Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Мікросхемотехніка»Сторінка1/4
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.83 Mb.
  1   2   3   4

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

____________А.І.Чирва

„__”___________2013 р.Методичні вказівки


до виконання курсового проекту з дисципліни

«Мікросхемотехніка»

для студентів спеціальності 5.05010201

«Обслуговування комп'ютерних систем і мереж»

Розробили викладачі:

__________О.В.Шушпан

__________ Т.В.Мацак

Розглянуто і схвалено на

засіданні циклової комісії

комп’ютерних дисциплін

протокол № 7

від “04” лютого 2013р.

Голова циклової комісії

__________ Т.В.Мацак

2013


ЗМІСТ

ВСТУП 3


1 ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 4

1.1 Тематика курсового проектування 4

1.2 Завдання на курсовий проект 4

1.3 Порядок роботи над курсовим проектом 5

1.4 Загальні вимоги до обсягу курсового проекту 6

1.5 Вимоги до змісту і оформлення курсових проектів 6

2 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ 10

3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ГРАФІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 12

4 Вказівки до виконання курсового проекту 15

4.1 Типові варіанти завдань 15

4.2 Типові перетворювачі аналогового сигналу 17

4.3 Вимірювання амплітуди сигналу 20

4.4 Вимірювання часових параметрів сигналів 26

4.5 Комутатори сигналів 29

4.6 Схеми індикації 30

4.7 Проектування схем джерел живлення 32

5 РОЗРОБКА ТОПОЛОГІЇ ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ 36

ЛІТЕРАТУРА 39

ДОДАТОК 1 Умови технічного завдання 40

ДОДАТОК 2 Завдання на курсове проектування 41

ДОДАТОК 3 Титульний лист 43

ДОДАТОК 4 Зміст 44

ДОДАТОК 5 Перелік основних ГОСТ ЄСКД і стандартів 45

ДОДАТОК 6 Варіанти установки елементів по ГОСТ4 ГО.010.030 – 81 47

ДОДАТОК 7 Схема структурна 50

ДОДАТОК 8 Схема електрична принципова 51

ДОДАТОК 9 Плата друкована 52

ДОДАТОК 10 Креслення складальне 53

ДОДАТОК 11 Специфікація 54

ДОДАТОК 12 Перелік елементів 56

ДОДАТОК 13 Часова діаграма роботи інтерфейсу 58

ВСТУП


Мета курсового проектування – формування навичок самостійної творчої роботи студентів, закріплення отриманих знань шляхом проектування систем, що забезпечує перетворення сигналів, які надходять від багатьох датчиків, в цифровий код для передачі його до ЕОМ.

Проектування розвиває творче мислення, яке необхідно для майбутньої самостійної діяльності. Крім того, воно містить елементи учбово-дослідницької роботи, що сприяє поглибленню і конкретизації знань, придбанню навичок рішення комплексної інженерної задачі.

Розробка структурних і принципових схем, розрахунок окремих елементів і блоків, визначення їх технічних і економічних показників, розробка друкованої плати, знайомство з літературою, ГОСТами Єдиної Системи Конструкторської Документації (ЄСКД), Міжнародною системою одиниць (SI), з електронно-обчислювальною технікою – це перелік основних питань, що зустрічаються при проектуванні. Виконуючи курсові проекти, студент готується до більш складної задачі – дипломному проектуванню.

Основу системи складає аналого-цифровий перетворювач (АЦП). Для підключення до декількох джерел вхідних аналогових сигналів використовується аналоговий мультиплексор. При необхідності попереднього підсилення сигналу від датчика використовується вимірювальний підсилювач.

Важливу частину АЦП складає цифровий інтерфейс, тобто схеми, що забезпечують зв'язок АЦП з приймачами цифрових сигналів, наприклад, мікропроцесора або мікроконтролера. Властивості цифрового інтерфейсу безпосередньо впливають на рівень верхньої межі частоти перетворення АЦП.

Із основних параметрів АЦП найбільшої уваги заслуговує роздільна здатність (дозвіл). Це величина, зворотна максимальній кількості кодових комбінацій на виході АЦП. Дана величина виражається у відсотках, розрядах або децибелах і характеризує точність перетворення.

Керівники курсового проекту допомагають студенту у розв’язанні важких завдань, які виникають у процесі проектування, проводять систематичний контроль за ходом виконання роботи. Студент повинен бути ініціативним виконавцем, який критично ставиться до вказівок керівника, самостійно вирішує усі питання курсового проектування.


1 ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

1.1 Тематика курсового проектування


Теми курсових проектів «Система збору даних» з дисципліни «Мікросхемотехніка» розроблено згідно вимог підготовки фахівців за спеціальністю 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».
1.2 Завдання на курсовий проект

Відповідно до теми курсового проекту студент отримує вихідні дані.

Вимоги до проектування оформляються на спеціальному бланку (Додаток 2) у вигляді завдання (Додаток 1), що містить назву теми, вихідні дані, обсяг роботи, термін представлення проекту і т.д.

Обсяг і зміст проекту в кожному конкретному випадку визначається темою проекту і завданням на проектування (Додаток 1).

Керівник курсового проекту видає завдання, допомагає студенту скласти календарний графік його виконання і проводити систематичні консультації. У вступній лекції роз'ясняє значення проектування для даної дисципліни, вимоги, пропоновані до проекту, креслення до пояснювальної записки, а так само сутність виданих завдань, вузлові проектування найбільш типового завдання і дає загальні вказівки по виконанню проекту. Рекомендує студентам основну літературу і довідкові матеріали по темі, призначає в календарному графіку термін виконання окремих розділів курсового проекту і періодичних звітів про хід виконання роботи.

Контроль керівника ні в якій мері не звільняє студента від відповідальності за правильність виконання проекту і прийняття рішень. Основною задачею керівника курсового проекту, крім технічного керівництва, є надання навичок самостійної і систематичної роботи студента з дотриманням установленого плану.

У виборі тих чи інших рішень ініціатива надається студенту. При цьому керівник може рекомендувати відповідну літературу, журнальні статті і т.п., переслідуючи основну мету – поглиблене самостійне вивчання студентом даного питання. Тільки коли студент розглянув кілька варіантів, керівник може підказати і інші рішення.

Студент цілком відповідає за прийняті науково технічні рішення, правильність виконання розрахунків, якість виконання і оформлення курсового проекту, а так само за своєчасне завершення роботи над проектом.

Умови технічного завдання (Додаток 1):


 • Кількість каналів аналогового вводу.

 • Тип цифрового інтерфейсу.

 • Тип фізичної величини, що контролюється.

 • Роздільна здатність, що не перевищує задане значення (%).

1.3 Порядок роботи над курсовим проектом

Курсове проектування починається з одержання від керівника індивідуального завдання. У тижневий термін студент повинен розробити і затвердити в керівника календарний графік виконання проекту.

Своєчасне одержання завдання, складання календарного графіка, систематичні консультації і контроль виконання роботи є необхідними умовами своєчасного і якісного виконання курсового проекту.

Виконання курсового проекту вимагає уміння організувати свою працю, правильно розподілити час і сили на окремі етапи роботи.

Робота над проектом повинна проводиться щодня. При виконанні кожного розділу проекту необхідно в чорнових записах фіксувати свої розуміння, ідеї, розрахунки. Це дозволить з мінімальними витратами часу зробити оформлення пояснювальної записки до проекту. Особливо важливо при проектуванні не замикатися на виконанні своєї теми, а обговорювати її з керівником проекту, однокурсниками, для того, щоб чітко визначити свою точку зору по обґрунтуванню вибору принципу побудови і схеми пристрою.

Курсовий проект повинний виконуватися в строгій відповідності з завданням.

Виконання курсового проекту необхідно починати з ознайомлення з технічним завданням, пророблення його з урахуванням області застосування розроблювального пристрою, місця його установки, реальних умов експлуатації й основних технічних характеристик.

Результатом виконання цього етапу роботи є складання календарного графіка. Потім необхідно приступити до вивчення літературних джерел, аналізу відомих технічних рішень по аналогічних пристроях. При цьому варто критично підходити до вивчення джерел: рекомендується відбирати найбільш свіжі, останні дані і використовувати самі авторитетні джерела.

Усі роботи з проекту повинні бути закінчені не пізніше чим за п'ять днів до захисту і за два тижні до початку екзаменаційної сесії.

Закінчується проект оформленням пояснювальної записки і графічного матеріалу.

Готовий проект студент передає керівнику для остаточної перевірки. Керівник перевіряє проект і дає вказівки про виправлення чи доповнення, що студенту варто розглянути і внести в проект, після чого підписує пояснювальну записку і креслення.

На цьому курсовий проект вважається закінченим і може бути представлений до захисту.

1.4 Загальні вимоги до обсягу курсового проекту

Курсовий проект містить текстову і графічну документацію.

Текстова документація (формату А4) включає наступні документи: при обсязі (в аркушах): • титульний лист – 1;

 • завдання на проектування – 2;

 • пояснювальну записку – 25-30.

Текстова документація повинна мати об’єм до 30 сторінок машинописного або до 35 сторінок рукописного тексту.

Графічна частина (формату А3, А4) включає наступні документи: • Специфікація;

 • Схема структурна (Е1);

 • Схема електрична принципова (Е3);

 • Перелік елементів (ПЕ3);

 • Часова діаграма роботи інтерфейсу (А4);

 • Креслення складальне (СК);

 • Плата друкована.

Графічна частина виконується і оформлюється за допомогою сучасних графічних редакторів PCAD і AutoCad.
1.5 Вимоги до змісту і оформлення курсових проектів

При написанні окремих текстових документів необхідно керуватися приведеними далі положеннями.

Титульний лист. Оформляється відповідно до вимог ЄСКД. Зразок титульного листа приведений у Додаток 3.

Завдання на курсове проектування Додаток 2.

Пояснювальна записка (ПЗ) повинна бути оформлена відповідно до
ГОСТ 3008-95 і включати наступні основні розділи:

Вступ.


1 Основна частина

  1. Аналіз технічного завдання

  2. Розробка структурної схеми пристрою та її опис

  3. Розробка принципової схем пристрою

  4. Розрахунок основних параметрів і характеристик пристрою

2. Конструкторсько-технічна частина

  1. Компоновка елементів на друкованій платі

  2. Розробка топології друкованої плати

Висновок

Список літератури

Додатки

У залежності від змісту пояснювальної записки за узгодженням з керівником допускається об'єднання чи виключення деяких із перерахованих розділів.Етикетка обкладинки має вигляд:

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка