Методичні вказівки до виконання контрольної роботиСкачати 101.27 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір101.27 Kb.
#10797
ТипМетодичні вказівки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВНЗ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ОБЛІК І АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Контрольна работа

для студентів заочної форми навчання

5 курсу

спеціальність 7(8).030509 «Облік і аудит»Дніпропетровск – 2013
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Відповідно до навчального плану за фахом 7(8).030509 «Облік і аудит», студенти 5 курсу при вивченні навчальної дисципліни «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності» повинні опанувати теоретичними знаннями, уміннями і навичками практичної роботи.

У міжсесійний період студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу, передбачену навчальним планом.

Контрольна робота, виконана студентом, демонструє його знання з організації та методології обліку зовнішньоекономічної діяльності суб’єкту господарювання; готовність до створення, забезпечення функціонування цілісної системи бухгалтерського обліку що повністю задовольняє інформаційні потреби користувачів облікової інформації; здатність кваліфіковано використовувати у практичній роботі сучасні форми і методи обліку, формування матеріального й інформаційного забезпечення облікового процесу.

Контрольна робота виконується студентом власноручно у шкільному зошиті (18-24 аркушів). Титульний лист роботи (обкладинка зошита) оформлюється за зразком (Додаток А).

Контрольна робота повинна бути виконана у встановлений графіком термін і написана чорнилом, послідовно, грамотно, розбірливо, без скорочення слів, з полями для зауважень рецензента. Недбало оформлені роботи та роботи, які виконані не за заданим варіантом, до перевірки не приймаються.

Перш ніж приступити до виконання контрольної роботи, студенти повинні уважно перечитати завдання свого варіанта, усвідомити його обсяг і зміст. Потім за навчальною літературою та законодавчо-нормативними документами ретельно вивчити матеріал. Відповідь на теоретичне питання повинна бути конкретною і повною, містити елементи аналізу, супроводжуватися прикладами з практики роботи базового підприємства (організації, установи). Переписування тексту з підручників і навчальних посібників не допускається.

Наприкінці роботи студент наводить перелік використаної літератури. Усі аркуші роботи повинні бути пронумеровані. Виконана у повному обсязі контрольна робота підписується автором, здається (висилається) на кафедру обліку і аудиту для рецензування не пізніше ніж за два тижні до початку сесії. Якість контрольної роботи оцінюється насамперед по тому, наскільки правильно і самостійно студентом дана відповідь на поставлене питання, наскільки глибоко опрацьована рекомендована література, вірно виконане практичне завдання роботи. У десятиденний строк перевірена та зарахована робота повертається студенту.

Студенти, що одержали контрольну роботу після перевірки, повинні уважно ознайомитися з рецензією і, враховуючи зауваження і рекомендації викладача, доопрацювати окремі питання. Не зарахована контрольна робота виконується студентом повторно з урахуванням рекомендацій рецензії і здається на кафедру обліку і аудиту разом з не зарахованою роботою на перевірку викладачу.

Зарахована і доопрацьована контрольна робота пред’являється викладачу під час здачі іспиту (заліку), в іншому випадку студент до контрольного заходу не допускається.

Під час здачі іспиту (заліку), у разі необхідності, викладачем може проводитися співбесіда зі студентом за матеріалами контрольної роботи.

Варіант контрольної роботи визначається за таблицею в залежності від двох останніх цифр залікової книжки (шифру) студента.

У таблиці варіантів по горизонталі Б розміщуються цифри від 0 до 9, кожна з яких є останньою цифрою шифру студента. По вертикалі А розміщуються цифри від 0 до 9, кожна з яких – передостання цифра шифру. Перетинання горизонтальної і вертикальної ліній визначає клітинку з питаннями варіанта студента. Наприклад, шифр студента має останні цифри 75. Перетинання 7-го рядка по вертикалі і 5-го стовпця по горизонталі визначає клітинку варіанта (питання 7, 30, 14, 26).

Кожен варіант контрольної роботи передбачає відповідь на чотири теоретичних питання.

Контрольна робота повинна носити теоретично-прикладний характер. Студенту заочної форми навчання доцільно виконувати контрольну роботу з використанням матеріалів практичної діяльності підприємства, на якому вони працюють.
Питання до контрольної роботи


 1. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) як об’єкт бухгалтерського обліку.

 2. Валютні кошти підприємства і операції з ними.

 3. Курсові різниці: поняття, порядок визначення і відображення в обліку.

 4. Рахунки в банках в іноземній валюті: види , порядок відкриття.

 5. Документальне оформлення і облік операцій з купівлі іноземної валюти.

 6. Документальне оформлення і облік операцій з продажу іноземної валюти.

 7. Обов’язковий продаж надходжень в іноземній валюті на користь резидента - юридичної особи.

 8. Облік валютних операцій, пов’язаних з формуванням та рухом статутного капіталу.

 9. Податкові події і бухгалтерський облік при імпорті.

 10. Податкові події і бухгалтерський облік при експорті.

 11. Порядок ціноутворення при здійсненні імпортних операцій.

 12. Облік операцій із ввезення давальницької сировини.

 13. Облік міжнародних автотранспортних перевезень.

 14. Експортне відшкодування ПДВ.

 15. Облік реекспортних і реімпортних операцій.

 16. Облік операцій з давальницькою сировиною.

 17. Схема перерахунку заборгованості в іноземній валюті.

 18. Порядок видачі коштів на відрядження і звітність за використання коштів. Податковий і бухгалтерський облік витрат на відрядження.

 19. Бартерні операції і зовнішньоекономічний аспект.

 20. Облік консигнаційних операцій у зовнішньоекономічній діяльності.

 21. Облік валютних коштів у касі.

 22. Облік операцій на валютному і інших рахунках у банках.

 23. Особливості обліку валютних операцій у пунктах обміну валюти.

 24. Організація, види і форми розрахунків із зовнішньоекономічних операцій.

 25. Особливості класифікації і принципів кредитування в умовах ЗЕД.

 26. Облік кредитних операцій.

 27. Особливості формування і обліку фінансових результатів від експортно-імпортних операцій.

 28. Звітність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

 29. Аналіз та оцінка ефективності експортних операцій.

 30. Аналіз та оцінка ефективності імпортних операцій.ТАБЛИЦЯ ВАРІАНТІВ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Остання цифра шифру (Б)Передостання цифра шифру (А)


Б

А

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1,11,

17, 29


2,12,

14, 223, 13,

18, 26


4, 14,

19, 27


5, 15, 20, 27


6, 16, 21, 28


7, 17,

22, 29


8, 18,

23, 30


9, 19,

25, 2910, 20,

23, 28


1

10, 19


9, 18

8, 17

7, 16

6, 15

5, 14

4, 13

3, 12

2, 11

1, 20


2

9, 21


8, 22

7, 23

6, 24

5, 25

4, 26

3, 27

2, 28

1, 29

10, 30

3

8, 20

7, 11

6, 12

5, 13

4, 14

3, 15

2, 16

1, 17

10, 18

9, 214

7, 19

8, 20

9, 21

10, 22

1, 23

2, 24

3, 25

4, 26

5, 27

6, 28


5

8, 29

9, 30

10, 29

1, 28

2, 27

3, 26

4, 25

5, 24

6, 23

7, 22


6

9, 22

10, 23

1, 14

2, 15

3, 16

4, 17

5, 18

6, 19

7, 20

8, 21


7

1, 15

4, 18

7, 21

1, 24

4, 27

7, 30,

14, 26


5, 27

4, 14

3, 19

2, 19


8

2, 16

5, 19

8, 22

2, 25

5, 28

8,29

6, 26

5, 17

4, 12

3, 20


9

3, 17

6, 20

9, 23

3, 26

6, 29

9, 28

1, 25

3, 18

6, 15

5, 21
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

ВИКОНАНОЇ СТУДЕНТОМ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Формою перевірки успішного виконання студентом завдань контрольної роботи є залік. Результат самостійної роботи студента у міжсесійний період може бути оцінений викладачем як:

1. Зараховано. Теоретичні питання контрольної роботи висвітлені по суті, змістовно. Робота написана власноручно, акуратно, має список використаних джерел, підписана автором та має дату виконання.

2. Не зараховано. Теоретичні питання контрольної роботи висвітлені не в повному обсязі (до 60% від запланованого обсягу навчального матеріалу). Робота написана власноручно, має виправлення не встановленим для документів способом, має список використаних джерел, підписана автором із зазначенням дати її виконання.

Не приймається для перевірки контрольна робота виконана не власноручно (на ПЕОМ), недбало оформлена, виконана не за заданим варіантом.

Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут заочно-дистанційної освіти


Кафедра обліку і аудитуКОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни “Організація обліку”


студентки(та) ________ курсу _________ групи

______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Залікова книжка №_________

Місце роботи, посада_________

___________________________

___________________________

телефон____________________

Виконана “ ” 20.… р.

Перевірена “ ” 20.... р.

Результат перевірки______________________

Викладач_______________________________

(науковий ступінь, посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Дніпропетровськ – 20__Каталог: upload -> iblock
iblock -> Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
iblock -> Людмила Зазуліна
iblock -> Національна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
iblock -> Організація методичної роботи на основі моніторингових досліджень
iblock -> «фгос в системе дошкольного образования Алтайского края»
iblock -> Програма підготовки педагогів до роботи з обдарованими учнями
iblock -> Використання ікт у початковій школі
iblock -> Організація навчально-виховної роботи в інтернатних закладах Остапчук І. C., головний спеціаліст уон рода
iblock -> Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет

Скачати 101.27 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка