Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Мікроекономіка»Сторінка6/11
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Самостійна робота, у тому числі:


92

92


- підготовка до аудиторних занять
- підготовка до контрольних заходів
- виконання курсових проектів (робіт)
- виконання індивідуальних завдань

18

18


- опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях

74

74


Підсумковий контроль (екзамен, залік)

екз.

екз.Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна "Мiкроекономiка" є нормативною і входить до циклу дисциплін природничо-наукового блоку.

Мета вивчення дисципліни – формування ринково орієнтованого економічного світогляду і знань щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- знати: основні принципи поведінки мікроекономічних суб`єктів; процес розробки, прийняття і реалізації рішень відносно вибору і використання ресурсів з метою одержання максимальної вигоди;

- вміти: аналізувати поведінку мікроекономічних суб`єктів; оптимізувати поведінку виробників та споживачів; визначати рівновагу мікросистеми; моделювати ринкову рівновагу.

Критерії успішності - отримання позитивних оцінок на семінарських заняттях, при виконанні тестових та контрольних робіт.

Засоби діагностики успішності навчання – комплекти тестових завдань чи контрольних робіт, комплект екзаменаційних білетів.

Зв’язок з іншими дисциплінами – передумовою вивчення є засвоення дисциплін "Основи економічної теорії". Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисципліни "Економіка підприємства".

Структура дисципліни

Модуль


Тема лекції (заняття) та обсяг, годин

Шифр змістового модуля

Вид підсумкового контролю

1

Теорія поведінки мікроекономічних суб’єктів.Лекції

1. Вступ до мікроекономіки.

2

2. Основи теорії попиту і пропозиції.

2

3. Основи теорії поведінки споживача.

2

Практичні роботи

1. Вступ до мікроекономіки.Основи теорії попиту і пропозиції.

1

2. Основи теорії поведінки споживача.

1 

Контрольна робота (тестування)
2

1. Ринкова взаємодія виробників та споживачів.

2

2. Ринки факторів виробництва і розподіл доходів.2

3. Загальна економічна рівновага. Мікроекономічна роль держави.

2

Практичні роботи

1. Ринкова взаємодія виробників та споживачів. Ринки факторів виробництва і розподіл доходів.

2

 

Контрольна робота (тестування)


Зміст дисципліни

Лекційний курс

№№
з/п

Назва розділу/теми та ії зміст

Тривалість
(годин)

1

Вступ до мікроекономіки.

Сутність і структура економічної системи. Елементи економічної системи та економічної науки. Мікроекономіка та макроекономіка: етапи розвитку, взаємодія, загальні та особливі риси. Предмет мікроекономіки. Передумови мікроекономічного аналізу, об`єкти мікроекономічного дослідження. Методологія мікроекономіки. Суб`єктивістський підхід, аналіз рівноваги, метод статики та метод динаміки, методи оптимізації, агрегування, економіко-математичні методи.2

2

Основи теорії попиту і пропозиції.

Ринковий механізм. Попит і об`єм попиту. Чинники і функція . Ціна попиту.


Пропозиція і об`єм пропозиції, чинники і функція пропозиції. Функція пропозиції від ціни. Ціна пропозиції. Закон попиту і пропозиції. Кон`юнктура ринку. Ринкова рівновага. Ціна рівноваги. Стійкість рівноваги, дефіцит і надлишок.

2

3

Основи теорії поведінки споживача.

Потреби. Класифікація потреб. Вільні та економічні блага. Класифікація економічних благ. Загальна корисність і гранична корисність: зміст і взаємозв`язок. Закон збиваючої граничної корисності та індивідуальний попит. Рента споживача і рента продавця. Індивідуальний та ринковий попит: обсяг і характер функцій. Пряма еластичність попиту по ціні. Точкова і дугова еластичність попиту по ціні. Реакція споживача на зміну ціни. Фактори, що визначають еластичність попиту по ціні. Еластичність індивідуального та ринкового попиту по ціні. Перехресна еластичність по ціні. Еластичність попиту по доходу. Кількісний (кардиналістський) підхід до аналізу корисності. Кардиналістська функція корисності та її не реалістичність. Набір споживача. Порядок переваги споживача. Порядковий (ординалістський, якісний) підхід до аналізу корисності. Аксіоми ординалістського підходу. Ординалістська функція корисності. Загальна корисність двох благ і площа корисності. Криві байдужості і їх властивості. Карта байдужості. Криві байдужості досконало взаємозамінюючих і жорстко взаємодоповнюючих благ. Гранична норма і зона субституції. Кардиналістський та ординалістський підходи до визначення рівноваги споживача. Рівність граничної норми субституції двох благ оберненому співвідношенню цін цих благ. Лінія "доход-споживання". Функція Енгеля. Різні конфігурації лінії "доход-споживання", їх економічна сутність. Лінія "ціна-споживання" та індивідуальна функція попиту. Різні конфігурації лінії "ціна-споживання" та їх економічна сутність. Ефект заміни і ефект доходу по Дж. Хіксу. Ефект заміни і ефект доходу по П. Самуельсону. Ефект заміни і ефект доходу для неповноцінних благ. Парадокс Гіффена. Перевага у часі. Дисконтування. Невизначеність та ризик.2

4

Ринкова взаємодія виробників та споживачів.

Особливості досконалої конкуренції. Валовий, середній та граничний доход в умовах досконалої конкуренції. Рівновага фірми у короткому періоді. Визначення рівня виробництва фірми, яка максимізує прибуток або мінімізує збитки, на основі порівняння загального доходу та загальних витрат, граничного доходу та граничних витрат. Рівновага галузі у короткому періоді. Рівновага галузі у довгому періоді. Масовий вступ фірм до галузі та ліквідація прибутків. Масовий вихід із галузі та ліквідація збитків. Пропозиція галузі з постійними та зростаючими витратами у довгому періоді. Виробнича ефективність. Ефективність розподілу ресурсів. Фактори, які протидіють максимізації ефективності в умовах досконалої конкуренції. Характерні ознаки та основні причини існування чистої монополії. Визначення ціни та обсягу виробництва в умовах чистої монополії. Співвідношення ціни та граничного доходу. Одночасний вибір ціни та обсягу виробництва. Цінова еластичність. Економічні наслідки чистої монополії. Характерні ознаки та основні причини існування олігополії. Моделі олігополії. Олігополія та нецінова конкуренція. Олігополія та економічна ефективність. Характерні ознаки та основні причини існування монополістичної конкуренції. Диференціація продукту. Визначення ціни та обсягу виробництва в умовах монополістичної конкуренції. Монополістична конкуренція та ефективність. Роль нецінової конкуренції та реклами.2

5

Ринки факторів виробництва і розподіл доходів.

Похідний (непрямий) характер попиту на економічні ресурси. Вартість граничного продукту і граничний продукт у грошовому вияві. Граничні витрати та ресурс. Формування попиту конкурентної фірми на ресурс. Формування попиту на ресурс в умовах недосконалої конкуренції. Ринковий попит на ресурс. Оптимальне співвідношення ресурсів. Правило найменших витрат. Правило максимізації прибутку. Праця і рівень заробітної плати. Пропозиція праці. Фактори, які визначають загальний рівень заробітної плати. Реакція індивідуума на підвищення ставки заробітної плати: ефект заміщення та ефект доходу. Різні моделі ринку праці. Мінімальна заробітна плата. Диференціація ставок заробітної плати. Інвестиції у людський капітал. Фіксована пропозиція ресурсу. Економічна рента. Фактори, які визначають попит на фіксований ресурс та рівень ренти. Проблеми встановлення єдиного податку на землю. Економічне значення ренти для суспільства, орендаря, землевласника та землевласника-фермера. Рівновага фермерського господарства. Позичковий процент та його основи. Річна процентна ставка як доход на капітал. Капіталізація вартості. Грошовий ринок і рівноважна ставка процента. Номінальна та реальна ставка процента. Вплив рівня ставки процента на обсяг виробництва та розміщення капіталу.


Економічний (чистий) прибуток і його джерела. Підприємницький доход. Альтернативні механізми утворення чистого прибутку: невизначеність - ризик - прибуток; невизначеність - інновації - прибуток. Монопольний прибуток.

2

6

Загальна економічна рівновага. Мікроекономічна роль держави.

Часткова ринкова рівновага. Загальна економічна (ринкова) рівновага. Загальна конкурентна рівновага. Двохгалузева модель загальної конкурентної рівноваги: пристосування в короткому та довгому періоді. Загальна рівновага та суспільний добробут. Парето-оптимальний стан економіки (Парето-оптимальність). Аналіз витрат і результатів в умовах загальної рівноваги. Модель "витрати-випуск" В. Леонтьєва.


Суспільні блага. Облік специфіки суспільних благ в економічній політиці держави. Побічні ефекти. Некомпенсовані витрати та витрати переливу. Уряд і процес "трансформації" витрат переливу у внутрішні витрати виробництва. Антимонопольне законодавство і практика його застосування. Регулювання діяльності природної монополії. Нове соціальне регулювання. Егалітарний, утилітарний, ринковий та роулсіанський підходи до справедливості розподілу. Розподільна та перерозподільна політика держави. Податкові інструменти.

2

Практичні заняття

№№
з/п

Тема заняття та ії зміст

Тривалість
(годин)

1

Вступ до мікроекономіки.Основи теорії попиту і пропозиції.

1

2

Основи теорії поведінки споживача.

1

3

Ринкова взаємодія виробників та споживачів. Ринки факторів виробництва і розподіл доходів.

2

Розподіл самостійної роботи студентів з дисципліни

Мікроекономіка”Заочна форма навчання – 92 год.

  1. Виконання домашніх індивідуальних завдань та їх захист – 18 год.

Самостійне вивчення розділів програми, що не викладаються у лекціях – 74 год.
Рекомендована література

1.    Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микроэкономика. – СПб.: Питер, 2003. – 256 с.

2.    Долан Э.Дж., Линдсей Д. Микроэкономика: Пер. с англ. В. Лукашевича и др. / Под общ. ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича. - СПб.: Высш. шк, 1994. - 448 с.

3.    Конспект лекцій з мікроекономіки / Під ред. Фаїзової О.Л. – Дніпропетровськ: “Центр економічної освіти”, 2001. – 112 с.

4.    Косік А.Ф, Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416 с.

5.    Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2005. – С.119-261.

6.      Економічна теорія. Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. - С.117-258.


Укладачі:

к.е.н., доц.

Н.І. Ткаченко

Завідувач кафедри політичної економії:

д.е.н., проф.

В.М.Тарасевич

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання індивідуальних робіт з дисципліни “Мікроекономіка”
Загальні вимоги до виконання індивідуальної роботи з дисципліни

Мікроекономіка”

  1. Мета і завдання індивідуальної роботи


Індивідуальна робота з міжнародної економіки є невід’ємною складовою частиною усього учбового процесу і являє собою важливу форму самостійної роботи студентів по вивченню дисципліни.

Виконання індивідуальної роботи направлене, з одного боку, на більш глибоке вивчення економічних проблем, з іншого боку, на вироблення у студентів елементарних навичок наукового дослідження, економічного мислення.

Індивідуальна робота відображає рівень теоретичних знань студента, отриманих в ході вивчення даної дисципліни, і здатність застосовувати їх в реальному житті.

Порядок виконання індивідуальної роботи наступний:

1. Вибір теми, складання і затвердження плану.

2. Вивчення наукової літератури, статистичного матеріалу.

3. Написання індивідуальної роботи.

4. Оформлення індивідуальної роботи.

5. Захист.

2. Вибір теми, складання і затвердження плану


Написання індивідуальної роботи починається з вибору теми. Тематика індивідуальних робіт розробляється викладачем, який читає лекційний курс, і надається студентам. Відповідно до двох останніх цифр номеру залікової книжки студента групи відбувається закріплення за ним варіанту індивідуальної роботи. Для студентів, що складають дисципліну «Мікроекономіка» як академічну різницю призначені теоретичні питання 20-50.

Визначившись з варіантом індивідуальної роботи, студент приступає до підбору і вивчення літератури. Значну допомогу в цьому йому може надати перелік літератури (підручників, навчальних посібників, монографій, наукових статей і т.п.), наданий викладачем у ході читання лекцій, а також тематичний каталог учбово-методичного кабінету кафедри політичної економії НМетАУ (ауд. 201, з 13.00 до 16.30), яким можуть скористатися і студенти Інституту підвищення кваліфікації і перепідготовки керівних кадрів і фахівців металургійного комплексу України.

У процесі вивчення основної і додаткової літератури студент складає план індивідуальної роботи, який складається з вступу, трьох-чотирьох вузлових питань, висновку, списку літератури, що використовується.

План узгоджується з керівником, після чого студент приступає до написання тексту індивідуальної роботи.
3. Написання тексту індивідуальної роботи


Обсяг індивідуальної роботи в рукописному варіанті повинен складати в середньому 15-20 сторінок.

Робота починається з вступу, обсяг якого не повинен перевищувати 1-2 сторінки. У вступі розкривається актуальність вибраної теми, міра її теоретичної розробки, вказуються основні дискусійні питання, формулюється мета написання роботи і дається пояснення загальної логіки викладу матеріалу.

Далі викладається основна частина, в якій розкривається зміст теми.

Виклад кожного розділу доцільно починати з постановки питання, із з’ясування змісту економічних явищ, що аналізуються і реальних процесів. Потім треба перейти до характеристики властивих даним процесам меж і особливостей, показати різноманіття форм вияву і відобразити їх розвиток. Кожне положення роботи не повинно бути просто декларовано. Його потрібно підкріпити аргументованими роз’ясненнями і науково обгрунтованими доказами.

При написанні індивідуальної роботи обов’язково потрібно враховувати специфіку даної дисципліни. У економічний аналіз залучаються не тільки зовнішні форми економічних закономірностей - конкретні інституціональні форми і інструменти, керуючі процесом виробництва, обміну, розподілу і споживання матеріальних благ і послуг. Тому при виборі теми індивідуальної роботи потрібно чітко визначити практичну спрямованість дослідження і при підборі літератури особливу увагу приділити конкретному економіко-статистичному матеріалу. Це можуть бути фінансові і бухгалтерські звіти підприємств, статистичне зведення, бюлетені, матеріали маркетингових і соціологічних досліджень.

У тексті індивідуальної роботи обов’язково повинні використовуватися основні елементи економічного аналізу: графічне або математичне моделювання, зведені таблиці і діаграми.

На закінчення автор повинен чітко сформулювати основні теоретичні висновки і практичні рекомендації, що органічно витікають з кожного питання його роботи. По своєму об’єму висновок не повинен перевищувати 2 сторінки.

Консультуючись з викладачем в процесі написання роботи, студент може отримати відповіді на всі питання, що його цікавлять.

Готову індивідуальну роботу студент повинен здати до учбово-методичного кабінету кафедри політекономії (ауд. 201, з 13.00 до 16.30) не пізніше ніж за 20 календарних днів до іспиту. Викладач перевіряє роботу в 14 денний строк з дня здачі роботи до кабінету.

4. Оформлення індивідуальної роботи


Індивідуальна робота може бути виконана як російською, так і українською мовою.

Перша сторінка роботи – титульний аркуш (див. додаток 1). На другій сторінці наводиться план роботи з вказівкою номерів сторінок, які відповідають питанням і підпитанням роботи (див. додаток 2). Текст роботи пишеться на одній стороні стандартного аркуша (формат А4) розбірливо і акуратно.

Допускається представлення індивідуальної роботи у вигляді комп’ютерного роздруку (Times New Roman, 14; міжсточний інтервал – 1,5; всі поля – 2 см; абзацний відступ 1,25-1,27 см: нумерація сторінок у правому верхньому куті; форматування тексту по ширині). Обов’язковою умовою є наявність полів для зауважень рецензента і нумерація сторінок. Номери сторінок необхідно розміщувати в правому верхньому куту. На перших трьох сторінках номери не проставляються.

У список літературних джерел, що розташований в кінці індивідуальної роботи, включається література, яка безпосередньо використна при написанні роботи (вона цитувалася, на неї посилалися або вона послужила відправною точкою при формуванні концепції автора).

Список літератури формується в наступному порядку:

1) законодавчі акти України в хронологічному порядку їх прийняття;

2) монографії, збірники, статті - в алфавітному порядку прізвищ авторів; що не мають на титульному аркуші автора - в алфавітному розташуванню заголовків.

Зразок бібліографічного оформлення літературних джерел наведений в додатку 3.

Всі цитати, що наводяться в роботі, беруться в лапки. При пропуску слів ставлять крапки. При цьому необхідно стежити, щоб таке скорочення не відбилося на значенні цитат. Необхідні пояснення можуть вміщуватися в самому тексті в дужках або у виносках і обов’язково обумовлені, щоб читач бачив, що обмовка належить автору, а не джерелу, що цитується. Звичайно це робиться вказівкою ініціалів автора контрольної роботи в лапки.

Всі цитати і статистичні дані повинні мати посилання на джерела. Допускається два варіанти оформлення посилань:  • посилання наводиться внизу сторінки і відділяється від тексту горизонтальною лінією. У посиланнях на книги вказується прізвище і ініціали автора, повна назва книги, видавництво, рік видання і кількість сторінок (див. додаток 4а). При декількох посиланнях на одне і те ж джерело на одній сторінці (якщо вони йдуть підряд) досить, не повторюючи його назви, писати “Там же, - З.”. У випадку, коли неодноразово цитується одна і та ж робота, можна не повторювати її кожний раз, а обмежитися прізвищем і ініціалами автора і вказівкою “Указ. соч., - З.”;

  • посилання у вигляді [№, З], де № - номер літературного джерела в списку літератури, що використовується, З - номер сторінки, з якої взята цитата (див. додаток 4 б).

У разі посереднього цитування, перед назвою джерела ставиться “див. там-то”.

Таблиці, що наводяться в тексті, графіки, діаграми, математичні моделі повинні бути правильно оформлені.

Таблиці нумеруються арабськими цифрами в межах розділу (питання). У правому верхньому куту таблиці над заголовком вміщується напис “Таблиця” з вказівкою номера таблиці. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділеного крапкою (див. додаток 5 а).

Рисунки (графіки, схеми, різні діаграми) також нумеруються в межах розділу. Нумерації складаються з слів “Рисунок” (графік, діаграма), номер розділу, крапка, номер малюнка в розділі. Найменування малюнка вміщують над ілюстрацією, номер малюнка - під нею (див. додаток 5 б).

При першому посиланні на рисунок (таблицю) вказується його (її) повний номер, при повторному посиланні додають “див.”, наприклад “див. рис. 2.1”. Якщо в роботі одна таблиця (рисунок), її (його) не нумерують і слова “Таблиця” (“Рис.”) не пишуть.

Порушення вимог до оформлення індивідуальної роботи призводить до необхідності її переробки.

5. Захист індивідуальної роботи


Керівник роботи перевіряє індивідуальну роботу та виставляє попередню оцінку. Якщо оцінка позитивна, робота допускається до захисту. На роботі зазначається «До захисту», ставиться дата та підпис викладача.

При підготовці до захисту студенту потрібно уважно ознайомитися з критичними зауваженнями рецензента, додатково вивчити питання, що викликали ці зауваження.

Захист індивідуальної роботи складається з доповіді студента (5 - 7 хвилин) по виконаній роботі та у відповідях на питання, які поставлені в рецензії керівником або виникли в ході захисту. Після цього визначається захищена чи не захищена індивідуальна робота.

Оцінювання індивідуальної роботи здійснюється викладачем, на роботі ставиться надпис «Захищено», дата та підпис викладача. Захищена індивідуальна робота виступає допуском студента до складання іспиту з дисципліни «Мікроекономіка».Додаток 1

Зразок оформення титульної сторінки

Міністерство освіти та науки України

Національна металургійна академія України


Кафедра політичної економії
ІНДИВІУАЛЬНА РОБОТА

з дисципліни “Мікроекономіка”

на тему: «Ринкова рівновага»

Виконав:
студент гр. МЕ801-08-2з

Петров А.С. / підпис /

Перевірив:


к.е.н, доц.

Сидорчук Е.Н. / підпис /
Дніпропетровськ 2013

Додаток 2
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка