Методичні вказівки до виконання семінарських (практичних) занятьСкачати 222.64 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір222.64 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА, ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ТА ГАЗОПОСТАЧАННЯ

КАФЕДРА МБЦОМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання семінарських (практичних) занять
з дисципліни «Вступ до фаху»
напрям підготовки 030601 – «менеджмент»

Укладач: ас. кафедри МБЦО, Ровенчак Т.Г.

Затверджено

на засідані Вченої ради

Ін БТЕГП протокол № 9 від 15.04.13

Вінниця, ВНТУ, 2012Вступ
Менеджер – це людина, яка має планувати, організовувати, координувати та контролювати певні процеси на підприємстві. Інакше кажучи, це керівник або управлінець, який відповідає за ефективну роботу цілого підприємства, окремого підрозділу або певного напрямку діяльності підприємства.

Розвиток бізнесу безпосередньо пов'язаний з успіхами управління фірмою, організацією. До процесу управління належить збір, обробка, передавання інформації. Зв'язки в процесі управління між різними управлінськими працівниками здійснюються також за допомогою інформації.

Управління - це процес організації дій, спрямований на досягнення бажаної мети. Люди, які впроваджують управлінську діяльність, менеджери - це професійно підготовлені управлінці. Їх робота полягає в розробці (аналізі та синтезі) інформації, постановці завдань, прийнятті рішення, організації його виконання, координації, мотивації та контролі.

Мистецтво в сфері менеджменту - це здатність приймати ефективні рішення. Тому сьогодні підвищується роль організації праці менеджерів, її автоматизація та комп'ютеризація.Автоматизоване робоче місце — це програмно-технічний комплекс, призначений для автоматизації професійної діяльності працівника. Створення АРМ на робочому місці спеціаліста підвищує ефективність виконання ним своїх функціональних обов'язків, дає змогу застосовувати нові методи управління, використовувати єдину вірогідну інформацію в управлінні всіма ланками, підвищувати продуктивність праці і загальний рівень культури управління тощо.

ЗМІСТ

Вступ

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту.

Еволюція поглядів на сутність менеджменту.....................................................................3

Тема 2. Професійні вимоги до менеджера......................................................................... 5

Тема 3: Планування в організації.

Поняття і сутність планування в системі управління.......................................................6

Тема 4 : Організація як функція управління.

Сутність функції організації та її місце в системі упралвння...........................................8

Тема 5. Мотивація як фактор забезпечення успіху діяльності організації...............10

Тема 6: Основи теорії прийняття управлінських рішень............................................ 11

Тема 7 . Управлінський контроль

Методи обґрунтування управлінських рішень................................................................. 12

Тема 8 : Лідерство.

Лідерство як механізм сполучення різних джерел влади.................................................14

Додаток А.................................................................................................................................. 16


Тема 1. Поняття і сутність менеджменту.

Еволюція поглядів на сутність менеджменту.
План семінарського заняття

 1. Організація як об'єкт управління.

 2. Еволюція поглядів на сутність менеджменту.

 3. Менеджери в організації.


Контрольні запитання

 1. Що таке організація та які загальні риси мають всі організації як об'єкти управління ?

 2. Які фактори обумовлюють необхідність управління організацією ? Поясніть.

 3. Що таке зовнішнє і внутрішнє середовище організації ? З яких компонент вони складаються ?

 4. За яким критерієм зовнішнє середовище організації поділяють на середовище прямого і непрямого впливу ?

 5. Які базові моделі організації виникли в процесі їх еволюції ? Дайте загальну характеристику кожній з них.

 6. Які концепції управління сформувалися на основі базових моделей організації ?

 7. Які ви знаєте основні підходи до визначення категорії "менеджмент" ?

 8. Дайте визначення категорії менеджмент у широкому та вузькому розумінні.

 9. Поясніть сутність менеджменту як процесу реалізації функції управління.

 10. Як ви розумієте категорії "результативність" та "ефективність" ? Чим вони відрізняються ?

 11. У чому полягають особливості управлінської діяльності порівняно з іншими видами діяльності ? Які ознаки діяльності менеджера ?

 12. Які рівні та які сфери діяльності менеджменту виділилися в процесі поділу управлінської праці ? Охарактеризуйте відмінності в діяльності менеджерів вищого, середнього і нижчого рівнів управління.

 13. Які ролі виконують менеджери в організації. ? Як ви їх розумієте ? Наведіть приклади.

 14. Які специфічні особисті якості необхідні менеджерам ? Під впливом яких факторів і як формуються перспективна модель менеджера.Навчальні завдання для самостійної роботи

 1. Підготуйте стислий (на 2-3 стор.) огляд спеціальної літератури (підручники з менеджменту) за проблемою: сучасні підходи до визначення категорії "менеджмент".

 2. Підготуйтеся до обговорення на семінарському занятті таких проблемних запитань:

  1. Чи погоджуєтесь ви із визначення менеджменту яке обговорювалося на лекції ? Як би ви особисто визначили категорію "менеджмент" ?

  2. Як ви думаєте: менеджмент це більшою мірою наука або мистецтво ?

  3. Які переваги та у чому обмеженість визначення менеджменту як процесу реалізації функції управління ?

  4. Чим відрізняються категорії "результативність" та "ефективність" ? Яка з них є важливішою ? Чи може організація бути результативною і водночас не ефективною ?

  5. Як співвідносяться поняття "менеджер" і "бізнесмен" ?

  6. Які зміни відбуваються в функціях і навичках менеджера в процесі його кар'єрного зростання ?


Рекомендована література

 1. Дафт Р. Менеджмент. – СПб.: Изд. "Питер", 2000. – с. 14 - 42.

 2. Мильнер Б.З. Теория организации. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 480 с.

 3. Робінс С.П., Деченсо Д.А. Основи менеджменту / Пер. з англ. А. Олійник та ін. - К. : "Основи", 2002. - с. 36 - 53.

 4. Румянцева З.П. , Филипов Н.Б., Шрамченко Т.Б. Общее управление организацией: принципы и процесы: 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 3. - М.: ИНФРА-М, 2000-М, 2000 - с. 25 - 68, 72 - 106.

 5. Смирнова В.Г., Мильнер Б.З., Латфуллин Г.Р., Антонов В.Г. Организация и ее деловая сфера: 17 модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль-2. - Москва.: ИНФРА-М, 2000. - с. 13 - 40, 45 - 60, 71 - 78.


Тема 2. Професійні вимоги до менеджера

План семінарського заняття

1. Короткий опис професії менеджера.

2. Історія професії менеджера.

3. Соціальна значимість професії в суспільстві.

4. Професійні риси керівника:
Навчальні завдання для самостійної роботи
1. Уміння ефективно використовувати кращі досягнення науково-технічного прогресу, інформаційних технологій.
2. Глибокі знання особливостей функціонування ринкової економіки.
3. Схильність та здатність віднаходити резерви людського чинника в підприємництві.
4. Уміння заохочувати персонал за добру роботу і справедливо критикувати (але не публічно!).
5. Мистецтво приймати нестандартні управлінські рішення за тих умов, коли альтернативні варіанти дій, інформація та цілі не чіткі або сумнівні.
6. Уміння ефективно та раціонально розподіляти завдання і відводити на них оптимальний час.

7. Скласти професіограму менеджера.


Рекомендована література
1.Гибсон Дж. Л., Иванцевич Д.М., Донелли Д.Х. – мл. Организации: поведение, структура, процессы: Пер. с англ. – 8-е изд. – М: ИНФРА-М, 2000. – XXVI, 662 с.

2.Дафт Р. Менеджмент. – СПб.: Издательство "Питер", 2000. – 832 с.

3.Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: Пер. з англ. – К.: Всеувито, Наукова думка 2001. – 242 с. – (Сер. "Усе про менеджмент").

4.Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 256 с.: ил.

5.Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: Учеб. – М.:Дело, 2000. – 392 с.

Тема 3: Планування в організації.

Поняття і сутність планування в системі управління

План семінарського заняття


 1. Поняття і сутність планування в системі управління.

 2. Типи планів в організації.

 3. Цілі управлінського планування.

 4. Стратегічне планування в організації.

 5. Надання стратегії конкретної форми.


Навчальні завдання для самостійної роботи

 1. Чи може організація мати більш ніж одну місію?

 2. Що Ви розумієте під процесом “оптимізація мети”?

 3. Чи погоджуєтеся Ви з твердженням, що планування та визначення мети - це аналогічні процеси? Поясніть свою точку зору.

 4. Що визначає вибір організацією стратегії контролю над витратами?

 5. З якими ризиками пов`язаний вибір стратегії диференціації?

 6. Сформулюйте ключові фактори успіху для організації по ремонту телевізійної техніки для населення (4-5 факторів).

 7. Проаналізуйте наведені приклади місії фірми на відповідність вимогам до слушно сформульованої місії:

а) місія фірми AVIS, що займається прокатом автомобілів: “Стати швидко зростаючою компанією з найбільш високим рівнем прибутку серед всіх компаній, які займаються прокатом та орендою транспортних засобів без водіїв”;

б) місія невеликого рекламного агентства: “Стати найавторитетнішою компанією у своєму географічному регіоні, яка пропонує вичерпний асортимент рекламних послуг у справі забезпечення творчих контактів виробників продукції або послуг з їх клієнтами”. 1. Наведіть приклади вітчизняних підприємств (організацій), які вибрали: або стратегію контролю за витратами, або стратегію диференціації, або стратегію фокусування.

Контрольні запитання

 1. Як Ви розумієте сутність планування як функції управління?

 2. У якій послідовності здійснюється процес планування?

 3. Які типи планів в організації Ви знаєте?

 4. Які ситуаційні фактори впливають на вибір типу планів. Поясніть механізм цього впливу.

 5. За якими критеріями та як класифікують організаційні цілі?

 6. Які вимоги потрібно враховувати при визначенні цілей організації.

 7. У чому полягає сутність процесу управління за цілями? Чим відрізняється традиційний процес постановки цілей від методу управління за цілями?

 8. Охарактеризуйте етапи процесу управління за цілями.

 9. Визначте переваги та недоліки методу управління за цілями.

 10. Що Ви розумієте під терміном “стратегія”?

 11. Чому необхідно визначати стратегію? З яких елементів складається стратегія?

 12. Дайте порівняльну характеристику рівнів стратегії.

 13. В якій послідовності здійснюється процес формулювання стратегії?

 14. Що таке місія організації? Як її визначають? Наведіть приклади місії організації.

 15. З якою метою в процесі стратегічного планування здійснюється аналіз зовнішнього середовища та внутрішніх можливостей організації?

 16. Як можна класифікувати загальнокорпоративні стратегії?

 17. У чому полягає сутність: методу “пакетного менеджменту”; моделі життєвого циклу; нової матриці BCG як методів вибору загальнокорпоративної стратегії?

 18. Як Ви розумієте сутність стратегії контролю над витратами?

 19. За яких умов організація обирає стратегію диференціації?

 20. Чим обумовлений вибір організацією стратегії фокусування?

 21. У чому Ви бачите різницю між програмами та проектами?

 22. Чим відрізняються політика, стандартні операційні процедури і правила?


Рекомендована література


 1. Робінс С.П., Деченсо Д.А. Основи менеджменту / Пер. з англ. А. Олійник та ін. - К. : "Основи", 2002. - с. 36 - 53.

 2. Дафт Р. Менеджмент. – СПб.: Изд. "Питер", 2000. – 612 с.

 3. Мильнер Б.З. Теория организации. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 480 с.

 4. Румянцева З.П. , Филипов Н.Б., Шрамченко Т.Б. Общее управление организацией: принципы и процесы: 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 3. - М.: ИНФРА-М, 2000-М, 2000 - с. 25 - 68, 72 - 106.

 5. Смирнова В.Г., Мильнер Б.З., Латфуллин Г.Р., Антонов В.Г. Организация и ее деловая сфера: 17 модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль-2. - Москва.: ИНФРА-М, 2000. - с. 13 - 40, 45 - 60, 71 - 78.


Тема 4 : Організація як функція управління.

Сутність функції організації та її місце в системі упралвння
План семінарського заняття

1.Сутність функції організації та її місце в системі управління.

2.Основи теорії організації.

3.Основи організаційного проектування.

4.Типи організаційних структур управління.

5.Управління організаційними змінами.


Контрольні запитання

 1. Як Ви розумієте категорії “організація”, “організаційна діяльність”, “організаційна структура”? Як вони пов`язані між собою?

 2. У чому полягають особливості організації як функції управління? Чим обумовлюється складність реалізації функції організації?

 3. Розкрийте основні положення універсальних теорій організації. Як Ви оцінюєте їх внесок у розвиток теорії організації, та у чому виявляється їх обмеженість?

 4. Які ситуаційні фактори впливають на формування організаційної структури управління? Поясніть механізм такого впливу, використовуючи результати досліджень Дж. Вудворд, Т. Барнса і Дж. Сталкера, Г. Мінцберга.

 5. З яких етапів складається процес проектування робіт в організації? Дайте їх стислу характеристику.

 6. Які методи проектування і перепроектування робіт Ви знаєте?

 7. Розкрийте основні положення моделі характеристики роботи Хекмена-Олдхема.

 8. Що таке департаменталізація? За якими напрямками та у які способи може здійснюватися групування організаційних одиниць?

 9. Поясніть зміст процесу делегування повноважень. Дайте загальну характеристику лінійних, функціональних та штабних повноважень.

 10. Які фактори і як впливають на величину діапазону контролю?

 11. Що таке висока і плоска структури організації? У чому їх переваги і недоліки?

 12. За допомогою яких механізмів здійснюється координація діяльності співробітників та структурних одиниць організації?

 13. Дайте порівняльну характеристику лінійної та функціональної організаційних структур (принципи побудови, основні переваги і недоліки, сфери застосування).

 14. Який принцип покладено в основу дивізіональної організаційної структури? У чому її переваги і недоліки?

 15. Охарактеризуйте сутність матричної організаційної структури? У чому її переваги і недоліки?

 16. Що таке мережева організаційна структура? Які причини обумовлють широке розповсюдження мережевих структур в сучасних умовах? Охарактеризуйте основні типи мережевих організацій.

 17. Які Ви знаєте методи вибору типу організаційної структури управління?

 18. Як Ви розумієте категорію “організаційні зміни”?

 19. Опишіть модель і охарактеризуйте основні етапи процесу організаційних змін за К. Левіним.

 20. Ідентифікуйте причини опору організаційним змінам. Розкрийте сутність основних стратегій подолання опору організаційним змінам.


Навчальні завдання для самостійної роботи

 1. За результатами самостійного вивчення теми “Організація як функція управління” заповніть таблицю наведеної форми.

Таблиця 1- Таблиця вибору організаційних рішеньОрганізаційні рішення

Сильні сторони

Коли використовувати? (умови)

 1. Лінійна 1. Лінійно-функціональна 1. Дивізіональна 1. Матрична


 1. Підготуйтеся до обговорення на семінарському занятті таких проблемних запитань:

2.1. Чому лінійний тип організаційної структури не використовують великі організації?

2.2. Чим пояснюється широке розповсюдження лінійно-функціональної структури на вітчизняних підприємствах?

2.3. Як Ви гадаєте, якому типові організаційної структури віддають перевагу більшість робітників в організації? Чому?

2.4. Чому у моделі організаційних змін К. Левіна виділені як самостійні стадії “розморожування” та “заморожування”?2.5. Які з етапів процесу організаційних змін зустрічають найбільший опір? Чому?
Рекомендована література


 1. Дафт Р. Менеджмент. – СПб.: Изд. "Питер", 2000. – с. 306 – 397.

 2. Мильнер Б.З. Теория организации. – М.: ИНФРА-М, 2001. – с. 17 – 56, 104 – 123, 306 – 353, 379 – 389.

 3. Румянцева З.П. и др. Общее управление организацией: принципы и процессы: 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 3. – М.: ИНФРА-М, 2000. – с. 195 – 221.

 4. Смирнова В.Г. и др. Организация и её деловая среда: 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 2. – М.: ИНФРА-М, 2000. – с. 46 – 58, 122 – 128.

Тема 5. Мотивація як фактор забезпечення успіху діяльності організації

План семінарського заняття

 1. Поняття і сутність мотивації

 2. Теорії змісту мотивації

 3. Теорії процесу мотивації
Контрольні запитання

 1. Як ви розумієте поняття “потреби” і “спонукання”? Чим вони відрізняються ?

 2. Що таке внутрішнє і зовнішнє винагородження ?

 3. Дайте визначення категорії “мотивація”.

 4. У чому ви бачите відмінність між категоріями “стимулювання” і “мотивування” ?

 5. Як пов’язані між собою потреби, спонукання, цілі, дії і винагороди в моделі процесу мотивації ?

 6. За яким принципом із всієї сукупності теорії мотивації виділено групу теорій змісту мотивації ? Що їх об¢єднує ?

 7. Які ідеї покладено в основу теорії ієрархії потреб А.Маслоу ?

 8. У якій послідовності задовольняються потреби людини згідно теорії ERG К. Альдерфера ?

 9. Які нові ідеї щодо теоретичних засад мотивації запропонував Д.МакКлелланд в теорії набутих потреб ?

 10. У чому полягає внесок Ф.Герцберга у розвиток теорії мотивації ?

 11. На дослідження яких аспектів мотивації спрямовані теорії процесу мотивації ? Що між ними спільного ?

 12. За якою логікою здійснюється процес мотивації людини згідно теорії сподівань В.Врума ?

 13. Поясніть механізм мотивації людини за теорією справедливості С.Адамса.

 14. На яких елементах мотивації концентрує увагу модель Портера-Лоулера ? Як вони взаємопов¢язані між собою ?

 15. Як би ви охарактеризували внесок процесного підходу в розвиток теорії мотивації ?

 16. У чому ви бачите практичну цінність теорії змісту і процесу мотивації ?Навчальні завдання для самостійної роботи

 1. Порівняйте між собою групи потреб, які були виділені у теоріях А.Маслоу, К.Альдерфера, Д.МакКлелланда, Ф.Герцберга. Охарактеризуйте графічно співвідношення груп потреб у зазначених теоріях мотивації.

 2. Підготуйтеся до обговорення на семінарському занятті таких проблемних питань:

  1. Чому знання логіки процесу мотивації ще не дає менеджеру достатніх підстав для ефективного управління цим процесом ? Які фактори не дозволяють формалізувати процес мотивації ?

  2. Яку роль відіграє заробітна плата у теоріях змісту мотивації ? Чи можна вважати заробітну плату дійсним мотиватором ? Поясніть.

  3. Які загальні висновки можна зробити на основі порівняльного аналізу основних теорій змісту мотивації ?

  4. В управлінській практиці має місце уявлення, що нерівність підштовхує людей до підвищення результатів діяльності. Згідно теорії справедливості, навпаки, людина відчуває задоволення в ситуації справедливості (рівності). Яка з цих альтернатив, на вашу думку, відповідає дійсності ? Поясніть.

  5. Які нові проблеми мотивації можна виділити, узагальнюючи практику діяльності сучасних компаній ?

Рекомендована література


 1. Дафт Р. Менеджмент. – СПб.: Изд. "Питер", 2000. – с. 497-528

 1. Робінс С.П., ДеЧенцо Д.А. Основи менеджменту / Пер. з англ. А.Олійник та ін. – К.: “Основи”, 2002. – с. 394-426Тема 6: Основи теорії прийняття управлінських рішень

План семінарського заняття

 1. Поняття і моделі прийняття рішень.

 2. Процес прийняття рішень.

 3. Методи творчого пошуку альтернативних варіантів.


Контрольні запитання

 1. Що розуміється під процесом прийняття рішень в теорії управління?

 2. На яких припущеннях побудована класична модель прийняття рішень?

 3. Чим відрізняються між собою поведінкова та класична моделі прийняття рішень?

 4. Як Ви розумієте категорії “обмежена раціональність” та “досягнення задоволенності”?

 5. Що є характерною рисою ірраціональної моделі прийняття рішень?

 6. З яких етапів складається раціональна технологія прийняття рішення?

 7. У якій послідовності здійснюється процес оцінки альтернативних варіантів?

 8. Які методи творчого пошуку альтернативних варіантів Ви знаєте?


Навчальні завдання для самостійної роботи

 1. Які з етапів раціональної технології прийняття рішень найчастіше не реалізуються на практиці? Чому?

 2. У яких випадках доцільно використовувати групове прийняття рішень, а у яких - індивідуальне?

 1. Сформулюйте фактори, що визначають якість прийнятого рішення, спираючись на знання змісту етапів раціональної технології прийняття рішення.


Рекомендована література
1.Гибсон Дж. Л., Иванцевич Д.М., Донелли Д.Х. – мл. Организации: поведение, структура, процессы: Пер. с англ. – 8-е изд. – М: ИНФРА-М, 2000. – XXVI, 662 с.

2.Дафт Р. Менеджмент. – СПб.: Издательство "Питер", 2000. – 832 с.

3.Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: Пер. з англ. – К.: Всеувито, Наукова думка 2001. – 242 с. – (Сер. "Усе про менеджмент").

4.Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 256 с.: ил.

5.Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: Учеб. – М.:Дело, 2000. – 392 с.

6.Ременников В.Б. Разработка управленческого решения: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 140 с.

7.Смирнов Э.А. Управленческие решения. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 264 с. – (Серия «Вопрос-ответ»).

8.Фатхутдинов Р. А. Управленческие решения: Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 283 с.


Тема 7 . Управлінський контроль

Методи обґрунтування управлінських рішень

План семінарського заняття

 1. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень.

 2. Інструменти обґрунтування управлінських рішень.

 3. Обґрунтування рішень в умовах невизначеності.

Контрольні запитання

 1. Як можна класифікувати методи обґрунтування управлінських рішень?

 2. За яких умов доцільно використовувати:

 • аналітичні методи;

 • статистичні методи;

 • методи математичного програмування;

 • теоретико-ігрові методи;

 • експертні методи.

 1. У чому сутність методу “платіжна матриця”?

 2. Поясніть механізм використання методу “дерево рішень”.

 3. Які критерії використовуються для рішення задач в теорії статистичних рішень?

 4. Як формується основна задача теорії ігор?

 5. Що таке ціна гри та сідлова точка?

 6. Як Ви розумієте категорії “чиста стратегія” та “змішана стратегія”?

 7. Які експертні методи використовуються для обґрунтування управлінських рішень?


Навчальні завдання для самостійної роботи

 1. Складіть задачу на використання одного з критеріїв теорії статистичних рішень.

 2. Розв`яжіть задачу з теорії ігор:

Задача.

Компанії А і В конкурують у галузі збуту однакових товарів у трьох містах, які розташовані за такою схемою:


10 км 10км

1 місто 2 місто 3 місто


Відстань між сусідніми містами дорівнює 10 км. Якщо чисельність населення всіх трьох міст прийняти за 1, то в першому та третьому містах мешкає по 1/4, а в другому - 1/2. Кожна з компаній, бажаючи захопити якомога більший ринок збуту товарів, вирішила побудувати магазин в одному з цих міст. При цьому місцева влада заборонила компанії А будівництво магазину в 3-ому місті.

Стратегія кожної з компаній полягає у виборі міста для будівництва магазину. Виграш компанії А вимірюється її обігом у відсотках (якщо компанія А отримає N % обігу, то компанія В втрачає N % обігу). Обіг кожної компанії залежить від відстані між покупцями і магазинами таким чином - компанії А належить: • 80% обігу в кожному місті, до якого ближче її магазин;

 • 60% обігу в кожному місті, однаково віддаленому від обох магазинів;

 • 40% обігу в кожному місті, до якого ближче магазин компанії В.

Потрібно побудувати платіжну матрицю гри і відповісти на такі запитання:

 1. Чи має ця матриця сідлову точку? Якщо так, яку стратегію Ви рекомендуватимете компанії А?

 2. Якщо компанія В дізнається про зміст цієї стратегії, якими будуть її дії?


Рекомендована література

 1. Дафт Р. Менеджмент. – СПб.: Издательство "Питер", 2000. – 832 с.

 2. Основы менеджмента: Учебное пособие. – М.: Издательский Дом “Дашков и КО”, 2000. – 176 с.

 3. Цыпкин Ю.А., Люкшинов А.Н., Эриашвили Н.Д. Менеджмент: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. проф. Ю.А. Цыпкина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 439 с.

Тема 8 : Лідерство.

Лідерство як механізм сполучення різних джерел влади
План семінарського заняття

 1. Поняття та природа лідерства.

 2. Теорія особистих якостей лідера.

 3. Концепції поведінки лідера.

 4. Концепції ситуаційного лідерства.

 5. Сучасні концепції лідерства.

Контрольні запитання


 1. Що таке “вплив”, “влада”, “залежність”, “повноваження” ? Як ці категорії співвідносяться між собою ?

 2. Які ви знаєте джерела влади ? Дайте класифікацію джерел влади залежно від основи їх походження. Як ви розумієте концепцію влади ?

 3. Дайте визначення категорії “лідерство”. Чим лідерство відрізняється від власне управлінської діяльності ?

 4. Як можна класифікувати підходи до вивчення лідерства ?

 5. Яку ідею покладено в основу підходу до вивчення лідерства з позиції особистих якостей лідера ? Які результати отримані в процесі дослідження особистих якостей лідера і які висновки можна зробити на їх основі ?

 6. У чому сутність поведінкового підходу до вивчення лідерства ? Що таке стиль керування ?

 7. Охарактеризуйте автократичний, демократичний і ліберальний стилі керування в контексті “теорії Х” і “теорії У” Д. МакГрегора і концепції трьох стилів керування К.Левіна

 8. Якими були вимірники лідерства, виявлені під час досліджень в університеті штату Огайо ? Чим відрізняються двофакторні моделі лідерства від однофакторних ?

 9. Охарактеризуйте принцип, за яким побудована таблиця (решітка) Р.Блейка і Дж.Моутон. Які основні стилі лідерства виділені в таблиці ? Як ви розумієте сутність патерналізму, опортунізму і фасадізму як лідерських стилів ?

 10. Як і залежно від яких ситуаційних факторів змінюється стиль ефективного лідерства в автократично-демократичному континуумі Танненбаума-Шмідта ?

 11. У чому полягає основна ідея моделі ситуаційного лідерства Ф.Фідлера ? Хто такий “найменш бажаний співробітник” (НБС) і як цей інструмент використовується для оцінки поведінкової орієнтації лідера ? Опишіть запропонований в моделі механізм вибору адекватного до ситуації стилю лідерства.

 12. Охарактеризуйте основні положення моделі лідерства П. Херсі і К. Бланчарда (ідея моделі, поняття “ступінь зрілості виконавця”, виділені стилі лідерства, механізм вибору відповідного стилю).

 13. Розкрийте зміст моделі “шлях-мета” Р.Хауса і Т.Мітчелла (ідея моделі, типи поведінки лідера, ситуаційні фактори, механізм впливу на підлеглого).

 14. Які практичні висновки дозволяють зробити результати досліджень в рамках ситуаційного підходу до вивчення лідерства ?

 15. Що є характерним для сучасних концепцій лідерства порівняно з попередніми підходами ?

 16. У чому полягає сутність концепції атрибутивного, харизматичного і перетворюючого лідерства ? Що нового у розвиток теорії лідерства внесли ці концепції ?


Навчальні завдання для самостійної роботи

 1. За результатами самостійного вивчення програмних питань теми заповніть таблицю за наведеною формою і дайте порівняльну характеристику традиційного (з позиції особистих якостей лідера), поведінкового і ситуаційного підходів до вивчення лідерства.
Порівняльна характеристика підходів

до вивчення лідерства


Параметри оцінки

Підходи до вивчення лідерства

з позиції особистих якостей лідера

з позиції поведінки лідера

з позиції врахування ситуаційних факторів

 1. Основна ідея

 2. Основні завдання (спрямування) досліджень

 3. Основні результати досліджень

 4. Внесок у розвиток теорії лідерства

 1. Підготуйтеся до обговорення на семінарському занятті таких проблемних питань:

  1. Як повязані між собою і чим відрізняються категорії “мотивація” і “лідерство” ?

  2. “Всі менеджери мають бути лідерами, але не всі лідери повинні бути менеджерами”. Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням ? Обгрунтуйте свою позицію.

  3. Чи може менеджер самостійно вибирати свій стиль лідерства ?

  4. Які із теорій лідерства мають найбільше практичне застосування ? Поясніть.


Рекомендована література


 1. Дафт Р. Менеджмент. – СПб.: Изд. "Питер", 2000. – с. 464-491

 1. Робінс С.П., ДеЧенцо Д.А. Основи менеджменту / Пер. з англ. А.Олійник та ін. – К.: “Основи”, 2002. – с. 432-466.

ДОДАТОК А
Професіограма: менеджер по персоналу
Зміст праці. Менеджер по персоналу організує, координує, оцінює і стимулює діяльність персоналі з метою підвищення продуктивності і якості праці, по задоволеності професією (посадою) працівника.

Менеджер по персоналу виконує роботи по з забезпеченню організації кадрами необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації. Вивчає особовий склад організації і підрозділів. Формує резерв на висування. Бере участь в розміщенні і переміщенні кадрів. Бере участь в організації і проведенні роботи атестаційних, кваліфікаційних, конкурсних комісій і оформленні їхніх рішень. Підбирає і розробляє засоби оцінки якостей персоналу. Бере участь в розробці посадових інструкцій. Підбирає персонал на заміщення вакантних посад. Подає заявки на підбор у кадрові агентства і центри зайнятості, проводити співбесіди зі здобувачами.

Менеджер даного профілю займається питаннями перспективного розвитку персоналу організації. Прагне знайти і розкрити резерви. Аналізує рух кадрів, бере участь в розробці заходів щодо усунення плинності. Виявляє необхідність перепідготовки. Організує професійне навчання робітників і підвищення кваліфікації керівників і фахівців. Контролює оформлення документів і ведення документації по обліку кадрів, пов'язану з прийомом, перекладом, трудовою діяльністю і звільненням працівників. Веде встановлену звітність по кадрових питаннях. Уживає заходів по дотриманню трудової дисципліни і правил трудового розпорядку.

Менеджер по персоналу повинний знати законодавчі і нормативні документи, що стосуються питань роботи з кадрами, питань підготовки і підвищення кваліфікації працівників, положення про роботу кваліфікаційних і атестаційних комісій, порядок ведення звітності по кадрам, правила внутрішнього розпорядку і т.д. Він повинний добре розбиратися в питанні-організації праці, керування, психології, педагогіки, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту. Повинний орієнтуватися в основних питаннях роботи чи організації виробництва.Умови праці звичайні. Спілкування в праці інтенсивне.
Області застосування. Менеджери по персоналу працюють в організаціях різних форм власності з численним штатом співробітників.

Домінуючі інтереси - суспільна робота, педагогіка, психологія, керування, економіка, право; супутні -- історія, журналістика, знання по галузях.Домінуюча професійна спрямованість - на роботу з людьми і документами. Професійний тип особистості - соціальний, конвенціональний, підприємницький.
Необхідні якості. Для успішної роботи менеджеру по персоналу необхідні аналітичні здібності, розвиті комунікативні навички, уміння працювати з людьми, чуйність, доброзичливість, проникливість, високий соціальний інтелект, стресостійкість, витримка, здатність без напруги тривалий час контактувати з великою кількістю людей, розвиті організаторські здібності, відповідальність, організованість, заповзятливість, уміння працювати з документацією.

Бажані приємна зовнішність і добре розвита мова.

Перешкоджають успішної діяльності відсутність емпатії і знижений емоційно-вольовий контроль.

Родинні професії:

фахівець кадрової служби,

менеджер організації,

адміністратор,

керуючий.

Перспективи професійного росту - адміністративне просування, оволодіння суміжними спеціальностями.

Професія затребувана на ринку праці, особливо в області торгівлі, сфері послуг і на виробництвах, що розширюються.

Шляхи одержання професії - економічні і факультети менеджменту вищих навчальних закладів.

Фахівцям з вищою освітою в області економіки, керування, менеджменту, психології, педагогіки і т.д. професію менеджера по персоналу можна одержати шляхом додаткової підготовки в області спеціальних дисциплін.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка