Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «історія економіки та економічної думки»Сторінка3/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.04 Mb.
1   2   3   4   5

4. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ»

 1. Етапи розвитку економіки й основні напрямки економічної думки.

 2. Предмет i метод "Історії економіки та економічної думки".

 3. Методи історії економіки та економічної думки.

 4. Функції історії економіки та економічної думки, її місце у системі наук.

 5.  Етапи господарської еволюції первісного суспільства.

 6.  Економічний розвиток перших цивілізацій Стародавнього Сходу.

 7.  Становлення економічної думки Стародавнього Сходу.

 8.  Господарство первісних племен на території Українських земель.
  Трипільська культура.

 9. Характерні риси економічного розвитку Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.

 10. Розвиток економічної думки Античного Світу.

 11. Економічний розвиток східнослов'янських племен.

 12.  Характерні риси європейського господарства періоду середньовіччя.

 13.  Економічні погляди середньовіччя у Західній Європі.

 14.  Економічні погляди середньовікового Сходу.

 15.  Економічний розвиток Українських земель (V-XV ст. ).

 16.  Економічна думка України періоду середньовіччя.

 17. Вплив великих географічних відкриттів на економічний розвиток Європи.

 18. Сутність і особливості первісного нагромадження капіталу у провідних країнах світу.

 19. Теорії раннього та пізнього меркантилізму.

 20. Економічний розвиток Запорізької Січі та економічні погляди Б.Хмельницького.

 21.  Промисловий переворот і його соціально-економічні наслідки.

 22.  Загальна характеристика ранньої класичної політекономії.

 23.  Зріла класична політекономія.

 24.  Пізня класична політекономія. Ідеї реформізму.

 25.  Пізня класична політекономія. Ідеї прагматизму.

 26.  Пізня класична політекономія. Ідеї апологетизму.

 27.  Західноєвропейський утопічний соціалізм.

 28.  Виникнення та розвиток марксистської економічної теорії.

 29.  Стара історична школа Німеччини.

 30.  Господарський розвиток України та економічні погляди її мислителів у
  другій половині XVII – першій половині ХІХ ст.

 31.  Основні тенденції розвитку світової економіки у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

 32.  Нова історична школа Німеччини.

 33.  Порівняльна характеристика шкіл мікроекономічного аналізу (австрійська, американська, кембріджська, математична).

 34.  Економічний розвиток України в др. пол. ХІХ – на початку ХХ ст.

 35.  Дворянсько-ліберальна та ліберально-буржуазна думка.

 36.  Економічні погляди революційної та радикальної демократії.

 37.  Економічні ідеї народників.

 38.  Розвиток політичної економії в Україні.

 39.  Відображення марксизму в працях українських економістів.

 40.  Соціальний напрям в економічній думці України.

 41.  Розвиток економічної думки в Галичині.

 42.  Економічні наслідки першої світової війни. Світова економічна криза 1929 1933 рр.

 43.  Економічні наслідки другої світової війни.

 44.  Еволюція неокласичної теорії на початку ХХ ст.

 45.  Зародження інституціонально-соціального напряму.

 46.  Виникнення кейнсіанської теорії.

 47.  Економічний розвиток європейських країн у другій половині ХХ ст.

 48.  Загальна характеристика ідей неолібералізму.

 49.  Неокласичний синтез.

 50.  Посткейнсіанство.

 51.  Післявоєнний інституціоналізм.

 52.  Глобалізація економічних процесів і формування нової економіки.

 53.  Концепції неокласичного відродження.

 54.  Нове кейнсіанство.

 55.  Неоінституціоналізм.

 56.  Неомарксизм.

 57.  Господарство УРСР у 20 р. ХХ ст.

 58.  Економічний розвиток України в 30 50 рр. ХХ ст.

 59.  Господарство України другої половини ХХ ст.

 60.  Загальна характеристика радянської економічної думки.

 61.  Напрями ринкової трансформації в Україні.

 62.  Сучасна економічна думка України.
 1. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ»ТЕМА 1. Предмет i метод історії економки та економічної думки.

План

1. Етапи розвитку економіки й основні напрямки економічної думки.

2. Предмет і завдання дисципліни " Предмет i метод історії економки та економічної думки".

3. Методи історії економки та економічної думки.

4. Функції історії економки та економічної думки та її місце у системі наук.

Література

1. Березин И.О. Очерки по истории зкономической мысли. - М.: RISC, 1993.-С.З-11.

2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. - М.: Дело Лтд, 1994.   С.2-8.

3. Всемирная история экономической мысли /Под ред. И.П.Фаминского.   М.: Мысль, 1987. - Т.1. - С.5-16.

4. Леонідов І. Л. Історія економіки та економічної думки: Опорний конспект лекцій / За ред. В.М.Тарасевича. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008.  С. 4 6.

5. Титова Н.Е. История экономических учений: курс лекций. - М.: Изд. Центр ВЛАДОС, 1997. - С.3-5.


ТЕМА 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій.

План

1. Етапи господарської еволюції первісного суспільства.

2. Економічний розвиток перших цивілізацій Стародавнього Сходу.

3. Становлення економічної думки Стародавнього Сходу.

4. Господарство первісних племен на території Українських земель. Трипільська культура.

Література

1. Березин И.О. Очерки по истории зкономической мысли. - М.: RISC, 1993.  С. 9-13.

2. Всемирная история экономической мысли /Под ред. И. П.Фаминского.- М.: Мысль, 1987. - Т.1. - С. 10-21; 111-148.

3. История экономических учений. Учебное пособие /Под ред. Р.А.Жамина, Е.Г.Василевского. - М.: Издательство МГУ, 1989. – Ч.1. - С. 14-31.

4. История экономических учений: Учебник для экономических вузов / Под ред. М.Н.Рындина, Е.Г.Василевского и др. - М.: Высш. шк., 1983. – С.10-16.

5. Леонідов І. Л. Історія економіки та економічної думки: Опорний конспект лекцій / За ред. В.М. Тарасевича. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008.  С. 6 9.

6. Реуэль А.Л. История экономических учений. - М.: Высш. шк., 1972  С.10-38.

7. Шумпетер Й. История экономического анализа // Истоки (Вопросы


истории народного хозяйства и экономической мысли). - Вып.1. /Под ред.
В.А.Жамина. - М.: Экономика, 1989. - С. 284-306.

8. Історія економічних учень. Опорний конспект лекцій /Під ред. В.М.Тарасевича. - Дніпропетровськ: АМСУ, 1999. - С. 5-9.


ТЕМА 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н.е. – V ст. н.е.).

План

1. Характерні риси економічного розвитку Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.

2. Розвиток економічної думки Античного Світу.

3. Економічний розвиток східнослов'янських племен.Література

1. Березин И.О. Очерки по истории экономической мысли. - М.: RISC, 1993. – С. 9-13.

2. Всемирная история экономической мысли /Под ред. И. П.Фаминского.   М.: Мысль, 1987. - Т.1. - С. 10-21; 111-148.

3. История экономических учений. Учебное пособие /Под ред. Р.А.Жамина, Е.Г.Василевского. - М.: Издательство МГУ, 1989. – Ч.1. - С. 14-31.

4. История экономических учений: Учебник для экономических вузов / Под ред. М.Н.Рындина, Е.Г.Василевского и др. - М.: Высш. шк., 1983. – С.10-16.

5. Леонідов І. Л. Історія економіки та економічної думки: Опорний конспект лекцій / За ред. В.М. Тарасевича. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008.  С. 9 13.

6. Реуэль А.Л. История экономических учений. - М.: Высш. шк., 1972  С.10-38.

7. Шумпетер Й. История экономического анализа // Истоки (Вопросы


истории народного хозяйства и экономической мысли). - Вып.1. /Под ред.
В.А.Жамина. - М.: Экономика, 1989. - С. 284-306.

8. Історія економічних учень. Опорний конспект лекцій /Під ред. В.М.Тарасевича. - Дніпропетровськ: АМСУ, 1999. - С. 5-9.


ТЕМА 4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя (V ХV ст.).

План

1. Характерні риси європейського господарства періоду середньовіччя.

2. Економічні погляди середньовіччя у Західній Європі.

3. Економічні погляди середньовікового Сходу.

4. Економічний розвиток Українських земель (5-15 ст. ).

5. Економічна думка України періоду середньовіччя.Література

1. Березин И.О. Очерки по истории экономической мысли. - М.: RISC, 1993. - 13-15.

2. Всемирная история экономической мысли /Под ред. И.П.Фаминского.   М.: Мысль, 1987. - Т.1. - С. 167-184; 372-378; 145-213.

3. Історія економічних учень. Опорний конспект лекцій /Під ред. ВМ.Тарасевича. - Дніпропетровськ: АМСУ, 1999. - С. 10-16.

4. История экономических учений. Учебное пособие /Под ред.
Р.А.Жамина, Е.Г.Василевского. - М.: Издательство МГУ, 1989. - Ч.1. - С. 34-48.

5. История экономических учений: Учебник для экономических вузов / Под ред. М.Н.Рындина, Е.Г.Василевского и др. - М.: Высш. шк., 1983. - С. 18-20.

6. Леонідов І. Л. Історія економіки та економічної думки: Опорний конспект лекцій / За ред. В.М. Тарасевича. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008.  С. 13 17.

7. Реуэль А.Л. История экономических учений. - М.: Высш. шк., 1972.   С.52-60; 106-113.

8. Шумпетер Й. История экономического анализа // Истоки (Вопросы
истории народного хозяйства и экономической мысли). - М.: Экономика,
1989.-С. 220-268.
ТЕМА 5. Формування передумов ринкової економки в країнах Європейської цивілізації (ХVI перша половина ХVІІ ст.).

План

1. Вплив великих географічних відкриттів на економічний розвиток Європи.

2. Сутність і особливості процесу первісного нагромадження капіталу у провідних країнах Світу.

3. Теорії раннього та пізнього меркантилізму.

4. Економічний розвиток Запорізької Січі та економічні погляди Б.Хмельницького.

Література

1. Аникин А.В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до


Маркса. - М.: Политиздат, 1985. - С. 26-29; 34-35.

2. Березин И.О. Очерки по истории экономической мысли. - М.: RISC, 1993. - С. 17-18.

3. Всемирная история экономической мысли /Под ред. И.П.Фаминского.   М.: Мысль, 1987. - Т.1. - С. 378-414.

4. История экономических учений. Учебное пособие /Под ред.


Р.А.Жамина, Е.Г.Василевского. - М.: Издательство МГУ, 1989. - Ч.1. - С. 48-56.

5. История экономических учений: Учебник для экономических вузов / Под ред. М.Н.Рындина, Е.Г.Василевского и др. – М.: Высш. шк., 1983.  С.20 21.

6. Історія економічних учень. Опорний конспект лекцій /Під ред. В.М.Тарасевича. – Дніпропетровськ: АМСУ, 1999. – С. 16-21.

7. Леонідов І. Л. Історія економіки та економічної думки: Опорний конспект лекцій / За ред. В.М. Тарасевича. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008.  С. 17 23.

8. Реузль А.Л. История экономических учений. – М.: Высш. шк., 1972.   С.113-124.

9. Історія економічної думки України: Навч.посібник / Під ред. Р.Х.Васильєва, Л.П.Горкіна та ін. – К.: Либідь, 1993 - С. 29-31.


ТЕМА 6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина XVII – перша половина ХIХ ст.).

План

1. Промисловий переворот і його соціально-економічні наслідки.

2. Загальна характеристика ранньої класичної політекономії.

3. Зріла класична політекономія.

4. Пізня класична політекономія. Ідеї реформізму, прагматизму, апологетизму.

5. Західноєвропейський утопічний соціалізм.

6. Виникнення та розвиток марксистської економічної теорії.

7. Стара історична школа Німеччини.

8. Господарський розвиток України та економічні погляди її мислителів у другій половині XVII – першій половині ХІХ ст.

Література


 1. Аникин А.В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до
  Маркса. - М.: Политиздат, 1985. - С. 50-93; 131-160, 161-239, 240-305, 322-354.

 2. Аникин А.В. Адам Смит, русская мысль и наши проблемы // МЭиМО.   №7. - С.14-19.

 3. Афанасьев В.С. Противоречия экономической системы А.Смита // История экономических учений. - М.: Мысль, 1965. - С.32-105, 141-169.

 4. Березин И.О. Очерки по истории экономической мысли. - М.: RISC, 1993.-С. 19-23, 24-26.

 5. Всемирная история экономической мысли /Под ред. И.П.Фаминского.   М.: Мысль, 1987. - Т.1. – С. 428-466, 20-82. - Т.2. – С.82-132, 153-173, 324-539, - Т.3. –С. 419-486, - Т.4. – С.11-24, 384-404. - Т.5. – С.245-319.

 6. История экономических учений. Учебное пособие /Под ред.
  Р.А.Жамина, Е.Г.Василевского. - М.: Издательство МГУ, 1989. - Ч.1. - С. 56-78, 79-100, 110-145, 183-258.

 7. Історія економічних учень. Опорний конспект лекцій /Під ред.В.М.Тарасевича. - Дніпропетровськ: АМСУ, 1999. - С. 21-26, 27-34, 62-71,

 8. История экономических учений: Учебник для экономических вузов / Под ред. М.Н.Рындина, Е.Г.Василевского и др. - М.: Высш. шк., 1983.  С.27 41.

 9. Петти В. Трактат о налогах и сборах / Антология экономической классики. - М.: МП «ЗКОНОВ», «КЛЮЧ», 1993. - С.5-79.

 10. Ленин В.И. Три источника и три составных части марксизма //Полн. собр.соч. -Т.23.-С.43-48.

 11. Леонідов І. Л. Історія економіки та економічної думки: Опорний конспект лекцій / За ред. В.М. Тарасевича. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008.  С. 23 37.

 12. Леонтьев В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика. - М.: Политиздат, 1990. - С.99-112.

10. Маркс К. К критике политической зкономии //Маркс К., Энгельс Ф.  Соч. 2-еизд.- Т.13.-С.38-49.

11. Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 //Маркс К., Энгельс Ф.  Соч.2-е изд. - Т.46. - Ч.1. - С.461-572.


ТЕМА 7. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.).

План

1. Основні тенденції розвитку світової економіки у другій половині ХІХпочатку ХХ ст.

2. Нова історична школа Німеччини.

3. Порівняльна характеристика шкіл мікроекономічного аналізу (австрійська, американська, кембріджська, математична).Література

 1. Аникин А.В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса.   М.: Политиздат, 1985.   С. 322-354.

 2. Альтер А.Б. Критика современной буржуазной политической экономии.   М.:Наука, 1972.-С.44-95.

 3. Березин И.О. Очерки по истории экономической мысли.   М.: RISC, 1993.   С. 49-51.

 4. Блюмин И.Г. Критика буржуазной политической экономии.   М.: Изд-во АН СССР, 1962. - Т.1. - С.61-84.

 5. Всемирная история экономической мысли /Под ред. И.П.Фаминского.   М.: Мысль, 1987. - Т.3.   С.110-169; 190-198.

 6. Геретик Ш. Критика буржуазних теорий политэкономии.   М.: Прогресс, 1977.   С.ЗО-176.

 7. Історія економічних учень. Опорний конспект лекцій /Під ред. В.М.Тарасевича.   Дніпропетровськ: АМСУ, 1999.   С. 49-61.

 8. История экономических учений /Под ред. В.С.Выгодского.   М.: Мысль, 1965.   С.348-414.

 9. История История экономических учений. Учебное пособие /Под ред. Р.А.Жамина, Е.Г.Василевского. – М.: Издательство МГУ, 1989. – Ч.1.   С. 261 285.

 10. Леонідов І. Л. Історія економіки та економічної думки: Опорний конспект лекцій / За ред. В.М. Тарасевича.   Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008.   С. 37 43.

 11. Маршалл А. Принципи политической экономии.   М.: Прогресе, 1984.   С.68-205.

11. Мешко І.М. Історія економічних вчень. Основні течії західноєвропейської та американської економічної думки.   Навч. посібник.   К.: Вища шк., 1994.   С.60-80.

12.Осадчая И.М. Консерватизм против реформизма.   М.: Мысль, 1984.   С.48-65.

13.Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли.   М.: Прогресс, 1968.   С.145-260; 287-325.

14. Серебряков Б.Г. Теории экономического равновесия.   М.: Мысль, 1973.   С.29-84.

15.Соболь О.Н., Ермоленко А.П. Неоконсервативная революция: лозунги и реальность. - К.: Изд-во политической литературы Украины, 1990.   С.31-50.
ТЕМА 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХIХ — початок ХХ ст.).

План.

8.1. Економічний розвиток України в др. пол. ХІХ – на початку ХХ ст.

8.2. Дворянсько-ліберальна та ліберально-буржуазна думка.

8.3. Економічні погляди революційної та радикальної демократії.

8.4. Економічні ідеї народників.

8.5. Розвиток політичної економії в Україні.

8.6. Відображення марксизму в працях українських економістів.

8.7. Соціальний напрям в економічній думці України.

8.8. Розвиток економічної думки в Галичині.
Література


 1. Березин И.О. Очерки по истории экономической мысли.   М.: RISC, 1993.   С. 78-88.

 2. Історія економічних учень. Опорний конспект лекцій /Під ред. В.М.Тарасевича. - Дніпропетровськ: АМСУ, 1999.   С. 53-62.

 3. Корнійчук Л.Я. та ін. Історія економічних учень: Навч.посіб.   К.: КНЕУ, 2002.   С.108-121.

 4. Лісовицький В.М. Історія економічних учень: Навч.посіб.   К.: „Цент навчальної літератури”, 2004.   С.47-51.

 5. Леонідов І. Л. Історія економіки та економічної думки: Опорний конспект лекцій / За ред. В.М. Тарасевича.   Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008.   С. 43-52.

 6. Мешко І.М. Історія економічних вчень. Основні течії західноєвропейської та американської економічної думки.   Навч. посібник.   К.: Вища шк., 1994.   С.130-172.

 7. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли.   М.: Прогресс, 1968.   С.56-137.

 8. Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних учень: Навч.посіб. – 3-тє вид., випр. – К.: Знання-прес, 2002.   С. 123-129.

 9. Ядгаров Я.С. История экономических учений: учебник. 3-е издание.   М.: ИНФРА – М, 2002.   С.143-150.


ТЕМА 9. Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.).

План

1. Економічні наслідки першої світової війни.

2. Світова економічна криза 1929 1933 рр.

3. економічні наслідки другої світової війни.

4. Еволюція неокласичної теорії на початку ХХ ст.

5. Зародження інституціонально-соціального напряму.

6. Виникнення неокейнсіанської теорії економічного зростання.
Література


 1. Альтер А.Б. Критика современной буржуазной политической экономии.   М.:Наука, 1972.   С.44-95.

 2. Аникин А.В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса.   М.: Политиздат, 1985.   С. 322-354.

 3. Березин И.О. Очерки по истории экономической мысли. - М.: RISC, 1993. - С. 49-51.

 4. Блюмин И.Г. Критика буржуазной политической экономии. - М.: Изд-во АН СССР, 1962. - Т.1. - С.61-84.

 5. Всемирная история экономической мысли /Под ред. И.П.Фаминского.  М.: Мысль, 1987. - Т.3. – С.110-169; 190-198.

 6. Геретик Ш. Критика буржуазних теорий политэкономии. - М.: Прогресс, 1977. - С.30-176.

 7. История экономических учений. Учебное пособие /Под ред. Р.А.Жамина, Е.Г.Василевского. -М.: Издательство МГУ, 1989. - Ч.1. - С. 261 285.

 8. История экономических учений /Под ред. В.С.Выгодского. - М.: Мысль, 1965. - С.348-414.

 9. Історія економічних учень. Опорний конспект лекцій /Під ред. В.М.Тарасевича. - Дніпропетровськ: АМСУ, 1999. - С. 39-49.

 10. Леонідов І. Л. Історія економіки та економічної думки: Опорний конспект лекцій / За ред. В.М. Тарасевича. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008.   С. 53-59.

 11. Маршалл А. Принципи политической экономии. - М.: Прогресе, 1984.   С.68-205.

 12. Мешко І.М. Історія економічних вчень. Основні течії західноєвропейської та американської економічної думки. - Навч. посібник.   К.: Вища шк., 1994.- С.60-80.

 13. Осадчая И.М. Консерватизм против реформизма. - М.: Мысль, 1984.   С.48-65.

 14. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли.   М.: Прогресс, 1968. - С.145-260; 287-325.

 1. Серебряков Б.Г. Теории экономического равновесия.   М.: Мысль, 1973.   С.29-84.

 1. Соболь О.Н., Ермоленко А.П. Неоконсервативная революция: лозунги и реальность.   К.: Изд-во политической литературы Украины, 1990. – С.31-50.


ТЕМА 10. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революцій (друга половина ХХ ст.).

План

1. Економічний розвиток європейських країн у другій половині ХХ ст.

2. Загальна характеристика ідей неолібералізму.

3. Неокласичний синтез.

4. Посткейнсіанство.

5. Післявоєнний інституціоналізм.Література

 1. Березин И.О. Очерки по истории экономической мысли. – М.: RISC, 1993. - С. 78-89.

 2. История экономических учений /Под ред. В.С.Выгодского. – М.: Мысль, 1965. - С. 414-420.

 3. Корнійчук Л.Я. та ін. Історія економічних учень: Навч.посіб. –К.: КНЕУ, 2002. – С.139-151.

 4. Леонідов І. Л. Історія економіки та економічної думки: Опорний конспект лекцій / За ред. В.М. Тарасевича. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008.  С. 59 66.

 5. Мешко І.М. Історія економічних вчень. Основні течії західноєвро­пейської та американської економічної думки. – Навч. посібник.   К.: Вища шк., 1994.-С.172-195.

 6. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли.  М.: Прогресс, 1968. - С.250-269.


ТЕМА 11. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ – початок ХХI ст.).

План

1. Глобалізація економічних процесів і формування нової економіки.

2. Концепції неокласичного відродження.

3. Нове кейнсіанство.

4. Неоінституціоналізм.

5. Неомарксизм.Література

 1. Вірник Д. Ф., Голубовська Є. А. Економічні погляди І.Франка.   К.:Знання, 1956.   235с.

 2. Горкша Л. П. Нариси з історії політичної економії в Україні.   К.:КНЕУ, 1994. – 326с.

 3. З історії економічної думки на Україні. — К. Либідь, 1961. – 256с.

 1. Корнійчук Л.Я. та ін. Історія економічних учень: Навч.посіб. –К.: КНЕУ, 2002. – С.151-171.

 2. Всемирная история экономической мысли /Под ред. И.П.Фаминского.   М.: Мысль, 1987. - Т.4. – С.488-504; Т.5. -С.13-31; 61-109.

 3. Геретик Ш. Критика буржуазных теорий политэкономии.   М.: Прогресс, 1977. – С.176 237, 240 316.

 4. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и дснег //Антология экономической классики. – М.: МП «ЗКОНОВ», «КЛІОЧ», 1993.   С.139 494.

 5. Леонідов І. Л. Історія економіки та економічної думки: Опорний конспект лекцій / За ред. В.М. Тарасевича. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008.  С. 66 70.

 6. Мешко І.М. Історія економічних вчень. Основні течії західноєвропейської та американської экономічної думки. - Навч. посібник.   К.: Вища шк., 1994.-С.60-80, 93-112.

 7. Осадчая И.М. Консерватизм против реформизма. - М.: Мысль, 1984.   С.66-75.

 8. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли.   М.: Прогресс, 1968. -С.470-522.

 9. Мюллер К. Неокейнсианство. - М.: Прогресс, 1971. - С.69-75.

 10. Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних учень: Навч.посіб. – 3-тє вид., випр.   К.: Знання-прес, 2002.   С. 182-202.


ТЕМА 12. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці.

План

1. Господарство УРСР у 20 р. ХХ ст.

2. Економічний розвиток України (30 50 рр. ХХ ст.)

3. Господарство України другої половини ХХ ст.

4. Довоєнна радянська економічна думка.

5. Післявоєнна радянська економічна думка.Література

 1. Афанасьев В. С. Этапы развития буржуазной политической экономии: (Очерк истории). — М. Прогресс, 1985. – 365с.

 2. Волков Ю. В. Очерк теории развития буржуазной политэкономии.   Л.: Знание, 1988. – 452с.

 3. Жученко В. С. Соціально-економічна програма революційного народни­цтва на Україні. — К.:Економічна думка, 1969. – 265с.

 4. Корнійчук Л.Я. та ін. Історія економічних учень: Навч.посіб. –К.: КНЕУ, 2002. – С.171-180.

 5. Леонідов І. Л. Історія економіки та економічної думки: Опорний конспект лекцій / За ред. В.М. Тарасевича. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008.  С. 70 79.

 6. Мизес Л. Бюрократия. Запланированный хаос. Антикапиталистическая ментальность / Пер. с англ. — М.: Мысль, 1993. – 253с.

 7. Отмахов П. А. Современная американская политэкономия. (Вопросы методологии). — М.: Мысль, 1991.- 215с.

 8. Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних учень: Навч.посіб. – 3-тє вид., випр. – К.: Знання-прес, 2002. – С. 202-217.


ТЕМА 13. Формування засад ринкового господарства в Україні (90 ті роки ХХ ст.).

План

1. Напрями ринкової трансформації України.

2. Сучасна економічна думка України.
Література

1. Блюмин И.Г. Кризис современной буржуазной политической экономии.  М.: Мысль, 1959. -С.168-220; 313-329; 358-399.

2. Всемирная история экономической мысли /Под ред. И.П.Фаминского.  М.: Мысль, 1987. - Т.4. – С.488-504; Т.5. -С.13-31; 61-109.

3. Геретик Ш. Критика буржуазных теорий политэкономии. - М.: Прогресс, 1977. -С.176-237, 240-316.

4. Історія економічних учень. Опорний конспект лекцій /Під ред. В.М.Тарасевича. - Дніпропетровськ: АМСУ, 1999. - С. 49-53.

5. Кейнс  Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег // Антология экономической классики. - М.: МП «ЗКОНОВ», «КЛІОЧ», 1993.-С.139-494.

6. Леонідов І. Л. Історія економіки та економічної думки: Опорний конспект лекцій / За ред. В.М. Тарасевича. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008.   С. 79 83.

7. Мешко І.М. Історія економічних вчень. Основні течії західноєвропейської та американської економічної думки. - Навч. посібник.   К.: Вища шк., 1994.   С.60-80, 93-112.

8. Мюллер К. Неокейнсианство. - М.: Прогресс, 1971. - С.69-75.

9. Осадчая И.М. Консерватизм против реформизма. - М.: Мысль, 1984.   С.66-75.

10. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли.   М.: Прогресс, 1968. -С.470-522.

6. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ»

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка