Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Мікроекономіка»Сторінка7/11
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Зразки оформлення плану індивідуальної роботи


План роботи

стор.


ВСТУП. ............................................................................………....……….. 3

1. Формування попиту .........…. 52. Формування пропозиції 10

3. Взаємодія попиту та пропозиції. Ринкова рівновага 15

ВИСНОВОК. .........................................................................................….. 18

ЛІТЕРАТУРА. .............................................................................................. 20
Додаток 3

Зразок оформлення списку літератури, що використовується
ЛІТЕРАТУРА

  1. Баб’як М.Н., Пешенкова Л.А., Рибчук А.В. Економічна теорія: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 208с.

  2. Бутук А.И. Экономическая теория: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп.-К.:Викар, 2003.- 668с.

  3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник.-К.: Вища школа, 2007. - 540с.

  4. Економічна енциклопедія.( У трьох томах. Т.1, Т. 2, Т.3.) /Редколегія: С.В.Мочерний (відп. ред.) та інші. – К.: Видавничий центр „Академія”, - 2000, 2001, 2002.- 864с., 848с., 952с.

  5. Економічна теорія: Політекономія: Підручник /За ред.. В.Д.Базилевича. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2007. – 719 с.


Додаток 4 а

Зразок оформлення посилань


Неокласична школа першорядне значення надає визначенню попиту, вважаючи, що “головною вимогою людини є задоволення його потреб, спочатку - життєво необхідних, потім - інших, менш настійних. ”.1)

Схильність до споживання - величина відносно постійна, тому “причину порушення рівноваги на товарному ринку потрібно шукати не в процесі виробництва коштів споживання.”.2)
1)Пезенти А. Очерки политической экономии.-Т.2. - М.: Прогресс, 1976.- С. 340.

2) Жамс Е. История экономической мысли XX века. - М.: Изд-во иностранной литературы, 1959. - С. 250.

Додаток 4 б

Зразок оформлення посилань

“Найбільш знаменний момент, що характеризує заощадження і інвестиції, - затверджує П.Самуельсон, - полягає в тому, що в нашому індустріальному суспільстві вони звичайно здійснюються різними особами і по незалежних один від одного причинах” [8, 250-251].

“Багато які економісти вважають, що такий структурний доказ, як міра концентрації або індекс Герфіндаля, недостатній для визначення міри конкурентності ринку. Більш того, вони затверджують, що треба передусім звернути увагу на саму ринкову поведінку фірм” [3, 214].
Додаток 5 а

Зразок оформлення таблиці

Таблиця 1.2

Використання компаніями США різних методів амортизації 1)


Методи

Роки
1999

2004

2009

2013

Прямолінійні

562

566

562

564

Прискорені:

суми чисел

26

25

20

17

Зменшуваного залишку

65

57

57

57

Одиниць продукції

59

52

62

65

Інші

69

68

69

74


1)Финансовые и инвестиционные показатели деятельности фирмы. - М.: Финансы и статистика, 1991. - С. 27.

Додаток 5 б

Зразок оформлення графіків

Р


E

PE

QE Q
Рис. 2.1. Ринкова рівновага

3. ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОБІТ

з дисципліни “Мікроекономіка”

1. Мікроекономіка як складова частина теоретичної економіки.

2. Методологія мікроекономічного аналізу.

3. Поняття корисності в економічній теорії. Сукупна та гранична корисність.

4. Закон спадної граничної корисності.

5. Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибору та рівно­вага споживача.

6. Криві байдужості та їх властивості.

7. Рівновага споживача за даних цін і доходу.

8. Лінія "доход-споживання". Функція Енгеля.

9. Лінія "ціна-споживання" та індивідуальний попит споживача.

10. Ефект заміщення та ефект доходу.

11. Індивідуальний та ринковий попит.

12. Попит, функція попиту.

ІЗ. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.

14. Надлишок споживача і надлишок виробника,

15. Еластичність попиту за ціною.

16. Пряма та перехресна еластичність попиту за ціною.

17. Еластичність попиту за доходом.

18. Взаємозв'язок між ціною та валовим виторгом за різної еластичності.

19.Підприємство як виробничо-ринкова система: мотивація поведінки підприємства.

2І. Виробнича функція.

21. Сукупний, середній та граничний продукт.

22. Ізокванта та взаємозамінність факторів виробництва.

23. Гранична норма трансформації.

24. Постійна спадна та зростаюча віддача від масштабу.

25. Ізокоста та рівновага виробника за даних цін на фактори виробництва.

26. Поняття витрат виробництва. Альтернативні витрати.

27. “Економічний” та “бухгалтерський” прибуток.

28. Постійні та змінні витрати у короткостроковому періоді.

29. Граничні витрати. Закон зростаючих граничних витрат.

З0. Типовий характер зміни витрат за короткостроковий період.

З1. Передні витрати у короткостроковому періоді.

32. Витрати виробництва в довгостроковому періоді.

33. Варіанти технологічного вибору фірми у розробці довгострокової стратегії.

34. Ознаки й умови досконалої конкуренції.

35. Ринковий попит на продукцію фірми за умов досконалої конкуренції.

36. Рівновага фірми у короткостроковому періоді: визначення оптималь­них обсягів виробництва,

37. Пропозиція фірми і галузі у короткостроковому періоді.

38. Рівновага фірми та галузі у короткостроковому періоді.

39. Рівновага фірми та галузі в довгостроковому періоді, механізм її підтримки.

40. Ефективність ринку досконалої конкуренції.

41. Модель “чистої монополії” та її характеристика.

42. Рівновага монополії - вибір оптимального обсягу виробництва і ціни, що максимізують прибуток.

43. Економічні наслідки монополізації галузі. Потреба державного регулювання монополії, антимонопольна політика.

44. Основні ознаки олігополії.

45. Ламана крива попиту на продукцію олігополії.

46. Картель: таємний зговір фірм-олігополістів.

47. Ринкові лідери та аутсайдери. Нецінова конкуренція.

48. Монополістична конкуренція, її ознаки і характеристика.

49. Ринкова поведінка монополістичного конкурента: визначення опти­мального обсягу виторгу та цінова політика.

50. Ефективність монополістичної конкуренції.

51. Порівняльна характеристика ринкових структур.

52. Взаємозв'язок ринків продукту та факторів виробництва.

53. Індивідуальний та галузевий попит на фактори виробництва за доско­налої конкуренції.

53. Монопольний похідний попит.

54. Похідний попит та принцип оплати факторів виробництва.

55. Попит на працю за умов досконалої конкурентного ринку праці.

56. Пропозиція праці на досконало конкурентному ринку і ринкова ставка заробітної плати.

57. Монополістичний ринок праці.

58. Модель двосторонньої (дворічної) монополії на ринку праці.

59. Капітал як фактор виробництва. Попит та пропозиція капіталу.

60. Інвестиційні рішення підприємства; показники теперішньої та майбут­ньої вартості у прийнятті інвестиційних рішень.

61. Рівновага на ринку капіталу - формування процентної ставки як рівноважної ціни капіталу.

62. Особливості формування пропозиції та попиту на землю. Рента.

63. Часткова та загальна рівновага, ефект зворотного зв'язку.

64. Зовнішні (позаринкові) ефекти, їх економічний зміст, необхідність та методи їх державного регулювання.

65. Суспільні блага і суспільний вибір.

66. Економічна роль держави у ринковій економіці.


4. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

З ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОЕКОНОМІКА»


1. Мікроекономіка як складова частина теоретичної економіки.

2. Методологія мікроекономічного аналізу.

3. Поняття корисності в економічній теорії. Сукупна та гранична корисність.

4. Закон спадної граничної корисності.

5. Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибору та рівно­вага споживача.

6. Криві байдужості та їх властивості.

7. Рівновага споживача за даних цін і доходу.

8. Лінія "доход-споживання". Функція Енгеля.

9. Лінія "ціна-споживання" та індивідуальний попит споживача.

10. Ефект заміщення та ефект доходу.

11. Індивідуальний та ринковий попит.

12. Попит, функція попиту.

ІЗ. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.

14. Надлишок споживача і надлишок виробника,

15. Еластичність попиту за ціною.

16. Пряма та перехресна еластичність попиту за ціною.

17. Еластичність попиту за доходом.

18. Взаємозв'язок між ціною та валовим виторгом за різної еластичності.

19.Підприємство як виробничо-ринкова система: мотивація поведінки підприємства.

2І. Виробнича функція.

21. Сукупний, середній та граничний продукт.

22. Ізокванта та взаємозамінність факторів виробництва.

23. Гранична норма трансформації.

24. Постійна спадна та зростаюча віддача від масштабу.

25. Ізокоста та рівновага виробника за даних цін на фактори виробництва.

26. Поняття витрат виробництва. Альтернативні витрати.

27. “Економічний” та “бухгалтерський” прибуток.

28. Постійні та змінні витрати у короткостроковому періоді.

29. Граничні витрати. Закон зростаючих граничних витрат.

З0. Типовий характер зміни витрат за короткостроковий період.

З1. Передні витрати у короткостроковому періоді.

32. Витрати виробництва в довгостроковому періоді.

33. Варіанти технологічного вибору фірми у розробці довгострокової стратегії.

34. Ознаки й умови досконалої конкуренції.

35. Ринковий попит на продукцію фірми за умов досконалої конкуренції.

36. Рівновага фірми у короткостроковому періоді: визначення оптималь­них обсягів виробництва,

37. Пропозиція фірми і галузі у короткостроковому періоді.

38. Рівновага фірми та галузі у короткостроковому періоді.

39. Рівновага фірми та галузі в довгостроковому періоді, механізм її підтримки.

40. Ефективність ринку досконалої конкуренції.

41. Модель “чистої монополії” та її характеристика.

42. Рівновага монополії - вибір оптимального обсягу виробництва і ціни, що максимізують прибуток.

43. Економічні наслідки монополізації галузі. Потреба державного регулювання монополії, антимонопольна політика.

44. Основні ознаки олігополії.

45. Ламана крива попиту на продукцію олігополії.

46. Картель: таємний зговір фірм-олігополістів.

47. Ринкові лідери та аутсайдери. Нецінова конкуренція.

48. Монополістична конкуренція, її ознаки і характеристика.

49. Ринкова поведінка монополістичного конкурента: визначення опти­мального обсягу виторгу та цінова політика.

50. Ефективність монополістичної конкуренції.

51. Порівняльна характеристика ринкових структур.

52. Взаємозв'язок ринків продукту та факторів виробництва.

53. Індивідуальний та галузевий попит на фактори виробництва за доско­налої конкуренції.

53. Монопольний похідний попит.

54. Похідний попит та принцип оплати факторів виробництва.

55. Попит на працю за умов досконалої конкурентного ринку праці.

56. Пропозиція праці на досконало конкурентному ринку і ринкова ставка заробітної плати.

57. Монополістичний ринок праці.

58. Модель двосторонньої (дворічної) монополії на ринку праці.

59. Капітал як фактор виробництва. Попит та пропозиція капіталу.

60. Інвестиційні рішення підприємства; показники теперішньої та майбут­ньої вартості у прийнятті інвестиційних рішень.

61. Рівновага на ринку капіталу - формування процентної ставки як рівноважної ціни капіталу.

62. Особливості формування пропозиції та попиту на землю. Рента.

63. Часткова та загальна рівновага, ефект зворотного зв'язку.

64. Зовнішні (позаринкові) ефекти, їх економічний зміст, необхідність та методи їх державного регулювання.

65. Суспільні блага і суспільний вибір.

66. Економічна роль держави у ринковій економіці.

5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОЕКОНОМІКА»

Модуль 1. “ Теорія поведінки споживача ”.

План семінарського заняття з теми 1


ПРЕДМЕТ I МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИ”
1. Мікроекономіка як складова частина теоретичної економіки.

2. Предмет, концептуальні основи та методологія мікроекономіки.

3. Мета, завдання і зміст мікроекономіки.

Література

Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2005. – С.119-121.
Долан Э.Дж., Линдсей Д. Микроэкономика. - С-Пб., 1994.- С.8-30, 82-90.

Макконнелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. Т.І. - М.: Республика, 1992. - С.20-23, 25-26, 57-59.

Маршалл А.Принципы политической экономии. – М.:Прогресс,1964. - Т.1.-

С.69-84.

Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма. - М.: Прогресс, 1976.- Т.2.-С. 343-344.

Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. - М.: Экономика, Дело, 1992. -

С.11-26.


Рыночная экономика Т. І. Теория рыночной экономики, Ч. І. Микроэкономика / В.Ф. Максимова. - М.: Соминтекс, 1992. - С. 17-24, 33-34.

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. - М.: Дело, 1993. - С. 9-13, 20-25.

Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. - М.: Финансы и статистика, 1992. - Т.І. - С. 31-18.

Конспект лекцій з мікроекономіки / Під. ред. Фаїзової О.Л. – Дніпропетровськ: «Центр економічної освіти», 2001. – С.3-7.Реферати

  1. Суть поняття «ринкова економіка».

  2. Методологія мікроекономіки: теорія та моделі.

План

семінарського заняття з теми 2

ТЕОРІЯ ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ ТА

ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА”

  1. Корисність в економічній теорії і проблема її виміру.

  2. Закон спадної граничної корисності блага.

  3. Рівновага споживача з кардиналістських позицій.Література

Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2005. – С.122-142.

Долан Э.Дж., Линдсей Д. Микроэкономика. - С.-Пб., 1994.- С. 104-109.

Макконнелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. Т.І. – М.: Республика, 1992. - С. 61-75, Т 2. - С. 30-36.

Маршалл А. Принципы политической экономии. – М.: Прогресс, 1984. - Т.І. –

С. 191-207.

Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма. - М.: Прогресс, 1976. -Т.2. - С. 345-359, 397-З98.

Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. – М.: Экономика, Дело. 1992. –

С. 92-98.

Рыночная экономика Т. І. Теория рыночной экономики. Ч. І. Микроэкономика / В.Ф. Максимова. – М.: Соминтекс, 1992. - С. 65-71.

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. - М.: Дело, 1993. – С. 96-103.

Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. - М.: Финансы и статистика, 1992. - Т І. - С . 140-150, 158-165.

Конспект лекцій з мікроекономіки / Під. ред. Фаїзової О.Л. – Дніпропетровськ: «Центр економічної освіти», 2001. – С.17- 20.

Реферат

Корисність товару і її максимізація з кардиналістських позицій.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка