Методичні вказівки до виконання курсової роботи складені відповідно до програми дисципліни «Організація і методика аудиту»Скачати 373.01 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації26.04.2016
Розмір373.01 Kb.
#16894
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

Державний ВНЗ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


Кафедра обліку і аудиту


Організація і методика аудиту
Методичні вказівки до виконання курсової роботи

для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”

Дніпропетровськ

НГУ


2011

Організація і методика аудиту: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво” спеціальності 6.030509 “Облік і аудит” / Упоряд.: Н.Л.Шишкова. – Д.: НГУ, 2010. – 24с.


Упорядник:

Шишкова Н.Л., канд. ек. наук, доцент кафедри обліку і аудиту

Затверджено методичною комісією з напряму підготовки «Облік і аудит» Інституту економіки НГУ (витяг з протоколу № 5 від 17.12.2009р.) за поданням кафедри обліку і аудиту (протокол № 5 від 07.12.2009р.)

Методичні вказівки до виконання курсової роботи складені відповідно до програми дисципліни «Організація і методика аудиту» і призначені для студентів очної і заочної форм навчання напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво” спеціальності 6.030509 “Облік і аудит”.

Сформульовано індивідуальні завдання до курсової роботи, визначено основні вимоги до її змісту і оформлення, окреслено порядок захисту і оцінювання. Надано зразки оформлення складових курсової роботи.ЗМІСТ

Вступ

3

1. Тематика курсових робіт

4

2. Вибір теми курсової роботи

5

3. Порядок виконання курсової роботи

6

4. Структура курсової роботи

6

5. Зміст курсової роботи

7

6. Вимоги до оформлення курсової роботи

8

7. Захист курсової роботи

10

Додатки

11


Вступ
Курсова робота з дисципліни «Організація і методика аудиту» має засвідчити певний рівень теоретичних знань та професійну підготовку студента спеціальності «Облік і аудит». У своїй роботі студент повинен продемонструвати вміння опрацьовувати теоретичний і практичний матеріал, вміння узагальнювати отримані дані, аналізувати їх та робити висновки.

У курсовій роботі з дисципліни «Організація і методика аудиту» має бути продемонстровано:

- рівень загальної економічної підготовки з обраної теми;

- розуміння економіко-правової сутності обраного об’єкту обліку (господарського процесу);

- вміння самостійно працювати з нормативними документами та спеціальною літературою з питань обраної теми;

- вміння аналізувати літературні джерела стосовно обраної теми;

- вміння узагальнювати дані з обраної теми;

- вміння застосувати методику аудиту стосовно обраної теми;

- здатність робити висновки.

При виконанні курсової роботи студент демонструє свою фахову підготовку, знання з обраної теми, навички з аудиту господарської діяльності підприємства.

Курсова робота студента дисципліни «Організація і методика аудиту» повинна продемонструвати не лише теоретичні знання, а й вміння застосувати ці знання на практиці – скласти план та програму аудиту із застосуванням загальних та спеціальних методів аудиторської перевірки.

Теоретичні положення бажано ілюструвати схемами, рисунками, таблицями.

При висвітленні питань практичного характеру необхідно посилатися на законодавчу та нормативну базу, спеціальну та періодичну літературу.

По можливості, спробувати провести аналіз відповідності законодавчої бази потребам сучасного розвитку внутрішнього та зовнішнього аудиту.1. Тематика курсових робіт

Тематика курсових робіт розробляється та затверджується кафедрою обліку і аудиту.Для виконання курсової роботи студент обирає тему з наступного переліку:


 1. Організація і методика аудиту нематеріальних активів підприємства

 2. Організація і методика аудиту амортизації та ремонтів основних засобів підприємства

 3. Організація і методика аудиту основних засобів підприємства

 4. Організація і методика аудиту необоротних активів підприємства

 5. Організація і методика аудиту довгострокових фінансових інвестицій підприємства

 6. Організація і методика аудиту інвестицій підприємства

 7. Організація і методика аудиту капітальних вкладень підприємства

 8. Організація і методика аудиту надходження основних засобів та їх первісної оцінки

 9. Організація і методика аудиту виробничих запасів підприємства

 10. Організація і методика аудиту запасів підприємства

 11. Організація і методика аудиту оборотних активів підприємства

 12. Організація і методика аудиту малоцінних швидкозношуваних предметів

 13. Організація і методика аудиту випуску продукції та визначення її собівартості

 14. Організація і методика аудиту товарів і тари на підприємстві

 15. Організація і методика аудиту витрат виробництва промислового підприємства

 16. Організація і методика аудиту реалізації товарів

 17. Організація і методика аудиту реалізації продукції власного виробництва

 18. Організація і методика аудиту виконання робіт та надання послуг

 19. Організація і методика аудиту виготовлення продукції власного виробництва

 20. Організація і методика аудиту операцій з руху товарів

 21. Організація і методика аудиту дебіторської заборгованості підприємства

 22. Організація і методика аудиту безготівкових розрахунків підприємства

 23. Організація і методика аудиту операцій на рахунках у банках

 24. Організація і методика аудиту грошових активів підприємства

 25. Організація і методика аудиту грошових коштів підприємства

 26. Організація і методика аудиту розрахунків з покупцями та замовниками підприємства

 27. Організація і методика аудиту розрахунків з підзвітними особами підприємства

 28. Організація і методика аудиту статутного капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм

 29. Організація і методика аудиту власного капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм

 30. Організація і методика аудиту власного капіталу в акціонерних товариствах

 31. Організація і методика аудиту довгострокових зобов'язань підприємств

 32. Організація і методика аудиту операцій з оперативної оренди

 33. Організація і методика аудиту орендних операцій

 34. Організація і методика аудиту розрахунково-кредитних операцій на підприємствах

 35. Організація і методика аудиту оплати праці на підприємстві

 36. Організація і методика аудиту розрахунків за соціальним страхуванням працюючих

 37. Організація і методика аудиту поточних зобов'язань підприємства

 38. Організація і методика аудиту не прямих податків на підприємстві

 39. Організація і методика аудиту розрахунків підприємства з бюджетом по ПДВ

 40. Організація і методика аудиту розрахунків підприємства з бюджетом по податку на прибуток

 41. Організація і методика аудиту податків підприємства

 42. Організація і методика аудиту фінансових результатів, розподілу та використання прибутку

 43. Організація і методика аудиту операцій з векселями

 44. Організація і методика аудиту короткострокових фінансових вкладень

 45. Організація і методика аудиту операцій з цінними паперами

 46. Організація і методика аудиту операцій з випуску та руху облігацій

 47. Організація і методика аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками підприємства

 48. Організація і методика аудиту розрахунків підприємства за позиками

 49. Організація і методика аудиту фінансових результатів

 50. Організація і методика аудиту лізингових операцій

 51. Організація і методика банківського аудиту

 52. Організація і методика маркетингового аудиту

 53. Організація і методика аудиту систем менеджменту підприємства2. Вибір теми курсової роботи

Тема курсової роботи обирається студентом відповідно до номеру в журналі.

За бажанням студента, виходячи з власних уподобань та зацікавленості, тему можна змінити за умови обов’язкового узгодження з керівником курсової роботи. Свій вибір студент здійснює протягом 2-х тижнів з моменту одержання тематики робіт.

Студент може обрати тему, не передбачену тематикою курсових робіт, обґрунтувавши її актуальність.

Студентам заочної (дистанційної) форми навчання доцільно обирати тему, що відповідає характеру та напрямкам діяльності підприємства, на якому вони працюють.

3. Порядок виконання курсової роботи

Після затвердження теми курсової роботи студент приступає до її виконання.

Увесь процес виконання курсової роботи рекомендується поділити на декілька етапів:


 • опрацювання нормативних джерел;

 • опрацювання спеціальної літератури, періодичних видань;

 • збір практичного матеріалу з обраної теми;

 • обробка зібраного практичного матеріалу;

 • узагальнення даних,

 • оформлення курсової роботи.

Протягом поетапного виконання курсової роботи студент періодично консультується з керівником, звітує про роботу, надає керівникові початкові варіанти частин роботи.

Студент зобов’язаний врахувати в роботі зауваження та пропозиції керівника.

Опрацювання нормативних джерел включає в себе обов’язкове вивчення Законів України, Постанов Кабінету Міністрів, Наказів органів державного управління, Міністерства фінансів, Національного банку України та інші.

При опрацюванні спеціальної літератури слід приділити особливу увагу періодичним виданням, а також зарубіжним виданням з питань ринкової економіки, бухгалтерського обліку, економічного аналізу, контролю, аудиту.

Остаточне оформлення курсової роботи здійснюється у відповідності до вимог, які детально описані в наступних розділах методичних вказівок.

Повністю виконана курсова робота подається керівникові, який перевіряє її.

До захисту курсова робота подається у друкованому вигляді.

Захист курсової роботи здійснюється після її перевірки, у відповідності до встановленого графіку навчального процесу.


4. Структура курсової роботи

Курсова робота має містити: • Титульний аркуш (Додаток А)

 • Зміст (Додаток Б)

 • Вступ (2 сторінки)

 • Основну частину (щонайменше два розділи):

 1. теорія аудиту – 15-20 сторінок;

2) методика аудиту – 15-20 сторінок;

 • Висновки та пропозиції (3-5 сторінки)

 • Список використаних джерел

 • Додатки

Загальний обсяг курсової роботи має бути в межах 35-45 сторінок основного тексту(без додатків).
5. Зміст курсової роботи

У вступі студент розкриває актуальність обраної теми, окреслює коло питань, яким присвячена робота, формулює мету і завдання роботи, визначає об’єкт та предмет дослідження.

У основній частині розкривається основний зміст роботи. Вона складається з розділів та, при необхідності, підрозділів. Наприкінці кожного розділу викладають короткі висновки.

У першому розділі необхідно висвітлити теоретичні аспекти роботи.

В першу чергу необхідно розкрити економічну сутність обраного для дослідження об’єкту аудиту (господарського процесу). Окреслюються задачі проведення аудиту обраного темою об’єкту.

В цьому ж розділі необхідно провести огляд діючих нормативних документів та спеціальної літератури з обраної теми.

Крім того, визначаються інформаційні джерела аудиту, послідовність етапів його проведення.

Другий розділ курсової роботи присвячується питанням методики аудиту. Розглядаючи питання аудиту, необхідно сконцентрувати увагу на методиці здійснення зовнішнього або внутрішнього аудиту, скласти модель аудиту, приклад тестів аудиту, перелік типових порушень, що можуть бути виявлені під час аудиту, аудиторський висновок, який узагальнює аудиторську перевірку.

Для якісного виконання курсової роботи доцільно користуватися даними базового підприємства. Інформація, що отримана у конкретного суб’єкта господарювання, дозволить не тільки провести перевірку визначеного темою об’єкта, але й обґрунтувати заходи, що можуть бути застосовані в рамках вдосконалення системи обліку і контролю на підприємстві.

Курсова робота може містити і більшу кількість розділів, якщо розкриття теми вимагає більшої деталізації.

Висновки повинні являти собою короткий підсумок проведеного дослідження. Вони повинні бути чітко та ясно сформульовані.

Особливу цінність являють собою рекомендації та пропозиції щодо теоретичних і методологічних аспектів аудиту, якщо вони одержані студентом в результаті дослідження самостійно та можуть бути застосовані на практиці.Список використаних джерел має складатися щонайменше з 20-30 джерел.

Додатки включають допоміжний матеріал, необхідний для розкриття обраної теми. До них включаються:

 • Первинні документи

 • Облікові реєстри

 • Розрахункові таблиці

 • Форми звітності

 • Ілюстрації допоміжного характеру (таблиці, рисунки).


6. Вимоги до оформлення курсової роботи

Курсова робота оформлюється із застосуванням комп’ютерної техніки.Мова тексту – українська.

Текст друкується односторонньо на аркуші формату А4 (210х297 мм).Шрифт текстового редактора Word - Times New Roman розміром 14 через 1,5 (півтора) міжрядкових інтервали.

Абзацні відступи розміром 1,27 см (стандартні для Word ).

Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: лівий – 3 см, правий – 1,5 см, верхній – 2 см, нижній – 2 см.Заголовки структурних частин курсовоої роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Усі заголовки виділяють жирним шрифтом.

Кожен розділ курсової роботи слід розпочинати з нової сторінки.Нумерація

В роботі передбачено декілька видів нумерації.Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, ілюстрацій, таблиць подають арабськими цифрами без знака “№”.

1. Нумерація сторінок.

Сторінки нумерують у правому верхньому куті листа без крапки.

Титульний аркуш роботи входить до суцільної нумерації сторінок роботи, але на ньому номер сторінки не проставляється (додаток А).

2. Нумерація структурних частин курсової роботи студента.

Структурні частини «ЗМІСТ», «ВСТУП», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» не нумерують. Інші структурні частини поділяються на розділи, підрозділи та пункти.Розділи нумерують послідовно суцільною нумерацією в межах основної частини курсової роботи (між Вступом та Висновками). Перед назвою розділу вказується слово “Розділ” та його номер.

(Наприклад - РОЗДІЛ 2 Методика аудиту оборотних активів підприємства - другий розділ основної частини).Підрозділи нумерують послідовно суцільною нумерацією в межах розділу. Перед назвою підрозділу ставиться номер розділу та номер підрозділу. Між номером розділу та номером підрозділу ставиться крапка. (2.1 Програма аудиту оборотних активів підприємства – перший підрозділ другого розділу)

3. Нумерація таблиць.

Цифровий матеріал в роботі необхідно подавати у вигляді таблиці. Таблиця має мати назву та номер. Нумерують таблиці послідовно суцільною нумерацією в межах розділу. В правому верхньому куті над заголовком таблиці вказують “Таблиця “ та її номер. В наступному рядку, по центру, вказують назву таблиці. Посилання на таблиці вказують скорочено, наприклад, “… подано в табл. 1.2.” (друга таблиця першого розділу).

Таблицю бажано розміщати на одній сторінці. Наприклад:

Таблиця 1.2

Назва таблиці

Заголовок графи

Заголовок графи

Заголовок графи

Заголовок графи

Підзаголовок графи

Підзаголовок графи

Заголовок рядка

Заголовок рядка

При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку у верхньому правому куті вказується "Продовження табл. 1.2" або "Закінчення табл. 1.2" Крім того, верхній рядок таблиці має містити заголовки стовпців.

Зразки оформлення таблиць наведено в Додатку Г.

4. Нумерація рисунків та схем.

Ілюстрації позначають словом “Рис.”, нумерують послідовно суцільною нумерацією в межах розділу. Назву подають під ілюстрацією. Посилання на ілюстрацію вказують скорочено, наприклад, “… наведено на рис. 2.1” (перший рисунок другого розділу)

Зразок оформлення рисунку наведено в Додатку Д.

Робота має бути добре ілюстрована.

Цифровий і текстовий матеріал бажано подавати у формі таблиць та рисунків.

Кожний розділ має містити щонайменше 1-2 ілюстрації та 1-2 таблиці.5. Посилання на використані джерела вказують між двома квадратними дужками, наприклад, “… в роботі [7, с. 12-14]”. Номер має відповідати номеру зі списку використаних джерел.

При виконанні роботи забороняється дослівне списування тексту з літературного джерела, нормативних матеріалів. Якщо за текстом необхідно навести цитату, вона береться в лапки з посиланням на відповідне джерело.

6. Формули

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка і нумеруються арабськими цифрами.

Вище і нижче формули повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Розміри літер та знаків повинні бути надруковані такими шрифтами: великі літери та цифри – 16, малі – 14, показники степенів та індексів над та під літерами – 8.7. Список використаних джерел складається в алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків в межах підгруп у наступній послідовності:

Закони України

Постанови Верховної Ради України

Укази Президента України

Постанови Кабінету Міністрів

Інструкції та нормативні акти Міністерства фінансів України, галузевих міністерств, інших установ та відомств;

Розяснення Президії Вищого Господарського суду України, постанови Пленуму Верховного Суду України;

Монографії, підручники, навчальні посібники, наукові видання, статті у наукових журналах, автореферати дисертацій, тощо

Іншомовні джерела.

Інтернет-ресурси

Матеріали практики

8. Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних після списку використаних джерел сторінках і розміщують їх у порядку появи посилань у тексті роботи. На першому чистому аркуші посередині великими літерами пишуть «Додатки». Кожний додаток починається з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок. У правому верхньому куті рядка над заголовком друкується “Додаток ” і велика літера, що позначає додаток (Додаток Ж).

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, починаючи з літери А, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Під одним заголовком може міститись декілька рисунків, схем, об'єднаних одним змістом. В такому випадку всі складові частини Додатку нумеруються суцільною нумерацією в межах даного Додатку. Кожний рисунок (схема, таблиця) мають мати свою власну назву, а номер складається з літери додатку та порядкового номера складової частини Додатку. Між літерою Додатку та порядковим номером ставиться крапка.

Зразок оформлення Додатку наведено в Додатку Ж.

9. На обкладинку курсової роботи з внутрішнього боку наклеюється білий поштовий конверт (формату А5), у який потрібно вкласти диск (CD-R або DVD-R) із повним текстом курсової роботи.

7. Захист курсової роботи

До захисту допускаються курсові роботи, які відповідають наступним умовам: • Робота оформлена за всіма вимогами до курсової роботи, підписана студентом та керівником;

 • Курсова робота своєчасно здана на кафедру на перевірку перед її захистом.

У випадку, якщо робота не допущена до захисту, питання вирішується на засіданні кафедри, де заслуховується пояснення студента, а також висновок керівника курсової роботи.

Студент, що не з’явився на захист без поважної причини або отримав незадовільну оцінку при захисті, має право повторного захисту курсової роботи у строк, визначений планом навчального процесу.Каталог: upload -> iblock
iblock -> Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
iblock -> Людмила Зазуліна
iblock -> Національна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
iblock -> Організація методичної роботи на основі моніторингових досліджень
iblock -> «фгос в системе дошкольного образования Алтайского края»
iblock -> Програма підготовки педагогів до роботи з обдарованими учнями
iblock -> Використання ікт у початковій школі
iblock -> Організація навчально-виховної роботи в інтернатних закладах Остапчук І. C., головний спеціаліст уон рода
iblock -> Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет

Скачати 373.01 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка