Методичні вказівки по виконанню студентами заочної форми навчання контрольних робітСкачати 244.74 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір244.74 Kb.
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ІНСТИТУТКафедра „Соціально-гуманітарні дисципліни”
Методичні вказівки

та тематика контрольних робіт

для студентів заочної форми навчання

з дисципліни

Соціологія”

для напряму

0501 – „Економіка і підприємництво”

Кременчук

2006

Методичні вказівки та тематика контрольних робіт з дисципліни „Соціологія” / Укладач: Москалик Г.Ф.- Кременчук: КІДУЕП, 2006. – 14с.


Укладач: ст.викл. Москалик Г.Ф.
Відповідальний за випуск: завідувач кафедри, к.і.н., професор В.О.Крот

ЗМІСТ
1. Опис предмету навчальної дисципліни.

2. Мета і завдання навчальної дисципліни „Соціологія”.

3. Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями та темами.

4. Орієнтовна структура залікових кредитів дисципліни.

5. Орієнтовний перелік питань підсумкового контролю.

6. Методичні вказівки по виконанню студентами заочної форми навчання контрольних робіт.

7. Теми контрольних робіт.

8. Короткий термінологічний словник.

9. Підсумковий контроль знань студента.

10. Перелік рекомендованої літератури.


 1. Опис предмету навчальної дисципліни.

Об'єктом соціологічного пізнання є суспільство. Людське суспільство - це унікальне явище. Предмет соціології - це соціальне життя суспільства, тобто комплекс соціальних явищ, що випливають із взаємодії людей і спільнот.
Загальний опис дисципліни

Напрям, спеціальність, освітньо – кваліфікаційний рівень

Характеристика організації навчального процесу

Кількість кредитів, відповідних ЕCTS:

Шифр та назва напряму: 0501-„Економіка і підприємництво”

Рік підготовки: 1

Семестр:2Кількість змістових модулів:

2 семестр: 2
Шифр та назва спеціальності: 6.050100

- економіка підприємства;

- облік та аудит;

- економічна кібернетика;

- фінанси;

- банківська справа;

- міжнародна економіка;

- маркетинг.

Загальна кількість годин: 108

Лекції: 18

Семінари: 18

Самостійна робота: 72Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст.

Вид контролю: іспит
 1. Мета і завдання соціології.

Мета та основні завдання курсу "Соціологія" спрямовані на формування у студентів соціологічного мислення, вміння самостійно аналізувати соціально-економічні явища; на засвоєння ключових положень соціологічної теорії; оволодіння студентами основами соціального управління, соціоінженерної діяльності, методами емпіричних соціальних досліджень.

Зміст програми охоплює основні елементи курсу “Соціологія”: предмет соціології, соціальні групи, соціальні відносини, соціальні інститути, соціальні процеси, суть та методи соціологічних досліджень.

Завдання вивчення дисципліни:

1) Формування у студентів соціологічного мислення, вміння самостійно аналізувати соціально-економічні явища, виявляти актуальні проблеми розвитку соціальних і економічних процесів.

2) Засвоєння ключових положень соціологічної теорії (в тому числі відповідно до сфер економіки, бізнесу), а саме: суті соціальних та соціально-трудових відносин і процесів, специфіки соціальних груп і соціальних інститутів, що функціонують у сфері праці.

3) Оволодіння студентами основами соціального управління, соціоінженерної діяльності, що пов'язана зокрема з проведенням емпіричних соціологічних досліджень, діагностикою соціальних резервів виробництва, розробкою та використанням соціальних технологій.

Після завершення вивчення курсу „Соціологія” студенти повинні знати:

- соціально-культурні та наукові передумови виникнення соціології як науки;

- спеціальні соціологічні теорії та емпіричні соціологічні дослідження;

- найважливіші функції соціології;

- теоретична соціологія: основні напрямки, школи та теорії;

- соціальна структура суспільства;

- суть та типи соціально-трудових відносин;

- суть соціальної регуляції трудової поведінки;

- трудова адаптація та її складові;

- трудова мобільність;

- суть і типи соціальних процесів;

- процеси співробітництва і суперництва;

- поняття “поведінки”;

- норми поведінки в різні історичні епохи;

- поняття соціальної норми;

- маніпуляції громадською думкою;

- типи і види емпіричних досліджень;

- етапи проведення соціологічного дослідження;

- соціологічні методи збору первинної соціальної інформації.вміти:

- аналізувати тенденції розвитку сучасної соціології;

- визначати основні напрямки досліджень та завдання соціології;

- визначати сутність та види соціальної структури суспільства;

- аналізувати основні напрямки соціальної політики в сфері праці, проблеми соціального захисту, соціальних гарантій та соціальної справедливості;

- визначати шляхи врегулювання трудових конфліктів;

- проектувати різновиди маніпуляцій громадською думкою;

- робити аналіз причин соціальних конфліктів;

- пояснювати причини девіантної поведінки;

- добирати типи і види емпіричних досліджень;

- проводити елементи соціологічного дослідження;

- володіти соціологічними методами збору первинної соціальної інформації: аналіз документів, спостереження, опитування, соціальний експеримент;

- володіти технологіями проведення соціологічного дослідження: проблемами організації вибірки, вимірювання в емпіричному дослідженні, підготовкою практичних рекомендацій, впровадженням результатів соціологічного дослідження.


 1. Зміст навчальної дисципліни за змістовими

модулями та темами.
Змістовний модуль 1. Теоретична соціологія
Тема 1. Вступ до соціології. Соціологія як наука про суспільство: предмет, структура, функції. Історія розвитку соціології в країнах західної Європи, США та в Україні

Соціально-культурні та наукові передумови виникнення соціології як науки. Предмет соціології. Соціологія, як наука, що вивчає основні, загальні закони розвитку та функціонування суспільства, та наука про соціальні спільності, відносини, процеси і інститути. Основні етапи розвитку соціології. Найважливіші категорії соціології.

Структура соціології: теоретична соціологія, спеціальні соціологічні теорії, емпіричні соціологічні дослідження. Найважливіші функції соціології: теоретико-пізнавальна, практично-перетворювальна, світоглядно-ідеологічна. Тенденції розвитку сучасної соціології. Основні напрямки досліджень та завдання соціології в становленні демократичного, ринкового суспільства в Україні.

Історія розвитку соціології в країнах західної Європи, США та в Україні.


Тема 2. Теоретична соціологія:
основні напрямки, школи та теорії

Тенденції розвитку соціології. Еволюціонізм як ведучий напрямок суспільної думки. Соціологічні теорії, які порівнюючи соціальні процеси та явища з фізичними процесами, використовують для пояснення поняття механіки, енергетики, фізики. Теорія австрійського хіміка В.Ф.Оствальда. Географічна школа. Расово – антропологічна школа. Соціал – дарвіністська школа. Історичний матеріалізм. Інтерпретація розвитку суспільства в сучасних соціологічних теоріях. Основні напрямки досліджень та завдання соціології в становленні демократичного, ринкового суспільства в Україні.
Тема 3.Суспільство як соціальна система, його соціальна структура.

Соціальна структура суспільства: сутність та види. Соціальні інтереси та проблеми соціальної мобільності. Теорії соціальної структури суспільства та соціальної стратифікації.

Специфіка становлення соціально - класової структури сучасного українського суспільства, пов'язана з переходом до ринкового суспільства, посиленням соціальної диференціації. Соціально - етнічна структура суспільства, поняття "етносу" та "нації". Національні відносини та національна політика. Специфіка національної політики у сучасній Україні.

Конституція України про соціально-класову структуру українського суспільства та специфіку національної політики.


Змістовний модуль 2. Спеціальні соціологічні теорії та емпіричні соціологічні дослідження.

Тема 4. Особистість у системі соціальних зв’язків.

Соціально-демографічна структура суспільства. Елементи соціальної структури. Соціологія особистості. Вплив суспільства на особистість. Людина. Індивід. Індивідуальність. Особистість у системі соціальних відносин. Соціологічні теорії особистості. (Марксистська теорія особистості. Рольова теорія особистості.) Соціальні зв`язки особистості. Місце особистості в системі соціальних спільностей. Поняття статусу. Соціальні ролі особистості. Динамічні та статистичні аспекти соціального стану. Внутрішньорольові конфлікти. Соціалізація та соціальна активність особистості.

Тема 5. Соціологія праці та управління


Суть та типи соціально-трудових відносин.

Суть соціальної регуляції трудової поведінки. Індивід як об'єкт та суб'єкт соціального регулювання. Соціальні норми та соціальний контроль в системі соціальної регуляції.

Ставлення до праці. Мотиви і мотивація праці. Соціальний зміст мотивації трудової поведінки. Сучасні змістовні та процесуальні теорії трудової мотивації: теорія ієрархії потреб /А.Маслоу/, теорія мотиваційної гігієни /Ф.Херцберг/, теорія очікування та теорія справедливості та ін. Методи стимулювання трудової мотивації: методи матеріального стимулювання, цільові методи, методи індивідуального збагачення праці, методи співучасті /партисиативності/.

Соціальна політика в сфері праці, проблеми соціального захисту, соціальних гарантій та соціальної справедливості. Процеси праці. Інтеграційні та дезінтеграційні процеси, процеси трудових переміщень, ціннісно-орієнтаційні процеси, процеси соціального управління, процеси соціального функціонування і соціального розвитку.

Трудова адаптація та її складові. Трудова мобільність: вертикальна та горизонтальна форми трудових переміщень.

Тема 6.Соціологія конфлікту


Суть і типи соціальних процесів. Процеси співробітництва і суперництва. Сутність процесів суперництва. Суть, суб'єкти та причини соціальних конфліктів. Функції соціального конфлікту. Діалектична теорія конфлікту. Універсальна модель конфлікту. Соціальні трудові конфлікти та їх регулювання.

Тема 7. Соціологія девіантної поведінки

Поняття “поведінки”. Норми поведінки в різні історичні епохи. Поняття соціальної норми. Два значення поняття девіантної поведінки. Соціологічні пояснення девіантної поведінки. Теорія соціальної солідарності Е.Дюркгейма. П`ять типів пристосування людей до соціально та культурно визначених цілей та засобів.
Тема 8. Соціологія громадської думки

Термін “Громадська думка”. Маніпуляції громадською думкою. Питання про суб`єкт громадської думки. Форми існування і форми вираження громадської думки. Атрофування соціально – критичного ставлення до суспільства. Громадська думка – один із найважливіших компонентів чи ознак, що характерні громадянському суспільству. Основні компоненти формування громадської думки. Механізми формування громадської думки.


Тема 9. Організаційна структура соціологічної роботи в Україні і проведення соціологічних досліджень

Прикладне, емпіричне соціологічне дослідження як важливе джерело інформації відносно соціальних процесів, зокрема соціальних процесів у сфері праці. Типи і види емпіричних досліджень. Організація і етапи проведення соціологічного дослідження. Соціологічні методи збору первинної соціальної інформації: аналіз документів, спостереження, опитування, соціальний експеримент. Технології проведення соціологічного дослідження: проблеми організації вибірки, вимірювання в емпіричному дослідженні, підготовка практичних рекомендацій, впровадження результатів соціологічного дослідження.


4. Орієнтовна структура залікових кредитів дисципліни.

Тема


Кількість годин

Всього

З них:

Лекцій

Семінарів

Сам.роб.


1

2

3

4

5

Змістовний модуль 1. Теоретична соціологія

1. Соціологія як наука про суспільство: предмет, структура, функції. Історія розвитку соціології в країнах західної Європи, США та в Україні.

10

2

-

8
2. Теоретична соціологія: основні напрямки, школи та теорії

10

-

-

10

3.Суспільство як система: соціальна структура, соціальні взаємодії, соціальні інститути

10

-

2

8

Змістовний модуль 2. Спеціальні соціологічні теорії та емпіричні соціологічні дослідження.
4. Соціологія особистості

10

-

-

10

5. Соціологія праці

10

-

-

10

6. Соціологія конфлікту


8

-

-

8

7. Соціологія девіантної поведінки

8

2

-

6

8. Соціологія громадської думки

8

2

-

6

9. Соціологія релігії

8

-

-

8

10. Соціологія політики

8

-

-

8

11. Соціологія культури

6

-

-

6

12. Економічна соціологія

6

-

-

6

13. Організація та методи соціологічних досліджень

6

-

-

6

Всього:

108

6

2

100


5. Орієнтовний перелік питань підсумкового контролю


  1. Аналіз результатів соціологічних досліджень.

  2. Вибірковий метод у дослідженні.

  3. Виникнення та становлення зарубіжної та вітчизняної соціології. Передумови виникнення та становлення соціології.

  4. Вплив сучасної науково-технічної революції на різні аспекти трудової діяльності людини.

  5. Девіантна поведінка та соціальний контроль.

  6. Зміст поняття “девіантна поведінка”.

  7. Індустріальна соціологія на Заході.

  8. Інтерпретація розвитку суспільства в сучасних соціологічних теоріях.

  9. Історичний матеріалізм.

  10. Історія становлення західної соціології.

  11. Маніпуляції громадською думкою.

  12. Методи збору первинної соціологічної інформації.

  13. Методи матеріального стимулювання мотивації праці.

  14. Методи стимулювання трудової мотивації: методи матеріального стимулювання, цільові методи, методи індивідуального збагачення праці, методи співучасті /партисиативності/.

  15. Механізми формування громадської думки та методи її вивчення.

  16. Мотиви і мотивація праці.

  17. Особистість як об'єкт дослідження соціології.

  18. Особливості окремих форм девіантної поведінки.

  19. Планування та підготовка досліджень.

  20. Предмет соціології. Соціологія як наука про соціальні спільноти, відносини, інститути та процеси.

  21. Предмет та об`єкт соціологічного дослідження.

  22. Презентація результатів соціологічного дослідження.

  23. Природа, сутність та функції громадської думки.

  24. Програма соціологічного дослідження.

  25. Соціалізація особистості.

  26. Соціальна нерівність: теорія класів та теорії стратифікації.

  27. Соціальна структура.

  28. Соціальні резерви виробництва.

  29. Соціально-демографічні та професійні групи в суспільстві, соціальні проблеми міста та села.

  30. Соціологічні пояснення негативної девіантної поведінки.

  31. Соціологічні теорії особистості.

  32. Структура соціології.

  33. Суспільство і особистість.

  34. Суспільство як соціальна система.

  35. Сутність девіації і основні точки зору на її причини.

  36. Суть соціальної регуляції трудової поведінки.

  37. Теоретичні і соціальні передумови формування соціології.

  38. Теорія стратифікації.

  39. Технології проведення соціологічного дослідження.

  40. Функції соціології.6. Методичні вказівки по виконанню студентами заочної форми навчання контрольних робіт
6.1. Мета контрольної роботи, її місце у вивченні дисципліни.

Для кращого засвоєння теоретичної частини курсу „Соціологія” і застосування набутих знань на практиці студентами заочної форми навчання виконується дві контрольні роботи.


Основні науково-педагогічні завдання при виконанні контрольних робіт:

- систематизація знань, отриманих у ході лекцій, семінарів і самостійної роботи;

- використання у роботі спеціальної наукової соціологічної літератури;

- вироблення навичок структурування інформації, лаконічного викладу обробленого змісту навчального матеріалу, продуктивного наукового мислення тощо;

- обґрунтування вибраної теми;

опрацювання і конспективний виклад відповідних літературних джерел.


Контрольна робота повинна виконуватись виключно згідно запропонованого плану.
6.2. Структура контрольної роботи.

Згідно вимог стандартів ДСТУ 1.5-93, ДСТУ 3008-95 і ГОСТ 2.105-95 рекомендується така структура контрольної роботи:

- титульний аркуш;

- план;


- текстова частина;

- вступ;


- розкриття теми;

- висновки;

- використана література;

- додатки (при необхідності).


6.3. Вимоги до змісту контрольної роботи.

У вступі необхідно розкрити актуальність теми, рівень її дослідженості, вказати авторів, які вже займалися вивченням цього питання тощо. Розкрити зміст аналізованої теми, формулюючи відповіді на зазначені до кожної теми питання. Наситити зміст роботи фактами, особистими спостереженнями, висновками про значимість досліджуваного матеріалу. Не рекомендується дослівне цитування літературних джерел. У висновках до роботи зробити підсумок того, що було розкрито в основні й частині, показати, де можуть бути застосовані отримані знання, як їх можна використовувати в практичні й діяльності тощо.


6.4. Вимоги до оформлення контрольної роботи
Текстовий матеріал оформлюється рукописним або машинописним способами. У машинописному тексті висота літер повинна бути не меншою 2,5 мм, а відстань (інтервал) між рядками – не менше 1,5 мм.

Роботу виконують на аркушах формату А4 (270 х 297). Кожна сторінка контрольної роботи повинна мати поля: справа – 10, інші – 25 мм. Поля не виділяються рискою, сторінки не обводяться рамкою.

Сторінки тексту роботи нумеруються арабськими цифрами. Титульний аркуш включають у загальну нумерацію сторінок. Номер на титульному аркуші не ставлять. На наступних сторінках номери проставляють на верхньому правому ріжку.

Кожне питання роботи рекомендується починати з нової сторінки. Номери питань позначають арабськими цифрами з крапкою вкінці.

Заголовки пишуть великими літерами. Скорочень та довільних словосполучень не допускається. Текст роботи викладають коротко і чітко. Не рекомендується застосовувати складні речення та звороти.

Відстань між текстом та ілюстрацією, найменуванням ілюстрації і наступним текстом, між текстом і заголовком, заголовком і наступним текстом повинна бути 15 мм.

Абзацний виступ повинен бути однаковим по всьому тексту роботи і дорівнювати 5 знакам.

На початку роботи подається зміст, в якому вказують розділи із зазначенням сторінок.

Відомості про використані джерела (перелік посилань) необхідно наводити згідно вимог стандарту.

Обсяг текстової частини роботи має складати 12-15 сторінок. Контрольна робота повинна бути переплетена в обкладинці. Титульний аркуш підписується.

Контрольна робота повинна бути виконана і подана на рецензію не пізніше 15 днів до початку заліково-екзаменаційної сесії.

6.5. Порядок зарахування роботи
Студент повинен виконати контрольну роботу самостійно в повному обсязі. Робота, що виконана з порушенням вимог або її зміст не відповідає заданому варіанту, на перевірку не приймається і не зараховується.


6.6. Форма закріплення варіанта
Варіант контрольної роботи треба обирати за останньою цифрою залікової книжки.
6.7. Критерії оцінювання знань студентів
1. Контрольні завдання призначені для оцінки якості знань студентів з дисципліни „Соціологія” і відповідають вимогам кваліфікаційної характеристики.

2. Контрольні завдання складаються з теоретичної та практичної частин, що дозволяє перевіряти як набуті знання, так і вміння студентів з даної дисципліни.

3. Відповідь студента оцінюється за семибальною системою з виведенням балів рейтингу. При оцінюванні робіт студентів враховується загальна грамотність і чіткість відповіді.

4. Шкала оцінювання
А (відмінно) – 85-100 балів

В (добре) – 75-84 бали

С (добре) – 65-74 бали

D (задовільно) – 50-64 бали

Е (задовільно) – 40-49 балів

FX (незадовільно) – 20-39 балів

F (незадовільно) – 0-19 балів

5. Критерії оцінок при перевірці такі:

а) Оцінка “Відмінно” (А) ставиться за умов, що відповідь студента з усіх питань, теста і практичних завдань (при модульному контролі – з теоретичних питань) повністю і грамотно розкриває завдання, виявляє знання основної і додаткової літератури, передбачені програмою, на рівні творчого використання.

б) Оцінка “Добре” (В) ставиться за умов, що студент грамотно розкриває питання, добре володіє теоретичним матеріалом, але допускає неточність формулювань, порушує логічність, виявляє знання програмного матеріалу на рівні аналогічного відтворення. Якщо неточності формулювань від 15% до 25%, порушення логічності від 15% до 25%, ставиться оцінка „Добре” (С).

в) Оцінка “Задовільно” (D) ставиться за умов, що студент демонструє знання основного програмного матеріалу, але вони носять розрізнений характер, відсутні висновки, є неточності, допущені принципові помилки при відповіді на одне з питань, при принципово вірній відповіді на інші питання на рівні репродуктивного відтворення. Якщо неточностей від 50% до 75%, допущені помилки в тесті – від 50% до 75%, допущені принципові помилки при відповіді на одне з теоретичних питань, ставиться оцінка „Задовільно” (Е).

г) Оцінка “Незадовільно” (FX) ставиться за умов, що студент непослідовно розкриває питання, має принципові помилки, які свідчать про незнання основних теоретичних положень дисципліни, відповідь на рівні нижче репродуктивного відтворення. Якщо студент не зміг відповісти на жодне з питань і виконати жодного із завдань, ставиться оцінка „Незадовільно” (F).
7. Варіанти контрольних робіт
І модуль
Варіант 1.

1. Головні вияви девіантної поведінки.

2. Історія становлення західної соціології.

3. Методи стимулювання трудової мотивації: методи матеріального стимулювання, цільові методи, методи індивідуального збагачення праці, методи співучасті /партисиативності/.


Варіант 2.

1. Особливості окремих форм девіантної поведінки.

2. Конфлікт як соціологічна категорія.

3. Поняття демографічної політики. Специфіка демографічної політики в Україні.


Варіант 3.

1. Методи матеріального стимулювання мотивації праці.

2. Соціалізація особистості.

3. Соціально-демографічні та професійні групи в суспільстві, соціальні проблеми міста та села.


Варіант 4.

1. Вплив сучасної науково-технічної революції на різні аспекти трудової діяльності людини.

2. Особистість як об'єкт дослідження соціології.

3. Теорія стратифікації.


Варіант 5.

1. Інтерпретація розвитку суспільства в сучасних соціологічних теоріях.

2. Зміст поняття “девіантна поведінка”.

3. Планування та підготовка досліджень.


Варіант 6.

1. Методи збору первинної соціологічної інформації.

2. Передумови виникнення та становлення соціології.

3. Технологічний детермінізм.


Варіант 7.

1. Девіантна поведінка та соціальний контроль.

2. Механізми формування громадської думки та методи її вивчення.

3. Основні концепції соціального конфлікту.


Варіант 8.

1. Виникнення та становлення зарубіжної та вітчизняної соціології.

2. Маніпуляції громадською думкою.

3. Соціальна нерівність: теорія класів та теорії стратифікації.


Варіант 9.

1. Історичний матеріалізм.

2. Вибірковий метод у дослідженні.

3. Мотиви і мотивація праці.


Варіант 10.

1. Індустріальна соціологія на Заході.

2. Аналіз результатів соціологічних досліджень.

3. Предмет та об`єкт соціологічного дослідження.ІІ модуль
Варіант 1.

 1. Соціологія про основоположні закони розвитку суспільства. Формаційний, соціокультурний і а цивілізаційний підходи до пояснення законів розвитку суспільства.

2. Провести соціологічне міні-дослідження. Дослідити ставлення людей вашого міста до музики, її напрямків. Дослідження оформити у формі звіту про результати соціологічного дослідження. Обов’язково врахувати вік, групи населення, освіту, стать.
Варіант 2.

1. Вивчення проблем мотивації праці в індустріальній соціології в XX сторіччі

2. Провести соціологічне міні-дослідження. Дослідити ставлення людей вашого міста до можливості будівництва поблизу міста металургійного комбіната. Дослідження оформити у формі звіту про результати соціологічного дослідження. Обов’язково врахувати вік, групи населення, освіту, стать.
Варіант 3.

1. Мотиваційно - гігієнічна теорія Ф. Херцберга.

2. Провести соціологічне міні-дослідження. Дослідити ставлення людей вашого міста до введення платної охорони здоров'я. Дослідження оформити у формі звіту про результати соціологічного дослідження. Обов’язково врахувати вік, групи населення, освіту, стать.
Варіант 4.

1. Аналіз документів у соціологічному дослідженні. Методика контент - аналізу.

2. Провести соціологічне міні-дослідження. Дослідити ставлення людей вашого міста до збільшення пенсійного віку. Дослідження оформити у формі звіту про результати соціологічного дослідження. Обов’язково врахувати вік, групи населення, освіту, стать.
Варіант 5.

1. Система освіти як соціальний інститут суспільства.

2. Провести соціологічне міні-дослідження. Дослідити ставлення людей вашого міста до платної вищої освіти. Дослідження оформити у формі звіту про результати соціологічного дослідження. Обов’язково врахувати вік, групи населення, освіту, стать.
Варіант 6.

1. Досвід використання різноманітних методів стимулювання трудової мотивації на Заході ("гуртки якості", методи партисипативності, методи збагачення праці та ін.).

2. Провести соціологічне міні-дослідження. Дослідити ставлення людей вашого міста до нової пропорційної виборчої системи. Дослідження оформити у формі звіту про результати соціологічного дослідження. Обов’язково врахувати вік, групи населення, освіту, стать.
Варіант 7.

1. Сфери суспільної життєдіяльності. Сутність соціальної сфери та її відмінність від економічної та інших сфер життя суспільства.

2. Провести соціологічне міні-дослідження. Дослідити ставлення людей вашого міста до запровадження прогресивної системи оплати комунальних послуг в залежності від площі квартири. Дослідження оформити у формі звіту про результати соціологічного дослідження. Обов’язково врахувати вік, групи населення, освіту, стать.
Варіант 8.

1. Процеси суперництва та їх різновиди (конкуренція, змагання, соціальний конфлікт, соціальна боротьба).

2. Провести соціологічне міні-дослідження. Дослідити ставлення людей вашого міста до проблем роботи комунального господарства, їхнє бачення вирішення вказаних питань. Дослідження оформити у формі звіту про результати соціологічного дослідження. Обов’язково врахувати вік, групи населення, освіту, стать.
Варіант 9.

1. Основні соціологічні центри та служби в Україні.

2. Провести соціологічне міні-дослідження. Дослідити ставлення людей вашого міста до обов’язкового використання ліцензійного комп’ютерного програмного забезпечення. Дослідження оформити у формі звіту. Обов’язково врахувати вік, групи населення, освіту, стать.
Варіант 10.

1. Поняття демографічної політики. Специфіка демографічної політики в Україні.

2. Провести соціологічне міні-дослідження. Дослідити ставлення людей вашого міста до фактів випуску недоброякісної про продовольчої продукції, їхнє бачення вирішення вказаних питань. Дослідження оформити у формі звіту про результати соціологічного дослідження. Обов’язково врахувати вік, групи населення, освіту, стать.

Перелік рекомендованої літератури
Основна:

Кравченко А.И. Введение в социологию: Учебное пособие. - М.: Нова школа, 1995.-144с.

Краткий словарь по социологии / Сост. З.М. Коржева, Н.Ф. Наумова.-М.: Политиздат, 1988.-479с.

Лукашевич М.П. Соціологія праці: Підручник. – К.:Либідь, 2004.- С.10-13,

Павліченко П.П., Литвиненко Д.А. Соціологія. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2000.- С.6-18.

Подольская Е.А. Социология: Учеб.пособие для студентов высших учебных заведений. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2004.-248с.

Полторак В. А. Социология. Основы социологии труда и управления. К.: УМКВО. 1992.-152с.

Полторак В.А. Социология труда: справочник. Днепропетровск, 1997.

Полторак В.А. Социология: Конспект курса лекций. – Днепропетровск: Арт-Пресс, 1997. – С.8-18.

Полторак В.А. Соціологія. Основи соціології праці та управління. К., 1992.

Рабочая книга социолога. – М., 1983.

Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: курс лекций. М., 1996. – Тема 7.

Ромашов О.В. Социология труда: Учеб.пособие. М., 1999.

Смелзер Н. Социология. М., 1994.

Соціологія: Підручник / За заг.ред. В.П.Андрющенка, М.І.Горлача. – Київ – Харків, 1998. – С.9-27, 178-200.

Соціологія: Посібник для вузів / За ред. В.Г.Городяненка . – К.: Академія ,1999.- С.5-15, 66-79.

Штольберг Р.Социология труда. М, 1982.

Якуба Е.А. Социология: Учебное пособие для студентов. -Харьков: Издательство "Константа", 1995-192с.


Додаткова:

Вебер М. Избранные произведения: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1990.- 808с.

Гречихин В. Лекции по методике социологических исследований. – М., 1988.

Громова О.Н. Конфликтология. М., 1993.

Дюркгейм Э. О разделении общественного руда. Метод социологии: Пер.с фр..- М.: Наука, 1990,-575с.

Зборовский Г.Е., Орлов Г.П. Социология. М., Интерпракс, 1995. – Гл. 10.

Здравомыслов А. Методология и процедура социологического исследования.. –М.,1969.

Как провести социологическое исследование/ Под ред Т.Горшкова. – М., 1969.

Короткий словник по соціології.-К.,1999.

Лекции по методике конкретных социологических исследований / Под ред.Г.М.Андреевой. – М.:Изд-во Моск.ун-та, 1972.

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.

Социологический справочник. - К., 1990.

Шаленко В.Н. Конфликты в трудовых коллективах. М., 1992.

Соціологія праці та управління: Термінологічний словник-довідник /Відп. ред. ВА. Полторак. - 4 С: ІСДОУ. 1993.-114с.Социология труда: Учебник /Под ред. Н.И. Дряхлов и др.-М.:

Издательство МГУ, 1993.-368с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка