Методичні вказівки до виконання контрольної роботи 16 3 Приклад по розрахунку економічної ефективності програмного продукту «Моніторинг кредиторської заборгованості»Скачати 329.73 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір329.73 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИРОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Ефективність інформаційних систем» для студентів спеціальності

7.03050201 – економічна кібернетика

Дніпропетровськ НМетАУ 2011

Зміст

1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 5

2 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 5

3 РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ 6

ТЕМА1. СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ І РОЛЬ ДИСЦИПЛІНИ 8

ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІС 9

ТЕМА 3. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІС, ЯКІ ПРИЙНЯТІ У МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ 10

ТЕМА 4. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОЧАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІС 11

ТЕМА 5. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ ІС 12

ТЕМА 7.УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 13

ТЕМА 8. ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ІС 14

4 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 14

5 КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 15

5.1 Загальні положення 15

5.2 Завдання і методичні вказівки до виконання контрольної роботи 16

5.3 Приклад по розрахунку економічної ефективності програмного продукту «Моніторинг кредиторської заборгованості» 22

5.4 Загальні вимоги до контрольної роботи 26


ВСТУП
Сучасний стан розвитку народного господарства України вимагає ефективного використання інформаційних систем. Завдання, які необхідно вирішувати спеціалістам з економічної кібернетики на українських підприємствах і фірмах, перш за все, це питання з придбання, розробки, упровадження і використання інформаційних систем.

Головна мета дисципліни - вивчення основних програмних тем, що відображають визначення необхідних витрат на проектування або придбання програмних засобів та ефективне їх використання.

Вивчення дисципліни вимагає знань основ мікро- і макроекономіки, методів ухвалення економічних рішень, економіко-математичного аналізу, організації проектування ІС.

Після вивчення дисципліни студент повинен отримати знання з: • основних базових питань ефективності ІС;

 • теоретичних проблем ефективності ІС;

 • методів оцінки ефективності ІС;

 • методів визначення витрат на розробку і впровадження ІС;

 • методів одержання інформації для розрахунку ефективності проектованої ІС.

1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Розподіл дисципліни «Ефективність ІС» за видами навчального навантаження, год.Всього го-дин

Аудиторні заняття

Лекції

Практич-не занят-тя

Лабора-торна робота

Самос-тійна робота

Вид конт-ролю

108

16

8
8

92

Екз.2 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Кузнєцов М.С. Оцінка ефективності інформаційних систем: Навч.посібник. - Дніпропетровськ, НМетАУ, 2007.

2. Афанасьєв М.В., Телишевська Л.І., Рудика В.І. Оцінка ефективності організаційно-технічних заходів. - Харків, ВД «Інжек», 2003.

3. Феррари Д. Оценка продуктивности вычислительных систем. - М.: Мир, 1981.

4. Агейкин Д.М., Ицкович Э.Л., Клоков Ю.Л. и др. Эффективность ЭВМ на предприятии. - М.: Финансы и статистика, 1981.

5. Ковелло А., Хейзелгрен Дж., Бринг Дж. Бизнес-планы: Полное справочное руководство. - М.: Статистика, 1998.

6. Эрлет Энд Янг. Составление бизнес-плана. - М.: Сенз, 1994.

7. Боем Б.У. Инженерное проектирование программного обеспечения. – М.: Радио и связь, 1985.

8. Методика определения экономической эффективности систем управ-ления предприятиями и производственными объединениями. – М.: Статистика,1979.

3 РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл навчальних годин з дисципліни «Ефективність інформаційних систем» для студентів заочної форми навчання між темами і видами занять наведений в таблиці 3.2.


Таблиця 3.2 – Розподіл навчальних годин з дисципліни «Ефективність

інформаційних систем»Тема

Всього годин

Лекції

Лабораторна робота

Самостійна робота

Вступ. Загальні положення дисципліни, завдання дисципліни. Мета інформаційних систем (ІС).

4

2
2

Теоретичні основи оцінки ефективності ІС. Види ефектив-ності; базові принципи ефектив-ності ІС; загальні принципи досягнення ефективності ІС, приведення різночасних витрат до базисного часу

12

2
10

Продовження таблиці 3.2.Оцінка ефективності проекто-ваної системи на основі показ-ників міжнародних стандартів.

Показники внутрішньої норми прибутковості; показник чистого приведеного доходу; показник рентабельності; вибір кращого проекту на основі міжнародних показників ефективності.18

4

4

10

Методи одержання інформації для розрахунку ефективності проектованої ІС.

Економічний аналіз; нормативний метод; експертний метод; метод імітаційного моделювання; метод експертного аналізу, функціонально-вартісний аналіз, функціонально-вартісне управління.2020

Оцінка ефективності проекту інформаційної системи.

20


12


Передпроектна оцінка витрат на розробку ІТ-проекту.

Статистична оцінка трудоміст-кості і термінів розробки програмного продукту; статис-тична оцінка трудомісткості по фазах трудомісткості.


Типи розробок і їхня трудоміст-кість. Загальна характеристика типів розроблювальних програм; типи розробок і оцінки витрат праці.

24
4

20

Продовження таблиці 3.2.

Управління ефективністю використання інформаційних систем.

1212

Якісні показники ІС.

66


ТЕМА1. СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ І РОЛЬ ДИСЦИПЛІНИПИТАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Інформаційні системи є важливою частиною загальної стратегії бізнесу підприємства. Висока вартість інформації вимагає організації контролювати фінансові результати.

Уміння оцінити ефективність проектованої і впроваджуваної системи - найважливіша частина підготовки фахівця з економічної інформатики.

Основні питання програми по підготовці фахівців наступні: • теоретичні основи ефективності ІС;

 • методи аналізу економічної ефективності ІС;

 • методи визначення ефективності ІС;

 • методи визначення витрат на розробку ІС;

 • сукупна вартість вкладень в ІС;

 • якісні показники програмного забезпечення ІС.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

При вивченні цієї теми студенти повинні освоїти роль показників ефективності в процесі використання ІС. Слід надавати особливу увагу ефективності при виборі корпоративної системи і при вдосконаленні автоматизованих систем. В процесі вивчення цієї теми важливо освоїти перелік завдань, які стоять перед ІС.


ПИТАННЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Дайте визначення поняття економічної ефективності.

 2. Інтегральний економічний ефект і економічний ефект - у чому різниця?

 3. Що означає ефективність системи?

 4. У чому відміна часткової і загальної ефективності ІС?

 5. У чому відміна прямого і непрямого економічного ефекту?ТЕМА 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІСПИТАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Загальні принципи досягнення ефективності ІС. Критерій порівняльної оцінки ефективності ІС. Абсолютний ефект функціонування ІС. Раціональ-ний термін служби ІС.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Загальні принципи досягнення ефективності ІС. Критерій порівняльної оцінки ефективності ІС. Абсолютний ефект функціонування ІС.

Раціональний термін служби ІС.

Дана тема носить характер визначення загальних понять досягнення ефективності ІС на підприємстві.

Основними принципами, на яких базується досягнення ефективності, є: системність, комплексність, обмеженість ресурсів, варіантність, оптимальність, керованість, адаптивність і динамічність.

Оцінка ефективності ІС була пов'язана з розглядом великої кількості чинників. У кінцевому висновку, ефективність визначається на основі отримання позитивних результатів і відповідних витрат (трудових, матеріальних і фінансових). Особливу увагу слід приділити засобам визначення порівняльної ефективності від найпростіших до складних, коли капітальні і експлуатаційні витрати розподілені по роках життєвого циклу системи. Для вибору прийнятного варіанта ІС необхідно провести оцінку ефективності можливих варіантів створення системи. Проте для виявлення кращого варіанта слід визначити абсолютний ефект функціонування ІС.

Слід звернути увагу на методи визначення абсолютного ефекту. Для визначення життєвого циклу упроваджуваної ІС важливо розрахувати раціональний термін служби ІС. При цьому слід мати на увазі фізичний і моральний термін служби ІС.
ПИТАННЯ САМОКОНТРОЛЮ.


 1. Які загальні принципи дозволяють отримати економічний ефект від впровадження ІС?

 2. Як враховується фактор часу для оцінки ефективності?

 3. Як визначається критерій ефективності від розподілу витрат і доходів?

 4. Як визначається інтегральний доход?

 5. Як визначаються інтегральні витрати?ТЕМА 3. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІС, ЯКІ ПРИЙНЯТІ У МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІПИТАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Сучасна світова економічна практика розробила методи оцінки інформаційних технологій, які пропонують різні показники ефективності. Вони дозволяють охопити всі ІС: • показник внутрішньої норми прибутковості (ВНП);

 • показник чистого приведеного доходу (ЧПД);

 • строк окупності (Т ок);

 • рентабельність ІС (Р).

ВНП характеризує величину чистого прибутку і в англомовній літературі його позначили через ERR, а ЧПД - через NPV . Методика, яка прийнята в міжнародній практиці, припускає визначення необхідної суми капітальних і експлуатаційних витрат і передбачуваних доходів.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Дана тема найважливіша з погляду її використання студентами для вирішення практичних задач і виконання контрольної роботи. Дані показники ефективності ІС базуються на раніше розглянутій теорії ефективності проектів ІС. Суть пропонованих формул розрахунку грунтується на показниках передбачуваного доходу і витрат як капітальних, так і експлуатаційних. При цьому повинен бути врахований коефіцієнт інфляції.

При розрахунку показників чистого приведеного доходу і строку окупності динамічність системи враховується нормою дисконтування.
ПИТАННЯ САМОКОНТРОЛЮ


 1. Як визначається показник внутрішньої норми прибутковості ІС?

 2. Як визначити показник чистого приведеного доходу?

 3. Як визначається показник рентабельності?

 4. Які методи використовуються при визначенні строку окупності?

 5. Які показники ефективності використовують для підприємств бюджетної сфери?ТЕМА 4. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОЧАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІСПИТАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Економічний аналіз. Виявлення резервів шляхом порівняння техніко-економічних показників з аналогічними показниками, де функціонують ІС. Аналіз показників за різні періоди часу роботи підприємства, виявлення прихованих резервів і вплив на них різних чинників виробництва. Недоліки економічного аналізу, що роблять вплив на вибір початкової інформації для визначення передбачуваної економічної ефективності. Експертні методи. Методологія і умови використання експертних методів.

Імітаційні методи і умови їх використання.

Фукціонально-статистичний аналіз (ФСА), його сутність. Модель ФСА.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Традиційно для отримання початкових даних використовується метод економічного аналізу. Проте не завжди вдається визначити показники, на які робитиме вплив ІС. Тому необхідно вивчити можливість використання експертних методів. Не дивлячись на простоту використування, рекомендується враховувати чинники, що впливають на якість економічної оцінки системи. Це і компетентність експертів, і чіткість (однозначність) постановки перед ними задачі та ін.

В деяких випадках більш високу точність і обгрунтованість забезпечують імітаційні методи. На вивчення методики їх використання необхідно звернути особливу увагу.

Часто виявлення чинників ефективності забезпечує метод сукупної вартості володіння ІС, якщо він був упроваджений на службі ІТ, а також функціонально - вартісний аналіз.


ПИТАННЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Які дані можна отримати для розрахунку економічної ефективності на основі економічного аналізу?

 2. В яких випадках можна використовувати експертні методи?

 3. Для яких проектів можна використовувати імітаційне моделювання?

 4. Що таке ФСА?ТЕМА 5. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ ІСПИТАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Класифікація проектів інформаційних технологій (ІТ-проектів) з позицій визначення ефективності. Методи визначення ефективності автоматизованої системи управління технологічними процесами ( АСУ ТП). Оцінка ефективності автоматизації фінансово-економічних систем. Оцінка ефективності розвитку автоматизованих систем управління підприємством. Ефективність електронного бізнесу. Ефективність автоматизованих довідкових систем.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Велика різноманітність проектів ІС припускає використання різних методів оцінки ефективності.

Якщо мета проекту - це створення нових сервісних програм для бізнес-процесів, то ефективність повинна визначатися по ефективності бізнес-проекту. З урахуванням такого підходу інформаційні системи слід класифікувати на проекти АСУ ТП, фінансово-економічні системи, системи управління підприємством, корпоративні системи, системи електронного бізнесу і інформаційно-довідкові системи. Слід звернути увагу, що загальна оцінка показників ефективності незмінна і включає: оцінку зміни показників ефективності, оцінку змін в капіталі знань по управлінню підприємством, оцінку змін у вартості проекту, оцінку фінансового результату від упровадження ІС. Проте залежно від приналежності до того або іншого класу проектів, змінюється набір параметрів, на основі яких оцінюється ефективність.
ПИТАННЯ САМОКОНТРОЛЮ


 1. Класифікація систем.

 2. Які особливості економічної оцінки проектів АСУ ТП порівняно з фінансово-економічними системами?

 3. Особливості визначення ефективності для електронного бізнесу.

 4. У чому особливість інформаційно-довідкових систем при оцінці ефективності?


ТЕМА 6. ПЕРЕДПРОЕКТНА ОЦІНКА ВИТРАТ НА РОЗРОБКУ ІС
ПИТАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Статистична оцінка трудомісткості розробки ІС. Статистична оцінка трудомісткості по фазах створення програмного продукту. Оцінка складності розробки ІС.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Вартість, строки розробки та упровадження – найважливіші показники, що впливають на ефективність ІС. Витрати різних ресурсів на проектування і створення ІС залежать від багатьох чинників (кваліфікація виконавців, засоби розробки, складність проектованої системи та ін.). Тому слід приділити увагу економіко-статистичним моделям оцінювання проектів ІС. Ці моделі дозволяють дати передпроектну орієнтовну оцінку витрат і ефективності проектованої системи. Проте це не означає, що не можуть бути використані експертні методи за наявності кваліфікованих експертів і досвіду створення систем розробниками.


ПИТАННЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Які статистичні моделі використовуються при визначенні трудомісткості IT-проекту?

 2. Як враховується в статистичних методах складність проекту?

 3. Які основні показники використовуються в статистичному підході оцінки витрат?ТЕМА 7.УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМПИТАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Використання показника сукупної вартості володіння ІС (СВВ), спрощена методика розрахунку СВВ, напрями зниження витрат для поліпшення показника СВВ.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

У цій темі розглядається методика управління ефективністю використання ІС, в основу якій була закладена система обліку витрат як основних, так і другорядних ресурсів (ФСА). Запропонована методика дозволяє виконати економічний аналіз витрат, що використовуються, і розробити пропозиції по їх скороченню. Особливу увагу слід звернути на непрямі витрати, які зазвичай не враховуються.


ПИТАННЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Що означає СВВ?

 2. Як використовується показник СВВ робочого місця?

 3. Які напрями вдосконалення показника СВВ ІС і робочого місця?ТЕМА 8. ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ІСПИТАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Якісні показники програмного забезпечення ІС, методи вибору на їх основі ПО ІС.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

При створенні або покупці програмного забезпечення (ПО) слід звернути увагу не тільки на вартість проекту, який реалізований на ринку програмних продуктів (ПП), але і на якісні характеристики. Якісні характеристики ПП оцінюються міжнародними стандартами. У зв'язку з великим числом якісних характеристик ПП слід звернути увагу на метод зважених сум .


ПИТАННЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Як визначається якість ПП?

 2. Які використовуються стандарти якості ПП?

 3. Які показники якості позв'язані з ефективністю ІС?4 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ


Перелік практичних занять за темами дисципліни «Ефективність ІС» наведений нижче.
Перелік практичних занять

Тема

Назва практичного заняття

Тема 3. Показники ефективності ІС , які прийняті у міжнародній практиці

Тема 6. Передпроектна оцінка витрат на розробку ІС
Розрахунок показників ефективності проекту ІС

Оцінка передбачуваної трудоміст-кості розробки проекту ІС

Сегментація ІС на ринку споживання

5 КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
5.1 Загальні положення

Найважливіше значення має підготовка економістів-кібернетиків, здібних створювати програмні продукти.

Однією із вимог до таких спеціалістів є уміння розраховувати ефективність розробленого програмного продукту.

Обгрунтування ефективності АІС необхідне тому, що: • господарче середовище, що змінюється, стає перед необхідністю прораховувати свої майбутні кроки і готуватися до боротьби з конкурентами;

 • для отримання кредитів на створення програмної продукції треба вміти доказати інвесторам, що автор проекту здібний кваліфіковано прорахувати всі аспекти використання коштів, які інвестуються.

Основна мета контрольної роботи –продемонструвати вміння студентів аналізувати доцільність проведення конкретних дослідних робіт з ефективності автоматизованих систем.

У методичних вказівках подані структура та загальні вимоги до змісту та оформленню контрольної роботи; вказівки до виконання, наведені формули та методи розрахунку фінансових операцій, а також приклад розрахунку економічної ефективності.

Мета виконання контрольної роботи – зробити розрахунок економічної ефективності використання конкретного проекту автоматизації на підприємстві згідно з обраною тематикою.

Розрахунок економічної ефективності відноситься до документа, який дозволяє обгрунтувати доцільність розробки, виробництва (здійснення) та збуту програмного продукту.

Виконання контрольної роботи дозволяє систематизувати та закріпити теоретичні знання, отримані при вивченні дисциплін макро- та мікро- економіки, організації виробництва, основ маркетингу та менеджменту.

Розрахунок економічної ефективності включає складання кошторису затрат на розробку програмного продукту, оцінку ефективності за міжнародними стандартами, розрахунки по визначенню місткості ринку, його сегментації по параметрах, користувачах, конкурентах, ціновому фактору; розрахунок договірної ціни та чистого прибутку.

Навики, отримані при розробці та аналізі економічної частини, допоможуть опанувати основні принципи підприємницької діяльності.

Контрольна робота повинна вміщувати в собі таке: • аналіз та підготовку вхідних даних;

 • опис характеристик програмного продукту;

 • оцінку витрат на розробку продукту;

 • визначення чинників, на які впливає автоматизація обробки даних та економічна оцінка їх змін;

 • розрахунок ефективності програмного продукту за міжнародними стандартами.

Студенту необхідно вміти узагальнювати матеріали літературних джерел, користуватися нормативно-довідковою документацією, обліково-звітною документацією підприємств, організацій, науково-виробничих об'єднань (НВО), науково-дослідних інститутів (НДІ).

Рекомендується розрахунки оформлювати у вигляді таблиць, які вміщують найменування показника, його позначення, одиницю виміру у формалізованому та числовому вигляді.5.2 Завдання і методичні вказівки до виконання контрольної роботи

5.2.1 Аналіз та підготовка початкових даних


Початковими даними для оцінки доцільності розробки програмного продукту є матеріали, що вміщені у планових та звітних документах підприємств, об’єднань, формах внутрішнього документообігу, бухгалтерської звітності, кошторисах та калькуляціях, матеріалах періодичної преси, спеціалізованих виданнях, на інтернет-сайтах та іншої комерційної інформації.

Ці дані дозволяють порівнювати функціональні характеристики проекту, який розробляється, з характеристиками аналогічних розроблених проектів автоматизації.


5.2.2 Опис характеристик продукту

Запропонований програмний продукт слід описати за наступною схемою: • характеристика проектованого програмного продукту (системи);

 • його призначення, область використання;

 • особливості системи, що розробляється.

5.2.3 Оцінка витрат на розробку програмних засобів

Визначення потреби у матеріальних та трудових ресурсах

У даному розділі необхідно оцінити обсяг виробничих потужностей, трудових та матеріальних ресурсів для створення програмного продукту поставленої задачі. Для виконання робіт з проектування та впровадження програмного продукту необхідно визначити: • перелік спеціалістів для реалізації програмного продукту;

 • обсяг роботи, що виконується спеціалістами;

 • кількість спеціалістів кожного профілю;

 • розмір оплати праці спеціалістів;

 • витрати на матеріали;

 • витрати на забезпечення авторських прав (якщо вони є).

Результати оформити у вигляді таблиць 5.1 та 5.2.

У таблиці 5.1 наведена частина витрат на матеріали при розробці програмного продукту.

Таблиця 5.1- Потреба у матеріалах


Матеріали

Кількість, шт.

Вартість одиниці, грн.

Всього

Призначення

Диски CD-RW 52x


Зберігання вхідних текс-тів та програмного забез-печення, документування, реклама. Друк реклами та документації

Папір

Тонер, картридж

Всього

Для визначення витрат на використання трудових ресурсів необхідно розрахувати фонд заробітної плати та відрахування єдиного внеску до пенсійного фонду (табл. 5.2).

Розрахунок витрат на розробку програмного продукту

Розрахунок статей витрат на розробку програмного продукту наведений у таблиці 5.2.

Таблиця 5.2 - Статті витратСтатті витрат

Сума, грн.Матеріали
Продовження таблиці 5.2.Розмір ФОП (фонд оплати праці)


Відрахування у Пенсійний фонд (єдиний соціальний внесок)


Витрати на науково-технічне забезпечення:

 • витрати на придбання літератури;

 • участь у наукових семінарах


Інформаційні послуги:

 • Інтернет;

 • консультації


Послуги інших організацій:

 • маркетингові послуги;

 • транспортні послуги;

 • консалтингові послуги


Проценти виплат за кредит


Комунальні послуги


Оренда обладнання


Вартість ліцензій, сертифікату, патенту


Витрати на відрядження


В випадку реалізації проекту комерційні витрати:

- витрати на рекламу
Інші витрати на розробку проектуВизначення чинників, на які впливає автоматизована обробка даних та економічна оцінка їх зміни.

Апріорне рішення може бути прийняте після відстеження бізнес-процесу і розрахунок ефективності може бути виконано, якщо передбачається зниження трудових витрат (пряма економія). Скорочення витрат у сфері управління зумовлене зниженням трудомісткості робіт по обробці інформації. Слід враховувати, що зниження трудомісткості може мати місце на різних рівнях управління підприємством : внутрішньоцеховому (на ділянках), цеховому і загальнозаводському. Розрахунок економії у сфері управління Е може бути проведений або на основі чисельності працівників, що звільняються у сфері управління, або на основі розрахунку витрат на обробку інформації у ручному і машинному варіантах. Перший варіант розрахунку використовується у тому випадку, коли певна категорія працівників у сфері управління звільняється в результаті передачі функцій, які вони виконували, автоматизованій системі. Другий варіант - коли має місце часткове скорочення трудомісткості робіт у сфері управління в результаті автоматизації частини функцій, що виконуються працівником певної категорії . Розрахунок проводиться за формулами:

- перший варіант,

де ΔSi –кількість робітників автоматизації i-ої категорії, які звільнюються в результаті впровадження системи, чол.;

Di - кількість місяців праці робітника і-ої категорії ( тривалість відпустки не входить );

Змесi,- середньомісячна заробітна плата робітника і-ої категорії, грн/міс;

β, α – коефіцієнти, які враховують додаткову заробітну плату та відрахування в соціальні фонди; n –кількість категорій робітників, що звільняються;

- другий варіант,

де Ті-трудомісткість обробки даних по автоматизованій функції управління в ручному варіанті, яку виконує робітник і-ої категорії, год/рік; вона визначається на основі обсягу інформації з використанням нормативів трудомісткості (дивись таблицю 5.3) або фактичних витрат праці за рік;

Зчасі- середня годинна тарифна ставка робітника і-ої категорії, грн/рік;

Тобij- трудомісткість обробки інформації функції управління, що автоматизується, (і-ої задачі) у машинному варіанті на j-ому етапі технологічного процесу обробки інформації, рік.;

Сij– вартість години праці j-ої операції технологічного процесу, яка виконується комп’ютером, грн/рік.;

Иi- періодичність рішення i-ої задачі, раз/рік;

Кр- коефіціент, який враховує трудомісткість виконання ручних операцій обробки даних з використанням технічних засобів,Кр=1,12…1,15.

Таблиця 5.3 - Нормативи трудомісткості обробки інформації ручним

способом


Вид робіт

Од.виміру

Значення

додавання(+)

с

9

запис

с

1,8

порівняння

с

1,8

різниця(-)

с

9

Продовження таблиці 5.3.множення(*)

с

30

розподіл (/)

с

33

Оцінка ефективності за міжнародними стандартами.

За міжнародними стандартами для оцінки ефективності застосовують наступні показники:


 • внутрішньої норми доходності;

 • чистого приведеного доходу;

 • рентабельності;

 • строку окупності.

Показник внутрішньої доходності характеризує величину чистого прибутку (чистого валового доходу), що приходиться на одиницю інвестиційних вкладень у кожному часовому інтервалі життєвого циклу проекту. Методика розрахунку цього показника виконується за наступною формулою

,

де Di - доход (прибуток) у i-му часовому періоді;

Ki - інвестиційні вкладення у i-му періоді з урахуванням інфляційних процесів;

і - періоди виконання і впровадження проекту;

T - загальний період (тривалість) життєвого циклу проекту;

q - показник внутрішньої норми доходності

Kii*Ri ,

де φi - коефіцієнт інфляції;

Ri - інвестиційні платежі у i-му періоді.
Di = Ji(Bi –Ci) ,

де Bi - вартість продажу продукції у i-му періоді;

Ci - собівартість продукції;

Ji - кількість продукції.

Показник внутрішньої норми доходності дуже широко застосовується в даний час у ринковій економіці, але особливо важливе значення має для масштабних проектів, для яких оцінюється їх стратегія, розтягнутість життєвого циклу, протягом якого проект приносить доход.

Показник чистого приведеного доходу. Цей показник є абсолютним порівняльним показником ефективності проекту. Величина визначається за наступною формулою:,

де qn - норматив дисконтованих витрат і результатів проекту на момент початку життєвого циклу

qn=qг+qc+q0,

де qг - гарантована норма одержання дивідендів у банку;

qc - страхова норма, що враховує ризик. Якщо проект не застрахований, то зменшується до нуля;

q0 - мінімальна границя прибутковості, яку приймає кожна фірма самостійно.

Показник рентабельності інвестицій (Р). У практиці середнього бізнесу для визначення ефективності проектних рішень широко використовується показник рентабельності інвестицій. Економічний зміст – характеризує частку чистого приведеного доходу, що приходиться на одиницю дисконтованих в період життєвого циклу проекту інвестиційних вкладень.

.

В умовах ринку при цінових умовах, що змінюються, показник строку окупності є одним з головних для підприємств малого бізнесу. Він визначається на основі величини капітальних витрат по періодах розробки програмного продукту (Кі) та величини фактичних чи прогнозних доходів (Ді). Приклад початкових даних наводиться в таблиці 5.4.

Таблиця 5.4 - Початкові дані для розрахунку строку окупності


Часові інтервали

0

1

2

3

4

5

6

7

Величина капітальних витрат (Кі )

20

25

30
Величина доходу (Ді)


10

15

15

15

20

Визначимо строк окупності,

де Т - строк окупності;

Ді - доход (прибуток) у часовому періоді;

Кі - капітальні витрати у часовому періоді.

По початкових даних таблиці 5.4 строк окупності можливо визначити графічним способом (рис.5.1).

Для даного прикладу строк окупності дорівнює 7 часовим інтервалам.5.3 Приклад по розрахунку економічної ефективності програмного продукту «Моніторинг кредиторської заборгованості»

5.3.1 Коротка характеристика програмного продукту

АІС «Моніторинг кредиторської заборгованості» призначений для вдосконалення функцій менеджера відділу постачання за рахунок автоматизації збору, обробки і передачі інформації про поставку матеріалів, вхідної заготовки та металу на завод та оплату постачань, виконання договірних замовлень товариства по термінах і видах металопродукції, своєчасної оплати поставок, передачі даних керівництву підприємства з метою вироблення рішення для налагодження постачання необхідного, для виробництва продукції та отримання прибутку.

Програмний продукт встановлюється на робоче місце менеджера відділу матеріально-технічного забезпечення. Менеджер відповідає за своєчасне придбання металопродукції, складання договору з постачальником, моніторинг виконання умов договору та моніторинг кредиторської заборгованості. Загальна база даних і програма знаходяться на Сервері. Для організації роботи налагоджена локальна мережа. Користувач працює з програмою в діалоговому режимі. Програма має зручний для користувача інтерфейс. У разі потреби видаються підказки, що допомагають розібратися в ситуації.

Облік кредиторської заборгованості веде відділ бухгалтерії. Інформація зберігається на Сервері товариства. Менеджер вибирає дату перегляду інформації для виконання моніторингу кредиторської заборгованості. Проводиться аналіз виконання замовлень на поставку металопродукції по постачальниках взагалі, по договорах та по конкретному підприємству для прийняття рішень

5.3.2 Розрахунок економічної ефективності програмного продукту

Визначимо основні статті витрат на розробку програмного продукту. Потреба в матеріалах розраховується в таблиці 5.5.

Таблиця 5.5 - Потреба в матеріалахНайменуван-ня

Од. виміру

Кількість

Ціна

Сума,грн

CD

Шт

2

5,00

10.00

Папір

Пачка

1

35,00

35.00

Продовження таблиці 5.5.Канцтовари

Шт

1

50,00

50.00

Картридж

шт

1

80,00

80.00

Усього


175.00

Програмний продукт має приблизно 2000 операторів. Розрахуємо тривалість розробки та кількість виконавців-програмістів.

Витрати праці на розробку розповсюдженого типу програмного продукту в людино-місяцях (ЛМ) : ЛМ= 2,4*2 ^ 1.05 =5.

Тривалість розробки (ТР) : ТР = 2,5 *5^ 0,38 =4,6 місяців.

Потрібна кількість виконавців (КВ) : КВ = 5 / 4,6 = 1.

Тарифний оклад – 1500 гривень на місяць призначений проекту-вальнику - програмісту. За договором з ним на розробку програми відводиться п’ять місяців. Додаткова заробітна платня розраховується виходячи з 20% від основної. Тоді фонд оплати дорівнює 9000 грн. Розрахунок заробітної платні і відрахування до пенсійного фонду представлений в таблиці 5.6.

Єдиний соціальний внесок до Пенсійного фонду = 9000* 38,2% /100 =3438.00 грн

За період розробки програми програміст користувався послугами Інтернет, що склали 200,00грн.

Комунальні послуги за користування світлом і водою склали 167 грн.

Таблиця 5.6 - Фонд заробітної плати та відрахування у пенсійний фонд№ п/п

Стаття витрат

Сума, грн.

1


ФОП

9000,00

2

Відрахування у пенсійний фонд

3438,00

Тоді загальні витрати на розробку програмного продукту складають:

175+9000+3438+167+200 = 12980,00 грн.

Ефект від АІС створюється завдяки наявності на будь-якому підприємстві втрат, невикористаних можливостей і недостатньої технічної оснащеності управлінського апарату. Ефект може виявлятися у сфері управління й у сфері виробництва на підприємстві, що автоматизується.

АІС «Моніторинг кредиторської заборгованості» призначена для автоматизації роботи менеджера, який відповідає за своєчасне постачання вхідних матеріалів для виробництва продукції. Менеджер постійно слідкує за оплатою постачальнику, щоб не було кредиторської заборгованості, відстежує інформацію про виконання замовлень по видах продукції по постачальниках. Несвоєчасне надходження вхідних матеріалів може привести до невиконання замовлень, що передбачає штрафні санкції для підприємства у розмірі 3% від кожного дня прострочення. За рік підприємство лишилося 10 тисяч гривень оборотних коштів тому, що не виконало своїх обов’язків по постачанню продукції покупцю. Своєчасне ухвалення рішень з приводу виконання договірних умов допоможе уникнути штрафів. Для визначення суми прибутковості, яка могла б бути одержана підприємством внаслідок впровадження АІС, була створена експертна комісія в складі начальника відділу постачання, помічника директора з виробничих питань та фінансового директора. Експерти визначили , що автоматизація контролю забезпечення матеріалами приведе до скорочення втрат робочого часу на 1,7% (таблиця 5.7).

Таблиця 5.7- Причини втрат робочого часу


Причини втрат

робочого часуФактичні втрати часу,%

Передбачувані втрати часу після автоматизації, %

Відсутність матеріалів3,2

1,5

Підвищення продуктивності праці складає :100*(100-1,5)/ (100-3,2)=101,8% Фактичний річний обсяг реалізованої продукції (Офр) за рік склав 10500тис. грн.

Після впровадження АІС реалізація продукції (Опр) буде збільшена до 10689 тис. грн. За рік підприємство мало прибуток (П) в сумі 533330 грн. Тоді економічний ефект від впровадження АІС буде :

Э= П* ( Опр - Офр )/Офр = 533330*(10689000-10500000) /

/ 10500000=9600грн/рік

Впровадження інформаційної системи не вимагає покупки нової обчислювальної техніки, яка на сьогоднішній день придбана на підприємстві. Проте капітальні витрати будуть вкладені на модернізацію засобів ВТ таких, як установка рідкокристалічних моніторів.

Устаткування коштуватиме : 1500*2 =3000 грн.

За 7 місяців першого року прибуток становить 9600/12*7=5600 грн. Розглянемо потоки грошових коштів підприємства по періодах (табл. 5.8).

При визначенні дисконтного доходу визначимося з коефіцієнтом дисконтування. Він складається з депозитної ставки надійного банку і мінімальній межі прибутковості для підприємства.

Ен = 0,17+0,05 = 0,22.

Життєвий цикл проекту визначено 3 роки. Тоді чистий приведений доход дорівнює (ЧПД): -15980+5600 + 9600/1,22+9600/1,22^2 = 3939,00 грн.

Таблиця 5.8 - Зміна грошових потоків№ п/п

Грошові потоки

0-4

місяць


5-11

місяць


1 рік

2рік

1

2
3Витрати на розробку програмного продукту

Капітальні витрати

Зріст прибутку


-12980

-30005600


9600


9600

Сальдо

- 15980

5600

9600

9600
Наростаючий підсумок

-15980

-10380

780

10380

Визначимо показник рентабельності проекту:

Р = (5600+9600/1,22+9600/1,22^2) / 15962 -1 = 0,25.

Рентабельність більше нуля, що свідчить про ефективність проекту.

Для визначення строку окупності побудуємо графік, який представлений на рисунку 5.2. Лінія накопичених витрат (15980 грн) перетинає дисконтовані накопичені по роках доходи в точці, яка відповідає 2,4 рокам з початку проектування системи.

5.4 Загальні вимоги до контрольної роботи


Контрольна робота з розрахунку економічного ефекту виконується після отримання завдання на проектування інформаційної системи у керівника дипломного проекту, або студент вибирає задачу із списку, який наведений нижче. Номер задачі співпадає з двома останніми цифрами залікової книжки. Якщо номер залікової книжки більше цифри 15, то треба знайти від’ємне значення.

Пояснювальна записка оформляється в середовищі текстового процесора WORD і повинна мати: • титульний аркуш;

 • коротку характеристику програмного продукту, що розробляється;

 • розрахунок економічної ефективності програмного продукту;

 • список використаної літератури.


Рисунок 5.2- Визначення строку окупності


Титульний аркуш та список використаної літератури оформляються за загальними правилами.

Загальний обсяг пояснювальної записки – до 10 сторінок.

Пояснювальна записка подається на кафедру в період до сесії.

Перелік задач для розрахунку економічної ефективності: 1. Автоматизована система оцінки фінансових результатів діяльності підприємства.

 2. Автоматизована система обліку і аналізу виробництва готової продукції на підприємстві.

 3. Розробка автоматизованої системи аналізу використання матеріальних ресурсів підприємства.

 4. АІС з обліку виконання плану замовлень.

 5. Розробка АІС аналізу та прогнозування обсягів реалізації продукції на підприємстві.

 6. Розробка АІС обліку та аналізу використання робочого часу на підприємстві.

 7. АІС обліку та аналізу руху грошових коштів з оплати послуг на підприємстві.

 8. АІС обліку товаро-матеріальних цінностей на складі підприємства.

 9. Розробка АІС аналізу впливу структури послуг на формування прибутку організації.

 10. Розробка АІС формування електронного замовлення товарів в інтернет-магазині.

 11. Розробка АІС кредитування юридичних та фізичних осіб банком.

 12. Розробка автоматизованої системи підтримки рішень з управління запасами на підприємстві.

 13. АІС розрахунків фонду заробітної плати та відрахувань з неї.

 14. АІС моніторингу кредиторської заборгованості на підприємстві.

 15. Розробка автоматизованої системи обліку та аналізу розрахунків з бюджетом.

Примітка: Розробка автоматизованої системи передбачається на підприємстві, де працює студент-заочник.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка