Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи ОбґрунтуванняСкачати 341.43 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір341.43 Kb.
#10925
ТипМетодичні вказівки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахункової роботи "Обґрунтування

бізнес-ідеї з диверсифікації діяльності підприємства

водопровідного господарства” з курсу “Особливості

планування діяльності підприємств міського господарства”

(для студентів 4 курсу спеціальності 6.050107 “Економіка

підприємства” спеціалізації “Економіка підприємств

міського господарства”)

Харків - ХНАМГ- 2004
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи "Обґрунтування бізнес-ідеї з диверсифікації діяльності підприємства водопровідного господарства” з курсу “Особливості планування діяльності підприємств міського господарства” (для студентів 4 курсу спеціальності 6.050107 “Економіка підприємства” спеціалізації “Економіка підприємств міського господарства.) Укл.: Княжеченко В.В., О.I.Славута .- Харків: ХНАМГ, 2004.-22 с.

Укладачі: В.В.Княжеченко, О. I.Славута

Рецензент: В.М.Тюрина

Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки,

протокол № 5 від 21.05 2004 р.

1. Загальні положення

В умовах ринкової економіки підприємство само відповідає за наслідки своєї господарської діяльності. Таким чином, від того, наскільки будуть економічно обґрунтовані управлінські рішення, що приймаються менеджментом компанії, залежить як фінансовий результат її поточної діяльності, так і сталий розвиток підприємства в довгостроковій перспективі. В умовах ринкової економіки, що характеризується насамперед наявністю конкуренції, неможливо утримувати позиції на ринку без постійних інвестицій в розвиток технології, підвищення якості існуючої та освоєння нової продукції. У наш час економіка функціонує в умовах низької інвестиційної активності, що стримує її розвиток. Президентом і Урядом неодноразово підкреслювалось, що без активізації інвестиційних процесів швидкі позитивні зрушення в народному господарстві неможливі. Однією з причин низької інвестиційної активності інвесторів є те, що немає достатнього досвіду обґрунтування інвестиційних проектів та оцінки ефективності отриманих пропозицій в сучасних ринкових умовах. Все це диктує необхідність підвищення рівня пiдготовки фахiвцiв, які займаються на підприємствi питаннями фінансового менеджменту, зокрема, обґрунтування управлінських рішень за допомогою розробки бізнес-планів, які в сучасних умовах господарювання стали фактично обов’язковим атрибутом бізнес-діяльності, дійовим важелем управління підприємством, широко використовуються для передбачення економiчних наслiдкiв прийнятих управлiнських рiшень, вибору стратегії розвитку і виконання своєї діяльності в ринкових умовах.

Ці методичні вказівки мають на меті ознайомити студентів з порядком побудови економічної моделі реалізації бізнес-ідеї (бізнес - плану). Робота розрахована, перш за все, на індивідуальну працю студента з літературою. Оскільки складання реального бізнес-плану потребує наявності достатньо широкої інформаційної бази і знань у різних напрямах економічної діяльності (організація виробництва, маркетинг, планування, фінансування і т. ін.). Частина питань, що виходять за межі вже вивчених курсів і не знайшли відображення у вихідних даних до роботи, висвітлюються студентом у межах можливого.

Розробка проекту бізнес–плану базується на його приблизній структурі, що наведена на рис. 1.1. Вона може бути доповнена за бажанням розробника. У випадку, якщо студент користується іншим, ніж поданий на рис. 1.1, макетом бізнес – плану, то в ньому повинні знайти відображення відповіді на запитання, подані в табл. 1.1.
1. Титульний аркуш (обов’язкові дані).

2. Зміст бізнес-плану .

3. Резюме.

4. Галузь, фірма та її продукція (послуги): поточна ситуація і тенденції розвитку галузі.; опис продукту (послуги) фірми; патенти, товарні знаки, інші права власності; стратегія зростання фірми.

5. Дослідження ринку: загальна характеристика ринку продукту.; цільовий ринок бізнесу; місцезнаходження фірми; оцінка впливу зовнішніх чинників.

6. Маркетинг-план: стратегія маркетингу; передбачувані обсяги продажу.

7. Виробничий план: основні виробничі операції; машини та устаткування; сировина, матеріали та комплектуючі вироби; виробничі й невиробничі приміщення.

8. Організаційний план: форма організації бізнесу; потреба в персоналі; власники бізнесу й команда менеджерів; організаційна схема управління; кадрова політика та стратегія.

9. Оцінка ризиків

10. Фінансовий план

11. Додатки.

Рис. 1.1 - Приблизна структура бізнес-плану

Обсяг бізнес-плану становить 10-15 сторінок (без урахування додаткової інформації та розрахунків, що наведені в додатках).
Таблиця 1.1 - Питання, що повинні бути відображені в бізнес–плані відповідно до наведеного на рис. 1.1 макету його структури.

№ розділу

ПИТАННЯ

1

2

1

Назва й адреса фірми. Форма власності. Статутний фонд.

9


Витрати на виробництво та збут продукції. Очікуваний результат діяльності. Потреба в інвестиціях та шляхи їх отримання.2. Вказівки та дані для проведення розрахунків

2.1. Вступна інформація

Студенту надається право самостійно пропонувати бізнес-ідею, що буде покладена в основу розроблюваного бізнес-плану. Вона повинна бути спрямована на диверсифікацію послуг або продукції, що може бути впроваджена на підприємствах міського господарства і дозволяє підвищити ефективність їх діяльності. У цьому випадку треба керуватися положеннями, що наведені в розділі 1 цих методичних вказівок, і попередньо узгодити свої наміри з кафедрою.

Якщо студент не здійснює розробку бізнес-плану за власною ідеєю, то йому пропонується скласти бізнес - план організації виробництва пляшкованої питної води та води з фруктовими добавками на основі використання потужностей резервної свердловини, що входить до системи існуючого артезіанського водозабору місцевого підприємства водопостачання. Вода відповідає вимогам ДержсанПіН “Вода питна” і “СНиП 2874-82 Вода питна”. Територія об’єкта, розташовані на ній споруди та приміщення характеризуються даними, що наведені у табл. 2.1 та в індивідуальному завданні до розрахункової роботи. Варіант завдання визначається за останньою цифрою залікової книжки студента.

Таблиця 2.1 - Дані для розробки бізнес-плануХарактерні особливості

Варіант

1 та 5

2 та 6

3 та 7

4 та 8

9 та 0

Насосна станція має зручний під'їзд для автомобільного транспорту

+

+

+

+

+

Реалізація виготовленої продукції здійснюється шляхом самовивозу її покупцем+

+

+

+

+

Технологічна схема виробничого процесу наведена на рис. 2.1.

Рис. 2.1 - Блок - схема технологічного процесу пляшкування питної води

2.2. Вказівки до заповнення бізнес-плану


   1. Усі розділи бізнес - плану розробляються студентом на основі цих рекомендацій і самостійного вивчення спеціальної літератури за темою дослідження. Це дозволить студенту розширити коло питань, що висвітлюються в розділі, доповнивши перелік обов'язкових питань (див. табл. 1.1) інформацію, що характеризує його уявлення про організацію бізнесу. Крім цього, для обґрунтування інформації, викладеної у розділах бізнес - плану, треба провести ряд додаткових розрахунків і дати відповідні коментарі до них. Результати розрахунків використовують під час написання розділів бізнес-плану, а самі розрахунки наводять у відповідних додатках, на які в тексті бізнес-плану даються посилання. Рекомендації щодо заповнення окремих розділів бізнес-плану подані нижче. Вони акцентують увагу на деяких аспектах висвітлення питань, що повинні бути розкриті відповідно до вимог, що викладені в табл. 1.1.

   1. Розділ 1 бізнес-плану заповнюють відповідно до вимог, наведених у табл. 1.1.

   2. Розділ 3 бізнес-плану заповнюють за результатами розробки бізнес - плану в цілому і оформляють у вигляді відповідей на запитання розділу 3, табл. 1.1.

   3. Розділ 4 бізнес-плану повинен містити перелік переваг, що має

обраний шлях започаткування бізнесу.

   1. Розділ 5 бізнес-плану повинен містити не тільки відповіді на поставлені запитання, а і їх обґрунтування за допомогою специфічних засобів, що застосовуються під час аналізу конкурентного середовища і визначення оптимального місця розташування:

 • матриця вибору місцезнаходження підприємства;

 • матриця конкурентного профілю;

 • баланс сильних і слабких сторін бізнесу.

2.2.6. У шостому розділі при визначенні очікуваних обсягів збуту продукції в натуральних одиницях виміру (кількості пляшок) слід враховувати, що пляшкування води буде проводитися у пластикові пляшки ємністю 2 літри. Кількість пляшок визначають за формулою (2.1).

Кпляш.= ОЗб / 2, (2.1)

де Кпляш. - кількість пляшок, тис. шт.;

ОЗб - об'єм збуту води, що підлягає пляшкуванню, тис. л.

Для визначення об'єму води, що визначає місткість ринку для конкретного підприємства, будемо виходити з наявного водоспоживання населення та положення, яке займатиме дане підприємство на ринку у відсотках до загального обсягу продаж (див. завдання). Розрахунок обсягу очікуваного попиту (збуту) в натуральному вираженні (тис. л.) здійснюємо за формулами

ОЗб = МР* ДР /100 ; (2.2 )

МР = n* q , (2.3)

де МР – потенційна місткість ринку, тис. л.;

ДР – частка ринку, яку буде контролювати дана компанія, %;

n - кількість покупців (населення), тис. чол.;

q – середньорічне споживання з розрахунку на одного мешканця, л.

Для характеристики структури попиту в роботі виходимо з того, що планується розпочати діяльність з випуску таких видів продукції:

- вода питна газована;

- вода питна газована з фруктовим ароматизатором.

2.2.7. При написанні сьомого розділу бізнес-плану необхідно враховувати таку інформацію.

При виборі обладнання виходимо з того, що для забезпечення технологічного процесу пляшкування води необхідно закупити:

- обладнання для виготовлення пляшок;

- обладнання для приготування сиропу;

- обладнання для водопідготовки і пляшкування води;

- обладнання для пакування.

Необхідно здійснювати підбір обладнання, що планується закуповувати, оскільки:


 • по-перше, існуюче обладнання навіть однієї функціональної спрямованості відрізняється за своїми техніко-економічними показниками;

 • по-друге, необхідно забезпечити узгодженість потужностей обладнання різної функціональної спрямованості;

 • по-третє, пропускна спроможність лінії пляшкування повинна відповідати поточним потребам виробництва та стратегії розвитку підприємства в цілому.

Дані про техніко-економічні характеристики існуючого обладнання наведені в додатку 1 .

Вибір обладнання для виготовлення пляшок має наступну послідовність.

Використовуючи порівняльні характеристики обладнання для виготовлення пляшок (див. табл. 1 додатку 1), вибирається обладнання, що найбільш підходить з точки зору необхідної продуктивності. На першому етапі обґрунтування вибору обладнання для виготовлення пляшок та для пляшкування води необхідну продуктивність приймають відповідно до очікуваних за даними прогнозу збуту попитом на продукцію, що планується до виробництва, в натуральних одиницях виміру (кількість пляшок). При цьому обов’язково треба враховувати стратегію подальшого розвитку підприємства, що формується з урахуванням тенденцій розвитку ринку.

Можлива річна продуктивність і-го виду обладнання (ПОТріч.і ) може бути визначена за формулою

ПОТріч.i.= Теф. уст * Кз * Тзм * ПОТi , (2.4)

де Кз - коефіцієнт змінності;

Тзм - тривалість однієї зміни, год.;

ПОТi – годинна потужність (продуктивність) i-го обладнання, пляшок;

Теф. уст. – ефективний фонд часу одиниці устаткування (визначають за даними року, що відповідає часу захисту роботи, з урахуванням прийнятого режиму роботи підприємства).

Для визначення ефективного фонду часу роботи устаткування зручно скористатися табл. 2.1.

На другому етапі, підрахувавши продуктивність обладнання, що може бути використано, необхідно порівняти її з обсягом виробництва, який запланований у бізнес–плані на найближчу та віддалену перспективу. Свій вибір студент повинен прокоментувати.
Таблиця 2.1- Розрахунок часу роботи одиниці обладнання в плановому році при однозмінній роботі

Показники

Од.

виміру


Значення

1

2

3

Календарний фонд робочого часу

днів
Вихідні й святкові дні

днів
Номінальний фонд часу

днів
Тривалість зміни (умовно)

год.

8

Номінальний фонд часу

год.
Витрати часу на технологічні зупинки- у відносному вираженні

%
- в абсолютному вираженні

год.
Корисний (ефективний) фонд робочого часу

год.При виборі обладнання для виготовлення сиропу треба враховувати: • плановий обсяг продукції (кількість продукції), що буде містити фруктові добавки (визначають за розрахунками на підставі структури попиту в тис. пляшок);

 • кількість сиропу, яку необхідно виготовити для забезпечення планового обсягу випуску продукції (встановлюється, виходячи з планових обсягів випуску води з ароматизованими добавками та питомих витрат сиропу на одиницю обсягу продукції, що наведені в завданні).

При виборі обладнання для пляшкування та пакування керуються тими ж міркуваннями, що й при виборі обладнання для виготовлення пляшок. Перелік обладнання відповідного функціонального призначення наведений в табл. 2 і 3 додатку 1.

Таким чином, плановий обсяг виробництва, що на першому етапі розробки бізнес-плану визначався очікуваним попитом, може бути скоригований за підсумками вибору обладнання у випадку, якщо потужність обраного обладнання недостатня для забезпечення попиту.

Зробивши вибір обладнання, треба переконатися у можливості отримати достатню кількість основної сировини – води питної (достатність потужностей постачальника сировини). Оскільки за умовами завдання до бізнес-плану є артезіанська свердловина, для цього можливу потужність джерел водозабору (ПОТсв.можл.) порівнюють з потребами виробництва у цьому виді сировини (ПОТсв. необх.). Потужність задіяної артезіанської свердловин в роботі характеризується добовим дебетом, дані про який наведені в табл. 2.1. Необхідна добова потужність джерела водозабору повинна бути визначена з урахуванням витрат води на власні потреби і знайдена за формулою

ПОТсв.необх. = ТПнат * (1 + Рв.п. /100) / Треж , (2.5 )

де Рв.п. – рівень витрат води на власні потреби у відсотках до товарної продукції, %;

ТП нат – товарна продукція (плановий обсяг виробництва), л.;

Треж – режимний ( номінальний) фонд часу роботи підприємства (обладнання) з урахуванням прийнятого коефіцієнта змінності.

У випадку, якщо потужність джерела буде недостатньою для забезпечення потреб підприємства (ПОТсв.необх.›ПОТсв. можл.), треба визначитися з внесенням необхідних коректив у його діяльність, а саме в запланований обсяг виробництва продукції. Таким чином, у цьому випадку остаточно запланований обсяг виробництва (ТПнат.ост.) може бути встановлений за формулою

ТПнат,ост. = ПОТсв.можл. / (1 + Рв.п. / 100). (2.6)

У випадку, якщо ПОТсв. можл. перевищує ПОТсв.необх., то обсяг ТПост. визначається значенням найменшого з двох показників: попиту та пропускної спроможності обладнання.

Результати порівняння для наочності доцільно подати в таблиці. Зразок її наведений у додатку 3.

На завершальному етапі вибору обладнання необхідно розпочати складання підсумкової таблиці, що характеризує загальну потребу в основних фондах (а не тільки обладнання) і визначитись з шляхами забезпечення ними. Можливий вигляд цієї таблиці наведено в додатку 4.

При визначенні потреби в сировині виходимо з того, що до сировини, яка необхідна для реалізації бізнес-ідеї, в роботі відносять:

- витрати на воду; • витрати на ПХВ;

 • витрати на ароматизовані добавки.

Витрати на забезпечення діяльності водою визначають виходячи з прийнятого остаточного обсягу виробництва, витрат цього виду сировини на власні потреби та діючих тарифів:

Ввод = ТПнат.ост * (1 + Рвп / 100) * Твод, (2.7)

де Ввод – витрати на оплату води, грн;

Твод – тариф за куб. м. води, грн.

Потребу в ПВХ і розмір витрат на його придбання визначають на підставі інформації про питомі витрати даного матеріалу та його вартість (див. завдання) за формулами

Кпвх = ТПнат.ост * Нпвх / 2; (2..8)

Впвх = Кпвх * Тпвх. (2.9 )

Тут Нпвх – питомі витрати ПВХ, кг/пляшку ;

Кпвх – необхідна кількість ПВХ;

Тпвх – вартість даного матеріального ресурсу (ПВХ), грн/кг.

Потреба в добавках та витрати на забезпечення ними виробництва визначають, виходячи з прийнятої структури попиту, аналогічно до визначення потреб у ПВХ за формулами

Кдоб = ТПнат.ост* ПВдоб * Ндоб/200; (2..10)

Вдоб = Кдоб * Тдоб, (2.11)

де Ндоб – питомі витрати добавок, кг./пляшку ;

Кдоб – необхідна кількість добавок, кг;

ПВдоб – питома вага виробів з добавками в обсязі ТП, %;

Тдоб – вартість одиниці матеріального ресурсу (добавок), грн/кг.

Результати розрахунків потреб у сировині та матеріалах доцільно звести до таблиці, що може мати вигляд табл. Д 5.1 додатку 5.   1. Розділ восьмий повинен містити інформацію про облікову та явочну чисельність працівників і витрати на оплату їх праці (Вфоп).

При проведенні розрахунків необхідно враховувати таку інформацію:

При визначенні чисельності робітників використовують результати розрахунку балансу робочого часу, наведені в табл. 2.2 і норму чисельності для обслуговування обладнання.


Таблиця 2.2 - Баланс робочого часу одного середньооблікового робітника

Показники

Од.

виміру


Значення

1

2

3

Календарний фонд робочого часу

днівКорисний фонд робочого часугод.Кількість неявок на роботу в табл. 2.2 прийнята за даними табл. 2.3.


Таблиця 2.3 – Кількість неявок на роботу

Показник

Варіант

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Кількість днів неявок

40

41

42

43

44

45

36

37

38

39

Окрім робітників, які обслуговують обладнання, студент самостійно може ввести додаткову чисельність робітників, виходячи з особливостей варіанта завдання та свого уявлення про здійснення виробничого процесу.

Облікову чисельність робітників можна визначити за формулою

Чобл = Чяв * Коб.скл., (2.12)

де Чобл – облікова чисельність робітників, чол.;

Чяв. – явочна чисельність робітників, чол.;

Коб. скл. – коефіцієнт облікового складу ( встановлюється за даними розрахунків, наведених у табл. 2.3).

Чисельність керівників і службовців встановлюється студентом самостійно і обґрунтовується за допомогою визначення їх функціональних обов’язків.

Результати розрахунків чисельності та витрат на оплату праці доцільно подати у вигляді таблиці (див. табл. 2.4).
Таблиця 2.4 - Розрахунок витрат на оплату праці

Працівники

Чисельність, чол.

ФОП 1 працівника,

тис. грн.Витрати

на оплату

праці, тис. грн.


явочна

облікова

прямий

річний

Робітники-погодинники, всьогоВсього
х

хПри розрахунках виходять з того, що на підприємстві використовують погодинну форму оплати праці. Необхідна для розрахунку додаткова інформація наведена в завданні. Посадові оклади керівників, фахівців і службовців приймаються студентом самостійно з урахуванням необхідності забезпечення співвідношення оплати праці працівників різної кваліфікації. В роботі умовно прийняті такі коефіцієнти співвідношення річного фонду оплати праці цих категорій працівників до витрат на оплату праці робітника:

- для керівників - 4;

- для фахівців -3; • для службовців -2.

   1. У дев’ятому розділі визначають економічний ефект від реалізації бізнес-плану. Це насамперед прибуток і рівень рентабельності. Для цього попередньо необхідно визначити витрати, пов’язані з реалізацією бізнес-ідеї. При цьому враховують наступну інформацію.

Загальний розмір витрат (Взаг) може бути визначений за формулою

Взаг = Вм +Вфоп+Внар+Ва+Вр+Вор+Він, (2.13)

де Вм –витрати на матеріали;

Внар – нарахування на соціальні заходи;

Ва – амортизація;

Вр – витрати на ремонт технологічного устаткування;

Вор – орендна плата;

Він – інші витрати.

Витрати на матеріали (Вм) визначають як суму витрат на сировину (Вс) і на електроенергію, що витрачається на технологічні потреби (Вел.). При цьому витрати на сировину складаються з витрат на ПХВ, воду і ароматизовані добавки, що вже були визначені раніше (див. формули (2.7), (2.9), (2.11));

Для визначення витрат на електроенергію рекомендується використати формулу

Вел = Теф. уст і * Пот.ел.і * Тел, (2.14)

де Теф.уст. і – час роботи і-го виду обладнання, год;

Пот.ел. і – потужність електродвигунів, встановлених на і-му виді устаткування, кВт.

Тел. – тариф за кВт-год спожитої електроенергії.

Потужність електродвигунів визначають за даними, наведеними в техніко-економічних показниках обладнання ( див. додаток 1).

Тариф на споживану електроенергію встановлюється завданням.

Витрати на оплату праці (Вфоп) встановлюють за даними попередніх розрахунків ( див. табл. 2.4).

Витрати на соціальні заходи (Внар) встановлюють у відсотках до витрат на оплату праці згідно з діючим законодавством.

Витрати на амортизацію (Ва) визначають як суму амортизації по технологічному обладнанню, що закуповується, та інших додатково придбаних або збудованих основних фондах. Розрахунок амортизації ведуть за діючими на момент виконання розрахунків нормами амортизації відповідно до механізму, що затверджений нормативними документами з цього питання. Станом на 1.01.2004р. діють норми амортизації, наведені в додатку 2.

Вартість технологічного обладнання визначають за даними додатку 1

Вартість інших основних фондів, що прийняті на баланс підприємства, визначають, виходячи з потреб у додаткових основних фондах, які мають місце, на думку студента, і питомих витратах на ці цілі ( див. завдання). Розрахунок додаткових капіталовкладень доцільно навести у таблиці (див. табл. 2.5)
Таблиця 2.5 - Розрахунок капіталовкладень в інші основні фонди

Види ОФ

Потреба в ОФ

Існуючі ОФ

Вартість одиниці, тис. грн.

Додаткова потреба

Капіталовкладення, тис. грн.

Од. виміру

Кількість

………Всього


Х

Х

Х

Х

Х

Х

Результати розрахунків капіталовкладень у основні фонди, необхідні для реалізації бізнес-ідеї, і амортизаційних витрат, що виникають при цьому, доцільно подати у вигляді таблиць (див. табл. 2.6 та 2.7).


Таблиця 2.6 - Структура і норми амортизації ОФ

Розподіл ОФ по групах

Вартість ОФ,

тис. грн.Питома вага, %

Норма амортизації, %

Всього

В цілому


100

Х

Таблиця 2.7 - Розрахунок амортизації.Показники

Од. виміру

Квартали

Всього

1

2

3

4

Група ОФ

тис. грн.Всього


Х

Х

Х

Х

ХВитрати на ремонт (Вр) приймають на рівні 4% від середньорічної вартості основних фондів, що знаходяться на балансі підприємства (див. табл. 2.6.).

Витрати на оренду (Вор) складаються з витрат на оренду приміщень та свердловини.

Витрати на оренду приміщень виникають у випадку, коли підприємство бере в оренду основні фонди (визначається студентом виходячи з характеристики ділянки свердловини, що використовується для реалізації бізнес-ідеї і даних завдання).

Витрати на оренду свердловини приймають умовно відповідно до завдання.

Інші витрати (загальновиробничі, адміністративні й збутові) приймають на рівні 0,2% від попередніх поточних витрат.

Доходи від реалізації продукції (Др) знаходять за формулою

Др = ОЗбі * Ці, (2.15)

де Ці – ціна, що склалася на ринку на і-й вид продукції, грн.;

ОЗбі – обсяг збуту і-го виду продукції, тис. пляшок.

Чистий прибуток визначають шляхом вилучення з доходів від реалізації

НДВ, податку на прибуток і витрат. Розрахунок можна провести за схемою, наведеною в табл. 2.16.

Таблиця 2.16 - Розрахунок чистого прибутку

Показники

Од. виміру

Значення

1

2

3

Рентабельність%При необхідності залучення кредиту для реалізації бізнес-плану ставку кредиту беруть (умовно) на рівні подвійної ставки рефінансування Національного банку України на момент проведення розрахунків.

Розмір кредиту визначають як різницю між наявними коштами і необхідними капіталовкладеннями.

Умовами кредиту передбачено, що кредит повертається щомісячно рівними частинами, процент нараховується на залишки кредиту.

У кінці розділу будують графік точки беззбитковості по кожному виду продукції, здійснюючи перерозподіл постійних витрат за допомогою маржинального прибутку. Загальний вигляд графіка наведений на рис. 2.2.

тис. грн.

Доход від реалізації

Загальні витрати

Постійні витрати
тис. пляшок

Рис. 2.2 - Точка беззбитковості

Додаток 1

Таблиця Д 1.1 - Техніко - економічна характеристика обладнання для виготовлення пляшокПоказники

Од. виміру

Тип обладнання

А

Б

В

Г

Вартість обладнання з урахуванням доставки та монтажу

у. од.

2750

2260

2450

3990

Строк служби обладнанняроків

7

7

7

7

Таблиця Д 1.2 - Техніко-економічна характеристика обладнання для пляшкування

Показники

Од. виміру

Тип обладнання

Д

Е

Ж

З

Вартість обладнання з урахуванням доставки та монтажу

у. од.

2900

3700

4300

6000

Строк служби обладнанняроків

7

7

7

7

Таблиця Д 1.3 - Техніко-економічна характеристика обладнання для виготовлення сиропу

Показники

Од. виміру

Тип обладнання

I

К

Л

Вартість обладнання з урахуванням доставки та монтажу

у. од.

575

400

200

Строк служби обладнанняроків

7

7

7

Таблиця Д1.4 - Техніко-економічна характеристика обладнання для пакуванняПоказники

Од. виміру

Тип обладнання

М

Вартість обладнання з урахуванням доставки та монтажу

у. од.

500

Строк служби обладнанняроків

7

Додаток 2


Таблиця Д2.1- Норми амортизаційних відрахувань у розрахунку на квартал по групах ОФ

Група основних фондів

Од. виміру

Значення

1

%

2

4


%

15

Додаток 3

Таблиця Д 3.1 - Визначення обсягу виробництва, тис. лПродукція

Обсяг збуту відповідно до

Прийнятий остаточно обсяг продукції

попиту

потужності обладнання

потужності свердловини

Всього
вода з добавками


Додаток 4

Таблиця Д 4.1 - Потреба у ОФ

Найменування ОФ

Купівля (оренда)або існуюче

Нове чи вживане

Вартість, тис. грн.

Термін служби, років

Амортизація, тис. грн.

Довід-ково

Обладнання для сиропу


………..
Всього

Х

Х
Х
Х

Додаток 5

Таблиця Д 5.1 - Сировина, матеріали та комплектуючи виробиНайменування матеріалів та комплектуючих виробів

Потреба, натуральних од.

Ціна за одиницю, грн.

Витрати, тис. грн.

Примітки (місцезнаходження постачальників, особливості умов постачання і зберігання)

Вода

Всього


Х

Х
Х

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи "Обґрунтування бізнес-ідеї з диверсифікації діяльності підприємства водопровідного господарства” з курсу “Особливості планування діяльності підприємств міського господарства” (для студентів 4 курсу спеціальності 6.050107 “Економіка підприємства” спеціалізації “Економіка підприємств міського господарства")

Укладач Княжеченко Валерій Вікторович

Славута Олена Iванівна
Редактор Аляб'єв М.З.

План 2004, поз. 270


Підп. до друку 21.05.04 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Обл.-вид. арк. 2.0. Умовн.-друк. арк. 1.1. Тираж 80 прим. Замовл. № Ціна договірна.


61002 Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002 Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Каталог: 208
208 -> Турчина В. М., асистент кафедри управління персоналом та економіки праці двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
208 -> Законом України «Про освіту»,Національною Програмою «Діти України»
208 -> Волинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського» Затверджую
208 -> «Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності школярів у підвищенні рівня якості знань учнів» Шановні колеги! Тема нашої педагогічної ради «Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності у підвищенні рівня якості знань учнів»
208 -> Опис досвіду роботи вчителя хімії Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №21 Тернопільської міської ради Тернопільської області Секелик Наталії Данилівни Тема досвіду
208 -> Різноманітність та значення земноводних
208 -> Мета, місце, форми і методи самостійної роботи з англійської мови
208 -> Історія України
208 -> Про підготовку до проведення засідання педагогічної ради

Скачати 341.43 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка