Методичні вказівки При підготовці до роботи слід вивчити



Скачати 192.47 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір192.47 Kb.
#10107
ТипМетодичні вказівки
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 5

Психологічні методи дослідження працездатності оператора

Мета роботи

Вивчення психологічних методів дослідження уваги опера­тора; визначення обсягу, розподілення та стійкості уваги (метод Шульте); визначення розподілення уваги, зосередженості, стійкості уваги та здатності переключати увагу.



Методичні вказівки

При підготовці до роботи слід вивчити :



 • психофізіологічні методи дослідження характеристик уваги оператора (розподілення і переключення уваги, зосередженості тощо);

 • методики оцінки й аналізу психофізіологічних тестів дослідження уваги;

 • приклади практичного використання психофізіологічних методик для оцінки психічних станів (втоми, психофізіологічної напруженості). Можливості застосування таких методик для професійного відбору операторів.

Стислі теоретичні відомості

Ефективність трудової діяльності людини-оператора значною мірою залежить від ступеню, характеру та окремих властивостей його уваги.

Увагою називається спрямованість свідомості на визначений об'єкт. Об'єктом уваги може бути будь-який предмет або явище зовнішнього світу, трудова діяльність, уявлення та думки. Завдяки увазі забезпечуються якість і чіткість відображення одних об’єктів і предметів у свідомості людини при одночасному відволіканні уваги від інших.

Розрізняють два види уваги: мимовільну і довільну. Розглянемо більш докладно обидва види уваги.

Мимовільною називається увага, спрямована на даний об'єкт без свідомого наміру і зусиль. Найхарактернішими властивостями об'єктів або явищ, які мимоволі привертають увагу, є сила подразника, рух об'єкта, раптовість появи, контрастність і величина.

У діяльності пілота мимовільна увага відіграє позитивну роль, забезпечуючи своєчасну реакцію на несподівані події. Деякі и закономірності використовують при розробці індикації авіаційних приладів, сигнальних табло і т.п. Проте в окремих випадках мимовільне відволікання уваги може призвести до помилкових дій.

Викликати мимовільну увагу можуть не тільки зовнішні предмета чи явища, але й внутрішні потреби, емоційні стани, прагнення, все те, що чомусь хвилює людину. Найбільш часто мимовільна увага виникає тоді, коли людина буває стомленою, при несприятливих умовах роботи або коли діяльність, якою займається людина, не пов'язана з достатньо інтенсивною розумовою активністю.

Мимовільна увага є короткочасною, але при певних обставинах, в залежності від сили подразників, що діють на людей, вона може виникати досить часто, заважаючи провідній діяльності.

Довільна увага свідомо спрямовується на певний об'єкт і для цього необхідні вольові зусилля, старанність. Довільній увазі належить основна роль у будь-якій діяльності, у тому числі й у льотній роботі.

Усвідомлення процесу дій, кожного його етапу викликає зосередженість і підготовляє умови для зосередженості на наступному його етапі. Ця особливість довільної уваги потребує уміння розподіляти увагу протягом всієї діяльності - від початку до кінця і між окремими її етапами.

Звичайно виділяють декілька основних ознак уваги: обсяг, коливання, стійкість, інтенсивність, зосередженість, здатність переключатись, здатність розподіляти увагу.

Обсягом уваги називають кількість об'єктів, яку сприймає наша свідомість одночасно. Встановлено, що ця кількість звичайно коливається від 4 до 6. Одним з методів збільшення обсягу уваги є вироблення уміння сприймати предмети комплексно, тобто бачити групу предметів як єдине ціле.

Розподілення уваги - це одночасне зосередження уваги на двох чи декількох об'єктах або діях. Виконання відразу двох різних дій можливо лише тоді, коли одна з них добре опанована і виконується автоматично.

Здатність розподіляти увагу властива всім людям, але вона має індивідуальні особливості. Є люди, яким важко зосередитись одночасно на двох видах діяльності. Але є і такі, які здатні одночасно виконувати декілька видів діяльності.

Переключения уваги - це свідоме й осмислене перенесения уваги з одного об'єкта на інший або перехід від одного виду діяльності до іншого. Наприклад, в роботі оператора переключення уваги відбувається завжди, коли виникають нова мета діяльності, перехід від однієї дії до іншої, а також коли змінюються показання приладів в залежності від зміни параметрів об'єкту (процесу), яким керують. Воно дає можливість сприймати ті об'єкти, які не можна охопити одночасно.

Переключения уваги відбувається з різною швидкістю. Воно залежить від змісту діяльності і від індивідуальних особливостей людей. Існують види діяльності, де швидкість переключення уваги є вирішальною, наприклад, в роботі пілота, водія, оператора, особливо в аварійних ситуаціях.

Люди зі збудливим типом нервової системи швидше переключають свою увагу, ніж люди гальмівного типу. Швидкість пе­реключения уваги, як показали дослідження, становить 0,2 - 0,3 с. Цього часу достатньо, щоб перебороти інертність, яка наступає в процесі роботи, і переключитися на інший предмет.

Зосередженість, або концентрація уваги - це ступінь напруженості людини під час сприйняття об'єкта або при виконанні роботи. Висока концентрація уваги поліпшує якість сприйняття, проте зайва зосередженість на одному предметі або дії утруднює виконання інших дій.

Зосередженість уваги залежить від змісту діяльності, інтересу до неї і, особливо, від індивідуальних особливостей людини - її уміння, звичок зосереджуватися, механізмом чого є активність і стійкість збудження в певних ділянках кори великих півкуль голов­ного мозку.

Зосередженість уваги тісно пов'язана зі стійкістю уваги.

Стійкість уваги - це збереження необхідної зосередженості на даному предметі чи діяльності протягом певного часу.

Стійкість, як і зосередженість уваги, залежить від сили або інтенсивності збудження, яке забезпечується і силою впливу пред­метів діяльності, і індивідуальними можливостями людини, зна­чениям для неї діяльності, інтересом до неї.

Сила уваги зменшується в несприятливих умовах діяльності (шум, висока чи низька температура тощо), а також під впливом втоми, погіршення стану здоров'я.

Стійкість уваги більш тривала в сприятливих умовах діяльності, при усвідомленні важливості і терміновості виконуваного завдання, якщо організації і методам роботи властиві елементи, які активізують розумову діяльність

При пасивному спостереженні нерухомого предмета повна стійкість уваги зберігається не більше, ніж 5-10 с, при активному спостереженні - до 20 хв., а при можливості періодично відволікатися на кілька секунд - протягом декількох годин. Для підтримки тривалої стійкості уваги важливі правильна організація роботи і знания не тільки тих моментів, коли потрібно сконцентрувати увагу, але й тих, коли її можна послабити.

Коливання уваги полягає в періодичній зміні об'єктів, на які вона звернута. Коливання виявляється в тому, що, при всій стійкості і зосередженості людини на певній діяльності, увага в якісь мо­мента переходить від одного об'єкта до іншого, а потім, через деякий проміжок часу, знову повертається до першого объекта.

Якість уваги удосконалюється в процесі тренування. Велику роль тут відіграють уміння правильно розподіляти увагу і переключати н на найважливіший у даний момент об'єкт. Зниження рівня уваги спостерігається при вираженій стомленості, кисневому голодуванні, захитуванні, хворобливому стані, зменшенні інтересу до виконання задачі, а також під час монотонної або дуже простої роботи. Дослідженнями встановлено, що, якщо перед оператором поставлена задача натискати кнопку у відповідь на появу одноманітних сигналів, пильність його знижується (з'являються пропуски) уже протягом першої півгодини. При ускладненні задачі пильність того ж оператора зберігається протягом 6 год. Ці обставини мають значения для правильно! організації роботи фахівців наземних служб, а для льотного складу - при виконанні тривалих польотів.

За станом уваги в різний час робочого дня (в залежності від фази працездатності людини, наприклад, періодів високої працездатності, втоми, кінцевого періоду) можна зробити висновок про ступінь втоми працюючого, про ступінь складності роботи. Одер­жані дані враховують при організації раціонального режиму праці й відпочинку, при нормуванні трудовитрат.

Дослідження ознак уваги дозволяє, крім того, виявляти і враховувати при виборі професії індивідуальні можливості людини (питания профвідбору і профорієнтації).

Існує декілька психологічних методів дослідження уваги.

1. Визначення обсягу уваги.

Обсяг уваги характеризується кількістю об'єктів, яку сприймає обстежувана особа за дуже короткий проміжок часу (меньш секунди), і може визначатися (як один із варіантів) за допомогою 16-клітинних таблиць(4х4) з різними варіантами розташування на них точок. Кожну таблицю показують особам, яких обстежують, протягом 0,75 с. На рис.5.1 наведено приклад такої таблиці.

Обстежувана особа повинна внести в шаб­лон, що знаходиться у неї, усі точки.

Під час експерименту ведеться облік часу виконання заевдання: експериментатор вмикає секундомір у момент початку показу таб­лиць і зупиняє його, коли одержує відповідь обстежуваної особи "так". При груповому експерименті зазначається час, витрачений на виконання завдання кожною особою; беруть до уваги також і кількість помилок, припущених під час виконання завдання. Одержані дані записують в таблицю. Чим більше точок буде внесено у шаблони і чим менше буде помилок - тим більшим є обсяг уваги.














































Рис.5.1. Приклад таблиці для тесту "Визначення об’єму уваги"

2. Визначення розподілення уваги (метод Шульте).

Обсяг і розподілення уваги визначають методом пошуку чи­сел. Обстежувана особа повинна якомога швидше знайти і показати натуральний ряд чисел від 1 до 25 у спеціальній таблиці з 25 клітин (5x5), у якій числа розташовані безладно.

Для дослідження стійкості уваги завдання виконується кілька разів, щоразу на новому варіанті таблиці (при цьому застосовуються також менш контрастні варіанти та варіанти з перешкодами.) На рис.5.2 наведено приклад такої таблиці.




11

9

22

19

4

13

5

1

17

7

23

15

12

20

24

18

8

25

6

2

3

21

16

10

14

Рис.5.2. Приклад таблиці для тесту "Визначення розподілення уваги"

Обстежуваному пропонують показати, якомога швидше, по порядку натуральний ряд чисел від 1 до 25. Фіксується час виконання і кількість помилок.

Отриманий результат записують в таблицю і порівнюють з вихідними даними для оцінки психологічних показників працездатності людини у виробничих умовах. Несприятливим показником є рухові затримки.

3. Визначення стійкості уваги.

Для оцінювання стійкості уваги застосовують коректурну пробу. Суть методу полягає в тому, що обстежуваний повинен, проглядаючи літери, надруковані на спеціальному бланку, викреслювати задані інструкцією. Через кожну хвилину фіксується скільки знаків проглянуто. Робота продовжується 5 або 10 хв. В деяких випадках час роботи збільшують до однієї години і більше, що дозволяє прослідкувати динаміку втоми, виснаження уваги.

При виконанні п’ятихвилинної проби по коректурному бланку оцінку виставляють за таблицею. За кожну помилку (пропущену або неправильно закреслену літеру) віднімають 20 знаків, за пропущений рядок – 60 знаків. Результати дослідження оцінюють згідно з табл. 5.1.

Таблиця 5.1

Оцінка у балах

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Результат

(мінус-за помилки)



Більше

за1075


1001-

1075


926-

1000


851-

925


751-

850


676-

750


601-

675


500-

600


Менше за 500

Особливу увагу слід звернути на те, як знижується (або зростає) продуктивність з часом – чи збільшується кількість помилок.

4. Визначення коливання і зниження уваги.

Періодичність коливань уваги (флуктуація) наочно виявляється при розгляданні тестів з подвійним зображенням (рисунки 5.3, 5.4, 5.5). Так, на рис.5.3 зображені начебто дві фігури одночасно: зрізана піраміда, що звернута до особи, яку тестують, своею верши­ною, і довгий коридор з виходом у кінці. Якщо дивитися з зосередженою увагою на цей малюнок, то послідовно, через якісь проміжки часу, буде видно то зрізану піраміду, то довгий коридор. Ця зміна зображень наступав неодмінно через приблизно однакові проміжки часу (від 2 до 12 разів за хвилину, в середньому 5-7 разів).



Рис. 5.3 Зрізана піраміда Рис. 5.4 Квадрати Рис. 5.5. Сходи-карниз


Коли настає загальна втома, частота зміни об'єктів на рисун­ках з подвійним зображенням зростає від 5-7 разів до 20 - 40 і більше разів за хвилину.

Обстежуваному пропонують один з рисунків з подвійним зображенням. За командою експериментатора випробовуваний пови­нен зосереджено дивитися на рисунок і вголос вимовляти слово "так", коли одне зображення змінюється іншим. Експеримент триває протягом однієї хвилини. Отриманий результат записують в таблицю.



Завдання на роботу

Виконання даної роботи полягає у проведенні ергономічного експерименту за двома напрямками:



Для дослідження і оцінки уваги психологічними методами слід виконати такі роботи:

 • визначити об’єм уваги;

 • визначити розподілення уваги за мето­дом Шульте;

 • визначити стійкість уваги;

 • визначити коливання і зниження уваги за допомогою тестів з подвійним зображенням;

 • визначити зосередженість, стійкість та здатність переключати увагу.

Послідовність виконання роботи

1. Визначити обсяг уваги за допомогою таблиць з 16 клітинами (4x4), з різними варіантами розташування на них п'яти фігур.



 1. Запустити програму „Vnimanie” (Раб.стіл - мої документи – викладачі кафедри – Пилипенко – лаб.работа5).

 2. Ввести у програму прізвище та ім’я. Натисканням кнопки „начать тестирование” починається експозиція таблиць.

 3. Експериментатор фіксує час виконання тесту досліджуваним з моменту натискання кнопки „начать тестирование” до моменту появи на екрані результатів тестування.

 4. Обстежуваний повинен після дворазової експозиції кожної таблиці внести у шаблон за допомогою миші усі точки (по пам'яті).

 5. Записати результати виконання тесту в табл. 5.2.

Таблиця 5.2

Результати визначення обсягу уваги



Час виконання завдання

Кількість помилок

Харак­теристи­ка помилок

Процент виконання

Примітка про виконання тесту















1.6 Оцінити результати виконання тесту. Критерій виконання – не менш ніж 10 вірно відтворених точок в таблицях, що містять більше ніж чотири точки.


2. Визначити розподілення уваги за мето­дом Шульте.

 1. Запустити програму „Shulte” (Раб.стіл - мої документи – викладачі кафедри – Пилипенко – лаб.работа5 - Шульте).

 2. Обстежуваний повинен за певною послідовністю (від 1 до 25) знайти (натисканням на ліву клавішу миші) числа у таблиці.

 3. Тестування починається з натискання кнопки „Пуск”.

 4. Секундомір фіксує час, витрачений на виконання тесту, а експериментатор кількість помилок. Показання секундоміру обновляються після натискання кнопки „Итог”.

 5. Тест виконати 7 разів (кожен раз з новим варіантом контрастності та візуальних перешкод).

 6. Записати результати виконання тесту в табл. 5.3.

Таблиця 5.3

Результати визначення розподілення уваги



Показник

Варіант таблиці Шульте

1

2

3

4

5

6

7

Середнє значення

Час виконання завдання


























Кількість помилок

























2.7. Оцінити отримані показники, порівнюючи їх з психологічними показниками працездатності людини за тестом Шульте, які наведені нижче (табл.5.4).

Таблиця 5.4

Порівняльні часові показники за тестом Шульте

Показник

Високий

Хороший

Середній

Нижче середнього

Низький

Час, витра-чений на виконання завдання, с

Менше 34

34-42

43-58

59-116

Більше 116

3. Визначити стійкість уваги.

3.1. Запустити програму „Correct” (Раб.стіл - мої документи – викладачі кафедри – Пилипенко – лаб.работа5).


 1. Ввести у програму прізвище та ім’я власне та експериментатора.

 2. Почати тестування натисканням кнопки „Выполнить тест”.

 3. На екрані з’являється бланк з літерами. Проглядайте кожен рядок зліва на право. При цьому звертайте увагу яка літера починає рядок, саме цю літеру потрібно викреслювати у рядку. Викреслювання здійснюється шляхом наведення курсору під потрібну літеру та натискання лівої кнопки миші. Тестування займає 5 хвилин.

 4. Після закінчення тестування з’являються результати. Вірно викреслені літери будуть позначені як А, невірно викреслені як А, пропущені як А, пропущені рядки як АБВГД.

 1. Результати виконання тесту записати в табл. 5.5 та 5.6.

 2. Оцінити результати виконання завдання за допомогою таблиці 5.1.

Таблиця5.5

Результати визначення розподілення уваги по хвилинах



Показник

1-а хв

2-а хв

3-а хв

4-а хв

5-а хв

Кількість

символів

















Кількість помилок















Таблиця 5.6

Результати визначення розподілення уваги


Кількість переглянутих літер

Кількість помилок

Кількість пропущених рядків

Результат

У знаках

У балах















4.Визначити коливання і зниження уваги.



 1. Обстежуваний повинен зосереджено дивитись на рису­нок і вголос сказати слово "так", коли одне зображення змінюється іншим.

 2. Тестування проводити протягом однієї хвилини.

 3. Експериментатор повинен слідкувати за часом виконання тесту і підраховувати кількість змін зображення.

 4. Повторити тест 3 рази (з кожним рисунком з подвійним зображенням).

 5. Результати виконання тесту записати в таблицю 5.7.

Таблиця 5.7



Результати визначення коливання і зниження уваги

Малюнок з подвій-ним зображенням

Піраміда

Квадрати

Сходи-карниз

Кількість змін зображення











Контрольні питання

 1. Що таке увага і чим вона характеризується?

 2. Про що свідчить зниження уваги?

 3. Що таке обсяг уваги?

 4. Назвіть основні ознаки уваги.

 5. Як застосовують психологічні методи дослідження працездатності людини при проведенні професійного відбору?

 6. Які види уваги Ви знаете?

 7. Що таке стійкість уваги?

Каталог: files -> doc
doc -> Розділ Інженерна психологія як наука дисципліни
doc -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
doc -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
doc -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 02 методологія та методи соціологічних досліджень Затверджено
doc -> Дослідження психічних процесів І властивостей оператора за допомогою тестів: пізнавання фігур та тест на темперамент
doc -> Звіт директора щодо роботи Кругляківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області за минулий 2014-2015 навчальний рік та завдання на новий 2015-2016 навчальний рік
doc -> Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника личности
doc -> В. П. Введение в историографию отечественной истории ХХ в.: Учебное пособие
doc -> Две методологические традиции в психологии рекламы

Скачати 192.47 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:




База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка