Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «історія економіки та економічної думки»Сторінка4/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.04 Mb.
#10946
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5

Тестові завдання


за модулем № 1: "Господарство та економічні погляди стародавнього світу."
Варіант № 1
1.1.1. Відокремлення в розвитку стадій феодалізму й капіталізму передбачає підхід:

а) цивілізаційний; б) формаційний; в) традиційний; г) історичний;

1.1.2. Назвіть вченого, з ім'ям якого пов'язують зародження економічної історії:

А) Д.Рікардо; б) А.Монкретьєн; в) А.Сміт; г) Ф.Кене; д) Т.Мор;

1.1.3. Назвіть період, коли економічна історія як наука відокремилась від політичної економії в самостійну науку: а)XIX ст. б)XVII ст. в)XV ст. г)XVI ст. д)XVIII ст.

1.1.4. З наступних методів вкажіть той, яким не користується економічна історія:

а)історичний; б)логічний; в)хронологічний; г)граничний; д)лінгвістичний; е)класифікацій;

1.1.5. Вкажіть періоди розвитку людського суспільства з точки зору Б.Гільденбранта:

а)Натуральне господарство, рабовласницький спосіб виробництва, капіталістичний виробництва;

б)Первіснообщинний спосіб виробництва, натуральне господарство, перехідне суспільство, індустріальне суспільство;

в)Традиційне суспільство, індустріальне суспільство, постіндустріальне суспільство;

г)Натуральне господарство, грошове господарство, кредитне господарство;

д)Традиційне суспільство, перехідне суспільство, стадія швидкого визрівання, стадія підйому, століття масового споживання;

1.1.6. Вкажіть періоди розвитку людського суспільства з точки зору У.Ростоу: (див.п.5)

1.1.7. Вкажіть, яка з наведених нижче періодизацій стосується цивілізаційного підходу:

а)Археологічна макроформація, класова, приватновласницька макроформація, безкласова, комуністична макроформація;

б)Річний період, середньоземноморський період, океанський період;

в)Стародавня історія, середні століття, новий час, новітній час;

г)Передіндустріальне, індустріальне, постіндустріальне суспільство;

1.1.8. Вкажіть авторів формаційного підходу до періодизації історії:

а)Гелбрейт Дж., Кан Г., Беллд; б)Маркс К., Енгельс Ф.; в)Рошер В., Кніс К., Шмоллер Т;

г) Бюхер К., Гільдебрант Б., Брентано Л.; д) Тоффлер О., Турен А.;

1.1.9. Які визначні ознаки, за думкою Дж.Гелбрейта, характеризують індустріальне суспільство?

а) Панування великих корпорацій, які займають фактично монопольне становище; посилення економічної активності держави; плановий характер функціонування й розвитку економіки;

б) Циклічний характер розвитку економіки; переважання вивозу капіталів над вивозом товарів;

в) Панування приватної власності на засоби виробництва; вільне підприємництво; конкуренція;

1.1.10. Аналіз являє собою: а) Розчленування явища на складові та їх дослідження;

б) Розподіл цілого на частки; в) Дослідження цілого в єдності його складових;

г) Поєднання окремих явищ в цілісний об'єкт дослідження;

за модулем № 1: "Господарство та економічні погляди стародавнього світу."


Варіант № 2
1.2.1 Викладення історії економічних учень (ІЕУ) починається з моменту:

A)появи людини на землі;

B)виникнення перших цивілізацій;

C)створення перших бібліотек;

D)зародження першої економічної системи;

E)поява першої економічної теорії;

1.2.2 ІЕУ в загальній системі наук відноситься до:

A)суспільних;

B)прикладних;

C)гуманітарних;

D)природних;

E)усе перераховане.

1.2.3 Функції ІЕУ в системі економічних наук:

A)теоретичне осмислення досягнень кожної з них;

B)узагальнення досягнень кожної з них;

C)забезпечує одну з передумов їхнього поступального розвитку;

D)A,C;

E)A,B,C.


1.2.4 Історичний процес виникнення, розвитку, боротьби і зміни економічних ідей, що виражають інтереси визначених класів у розвитку суспільно-економічних формацій є;

A)предметом ІЕУ;

B)об'єктом ІЕУ;

C)функцією ІЕУ;

D)A,B;

E)A,B,C.


1.2.5 Процес поповнення історико-економічних знань, як результат простого їхнього нагромадження при ускладненні інструментарію економічних досліджень-відбиває:

A)кумулятивний підхід;

B)неоліберальний підхід;

C)марксистський підхід;

D)А,B;

E)А,B,С.


1.2.6 Процес поповнення історико-економічних знань, як результат безупинної боротьби між вільним ринком і централізовано-керованим господарств-відбиває: (див. п.1.5)

1.2.7 Процес одержання знань, пов'язаний з нагромадженням і взаємодією суперечних один одному представлень -відбиває: (див. п.1.5).

1.2.8 Марксистський напрямок ІЕУ наголошує на;

A)Ролі соціально-економічних умов виникнення і розвитку економічних теорій;

B)Ролі організаційно-технічних умов виникнення і розвитку економічних теорій;

C)Ролі конкретно історичних умов виникнення і розвитку економічних теорій;

D)А,B;

E)А,B,С.


1.2.9 На основі принципу “класовий аналіз економічних поглядів” марксистський напрямок ІЕУ виділяє;

A)зв'язок теорії й інтересів визначених класів;

B)економічні формації;

C)стадії розвитку формації: зародження, зрілість, розкладання.

1.2.10 На основі принципу науково обґрунтованої періодизації історії марксистський напрямок ІЕУ виділяє:

A)зв'язок теорії й інтересів визначених класів;

B)економічні формації;

C)стадії розвитку формації: зародження, зрілість, розкладання.


за модулем № 1: "Господарство та економічні погляди стародавнього світу."
Варіант № 3
2.3.1. В якому з нижчеперелічених центрів Стародавньої цивілізації вперше з'являється рабство?

A)Стародавня Греція;

B)Стародавній Рим;

C)Стародавній Схід;

2.3.2. Який фактор домінував у створені рабовласницьких відносин у Стародавній Греції?

A)війни;


B)повільний розпад суспільного виробництва;

C)зародження товарних відносин.

2.3. В якій з цивілізацій в період рабства залишилась домінуючою суспільна власність?

A)Стародавня Греція;

B)Стародавній Схід;

C)Стародавній Рим.

2.3.4. Яка з галузей виробництва домінувала у Стародавньому Римі?

A)ремесло;

B)торгівля;

C)сільське господарство;

B)культура.

2.3.5. Республіканська форма правління була характерна для:

A)Стародавньої Греції;

B)Стародавнього Сходу;

C)Стародавнього Риму.

2.3.6. Рабовласницький маєток в Стародавньому Римі називали:

A)мануфактура;

B)латифундія;

C)вотчина;

D)вила.


2.3.7. Яка з перелічених характеристик не відноситься до особливостей економічного розвитку країн Стародавнього Сходу:

A)виробничний характер рабства;

B)домінуючою галуззю в структурі господарства є землеробство;

C)низький рівень розвитку засобів виробництва.

2.3.8. Грецька колонізація не розповсюджувалася на:

A)Східні та Північні берега Чорного моря;

B)Апеннінський та Піренейській півострови;

C)правильної відповіді немає;

2.3.9. Який з металів вперше почали використовувати для виготовлення знарядь праці в епоху мезоліту.

A)мідь;


B)олово;

C)чавун;


D)залізо.

2.3.10. Домінуючими галузями в епоху палеоліту були:

A)збирання та полювання;

B)прядіння та ткацтво;

C)скотарство та землеробство;

D)ремісництво та торгівля.

за модулем № 1: "Господарство та економічні погляди стародавнього світу."
Варіант № 4
2.4.1 В "Повчанні Гераклєопольського царя своєму сину" проблеми апарату управління вбачалися в:

A)натуральній основі господарювання; B)ефективності функціонування;

C)регулюванні господарства "знизу"  традиціями;

D)регулюванні господарства "зверху"  державою; E)все перераховане.

2.4.2 .Кодекс Законів старовавiлонського царя Хаммурапi спрямовувався на захист i визначення права:

A)за яких "сильний не пригнічував би слабшого";

B)лихварська експлуатація до 20% в грошовій та до 33% в натуральній формі;

C)існування приватної власності на землю;

D)швидкий розвиток товарно-грошових відносин i поширення боргового рабства и кабальничества;

E)все перераховане.

2.4.3 "Артхашастра" показує але не доводить необхідність:

A)стародавньої Індійської держави в господарському житті;

B)введення податків за землекористування;

C)вирішення фінансових проблем держави;

D)документального обліку доходів i витрат;

E)все перераховане.

2.4.4 В якому напрямі економічної думки стародавнього Китаю розглядалися проблеми інтересів родової знаті: A)конфуціанство; B)легiзм; C)даосизм; D)все перераховане.

2.4.5 Такі функції грошей, як міра вартості й засоби обігу висунув:

A)Гомер; B)Гесiода; C)Ксенофонт; D)Аристотель; E)Платон; F)Перикл.

2.4.6 .Вперше поняття "економіка" i "хремастика" виділив:

A)Гомер; B)Гесiода; C)Ксенофонт; D)Аристотель; E)Платон; F)Перикл.

2.4.7 .Перехід від мінової торгівлі до товарного обігу та обігу грошей в якості капіталу показав:

A)Гомер; B)Гесiода; C)Ксенофонт; D)Аристотель; E)Платон; F)Перикл.

2.4.8 .Обґрунтування, що доход від землі є самим надійним i не викликає заздрощів навів:

A)Катон Старший; B)Тiберiй Гракхі; C)Гай Гракхі; D)Варрон; E)Колумелла; F)Августiн Блажений.

2.4.9 Закон, дозволяє орендувати не більше 500 югерiв землі, а надлишки повернути державі для розподілу між нужденними запропонував:

A)Катон Старший; B)Тiберiй Гракхі; C)Гай Гракхі; D)Варрон; E)Колумелла; F)Августiн Блажений.

2.4.10 Закон про продаж міським біднякам хліба з міських сховищ за низькими цінами прийняв: (див. п. 2.8);

A)Катон Старший; B)Тiберiй Гракхі; C)Гай Гракхі; D)Варрон; E)Колумелла; F)Августiн Блажений.

за модулем № 1: "Господарство та економічні погляди стародавнього світу."


Варіант № 5
2.5.1 Такі функції грошей, як міра вартості й засоби обігу висунув:

A)Гомер; B)Гесiода; C)Ксенофонт; D)Аристотель; E)Платон; F)Перикл.

2.5.2 .Вперше поняття "економіка" i "хремастика" виділив:

A)Гомер; B)Гесiода; C)Ксенофонт; D)Аристотель; E)Платон; F)Перикл.

2.5.3 .Перехід від мінової торгівлі до товарного обігу та обігу грошей в якості капіталу показав:

A)Гомер; B)Гесiода; C)Ксенофонт; D)Аристотель; E)Платон; F)Перикл.

2.5.4 .Обґрунтування, що доход від землі є самим надійним i не визиває заздрощів навів:

A)Катон Старший; B)Тiберiй Гракхі; C)Гай Гракхі; D)Варрон; E)Колумелла; F)Августин Блаженний.

2.5.5 Закон, дозволяє орендувати не більше 500 югерiв землі, а надлишки повернути державі для розподілу між нужденними запропонував:

A)Катон Старший; B)Тiберiй Гракхі; C)Гай Гракхі; D)Варрон; E)Колумелла; F)Августiн Блажений.

2.5.6 Закон про продаж міським біднякам хліба з міських сховищ за низькими цінами прийняв:

A)Катон Старший; B)Тиберій Гракхі; C)Гай Гракхі; D)Варрон; E)Колумелла; F)Августiн Блажений.

2.5.7. Неефективність рабської праці обґрунтував:

A)Катон Старший; B)Тиберій Гракхі; C)Гай Гракхі; D)Варрон; E)Колумелла; F)Августин Блаженний.

2.5.8. Обґрунтування "рівної" вшанованостi фізичної та розумової праці запропонував: A)Катон Старший; B)Тiберiй Гракхі; C)Гай Гракхі; D)Варрон; E)Колумелла; F)Августин Блаженний.

2.5.9. Припущення щодо використання нерабської праці висловив:

A)Катон Старший;

B)Тиберій Гракх;

C)Гай Гракх;

D)Варрон;

E)Колумелла;

F)Августин Блаженний.

2.5.10. Необхідність працювати всім довів:

A)Катон Старший;

B)Тиберій Гракх;

C)Гай Гракх;

D)Варрон;

E)Колумелла;

F)Августин Блаженний.
за модулем № 2: "Становлення ринкового господарства та формування економічної науки."
Варіант № 1
2.1.1. Назвіть форму зовнішньоекономічного примусу, при якому необхідний та додатковий продукт виробляється в своєму господарстві:

А) панщина;

В) натуральний оброк;

С) відпрацьована рента.

2.1.2. Серед форм феодальної земельної ренти відомі:

А) три;


В) дві;

С) жодної.

2.1.3. “Цехова” система виробництва характерна для:

А) феодалізму;

В) феодалізму і капіталізму;

С) для всіх суспільств окрім первісного.

2.1.4. Який зі шляхів не був характерним для виникнення кріпацтва:

А) революції та проголошення юридичної свободи;

В) система колоній;

С) система іпотечних кредитів;

D) практика переходу під “опіку” крупних землевласників.

2.1.5. Формою позаекономічного примусу, при якому необхідний продукт виробляється в своєму господарстві, а додатковий в панському:

А) грошовий оброк;

В) натуральний оброк;

С) панщина.

2.1.6. Для якого хронологічного періоду характерно повний розвиток феодальних відносин?

A) V-Хст;

B) ХІ-ХVст.;

C) XV - XVII ст.;

D) XVII - XVIII ст.

2.1.7. Який елемент не є характерною рисою феодальних відносин?

A) поява вотчини;

B) створення міст;

C) закрiпачення селян;

D) поява найманих працівників;

E) вiдробiточна рента.

2.1.8. Яка з форм феодального землеволодіння була характерна для середньовічної Англії?

A) «марка»;

B) вотчина;

C) сеньйорія;

D) манор.

2.1.9. В середні віка торговці об'єднувалися в:

A) алоди;

B) бенефіції;

C) феоди;.

D) гільдії.

2.1.10 Правомірність існування рабства та кріпацтва обсновувалася в:

A)“Салічеська Правда”; B)“Капiіулярій про віли”; C)“Зведення канонічного права”;

D) “Сума теології”; E)середньовікових "Єресях".
за модулем № 2: "Становлення ринкового господарства та формування економічної науки."
Варіант № 2
2.2.1 Які з перерахованих проблем охоплює економічна думка Середньовіччя в країнах Сходу: A)обґрунтування законності володіння феодальною землею;

B)поділ суспільства на класи; C)розвиток товарно-грошових відносин;

D)A,B,C; E)нічого з названого.

2.2.2 Який твір був створений у Середньовіковому Китаї:

A)план збагачення держави, план посилення армії, план заспокоєння народу;

B)Коран; C)теорія суспільного прогресу (соціальна фізика);

D)A,B,C; E)нічого з названого.

2.2.3 Основною вимогою "Корана" до віруючих арабів є:

A)чітке дотримання міри та ваги при торгових операціях;

B)порядність в торгових операціях;

C)необхідність здійснювати торгові операції тільки на золото або будь-які інші дорогоцінні метали; D)все перераховане; E)нічого з названого.

2.2.4 Збагатити державу в трактаті М.Гоу “План збагачення держави, план посилення армії, план заспокоєння народу” передбачалося за рахунок:

A)розвитку землеробства; B)фінансів держави; C)військових дій; D)A,B;

E)все перераховане;

2.2.5 Належність до прошарку чи класу в країнах Середньовікового Сходу визначалася за:

A)розміром майна; B)відношенням до релігії (згідно церковного сану);

C)за спадщиною; D)все перераховане; E)нічого з названого;

2.2.6 Основні заняття людей, які добувають засоби для існування:

A)Ремесло, торгівля, наука, мистецтво; B)Землеробство, тваринництво;

C)Все з перерахованого (А,В); D)Полювання та рибальство; E)Лихварство;

2.2.7 Етапи розвитку суспільства в “Теорії суспільного прогресу” Ібн Хальдуна:

A)Цивілізації; B)Примітивності; C)Збагачення суспільства; D)А,В; E)А,В,С;

2.2.8 Який період виникнення ранньофеодальної держави відобразив Коран?

A) VII-VIII ст.; B) III ст. до н.е.; C) I ст.; D) ХХ ст.; E) V ст.

2.2.9 Передумови розвитку економічної думки епохи середньовіччя:

A)люди починають виробляти надлишковий продукт;

B)заходи держави по розподілу земель в приватне володіння й користування;

C)використання матеріальних благ яке враховувало соціальні ранги людей;

D)А,В. E)А,В,С.

2.2.10 Середньовікові автори засуджували:

A)намагання християн збагатитися; B)збори оброків у натуральній формі;

C)відносини власності; D)нічого з названого; E)все перераховане.


за модулем № 2: "Становлення ринкового господарства та формування економічної науки."
Варіант № 3
2.3.1. У який період проходять Великі географічні відкриття?

A)XI-ХV ст.;

B)ХV-ХVII ст.;

C)ХVII-ХVIII ст.

2.3.2. Який з морських шляхів не можна вважати складовим Великих географічних відкриттів?

A)у Індію навколо Африки;

B)навколо земної кулі;

C)з варяг в греки;

D)до берегів Америки.

2.3.3. У якої з країн вперше з'явилися колоніальні володіння?

A)Англія;

B)Португалія;

C)Франція;

D)Німеччина.

2.3.4. У чому виражається «революція цін»?

A)у підвищенні цін;

B)у зниженні цін;

C)у подорожчанні золота;

D)у здешевленні золота.

2.3.5. Яка глибинна причина «революції цін»?

A)зростання притока дорогоцінних металів в Європу;

B)витік золота в iншi країни;

C)падіння вартості грошових металів.

2.3.6. На зміну мануфактури прийшло:

A)цехове виробництво;

B)дрібне ремісницьке виробництво;

C)крупна машинна індустрія.

2.3.7. Процес огороджування проходив у:

A)Німеччині; B)Франції; C)Англії; D)США; E)Японії.

2.3.8. Джерелами первинного накопичення капіталу не є:

A)колоніальні загарбництва; B)протекціонізм;

C)фритредерство; D)державні позики.

2.3.9. Перша буржуазно-демократична революція відбулася в:

A)Англії; B)Франції; C)Нідерландах; D)Німеччині.

2.3.10. Підприємства, що засновані на розподілі праці, ручний ремісницькій техніці та найманій робочій силі

A)ремісницький цех;

B)фабрика;

C)мануфактура;

D)латифундія.
за модулем № 2: "Становлення ринкового господарства та формування економічної науки."
Варіант № 4
2.4.1 Меркантилізм - це: A)методологічний підхід;

B)економічне навчання; C)наукова теорія; D)прийом наукового пізнання.

2.4.2 Постулати меркантилізму ґрунтувалися на (1-описі явищ, що спостерігаються; 2-класифікації явищ, що спостерігаються; 3-аналізі явищ, що спостерігаються): A)1,2; B)2,3; C)1,3; D)1,2,3;

2.4.3 Меркантилізм, як економічне учення, був відображенням:

A)економічної політики держави; B)розвитку торгівлі;

C)нагромадження грошей (золота); D)усе перераховане.

2.4.4 Ранньому меркантилізму характерно (1-монетарна концепція; 2-"теорія грошового балансу"; 3-використання економічних факторів для розвитку торгівлі; 4-замкне вивозу грошей із країни; 5-розвиток судноплавства в сполученні з розвитком експорту): A)1,2,3; B)1,3,4; C)3,4,5; D)2,5; E)3,4;

2.4.5 Пізньому меркантилізму характерно: (див. п.4.4.)

2.4.6 У меркантилістів ціллю виробництва є: A)багатство; B)мінова вартість;

C)додана вартість; D)усе перераховане; E)нічого з перерахованого.

2.4.7 Розпад економічної структури феодалізму прискорили розвиток:

A)продуктивних сил; B)товарно-грошових відносин; C)торгівлі; D)A,B; E)A,B,C.

2.4.8 Капітал, нажитий торгівлею і лихварством, відповідно до теорії меркантилістів перетворювався на: A)промисловий; B)фінансовий; C)банківський; D)усе назване.

2.4.9 Методи первісного нагромадження капіталу були пов'язані з (1-насильством; 2-мошейничеством; 3-грабежом; 4-економічним примусом):

A)1,2,4 B)2,3,4 C)1,2,3 D)1,2 E)2,4

2.4.10 У період первісного нагромадження капіталу кредиторами держави були:

A)власники грошового капіталу; B)власники промислового капіталу;

C)власники фінансового капіталу; D)усе перераховане;

E)нічого з перерахованого, тому що державного боргу ще не було.
за модулем № 2: "Становлення ринкового господарства та формування економічної науки."
Варіант № 5
2.5.1. Механічна прядка “Джені” була розроблена в період

A) первинного накопичення капіталу;

B) великих географічних відкриттів;

C) промислового перевороту;

D) вірної відповіді не має.

2.5.2. В якій з країн промисловий переворот почався раніше за інші:

A) Франція;

B) США;


C) Англія;

D) Німеччина.

2.5.3. Для якого періоду характерним є введення до виробництва парового двигуна Дж.Уатта

A) 90-і рр. 18ст.;

B) 30-і рр. 19 ст.;

C) 20-і рр. початку 20 ст.;

D) початок 18ст.

2.5.4. Що не відноситься до наслідків промислового перевороту середини 18-першої половини 19ст.:

A) широке розповсюдження мануфактурної форми організації виробництва;

B) ріст виробництва та утворення промислових центрів;

C) зміна соціальної структури суспільства;

D) залучення до виробництва праці жінок та дітей.

2.5.5. Парова енергія була замінена електричною:

A) наприкінці 19ст.;

B) в 30-і рр. 19 ст.;

C) в 20-і рр. початку 20ст.;

D) на початку 19 ст.

2.5.6. Перша електростанція була побудована в:

A) Росії;

B) США;


C) Японії;

D) Німеччині.

2.5.7. Головним у промисловому перевороті другої половини 18ст. був перехід:

A) від патріархального господарства до товарного;

B) від ремісницького виробництва до мануфактурного;

C) від ручної праці до машинної;

D) від машинного виробництва до автоматизованого.

2.5.8. В якій з країн ріст фінансового капіталу випереджував ріст промислового:

A) Росії;

B) Англії;

C) Франції;

D) США.


2.5.9. На зміну мануфактурі приходить:

A) цехове виробництво;

B) дрібне ремісниче виробництво;

C) велика машинна індустрія.

2.5.10. Принцип економічної політики фізіократів:

A)активний протекціоністський вплив; B) “laisser faire, laisser passer”;

C)активний вплив на промисловість; D)усе перераховане; E)нічого з названого.
за модулем № 3: "Особливості європейського економічного розвитку й економічної думки (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)"
Варіант № 1
3.1.1. Французький капіталізм XIX віку можна охарактеризувати як:

A) військово-феодальний;

B) буржуазно-юнкерський;

C) колоніальний;

D) лихварський.

3.1.2. У кінці XIX століття світове економічне лідерство переходить:

A) від Франції до Німеччини;

B) від Англії до США;

C) від Англії до Францію;

D) від Франції до США.

3.1.3. Активне державне втручання в процес iндустрiалiзацiї в кінці XIX - початку ХХ було характерною особливістю:

A) Німеччини;

B) Франції;

C) Англії;

D) США;

E) Японії.3.1.4. Серед країн Антанти не було:

A) Росії;

B) Англії;

C) Франції;

D) Італії.

3.1.5. Виключно швидкі темпи економічного росту США в першій половині 19ст. були пов'язані з:

A) власними науково-технічними розробками;

B) відсутністю цехових обмежень;

C) впливом загарбницьких війн;

D) використанням державного регулювання економіки.

3.1.6. До основних рис економічного розвитку зарубіжних країн наприкінці 19ст. не відноситься

A) поступовий перехід від досконалої конкуренції до монополізму;

B) масове впровадження у виробництво прядок;

C) зародження та розвиток автомобілебудування;

D) виникнення хімічної промисловості.

3.1.7. Двигун внутрішнього згорання винайшов:

A) Р.Дізель; B) Р.Даймлер; C) К.Бенсон; D) Г.Форд.

3.1.8. Стандартизоване масове виробництво автомобілів з використання конвеєра вперше здійснилося на заводах компанії:

A) “Ролс-ройс” (1900-1901); B) Г.Форда (1912-1913);

C) “Міцуї” (1904-1905); D) “Рено” (1910-1911).

3.1.9. До нових галузей, що виникли у другій половині 19ст. не відноситься:

A) виробництво електроенергії;

B) здобуття та переробка нафт;

C) кольорова металургія;

D) хімічна промисловість.

3.1.10 Який метод використовують маржиналісти в своїх дослідженнях:

а)математичний; б)логічний; в)динамічний; г)все вище назване
за модулем № 3: "Особливості європейського економічного розвитку й економічної думки (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)"
Варіант № 2
3.2.1 У маржиналістів в якості об'єкта є дослідження:

а)валового прибутку; б)національного дивіденду; в)граничної корисності;

г)вартості; д)торгівельного балансу; е)поведінки й суб’єктивних мотивів людини.

3.2.2 Вчення маржиналістів суттєво розвинули теорію: (див. п.8.1)

3.2.3 У маржиналістів “цінність матеріальних благ” залежить від:

а)насиченості благами при споживанні; б)цінності інших благ;

в)корисності благ; г)не від чого не залежить.

3.2.4 Який метод використовують маржиналісти в своїх дослідженнях:

а)математичний; б)логічний; в)динамічний; г)все вище назване

3.2.5 За А.Пігу національний добробут оцінюється найголовнішим показником: (див. п.8.1)

3.2.6 А.Пігу – засновник теорії:

а)добробуту; б)оптимальних цін; в)корисності; г)цінності.

3.2.7 А.Маршалл – засновник теорії: (див. п.8.6)

3.2.8 Під вартістю А.Маршалл розумів:

а)ціну рівноваги - середню ціну, що формується на ринку;

б)кількість витраченої праці, необхідної для відтворення продукту;

в)працю, витрачену на виробництво товарів;

г)ціну пропозиції; д)ціну попиту; е)г+д.

3.2.9 Корисність за А.Маршаллом визначає:

а)ціну рівноваги - середню ціну, що формується на ринку;

б)кількість витраченої праці, необхідної для відтворення продукту;

в)працю, витрачену на виробництво товарів;

г)ціну пропозиції; д)ціну попиту; е)г+д.

3.2.10 За А.Маршаллом визначення попиту на товари передбачає необхідність враховувати:

а)ціну рівноваги - середню ціну, що формується на ринку;

б)кількість витраченої праці, необхідної для відтворення продукту;

в)працю, витрачену на виробництво товарів;

г)ціну пропозиції; д)ціну попиту; е)г+д.

за модулем № 3: "Особливості європейського економічного розвитку й економічної думки (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)"
Варіант № 3
3.3.1. Під вартістю А.Маршалл розумів:

а)ціну рівноваги - середню ціну, що формується на ринку;

б)кількість витраченої праці, необхідної для відтворення продукту;

в)працю, витрачену на виробництво товарів;

г)ціну пропозиції; д)ціну попиту; е)г+д.

3.3.2. Корисність за А.Маршаллом визначає:

а)ціну рівноваги - середню ціну, що формується на ринку;

б)кількість витраченої праці, необхідної для відтворення продукту;

в)працю, витрачену на виробництво товарів;

г)ціну пропозиції; д)ціну попиту; е)г+д.

3.3.3 За А.Маршаллом визначення попиту на товари передбачає необхідність враховувати:

а)ціну рівноваги - середню ціну, що формується на ринку;

б)кількість витраченої праці, необхідної для відтворення продукту;

в)працю, витрачену на виробництво товарів;

г)ціну пропозиції; д)ціну попиту; е)г+д.

3.3.4. Для австрійської школи властивим є:

а)поверхнево-емпіричний метод; б)метод єдності історичного й логічного;

в)метод абстракції; г)суб’єктивно-психологічний метод.

3.3.5. Основним у маржиналіській методології є: (див. п.8.8)

3.3.6. За Д.Б.Кларком складовими економіки є [серед: 1)універсальна економіка; 2)економічна статика; 3)економічна динаміка; 4)домашнє господарство; 5)міське господарство; 6)народне господарство]:

а)2+3; б)4+6; в)4+5+6; г)1+2+3; д)все назване; е)нічого з названого.

3.3.7. За Д.Б.Кларком економіка може мати станів рівноваги:

а)1; б)2; в)багато; г)жодного

3.3.8. Д.Б.Кларк сприймав теорію:

а)народонаселення Мальтуса; б)трьох факторів виробництва Сея;

в)вартості А.Сміта; г) а+б.

3.3.9. Ідеї Л.Вальраса заклали підґрунтя:

а)моделі В.Леонтьєва “витрати-випуск”; б)системи національних рахунків;

в)міжгалузевого балансу народного господарства в СРСР;

г)все назване; д)нічого з названого.

3.3.10. Першим серед маржиналістів поставив під сумів досконалість ринкового механізму й вільної конкуренції:

а)Г.Гессен; б)Й.Тюнен; в)Ж.Дюпюї; г)А.Курно; д)Р.Хутрі; е)Г. Кассель; ж)А.Пигу

за модулем № 3: "Особливості європейського економічного розвитку й економічної думки (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)"
Варіант № 4

3.4.1. У маржиналістів“цінність матеріальних благ” залежить від:

а)насиченості благами при споживанні; б)цінності інших благ;

в)корисності благ; г)не від чого не залежить.

3.4.2. Який метод використовують маржиналісти в своїх дослідженнях:

а)математичний; б)логічний; в)динамічний; г)все вище назване

3.4.3. За А.Пігу національний добробут оцінюється найголовнішим показником:

а)валового прибутку; б)національного дивіденду; в)граничної корисності;

г)вартості; д)торгівельного балансу; е)поведінки й суб’єктивних мотивів людини.

3.4.4. А.Пігу – засновник теорії:

а)добробуту; б)оптимальних цін; в)корисності; г)цінності.

3.4.5. А.Маршалл – засновник теорії:

а)добробуту; б)оптимальних цін; в)корисності; г)цінності.

3.4.6.Серед країн Антанти не було:

A) Росії;

B) Англії;

C) Франції;

D) Італії.

3.4.7. Виключно швидкі темпи економічного росту США в першій половині 19ст. були пов'язані з:

A) власними науково-технічними розробками;

B) відсутністю цехових обмежень;

C) впливом загарбницьких війн;

D) використанням державного регулювання економіки.

3.4.8. До основних рис економічного розвитку зарубіжних країн наприкінці 19ст. не відноситься

A) поступовий перехід від досконалої конкуренції до монополізму;

B) масове впровадження у виробництво прядок;

C) зародження та розвиток автомобілебудування;

D) виникнення хімічної промисловості.

3.4.9. Двигун внутрішнього згорання винайшов:

A) Р.Дізель; B) Р.Даймлер; C) К.Бенсон; D) Г.Форд.

3.4.10. Стандартизоване масове виробництво автомобілів з використання конвеєра вперше здійснилося на заводах компанії:

A) “Ролс-ройс” (1900-1901); B) Г.Форда (1912-1913);

C) “Міцуї” (1904-1905); D) “Рено” (1910-1911).
за модулем № 3: "Особливості європейського економічного розвитку й економічної думки (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)"
Варіант № 5

3.5.1. Теорія монополістичної конкуренції була створена:

а) К.Марксом; б) Дж.Робінсон; в) А.Маршалом; г) Е.Чемберліном.

3.5.2. Згідно з теорією ціни А. Маршалла, рівноважна ціна визначається на основі: а) трудової теорії; б) теорії витрат; в) теорії граничної корисності; г) теорії граничної корисності та теорії витрат.

3.5.3. Неолібералізм на відміну від кейнсіанства припускає (набір букв):

а) лібералізацію економіки;

б) вільну конкуренцію, яка підтримується державою;

в) відносно пасивне державне втручання в економіку;

г) відносно активне державне втручання в економіку.

3.5.4. Дж. Гелбрейт вважав, що для моделі нового індустріального суспільства не характерно:

а) переміщення реальної влади в корпораціях від власників капіталу до техноструктури;

б) переорієнтація виробництва з максимізації прибутку на підтримання міцних позицій на ринку;

в) переорієнтація економіки вільної конкуренції на систему жорсткого планування;

г) правильна відповідь відсутня.

3.5.5. Відмінності положень кейнсіанської економічної теорії від класичних економічних положень заключаються (набір букв):

а) у поглядах на процес регулювання ринку праці;

б) у визначенні ролі держави в економіці;

в) у підходах до розуміння суті загальної рівноваги;

г) правильної відповіді немає.

3.5.6. Крива Лаффера відображає функціональний взаємозв’язок між:

а) рівнем інфляції і рівнем безробіття;

б) рівнем банківського відсотка і розміром заощаджень;

в) рівнем податкових ставок і величиною надходжень до державного бюджету;

г) рівнем цін та кількістю грошей в обігу.

3.5.7. Хто з економістів вперше запропонував термін “економікс”:

а) Дж. Б. Кларк; б) А. Сміт; в) Г. Госсен; г) А. Маршалл; д) правильної відповіді немає?

3.5.8. Хто з перелічених груп економістів є прихильниками посткейнсіанської економічної теорії: а) М. Фрідмен, С. Харріс, Д. Хікс; б) Д. Хікс, А. Хансен, С. Харріс;

в) Дж. Робінсон, Н. Калдор, П. Сраффа; г) М. Фрідмен, П. Самуельсон, Ф. Хайєк?

3.5.9. До практичних рекомендацій М. Фрідмена щодо державного регулювання економіки належать:

а) жорстке регулювання темпу приросту грошової маси;

б) відміна мінімальних ставок заробітної плати;

в) значне збільшення витрат на соціальні програми;

г) правильно а, б; д) правильно а, б, в.

3.5.10. На думку М. Фрідмена, золоте правило монетаризму передбачає:

а) пропонування грошей повинно збільшуватися тими ж темпами, що й темп зростання реального ВВП; б) пропонування грошей повинно збільшуватися тими ж темпами, що й темп зростання рівня цін; в) швидкість обігу грошей обернено пропорційна їх кількості;

г) кількість грошей в обігу завжди дорівнює попиту на них.

за модулем № 4: "Сучасна економіка та економічна думка"
Варіант № 1
4.1.1. Вперше поняття організації як економічного феномена було використане для побудови своєї теоретичної концепції:

а. М. Вебером

б. А. Маршаллом

в. Д. Кейнсом

г. К. Марксом

4.1.2. Відзначте правильне твердження:

а. старий інстітуционалізм піддав критиці положення, становлячі "жорстке ядро неокласики";

б. неоїнстітуционалізм піддав критиці положення, становлячі "жорстке ядро неокласики";

в. ніхто і ніколи не піддавав критиці положення, становлячі "жорстке ядро неокласики";

г. поняття "жорстке ядро неокласики" не відоме економічній науці

4.1.3. Конфлікт між інтересами власників і менеджерами заглиблюється через:

а. ассиметрії інформації

б. жорсткого контролю з боку власника

в. приятельських відносин між менеджером і власником

г. немає вірної відповіді

4.1.4. Трансакція це:

а. обмін товарами і специфікація прав власності

б. відчуження і привласнення прав власності і свобод, створених суспільством

в. витрати ведення переговорів

г. витрати пошуку інформації

4.1.5. Теорія суспільного вибору вивчає:

а. ринки послуг

б. ринки товарів і послуг

в. "політичні ринки"

г. вірні відповіді а) і в)

4.1.6. Передумовами неокласичної теорії не є:

а. стабільні переваги, які носять ендогенний характер;

б. раціональний вибір (поведінка, що максимізує);

в. неравновесие на макрорівні для забезпечення активнішої діяльності індивідів;

г. рівновага на ринку і загальна рівновага на всіх ринках;

4.1.7. У моделі інституційної рівноваги функція трансакционних витрат є:

а. попитом на інститути

б. пропозицією інститутів

в. кривої продуктової трансформації

г. всі відповіді не вірні

4.1.8. Що не відноситься до розмивання прав власності:

а. обмеження держави на вільний продаж землі

б. добровільне делегування частини правомочності

в. обмеження держави на підприємства забруднюючі навколишнє середовище

г. придбання прав власності, пов'язане з порушенням законодавства в ходу

приватизація

4.1.9. Які види витрат не включаються в трансакционниє витрати

а. витрати контролю виконання контракту

б. витрати пошуку інформації

в. транспортні витрати

г. витрати експлуатації економічної системи

4.1.10. Специфікація прав власності означає:

а. визначення законних шляхів передачі власності

б. виключення інших суб'єктів з вільного доступу до ресурсу

в. визначення об'єкту власності

г. визначення суб'єкта власності

за модулем № 4: "Сучасна економіка та економічна думка"


Варіант № 2
4.2.1. Згідно кейнсіанській теорії, збільшення зайнятості, яке обумовлене новими інвестиціями, приводить до:

а) зменшення доходу; б) збільшення доходу;

в) зменшення інвестицій; г) зменшення споживання;

д) правильно б, в.

4.2.2. Які з перелічених відносин, на думку інституціоналістів, не впливають на економічну діяльність:

а) сімейні; б) правові;

в) технологічні; г) правильної відповіді немає?

4.2.3. Який рядок у таблиці правильно передає погляди кейнсіаців та монетаристів на швидкість обігу грошей:

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка