1

Загальні знання про автомобілі


2(2)

4(4)

0,5(0.5)

4(4)

2

Робочий процес і основні параметри автомобільного двигуна

4(4)

5(5)

0,5(0.5)

4(4)

3

Кривошипно- шатунний механізм

2(2)

8(8)

1(1)

10(10)

4

Газорозподільний механізм

2(2)

7(7)

1(1)

9(9)

5

Система змащування

2(2)

6(6)

0,5(0,5)

6(6)

6

Система охолодження

2(2)

6(6)

0,5(0,5)

6(6)

7

Система живлення бензинового двигуна

6(6)

6(6)

1(1)

10(10)

8

Система живлення дизеля

4(4)

8(8)

1(1)

8(8)

9

Система живлення газового двигуна

2(2)

4(4)

1(1)

4(4)

10

Система живлення двигуна з безпосереднім вприском палива

2(2)

5(5)

1(1)

5(5)Всього:

28(28)

59(59)

8(8)

66(66)2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Тема № 1 Загальні знання про автомобіль


  1. Роль автомобільного транспорту в народному господарстві країни.

  2. Класифікація і система позначення автотранспортних засобів.

  3. Базова модель і модифікація.

  4. Параметри технічної характеристики автомобілів.

  5. Схеми компоновки автомобілів, групи їх механізмів.

Питання для самоперевірки

 1. Яку роль відіграє автомобіль у народному господарстві країни?

 2. Які позначення транспортного засобу в нашій країні?

 3. Яка ознака класу різних транспортних засобів?

 4. Чим відрізняється базова модель автомобіля від його модифікації?

 5. Перерахуйте основні автомобільні заводи країни. Дайте їх характеристику.

 6. Поняття про автомобіль та його компоновку. Які компоновки мають вітчизняні автомобілі?

 7. З яких основних частин складається автомобіль? Яке функціональне призначення кожної з них?

Література: [ 4, с. 5–11; 12, с. 6–20; 15, с. 4–10; 16, с. 5–10].
Тема № 2 Робочий процес і основні параметри автомобільного двигуна

1. Джерело енергії на автомобілі та вимоги до нього.2. Класифікація двигунів.

  1. Будова і робочий процес двигуна внутрішнього згоряння.

  2. Відмінність у робочих процесах двигунів різних типів.

  3. Показники робочого процесу і зовнішньої роботи двигуна.

  4. Швидкісна характеристика двигуна та її практичне застосування.

  5. Техніко-економічна порівняльна оцінка автомобільних двигунів різних типів.

Питання для самоперевірки

 1. Для чого призначений двигун, які типи двигунів використовуються на вітчизняних автомобілях?

 2. Назвіть основні конструктивні параметри поршневих двигунів внутрішнього згоряння.

 3. Що називається робочим і повним об’ємом циліндрів двигуна?

 4. Поняття про робочий цикл і такти двигуна.

 5. Розкажіть про робочий цикл чотиритактного двигуна. Особливості двотактного циклу. Основні механізми і системи поршневого двигуна.

 6. Поясніть схему і принцип дії роторно-поршневого двигуна (конструкції Ванкеля).

 7. У чому відмінність між робочим процесом карбюраторного двигуна і дизеля?

 8. Що таке швидкісна характеристика двигуна?

Література: [ 4, с. 12–23; 13, с. 7–43; 15, с. 11–28; 16, с. 27–33].

Тема № 3 Кривошипно- шатунний механізм

  1. Призначення кривошипно-шатунних механізмів, їх схеми та компоновки.

  2. Основні функціональні елементи, їх призначення, конструкція та принцип дії.

  3. Матеріали деталей кривошипно-шатунного механізму.

  4. Особливості кріплення двигуна.

Питання для самоперевірки

 1. Призначення кривошипно-шатунного механізму.

 2. Для чого застосовуються гільзи циліндрів, які гільзи використовуються на сучасних вітчизняних двигунах?

 3. Поясніть основи конструкції поршня.

 4. У чому полягають конструктивні особливості циліндрів двигунів з рідинним та повітряним охолодженням?

 5. Конструкція шатуна. Як з’єднуються шатун, поршень та колінчастий вал?

 6. Які вимоги висуваються до матеріалів рухомих деталей кривошипно-шатунного механізму: поршнів, поршневих кілець і пальців, шатунів, колінчастих валів тощо?

 7. Що таке картер двигуна? Які особливості мають конструкції картерів та блоків циліндрів рядних та V-подібних двигунів?

 8. Призначення маховика. Як його маса залежить від кількості циліндрів двигуна?

 9. Призначення та конструкція підшипників колінчастого вала.

 10. Особливості кріплення двигуна на автомобілі.

Література: [ 4, с. 23–30; 13, с. 44–103; 15, с. 29–49; 16, с. 33–41].
Тема № 4 Газорозподільний механізм

  1. Призначення, схеми та принцип дії клапанних газорозподільних механізмів двигунів.

  2. Основи конструкції деталей газорозподільного механізму та призначення кожної з них.

  3. Матеріали деталей механізму газорозподілу.

  4. Фази газорозподілу.

  5. Призначення зазору між стрижнем клапана і штовхачем. Засоби регулювання зазору.

Питання для самоперевірки

 1. Призначення механізму газорозподілу.

 2. З яких деталей складається механізм газорозподілу?

 3. Які вимоги до матеріалів і конструкції деталей клапанного механізму газорозподілу?

 4. Призначення фіксації розподільного вала від осьових переміщень. Пояснити, як це виконується.

 5. Які типи привода розподільного вала мають сучасні двигуни?

 6. Назвіть способи повороту штовхачів і клапанів.

 7. Що таке фази газорозподілу? Для чого вони потрібні?

 8. Для чого потрібен зазор між стрижнем клапана і штовхачем?

Література: [ 4, с. 30–36; 13, с. 104–131; 15, с. 50–64].

Тема № 5 Система змащування

  1. Способи підведення масла до поверхонь тертя.

  2. Схема, функціональні елементи, принцип дії комбінованої системи мащення.

  3. Необхідність охолодження масла. Основи конструкції масляного радіатора.

  4. Схема ввімкнення в систему фільтрів і радіаторів.

  5. Масла, які застосовують для систем змащування двигунів.

  6. Призначення, схеми і принцип дії систем вентиляції картера двигуна.

Питання для самоперевірки

 1. Який спосіб підведення масла до поверхонь тертя використовується у системах змащування сучасних автомобільних двигунів?

 2. Назвіть з’єднання і поверхні, які змащуються під тиском, розбризкуванням, самопливом.

 3. Яке призначення, будова і принцип дії редукційного клапана?

 4. Особливості конструкції багатосекційних масляних насосів.

 5. Які вимоги висувають до моторних масел?

 6. Охарактеризуйте температурний режим роботи двигуна і поясніть призначення і будову масляних радіаторів.

 7. Які засоби очищення масла використовують на сучасних автомобільних двигунах?

 8. У чому сутність відцентрового очищення масла?

 9. Для чого необхідно вентилювати картер двигуна?

Література: [ 4, с. 36–41; 13, с. 132–149; 15, с. 64–78].
Тема № 6 Система охолодження

 1. Призначення системи охолодження. Типи систем охолодження.

 2. Охолоджувальні рідини, їх основні властивості.

 3. Схема, елементи і принцип дії замкненої рідинної системи охолодження.

 4. Привод насоса і вентилятора, регулювання привода.

 5. Підтримання оптимального температурного режиму двигуна.

 6. Схема, основні елементи і принцип дії повітряної системи охолодження.

 7. Порівняння рідинної та повітряної систем охолодження.

Питання для самоперевірки


 1. Які типи систем охолодження застосовують на сучасних автомобільних двигунах?

 2. Які рідини застосовують для охолодження двигунів?

 3. Яка система рідинного охолодження називається замкненою? Як забезпечується її ізоляція від атмосфери?

 4. Поясніть основи конструкції та принцип дії радіатора.

 5. Якими клапанами обладнана пробка радіатора і яке їхнє призначення?

 6. Які типи термостатів використовуються на двигунах сучасних автомобілів? Їх будова і принцип дії.

 7. Які типи насосів застосовують у рідинних системах охолодження? Принцип їхньої дії?

 8. Яке призначення розширювального бачка?

 9. Особливості конструкції та принцип дії системи повітряного охолодження.

Література: [ 4, с. 42–48; 13, с. 149–169; 15, с. 78–90].

Тема № 7 Система живлення бензинового двигуна

1. Призначення, схема і пристрої системи живлення карбюраторних двигунів.

2. Вимоги до горючої суміші на різних режимах роботи двигуна.

3. Найпростіший карбюратор, його принцип дії та характеристика.

4. Схема і принцип дії пристроїв дозування карбюратора.

5. Особливості конструкції та принцип дії елементів системи живлення (паливні баки, паливні фільтри, паливний насос, карбюратор, обмежувач числа обертів колінчастого вала, повітряний фільтр, глушник).

6. Особливості системи живлення двигуна з форкамерно-факельним запалюванням.

7. Будова і робота багатокамерних карбюраторів з паралельним і послідовним увімкненням камер.Питання для самоперевірки

 1. Призначення системи живлення. Назвіть прилади системи живлення карбюраторного двигуна.

 2. Що таке горюча суміш? Як впливає склад горючої суміші на роботу двигуна?

 3. Що таке коефіцієнт надмірності повітря? Які межі його зміни?

 4. Чому найпростіший карбюратор не застосовується на сучасних двигунах?

 5. Якими пристроями доповнюють найпростіший карбюратор, щоб забезпечити необхідний склад суміші на кожному із режимів роботи двигуна?

 6. Яке призначення економайзера, еконостата?

 7. Основи конструкції та принцип дії насоса-прискорювача.

 8. Основи конструкції та принцип дії бензонасоса.

 9. Який принцип роботи повітряного очисника?

 10. Принцип роботи погашувачів шуму на впуску і випуску.

 11. Яке призначення і принцип роботи обмежувача максимальних обертів?

Література: [ 4, с. 49–66; 13, с. 169–184; 15, с. 91–121].

Тема № 8 Система живлення дизеля

1. Принцип сумішеутворювання в дизелях.

2. Схема і пристрої системи живлення чотиритактних дизелів.

3. Принцип подання і дозування пального.

4. Основи конструкції та принцип дії елементів системи живлення дизелів (паливного насоса високого тиску, форсунок, регулятора частоти обертання колінчастого вала, муфти випередження впорскування, повітряного фільтра, глушників випуска відпрацьованих газів).

5. Токсичність відпрацьованих газів дизельного двигуна.Питання для самоперевірки

 1. Як проходить сумішеутворювання в дизельних двигунах?

 2. Поясніть схему системи живлення чотиритактного дизеля.

 3. Поясніть основи конструкції та принцип дії паливного насоса високого тиску.

 4. Яке призначення форсунки?

 5. Поясніть призначення і принцип дії підкачувальних насосів.

 6. Для чого застосовують наддув дизеля? Поясніть схему газотурбінного наддуву.

 7. Для чого слугує регулятор частоти обертання колінчастого вала двигуна? Поясніть основи конструкції та принцип дії всережимного регулятора частоти обертання.

 8. Призначення і принцип дії муфти випередження впорскування палива.

 9. Які вимоги висувають до токсичності відпрацьованих газів?

Література: [ 4, с. 66–71; 13, с. 169–184; 15, с. 131–153].
Тема № 9 Система живлення газового двигуна

  1. Паливо для газових двигунів та їх властивості.

  2. Переваги і недоліки газових палив.

  3. Основи конструкції та принцип дії елементів системи живлення двигуна стисненим природним газом.

  4. Основи конструкції та принцип дії елементів системи живлення двигуна зрідженим газом.

  5. Конструкція карбюраторних двигунів, призначених для роботи на газовому паливі.

Питання для самоперевірки

 1. Які переваги й недоліки газового палива?

 2. Які марки палив застосовують у газобалонних двигунах?

 3. З яких приладів складається газобалонна установка?

 4. Для чого призначено випарник газу, який принцип його дії?

 5. Призначення, основи конструкції та принцип дії газового редуктора високого тиску.

 6. Будова і принцип дії фільтрів газу.

 7. Поясніть призначення і принцип дії карбюратора-змішувача.

 8. Для чого призначений електромагнітний клапан із фільтром?

Література: [ 4, с. 71–73; 13, с. 249–258; 15, с. 121–130; 16, с. 117–127].
Тема № 10 Система живлення двигуна з безпосереднім вприскуванням палива

  1. Схеми систем живлення двигунів із безпосереднім вприскуванням палива.

  2. Основні прилади системи живлення та їх призначення.

  3. Будова системи впорскування палива”Mono Jetronic”.

  4. Система впорскування палива “L- Jetronic”.

Питання для самоперевірки

 1. Які переваги має система впорскування палива порівняно з карбюраторною системою живлення?

 2. Як класифікують упорскувальні паливні системи?

 3. Яку будову має система впорскування палива “L- Jetronic”?

 4. Яка особливість системи ”Mono Jetronic”?

Література: [13, с. 258–263; 16, с. 127–162].

3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Модуль 1

1. Класифікація рухомого складу автомобільного транспорту.

2. Позначення вітчизняного рухомого складу автомобільного транспорту.

3. Загальна будова автомобіля.

4. Проаналізувати компонувальні схеми вантажних автомобілів.

5. Проаналізувати компонувальні схеми легкових автомобілів.

6. Призначення і загальна будова ДВЗ.

7. Класифікація автомобільних двигунів.

8. З яких механізмів і систем складається поршневий двигун?

9. Оціночні параметри ДВЗ.

10. Зовнішня швидкісна характеристика ДВЗ.

11. Дати визначення робочому об'єму циліндра та двигуна, повного об'єму циліндра, ступеня стиснення.

12. Описати робочий цикл 4-тактного двигуна.

3. Індикаторна діаграма 4-тактного двигуна.

14. Призначення, загальна будова і принцип дії КШМ.

15. Які схеми компонування КШМ застосовують в автомобільних двигунах?

16. Призначення, конструкція картера. Способи підвищення жорсткості картера.

17. Призначення конструкція циліндрів КШМ двигуна. Сухі та мокрі гільзи. Способи ущільнення гільз.

18. Якими конструктивними рішеннями досягається жорсткість картера? Матеріал картерів.

19. Призначення, конструкція головки блока циліндрів.

20. Як забезпечується герметичність з'єднання головки і блока циліндрів?

21. Призначення, конструкція поршня. Які конструктивні рішення запобігають заклинюванню поршня в циліндрі?

22. Призначення, конструкція і робота поршневих кілець.

23. Призначення конструкція шатуна.

24. Які підшипники застосовуються в КШМ? Призначення, конструкція, типи.

25. Призначення, конструкція поршневого пальця. Способи установки пальців.

26. Призначення, конструкція колінчастого вала КШМ.

27. Як забезпечується осьова фіксація колінчастого вала.

28. Який колінчастий вал називається повноопорним, а який неповноопорним.

29. Призначення конструкція маховика. Способи кріплення маховика.

30. Загальна будова і робота механізму газорозподілу.

31. Яка принципова відмінність конструкції механізмів газорозподілу з нижнім та верхнім розміщенням клапанів? Переваги та недоліки кожного механізму.

32. Фази газорозподілу. Діаграма фаз газорозподілу. Що таке перекриття клапанів?

33. Особливості конструкції та роботи механізмів газорозподілу з верхнім розташуванням клапанів.

34. Призначення, конструкція розподільного вала ГРМ.

35. Як здійснюється привод розподільного вала ГРМ? Типи приводів. Передатне число привода.

36. Призначення, конструкція умови застосування коромисел і штанг ГРМ.

37. Призначення, конструкція, типи штовхачів ГРМ.

38. Призначення, конструкція клапанів ГРМ. Відмітні особливості впускних і випускних клапанів.

39. Призначення, конструкція клапанних пружин. Типи пружин. Як здійснюється фіксація пружини на клапані?

40. Чому дорівнює передатне число привода розподільного вала ГРМ. Чому?

41. Призначення, конструкція і принцип роботи механізму проворота клапана ГРМ.

42. Для чого потрібний тепловий проміжок у ГРМ і як його регулювати?

43. Призначення і загальне облаштування системи мастила ДВС.

44. Як здійснюється мащення поверхонь тертя в ДВЗ?

45. Призначення конструкція і робота мастильного насоса системи мащення двигуна.

46. Як здійснюється привод мастильних насосів системи мащення двигуна. Де встановлюються насоси.

47. Призначення, конструкція, типи і принцип роботи фільтрів грубого очищення системи мащення ДВЗ.

48. Призначення, конструкція і робота центрофуги системи мащення.

49. Які клапана встановлюються в системі мащення ДВЗ? Їх призначення.

50. Призначення вентиляції картера. Як здійснюється вентиляція картерів двигунів сучасних автомобілів?


 1. Визначити робочий об’єм 8-циліндрового двигуна: D = 0,1 м; S = 0,095 м.

 2. Визначити робочий об’єм 4-циліндрового двигуна: D = 0,079 м; S = 0,082 м.

 3. Визначити робочий об’єм 8-циліндрового двигуна: D = 0,12 м; S = 0,12 м.

 4. Визначити робочий об’єм 8-циліндрового двигуна: D = 0,13 м; S = 0,14 м.

 5. Визначити робочий об’єм 4-циліндрового двигуна: D = 0,092 м; S = 0,092 м.

 6. Визначити робочий об’єм 6-циліндрового двигуна: D = 0,13 м; S = 0,14 м.

 7. Визначити робочий об’єм 6-циліндрового двигуна: D = 0,092 м; S = 0,092 м.

 8. Визначити ступінь стискання двигуна: D = 0,092 м; S = 0,092 м; Vc = 0,3∙103 м3.

 9. Визначити ступінь стискання двигуна: D = 0,12 м; S = 0,12 м ; Vc = 0,36∙103 м3.

 10. Визначити ступінь стискання двигуна: D = 0,13 м; S = 0,14 м ; Vc = 0,38∙103 м3.

 11. Визначити ступінь стискання двигуна: D = 0,079 м; S = 0,082 м; Vc = 0,3∙103 м3.

 12. Визначити робочий об’єм циліндра двигуна: D = 0,1 м; S = 0,095 м.

 13. Визначити робочий об’єм циліндра двигуна: D = 0,076 м; S = 0,09 м.

 14. Визначити робочий об’єм циліндра двигуна: D = 0,068 м; S = 0,076 м.

 15. Визначити робочий об’єм циліндра двигуна: D = 0,076 м; S = 0,072 м.

 16. Визначити робочий об’єм циліндра двигуна: D = 0,082 м; S = 0,076 м.

 17. Визначити робочий об’єм циліндра двигуна: D = 0,092 м; S = 0,095 м.

 18. Визначити робочий об’єм циліндра двигуна: D = 0,12 м; S = 0, 12 м.

 19. Розшифрувати позначення автомобіля: ЗАЗ-1105; КамАЗ-53212.

 20. Розшифрувати позначення автомобіля: ГАЗ-3110; КамАЗ-5511.

 21. Розшифрувати позначення автомобіля: ВАЗ-21099; КрАЗ-643731.

 22. Розшифрувати позначення автомобіля: ЛАЗ-52523; МАЗ-5335.

 23. Розшифрувати позначення автомобіля: АЗЛК-2141; ЗИЛ-43331.

 24. Розшифрувати позначення автомобіля: ЗАЗ-1103; ГАЗ-3309.

 25. Розшифрувати позначення автомобіля: ВАЗ-21051; КрАЗ-65053.


Модуль 2

1. Загальна будова і принцип дії рідинної системи охолодження.

2. Оптимальний температурний режим роботи двигуна. До чого призводить перегрівання і переохолодження двигуна?

3. Призначення, робота, привод вентилятора системи охолодження.

4. Призначення, конструкція і робота радіатора системи охолодження.

5. Які бувають системи охолодження ДВЗ за конструктивною схемою? Їх переваги та недоліки.

6. Які способи автоматичного регулювання температури двигуна використовують у сучасних автомобільних двигунах.

7. Призначення, конструкція і робота термостата системи охолодження.

8. Призначення, конструкція і робота пробки радіатора системи охолодження.

9. Які типи радіаторів використовують у сучасних двигунах.

10. Якими клапанами обладнана пробка радіатора і яке їхнє призначення?

11. Яке призначення разширювального бачка?

12. Призначення, будова і робота водяного насоса системи охолодження ДВЗ.

13. Призначення розширювального бачка системи охолодження.

14. Призначення, загальна будова і принцип роботи повітряної системи охолодження двигуна.

15. Призначення, принцип роботи жалюзей системи охолодження ДВЗ.

16. З якою метою створені багатокамерні карбюратори? Робота первинної та вторинної камер.

17. Дати визначення коефіцієнта надлишку повітря і навести характеристику горючих сумішей.

18. З яких дозуючих систем складається карбюратор. Їх призначення.

19. Призначення, схема, будова і принцип роботи системи холостого ходу карбюратора.

20. На яких режимах працюють первинна і вторинна камери карбюратора і які суміші вони готують?

21. Призначення, схема, будова і принцип роботи перехідної системи карбюратора.

22.Призначення, схема, будова і принцип роботи системи пуску карбюратора.

23. Найпростіший карбюратор: схема, характеристика, принцип роботи.

24. Призначення, схема, будова і принцип роботи економайзера.

25. Призначення, схема, будова і принцип роботи еконостата

26. Призначення, схема, будова і принцип роботи головної дозувальної системи карбюратора.

27. Призначення, схема, будова і принцип роботи прискорювального насоса карбюратора.

28. Призначення, конструкція і робота паливних фільтрів.

29. Призначення системи живлення карбюраторного двигуна. Загальна будова системи.

30. Що таке горюча і робоча суміш? Яким параметром характеризується склад горючої суміші?

31. Призначення, конструкція і робота паливного (бензинового) насоса.

32. Що входить до системи випуску відпрацьованих газів? Призначення і принцип роботи глушника.

33. Призначення, конструкція, принцип робота повітряного фільтра.

34. Призначення, принцип роботи регулятора числа обертів колінчастого вала карбюраторного двигуна.

35. Режими роботи двигуна. Які суміші необхідні для роботи на кожному з режимів.

36. У яких випадках використовуються двокамерні карбюратори? Як вони поділяються?

37. З якою метою виконують регулювання холостого ходу? Як її виконуюь?

38. Коли вступає в роботу вторинна камера карбюратора? Якими дозувальними системами вона оснащується? Як здійснюється привод вторинної камери?

39. Призначення, конструкція і робота паливопідкачувального насоса (дизеля).

40. Призначення, принцип роботи всережимного регулятора числа обертів.

41. Призначення, конструкція і робота плунжерної пари ПНВТ.

42. Призначення і робота муфти випередження впорскування палива.

43. З яких основних вузлів і механізмів складається система живлення дизельного ДВЗ? Їх призначення.

44. Призначення, конструкція і робота форсунки системи живлення дизеля.

45. ПНВТ. Призначення, конструкція, робота, принцип дозування палива.

46. Призначення системи живлення дизельного двигуна. Переваги та недоліки дизельних двигунів.

47. Призначення системи живлення дизельного двигуна. Принцип сумішоутворення дизеля.

48. Призначення, конструкція і робота паливних фільтрів системи живлення дизеля.

49. Призначення і типи паливопроводів системи живлення дизеля.

50. Призначення, конструкція, принцип роботи секції ПНВТ.

51. Які регулювання виконують у системі живлення дизеля? Чим конструктивно вони забезпечуються?

52. З якою метою застосовують наддув у дизельних двигунах? Як здійснюється наддув?

53. Призначення, конструкція, принцип дії турбокомпресора.

54. Призначення, типи, вимоги до трубопроводів системи живлення дизеля.

55. Призначення, конструкція і робота воздухоочисника системи живлення дизеля.

56. Як здійснюється прокачування системи живлення дизеля від повітря.

57. Призначення, пристрій і робота змішувача системи живлення в газобалонних ДВЗ.

58. Основні причини використання природного газу як альтернативного палива в автомобілях. Типи газів.

59. Загальна будова системи живлення газобалонних ДВЗ працюють на зрідженому газі.

60. У чому полягають відмінності основних елементів газобалонних установок для стислого і зрідженого газів.

61. Чому балони зі зрідженим газом заповнюють на 90 % об'єму.

62. Призначення та робота газового редуктора.

63. Загальна будова системи живлення газобалонних ДВС працючих на стиснутому газі.

64. Призначення, конструкція, принцип роботи випарника газової установки.

65. Призначення і принцип роботи електромагнітного клапана системи живлення газобалонної установки.

66. Що використовується як паливо в газобалонних установках.

67. З якою метою в системі живлення газобалонної установки використовують запобіжний клапан.

68. Призначення, принцип роботи системи живлення двигуна з безпосереднім упорскуванням палива.

69. Класифікація систем живлення двигуна з безпосереднім упорскуванням палива.

70. Яка принципова різниця між системами живлення з одноточковим і багатоточковим упорскуванням палива.

71. Як здійснюється дозування палива в системах живлення двигуна з безпосереднім упорскуванням палива.

72. Опишіть загальну будову системи живлення з одноточковим упорскуванням (моно упорскування).

73. Опишіть загальну будову системи живлення двигуна ВАЗ-2110.


Список літератури


 1. Артамонов М. Д. Основы теории и конструирования автотракторных двигателей / М. Д. Артамонов, М. М. Морин. – Москва : Высшая школа, 1973. - 205 с.

 2. Богданов С. Н. Автомобильные двигатели/ С. Н. Богданов, М. М. Буренков, И. Е. Иванов. – Москва : Машиностроение, 1987. - 368 c.

 3. Бухарин Н. А. Автомобили / Н. А. Бухарин, В. С. Прозоров, М. М. Щукин. – Москва : Машиностроение, 1973. – 504 с.

 4. Вишняков Н. Н. Автомобиль. Основы конструкции / Н. Н. Вишняков, В. К. Вахламов, А. Н. Норбут. – Москва : Машиностроение, 1986. – 304 с.

 5. Орлин А. С. Двигатели внутреннего сгорания. Устройство и работа поршневых двигателей / А. С. Орлин, М. Г. Круглов. – Москва : Машиностроение, 1980. – 270 с.

 6. Ленин И. М. Автомобильные и тракторные двигатели. Теория двигателей и системы их топливоподачи/ И. М. Ленин. – Москва : Высшая школа, 1976.-368 с.

 7. Ленин И. М. Автомобильные и тракторные двигатели. Теория двигателей и системы их топливоподачи/ И. М. Ленин. – Москва : Высшая школа, 1986.-280 с.

 8. Луканин В. Н. Двигатели внутреннего згорання / В. Н. Луканин. – Москва : Высшая школа, 1985. – 368 с.

 9. Орлин А. С. Двигатели внутреннего сгорания. Устройство и работа поршневых двигателей / А. С. Орлин, М. Г. Круглов. – Москва : Машиностроение, 1983. – 289 с.

 10. Орлин А. С. Двигатели внутреннего сгорания. Устройство и работа поршневых двигателей / А. С. Орлин, М. Г. Круглов. – Москва : Машиностроение, 1985. – 321 с.

 11. НИИАТ. Краткий автомобильный справочник. – Москва : Транспорт, 1985. – 274 с.

 12. Осепчугов В. В. Автомобиль. Анализ конструкций, элементы расчета / В. В. Осепчугов, А. К. Фрумкин. – Москва : Машиностроение, 1989. – 304с.

 13. Райков И. Я. Конструкция автомобильных и тракторных двигателей / И. Я. Райков, Г. Н. Рытвинский. – Москва : Высшая школа, 1986 – 352 с.

 14. Рубенц Д. А. Система питания автомобильных карбюраторных двигателей / Д. А. Рубенц, О. К. Щухов. – Москва : Транспорт. 1974 – 335с.

 15. Тур Е. Я. Устройство автомобиля/ Е. Я. Тур, К. Б. Серебряков, Л. А. Жолобов – Москва : Машиностроение. 1990 –352с.

 16. Кисликов В. Ф. Будова й експлуатація автомобілів: навч. Посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. Ф. Кисликов, В. В. Лущик. – Київ : Либідь, 1999. – 399с.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисціпліни “Конструкція двигунів” для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом 6.070106 – “ Автомобільний транспорт ”

Укладач старш. викл. А. А. Черниш

Відповідальний за випуск зав. кафедри "Автомобілі та трактори" А. П. Солтус

Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно.

Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

вул Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка