Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Мікроекономіка»Сторінка11/11
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.87 Mb.
#535
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Література


Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2005. – С.232-246.

Макконнелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика Т.2. -

М.: Республика, 1992. - С.189-198.

Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. - М.: Экономика, Дело, 1992. –

С. 417-455.

Пигу А. Экономическая теория благосостояния. - М.: Прогресс, 1985.

Самуэльсон П. Экономика. Т.2. – М.: МГП “Алгон” ВНИИСИ, 1992. – С. 130-237.

Рыночная экономика. Т.1. Теория рыночной экономики. Ч.І. Микроэкономика / В.Ф Максимова. - М.: Соминтекс, 1992. – С. 338-247.

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. - М.: Дело, 1993. - С. 186-189.

Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. М.: Финансы и статистика, 1993. - Т.2. – С. 92-93, 236-256.


Конспект лекцій з мікроекономіки / Під. ред. Фаїзової О.Л. – Дніпропетровськ: «Центр економічної освіти», 2001. – С.100-108.Реферати

 1. Часткова і загальна рівновага ринкової економічної системи.

 2. Проблема оптимальності і загальна ринкова рівновага.


План

семінарського заняття з теми 14

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РИНКОВОГОГОСПОДАРСТВА”
1. Позаринкові (зовнішні) ефекти, їх економічній зміст.

2. Суспільні блага і суспільний вибір.

3. Економічна роль держави у ринковій економіці.

Література


Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2005. – С.247-259.

Макконнелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. Т.2. –

М.: Республика, 1992. – С. 200-237.

Пезенти А.Очерки политической экономии капитализма. - М.: Прогресс,1976.Т.2. С. 197.

Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. - М.: Экономика, Дело, 1992. –

С. 488-510.

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. - М.: Дело, 1993. – С. 176-189, 236-242, 252-268.

Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. - М.: Финансы и статистика, 1993. - Т.2. - С. 108-124, 268-294, 299-319.

Реферати


 1. Теорія суспільного вибору.

 2. Проблеми адаптації до національних умов.


6. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ЗДИСЦИПЛІНИ «МІкроЕКОНОМІКА»

Тема 1.

1. Економічна модель не є:

а) ідеальним типом економіки або політики;

б) інструментом для економічних прогнозів;

в) комплексом економічних принципів;

г) поясненням, як функціонує економіка та її окремі сектори.

2. Що з перерахованого нижче вивчає мікроекономіка :

а) виробництво в масштабі усієї економіки;

б) чисельність зайнятих у господарстві;

в) загальний рівень цін;

г) виробництво молока та динаміку його ціни.

3. Який з етапів побудови моделі є першочерговим:

а) пізнання мотивів поведінки суб'єктів;

б) кількісний виклад взаємозв'язків;

в) збір та обробка фактів;

г) пізнання взаємодії суб'єктів.

4. Основним мотивом поведінки економічних суб'єктів є:

а) максимізація вигоди; в) допомога ближньому;

б) мінімізація ризику; г) виробництво споживчих товарів.

5. Загальний рівень цін та безробіття вивчається у курсі:

а) мікроекономіки; в) макроекономіки;

б) менеджменту; г) міжнародних фінансів.


Тема 2. 1. Продукт має корисність, якщо він:

а) потребує зростаючої кількості ресурсів для виробництва;

б) відображає закон попиту;

в) здатний задовольнити яку-небудь потребу споживача;

г) є доступним за ціною для споживача. 1. Гранична корисність визначається як:

а) приріст загальної корисності при зростанні обсягу споживання блага на одиницю;

б) відношення загальної корисності до обсягу споживання;

в) сума загального попиту на благо;

г) корисність, від якої споживач відмовляється заради одержання додаткової одиниці іншого товару. 1. Які з наборів товарів є рівноцінними з точки зору їх корисності для споживача:

Qу а) А і В;

б) А і С;

А С в) В і D;

г) С і D.

В D U3

U2

U1

Q х

4. Серед наведених тверджень знайдіть невірну відповідь:

а) кожна точка на кривій байдужості означає різну комбінацію двох товарів;

б) кожна точка на лінії бюджетних обмежень означає різну комбінацію товарів;

в) всі точки на кривій байдужості означають однаковий рівень задоволення потреб;

г) всі точки на кривій байдужості означають однаковий рівень доходу.

5. Який з наступних переліків зміни значень загальної корисності під впливом збільшення обсягу продукції на одиницю ілюструє дію закону спадаючої граничної корисності:

а) 400; 500; 600; 700; в) 200; 400; 700; 1 000;

б) 200; 250; 270; 280; г) 150; 350; 450; 600.

6. Ціна товару одиниці Х складає 1,5 грн. а товару У – 1 грн. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару У в 30 умовних балів, то при якій граничній корисності товару Х він максимізує корисність набору з цих двох товарів:

а) 45 балів; б) 30 балів; в) 20 балів; г) 15 балів.Тема 3.

1. Крива “доход-споживання” показує:

а) незалежність споживання товарів від доходу;

б) залежність споживання товарів від цін;

в) комбінації товарів, що приносять споживачу певний ступень задоволення;

г) усі точки рівноваги споживача відповідно до зростання його доходу.


 1. При заданих цінах частка сімейного бюджету на продукти харчування має тенденцію до:

а) збільшення по мірі зростання доходу;

б) зменшення по мірі зростання доходу;

в) зменшення по мірі зменшення доходу.

г) вірна відповідь відсутня.3.Що показано на графіку:

Qy1

I1

I2

I3 U3

U2

U1

Qx


а) криву Енгеля; в) криву “доход-споживання”;

б) криву “ціна-споживання”; г) парадокс Гіффена.4. Споживач визнає товар неякісним коли:

а) споживання товару не залежить від доходу;

б) споживання товару зменшується по мірі зростання доходу;

в) споживання товару збільшується по мірі зростання доходу;

г) споживання товару не залежить ні від доходу, ні від ціни.


 1. Якщо споживання неякісних товарів має тенденцію зростати по мірі збільшення доходу, то це:

а) закон Енгеля; в) парадокс Гіффена;

б) ефект заміщення; г) ефект доходу. 1. Якщо для товару А величина попиту зростає разом з ціною, то товар А є:

а) товаром Гіффена; в) малоцінним товаром;

б) звичайним товаром; г) вірно п. а і б.


Тема 4.

 1. Які з наведених факторів впливають на зміну величини попиту на продукт В ?

а) зміна ціни товару-замінника; в) зростання доходів споживача;

б) зміна ціни товару В; г) зміна смаків споживача. 1. Якщо ціна товару зростає, то крива попиту на товар-замінник:

а) зміщується ліворуч; в) знижується;

б) зміщується праворуч; г) залишається незмінною. 1. Які з наведених факторів спричиняють зміщення кривої попиту на товар А ліворуч:

а) зростання населення;

б) зростання грошових доходів;

в) зниження ціни товару-субституту В;

г) зростання ціни товару-субституту В.


Тема 5.

1. Якщо еластичність попиту на товар становить 2,5 і ціна знижується від 2 грн. до 1,8 грн., то:

а) обсяг попиту підвищився на 2,5 відсотка;

б) обсяг попиту знизився на 2,5 відсотка;

в) обсяг попиту підвищився на 25 відсотків;

г) вірна відповідь відсутня.

2.Коефіцієнт цінової еластичності попиту показує;

а) реакцію покупця на зміну ціни;

б) ступінь зміщення кривої попиту внаслідок зміни доходів;

в) нахил кривої попиту;

г) як бізнесмени можуть повертати свої фіксовані витрати.

3. Ціна товару Х знизилась від 100 до 90 грн., завдяки чому обсяг попиту виріс з 50 до 90 шт. Ми можемо зробити висновок, що попит на товар Х:

а) знизився; в) має одиничну еластичність;

б) нееластичний; г) еластичний.


 1. Попит на товар можна назвати нееластичним, якщо:

а) коефіцієнт еластичності менший за одиницю;

б) коефіцієнт еластичності більший за одиницю;

в) зниження ціни супроводжується зниженням обсягу попиту;

г) зниження ціни супроводжується підвищенням обсягу попиту. 1. На цінову еластичність попиту не впливає:

а) наявність товару-субституту;

б) час пристосування до цінових змін;

в) ціни на інші товари;

г) доля споживацького бюджету, що витрачається на даний товар.


Тема 6.

 1. Який з наведених малюнків відображає ізокванти виробничої функції?

L L L L

K K K K


а) б) в) г)


 1. Гранична норма технологічного заміщення працею капіталу має вигляд:

a) MRTSLK = MPL/MPK; б) -K MPK = L MPL;

в) MRTSLK = MPL/L ; г) MRTSLK = -K /L . 1. Середній продукт змінного фактора – це:

а) загальний обсяг випуску продукції, який відповідає певній кількості змінного фактора за умови незмінності усіх інших факторів;

б) відношення сукупного продукту змінного фактора до кількості цього фактора, що зайнята у виробництві;

в) збільшення сукупного продукту змінного фактора по відношенню до збільшення змінного фактору на одну одиницю;

г) відношення граничного продукту до кількості змінного фактора, що зайнята у виробництві.4. Крива, що показує усі можливі варіанти комбінації факторів виробництва, використання яких призводить до однакового випуску продукції:

а) ізокванта; в) ізокоста;

б) лінія зростання; г) постійний ефект масштабу виробництва.
Тема 7.


 1. Юрій відкрив лоток з продажу фризерного морозива. Які з наведених витрат не слід включати до зовнішніх (явних) витрат?

а) заробітну плату найманого продавця;

б) вартість цукру та сиропу;

в) орендну плату за фрезер;

г) доход Юрія як менеджера цього виробництва.2. Ізокоста поєднує точки:

а) рівних витрат; в) однакового випуску продукції;

б) стійкої рівноваги виробника; г) рівноваги попиту і пропозиції.

3. Економічний прибуток:

а) буде менший за бухгалтерський прибуток;

б) буде більший за бухгалтерський прибуток;

в) дорівнюватиме бухгалтерському прибутку;

г) будь-яке з наведеного залежно від ситуації.

4. У точці мінімуму середніх витрат граничні витрати повинні бути:

а) більшими за середні; в) меншими за середні;

б) дорівнювати середнім витратам; г) мінімальними.
Тема 8.


 1. Сума збитків підприємства, яке закривається в короткотерміновому періоді в умовах досконалої конкуренції:

а) дорівнює сукупним змінним витратам;

б) дорівнює нулю;

в) дорівнює сукупним фіксованим витратам;

г) не може бути визначена. 1. Крива пропозиції досконало конкурентної фірми в короткотерміновому періоді є:

а) частина кривої середніх змінних витрат, що лежить над кривою граничних витрат;

б) крива граничних витрат, що лежить вище кривої середніх змінних витрат;

в) частина кривої граничних витрат, що лежить вище кривої середніх сукупних витрат;

г) крива граничних витрат. 1. Якщо підприємство в умовах досконалої конкуренції максимізує прибуток, то:

а) прибуток на одиницю продукції може бути максимальний, але не обов’язково;

б) прибуток на одиницю продукції максимальний;

в) прибуток на одиницю продукції мінімальний;

г) існує надлишок ресурсів для виробництва продукції. 1. Якщо при обсязі виробництва, що задовольняє умову МР = МС, сукупний доход менший від сукупних змінних витрат, підприємство в умовах досконалої конкуренції має:

а) закрити виробництво;

б) виробляти продукцію, але нести збитки;

в) виробляти продукцію та мати прибуток або не мати прибутку;

г) збільшувати обсяг виробництва.


Тема 9.

 1. У моделі монополії вважається, що:

а) продавці і покупці сприймають ціни як задані;

б) проникнення на ринок нових фірм не обмежене;

в) у покупців обмежений вибір;

г) виробляється стандартизована продукція. 1. Цінова дискримінація – це:

а) продаж за різними цінами однієї і тієї ж продукції різним покупцям;

б) дискримінація в оплаті праці робітників;

в) підвищення ціни на товар більш високої якості;

г) експлуатація за рахунок встановлення більш високих цін на споживчі товари. 1. Бар’єром для вступу у галузь можуть бути:

а) патенти і ліцензії;

б) більш низькі витрати крупного виробництва;

в) законодавче оформлення виключних прав;

г) все перераховане вірно. 1. На відміну від конкурентної фірми монополіст:

а) може призначати будь-яку ціну на товар;

б) максимізує прибуток при умові МР = МС;

в) може виробити будь-який обсяг продукції і продати її за будь-яку ціну;

г) при даній кривій попиту може вибирати комбінацію ціни і обсягу випуску, яка дає максимум прибутку. 1. У довготерміновому періоді рівновага на монопольному ринку означає, що товари продаються за цінами, які:

а) дорівнюють граничним витратам;

б) дорівнюють граничному доходу;

в) перевищують граничні витрати;

г) дорівнюють середнім витратам.


Тема 10.

 1. Монополістична конкуренція характеризується тим, що:

а) фірми можуть абсолютно вільно входити на ринок і виходити з нього;

б) на ринку діє невелика кількість фірм;

в) фірми, що діють на цьому ринку, випускають диференційовану продукцію;

г) фірми знаходяться у взаємозалежності між собою. 1. Якщо монополія в галузі замінюється на монополістичну конкуренцію, то від цього:

а) виграють продавці;

б) виграють покупці;

в) ніхто не виграє;

г) виграють і продавці і покупці. 1. Ринки досконалої і монополістичної конкуренції схожі тим, що:

а) випускаються однорідні товари;

б) ціна перевищує граничні витрати;

в) відсутні бар’єри для вступу конкурентів у галузь;

г) вірна відповідь відсутня. 1. Довготермінова рівновага на ринку монополістичної конкуренції означає, що:

а) ринкові ціни дорівнюють мінімальним значенням довготермінових середніх витрат;

б) ціни дорівнюють граничним витратам;

в) фірми не отримують економічного прибутку;

г) всі наявні виробничі потужності задіяні. 1. Монополістична конкуренція досить ефективна і вигідна споживачам тому, що:

а) диференціація продукту призводить до кращої реалізації найвибагливіших смаків споживачів;

б) фірми виробляють ефективний , з точки зору ринку, обсяг продукції;

в) досягається ефективне, з точки зору суспільства, використання ресурсів;

г) все наведене вірно.


Тема 11.

 1. Що з перерахованого нижче спонукає підприємства домовитись про обмеження випуску з метою підвищення ціни?

а) зниження рівня процентних ставок;

б) зменшення виграшу від шахрайства;

в) збільшення штрафів за шахрайство;

г) менша вірогідність бути відкритим. 1. Картель може встановити повну монополію на ринку з відкритою інформацією, можливістю укладання угод довіри та вільним входом:

а) і в короткотерміновому, і в довготерміновому періоді;

б) у короткотерміновому, але не в довготерміновому періоді;

в) у довготерміновому, але не у короткотерміновому періоді;

г) тільки за умов дуополії Бертрана, а не Курно. 1. Якщо фірма знизить ціну, то конкуренти її підтримають, а якщо фірма підвищить ціну – ніхто не буде наслідувати такий приклад. Мова йде про:

а) цінову війну; в) цінове лідерство;

б) ламану криву попиту; г) високу цінову конкуренцію. 1. Принцип “витрати плюс” описується формулою:

а) AVC+ AFC; б) AFC(1+ r); в) AVC(1+ r) ; г) ATC+ AVC(1+ r).

 1. Ламана” крива попиту для олігополіста обов’язково передбачає:

а) розрив кривої MR;

б) розрив кривої МС;

в) що ціна товару не повинна бути вище MR;

г) що поведінка фірм не оптимальна. 1. Фірма є олігополістом, якщо:

а) встановлює ціну на рівні МС;

б) йде за ціною лідера;

в) встановлює ціну на рівні АVC;

г) встановлює ціну, виходячи з кривої попиту.Тема 12.

 1. Граничний продукт фактора виробництва у грошовому вираженні дорівнює:

а) ціні останньої одиниці продукту;

б) зміні загального розміру виручки при використанні додаткової одиниці фактора виробництва;

в) обсягу виробництва при використанні додаткової одиниці виробничого фактора;

г) зміні ціни на продукцію, вироблену за допомогою даного виробничого фактора. 1. Коли конкурентна фірма досягає рівня виробництва, за якого грошовий вираз граничного продукту кожного ресурсу дорівнює ціні цього ресурсу, то вона:

а) виробляє продукт при мінімальних витратах, але не обов’язково одержує максимальний прибуток;

б) одержує максимальний прибуток, але не обов’язково виробляє продукцію при мінімальних витратах;

в) одержує максимальний прибуток при мінімальних витратах виробництва;

г) не обов’язково одержує максимальний прибуток. 1. Якщо у виробництві продукту використовується праця (L) і капітал (К), MPL=2; MPK=5; PL=1 грн.; РК=20 грн.; MR=3грн. Щоб отримати максимальний прибуток фірма повинна використовувати:

а) більше як праці, так і капіталу;

б) менше як праці, так і капіталу;

в) більше праці, але менше капіталу;

г) незмінну кількість праці і капіталу. • Попит на ресурси залежить від:

а) ціни продукту, який вироблено за допомогою даного ресурсу;

б) ціни ресурсів-замінників;

в) ціни даного ресурсу;

г) все перераховане вірно. 1. Якщо конкурентна фірма максимізує прибуток, продаючи продукцію за ціною 2 грн. за одиницю і купує ресурс по ціні 10 грн., то грошове вираження граничного продукту ресурсу дорівнює:

а) 2 грн.; б) 5 грн.; в) 10 грн.; г) 20 грн.
Тема 13.

 1. Встановлена державою мінімальна заробітна плата – це:

а) рекомендована нижня межа індивідуального доходу;

б) розмір прожиткового мінімуму;

в) нижня межа заробітної плати робітника будь-якого підприємства;

г) вартість основних продуктів споживання за певний період часу. 1. Підприємницький доход – це:

а) різниця між загальною виручкою і економічними витратами;

б) загальна сума доходу від реалізації продукції;

в) різниця між зовнішніми і внутрішніми витратами;

г) різниця між загальною виручкою і бухгалтерськими витратами. 1. До інвестицій у людський капітал не відносяться:

а) витрати на освіту;

б) витрати на охорону здоров’я;

в) витрати на відрядження;

г) витрати на підвищення кваліфікації.Тема 14.

1. Норма позичкового процента – це:

а) встановлений державою максимальний розмір плати за кредит;

б) відношення позичкового процента до розміру позики;

в) різниця між сумою грошей, яка повертається, і позиченою;

г) різниця між номінальною і реальною позичковою ставкою.

2.Якщо процентна ставка знижується, то, за інших незмінних умов, споживач:

а) зберігає менше;

б) зберігає більше;

в) все, назване вище, вірно залежно від переваг теперішнього та майбутнього споживання;

г) збереження дорівнюють нулю.

3. Рентний доход – це доход, який:

а) одержує власник будь-якого ресурсу;

б) одержують продавці від продажу землі;

в) виплачується за користування землею та іншими природними ресурсами;

г) одержують від продажу землі та інших природних ресурсів.

4.Якщо процентна ставка збільшиться з 5% до 10%, то для одержання щорічного доходу в 1 000 грн. дисконтована вартість повинна:

а) зменшитися на 5 000 грн.;

б) зменшитися на 10 000 грн.;

в) зрости на 5 000 грн.;

г) зрости на 10 000 грн.

5.До факторів диференціації земельної ренти не відноситься:

а) родючість землі;

б) кваліфікація сільськогосподарських робітників;

в) застосована технологія;

г) місцезнаходження ділянок.
Тема 15.

1. Під час аналізу часткової рівноваги, якщо попит на цукор змінюється, економісти аналізують вплив цього фактора на:

а) тільки ринок цукру;

б) усі ринки, де цукор є товаром-замінником;

в) усі ринки, де цукор є ресурсом для виробництва;

г) усі ринки, де зміна ціни на цукор може призвести до зміщення кривих попиту або пропозиції.

2. Якщо дві особи мають криві байдужості між двома товарами, які є прямими лініями, та однакові граничні норми заміщення одного товару іншим, тоді крива контрактів між ними на діаграмі Еджворта:

а) є діагональною лінією;

б) є точкою усередині діаграми;

в) збігається зі сторонами діаграми;

г) є всією діаграмою.

3. Якщо два товари виробляються в умовах постійного ефекту масштабу і обидва підприємства використовують усі ресурси в однакових пропорціях, крива виробничих потужностей між двома товарами:

а) опукла до початку координат;

б) угнута до початку координат;

в) є прямою лінією;

г) вигляд кривої не можна визначити, виходячи з наведеної інформації.

4. За поточного рівня виробництва ферма А може вирощувати додаткову тонну рису з граничними витратами у 500 грн., а ферма В може вирощувати додаткову тонну гречки з граничними витратами у 300 грн. Нехай на діаграмі кількість рису вимірюється по горизонталі, а гречки – по вертикалі. Припустивши, що всі ринки перебувають у загальній рівновазі, можна стверджувати, що гранична норма заміщення гречки рисом дорівнює:

а) 3 : 5; б) 5 : 3; в) 1 : 3; г) 1 : 5.5. Під час вільного обміну між двома споживачами остаточне положення на кривій контрактів залежить від їхніх: 1) купівельної спроможності; 2) стартових умов; 3) уподобань та переваг:

а) тільки 2; б) тільки 3; в) тільки 2 та 3; г) 1, 2 та 3.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка