Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни методи прийняття управлінських рішень для підготовки фахівцівСторінка1/4
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.82 Mb.
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА

Факультет управління та економіки

Кафедра менеджменту, економічної теорії та фінансів

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з нормативного

та науково-методичного забезпечення

___________________В.Т.Савицький

______________ 2011 р.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи
з навчальної дисципліни

МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Для підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр

з напряму підготовки 6.030601 Менеджмент


Хмельницький

2011

Методи прийняття управлінських рішень: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з напряму підготовки 6.030601 Менеджмент / [уклад. А. В. Крушинська]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2011. – 43 с.


Укладач:

Крушинська А. В., асистент кафедри менеджменту, економічної теорії та фінансів

Ухвалено кафедрою менеджменту, економічної теорії та фінансів 13 вересня 2011 р., протокол № 1.


Завідувач кафедри __________________ В. П. Синчак
В.о. декана факультету

управління та економіки _____________ Н. П. Захаркевич


Рекомендовано методичною радою університету від 14 вересня 2011 р., протокол № 1.

Крушинська А. В., 2011

Хмельницький університет управління та права, 2011

ЗМІСТ

1. Мета і завдання курсової роботи 5

2. Вибір і затвердження теми та плану курсової роботи 6

3. Зміст та оформлення курсової роботи 9

3.1. Вимоги до змісту курсової роботи 9

3.2. Вимоги до оформлення курсової роботи 11

4. Методичні вказівки до виконання окремих тем курсових робіт 14

5. Контроль виконання та захист курсових робіт........ .25

5.1. Календарний план виконання курсової роботи......................................... .25

5.2. Порядок захисту курсових робіт .25

6. Система оцінювання знань студентів в умовах Європейської

кредитно-трансферної системи (ECTS) ..27

7. Список рекомендованих джерел ..30

Додатки....... ..33
 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Мета виконання курсової роботи - підвищити рівень знань студентів у сфері економічного обґрунтування управлінських рішень, надати їм практичних навичок при проведенні даних розрахунків, оскільки такого роду розрахунки є складовою частиною роботи менеджера-економіста.

Завданнями курсової роботи є:

- формування вмінь:

застосування при прийнятті рішень управлінські методи залежно від конкретних умов та ситуацій;

врахування при прийнятті рішень умов ризику та невизначеності;

пошуку шляхів підвищення ефективності роботи підприємства;

розробки тактики і стратегії управлінської політики;

планування та прогнозування управлінської діяльності.- удосконалення навиків:

логічного мислення і самостійного вивчення матеріалу;

проведення техніко-економічних розрахунків;

визначення та оцінки ефективності застосування управлінських рішень;

економічного обґрунтування прийнятих управлінських рішень;

проведення науково-дослідної роботи.Актуальність та необхідність виконання курсової роботи з навчальної дисципліни методи прийняття управлінських рішень зумовлена необхідністю практичного закріплення, набутих під час вивчення дисциплін економічного та управлінського спрямування, теоретичних знань, формування навиків діагностики проблемних ситуацій на підприємстві, самостійного прийняття управлінських рішень, визначення їх ефективності та обґрунтування доцільності.

2. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ТА ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Тематику курсових робіт студентам видає викладач. Студент на власний розсуд здійснює вибір теми курсової роботи, за умови, що вона не повторюється в межах академічної групи. Студент має право запропонувати власну тему курсової роботи із обґрунтуванням її актуальності та відповідності умовам досліджуваного підприємства. Довільний вибір теми курсової роботи без погодження з керівником не дозволяється. Вибір студентом теми курсової роботи обумовлюється його теоретичними знаннями й практичними навичками, можливістю доступу до літературних джерел і звітності підприємства для проведення розрахунків.

Після вибору теми курсової роботи студент складає план курсової роботи. Перед написанням плану курсової роботи доцільно попередньо ознайомитися з нормативно-правовою базою, що регулює діяльність підприємства, зі ступенем та змістом висвітлення теми у спеціальній літературі та науковій періодиці.

Після дослідження літературних джерел та практики діяльності у цьому напрямі підприємства складається розгорнутий план курсової роботи, заповнюється бланк завдання на курсову роботу (Додаток Б), а також календарний графік її виконання, який затверджується науковим керівником. За необхідності план курсової роботи в процесі написання може коригуватися з дозволу наукового керівника.


Орієнтовна тематика курсових робіт


 1. Оцінка ефективності комунікаційних заходів на підприємстві.

 2. Особливості організації комунікаційної кампанії на підприємстві.

 3. Оцінка ефективності рекламних носіїв на підприємстві.

 4. Особливості проведення рекламної кампанії на підприємстві.

 5. Прийняття управлінського рішення по освоєнню випуску нового товару.

 6. Оцінка можливості глибшого освоєння ринку за умов модифікації товару.

 7. Прийняття управлінського рішення по оптимізації товарного асортименту продукції підприємства.

 8. Аналіз системи прийняття управлінських рішень підприємства.

 9. Розробка та прийняття управлінських рішень на підприємстві.

 10. Оцінка впровадження нової техніки на підприємстві.

 11. Оцінка впровадження нової технології на підприємстві.

 12. Оцінка придбання ліцензії для виробництва нового виробу на підприємстві.

 13. Оцінка придбання ліцензії на прогресивну технологію.

 14. Оцінка можливостей нарощування виробничої потужності підприємства.

 15. Прийняття управлінського рішення стосовно реконструкції діючого підприємства.

 16. Удосконалення системи прийняття рішень підприємства.

 17. Оцінка застосування нової мотиваційної моделі для працівників підприємства.

 18. Оцінка можливості продовження життєвого циклу продукції підприємства.

 19. Оцінка поліпшення умов праці на підприємстві.

 20. Визначення напрямків вдосконалення організаційної структури підприємства.

 21. Оцінка можливості підвищення рівня якості продукції.

 22. Можливості та напрямки вдосконалення організації праці на підприємстві.

 23. Запровадження нової системи мотиваційної структури персоналу підприємства.

 24. Оцінка застосування нової стратегії діяльності підприємстві.

 25. Впровадження нової інформаційної технології на підприємстві.

 26. Прийняття управлінського рішення по вдосконаленні політики ціноутворення підприємства.

 27. Проведення рекламної кампанії на підприємстві.

 28. Здійснення комунікаційної політики на підприємстві.

 29. Розробка нового виробу на підприємстві.

 30. Удосконалення прийняття управлінських рішень на підприємстві.

 31. Управлінські рішення в менеджменті підприємства.

 32. Шляхи підвищення прибутковості підприємства.

 33. Моделі процесу прийняття управлінських рішень на промисловому підприємстві.

 34. Застосування наукового підходу при прийнятті управлінських рішень на підприємстві.

 35. Оптимізації товарного асортименту продукції підприємства.

 36. Оцінка можливості підвищення рівня виробничої потужності підприємства.

 37. Оцінка впровадження у виробництво нового продукту.

 38. Оцінка можливості вдосконалення діяльності підприємства у сфері надання транспортних послуг.

 39. Оптимізація процесу прийняття ефективних управлінських рішень підприємства.

 40. Підвищення ефективності застосування основних фондів підприємства.

 41. Методи вдосконалення процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві.

 42. Підвищення якості прийняття раціональних управлінських рішень на підприємстві.

 43. Моделі і методи прийняття управлінських рішень на підприємстві.

 44. Підвищення ефективності прийняття управлінських рішень на підприємстві.

 45. Удосконалення процесу прийняття рішень на підприємстві.

 46. Прийняття управлінського рішення у підвищенні конкурентоспроможності підприємства.

 47. Управління інвестиційною діяльністю на підприємстві.

 48. Управління системою якості на підприємстві.

 49. Прийняття управлінського рішення по нарощуванню виробничої потужності підприємства.

 50. Прийняття управлінського рішення стосовно модернізації підприємства.

 51. Менеджмент комунікаційної діяльності підприємства.

 52. Менеджмент рекламної діяльності підприємства.

 53. Використання сучасних методів і прийомів управлінської діяльності на підприємстві.

 54. Прийняття управлінських рішень на підприємстві та їх оцінка.

 55. Запровадження нової маркетингової стратегії в діяльність підприємства.

 56. Прийняття управлінського рішення стосовно запровадження цінової стратегії на підприємстві.

 57. Оцінка організації управлінських рішень на підприємстві.

 58. Оцінка проведення комунікаційної кампанії на підприємстві.

 59. Прийняття управлінського рішення стосовно підвищення прибутковості підприємства.

 60. Прийняття раціональних рішень в діяльності підприємства.

 61. Запровадження системи менеджменту якості в роботі підприємства.

 62. Оцінка можливості впровадження у виробництво нової технології.

 63. Оцінка прийомів, що застосовуються персоналом управління підприємства.

 64. Проведення контролю за роботою підприємства сільськогосподарської галузі.

 65. Оцінка можливості вдосконалення роботи підприємства промислового напрямку.

 66. Контроль за використанням методів економічного аналізу на підприємстві.

 67. Визначення ефективності інтелектуальної продукції підприємства.

 68. Прийняття управлінського рішення стосовно вдосконалення роботи підприємства харчової промисловості.

 69. Оцінка можливості застосування багатопланових аналітичних методів в діяльності підприємства.

 70. Вибір та оцінка методу групової роботи для вирішення проблеми підприємства.

 71. Контроль за управлінською діяльністю підприємства в умовах ризику.

 72. Методи обґрунтування управлінських рішень на підприємстві та контроль за їх виконанням.

 73. Оцінка можливості застосування методів експертної оцінки на підприємстві.

 74. Організація та прийняття управлінських рішень на підприємстві.

 75. Економічне обґрунтування створення малого підприємства.

3. ЗМІСТ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

3.1. Вимоги до змісту курсової роботи

Курсова робота повинна містити такі взаємопов’язані структурні частини: вступ, основна частина (складається з трьох розділів, кожен з яких, як правило, поділяється на підрозділи) висновки, список використаних джерел, додатки (при необхідності). Кожна робота має починатися з титульного аркушу (Додаток В)., змісту, де вказані початкові сторінки структурних частин роботи.

Обсяг дипломної роботи повинен складати 40-50 сторінок друкованого тексту, не враховуючи список літератури та додатки. Зміст структурних розділів курсової роботи має бути такий.

Вступ. В даному розділі курсової роботи повинні бути коротко викладені (на 2-3 сторінках) суть та значення обраної теми курсової роботи, її актуальність. Для визначення актуальності головним є виявлення сутності проблемної ситуації. Рівень висвітлення досліджуваної проблеми в науковій літературі є обов’язковим елементом роботи, який показує рівень ознайомлення студента з спеціальною літературою, орієнтування в роботі науковців, що проводили дослідження за даною тематикою. Прізвища дослідників доцільно згадувати в алфавітному порядку, бажано вказувати, який саме напрям теми курсової роботи був ними висвітлений. Якщо якісь аспекти проблематики досліджені не в повній мірі варто зазначити про це. Далі зазначається мета та завдання дослідження, які формулюються чітко та лаконічно, відображаючи зміст дослідження.

Обов’язковим елементом вступу є визначення об’єкту, предмету та методів дослідження. Об’єкт – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Предмет – міститься в межах об’єкта та визначає тему курсової роботи. У вступі зазначається також, що послужило інформаційною базою дослідження (статистичні збірники, обліково-аналітичні документи, річні звіти, інформаційні довідки і т.п.).

Кожен розділ слід починати з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом обраного напряму й обґрунтуванням застосованих методів досліджень.

Теоретична частина (перший розділ курсової роботи).

Тут робиться огляд літературних джерел з досліджуваного питання, аналізуються діючі методики та інструктивні матеріали, порівнюються погляди різних авторів і обґрунтовується власна точка зору з того чи іншого питання. Тут можна наводити формули для подальших розрахунків, але самі розрахунки виконуються пізніше. Теоретичні і методичні положення, розкриті у першому розділі, повинні стати основою аналізу проблеми та визначення можливостей її вирішення в перспективі (що має висвітлюватися у наступних розділах роботи).Розрахункова частина (другий розділ курсової роботи).

Цей розділ слід починати з короткої характеристики об'єкта дослідження і перспектив його розвитку, дати загальні відомості про розмір, структуру, технологію і організацію виробництва і праці, техніко-економічних показниках підприємства тощо. Матеріал повинен ілюструватись техніко-економічними розрахунками, таблицями, схемами, діаграмами. графіками і включати елементи комп'ютерного аналізу.

В першому підрозділі другого розділу необхідно привести основні дані про підприємство яке студент вибрав в якості об’єкта дослідження для виконання курсової роботи Необхідно зазначити про створення підприємства (дата створення, реєстрація місце розташування де і ким зареєстроване підприємство), форму власності, організаційну структуру підприємства з приведенням основних організаційно-виробничих і управлінських підрозділів, провести техніко-економічну характеристику підприємства (табл 1)

Таблиця 1Основні техніко-економічні показники підприємства

Показники

2007 р.

2008 р.

2009р.

абсол. значення

у % до попереднього року

абсол. значення

у % до попереднього року

1

3

4

5

6

7

1. Обсяг товарної продукції, робіт, послуг
2. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг
3.Середньоспискова чисельність працюючих, у т.ч.:
-    робітників
4. Середньорічний виробіток одного працівника, у т.ч.:
-    одного робітника
5. Фонд оплати праці,
6. Середньомісячна зарплата одного працівника
7. Собівартість реалізованої продукції
8. Валовий прибуток
9. Чистий прибуток (збиток) всього
10. Витрати на 1 грн. реалізованої продукції
11.Рентабельність реалізованої продукції, робіт, послуг,
12. Середньорічна вартість основних фондів
13. Фондовіддача
Тут слід дослідити основні показники діяльності підприємства за останні три роки застосовуючи економічний аналіз, показати зміни обсягу виробництва (реалізації), чисельності працівників собівартості, прибутку Зробити висновок про економічний стан підприємства Також в даному розділі курсової роботи студенту необхідно проаналізувати структуру асортиментну підприємства.

Інші підрозділи другого розділу курсової роботи студент повинен сформувати самостійно. Але, необхідно мати на увазі, що їх змістовне наповнення повинно у повній мірі відповідати темі курсової роботи. Наприклад, якщо тема курсової роботи студента звучить як „Економічне обґрунтування вдосконалення політики ціноутворення на підприємстві”, то основну увагу в наступних підрозділах необхідно присвятити аналізу методів ціноутворення, що застосовуються на базовому підприємстві, висвітленню їх переваг і недоліків та ін.Економічне обґрунтування запропонованого заходу (третій розділ курсової роботи).

Даний розділ курсової роботи є основним, оскільки саме в ньому студент пропонує до впровадження певний захід щодо покращення діяльності обраного підприємства. Опираючись на результати аналізу (другий розділ курсової роботи), студент обґрунтовує свої пропозиції щодо вдосконалення організації виробництва та праці на підприємстві, використовуючи передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у цій галузі. Будь-який захід вимагає всебічного економічного обґрунтування і розрахунку його економічної ефективності, які передбачають використання програмного забезпечення Microsoft Excel.

Якщо запропоновані заходи потребують значних інвестицій, необхідно проаналізувати можливий ризик і запропонувати заходи щодо зменшення його впливу. У тому випадку, коли здійснюється економічне обґрунтування рішень, реалізація яких спричинятиме загрозу навколишньому середовищу, необхідно розрахувати також шкоду, якої може бути завдано довкіллю і передбачити заходи щодо його зменшення.

При виконанні курсової роботи студенти мають дотримуватися логічної послідовності у викладенні матеріалу. Обґрунтовуючи проблему теоретично, слід навести різні точки зору на її розв'язання, висвітлити власне розуміння проблеми.Використовуючи матеріали із практики роботи підприємства, необхідно критично проаналізувати одержані результати, відзначити позитивні і негативні моменти в діяльності підприємства, зробити певні висновки, дати пропозиції щодо вдосконалення виробництва. Таким чином, викладення матеріалу у курсовій роботі має бути не тільки описовим, а обґрунтовуватись аналізом фактичних даних, проведеними розрахунками, визначенням економічної доцільності запропонованих заходів.

Висновки (обсяг 3-4 сторінки) відображають загальний підсумок дослідження і формулюють пропозиції, які повинні логічно випливати із змісту матеріалу, викладеного в попередніх розділах роботи, відображають основні результати, отримані в роботі та їх обґрунтування, акцентують увагу на можливості практичного застосування розробок у реальних умовах. Висновки, пропозиції та рекомендації повинні бути самостійними, конструктивними, дієвими та обґрунтованими.

Список використаних джерел має відображати весь обсяг літератури, яка була використана при написанні курсової роботи. Підбір навчальної та спеціальної літератури здійснюється студентом самостійно в каталогах бібліотеки та з використанням інтернет-ресурсів. Список використаних джерел слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів чи заголовків. Список використаних джерел оформляється за зразком наведеним у Додатку Г.

Додатки містять допоміжні матеріали, які є великими за розміром та можуть бути винесені з основного тексту роботи. Це можуть бути проміжні математичні доведення, формули, розрахунки, схеми, діаграми, таблиці, копії документів, витяги із звітних матеріалів, плани і програми, розрахунки економічного ефекту, результати соціологічних досліджень, методики, ілюстрації тощо.
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка