Методичні вказівки до вивчення курсу „ етика та естетика"Скачати 290.09 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір290.09 Kb.
#847
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Програма і методичні вказівки до вивчення курсу
ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА”
(для студентів 2 курсу спец. 6.050201 „Менеджмент організацій”)

Харків – ХНАМГ – 2005

Програма і методичні вказівки до вивчення курсу „Етика та естетика” (для студентів 2 курсу спец. 6.050201 „Менеджмент організацій”) / Уклад. : Фесенко Г.Г., Рябченко О.Л., Яцюк М.В. – Харків, ХНАМГ, 2005. – 20 с.


Рецензент: Зав. кафедри філософії та політології Харківського національного економічного університету к.філос.н., доцент Кузь О.М.


Рекомендовано кафедрою історії та культурології ХНАМГ,

протокол № 6 від 10.01 2005 р.

ПРОГРАМА КУРСУ „ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА”
ПЕРЕДМОВА

Упровадження курсу “Етика та естетика” пов’язане з необхідністю гуманізації освіти у вищих навчальних закладах, поєднання глибоких професійних знань з опануванням великої спадщини світової етичної та естетичної думки.


Мета: залучення до фундаментальних моральних та естетичних цінностей, перетворення їх у стійкі переконання та мотиви поведінки, пробудження відчуття відповідальності за самовдосконалення, формування уміння орієнтуватися у світі міжлюдських відносин і художнього життя з позицій гуманізму.
Предмет: сукупність практичних форм взаємовідносин людей, їх ціннісний зміст і значимість; процеси чуттєвого пізнання дійсності, закономірності розвитку мистецтва.
Основними формами вивчення даного курсу є лекції, самостійна робота, семінарські заняття. Останні є завершальним етапом освоєння програми курсу, вони допомагають поглибити, закріпити і творчо осмислити одержані знання.

Тема 1. Предмет етики. Особливості функціонування моралі


Етимологія термінів „етика” і „мораль”, еволюція їх значення. Загальна структура моралі та її основні елементи. Види основних етичних норм. Співвідношення матеріальних та духовних цінностей. Перспективи моральних цінностей у сучасному українському суспільстві

Мораль у житті людини. Моральні засади міжлюдських відносин. Система моральної регуляції. Мораль та інституційна регуляція. Функції моралі.

Мораль і проблема її соціальної детермінації. Універсальність і спільнотність у системі етичних пріоритетів.

Тема 2. Категорії етики


Добро и зло. Дія і свобода людини. Моральна свобода та моральна відповідальність особи.

"Об’єктивні" і "суб’єктивні" категорії моральної свідомості (обов’язок, відповідальність, справедливість, щастя).

Моральна самосвідомість (честь і гідність людини;совість, розкаяння, почуття сорому).

Моральні виміри спілкування (толерантність, повага, співчуття, милосердя, любов).Тема 3. Походження та історичні типи моралі
Проблеми походження та природи моралі. Мораль і спільноти. Передумови виникнення моралі. Проблеми функціонування моралі як цілісної системи.

Основні етапи історичного розвитку. Архаїчна мораль. Особливості моралі традиційного суспільства. Система моралі Стародавнього Сходу. Мораль і звичаї античності. Станово-корпоративна мораль середньовіччя.

Основні тенденції розвитку моралі у сучасній цивілізації. Сучасні моральні проблеми людства. „Біоетика.”

Тема 4. Теорії етики, їх розвиток


Вчителі людства - Конфуцій, Будда, Мойсей, Ісус Христос, Магомет. Антична етика: становлення філософсько-етичного світогляду. Середньовічна християнська етика. Етика Відродження . Протестантська етика.

Етика Б. Спінози, П. Гольбаха, К. Гельвеція: пошуки натурфілософського підґрунтя. Французьке просвітництво і проблема моральної свідомості. Моральна філософія І. Канта і Г. Гегеля.Етика XIX ст.: марксизм, „філософія життя”.

Етичні теорії ХХ в. Етичні пошуки в українській філософії.

Етичні проблеми національних відносин.

Тема 5. Предмет естетики: історія та теорія проблеми
Естетика як самостійна наука. Естетика в структурі міжпредметних зв’язків.

Структура естетичного знання. Естетичне та його основні форми. Естетична свідомість та її основні форми. Специфіка та види естетичної діяльності. Людина і суспільні відносини як об’єкти естетичної діяльності.

Естетика як метатеорія мистецтва. Предмет і естетичні перетворення в мистецтві. Методологічні основи аналізу мистецтва. Зміст і форма в мистецтві: діалектика зв’язку.

Категорії естетики. Гармонія і міра. Прекрасне і потворне. Піднесене, героїчне, низьке. Трагічне і комічне. Естетичне. Художність як естетична категорія.

Тема 6. Сутність, природа та соціальні функції мистецтва


Відображувальна сутність мистецтва. Предмет і естетичне перетворення в мистецтві. Зміст і форма в мистецтві: діалектика зв’язку.

Спосіб буття мистецтва. Свобода і детермінізм у мистецтві. Історична динаміка функцій мистецтва. Сприйняття мистецтва.

Етнічне, національне, загальнолюдське у мистецтві. Художнє життя суспільства.

Тема 7. Типологія історичного розвитку мистецтва


Історичні закономірності художнього розвитку. Мистецтво доісторичної людини: наскальний живопис, палеолітичні Венери. Мегалітична архітектура (дольмени, менгіри, кромлехи). Мистецтво Стародавнього світу. Мистецтво Середньовіччя: романський та готичний стилі. Ренесансне мистецтво. Основні мистецькі напрямки Нового часу.

Мистецька практика ХХ ст. Абсолютизація формально-технічних пошуків у мистецтві ХХ ст. Абстракціонізм, експресіонізм, сюрреалізм.

Тема 8. Естетичне й етичне у культурі поведінки спеціаліста
Проблема співвідношення цілей і засобів у професійній діяльності. Парадигми спілкування в управлінській культурі. Діловий етикет.

Соціальна відповідальність організації. Благодійність. Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації. Переваги та недоліки соціальної відповідальності. Сутність та значення соціальної поведінки. Етична поведінка як сукупність вчинків та дій людей. Причини неетичної поведінки. Заходи щодо забезпечення етичної поведінки.

Мистецтво у взаємозв’язку з економікою. Естетичне і ділова успішність. Фірмовий стиль: концепція і основні поняття. Товарний знак, піктограми. Інтер’єр офісу.

Етико-естетичні імперативи.ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Заняття 1. ЕТИКА – ФІЛОСОФСЬКА НАУКА ПРО МОРАЛЬ


 1. Мораль у житті людини. Сучасні моральні проблеми.

 2. Функції моралі.

 3. Система моральної регуляції.

 4. Категорії етики.


Запитання для самоконтролю

 • Які основні компоненти моралі Ви могли б виділити?

 • Які специфічні риси характеризують моральну норму?

 • Чим відрізняються принципи від норм моралі?

 • Що таке моральна цінність? Які потреби людського суб’єкта вона задовольняє?

 • Як Ви розцінюєте перспективи моральних цінностей у сучасному українському суспільстві? Обґрунтуйте свою позицію.

 • Чи існує прогрес у розвитку моралі?

 • Назвіть сучасні етичні проблеми, що пов’язані із принципом індивідуалізму.

 • Які моральні труднощі породжує науково-технічний прогрес?


Список рекомендованої літератури

Аболина Т. Г. Истoрические судьбы нравственности (Философский анaлиз нравственной культуры). - К.,1992.

Апель К.-О. Ситуація людини як eтичнa проблема // Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. - К., 1999. - С. 231-254.

Батай Ж. Литература и Зло. - М., 1994.

Бердяев Н. А. Эрос и личность (Философия пола и любви). - М., 1989.

Бердяев Н. А. 0 назначении человека. - М., 1993.- С. 20-37.

Берлін І. Дві концепції свободи // Сучасна політична філософія. - К., 1998.-

С. 56-113.

Библер В. С. Нравственность. Культура. Современность (Философские раздумья о жизненных проблемax) // Этическая мысль: Науч. - публицист. чтения.- М., 1990. - С. 16-57.

Бубер М. Образы добра и зла // Бубер М. Два образа веры. - М., 1995. - С. 125-156.

Гальцева Р. Свобода воли // Философская энциклопедия. - Т. 4. - М., 1967.

- С. 564-568.

Генон Р. Кризис современного мира. - М., 1991.

Глюксман А. Одинадцята заповідь. - К., 1994.

Давыдов Ю. Н. Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии. - М., 1989.

Дробнuцкuй О. Г. Проблема совести в моральной философии // Проблемы нравственности. - М., 1977.- С.165-182.

Ильин И. А. 0 сопротивлении злу силою // Ильин И. А. Путь к очевидности.- М., 1993. - С. 5-132.

Коган Л. Н. Зло. - Екатеринбург, 1992.

Кьеркегор С. Наслаждение и долг. - Ростов н/Д., 1998.- С. 266-276, 290-298.

Левінас Е. Між нами. Дослідження думки про іншого. - К., 1999.

Лосский Н. О. Бог и мировое зло. - М., 1994.- 432 с.

Льюuс К. с. Любовь. Страдание. Надежда: Притчи. Трактаты. - М., 1992.

- С. 125-184, 208-261.

Мадьяр Д. Планетаризация сознания. - М., 1995.

Мир и Эрос: Антология философских текстов о любви.- М., 1991.

Мэй Р. Любовь и воля. - М.; К., 1997.

Назаретян А.П. Агрессия, мораль и кризисы в развитии мировой культуры. - М., 1996.

Рікер П. Етика і мораль / / Рікер П. Навколо політики. - К., 1995 - С. 269-283.

Рікер П. Толерантність, нетолерантність, неnрийнятне // Рікер П. Навколо політики. - К., 1995. - С. 313-332

Рюриков Ю.Б. Самое утреннее из чувств: Культура любви. - К., 1985. Соловьев В. С. Оправдание добра. Нравственная философия // Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. - М., 1990.- Т. 1. - С. 121-134, 183-186, 224-234.

Фромм Э. Иметь или быть? - М., 1986.

Фромм Э. Искусство любить // Фромм Э. Душа человека. - М., 1992. - С. 109-178.

Хамитов Н. В. Философия одиночества: Одиночество женское и мужское. - К., 1995.

Швейцер А. Благоговение перед жизнью. - М., 1992. - С.41-237.

Шрейдер ю. А. Этика: Введение в предмет. - М., 1998.- С. 3-26.

Этика: Словарь афоризмов и изречений / Назаров В. Н., Мелешко Е. Д. - М., 1995.

Этология aгрессивности и этика ненасилия: Сб.материалов // Вопросы философии. - 1992- N 3.- С.3-94.

Заняття 2. МОРАЛЬНІ ТА ЕТИЧНІ ВЧЕННЯ


 1. Вчителі людства - Конфуцій, Будда, Мойсей, Ісус Христос, Магомет.

 2. Антична етика: становлення філософсько-етичного світогляду.

 3. Середньовічна християнська етика.

 4. Етика Відродження .

 5. Протестантська етика.Запитання для самоконтролю


 • Які фактори впливають на формування світогляду людини? Чи відіграє, на Вашу думку, віра у Бога важливу роль у формуванні системи цінностей?

 • Як Ви розумієте слова Євангелія „важко багатому увійти в Царство Боже”?

 • Чому в конфуціанському моральному ідеалі „благородний муж” стає чиновником?

 • Яка з чотирьох буддійських істин вимагає моральних зусиль людини?

 • Як інтерпретується мораль в контексті вчення Будди?

 • Яке моральне значення має образ Мойсея як політичного вождя та релігійного наставника народу?

 • Як співвідносяться між собою релігійні і моральні заборони Декалогу?

 • У чому виражається етико-культурний смисл ідей божественного походження моральних принципів?

 • У чому полягає особливість етико-нормативної програми Мухамеда на відміну від етико-нормативної програми Ісуса Христа?

 • Чому моральна сила християнської любові особливо виявляється у вимозі любити ворогів, «проклинаючих», «ненавидячих» і «ображаючих» людину?

 • Хто першим з античних філософів стверджував, що благо є задоволення, зло – страждання?

 • Поясніть причину історичних змін уявлень еллінів про ідеальні людські якості.

 • Поясніть, якими потребами духовного розвитку була зумовлена поява основних шкіл у римській філософії.

 • В якому релігійному вченні чесна завзята праця знаходить характер релігійного подвигу, стає своєрідною «мирською аскезою»?Список рекомендованої літератури

Аристотель. Большая этика // Apистотель. Соч.: В 4т. - М., 1983. Т. 4. - С. 324-332.

Библия. Исход, 19-23.

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма //Избр. произв. - М.,1990.

Грюнебаум Г.Э. Классический ислам. – М.,1988. – С.26-48.

Древнекитайская философия: Собр. текстов в 2 т. – М.,1972.

Лосев А.Ф. Жизненный и творческий путь Платона // Платон. Соч. –Т.1. – М.,1968. – С.5-73.

Купец. Гуманист. Придворный: Нравственные идеалы эпохи Возрождения. Антология // Опыт тысячелетия. Средние века и эпоха Возрождения: Быт, нравы, идеалы. – М.,1996. – С.353-574.

Мень А. Сын человеческий. –М.,1989.

Монтень М. Опыты: В 3 кн. – М.,1979.

Платон. Апология Сократа, Критий, Протагор // Соч. в 3 т. –М.,1970. – Т.1.

Сенека. О счастливой жизни // Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. – М.,1995.

Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. – М.,1997. – С.259-292.

Чаттопадхья Д. История индийской философии. – М.,1966.

Эпикур. Письмо к Манекен // Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.,1979. – С.432-436.

Заняття 3. ФІЛОСОФСЬКОЕТИЧНА РЕФЛЕКСІЯ XVII-XX ст.


 1. Етика Б. Спінози, П. Гольбаха, К. Гельвеція: пошуки натурфілософського підґрунтя.

 2. Французьке просвітництво і проблема моральної свідомості.

 3. Моральна філософія І. Канта і Г. Гегеля.

 4. Етика XIX ст.: марксизм, „філософія життя”.

 5. Етичні теорії ХХ в.

 6. Етичні пошуки в українській філософії.


Запитання для самоконтролю

 • Розкрийте гуманістичну суть ідеї природних прав людини та теорії суспільного договору.

 • Роз’ясніть феномен „розумного егоїзму”, знайдіть в історії культури приклади протилежної суспільної позиції людини.

 • У свій час великому філософу-моралісту І. Канту пред'являлися заперечення з приводу того, що він занадто суворо оцінює тих, хто через життєві обставини не здатний точно і неухильно дотримувати моральні норми. «А якщо людина умирає від голоду, - запитували Канта, - і йому, щоб врятувати своє життя, треба украсти шматок хліба?» Що відповів І.Кант?

 • Назвіть категоричні імперативи за І.Кантом.

 • Чому Г. Гегель розмежував поняття «мораль» і «моральність» ?

 • Хто з філософів є автором вислову «Людина людині Бог»?

 • Чому, за А. Шопенгауером, самогубство не є виходом з життєвого страждання?

 • Охарактеризуйте надлюдину Ф. Ніцше.

 • Хто з мислителів є автором ідеї про класову солідарність?

 • Яка філософська школа сверджує, що людина „укинута” в дуже незатишний світ. Вона перебуває на самоті, у постійній турботі про шматок хліба й у інших невідкладних справах, відчуває тривогу, а часом і страх?

 • Чому З.Фрейд вважав, що природа людини є агресивною ?


Список рекомендованої літератури

Бердяев Н.А. Дух и реальность: Основы богочеловеческой духовности // Бердяєв Н.А. Философия свободного Духа. – М.,1994. – С.444-460.

Бердяєв Н.А. О назначении человека. – М.,1993.

Библер В.С. Нравственность. Культура. Современность. – М.,1990.

Гельвеций К.А. Соч. в 2 т. – М.,1976-1977.

Кант Н. Основы метафизики нравственности // Кант И. Соч. в 6 т. – М., 1965. Т. 4, ч. 1. С. 228-289;// И.Кант Соч. – М.,1997. –Т.III. – С.39-275.

Милль Дж. О свободе // Антология классической либеральной мысли. – М.,1995. – С.228 – 393.

Ницше Ф. К генеалогии морали. – Соч. в 2 т. – М.,1990. –Т.2. – С.407-555.

Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Избр. произв. в 2 кн. – СПб.,1990.

Проблема человека в западной философии. – М.,1988. – С. 443-482.

Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М.,1989.

Соловьев В.С. Оправдание добра // Соловів В.С. – Соч. в 2 т. – М.,1990. – Т.1.

Спиноза Б. Избраные произведения: В 2 т. – М.,1957.

Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия // Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений. – М.,1989.

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М.,1994.

Фромм Э. Бегтство от свободы. – М.,1990.

Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997. – С. 267-301.

Швейцер А. Культура и этика // Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М.,1992. – С.92–105, 197–240.

Этика Канта и современность. – Рига,1989.

Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. – М.,1994.

Юркевич П.Д. Мир с ближними как условие христианского общежития // Юркевич П.Д. Философские произведения. – М.,1990.

Ясперс К. Ницше и христианство. – М.,1995.Заняття 4. КАТЕГОРІЇ ЕТИКИ


 1. Добро і зло.

 2. Дія і свобода людини

 3. „Об’єктивні” і суб’єктивні” категорії моральної свідомості (обов’язок, відповідальність, справедливість, щастя).

 4. Моральна самосвідомість (честь і гідність людини; совість, розкаяння, почуття сорому).

 5. Моральні виміри спілкування (толерантність, повага, співчуття, милосердя, любов).


Запитання для самоконтролю

 • Які різновиди морального зла Ви можете виділити?

 • Чи є тоталітаризм проявом морального зла? Обґрунтуйте Вашу позицію. Чи можна розглядати зло як просте заперечення добра? Обґрунтуйте Вашу думку.

 • Чи потрібен людині власний «досвід зла»? Навіщо?

 • Російський історик В. О. Kлючевський говорив, що доброю він може назвати лише таку людину, яка не тільки не робить зла, а й не може його робити. Давнє туркменське прислів'я твердить, навпаки, що той, xтo не здатний на зло, не здатний і на добро. Котрій точці зору Ви віддаєте перевагу? Чому?

 • Яка форма співчуття - співстраждання чи співрадість - уявляється Вам життєво змістовнішою? Чи вони рівнозначнi?

 • В якому розумінні любов можна вважати моральною передумовою людського спілкування загалом?

 • Що, на Вашу думку, означає бути людиною ввічливою? Чи можна вважати ввічливість сyтo зовнішньою характеристикою моральної вдачі людини?

 • Чим визначається власне моральний аспект свободи?

 • Що дає ідея міжсуб'єктного спілкування для пояснення свободи волі людини?

 • Як пов'язані совість і свобода людини?Список рекомендованої літератури

Батай Ж. Литература и Зло. – М., 1994.

Бердяев Н. А. Эрос и личность (Философия пола и любви). – М., 1989.

Берлін І. Дві концепції свободи / / Сучасна політична філософія. – К., 1998.

– С. 56-113.

Бубер М. Образы добра и зла / / Бубер М. Два образа веры. – М., 1995. – С. 125–156.

Гальцева Р. Свобода воли / / Философская энциклопедия. – М., 1967. - Т. 4.

– С. 564 – 568.

Глюксман А. Одинадцята заповідь. – К., 1994.

Давыдов Ю. Н. Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии. – М., 1989. – 320 с.

Дробнuцкuй О. Г. Проблема совести в моральной философии / / Проблемы нравственности. – М., 1977. – С.165-182.

Ильин И. А. О сопротивлении злу силою //Ильин И. А. Путь к очевидности. – М., 1993. –С. 5–132.

Клервоский Б. О благодати и свободе воли //Средние века.- Вып. 45. – М.,1982. – С. 265-297.

Коган л. Н. Зло. – Екатеринбург, 1992.

Кьеркегор с. Наслаждение и долг. – Ростов н/Д., 1998. – С. 266-276, 290-298.

Левінас Е. Між нами. Дослідження думки про іншого. – К ., 1999.

Лосский Н. О. Бог и мировое зло. – М., 1994.

Льюис К. С. Любовь. Страдание. Надежда: Притчи. Трактаты. - М., 1992.

- С. 125-184, 208-261.

Мир и Эрос: Антология философских текстов о любви. – М., 1991.

Мэй Р. Любовь и воля. – М.; К., 1997.

Равич М. М. Этикет. – СПб., 1999.

Рікер П. Толерантність, нетолерантність, неnрийнятне // Рікер П. Навколо політики. – К., 1995. – С. 313-332

Рюриков Ю.Б. Самое утреннее из чувств: Культура любви. – К., 1985.

Соловьев В. С. Оправдание добра. Нравственная философия // Соловьев В. С. Соч.в 2 т. – М., 1990. – Т. 1. – С. 121-134, 183-186, 224-234.

Фромм Э. Искусство любить // Фромм Э. Душа человека. - М., 1992. – С. 109-178.

Хамитов Н. В. Философия одиночества: Одиночество женское и мужское. – К., 1995.

Этология arрессивности и этика ненасилия: Сб.материалов // Вопросы философии. - 1992- N 3.- С.3-94.Заняття 5. МОРАЛЬ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН
1. Мораль і проблема її соціальної детермінації

2. Універсальність і спільнотність у системі етичних пріоритетів

3. Мораль та інституційна регуляція. Мораль і право.

4. Етичні проблеми національних відносин.

5. „Біоетика.”
Запитання для самоконтролю


 • Що означає здатність моральної норми до універсалізації?

 • Що таке „золоте правило” моральності й чого воно вимагає від людини?

 • Як, виходячи із засад загальнолюдської моральності, Ви могли б обґрунтувати свій обов'язок перед власною локальною спільнотою?

 • Як впливає на мораль соціальна диференціація суспільства?

 • Чи має особистість право вибору в установленні своєї національної ідентичності? Ваші аргументи за чи пpoти.

 • Чи має, на Вашу думку, сенс поняття національної відповідальності?

 • Які основні моральні риси властиві українській національній культурі?

 • Які основні елементи загальнолюдського змісту моральності?

 • Чи існує прогрес у галузі моральної культури людства? Обґрунтуйте свою позицію.

 • Які проблеми Ви можете віднести до „біоетики”?Список рекомендованої літератури

Aпель К.О. Етноетика та універсалістська макроeтикa: nротиріччя чи доnовняльність // Єрмоленко А. М. Комунікативна nрактична філософія. - К., 1999. – С. 355–371.

Бочковський О. Вступ до націології. – К., 1998.

Василенко Л.И. Экологическая этика: от натурализма к философскому персонализму // Вопросы. философии. – 1995. – №3. – С.3 – 72.

Давыдов Ю. Н. Макс Вебер и Лев Толстой. (К проблеме соотношения этики убеждений и этики ответственноcти) // Вопросы литeратуры. – 1994. – N2 1. – С. 77–105.

Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період. – К., 1993.

Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное бытие человека (Современная немецкая практическая философия). – К., 1994.

Козловски П. Этика капитализма. Эволюция и общество: Критика социобиологии. – СПб., 1996. – С. 7-84.

Макінтайр Е. Чи є патріотизм чеснотою? // Сучасна nолітична філософія. – К., 1998. – С. 524 – 543.

Нестеренко В. Г. Страдатeльность – нравственность - культура // Онтологічні проблеми культури. – К., 1994. - С. 150-161.

Огурцов А.П. Этика жизни или биоэтика: аксиологические альтернативы // Вопросы философии. – 1994. – №3.

Сміт Е.Д. Національна ідентичність. – К.,1994.

Українська душа. – К.,1992.

Феномен української культури: методологічні засади осмислення – К.,1996.

Хесле В. Философия и экология. – М., 1994.

Шлемкевич М. Загублена українська людина. – К.,1992.Заняття 6. ЕСТЕТИКА: СИСТЕМА КАТЕГОРІЙ


 1. Феномен естетичного, його інтерпретації та структура.

 2. Прекрасне як традиційний предмет естетики.

 3. Структура естетичної свідомості (естетичне почуття, естетичний смак, естетичний ідеал).

 4. Категорії естетичного як об’єктивна реальність.

 5. Естетичне як суб’єктивізація світу.Запитання для самоконтролю

 • Дайте визначення основних естетичних категорій (прекрасне, піднесене, трагічне, комічне, драматичне).

 • Що вважається традиційним предметом естетики?

 • Яку роль відіграє мистецтво у формуванні людської чуттєвості?

 • Розкрийте сутність поняття „естетичний досвід”.

 • Покажіть людську діяльність як джерело естетичного.

 • Як співвідносяться мистецтво і екзистенційна структура особистості?

 • Покажіть як змінювався естетичний ідеал протягом історії людства.

Список рекомендованої літератури
Бергсон А. Сміх: Нарис про значения комічного. – К., 1994.

Іванов В.П. Практика й естетична свідомість. – К., 1971. – С.9 – 4l.

ЛюбимоваТ.Б. Трагическое как эстетическая категория. – М.:Наука,1985.

Малахов В. А. Искусство и мироотношение. – К., 1988. – С. 35 – 49.

Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина. Очерк истории эстетической аксиологии. – М.,1994.

Франко І.Я. Із секретів поетичної творчості // Твори: В 20т. – К.,1955. – Т. 16. – С. 251– 297.

Хайдеггер М. Исток художественного творения // Работы и размышления

разных лет. – М., 1993. – С.47–132.

Эстетика: Учеб. пособие / Левчук Л.Т., Кучерюк Д.Ю, Панченко В.И., Русин М.Ю. – К.,1991.

Яковлев Е.Г. Художник: личность и творчество. – М., 1991.

Яковлев Е.Г. Эстетический вкус как эстетическая категория эстетики. – М., 1986.


Заняття 7. ЕСТЕТИКА В ХУДОЖНІЙ КУЛЬТУРІ ЗАХОДУ І СХОДУ


 1. Мистецтво та його роль у формуванні людської чуттєвості.Проблема генезису мистецтва.

 2. Естетичні особливості культури Стародавнього Сходу.

 3. Основні етапи становлення античної естетики .

 4. Художня культура середньовічної Європи. Основні засади християнської естетики.

 5. Естетика Ренесансу.Запитання для самоконтролю


 • Опишіть, які жанри класичного китайського живопису Вам відомі? У чому їх своєрідність.

 • Назвіть основні засоби художньої виразності, які використовує китайський художник-традиціоналіст. Які образи є для нього ключовими?

 • З чим пов’язані канон та статичність єгипетського мистецтва?

 • З чим пов’язана притягальна сила давньогрецької міфології, її величезний вплив на розвиток світового мистецтва?

 • Чому саме в таких видах мистецтва, як скульптура і театр, найбільш яскраво втілилось уявлення еллінів про призначення мистецтва як про катарсис? Який зміст ідеї „катарсису”, автором якої був Арістотель?

 • Назвіть принципові відмінності між римським та грецьким мистецтвом.

 • Якою була частка візантійського впливу на розвиток давньоруського мистецтва?

 • З’ясуйте зміст поняття „символізм візантійського мистецтва”.

 • Визначте характерні риси естетики пізнього західноєвропейського Середньовіччя.

 • Що Ви знаєте про естетичні уявлення в Київській Руси та їх вплив на розвиток східноєвропейського культурного регіону?

 • Які тенденції визначали розвиток мистецтва Високого Відродження?Список рекомендованої літератури
Аристотель. Поэтика / Соч. в 4-х т. – М., 1983. – С.645 – 680.

Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. – М., 1977.

Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. – M.,1989.

Бахтин M.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. – М., 1990.

Бычков В.В. Смысл искусства в византийской культуре. – М., 1991.

Григорьева Т.П. Японская художественная традиция. – М., 1979.

Григорьева Т.П. Дао и логос: Встреча культур. – М., 1992.

Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. – М., 1989.

Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. – М., 1990.

Завадская Е.В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. – М., 1975.

Иваньо И.В. Очерк развития эстетической мысли Украины. – М.,1981.

Історія філософії України: Хрестоматія /Упорядники Тарасенко М.Ф., Русин М.Ю., Бичко А.К. та ін. – К.,1993. – С.7 – 28, 43 – 68, 70 – 87.

История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. – М., 1962. – Т.1. – С.63 – 240, 344 – 423.

История эстетической мысли: В 6 т. – М.,1982. – T.1. – С.44 – 239.

Лекции по истории эстетики /Под ред. проф. Кагана М.С. – Л.,1973. – Т.1 –С.21 – 65.

Лосев А.Ф. История античной эстетики /ранняя классика/. – М., 1963. – С.33 – 254, 501 – 551.

Лосев A.Ф. Эстетика Возрождения. – М.: Мысль,1978.

Эстетика Ренессанса: В 2т.– М.,1981. – Т.1.


Заняття 8. ЕСТЕТИКА НОВОГО ЧАСУ: ТЕОРЕТИЧНІ ПОШУКИ ТА МИСТЕЦЬКА ПРАКТИКА


 1. Основні мистецькі напрями Нового часу.

 2. Проблема спадковості у філософсько-естетичній думці другої половини ХIХ ст.

 3. Теоретико-методологічне обґрунтування естетичних концепцій ХХ ст.

 4. Модерністське мистецтво.

 5. Постмодернізм – поглиблення естетичних експериментів ХХ ст.

 6. Роль національних цінностей в мистецтві кінця XX ст. – на початку XXI ст.


Запитання для самоконтролю

 • Які художні стилі та напрями існували за просвітницької доби?

 • Розкрийте стильові та жанрові особливості мистецтва XVIII ст.

 • Дайте розгорнуту характеристику філософській естетиці XVIII-XIX століть (І.Кант, Ф Шеллінг, Г.Гегель та ін.).

 • Розкрийте основні напрямки естетики доби модерну.

 • Які течії в мистецтві ХХ ст. належать до крайніх виявів модернізму? Ваше ставлення до абстракціонізму та „концептуального мистецтва”.

 • Покажіть вплив позитивізму, інтуїтивізму, психоаналізу на формування посткласичної естетики.

 • Охарактеризуйте основні напрями сучасної естетичної думки.


Список рекомендованої літератури

Асмус В.Ф. Кант.- М.,1973.- С. 381-532.

Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. – Л.,1973.- С. 17-166.

Гартман Н. Эстетика.- М., 1958.

Гачев Г.Д. Национальные образы мира. – М.,1988.- 445с.

Гегель Г.В.Ф. Эстетика - М.: Искусство,1968 - Т.1- С.7-96.

Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-ХХ веков. Трактаты. Статьи. Эссе. – М., 1987.

История эстетической мысли: В 6 т.-T.2. – М.,1985.-С.129-359;T3.- M., 1986.

– С.18- 151; Т4.-М., 1987.-С.82-219.

Личковах В.А. Национальный стиль искусства // Философские науки.-1992.–

№ 1. – С.14-25.

Кант И. Критика способности суждения. - М.,1994.

Кучерюк Д.Ю. Екологічна естетика як система // Етика, естетика і теорія культури. – 1991.- Вип.34. – С.3-13.

Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М.,1991. – С.93-308.

Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина. Очерк истории эстетической аксиологии. – М.: Республика,1994.

Тасалов В. Десять лет проблемы "эстетического" (1956-1966) // Вопросы эстетики. – М., 1971. – С. 179 – 226.

Шеллинг Ф.В. Философия искусства. – М.: Мысль,1966. – С.47-71.

Шиллер Ф. Естетика. – К., 1974.

Цобгнер Г. Учение о цвете. – М.,1971.

Эстетика немецких романтиков.– М., 1987. – С.7–202, 345–490.Заняття 9. ЕТИЧНЕ ТА ЕСТЕТИЧНЕ У ПРОФЕССІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ


 1. Проблема співвідношення цілей і засобів у професійній діяльності.

 2. Парадигми спілкування в управлінській культурі.

 3. Соціальна відповідальність. Благодійність.

 4. Діловий етикет.

 5. Мистецтво у взаємозв’язку з економікою. Естетичне і ділова успішність.


Запитання для самоконтролю

 • Як співвідносяться честь і гідність людини?

 • Чи важливо для людини піклуватися про власну репутацію? Обгрунтуйте свою думку.

 • Що таке професійна етика? Наведіть приклади конкретної професійної етики.

 • Яку роль відіграє етика бізнесу в країнах із перехідною економікою? Визначіть специфіку цього процесу в Україні.

 • Які етичні цінності Ви вважаєте особливо важливими для сфери бізнесу?


Список рекомендованої літератури

Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений. – М.,2001.

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избр. произв. – М.,1990.

Венедиктова В.И. О деловой этике и этикете. – М.,1994.

Психология и этика делового общения: Учебник для вузов/ Под ред. проф. Лавриненко В.Н. – М.,2001.

Рих А. Хозяйственная этика. – М.,1996.

Уткин Э.А. Этика бизнеса. – М.,2001.

Филиппов А.В. Психология и этика деловых отношений. – М.,1996.

Честара Дж. Деловой этике: Паблик рилейшнз для всех и для каждого. – М.,2000.

Шихиреев П.Н. Этические принципы ведения дел в России: Учебное пособие. – М.,1999.

Энн Мэри Сабат. Бизнес-этикет /Пер. с англ. Осетрова Б.Н. – М,1998.

Этикет на все случаи жизни. – М.,1999.

Ягер Дж. Деловой этикет: как выжить и преуспеть в мире бизнеса. – М.,1994.

Оцінювання роботи студентів з курсу „ Етика та естетика” за модульно-рейтинговою системою

Курс поділено на три модулі. З перших двох необхідно виконати тестові завдання (оцінюються в балах), з третього – творче завдання. Завершується вивчення курсу виконанням підсумкового тесту (50% від загальних балів). Рейтинговий контроль вимагає ритмічної праці в аудиторії і самостійно протягом усього семестру.
Оцінка роботи на семінарах

п/п


Вид участі

Кількість балів

1

Розгорнута доповідь з одного питання (за планом семінарського заняття)

5-10

2

Доповнення:

- знання основного матеріалу


3-5


3

- залучення додаткового матеріалу

5-7

4

Робота з першоджерелами

7-12

5.

Участь в обговоренні проблемних питань:
6.

- аргументоване висловлювання своєї думки;

6-8

7

- логічне оперування основним матеріалом;

4-6

8

- доповнення;

1-3

9

- формування прийнятого групою рішення (ігрова форма семінару)

3-5

Оцінка роботи над творчим завданням „Етичне та естетичне в професійній діяльності менеджера”


п/п


Вид роботи

%

Кількість балів

1

Своєчасна подача роботи до захисту

5

1-5

2

Якість оформлення:

35

5-30
- наявність всіх пунктів плану (вступ, логічно пов’язані розділи, висновок, список використаної літератури)
5
- матеріал викладається в логічній послідовності
1-10
- аргументованість висновків
1-10
- обсяг джерельної бази (кількість використаних першоджерел)
1-5
- правильне використання науково-довідкового апарату
1-5

3.

Самостійність виконання

25

5-25

4.

Публічний захист

35

10-40
- чітка, логічна доповідь (7-15 хв.)
20
- розгорнуті відповіді на запитання
20100

21-100

Показники заохочувальних балів

п/п


Види роботи

Кількість балів

1

Дострокове виконання реферату

5-10

2

Глибинні знання додаткової літератури

10-30

3

Участь у студентських наукових конференціях, круглих столах, олімпіадах, конкурсах

30-100

4

Участь у роботі по розширенню дидактичного матеріалу

10-40

5

Регулярна активність на семінарах

10-15

6

ІншеПоказники штрафних балів


п/п


Характеристика роботи

Кількість балів

1

Відсутність на лекції чи семінарському занятті

5-40

2

Запізнення на заняття

7-10

3

Пасивність на семінарах

3-7

4

Порушення термінів написання та захисту творчої роботи

5-10

5

Порушення дисципліни на заняттях

10-30

6

ІншеСумарний рейтинг з дисципліни виглядає так:


Р = Рпк 1 модуль (См+Тп) + Рпк 2 модуль (см+Тп)+

+ Рпід (Рт + Тпід + Рз - Ршт),


де Р – рейтинг з дисципліни;

Рпк – рейтинг поточного контролю;

См – бали за семінари модулю;

Тп – поточний тест;

Рпід – рейтинг підсумкового контролю;

Рт – рейтинг з творчої роботи;

Тпід – тест підсумковий;

Рз – рейтинг заохочувальний;

Ршт – штрафний рейтинг.
Щоб перевести результати рейтингу в існуючу 5-бальну систему оцінок, використовується така шкала


Відсотки рейтингу

0-50 %

51-70 %

71-85 %

86-100 %

Оцінки 5-бальної системи

2

3

4

5

Навчальне видання
Програма і методичні вказівки до вивчення курсу „Етика та естетика” (для студентів 2 курсу спец. 6.050201 „Менеджмент організацій”)
Укладачі: Фесенко Галина Григорівна

Рябченко Ольга Леонідівна

Яцюк Микола Володимирович

Відповідальний за випуск: Лисенко М.С.

Редактор: С.Д.Сусло

План 2005, поз. 208
Підп. до друку 01.04.05 Формат 60х84/1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 1,2 Облік – вид. арк. 1,6

Тираж 100 прим. Зам. № Ціна договірна
61002, ХНАМГ, Харків, вул. Революції, 12
61002, ХНАМГ, Харків, вул. Революції, 12Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ
Скачати 290.09 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка