Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Управління якістю продукції у виноробстві»Скачати 257.26 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір257.26 Kb.


Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


Кафедра технології

вина та енології

М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И

до виконання самостійної роботи

з курсу«УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ

У ВИНОРОБСТВІ»

для студентів спеціальності 8.05170106

денної та заочної форм навчання

Затвердженорадою спеціальностей

7(8).05170101, 7(8).05170103,

7(8).05170104, 7(8).05170105,

7(8).05170106, 7(8).05170107,7(8).05170108, 7(8).05170109,

8.05170110, 7(8).05170112та напряму підготовки 6.051701

протокол № __ від «___»________ 2014 р.

Одеса ОНАХТ 2014

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Управління якістю продукції у виноробстві» для студентів спеціальності 8.05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства» денної та заочної форм навчання / Укл. І.С. Калмикова – Одеса: ОНАХТ, 2014. – 16 с.
Укладач І.С. Калмикова, канд. техн. наук, доцент

Відповідальна за випуск

завідуюча кафедрОЮ технології вина та енології

Л.А. Осипова, д-р. техн. наук, ст. наук. співроб.

ВСТУП
Навчальна дисципліна «Управління якістю продукції у виноробстві» відповідає циклу професійної та практичної підготовки як нормативна частина освітньо-професійної програми підготовки студентів зі спеціальності 8.05170106 «Технології продуктів бродіння і виноробства».

Самостійна робота студента – це основний засіб оволодіння навчальним матеріалом під керівництвом викладача у час, вільний від обов’язкових аудиторних занять.

Метою проведення самостійної роботи з курсу «Управління якістю продукції у виноробстві» є формування у студентів уміння самостійно поповнювати свої знання та вільно орієнтуватися у потоці наукової інформації, розвиток пізнавальної активності та творчої ініціативи, стимулювання потреби в безперервній самоосвіті та подальшому професійному самовдосконаленні.

В результаті виконання самостійної роботи з дисципліни студенти повиннізнати:

 • загальну теорію якості;

 • теорію основоположників загального управління якістю та основні положення наукових шкіл управління якістю;

 • принципи системного підходу до управління якістю, а також сучасних

тенденцій його розвитку;

– методичні основи управління якістю на основі міжнародних стандартів ISO серії 9000;Уміти:

– застосовувати теоретичні знання для практичного рішення завдань, якi стоять перед виноробною галуззю з підвищення якості та конкурентоспроможності продукції;

– орієнтуватися в діючій нормативній документації на системи управління якістю;

– використовувати отримані знання для організації робіт з забезпечення якості продукції на виноробному підприємстві.

Оцінки, отримані студентом за самостійну роботу, враховуються як складова частина підсумкової оцінки з дисципліни в рамках модульно-рейтингової системи оцінювання.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ
Тематика самостійної роботи студента охоплює весь матеріал курсу «Управління якістю продукції у виноробстві». Обсяг самостійної роботи з даної дисципліни складає для денної форми навчання 30 годин (у тому числі індивідуальної – 15 годин), для заочної форми ­– 38 годин (у тому числі індивідуальної – 16 годин).

До самостійної роботи студента входить:

– опрацювання теоретичного (лекційного) матеріалу: вивчення конспекту та зіставлення з підручником, самоперевірка за питаннями до розділів;

– підготовка до лабораторних робіт;

– опрацювання окремих тем навчальної програми, які не виносяться на лекції;

– виконання індивідуальної роботи.Відповідно до інноваційних технологій навчання видом позааудиторної індивідуальної роботи студента є індивідуальне завдання. Індивідуальне завдання передбачає самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизацію, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи.

Зміст індивідуального завдання студента для даного курсу полягає у рішенні ситуаційної задачі, практичного завдання або тесту, які наведені в кінці кожного підрозділу даних методичних вказівок. Захист індивідуального завдання студентом відбувається на лабораторних заняттях.Приклад розв’язання ситуаційної задачі (за матеріалами [1]).

Ситуаційна задача. У книзі «Простір доктора Демінга» Г. Нів задає питання: «Чому люди повинні виконувати роботу добре замість того, щоб відбувати час і йти, зробивши мінімум того, що вони могли?»

Можливі варіанти причини цього: страх, грошові стимули, вони хочуть цього.

Як ви гадаєте, яка з цих причин є найбільш ефективною?

Рішення. У якості основних моральних цінностей починають виступати довіра, служіння та співробітництво.

Довіра – це той базис, без якого ніякі моральні цінності не працюють.

Служіння іншим – своїй команді, групі, компанії – виходить на перший план, воно стає більш важливою цінністю, ніж життєві гарантії та задоволення потреб і бажання збільшувати потреби.

Співробітництво призване замінити внутрішню конкуренцію. Сильна зовнішня конкуренція заставила компанії переглянути цінності, які вони використовували у внутрішньому житті. Принципи внутрішньої конкуренції в кар’єрі, у прагненні до лідерства призводили до інтриг, внутрішній боротьбі і марнотратству сил і енергії не на ті цілі, які потрібні компаніям для виживання. Правила кар’єри почали ставати прозорішими та яснішими, а співробітництво та вміння працювати в командах почали розглядати нарівні зі здатністю до лідерства як основні критерії для кар’єрного росту.


Вимоги до реферату.

Також у якості індивідуального завдання кожен студент повинен написати один реферат з актуальної проблеми згідно з вибраною темою. Теми рефератів наведені в додатку А. Правила вибору теми реферату – в додатку Б.

Науковий реферат є ефективною формою самостійної роботи студента. Обов’язковими етапами роботи над рефератом є збирання матеріалу, складання бібліографічного списку і вивчення наукової та періодично-економічної літератури з вибраної теми. Коло необхідних літературних джерел визначається студентом у відповідності з рекомендаціями викладача.

Оформлення реферату повинно відповідати наступним вимогам:

– реферат виконують на листах формату А4;

– обсяг реферату має бути в межах 10-15 сторінок;

– на титульному листі необхідно зазначити кафедру, назву дисципліни, вказати прізвище та ініціали, номер групи, тему реферату;

– обов’язковою є наявність змісту, списку використаних джерел з посиланням у тексті (не менше 10 джерел), оформленим згідно з чинними стандартами.

Виконаний студентом реферат передається викладачеві для оцінювання. Оцінюванню підлягають: зміст, оформлення, використання джерел, структура реферату.

Реферат оцінюється з першого подання і поверненню на доопрацювання не підлягає.


Тема № 1. СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

1 План вивчення теми

 1. Предмет науки управління якістю. Поняття якості. Термінологія в області якості. Аналіз основних термінів.

 2. Якість продукції як об’єкт управління. Якість продукції та її зв'язок з наукою. Кваліметрія – наука про способи вимірювання якості.

 3. Значення процесу управління якістю. Основоположники теорії управління якістю.

 4. Функції управління якістю, їх склад, зміст і характеристика: політика і планування якості; організація робіт щодо якості; мотивація і навчання персоналу; контроль якості та інформація про якість; розробка заходів щодо якості; взаємозв’язок із зовнішнім середовищем.


2 Рекомендації щодо самостійного опрацювання теми

Під час самостійної роботи необхідно вивчити теоретичний матеріал за літературними джерелами [2-6], відповісти на питання для самоперевірки та виконати індивідуальне завдання.
 1. Контрольні питання для самоперевірки

 1. У чому полягає сутність основних аспектів розуміння категорії «якість»?

 2. В яких значеннях Аристотель розглядав категорію «якість»?

 3. Поясніть різницю у розумінні сутності категорії «якість» у трактовці Г. Гегеля та Ф. Енгельса.

 4. Перерахуйте відомі вам визначення сутності категорії «якість», наведені зарубіжними вченими.

 5. Що таке «управління якістю», «планування якості», «контроль якості», «забезпечення якості», «поліпшення якості»?

 6. Що розуміють під поняттям «якість продукції»?

 7. Чи співпадає підхід до якості з точки зору виробника і споживача?

 8. Як співвідносяться принципи конкурентоспроможності та якості продукції?

 9. Які причини обумовлюють необхідність підвищення та забезпечення якості продукції?

 10. Що таке кваліметрія та рівень якості продукції?

 11. Що є об’єктом та предметом кваліметрії?

 12. У чому полягає значення управління якістю на сучасному етапі?

 13. Перелічіть найбільш відомих спеціалістів теорії управління якістю.

 14. У чому полягає заслуга вчених Г.Г. Азгальдова, З.Н. Крапивенського, Ю.П. Кураченко, Д.М. Шпектрова, О.В. Глічева, В.П. Панова, М.В. Федорова?

 15. Важливість системи заохочення в сфері якості.

 16. Назвіть етапи життєвого циклу продукції. Чому «петлю якості» іноді називають спіраллю»?

 17. Перерахуйте загальні та спеціальні функції управління якістю.

 18. Дайте визначення поняття «політика в сфері якості». З чим, як правило, узгоджена політика в сфері якості?

 19. На яких принципах може ґрунтуватися політика в сфері якості? Перелічіть їх і дайте коротку характеристику.

 20. Назвіть основні умови, які повинно забезпечити найвище керівництво щодо політики у сфері якості.
 1. Індивідуальне завдання для самостійної роботи з теми

Ситуаційна задача. Наведемо декілька цитат Акіо Моріта, співвласника і президента компанії Sony.

«Ніякі теорія, програма або урядова політика не можуть зробити підприємство успішним: це можуть зробити тільки люди».

«Найважливіше завдання японського менеджера полягає в тому, щоб встановити нормальні відносини з робітниками, створити відношення до корпорації, як до рідної сім’ї, сформувати розуміння того, що у робітників і керівників одна доля».

«Працюючи в промисловості з людьми, ми зрозуміли, що вони працюють не лише заради грошей, і що якщо ви хочете їх стимулювати, гроші не є найефективнішим засобом. Щоб стимулювати людей, треба зробити їх членами сім’ї та поводитися з ними, як з шановними її членами».

«Ми вважаємо недоцільним і непотрібним занадто чітко окреслювати коло обов’язків кожного, тому що всіх навчають діяти як у сім’ї, де кожен готовий робити те, що необхідно».

«Якщо десь виник брак, вважається поганим тоном, якщо керівник почне виясняти, хто припустив цю помилку».

Прокоментуйте кожну цитату та наведіть приклади їх правильності або ні з власного досвіду або з української дійсності.
Тема № 2. Системний підхід до управління якістю

1 План вивчення теми


 1. Поняття управління якістю. Принципи управління якістю. Управління якістю як аспект загального управління підприємством.

 2. Історія розвитку форм та методів забезпечення якості. П’ять зірок якості.

 3. Системний підхід до управління якістю на основі міжнародних стандартів ІСО серії 9000. Система НАССР – аналізування небезпечних чинників та критичні точки контролю.

 4. Розробка та впровадження системи якості на підприємстві: організаційна структура, процеси, ресурси, документація.

 5. Принципи управління якістю в США, Японії, країнах ЄС. Вітчизняний досвід управління якістю.


2 Рекомендації щодо самостійного опрацювання теми

Під час самостійної роботи необхідно проаналізувати стандарти ДСТУ ISO 9000:2007, ДСТУ ISO 9001:2009, ISO 9004:2009 і ДСТУ ISO/TR 10013-2003, вивчити теоретичний матеріал за літературними джерелами [1-3, 7], відповісти на питання для самоперевірки та виконати індивідуальне завдання.
 1. Контрольні питання для самоперевірки

 1. Хто був основоположником концепції управління якістю?

 2. В чому різниця між контролем якості та управлінням якістю?

 3. Основне призначення управління якістю.

 4. Перелічіть принципи управління якістю Е. Демінга.

 5. Назвіть суб’єкт, об’єкт та цілі управління якістю.

 6. Чому управління якістю продукції є одним з аспектів управління підприємством?

 7. Охарактеризуйте основні етапи розвитку форм і методів забезпечення якості.

 8. У чому полягає значення управління якістю на сучасному етапі?

 9. Дайте характеристику п’яти зірок якості.

 10. Які міжнародні стандарти стали основою управління якістю продукції в багатьох країнах світу?

 11. Що називається стандартом на системи управління якістю?

 12. Які основні принципи міжнародних стандартів ІСО серії 9000?

 13. У чому полягають основні принципи системи НАССР?

 14. Розкрийте поняття «небезпечні чинники», «критичні точки контролю».

 15. У чому полягає принцип системного підходу до управління якістю?

16. У чому полягає необхідність створення системи управління якістю на підприємстві?

17. Назвіть порядок створення та етапи розроблення системи управління якістю.

18. Як ДСТУ ISO 9000:2007 визначає поняття «процес», «процесний підхід»?

19. Поясніть модель системи управління якістю, в основу якої покладено процеси.

20. Назвіть кроки підприємства в напрямі розробки, документування, запровадження та підтримування системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001:2009.


 1. Індивідуальне завдання для самостійної роботи з теми

Практичне завдання. Проаналізуйте основні відмінності японської, американської та європейської шкіл управління якістю та заповніть табл. 1.
Таблиця 1 – Основні відмінності різних шкіл управління якістю

Положення

Японська школа

Американська школа

Європейська

школа


Підхід до якості


Мета управління якістю


Роль служби якості


Роль вищого керівництва


Роль працівників


Вплив на організаційну культуруТема № 3. Концепція загального управління якістю (TQM)

1 План вивчення теми

 1. TQM – сучасна концепція проблеми якості. Історія TQM.

 2. Менеджмент якості: концепції та складові частини. Рівні менеджменту якості.

 3. Цілі, задачі та переваги TQM. Елементи сучасної моделі TQM. Інструментальні засоби TQM.

 4. Основні положення концепції TQM: роль керівництва, орієнтація на замовника, акцент на процес, системний підхід, постійне покращення, залучення усіх співробітників, прийняття рішення на основі фактів, взаємовигідні відносини з постачальником.
 1. Рекомендації щодо самостійного опрацювання теми

Під час самостійної роботи необхідно проаналізувати ДСТУ ISO 9000:2007, ДСТУ ISO 9001:2009, вивчаючи теоретичний матеріал за літературними джерелами [1-10], відповісти на питання для самоперевірки та виконати індивідуальне завдання.


 1. Контрольні питання для самоперевірки

 1. Що таке загальне управління якістю (TQM)?

 2. Чим викликана необхідність появи концепції загального управління якістю?

 3. Назвіть два механізми TQM.

 4. Яка головна ідея TQM?

 5. Назвіть чотири рівні концепції загального управління якістю.

 6. Назвіть сучасні концепції менеджменту якості.

 7. Які основні цілі переслідує TQM?

 8. Які переваги впровадження TQM в практику діяльності підприємства?

 9. З яких елементів складається сучасна модель TQM?

 10. З яких трьох частин складається TQM?

 11. Сутність статистичних методів контролю та управління якістю.

 12. Сформулюйте роль і місце статистичних методів контролю в TQM.

 13. Перелічіть елементарні інструменти контролю якості. Дайте характеристику кожному методу.

 14. Перелічіть нові інструменти управління якістю. Дайте характеристику кожному методу.

 15. На яких принципах базується концепція загального управління якістю?

 16. У чому полягає орієнтація організації на споживача?

 17. У чому полягає принцип ролі керівництва в TQM?

 18. Як запроваджується принцип залучення співробітників?

 19. Як можна реалізувати принцип постійного удосконалення?

 20. У чому полягає принцип взаємовигідних відносин з постачальниками і як його реалізувати?
 1. Індивідуальне завдання для самостійної роботи з теми

Тест. Виконайте тест «Сприйняття сучасної концепції управління якістю (для умов цивілізованого ринку)». Виберіть номера відповідей, які відповідають вашому уявленню про управління якістю.

 1. Якість – відповідність вимогам нормативної документації.

 2. Якість праці кожного робітника і підрозділу можна виміряти і оцінити.

 3. Найкращою системою управління якістю є система запобігання помилок

в роботі.

 1. Більшість помилок в роботі, дефектів і браку при створенні нововведень виникає з вини робітників і рядових виконавців.

 2. Кожен робітник, звичайно, може допускати помилки в роботі, що повинно враховуватися вимогами до якості праці.

 3. У всіх працівників більша частина помилок у роботі пов’язана з відсутністю у них необхідних знань і неуважністю під час роботи.

 4. Забезпечення якості продукції важливіше за виконання плану-граіфка її виробництва та реалізації.

 5. За якість продукції, яка поставляється підприємством споживачам, несе відповідальність лише ВТК і керівництво.

 6. Краще виконати роботу точно в термін з деякими недоліками, ніж виконати її ідеально, але з великим запізненням.

 7. На підприємстві повинна бути досконала система обліку затрат і витрат через низьку якість продукції.

 8. На підприємстві повинно більше уваги приділятися покращенню та забезпеченню якості продукції, ніж зниженню її собівартості.

 9. Делегування оперативних повноважень і відповідальності за якість продукції рядовим виконавцям є позитивним явищем і забезпечує кращі умови для виконання функцій і додаткових зобов’язань керівниками низової ланки.

 10. Стимулювання бездефектної роботи рядових працівників – головне в діяльності керівництва при управлінні якістю.

 11. Метою в галузі якості нової продукції є забезпечення якості виготовлення (стабільності якості).

 12. Пріоритет у сучасних системах якості належить статистичним методам контролю якості продукції в більшій мірі, ніж автоматичному суцільному контролю якості.

 13. Документування систем управління якістю на підприємстві не є обов’язковим.

 14. При високому технічному рівні та стабільності якості продукції, що випускається, сертифікація системи менеджменту якості та сертифікація продукції не є доцільним.

 15. Вплив підприємства в галузі якості на субпідрядників сировини, матеріалів і комплектуючих виробів здійснюється лише за допомогою контрактів на поставки.

 16. Керівництво підприємства повинно займатися питаннями управління якістю не менше 50-60 % всього робочого часу.


Ключ (правильні відповіді): 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 19.
Порівняйте свої відповіді з ключем і порахуйте результат:

100 % правильно сприйнятих відповідей – сучасна концепція управління якістю сприймається вами повністю;

85-99 % – сучасна концепція управління якістю сприймається досить повно;

70-84 % – сучасна концепція управління якістю сприймається порівняно повно;

менше 70 % – сучасна концепція управління якістю сприймається практично неповно.

Тема № 4. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА

ВИНОРОБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ


 1. План вивчення теми

 1. Класифікація видів контролю. Показники якості. Організація контролю якості продукції.

 2. Фактори, які впливають на якість. Контроль як один із засобів забезпечення якості.

 3. Методи та засоби контролю якості. Технічні вимоги до випробувальної лабораторії.
 1. Рекомендації щодо самостійного опрацювання теми

Під час самостійної роботи необхідно проаналізувати ГОСТ 16504-81, ДСТУ ISO/IEC 17025:2006, вивчаючи теоретичний матеріал за літературними джерелами [3, 5, 6, 9], відповісти на питання для самоперевірки та виконати індивідуальне завдання.
3 Контрольні питання для самоперевірки

 1. Дайте визначення поняття «контроль», «контроль якості продукції», «технічний контроль».

 2. Що називається об’єктами контролю?

 3. Назвіть основні види контролю щодо організаційної форми.

 4. Назвіть основні види контролю щодо характеру контрольних операцій.

 5. Назвіть основні види контролю щодо стадії виробничого процесу.

 6. Назвіть основні види контролю щодо впливу на перебіг технологічного процесу.

 7. Назвіть основні види контролю щодо застосування засобів контролю.

 8. Назвіть основні види контролю щодо місця здійснення.

 9. Як впливає на якість продукції збалансованість рецептури?

10. Як впливає на якість продукції склад і параметри вихідної сировини та упаковки?

11. Як впливає на якість продукції процеси виробництва, технологічне обладнання і кваліфікація персоналу?

12. Як впливають на якість продукції організація контролю виробництва і проведення аналізу продукції?

13. Як впливає на якість продукції умови зберігання, транспортування і реалізації?

14. Що таке «оцінювання придатності методу»?

15. Як визначають ефективність методу випробування?

16. Розкрийте поняття організаційної структури лабораторії.

17. Які фактори визначають точність і вірогідність випробування, проведеного в лабораторії?

18. Що мається на увазі під контролюванням якості проведеного випробування?

19. Які існують прийоми визначення ефективності випробування?

20. Вимоги до системи управління якістю випробувальної лабораторії.
4 Індивідуальне завдання для самостійної роботи з теми

Ситуаційна задача. На основі аналізу ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 визначте, чи існують невідповідності вимогам цього стандарту в наступних ситуаціях.

1. У лабораторії виноробного підприємства на одній полиці зберігаються загально-інформаційні документи (книжки, застарілі видання стандартів та ін.), документи зовнішнього походження, за якими проводяться роботи, пов’язані з випробуванням (стандарти, методики проведення випробувань, інструкції на витратні матеріали та ін.) і внутрішня робоча документація (стандартні операційні процедури, інструкції та ін.). Чи відповідає дана ситуація вимогам п. 4.3 «Керування документацією»?2. У лабораторії виноробного підприємства значення фізичних величин, що показують прилади, працівники записують на чернетках, потім ці дані вводять в комп’ютери, які за відомими програмами розраховують і роздруковують результат. Перерахунки даних від первинних до внесення в протоколи здійснюються в особистих записниках. Чи відповідає дана ситуація п. 5.4.7 «Керування даними» і п. 4.3 «Керування реєструванням даних»?

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Навчальна література

 1. Лапидус В.А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях / В.А. Лапидус // Гос. ун-т управления; Нац. фонд подготовки кадров. – М.: ОАО «Типография «Новости», 2000. – 432 с. – Режим доступу: http://padaread.com/?book=13221.

 2. Косюра В.Т. Качество во имя жизни: монография / В.Т. Косюра, Л.А. Осипова. – К.: Освита Украины, 2009. – 320 с.

 3. Шаповал М.І. Менеджмент якості: підручник. – К.: Знання, 2003. – 475 с. – Режим доступу: http://mmlib.net/knigi/menedzhment/kniga-15/.

 4. Василевская И.В. Управление качеством: учебное пособие / И.В. Василевская. – М: РИОР, 2009. – 112 с.

 5. Ребрин, Ю.И. Управление качеством: учебное пособие / Ю.И. Ребрин. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. – Режим доступу: http://www.aup.ru/books/m93/.

 6. Салимова Т.А. Управление качеством: учебник / Т.А. Салимова. – 2-е изд. – М.: Издательство «Омега-Л», 2008. – 414 с. – Режим доступу: http://ru.scribd.com/doc/113045063/Салимова-Управление качеством.

 7. Репин В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / Репин В.В., Елиферов В.Г. – М: РИА «Стандарты и качество», 2004. – 408 с.

 8. «Семь инструментов качества» в японской экономике / Составитель Э.К. Николаева. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 88 с.

 9. Австриевских А.Н. Управление качеством на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности: учебник / А.Н. Австриевских, В.М. Кантере, И.В. Сурков, Е.О. Ермолаева. – 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. – 268 с.

 10. Басовский Л.Е. Управление качеством: учебник / Л.Е. Басовский, В.Б. Протасьев. – М: ИНФРА-М, 2001. – 212 с.


Нормативні документи

 1. ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 29 с.

 2. ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги – К.: Держспоживстандарт України. ­– 2009. – 26 с.

 3. ДСТУ ISO 9004:2001 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності. – К.: Держспоживстандарт України. – 2009. – 61 с.

 4. ДСТУ ISO/TR 10013-2003 Настанови з розробляння документації системи управління якістю. – К.: Держспоживстандарт України. – 2004. – 15 с.

 5. ГОСТ16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения. – М: Издательство стандартов. – 1981. – 120 с.

 6. ДСТУ ISO/IEC 17025-2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій. – К.: Держспоживстандарт України. – 2007. – 26 с.

ДОДАТКИ
Додаток А

СПИСОК

тем до виконання реферату
1. Квалітологія і квалітативна революція ХХІ століття.

2. Кваліметрія як наука. Її роль, методи і сфери практичного застосування.

3. Категорія якості та еволюція її визначення.

4. Класифікація методів управління якістю.

5. Еволюція концепцій в галузі управління якістю.

6. Порівняльна оцінка підходів до управління якістю У. Е. Демінга, Дж. Джурана, Ф. Кросбі та А. Фейгенбаума.

7. Японська та американська моделі управління якістю.

8. Характеристика основних положень концепції загального управління якістю (TQM).

9. Система TQM і її національні моделі та премії: порівняльна характеристика.

10. Сім простих статистичних методів контролю якості.

11. Нові інструменти управління якістю.

12. Система забезпечення якості та безпеки виробників харчових продуктів (HACCP – ISO 22000-2005).

13. Система управління якістю на виноробному підприємстві.

14. Технічні вимоги до випробувальної лабораторії виноробного підприємства.15. Структура настанови з якості випробувальної лабораторії виноробного підприємства.

Додаток Б

ПРАВИЛА

вибору теми реферату
Номер теми реферату вибирається за двома ознаками: початковій букві прізвища студента (по горизонталі) та останній цифрі номера залікової книжки (по вертикалі), тобто на перетині вертикальної та горизонтальної ліній в табл. 2.
Таблиця 2 – Вибір номеру теми реферату

Початкова літера прізвища студента

Остання цифра номера залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

А

1

4

2

6

3

7

11

15

5

9

Б

2

3

3

7

4

8

12

1

6

10

В

3

2

4

8

5

9

13

2

7

11

Г

4

15

5

9

6

10

14

3

8

12

Д

5

14

6

10

7

11

15

4

9

13

Е, Є, Ж

6

13

7

11

8

12

1

5

10

14

З, І, Ї, Й

7

12

8

12

9

13

2

6

11

15

К

8

11

9

13

10

14

3

7

12

1

Л

9

10

1

14

11

15

4

8

13

2

М

10

9

11

15

12

1

5

9

14

3

Н, О

11

8

12

1

13

2

6

10

15

4

П

12

7

13

2

14

3

7

11

1

5

Р

13

6

14

3

15

4

8

12

2

6

С

14

5

15

4

1

5

9

13

3

7

Т

15

4

1

5

2

6

10

14

4

8

У, Ф, Х

12

3

2

6

3

7

11

15

5

9

Ц, Ч

13

2

3

7

4

8

12

1

6

10

Ш, Щ

14

1

4

8

5

9

13

2

7

11

Ю, Я

15

15

5

9

6

10

14

3

8

12Зміст
Вступ …………………………………………………………………………………3 Загальні вказівки до вивчення курсу………………………..…….………….…….4

Тема № 1. Сутність управління якістю.……………..…….………….……………5

Тема № 2. Системний підхід до управління якістю……………….………………7 Тема № 3. Концепція загального управління якістю (TQM).…… ………….……8

Тема № 4. Контроль якості продукції на виноробному підприємстві………….11

Список літератури….………………………………..…….………….……………13

Додатки …………………………………………………………………………......14

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка