Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу "Історія менеджменту" для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій»Скачати 370.94 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір370.94 Kb.


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Шосткинський інститут СумДУ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання самостійної роботи

з курсу “Історія менеджменту” для студентів

спеціальності 6.050201 «Менеджмент організацій»

денної та заочної форм навчання


Суми


Вид-во СумДУ

2008
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Історія менеджменту» / Укладач І.В. Мамчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008.- 38 с.


Кафедра управління, Шосткінський інститут СумДУ

ЗМІСТС.

3.Ву Бенгт Карлоф Краткая хронология мирового менеджмента // http://www.marketer.ru. 241 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТОМ
Для економічної науки необхідно знати теорію, а розвиток теорії неможливий без осмислення її витоків, без знання історії науки. Вивчення її історії – основних напрямків, шкіл, підходів, управлінських революцій – дозволяє зрозуміти, осмислити історичні тенденції і разом з тим почерпнути цінні уроки для економічної практики, підвищення її ефективності.

«Майбутнє у минулому» - цей вираз сутнісно акцентує увагу на необхідності знання історії. Висококваліфікований себе менеджер ніколи не ігнорує чийсь досвід чи пораду, а у світовій історії менеджменту є безліч уроків, корисних для управлінської практики будь-якої країни.

Метою викладання дисципліни «Історія менеджменту» є формування у студентів комплексу знань про історичні аспекти, методи та концепції, які пов’язані з управлінням персоналом зі стародавніх до наших часів.

Основне завдання вивчення дисципліни полягає в набутті комплексу знань щодо вибору нових форм і методів управління під час створення цілісної, ефективної та гнучкої системи управління організацією в умовах постійно змінюваного середовища.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- основи теорії менеджменту: сутність, роль та методичні основи менеджменту, закони та принципи менеджменту, еволюційний розвиток теорії та практики менеджменту;

- класифікацію основних шкіл та напрямків;

- технологію «людських відносин».уміти:

- давати характеристику управлінським революціям;

- чітко визначати школи менеджменту за їх класифікацією, давати характеристику школам, називати основних представників цих шкіл;

- характеризувати мотиваційні теорії;

- відрізняти японський, американський менеджмент.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Тематичний план дисципліни ”Історія менеджменту”


№ з/п

Блоки змістовних модулів (розділи), теми (змістовні модулі)

Всьо-го

Кількість годин,

в тому числілекції

семінари

СРС

1

2

3

4

5

6
МОДУЛЬ 1

1

Історичне значення терміна «менеджмент»

7

2

1

4

2

Управлінські революції

7

2

1

4

3

Макіавеллі – технологія влади та лідерства

9

2

2

5

4

Науковий менеджмент та його основоположники. Класична геометрія праці. Управління персоналом.

11

3

2

6

5

Рестрикціонізм та «робота з прохолодою»

5

1

2

2
МОДУЛЬ 2

6

Філософія менеджменту

7

2

1

4

7

Соціологія бюрократії М.Вебера. Адміністративна теорія

7

2

1

4

8

Класична школа менеджменту. Розробки Харківської школи менеджменту

8

2

2

4

9

Мотиваційні теорії А.Маслоу, Ф.Херцберга, Д.Макгрегора, У.Джемса, Д.Макклелланда

10

2

2

6

10

Гуманізація та раціоналізація праці. Сучасний менеджмент

10

2

2

6
Контрольна робота

-

-

2РАЗОМ

81

20

18

45 1. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ КУРСУ

МОДУЛЬ 1
ТЕМА 1 Історичне значення терміна «менеджмент»


Управління в стародавніх цивілізаціях. Єгипет і Вавілонія. Китай. Греція і Рим. Управлінська думка епохи феодалізму. Управління в період індустріалізації, що насувається.

Пробудження управлінської думки. Ранні навчання менеджменту.


Питання для самоперевірки
1 Що є характерним для управління в стародавніх цивілізаціях?

2 Який позитивний досвід управління в Давньому Єгипті був використаний у подальшому розвитку теорії і практики управління?

3 У якій з давніх країн введено вперше поняття «візир»?

4 Який документ є важливим внеском в управлінську думку вавіловян? Скільки законів мав цей документ?

5 Чим прославився цар Навуходоносор?

6 Які поняття, що широко використовуються в сучасному управлінні, існували в Давньому Китаї?

7 Назвіть видатних представників китайської цивілізації стародавніх часів, що мали належність до управління.

8 Кому належить праця «Мистецтво війни»?

9 Кому належить афоризм «Господарське око алмаз»?

10 Охарактеризуйте управлінську думку епохи феодалізму.

11 Охарактеризуйте управління в період індустріалізації, що насувається.

12 Що характерно для ранніх вчень менеджменту?

13 Що стало причиною проведення систематизації знань про управління?

14 Назвіть представників ранніх навчань менеджменту.Список літератури
1. Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие для вузов.- 5-е изд.- М.: Академический Проект: Трикста, 2005. – 560с.

2. Кредисов А.И. История учений менеджмента. – Киев: ВИРА-Р, 2000.- 336с.

3. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти.- К: Магнолія плюс, Львів: Новий світ-2000, 2003.- 336с.

4. Шегда А.В. Менеджмент: Навч.посіб.- К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 583с.

5. Менеджмент. / За ред.д-ра екон.наук Крамаренка В.І. - Навчальний посібник – Київ: ЦУЛ, 2000. – 248с.
ТЕМА 2 Управлінські революції
Перша управлінська революція. Друга управлінська революція. Третя управлінська революція. Четверта управлінська революція. П’ята управлінська революція.
Питання для самоперевірки
1 Чим відрізняється перша революція в менеджменті від третьої? Які їх характерні риси?

2 Що характерно для другої управлінської революції?

3 Чим відрізнялися позитивні та негативні санкції у Хаммурапі, чи була між ними симетрія?

4 Яким чином відбувалися стимулювання праці та контроль за якістю продукції?

5 Чим характеризується четверта управлінська революція?

6 Назвіть характерні риси п’ятої управлінської революції.

7 Що означає поняття «менеджмент-бум» і якоу періоду він відповідає?
Список літератури
1. Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие для вузов.- 5-е изд.- М.: Академический Проект: Трикста, 2005. – 560с.

2. Кредисов А.И. История учений менеджмента. – Киев: ВИРА-Р, 2000.- 336с.

3. Мартыненко Н.М. Основы менеджмента: Учебник. – К.: Каравелла, 2003. – 496с.
ТЕМА 3 Макіавеллі – технологія влади та лідерства
Провісник європейського менеджменту. Історичне обличчя епохи. Пристрасть до придбання і страх втратити. Переможців не судять. Принцип ухвалення рішень. Значення ідей Макіавеллі.

Чотири принципи Макіавеллі. Політична філософія Макіавеллі. Значення ідей Макіавеллі.


Питання для самоперевірки
1 У чому полягає принцип відносності Макіавеллі і як він застосовується в сучасному менеджменті?

2 Як можна принцип розмежування влади застосувати до сучасного суспільства?

3 Назвіть чотири принципи Макіавеллі.

4 Охарактеризуйте основні ідеї Макіавеллі.

5 У чому схожість і відмінність ідей Нікколо Макіавеллі і Дейла Карнеги?

6 Як можна застосувати принцип розмежування властей до сучасного суспільства?


Список літератури
1. Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие для вузов.- 5-е изд.- М.: Академический Проект: Трикста, 2005. – 560с.

2. Кредисов А.И. История учений менеджмента. – Киев: ВИРА-Р, 2000.- 336с.


ТЕМА 4 Науковий менеджмент та його основоположники
Роберт Оуен – менеджер і батько сучасного менеджменту з управління персоналом.

Соціально-економічні передумови. Стара фабрична система. Філадельфія – новий центр менеджменту. Ф.Тейлор. Лідери руху «науковий менеджмент».

Класична геометрія праці: чотири наукові принципи Тейлора. Диференціальна система оплати. Управління персоналом.

Програма «досягаючого робітника». Мотивація, оцінка і просування. Програма «досягаючого керівника».

Функціональне адміністрування. Процес міжособової комунікації. Дисциплінарна система.
Питання для самоперевірки
1 Що нового вніс у теорію та практику управління Р.Оуен?

2 Чому успішний досвід Оуена як менеджера не зміг допомогти його діяльності як суспільного реформатора?

3 Назвіть основних представників наукового менеджменту.

4 Який приклад наукового підходу в менеджменті мав місце в 1800 р. у компанії Болтона й Уатта (Англія)?

5 Які особливості та відмінності розвитку менеджменту в Англії й Америці?

6 Хто вважається основоположником концепції «наукового менеджменту» в Америці?

7 Назвіть чотири наукові принципи, які Тейлор називав законами управління.

8 Дайте характеристику управління персоналом у системі Тейлора.

9 Які принципи містить у собі програма «досягаючого робітника»?

10 В чому був новаторським підхід Тейлора до підготовки керівного персоналу?


Список літератури
1. Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие для вузов.- 5-е изд.- М.: Академический Проект: Трикста, 2005. – 560с.

2. Кредисов А.И. История учений менеджмента. – Киев: ВИРА-Р, 2000.- 336с.

3. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти.- К: Магнолія плюс, Львів: Новий світ-2000, 2003.- 336с.

4. Шегда А.В. Менеджмент: Навч.посіб.- К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 583с.

5. Менеджмент. / За ред.д-ра екон.наук Крамаренка В.І. - Навчальний посібник – Київ: ЦУЛ, 2000. – 248с.

6. Мартыненко Н.М. Основы менеджмента: Учебник. – К.: Каравелла, 2003. – 496с.


ТЕМА 5 Рестрикціонізм та «робота з прохолодою»
Рестрикціонізм і «робота з прохолодою». Культурні особливості.
Питання для самоперевірки
1 Чому саме рестрикціонізм є головною перешкодою на шляху ефективного управління?

2 Як рестрикціонізм пов'язаний з мотивацією?

3 Чому «роботу з прохолодою» доводиться приховувати?

4 За якої форми роботи – індивідуальної чи колективної – процвітає рестрикціонізм?

5 За якої форми оплати праці – погодинної чи відрядної – створюються якнайкращі умови для рестрикціонізма?

6 Які якості відображає «робота з прохолодою» - особові чи соціальні?

7 Коли, на ваш погляд, рестрикціонізм у нашій країні набув найбільше поширення – до революції, в період соціалізму чи сьогодні, коли суспільство стало на капіталістичний шлях розвитку?
Список літератури
1. Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие для вузов.- 5-е изд.- М.: Академический Проект: Трикста, 2005. – 560с.

2. Кредисов А.И. История учений менеджмента. – Киев: ВИРА-Р, 2000.- 336с.


МОДУЛЬ 2
ТЕМА 6 Філософія менеджменту
Всесвітня історія з позицій менеджменту у Г.Емерсона. Уроки військового підприємництва. Уроки японського бізнесу. Два типи організації. Піраміда безладу. Манія тоннажу. Робота продуктивна і напружена. Вигляд на управлінську піраміду знизу. Управління від досягнутого. Дисципліна відповідальності. Значення ідей Г.Емерсона.
Питання для самоперевірки
1 Що таке філософія менеджменту на Ваш погляд?

2 У якому році прославився Емерсон, покаравши залізничні компанії і продемонструвавши свої управлінські здібності, будучи консультантом з наукового менеджменту?

3 Порівняйте відродження Японії в ХIХ і в ХХ століттях. Які уроки дав японський менеджмент американцям? Який вплив на Японію зробила Америка?

4 У якому значенні військову компанію можна розглядати як ділове підприємництво? Відповідь аргументуйте в термінах концепції Емерсона.

5 Які два головні типи організації виділив Емерсон?

6 У чому виражалися характерні риси хижацького типу організації американського виробництва?

7 Чим відрізняється продуктивна робота від напруженої?

8 Що означає будувати управлінську піраміду знизу?


Список літератури
1. Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие для вузов.- 5-е изд.- М.: Академический Проект: Трикста, 2005. – 560с.

2. Кредисов А.И. История учений менеджмента. – Киев: ВИРА-Р, 2000.- 336с.

3. Мартыненко Н.М. Основы менеджмента: Учебник. – К.: Каравелла, 2003. – 496с.
ТЕМА 7 Соціологія бюрократії М.Вебера. Адміністративна теорія
Проблема національної своєрідності. Історична місія раціоналізації. Відчуження і участь в управлінні. Легальний тип панування. Суть бюрократії. Історичні типи бюрократії. Досягнення об'єктивності через формалізацію. Статус найнятого робітника. Бюрократія як ідеальний тип. Бюрократія і соціалізм.

Особа А.Файоля. Управління як адміністрування. Тейлор і Файоль. Функції управління. Принципи управління.


Питання для самоперевірки
1. Зрівняйте підходи до управління Тейлора та Вебера. В чому вони схожі та чим відрізняються?

2. Приведіть аргументи «за і проти» усунення робітників від участі в управлінні?

3. Побудуйте порівняльну таблицю для раціональної та ірраціональної бюрократії. Випишіть їх характерні риси.

4. У чому специфіка «адміністрування» Файоля в порівнянні із загальноприйнятим його вживанням?

5. Назвіть основні принципи, розроблені А.Файолем.

6. Охарактеризуйте відмінності між функціями і принципами у Файоля.


Список літератури
1. Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие для вузов.- 5-е изд.- М.: Академический Проект: Трикста, 2005. – 560с.

2. Кредисов А.И. История учений менеджмента. – Киев: ВИРА-Р, 2000.- 336с.

3. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти.- К: Магнолія плюс, Львів: Новий світ-2000, 2003.- 336с.

4. Шегда А.В. Менеджмент: Навч.посіб.- К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 583с.

5. Менеджмент. / За ред.д-ра екон.наук Крамаренко В.И. - Навчальний посібник – Київ: ЦУЛ, 2000. – 248с.
ТЕМА 8 Класична школа менеджменту. Хоторнські експерименти. Розробки Харківської школи менеджменту
Структура «класичної школи». «Синтетична» концепція управління: формальна логіка Муні та Рейлі. Лідерство та скалярний принцип: формальна та неформальна структура влади; скалярний принцип вертикальної координації.

Хоторнські експерименти. Перший досвід Е.Мейо. Перший, другий та третій етапи хоторнських експериментів; «хоторнський ефект».

«Теорія розпоряджень». Питання трудової дисципліни за Ф.Р.Дунаєвським.
Питання для самоперевірки
1 Чим різняться підходи американців Рейлі і Муні та англійців Гьюліка і Урвіка, що сформувалися в рамках одного і того самого «синтетичного» підходу?

2 Чим формальний лідер відрізняється від неформального?

3 Чому в класифікації Муні і Рейлі делегування належить до процесу, а не до принципу чи результату?

4 У яких випадках принцип єдиноначальності допомагає раціоналізувати діяльність підлеглих, а в яких заважає?

5 Порівняйте принципи ефективності Г.Емерсона і критерії ефективності Ф.Дунаєвського. Проаналізуйте схожість і відмінності.

6 Що таке забезпечене і незабезпечене розпорядження?

7 Які методи ухилення поведінки радянських керівників називав Ф.Дунаєвський?

8 Як ви розумієте термін «ефект зворотної дії»?

9 Який тип дисципліни – страхітливий чи підбадьорюючий – має більший мотиваційний потенціал, якщо міркувати не в термінах Ф.Дунаєвського, а з позицій Н.Макіавеллі?

10 Як ви думаєте, до якої парадигми – «класичної» школи чи школи «людських відносин» - потрібно віднести експеримент в «Вольво»?

11 Спробуйте провести паралелі між хоторнськими експериментами і шведським досвідом нововведення. Чи є між ними що-небудь загальне, і якщо є, то в чому воно полягає?

12 Чи вплинули об'єктивні чинники – обстановка в країні та регіоні – на результати американського і шведського експериментів? Чи позначилося безробіття на результатах експериментів?

13 Чим розрізнялися цілі нововведення в Хоторні і Кальмарі?

14 Які чинники домінували в шведському експерименті – технологія та організація виробництва чи неформальні норми в малій групі?

15 Яким чином вдалося вирішити проблему рестрикціонізму в даному експерименті? Чим таке рішення відрізняється від підходу Тейлора?

16 Чому в Кальмарі виникли міжособові конфлікти і як вони усувалися?

17 Відомо, що шведи перевели на експеримент увесь завод. Припустимо, що вони вчинили б також, як Е.Мейо, тобто обмежили б експеримент однією групою чи цехом. На вашу думку, закінчився б успішно експеримент в «Вольво»? Відповідь аргументуйте.
Список літератури
1. Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие для вузов.- 5-е изд.- М.: Академический Проект: Трикста, 2005. – 560с.

2. Кредисов А.И. История учений менеджмента. – Киев: ВИРА-Р, 2000.- 336с.

3. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти.- К: Магнолія плюс, Львів: Новий світ-2000, 2003.- 336с.

4. Шегда А.В. Менеджмент: Навч.посіб.- К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 583с.

5. Менеджмент. / За ред.д-ра екон.наук Крамаренка В.І. - Навчальний посібник – Київ: ЦУЛ, 2000. – 248с.

ТЕМА 9 Мотиваційні теорії А.Маслоу, Ф.Херцберга, Д.Макгрегора, У.Джемса, Д.Макклелланда


Ієрархія потреб А.Маслоу. Теорії управління Ф.Херцберга та Д.Макгрегора. Мотивація менеджерів та підприємців: інстинктивна теорія мотивації У.Джемса; мотивація досягнень Д.Макклелланда.

Питання для самоперевірки
1 Як ви вважаєте, Маслоу дійсно був самим значним продовжувачем справи Мейо чи він пішов самостійним шляхом, відкривши новий напрям у менеджменті?

2 Чому теорія потреб Маслоу називається ієрархічною?

3 Що таке принцип домінанти?

4 Чому саме незадоволена потреба направляє поведінку людини, якщо на практиці менеджери тільки і роблять, що займаються задоволенням потреб? Чи не вийде так, що, прагнучи задовольнити потреби працівників, менеджери перетворять їх тим самим у пасивних істот, якими легко маніпулювати?

5 Яким чином взаємозв'язані рівень освіти, рівень домагань і вибір професії?

6 Чим різняться умови роботи і зміст роботи?

7 Чому умови і зміст роботи називаються різноспрямованими векторами поведінки?

8 Чи можна в соціологічній анкеті в одному питанні запитувати про ступінь задоволеності і ступінь незадоволеності роботою (або її аспектами)?

9 Яка історична прив'язка «теорії Х» і «теорії У»?

10 Чому теорія Макгрегора називається не пояснювальною, а інструментальної?

11 Яким чином взаємозв'язані між собою теорії Маслоу, Херцберга і Макгрегора?

12 Яким чином співвідносяться між собою потреби в теорії Маслоу і мотиваційні чинники в теорії Херцберга?

13 Що таке «гігієнічні чинники» і яка їх функція в управлінні?

14 Що таке «нульовий» рівень задоволення потреб?

15 У яких ситуаціях на виробництві більш підходить авторитарний стиль керівництва?

16. Чому «теорія Х» називається негативною?

17 Чим різняться поняття «мотив» і «мотивація»?

18 Як би ви охарактеризували основні положення теорії досягнення Макклелланда?


Список літератури
1. Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие для вузов.- 5-е изд.- М.: Академический Проект: Трикста, 2005. – 560с.

2. Кредисов А.И. История учений менеджмента. – Киев: ВИРА-Р, 2000.- 336с.

3. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти.- К: Магнолія плюс, Львів: Новий світ-2000, 2003.- 336с.

4. Шегда А.В. Менеджмент: Навч.посіб.- К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 583с.

5. Менеджмент. / За ред.д-ра екон.наук Крамаренка В.І. - Навчальний посібник – Київ: ЦУЛ, 2000. – 248с.

6. Мартыненко Н.М. Основы менеджмента: Учебник. – К.: Каравелла, 2003. – 496с.


ТЕМА 10 Гуманізація та раціоналізація праці. Сучасний менеджмент
Що таке організація праці? Нестандартні форми та «збагачення праці». «Кочівні менеджери». Оцінка групових методів роботи. Телеком’ютинг (телеробота). Історія розвитку менеджменту в Україні. Японський та американський менеджмент.
Питання для самоперевірки
1 Що таке організація і гуманізація праці? Як вони пов'язані з системою Тейлора і школою «людських відносин»?

2 Що входить до технічної організації праці?

3 Чим різняться традиційні і нові форми організації праці?

4 У чому полягає система оцінки роботи Дж.Барбиджа?

5 Хто такі «кочівні» менеджери і чому вони так називаються?

6 Що таке телеробота і де вона застосовується?

7 Як виник та розвивався японський менеджмент?

8 У чому полягають головні відмінності між американським, японським та європейським менеджментом?

9 Охарактеризуйте основні періоди формування науки управління в Україні.

10 Проаналізуйте основні принципи та особливості японського менеджменту.

11 Яким чином здійснюється управління якістю в Японії?

12 Дайте порівняльну характеристику американської та японської моделей менеджменту. В чому їх недоліки та переваги?


Список літератури
1. Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие для вузов.- 5-е изд.- М.: Академический Проект: Трикста, 2005. – 560с.

2. Кредисов А.И. История учений менеджмента. – Киев: ВИРА-Р, 2000.- 336с.4. ТИПОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Завдання для тестів
1 Ким і в якій країні вперше був винайдений один із перших термінів позначення «професійної» управлінської діяльності «візир»?

2 Зі скількох законів складався Кодекс Хаммурапі?

3 Кодекс Хаммурапі є одним із найдавніших кодексів управлінської думки. Назвіть кого саме: римлян, греків, китайців, вавілонян.

4 Кому належить перший з відомих у світі військових трактатів під назвою «Мистецтво війни»?

5 Хто звернув увагу в збірці «Лунь юй» на питання державного управління, підбору людей на важливі урядові пости шляхом оцінки і перевірки їхніх заслуг перед суспільством?

6 Кому належать слова «Тільки той може успішно управляти суспільними справами, хто досяг успіхів в особистих справах»?

7 Кому належить афоризм «Господарське око - алмаз»?

8 Кому належить керівництво з організації рабовласницького господарства «Домострой»?

9 Хто передбачив зростаючу роль і велику корисну значущість найманого менеджера в умовах ринкової економіки?

10 Хто є прабатьком сучасного менеджменту з управління персоналом у науці?

11 Коли відбулася перша управлінська революція?

12 Коли була друга управлінська революція?

13 Якою революцією в менеджменті характеризуються досягнення Новуходоносора ІІ (будівельна діяльність, розроблення технічно складних проектів, ефективні методи управління чи контроль якості)?

14 Як називається четверта управлінська революція?

15 До якої управлінської революції характерна поява класу професійних менеджерів і відокремлення його від класу капіталістів?

16 Хто є провісником європейського менеджменту?

17 Назвіть роки життя Макса Вебера.

18 Коли народився і помер Фредерік Уїнслоу Тейлор?

19 Про що свідчив основний принцип диференціальної системи за Тейлором?

20 Що передбачає програма «досягаючого робітника»?

21 Яка проблема для Тейлора вважалася важливою?

22 У чому полягала програма «досягаючого керівника»?

23 У чому полягав принцип дисциплінарної системи за Тейлором?

24 Дати визначення рестрикціонізму?

25 Еволюція людського суспільства у Г.Емерсона розгортається через протиборство скількох типів організації?

26 Хто з державних діячів Японії став організатором національного менеджменту в 19ст.?

27 У чому полягав принцип управління від досягнутого?

28 Хто був найавторитетнішим знавцем організаційної структури?

29 У чому полягає основне правило бюрократичної організації?

30 Назвіть основних представників «наукового менеджменту».

31 Що таке скалярний принцип?

32 Назвіть видатного фахівця з методології ухвалення управлінських рішень Харківської школи.

ЗАВДАННЯ
За початковим визначенням чи описом, що наводиться нижче, напишіть потрібне поняття, прізвище, явище
1 Світовий центр текстильної промисловості і діяльності «ранніх наукових менеджерів».
2 Видатний підприємець, представник утопічного соціалізму.
3 Батьківщина першої менеджерської революції.
4 Країна, в якій з'явилося зведення законів.
5 Місто, в якому народився Ф.Тейлор.
6 Опікунський, дбайливий стиль управління.
7 Державний службовець, бюрократ.
8 Вид спорту, в якому Тейлор досяг найбільших успіхів.
9 Влада небагатьох.
10 Метод вивчення часу і рухів.
11 Німецький мислитель, родоначальник соціології бюрократії.
12 Влада одного.
13 Видатний англійський політеконом XVIII - XIX століть.
14 Вищий чин у староєгипетській ієрархії управління, інструкція якого описана в одному з конкретних прикладів.

15 Автор ієрархічної теорії потреб.


16 Властивість продукції, особливо ретельно контрольована в сучасному менеджменті.
17 Зберігач друку в Давньому Єгипті.
18 Свідоме обмеження норми вироблення.
19 Зовнішній спонукач до дії.
20 Місто, в якому проводилися дослідження Мейо.
21 Внутрішній спонукач до дії.
22 Почесне звання, позначення посади.
23 Античний філософ, автор діалогічної форми роздумів.
24 Складальна лінія.
25 Позначення завідування домашнім господарством у старогрецькій мові.
26 Соратник Тейлора, «людина Ренесансу серед шукачів пригод».
27 Сильна форма економічного покарання в дисциплінарній системі Тейлора.
28 Наукова організація праці.
29 Автор теорії дво чинника мотивації.
30 Засновник доктрини «людських відносин».
31 Родоначальник «політичного реалізму».
32 Влада кращих.
33 Тип керівництва, заснований на самовладді і необмеженому пануванні.
34 Самокорисливий шукач народної популярності в Стародавній Греції, особливий тип керівника.
35 Формулювання загальних цілей і політики компанії.
36 Той, хто очолює, веде за собою, користуючись неформальною владою.
37 Форма підприємства, заснована на розподілі праці і ручній ремісничій техніці.
38 Неформальна влада керівника в колективі, статус, пошана.

ЗАВДАННЯ
Нижче наведені цифри, які можуть позначати дату якоїсь події в історії менеджменту чи роки життя теоретика чи практика менеджменту, нарешті, вони можуть позначати відсотки, які пов'язані з конкретним дослідженням, експериментом. Ви повинні напроти цифр, розташованих під своїми порядковими іменами, вписати прізвище, подію, дослідження і т.д.


1 1771-1858
2 605-562 рр. до н.е.
3 від 30 до 100 %
4 1856-1915
5 1469-1527
6 1792-1750 до н.е.
7 1841-1925
8 1927-1932
Список літератури


 1. Блейк Р., Моутон Д. Научные методы управления. – К., 1990. – 312 с.

 2. Валовой Д.В. История менеджмента. - М.: ИНФРА-М, 1997. – 345 с.
 3. Ву Бенгт Карлоф Краткая хронология мирового менеджмента // http://www.marketer.ru.


 4. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти.- К: Магнолія плюс, Львів: Новий світ-2000, 2003.- 336с.

 5. Друкер П. Эффективный управляющий. – М., 1994. – 183 с.

 6. Елсуков А.Н., Соколова Г.Н. История социологии: Учебное пособие – М.: Высшая школа, 1997. – 439 с.

 7. Ермакова Л.И. Эволюция теории и опыт эффективного управления за рубежом. – М., 1994. – 365 с.

 8. Кравченко А.И. История менеджмента. Учебное пособие для вузов. – 5-е изд. – М.: Академический проект: Трикста, 2005. – 560 с.

 9. Курицын А. Н. Секреты эффективной рчиты: Опыт США и Японии для предпринимателей и менеджеров. – М: Изд-во стандартов, 1994. – 341 с.

 10. Кредисов А.И. История учений менеджмента. – Киев: ВИРА-Р, 2000.- 336с.

 11. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: пер. с англ. - М.: Дело, 1996. - 702 с.

 12. Семенова И.И. История менеджмента: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 222 с.

 13. Шамхалов Ф.И. Американский менеджмент: теория и практика. – М., 1993. – 267 с.

ПРИКЛАД ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ


Завдання 1
Один із перших термінів позначення «професійної» управлінської діяльності «візир» уперше був застосований у:

А) первісному суспільстві;

Б) Давньому Єгипті;

В) Китаї;

Г) Греції;

Д) ваш варіант відповіді.


Відповідь: Б) у Давньому Єгипті.
Завдання 2
За початковим визначенням чи описом, що наводиться нижче, напишіть потрібне поняття, прізвище, явище.

Світовий центр текстильної промисловості і діяльності «ранніх наукових менеджерів».


Відповідь: Манчестер (батьківщиною промислової революції в Англії була її північна частина. Манчестер – світовий центр текстильної промисловості, бо в ньому зосередилося велике капіталістичне виробництво, саме тут винайшли парову машину Уатта та були зроблені інші винаходи, що просували далеко вперед техніку англійського виробництва).
Завдання 3
Нижче наведені цифри, які можуть позначати дату якоїсь події в історії менеджменту або роки життя теоретика чи практика менеджменту, нарешті, вони можуть позначати відсотки, які пов'язані з конкретним дослідженням, експериментом. Ви повинні напроти цифр, розташованих під своїми порядковими іменами, вписати прізвище, подію, дослідження і т.д.

1771-1858


Відповідь: Роберт Оуен (1771 - 1858). Він відомий скоріше як представник утопічного соціалізму. Але з погляду історії менеджменту був видатною фігурою, причому самими найзначнішими є не його теоретичні погляди на суспільство, а практичні експерименти. Тридцятирічний Роберт Оуен стає власником великої текстильної фабрики в м. Нью-Ленарк (Шотландія), а завдяки своїм більш сучасним й ефективним принципам управління вивів цю компанію до числа національних лідерів. Але, незважаючи на успішну підприємницьку й менеджерську діяльність, Оуен на схилі віку стає соціальним мислителем і просвітителем. Коли Оуен зважився запровадити в життя теоретичні задуми, він уперше зазнав краху. Засновані ним дослідні комуністичні колонії в США («Нью Хермоні», 1824-1828) і Великобританії зазнали невдачі.

ГЛОСАРІЙ
втократичний керівник - менеджер, що зосередив владу у своїх руках і не допускає інших до участі в прийнятті рішень.Авторитет - вплив чи здатність лідера заохочувати інших до виконання покладених на них обов'язків.

Адаптація - пристосування системи та окремих її елементів до змінюваних умов зовнішнього середовища.

Адаптивна структура - організаційна структура, що дає змогу гнучко реагувати на зміни в навколишньому середовищі.

Адміністративні методи - сукупність способів здійснення примусового впливу.

Адміністративні навички - технічні навички зі збору інформації, аналізу даних, планування, організації й виконання інших видів управлінської діяльності.

Адміністративний апарат - працівники, які доповнюють лінійну організаційну структуру і надають консультативні послуги.

Адхократія - організаційні утворення, які займаються всіма новими питаннями, що не розв'язуються бюрократичними рішеннями чи належать до багатьох бюрократичних рівнів, унаслідок чого не зрозуміло, хто і що має робити, тому ніхто нічого не робить. Зміст адхократії складають дрібні організаційні одиниці, які виступають під різними ярликами: ентузіасти, гуртки якості, спеціальні робочі групи, проектні центри, цільові групи. Загальною рисою цих організаційних одиниць є те, що вони ніколи не виділяються у формальній структурній схемі організації. Це один із різновидів структур організації, описаних Г. Мінцбергом, у яких простежується тенденція до об'єднання спеціалістів у функціональні підрозділи для реалізації завдання внутрішнього управління у великих групах, орієнтованих на певний функціональний проект.

Аналіз - розкладання цілого в трудовому процесі на його складові елементи й пояснення принципів, на основі яких це розкладання відбулося.

Аналіз ризику - напрям наукових досліджень, що швидко розвивається в міру ускладнення сучасних технічних систем, який вміщує аналіз "дерева помилок", подій, помилок ризику.

Аналітичні навички - спроможність розуміти співвідношення між частинами і цілим.

ізнес - справа, заняття, що приносить дохід; підприємницька чи комерційна діяльність, вид діяльності, напрям діяльності фірми.

Бінарне рішення - рішення, в якому подано дві діаметрально протилежні альтернативи.

Бюрократія - тип організації, для якої характерні спеціалізований поділ праці, чітка управлінська ієрархія, правила, стандарти, показники оцінки роботи, принципи найму, що ґрунтуються на компетенції працівника.

ертикальний поділ праці - розподіл зусиль і координація виконання складових компонентів роботи. Створює рівні управління.

Висока структура - тип організації, для якої характерні відносно низька норма управління і відносно велика кількість рівнів ієрархії.

Відповідальність - зобов'язання виконувати завдання й звітувати за результати діяльності перед вищим керівництвом і пояснювати невдачі.

Влада - спроможність тієї чи іншої особи впливати на оточуючих з метою підкорити їх своїй волі.

Вплив - поведінка якоїсь людини, що змінює ставлення і почуття до неї інших людей.

лобальна конкуренція - форма міжнародної конкуренції, коли конкурентна позиція фірми в одній країні суттєво впливає на її позиції в інших країнах.

Горизонтальна структура - структура організації, що характеризується малою кількістю рівнів керування і широким обсягом управління.

Горизонтальний поділ праці - поділ процесу праці в організації на складові компоненти, внаслідок чого утворюються її підрозділи.

Група - дві чи більше осіб, які взаємодіють так, що кожна особа впливає на іншу (інших) і відчуває на собі їхній вплив.

Гуртки якості - організація робочих груп із співробітників фірм, які виконують однакові чи аналогічні робочі завдання, для спільного розв'язання проблем якості та вироблення ідей, спрямованих на підвищення якості.

евіз - формулювання призначення організації.

Делегування - надання владних повноважень, обов'язків та відповідальності нижчим працівникам.

Демократичний керівник - керівник, який делегує владні повноваження підлеглим і залучає їх до процесу ухвалення рішень.

Децентралізована організація - організаційна структура, у рамках якої право ухвалювати рішення розподіляється аж до нижчих управлінських структур.

талонна влада - вплив, заснований на особистих властивостях того, хто його справляє.

авдання - наперед визначений, запланований обсяг робіт, доручення, те, що необхідно здійснити.

Законна влада - вплив, заснований на праві. Виконавець вірить, що керівник має споконвічне право віддавати накази.

єрархічна структура - організаційна структура, що характеризується багаторівневим управлінням і визначеним обсягом прав та обов'язків на кожному рівні.

Імітація - процес розроблення моделі реальної ситуації і виконання експериментів з метою встановлення, як буде реально змінюватися ситуація.

Інтеграція - процес об'єднання зусиль різних підсистем (підрозділів) для досягнення мети організації.

валіфікаційна характеристика - короткий виклад основних завдань, навичок і вмінь, прав та обов'язків, які висуваються до різних фахівців в організації.

Керівництво організацією - здатність впливати на окремих осіб і на групи, заохочуючи їх працювати на досягнення мети організації.

Класична школа керування - підхід до керування, що сформувався на ранньому етапі й заснований на ідентифікації загальних принципів для раціонального використання їх в організації.

Колективне керування - система залучення працівників компанії до процесу розроблення рішень.

Команда - група людей, які працюють разом із метою виконання визначеного завдання.

Комунікативні навички - навички, необхідні для правильного розуміння інших людей та ефективної взаємодії з ними.

Комунікація - обмін інформацією між двома і більше людьми.

Конкурентна відмінність - висока компетентність організації в якійсь сфері, що дає організації найкращі можливості залучати і зберігати клієнтуру.

Контроль - спостереження за досягненням організацією своєї мети і коригування відхилень від неї.

Конфлікт - незгода між двома чи більше сторонами (особами чи групами), коли кожна сторона намагається зробити так, щоб були прийняті саме її погляди або мета перешкоджаючи іншій стороні зробити те саме.

Критерій ухвалення рішення - норма, з якою зіставляються альтернативні варіанти рішення.

Культура корпорації - психологічний клімат чи система цінностей організації, що формують атмосферу чи соціальний клімат в організації.

анка управління - відносно уособлена частина системи управління підприємством, яка виконує певні функції управління.

Ланцюг команд - ієрархія рівнів керування, створювана делегуванням повноважень для здійснення вертикального розподілу зусиль, що координуються.

Ліберальний керівник - керівник, який надає своїм підлеглим майже повну волю у виборі робочих завдань і контролі за своєю роботою.

Лідер - людина, яка ефективно здійснює формальне і неформальне керівництво й лідерство.

Лінійна організаційна структура - структура співпідлеглості, в якій чітко визначено напрям реалізації повноважень від вищого рівня керування до нижчого.

Лінійні керівники - керівники, повністю відповідальні за діяльність організації чи її структурних елементів (підрозділів), що виготовляють продукцію.

Лінійні повноваження - повноваження, що передаються від начальника безпосередньо підлеглому і далі іншим підлеглим.

Лінійно-штабна організаційна структура - організаційна структура, що має чітку співпідпорядкованість зверху донизу, проте поєднує водночас функціональні групи людей, що перебувають у безпосередньому підпорядкуванні адміністративному апарату.

"ережа" керування Блейка - Моутона - двовимірний підхід до оцінки ефективності керівництва (вертикальна вісь "мережі" - турбота про людей, горизонтальна - турбота про виробництво), відповідно до якого в керівництві розрізняють п'ять основних стилів.

Мета - конкретний кінцевий стан чи шукані результати, яких хотіла б домогтися група, працюючи разом.

Метод експертних оцінок - метод прогнозування, що ґрунтується на досягненні згоди групою експертів.

Мистецтво управління - це навички, вміння впроваджувати теоретичні знання в практику, сукупність прикладів, зразків чи еталонів умілого розв'язання управлінських проблем на різних рівнях.

Місія - сформульована вищим керівництвом і оприлюднена загальна стратегічна мета організації, зміст її існування з погляду інтересів громадськості.

Модель - уявлення про предмет, систему чи ідею у формі, відмінній від форми самого предмета.

Модель керування запасами - модель, використовувана для оптимізації графіка розміщення і розміру замовлень на ресурси, а також розміру необхідних запасів.

Модель масового обслуговування - модель, використовувана для визначення оптимальної кількості підприємств обслуговування з урахуванням потреби в них.

Модель Портера - Лоулера - ситуаційна теорія мотивації, що об'єднує елементи теорії очікувань і теорії справедливості. Вона поєднує п'ять змінних складників: зусилля, очікування, результативність, винагороду і задоволення.

Модель споживчих очікувань - прогноз, заснований на вивченні споживачів організації.

Мотивація - функція керівництва, мета якої - визначити робітникам стимули до праці й спонукати їх працювати з повною віддачею.

авчання норм етики - процес формування в середовищі працівників і керівників уявлення про етику ведення справ.

Напруження - ситуація в керуванні, яка характеризується підвищеною психологічною чи фізіологічною напруженістю.

Необхідність координації - ситуація, що виникає при вертикальному й горизонтальному поділі праці. Без відповідної координації люди не зможуть працювати разом.

Неформальна організація - групи людей, які виникають спонтанно і регулярно вступають у взаємодію для досягнення визначеної мети.

Норма керованості - коло повноважень менеджера, що називається також сферою контролю.

бов'язки - необхідність виконувати покладені функції та реа­лізовувати мету й завдання, пов'язані з посадою в організації.

Організаційна культура - сукупність сталих традицій, символів, цінностей, вірувань, що багато в чому визначають характер взаємовідносин і спрямованість поведінки людей.

Організаційна структура - логічні співвідношення рівнів керування і функціональних галузей, організовані так, щоб забезпечити ефективне досягнення мети.

Організація - група людей, взаємодія між якими набуває форми цілеспрямованого процесу.

Організація формальна - група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення спільної мети чи завдань.

аралельні повноваження - форма адміністративних повноважень, за якої персонал має право накласти вето на рішення лінійного керівництва.

Переконання (методи) - сукупність прийомів ефективного повідомлення поглядів одної людини іншим.

Підрозділ - формальна група в організації, відповідальна за виконання конкретного набору завдань для організації в цілому.

План - система заходів, спрямована на досягнення мети і виконання завдань.

Планування - процес вибору мети і рішень, необхідних для їхнього досягнення.

Побудова організації - процес формування структури організації.

Повноваження - обмежене право використовувати ресурси організації і спрямовувати зусилля її співробітників на виконання завдань.

Політика - в загальному розумінні - мистецтво управління державою, у менеджменті - конкретизована філософія діяльності фірми стосовно певних ситуацій. Виявляється як сукупність певних принципів, норм, які є основою для прийняття управлінських рішень у конкретних ситуаціях.

Політична ситуація - стан, становище в суспільстві, державі, що виникає внаслідок дій уряду, парламенту, політичних партій тощо чи внаслідок збігу сукупності певних політичних умов і обставин.

Попередній контроль - фаза процедури контролю, що здійснюється до початку роботи. На цій фазі відбуваються оцінювання планів, розроблення процедур і правил роботи, а також складання посадових інструкцій у письмовій формі.

Поширення чуток - інформаційна мережа неформальної організаційної структури.

Правила - точне визначення того, що варто робити в конкретній унікальній ситуації.

Принцип відповідності - принцип, відповідно до якого керівництво має делегувати індивіду достатньо повноважень, щоб він міг виконувати завдання, за які відповідає.

Продуктова структура - структура, основним елементом якої є відділення, відповідальні за випуск основних типів продукції.

Процедури - розпорядження щодо того, які дії потрібно вжити в конкретній ситуації.

Процес керування - загальний обсяг безперервних взаємозв'язаних дій чи функцій у рамках організації.

егіональна організаційна структура - тип дивізіональної структури, у якій використовується географічний принцип побудови.

Ризик - рівень непевності в передбаченні результату.

Рівень управління - сукупність ланок управління на головному рівні ієрархії (цех, завод, підприємство).

истема - єдність, що складається із взаємозалежних частин, кожна з яких привносить щось конкретне в унікальні характеристики цілого.

Скорочення штатів - звільнення працівників заради збільшення обсягу прибутку.

Соціальна адаптація в організації - процес знайомства нових працівників із правилами, практикою та культурою організації в ході офіційної підготовки і неофіційного спілкування.

Соціальна відповідальність - дії організації, які чиняться на благо суспільства добровільно, а не за вимогою закону.

Стандарт - критерій, за яким можна оцінювати результати діяльності.

Створення організації - процес створення структури організації, що дає можливість її співробітникам ефективно працювати разом для досягнення мети організації.

Стиль керівництва - узагальнені види поведінки керівника у стосунках із підлеглими в процесі досягнення поставленої мети.

Стратегія - це узагальнююча модель дій, необхідних для координації та розподілу ресурсів організацій шляхом досягнення мети.

актика - короткострокова стратегія для досягнення мети. Тактичні плани - передбачувані дії, спрямовані на досягнення тактичної мети і на підтримку стратегічних планів.

Технологія - будь-який засіб перетворення вихідних матеріалів (люди, інформація чи фізичні матеріали) для одержання бажаних результатів.

ормальна влада - влада посади.

Формальна група - група, спеціально сформована керівництвом за допомогою організаційного процесу, метою якої виконання якогось конкретного завдання.

Формування структурних підрозділів - розподіл працівників організації за групами залежно від функцій, спеціалізації.

Функціональні керівники - це керівники, які забезпечують лінійних менеджерів необхідною інформацією та методичними рекомендаціями.

Функціональні повноваження - форма адміністративних повноважень, за якої персонал може почати дії за вказівками керівника, але може і накласти на них вето в межах своєї компетенції.

аризма - вплив, заснований на властивостях особистості керівника чи його спроможності залучати прихильників.

Хоторнський ефект - умови, у яких новизна справи чи додаткова увага до неї призводять до спотвореного результату експерименту.

ентралізація - концентрація повноважень і відповідальності на вищому рівні керування.

Цінності – загальні переконання, віра з приводу того, що добре і що погано, чи що байдуже в житті.

отири системи Лайкерта - постулат Лайкерта, згідно з яким існують чотири системи управлінського стилю: диктаторсько-авторитарний, прихильно-авторитарний, консультативно-демократичний і залучено-демократичний.

Чутки - інформація, передана неформальними каналами зв'язку.

кола біхевіористичних наук поведінки - концептуальний підхід до керування, що виник із руху за людські стосунки і склався після Другої світової війни. Школа поведінки допомагала співробітникам повністю реалізувати свій потенціал, застосовуючи концепції наук поведінки до проектування організації і керування ними, підви­щуючи тим самим їхню ефективність.

Школа людських відносин - концептуальний підхід, центром якого є людський фактор, що містить і відносини між людьми в процесі роботи.

Школа наукового керування - перший формальний підхід до керування, заснований на тому, що ручну працю може бути змінено, перепрофільовано шляхом спостереження, вимірювань, логіки й аналізу так, що вона стає більш ефективною.

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання самостійної роботи з курсу “Історія менеджменту” для студентів

спеціальності 6.050201 «Менеджмент організацій»

денної та заочної форм навчання


Відповідальний за випуск д-р екон.наук, проф. О.М.Теліженко


Редактор Н.А.Гавриленко
Комп’ютерне верстання І.В.Мамчук

Підп. до друку 22.01.2008, поз.

Формат 60x84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. 2,33. Обл.-вид.арк. 1,93.

Тираж 100пр. Собівартість вид. 2 грн. 87 к.

Зам.№


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка