Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” Згідно з навчальним планом студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу з дисципліни „Українська моваСкачати 476.54 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації27.04.2016
Розмір476.54 Kb.
  1   2
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)”

Згідно з навчальним планом студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу з дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)”


Мета цієї роботи – закріпити знання студентів з даного курсу, перевірити вміння використання ними та дотримання норм сучасної української мови в професійному спілкуванні, складання та оформлення професійних документів.
Виконуючи завдання контрольної роботи, студент – заочник має висвітлити питання, які визначають його рівень теоретичних знань, а саме:


 • Значимість вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

 • Особливості стилів та жанрів сучасної української літературної мови.

 • Поняття «літературна мова», «мовна норма», функції мови.

 • Основні умови ефективного мовленнєвого спілкування, композицію публічного виступу.

 • Прийоми мислення, вимоги до мовлення і мислення, як правильно читати й осмислювати прочитане.

 • Сутність, види, завдання етики ділового спілкування, етичні норми та нормативи.

 • Основні функції, рівні ділового спілкування, міжособові стосунки.

 • Мову професії, термінологію свого фаху, джерела поповнення лексики сучасної української літературної мови.

 • Особливості використання багатозначних слів, паронімів та омонімів у професійному мовленні, правила написання складноскорочених слів, абревіатур, географічних скорочень.

 • Основні правила українського правопису.

 • Синтаксичні аспекти професійного мовлення, основні форми викладу матеріалу, структуру речень і словосполучень, труднощі узгодження підмета з присудком.

 • Призначення, кваліфікацію документів, вимоги до складання та оформлення різних видів документів та правила їх оформлення.

Студент повинен вміти:

 • Здійснювати регламентування спілкування, застосовувати орфоепічні та акцентологічні норми української літературної мови в усному спілкуванні, доречно використовувати моделі звертання, привітання, ввічливості,

 • Володіти різними видами усного спілкування; готуватися до публічного виступу.

 • Знаходити в тексті й доречно використовувати в мовленні власне українську та іншомовну лексику, термінологічну лексику та виробничо-професійні, науково-технічні професіоналізми; користуватися словником іншомовних слів, термінологічними словниками та довідковою літературою.

 • Знаходити в тексті і доречно використовувати у професійному мовленні синоніми, пароніми, омоніми; користуватися різними видами словників.

 • Перекладати тексти українською мовою, використовуючи термінологічні двомовні словники, електронні словники.

 • Правильно записувати числівники та цифрову інформацію у професійних текстах; узгоджувати числівники з іменниками.

 • Правильно використовувати найпоширеніші дієслівні форми у професійному спілкуванні; користуватися додатковою літературою.

 • Правильно вживати прийменникові конструкції у професійних текстах, перекладати прийменникові конструкції українською мовою; користуватися довідковою літературою.

 • Користуватися синтаксичними нормами у професійному спілкуванні.

 • Правильно використовувати синтаксичні конструкції при складанні документів.

Порядок виконання роботи

 1. Слід ознайомитися з навчальною програмою дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» та списком рекомендованої літератури для вивчення курсу.

 2. Варіант контрольної роботи визначається за таблицею залежно від останніх цифр номера особової справи студента. У таблиці по вертикалі і горизонталі розміщені цифри від 0 до 9. Необхідно знайти по вертикалі передостанню цифру номера особової справи, а по горизонталі – останню. Перетин вертикального стовпчика та горизонтального рядка визначає клітинку з номерами питань контрольної роботи.

 3. Відповідно до варіанту ознайомитись з питанням, визначити, які положення слід відобразити в контрольній роботі.

 4. Пояснення творчих завдань має бути аргументованим.

5. Кожний варіант включає п’ять питань. Причому питання розподілені за варіантами таким чином, щоб кожний варіант включав питання з усього курсу, тобто практично з кожної теми.

Б

Остання цифра номера особової справи студента
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Передостання цифра номера особової справи студента
25

24

23

22

21

20

19

18

17

16
55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

0

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76
97

96

95

94

93

92

91

90

89

88
105

106

107

108

109

110

111

112

113

114
15

14

13

12

11

10

9

8

7

6
45

44

43

42

41

40

39

38

37-

36

1

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66
87

86

97

96

95

94

93

92

91

90
115

116

105

106

107

108

109

110

111

112
5

4

3

2

1

25

24

23

22

21
35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

2

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56
89

88

87

86

86

88

90

92

94

96
113

114

115

116

116

115

114

113

112

111
20

19

18

17

16

15

14

13

12

11
26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

3

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65
87

89

91

93

95

97

86

87

88

89
110

109

108

107

106

105

116

115

114

113
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

4

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75
90

91

92

93

94

95

96

97

97

96
112

111

110

109

108

107

106

105

106

107
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

5

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85
95

94

93

92

91

90

89

88

87

86
108

109

110

111

112

113

114

115

116

105

611

55

8586

106


12

54

8487

107


13

53

8388

108


14

52

8289

109


15

51

8190

110


16

50

8091

111


17

49

7992

112


18

48

7893

113


19

47

7794

114


20

46

7695

115


721

45

7596

116


22

44

7497

115


23

43

7396

114


24

42

7295

113


25

41

7194

112


1

40

7093

111


2

39

6992

110


3

38

6891

109


4

37

6790

108


5

36

6689

107


8


6

35

6588

106


7

34

6487

105


8

33

6386

116


9

32

6297

115


10

31

6196

114


11

30

6095

113


12

29

5994

112


13

28

5893

111


14

27

5792

110


15

26

5691

109


9


16

28

8590

108


17

30

8389

107


18

32

8188

106


19

34

7987

105


20

36

7786

107


21

38

7597

10922

40

7395

111


23

42

7293

113


24

46

7091

115


25

48

6989

116Вимоги до контрольної роботи

 1. Контрольна робота має бути виконана відповідно до передбаченого варіанта. Якщо робота буде виконана не за своїм варіантом, вона повертається студенту без перевірки для повторного виконання.

 2. Контрольна робота має бути виконана українською мовою, особисто; сторінки слід пронумерувати, на кожній сторінці слід залишати поля шириною 4-5 см для зауважень викладача

 3. Правильно заповнити титульну сторінку.

 4. Вказати номер варіанта.

 5. Номер і назви завдань вказується безпосередньо перед їх виконанням.

 6. Назву кожного питання підкреслити.

 7. Відповдь на кожне наступне питання починати з нової сторінки.

 8. Відповідь слід писати акуратно,розбірливим почерком,одним кольором чорнил або кульковою ручкою, скорочення слів не допускаються, крім загальнопринятихє

 9. Наприкінці роботи наводиться перелік використаної літератури роботи,ставиться дата виконання роботи, підпис, а також залишаеться дві-три чисті сторінки для написання рецензії.

 10. Обсяг роботи повинен становити 22-25 сторінок (у зошиті) або до 12 сторінок комп’ютерного набору у форматі А4 (Word 14).

11. Під час написання теоретичної частини, слід опрацювати ряд посібників, де дані питання можуть бути висвітлені, щоб можна було їх розкрити в повному обсязі. Якщо мова йтиме про документ, слід мати зразок документа.
Робота має складатися з:

- титульної сторінки;

- самої роботи;

- висновків;- використаної літератури.
Робота повинна надійти в навчальний заклад до початку сесії, щоб викладач зміг її перевірити. Якщо контрольна робота не зарахована, студент отримує її із зауваженням викладача, виконує всі завдання знову і пред’являє на рецензію.
Захист контрольної роботи проводиться у формі співбесіди викладача і студента, в ході якої з’ясовується самостійність виконання роботи.
До екзамену (заліку) студенти допускаються після захисту контрольної роботи, коли прослухають повний курс лекцій і виконають практичні завдання.

Питання та завдання контрольної роботи

 1. Розкрийте поняття літературної мови, вкажіть мовні норми, варіанти норм. Визначте ознаки та аспекти культури мовлення.

 2. Нормативні документи про державний статус української мови. Мова як показник рівня культури людини.

 3. Стилі сучасної української літературної мови. Особливості лексики та синтаксичної організації офіційно-ділового стилю. Типи мовлення.

 4. Мовленнєва культура. Причини недостатнього рівня культури мовлення та способи підвищення мовленнєвої культури.

 5. Культура мовлення під час дискусії.

 6. Майстерність публічного виступу. Види підготовки до виступу.

 7. Мова і думка. Види, форми, прийоми розумової діяльності.

 8. Закони риторики.

 9. Поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання.

 10. Основні види ділового спілкування.

 11. Основні правила ділового спілкування.

 12. Мовленнєвий етикет у діловому спілкуванні.

 13. Загальні правила ділового спілкування фахівця.

 14. Культура телефонного діалогу.

 15. Терміни і термінологія. Лексика з сферою вживання.

 16. Спеціальна термінологія і професіоналізми правознавця.

 17. Типи термінологічних словників (відповідно до фаху).

 18. Багатозначні слова. Синонімічний вибір слова. Пароніми та омоніми у мові фаху.

 19. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.

 20. Орфографічні норми сучасної української літературної мови.

 21. Морфологічні норми української мови. Їх особливості, навести приклади.

 22. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови. Наведіть приклади.

 23. Документ – основний вид ділового мовлення. Вимоги до складання та оформлення документів.

 24. Види документів та їх класифікація.

 25. Правила оформлення сторінки. Вимоги до тексту документа.

 26. Основні реквізити та вимоги до їх написання

 27. Доберіть по два синоніми до слів:

торгівля, магазин, досвідчений, рекомендувати, вивчити, контроль, успіх, терези, стосунки, гарантувати, обладнання, обґрунтувати, зразок, менеджер, угода.

 1. Складіть речення з поданими дієсловами, пам'ятаючи про правила дієслівного керування:

завдячувати, ігнорувати, сподіватися, оплатити, платити, наголошувати, сперечатися, нехтувати, наполягати, атестувати.

 1. Розтлумачте значення слів, складіть з ними речення: заступник, замісник; суспільний, громадський; квиток,

білет; наступний, подальший; спиратися, опиратися; запитання, питання; положення, становище, стан.

 1. Провідміняйте: Дмитришин Юрій Григорович Петренко Ганна Юріївна.

 2. Провідміняйте: Петрів Андрій Андрійович Яковишина Ольга Савівна.

 3. Провідміняйте: Беньо Микола Тарасович

Шевчук Тетяна Миколаївна.

 1. Провідміняйте: Марчук Ігор Вікторович

Шевченко Марина Анатоліївна.

 1. Перекладіть з російської мови на українську; складіть речення:

письмо с уведомлением, подписка на газеты, поезд дальнего следования, понести потери, постельные принадлежности, принимать участие, приносить неприятности, оприходование.

 1. Перекладіть з російської мови на українську; складіть речення:

пришли в негодность, путевой лист, пути сообщения, расписка в получении, расходная накладная, расходы по бюджету, спрос и предложение, списать в расход, текучесть кадров, текущий счет, удельный вес, учредительное собрание, ход событий.

 1. Вставте, де потрібно, пропущені букви, м'який знак або апостроф, складіть п'ять речень за власним вибором:

кол...ектив, сум...а, тон...а, віл...а, коміс.ія, груп...а, кас...а, ін...овація, ім...іграція, брут...о, нет...о, гол...ан...с...кий, конгрес..., ком...ерція, інци...дент, суб...єктивний, прем...єра, кон...ю...ктура, дос.є, кар...єра, кур...єр, деб...ют, міл...он, рант...є.

 1. Вставте пропущені букви, дайте тлумачення слів, складіть речення:

д...в...ден..., д...позит, ком...івояж...р, мен...джмент, д...р...ктива, д...с...ерт, д...скр...мінація.

 1. Вставте пропущені букви, дайте тлумачення слів, складіть речення:

інтерпр...тація, комп...нсація, д...кларація, пр...йскурант, фальс...ф...кація, інкас.ація, інв...стування, ат...естація.

 1. Доберіть українські відповідники до слів, складіть п'ять речень:

апелювати, дебати, дефект, домінувати, екстраординарний, конвенція, координувати, лімітувати, прерогатива, пріоритет, репродукувати, симптом, фіксувати, актуальний.

40. Розтлумачте значення слів-иаронімів і складіть з ними
речення:

виборний - виборчий; дільниця - ділянка; особистий -особовий; покажчик — показник; адрес - адреса.

41. Вставте пропущені букви, складіть 10 речень:
бе...принципний, ро...писати, бе...перечний, пр...щеплю-
вати, пр...мусити, пр... буду вати, пр...зидія, пр...вілей,
пр...цедент, пр...зентація, пр...тензія, пр...тендент, ...хвалити,
... фабрикувати.


 1. Перекладіть з російської мови на українську, складіть речення:

безналичный расчет, горюче-смазочные материалы, далънейгиее использование, депонированная зарплата, железнодорожный путь, заказное письмо, испытательный срок, канцелярские принадлежности, косвенные результаты, лицевой счет, личный листок.

 1. Перекладіть з російської мови на українську, складіть речення:

материально ответственное лицо, на должном уровне, наличные деньги, неотложная помощь, негодность, оборот, общественное мнение, общественные отношения, оплата наличными или по безналичному расчету, оприходование, отпуск по болезни, отчисления.

 1. Перекладіть з російської мови на українську прізвища, складіть п'ять речень:

Воробьёв, Соловьёв, Синев, Дехтярёв, Александров, Леонов, Белкин, Беляев, Пешковский, Николаев, Никитин, Черныш, Мироненко, Евсеев, Медведев, Зинкевич, Зелинский.

 1. Складіть речення з поданими дієсловами, пам'ятаючи про правила дієслівного керування:

потребувати, постачати, траплятися, додержувати, завдавати, дякувати, вибачати, зазнати, дбати, поінформувати, завдячувати, ігнорувати, оплатити, платити, наголошувати.

 1. Подані іменники поставте у родовому відмінку однини, поясніть їх правопис; складіть речення:

фундамент, елемент, акт, документ, штраф, бланк, акціонер, комп'ютер, ксерокс, вексель, сектор, квадрат, Львів, Кавказ, Єнісей.

 1. Подані іменники поставте у родовому відмінку однини, поясніть їх правопис; складіть речення:

колектив, пленум, актив, комітет, технікум, рух, спорт, екзамен, експеримент, експорт, імпорт, характер, ваучер, телефон, центр, дебет, Крим, Донбас, Житомир.

48. Дайте тлумачення термінів, складіть речення:
маркетинг, менеджмент, бартер, девальвація, ембарго,

акція, дилер, акредитив, брокер, вексель, дебітор, депозит, емісія, кредит, рантьє, факсиміле.

 1. Напишіть правильно складні прислівники, поділіть їх на три групи (що пишуться разом, через дефіс, окремо); складіть п'ять речень:

як/най/точніше, по/господарськи, поза/торік, с/права, на/в/коло, по/одинці, по/неволі, як/небудь, у/середині, в/тричі, на/швидку, по/перше, від/нині, до/речі, в/разі, на/початку, с/початку, у/двічі, всього/на/всього, кінець/кінцем, як/не/як, з/року/в/рік, час/від/часу, ледве/ледве, будь/коли.

 1. Вставте пропущені букви, складіть речення:

ни/жч, щ/е; ви/щ, жч/е; завдов/ж, ш/ки; упевне/н, нн/о; повсякде/н, нн/о; навма/н, нн/я; безвіст/и, і/; по-людськ/и, і/; ду/жч, щ/е; опівноч/и, і/; по-англійськ/и, і/; по-вовч/и, і/.

 1. Встановіть, яка з двох форм нормативна. З правильними словосполученнями складіть речення:

довести до відома - довести для відома; ввести в склад комісії - ввести до складу комісії; заступник директора по навчальній роботі — заступник директора з навчальної роботи; пройти за конкурсом - пройти по конкурсу; дякувати (кому) -дякувати (кого); вітатися (до кого) - вітатися (з ким); працювати по сумісництву — працювати за сумісництвом; трапилося

52. Напишіть частки разом чи окремо, складіть речення:
/не/сподіванка, /не/гайний, /не/впинний, /не/зчутися,

/не/здужати, /не/забаром, /не/дооцінений, /не/до/виконувати, /не/досить, /не/випадково, /не/зовсім, /не/до/речі, /не/під/силу, /ні/з/ким, /ні/при/чому, /ні/який.

 1. Які терміни належать до ділового мовлення? Складіть з ними речення:

копія, протокол, формуляр, стандарт, акт, інструкція, резолюція, стенограма, характеристика, теза, композиція, бланк, віза, гриф, канцеляризм, кліше, рубрикація.

 1. Перекладіть з російської мови на українську, складіть речення:

по собственному желанию, в рассрочку, вопреки желанию, инженер по призванию, принять к сведению, согласно приказу, по поручению, по просьбе, прийти по делу, в его пользу, на следующий день, в течение года, принять во внимание, не по силам.

 1. Напишіть прислівники разом, окремо чи через дефіс, складіть речення:

в/вечері, в/волю, в/поперек, без/жалю, без/кінця/краю, без/ліку, врешті/решт, в/щерть, до/волі, в/нагороду, в/позику, до/речі, в/смак, до/смаку, до/снаги, по/змозі, у/вись, у/височінь.

 1. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення:

мотати на вус, йу вус не дме; '' ' брови полізли на лоба, і бровою не вести.

 1. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення:

ведмідь на вухо наступив, осляче вухо, свиняче вухо, туге вухо, аж за вухами лящить.

 1. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення:

мати олію в голові, голова варить, порожньо в голові.

бодай йому кістка в горло, на всю горлянку, горло перегризти.

 1. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення:

вага з грудей спала, бити себе в груди, кидати жарину в груди, насипати землі на груди.

 1. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення:

мазати медом по губах, молоко на губах не обсохло, слина по губах котиться, доля маслом губи змастить.

 1. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення:

у животі пищики грають, аж за живіт хапатися, живіт присох до спини, класти живіт.

 1. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення:

жила тонка, кров холоне в жилах, кожна жилка дрижить.

 1. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення:

ні в зуб ногою, вигравати третячка на зубах, горішок не по зубах, замовляти зуби.

 1. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення:

кость від кості, своя кістка, добувати кров'ю та кістками, на кістках (по кістках), біла кість, перемивати кісточки, кістки зложити.

 1. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення:

море по коліна, падати на коліна, лікоть у лікоть, кусати

лікті.

 1. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення:

лобом неширокий, записати на лобі, бити лобом об землю нерви здають, залізні нерви, грати на нервах, лоскотати

нерви.

 1. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення:

тримати носа за вітром, кров із носа, комар носа не підточить, ніс під себе, муха сіла на ніс.

 1. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення:

нога не ступала, колос на глиняних ногах, ноги ватні, ні в зуб ногою.

 1. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення:

із сонних очей, очі на лоб лізуть, очі обаранили.

 1. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення:

палець об палець пе вдарити, один як палець, пальчики оближеш.

 1. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення:

вивертати печінки, допікати до живих печінок, сидіти в печінках.

 1. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення:

брати ноги на плечі, за плечима та за очима, як гора з течей, мати голову на плечах.

 1. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення:

пекти п'яти, у п'яти б'є, врізати п'яти, мазати маслом

п 'яти.

 1. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення:

адамове ребро, ставити питання ребром, аж ребра світяться.

 1. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення:

тверда рука, нечиста рука, права рука, легка рука, важкий на руку.

 1. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення:

заграло серце, кривавиться серце, брати за серце, серце з перцем, гадюку на серці пригріти.

 1. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення:

накладати ярмо на шию, вигнати в шию, по саму шию, вішатися на шию.

 1. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення:

аж шкура горить, шкіра терпне, так шкура і закипить, кістки та шкіра.

 1. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення:

біс сіпає за язик, укоротити язика, гострий на язик, слати язик під ноги, масний на язик, притча во язицех.

 1. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення:

набита рука, надійна рука, не здригнеться рука, рука в руці.

 1. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення:

від усієї душі, припасти до душі, до глибини душі, вкласти душу.

 1. Поясніть значення фразеологізмів, складіть з ними речення:

відвести душу, душа не лежить, кривити душею, віддати Богові душу, жити душа в душу.топтати ряст, не топтати ряст, накрити мокрим рядном, як пити дати.

 1. Складіть особисту заяву, дотримуючись усіх правил оформлення професійної документації.

 2. Складіть і оформте розписку, дотримуючись усіх правил оформлення професійної документації.

 3. Складіть автобіографію, дотримуючись усіх правил оформлення професійної документації.

 4. Напишіть і оформте протокол зборів трудового колективу підприємства споживчої кооперації.

 5. Оформте витяг з протоколу зборів трудового колективу підприємства (організації) споживчої кооперації.

 6. Складіть і оформте службове і приватне доручення; зазначте особливості тексту кожного з цих видів доручення.

 1. Складіть текст службової телеграми.

 2. Напишіть і оформте текст оголошення.

 3. Складіть і оформте лист-звернення.

 4. Складіть і оформте пояснювальну записку.

 1. Складіть і оформте довідку про діяльність підприємства (організації) за певний період.

 2. Складіть і оформте розпорядження про проведення відкритого заходу.

 3. Складіть і оформте заяву про відкриття рахунка в банку.

 4. Оформте накладну, дотримуючись усіх правил складання такого документа.

 1. Складіть акт ревізії каси.

 2. Складіть акт перевірки роботи підприємства (організації) споживчої кооперації.

 3. Складіть і оформте заяву-зобов'язання.
 1. Оформте платіжне доручення, дотримуючись усіх правил складання такого документа.

 2. Складіть і оформте відомість.

 3. Складіть і оформте статут організації, дотримуючись усіх правил складання такого документа.

 4. Складіть і оформте положення про організацію конкурсу.

 5. Складіть і оформте наказ про прийняття на роботу.

 6. Складіть і оформте наказ про звільнення працівника з роботи.

 7. Складіть і оформте наказ про розподіл обов'язків між працівниками організації.

 8. Складіть і оформте наказ про дотримання працівниками організації правил внутрішнього розпорядку.

 9. Складіть і оформте наказ про переведення працівника на іншу посаду.

 10. Складіть і оформте наказ про суміщення посад працівником організації.

 11. Складіть і оформте договір купівлі-продажу.

 12. Складіть і оформте договір надання освітянських послуг.

 13. Складіть і оформте договір поставки продукції.

 14. Складіть і оформте договір перевезення продукції


ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ(екзамену)

з української мови (за професійним спрямуванням)
1.Культура фахового мовлення.

2. Державотворча роль мови. Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування. Функції мови. Стилі і типи мовлення.

3. Літературна мова. Мовна норма. Види норм

4.Культура мови. Культура мовлення під час дискусії.

5.Мова і професія.

6.Майстерність публічного виступу. Види підготовки до виступу.

7.Мова і думка. Види, форми, прийоми розумової діяльності.

8. Основні закони риторики.

9.Поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання.

10.Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада та переговори.

11. Основні правила ділового спілкування.

12.Мовленнєвий етикет.

13. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону.

14.Терміни і термінологія.

15.Лексика за сферою вживання.

16.Термінологічна і професійна лексика, її відмінність від загальновживаної.

17. Типи термінологічних словників (відповідно до фаху).

18. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми.

19.Багатозначні слова і контексти. Синонімічний вибір слова.

20.Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.

21. Орфографічні норми сучасної української літературної мови.

22. Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм

23.Синтаксичні норми сучасної української літературної мови

24. Документ — основний вид ділового мовлення. Загальні вимоги до складання документів.

25.Види документів та їх класифікація.

26.Правила оформлення сторінки. Вимоги до тексту документа.

27.Реквізити документів та вимоги до їх написання.

28.Документи щодо особового складу: автобіографія, характеристика, накази щодо особового складу, резюме, заява.

29. Довідково — інформаційні документи.

30.Види службових листів Ділове листування. Вимоги до офіційного листування. Етикет ділового листування.

31.Телеграма. Факс.

32.Оформлення довідково-інформаційних документів: оголошення, запрошення, доповідні і пояснювальні записки, виробничі звіти. Виробничі протоколи. Витяг з протоколу.

33. Особливості складання розпорядчих та організаційних документів

34.Укладання фахових документів (відповідно до напряму підготовки)СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч. посіб. — К.: Артек, 1999.

 2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник -К.: А.С.К., 2003. — 400 с.

 3. Зубков М.Г. Мова ділових паперів. — Харків: Торсінг, 2001.- 384 с.

 4. Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне й непрофесійне спілкування — Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. — 480 с.

 5. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / за ред. Н.Д.Бабич.- Чернівці: Книги ХХІ, 2005. -572 с.

 6. Мацюк З.О. Станкевич Н.І. Українська мова професійного спілкування — К.: Каравела, 2005.

 7. Мацько Л.І. Кравець Л.В. Культура українського фахового мовлення Навч. посіб. — К.: ВЦ "Академія", 2007. — 360 с.;

 8. Панько Т.І., Кочан Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство — Львів: Вид-во “Світ”, 1994. — 214 с.

 9. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів — К. : Знання, 2008. — 413 с.

 10. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства імені О.О.Потебні; Інститут української мови — стереотип. вид. — К.: Наукова думка, 2003. — 240 с.

 11. Унівесальний довідник-практикум з ділових паперів/ за ред. Л. О.Пустовіт — К.: Довіра, 2000 — 1017 с.

 12. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 424 с.

 13. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: модульний курс. — К., 2008 — 448 с.

 14. Шевчук С.В., Кабиш О.О. Практикум з українського ділового мовлення: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008. — 160 с.


Додаткова

 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2004. — 344 с.

 2. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник. — К.: Вища школа, 2003. — 462 с.

 3. Лобода В.В., Скуратівський Л.П. Українська мова в таблицях: Довідник. — К.: Вища школа, 1993. — 239 с.

 4. Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу навчальної дисципліни «Ділова українська мова у державному управлінні» / Укладачі: Плотницька І.М., Калашнікова С.А., Манако А.Ф. — К.: Міленіум, 2003. — 58 с.

 5. Мозговий В.І., Семенова Л.П., Лазарева Л.К. Ділова мова у таблицях. — Донецьк: РВ ДонНТУ, 2003. — 106 с.

 6. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навчальний посібник. — К.: Знання, 2006. — 291 с.

 7. Посібник з теорії і практики ділової української мови / Укладач: Антонюк Т.М. — Чернівці: 2000. — 57 с.

 8. Шевелєва Л.А. Український правопис у таблицях: Правила, винятки, приклади, коментарі / за ред. проф.. А.О. Свашенко. — Харків: Світ дитинства, 1996. — 56 с.

 9. Шевчук С.В. Службове листування. Довідник. — К.: ЛІТЕРА, 1999.

 10. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. -К.: Освіта, 2008 — 254с.


Словники

 1. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики. / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. — К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. — 896 с.

 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови. / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. — К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. — 1736 с.

 3. Головащук І.С. Російсько-український словник сталих словосполучень. — К., 2001.

 4. Головащук І.С. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. — К., 1995.

 5. Гринчишин Д.Г. та ін. Словник-довідник з культури української мови. — Львів: Фенікс, 1996.

 6. Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронімів української мови. -К., 1986. 2-ге вид., перероб. і доп. — К., 2000.

 7. Гринчишин Д. Г., Сербенська О. А. Словник паронiмiв української мови. — К.: Рад. шк., 1986. — 222 с.

 8. Економічний словник-довідник / За ред. С.В. Мочерного. — К.: Femina, 1995.

 9. Івченко А. Тлумачний словник української мови. -Харків: Фоліо, 2001.

 10. Новий російсько-український словник-довідник: Близько 65тис. слів/ С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець, Л.О. Пустовіт. — К.: Довіра, 1996. — 797 с.

 11. Пустовіт Й.О. та ін. Словник іншомовних слів. — К.: Довіра, 2000. — 635 с.

 12. Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки. — К.: Наук, думка, 1994.

 13. Словник синонімів української мови: У 2-х томах / Редкол. А.А. Бурячок та ін. — К.: Наукова думка, 2000.

 14. Словник фразеологізмів української мови / Уклад.: В.М. Білоноженко та ін. — К.: Наукова думка, 2003. — 1104 с. — (Словники України).

 15. Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи. К.: Вища школа, 2008. — 487 с.


Затверджено

наказ Міністерства освіти і науки України

від 21 грудня 2009 року № 1150
Зі змінами внесеними згідно наказу МОН № 259 від 29.03.10 року

Міністерство освіти і науки України

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
«УКРАЇНСЬКА МОВА

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»

для вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Розділ 1. Культура фахового мовлення

  1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка