Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «історія економіки та економічної думки»Сторінка2/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.04 Mb.
1   2   3   4   5

Зразки оформлення плану індивідуальної роботиПлан роботи

стор.


ВСТУП. ............................................................................………....……….. 3

1. Загальна характеристика теорій міжнародної торгівлі… .................................................…. 52. Інструменти зовнішньоторговельної з поглядів меркантилістів ...…........ 10

3. Теорії абсолютних та порівняльних переваг...................................................................….. 17

4. Теорія Хекшера Оліна та парадокс Леонтьева. .............................................................….... 20

5. Новітні теорії міжнародної торгівлі ……………………………………25

ВИСНОВОК. .........................................................................................….. 28

ЛІТЕРАТУРА. .............................................................................................. 30


Додаток 3

Зразок оформлення списку літератури, що використовується
ЛІТЕРАТУРА

  1. Баб’як М.Н., Пешенкова Л.А., Рибчук А.В. Економічна теорія: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 208с.

  2. Бутук А.И. Экономическая теория: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп.-К.:Викар, 2003.- 668с.

  3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник.-К.: Вища школа, 2007. - 540с.

  4. Економічна енциклопедія.( У трьох томах. Т.1, Т. 2, Т.3.) /Редколегія: С.В.Мочерний (відп. ред.) та інші. – К.: Видавничий центр „Академія”, - 2000, 2001, 2002.- 864с., 848с., 952с.

  5. Економічна теорія: Політекономія: Підручник /За ред.. В.Д.Базилевича. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2007. – 719 с.

  6. Экономическая теория (политэкономия): Учебник /Под общ. Ред. заслуженных деятелей науки Российской Федерации, профессоров В.И. Видянина, Г.П. Журавлёвой. – М.: Изд-во Рос. Экон. Акад., 2000. - 592с.


Додаток 4 а

Зразок оформлення посилань

Неокласична школа першорядне значення додає визначенню попиту, виходячи з твердження про те, що “головною вимогою людини є задоволення його потреб, спочатку - життєво необхідних, потім - інших, менш настійних. Отже, на перше місце висувається попит, який є не що інше, як зовнішній вияв більш глибоких потреб людини”.1)

Схильність до споживання - величина відносно постійна, тому “причину порушення рівноваги на товарному ринку потрібно шукати не в процесі виробництва коштів споживання. Це порушення може витікати з диспропорції між пропозицією коштів накопичення і попитом на них”.2)


1)Пезенти А. Очерки политической экономии.-Т.2. - М.: Прогресс, 1976.- С. 340.

2) Жамс Е. История экономической мысли XX века. - М.: Изд-во иностранной литературы, 1959. - С. 250.
Додаток 4 б

Зразок оформлення посилань

“Найбільш знаменний момент, що характеризує заощадження і інвестиції, - затверджує П.Самуельсон, - полягає в тому, що в нашому індустріальному суспільстві вони звичайно здійснюються різними особами і по незалежних один від одного причинах” [8, 250-251].

“Багато які економісти вважають, що такий структурний доказ, як міра концентрації або індекс Герфіндаля, недостатній для визначення міри конкурентності ринку. Більш того, вони затверджують, що треба передусім звернути увагу на саму ринкову поведінку фірм” [3, 214].


Додаток 5 а

Зразок оформлення таблиці

Таблиця 1.2

Використання компаніями США різних методів амортизації 1)


Методи

Роки
1986

1987

1988

1989

Прямолінійні

562

566

562

564

Прискорені:

суми чисел

26

25

20

17

Зменшуваного залишку

65

57

57

57

Одиниць продукції

59

52

62

65

Інші

69

68

69

74


1)Финансовые и инвестиционные показатели деятельности фирмы. - М.: Финансы и статистика, 1991. - С. 27.
Додаток 5 б

Зразок оформлення графіків

линия2 Р

кривая2кривая1


E

PE

Qлиния1E Q
Рис. 2.1. Ціна рівноваги

3. ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОБІТ

з дисципліни “ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ”
1. Визначте основні відмінні риси предмета історії економічних вчень від предметів інших фундаментальних економічних наук.

2. Сформуйте зв'язки історії економічних вчень, економічної історії та економічної теорії.

3. Розкрийте особливості методів історії економіки та економічної думки.

4. Подумайте, що можна вважати основною рушійною силою розвитку і зміни економічних ідей, теорій, концепцій. Чому одні теорії за своїм значенням виходили далеко за рамки свого часу, а інші існували лише в період, в якому безпосередньо були створені?

5. Періодизація економічної історії в межах "Історія економіки та економічної думки".

6. Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства, їх характеристика.

7. Дайте порівняльну характеристику економічним поглядам, що панували у країнах Стародавнього Сходу і античної Греції.

8. Основні центри стародавніх цивілізацій та характерні риси їх економічного розвитку.

9. Поясніть, чому саме Аристотель вважається першим мислителем, що здійснив спробу визначення вартості товару.

10. В чому вбачається специфіка економічної думки у Стародавньому Римі? Що лежить в основі розбіжностей поглядів на організацію рабської праці Катона та Варрона?

11. Наведіть аргументи авторів економічних ідей і концепцій Давнього Світу, що відстоювали пріоритет натурального виробництва і засуджували розширення товарно-грошових відносин.

12. В чому особливості моделей ідеальної держави Платона і Арістотеля.

13. Виділіть основні риси економічної думки в середні віки на арабському Сході. Поясніть сутність концепції "соціальної фізики" Ібн-Хальдуна.

14. Основні риси феодального господарства.

15. Які методологічні принципи використовували у своїх економічних концепціях ранні та пізні каноністи? Наведіть приклади історичної аналогії в тоталітарних державах XX століття.

16. Порівняйте тлумачення основних економічних категорій в періоди раннього і пізнього канонізму. Як вони формулюються в сучасній економічній літературі?

17. Визначте економічний зміст теорії "справедливої ціни" Ф.Аквінського. В чому полягає її значення?

18. Складіть порівняльну характеристику теорій соціально-економічного устрою суспільства Т.Мора і Т.Кампанели.

19. Феодальне місто, його виникнення та економічна роль. Переростання ремесла у дрібнотоварне. Внутрішня та зовнішня торгівля.

20. Формування централізованих національних держав в Західній Європі. Особливості економічного розвитку Франції, Англії, Німеччини.

21. Що таке меркантилізм? Які історичні передумови зумовили його виникнення? В чому полягає відмінність між меркантилізмом як політикою і економічним вченням?

22. Найважливіші географічні відкриття кінця XV-XVI ст. Їх передумови і економічні наслідки.

23. Розкрийте сутність концепції національного багатства і шляхів його зростання у поглядах ранніх та пізніх меркантилістів.

24. Порівняйте тлумачення сутності грошей та їх функцій в періоди раннього та пізнього меркантилізму. В чому полягає сутність псування національної монети і до яких наслідків воно може привести економіку країни?

25. Викладіть історичні особливості меркантилізму в Англії, Франції, Росії та Україні.

26. Сформулюйте кількісну теорію грошей, що виникла в концепціях меркантилізму. Які ідеї меркантилістів набули важливого значення за межами епохи, в якій формувалась і розвивалась доктрина меркантилізму?

27. Особливості процесу первісного нагромадження капіталу у провідних країнах світу - Англії, Нідерландах, Франції, Німеччини, США.

28. Становлення та розвиток мануфактурного виробництва в Європі.

29. Буржуазні революції в Європі та США. Їх економічні та фінансові програми.

30. Передумови промислової революції. Промисловий переворот, його джерела, напрямки, та соціально-економічні наслідки.

31. Які соціально-економічні передумови зародження класичної політекономії? Охарактеризуйте протилежну сутність і спрямованість принципів протекціонізму.

32. Виділіть критерії періодизації еволюції класичної школи, що зустрічаються в сучасній економічній теорії.

33. Особливості промислового перевороту у Франції, Німеччині, США.

34. Проаналізуйте, як змінювались погляди на сутність вартості в межах ранньої класичної політекономії.

35. Дайте оцінку внеску В.Петті розвиток класичної політекономії. Наскільки відповідає його тлумачення ренти і ціни землі сучасним поглядам на дані категорії?

36. Охарактеризуйте погляди П.Буагільбера на проблему ролі держави в економічній Системі суспільства.

37. Сутність фізіократії. Які особливості притаманні вченню фізіократів? В чому полягає зміст концепції "природного порядку" Ф.Кене? Розкрийте зміст його вчення про "чистий продукт".

38. Як представляв собі Ф.Кене механізм кругообігу господарчого життя країни. В чому полягає історико-економічне значення та які недоліки його теорії відтворення?

39. Які економічні ідеї А.Тюрго вказують на його прихильність вченню фізіократів В чому новизна теорії класів даного вченого Наскільки відповідають визначенням сучасної економічної науки тлумачення А.Тюрго категорій "багатство", "заробітна плата", "прибуток", "позичковий відсоток", "ціна"?

40. Розкрийте особливості предмета дослідження А.Сміта. Вкажіть причини та наслідки застосування А.Смітом подвійної методології, економічного аналізу.

41. Поясніть, в чому вбачає А.Сміт фактори зростання багатства нації. Як він формулює сутність продуктивної і непродуктивної праці? Яка роль цієї теорії в економічній науці?

42. Порівняйте теорії відтворення Ф.Кене і А.Сміта та розкрийте сутність виразу "догма Сміта".

43. В чому полягає сутність концепцій А.Сміта про "економічну людину" і "невидиму руку"? Що розумів автор під останньою?

44. Складіть порівняльну характеристику поглядів А.Сміта і Д.Рікардо на проблему участі країн у зовнішній торгівлі.

45. Проаналізуйте, в яких історичних умовах сформувалось економічне вчення Д.Рікардо. Як автор формулює головну мету політичної економії? Яку методологію застосовує?

46. Наведіть погляди Д.Рікардо на основні категорії політичної економії. В чому полягає розбіжність поглядів автора з їх тлумаченням у А Сміта?

47. Дайте оцінку висловлюванням Д.Рікардо про тенденцію заробітної плати та прибутку до зниження в умовах вільної конкуренції.

48. Складіть порівняльну характеристику поглядів В.Петті та Д.Рікардо на проблеми земельної ренти. Чим зумовлене положення Д.Рікардо про те, що "рента не є складовою частиною ціни товарів"?

49. Складіть порівняльну характеристику поглядів В.Петті та Д.Рікардо на проблеми земельної ренти. Чим зумовлене положення Д.Рікардо про те, що "рента не є складовою частиною ціни товарів"?

50. Дайте оцінку теорій капіталу, що відносяться до ранньої та зрілої класичної політичної економії.

51. Обґрунтуйте погляди Ж.Прудона на сутність власності. В чому полягає значення даної концепції?

52. Дайте оцінку творчості Ш.Сісмонді як критика економічної ортодоксії класичної школи.

53. Які основні ідеї книги Т.Мальтуса "Дослідження про закон народонаселення" і в чому їх значення для економічної науки? Визначте, який із законів, відкритих автором даної роботи став одним із основних постулатів сучасної мікроекономіки?

54. З'ясуйте, в чому полягає взаємозв'язок "закону спадної родючості землі" і "залізного закону заробітної плати" Т.Мальтуса.

55. Теорія відтворення Т.Мальтуса. Чому Дж.М.Кейнс вважав Т.Мальтуса одним із попередників своєї концепції безкризового економічного розвитку?

56. В чому сутність і основні положення "закону Сея"? Обґрунтуйте, використовуючи логіку автора, вираз "Пропозиція породжує свій власний попит".

57. Розкрийте загальні положення теорії трьох факторів виробництва Ж.Б.Сея і витрат виробництва Т.Мальтуса. Чи правомірне тлумачення Ж.Б.Сея походження доходів підприємця?

58. Проаналізуйте, як змінювалися погляди на джерела диференційної ренти в межах класичної політекономії.

59. Складіть порівняльну характеристику поглядів Ж.Б.Сея, Т.Мальтуса, Ш.Сісмонді на проблему криз надвиробництва.

60. Охарактеризуйте відмінні риси класичної політекономії, яка розвивалася в Україні.

61. Оцініть позитивні сторони вчення соціалістів-утопістів другої половини XIX ст. і вкажіть основні недоліки їх теорій.

62. Поясніть, з якою метою К.Маркс ввів до аналізу категорію змінного капіталу. Розкрийте механізм виникнення доданої вартості по К.Марксу.

63. Теорія рентних відносин К.Маркса. Що розумів К.Маркс під абсолютною рентою. Які особливості теорії відтворення К.Маркса?

64. Поясніть, в чому полягає "революційний переворот" в економічній науці, здійснений К.Марксом?

65. Визначте основні суперечності економічної теорії К.Маркса.

66. Основні тенденції розвитку світової економіки на межі ХІХ - ХХ століть.

67. Охарактеризуйте основні напрямки творчого розвитку марксизму, що домінували в теорії на початку XX ст.

68. Економіка Англії на межі ХІХ - ХХ століть.

69. Економіка Франції на межі ХІХ - ХХ століть.

70. Економіка Німеччини на межі ХІХ -ХХ століть.

71. Економіка США на межі ХІХ - ХХ століть.

72. Економічні причини Першої світової війни.

73. Поясніть, що сприяло "маржиналістській революції" в економічній науці і в чому полягає її зміст?

74. Обґрунтуйте концепцію граничної корисності австрійської школи і вкажіть її відмінності від аналогічної теорії математичної школи.

75. Дайте характеристику основним положенням кембриджської школи. Оцініть внесок в економічну теорію А. Маршала.

76. Оцініть внесок представників математичної школи в теорію споживчого вибору.

77. Сформулюйте концепції українських економістів, що стали складовою частиною сучасної неокласичної теорії.

78. Економічні наслідки Першої світової війни для США, Англії, Франції, Німеччини.

79. Економічна суть Версальської системи.

80. Плани Дауеса та Юнга, їх суть та мета.

81. Світова економічна криза 1929-1933 рр. та її особливості в США, Німеччині, Англії, Франції. Варіанти та шляхи виходу з неї.

82. Проаналізуйте, чому в період "Великої депресії" 1929-1933 р.р неокласична теорія зазнала своєї кризи. В чому виявилась розбіжність поглядів неокласичної теорії і Дж.М.Кейнса на проблему зайнятості?

83. Поясніть, чому саме сукупний попит в теорії Дж.М.Кейнса виступає об'єктом державного регулювання економіки.

84. Обґрунтуйте докази Дж.М.Кейнса про необхідність державного втручання в економіку.

85. Становище провідних країн у світовому господарстві напередодні Другої світової війни.

86. Економічні причини ІІ світової війни.

87. Економічні наслідки війни для світової економіки. План Маршала.

88. Формування трьох центрів світового капіталізму. США, Японія, ФРН - нові економічні лідери.

89. Економіка США після Другої світової війни та основні тенденції її розвитку.

90. Економіка Японії після Другої світової війни та основні тенденції її розвитку.

91. Економіка Франції після Другої світової війни та основні тенденції її розвитку.

92. Англійська економіка в повоєнні роки, її основні тенденції.

93. Утворення ФРН та основні тенденції розвитку її економіки.

94. Охарактеризуйте основні положення неокейнсіанства і визначте причини такої трансформації кейнсіанської доктрини.

95. Складіть порівняльну характеристику неокейнсіанських і неокласичних теорій економічного зростання.

96. Охарактеризуйте напрямки розвитку основних положень теорії Дж.М.Кейнса у посткейнсіанських концепціях.

97. В чому полягає сутність неолібералізму? Складіть порівняльну характеристику поглядів М.Вебера і В.Ойкена як представників раннього неолібералізму.

98. Розкрийте сутність доктрини неолібералів ФРН про "соціальне ринкове господарство".

99. Обґрунтуйте висновки, які зробив М.Фрідмен з аналізу історії грошового обігу США.

100. Що з'ясували американські монетаристи в галузі досліджень "конструкції" кривої Філіпса? Яке значення має введений М.Фрідманом показник "природній рівень безробіття"?

101. Проаналізуйте, які чинники відхилення економіки від рівноваги визначає АЛаффер.

102. Обґрунтуйте основні положення "теорії раціональних очікувань".

103. Які ідеї були поєднані в так званому "неокласичному синтезі" і до яких наслідків в теоретичному плані це привело?

104. Які історико-економічні передумови виникнення інституціоналізму? Чому останній вважають альтернативою неокласичної теорії? Сформулюйте основні методологічні особливості інституціоналізму.

105. Проаналізуйте, в чому вбачається єдність ідей нової історичної школи Німеччини і раннього американського інституціоналізму.

106. Розпад колоніальної системи і виникнення нових незалежних держав. Альтернативи їх соціально-економічного розвитку.

107. "Нові індустріальні країни" та причини їх швидкого економічного зростання.

108. Соціально-економічні проблеми країн, що розвиваються.

109. Господарство первісних племен на території України. Господарство скіфів.

110. Економічний розвиток східнослов'янських племен та його особливості.

111. Економічний розвиток Київської Русі.

112. Економічний розвиток українських земель в період загарбання іноземними державами.

113. Виникнення козачих поселень та їх розвиток.

114. Створення української козацької держави. Економічний розвиток Запорізької січі.

115. Економічний стан Лівобережної України за часи гетьманщини.

116. Економічна політика Петра І та її вплив на економіку України.

117. Соціально-економічне становище Правобережної України.

118. Визрівання передумов скасування кріпацтва. Основні положення селянської реформи 1861 р. в Росії та особливості її реалізації в Східній Україні.

119. Сільське господарство й аграрні відносини в пореформений період. Розвиток капіталізму в сільському господарстві.

120. Промисловість Східної та Західної України.

121. Фінанси і кредит. Грошова реформа царського уряду 1839-1843 рр.

122. Столипінська аграрна реформа та її здійснення в Україні.

123. Сільське господарство й аграрні відносини в Західній Україні.

124. Індустріалізація в Україні. Особливості промислового розвитку початку ХХ ст.

125. Фінанси і кредит. Грошова реформа царського уряду. 1985-1897рр.

126. Вплив Першої світової війни на економіку українських земель.

127. Політика "воєнного комунізму" та специфіка її здійснення в Україні.

128. "Нова економічна політика" і відбудова народного господарства України в 20-х роках.

129. Сталінська індустріалізація та її реальні результати.

130. Суцільна колективізація та її вплив на стан сільського господарства.

131. Проголошення Західно-Української Народної Республіки та економічна політика її уряду.

132. Економіка України на першому етапі Другої світової війни.

133. Соціально-економічні наслідки приєднання західноукраїнських земель до УРСР.

134. Початок війни СРСР з Німеччиною. Перебудова народного господарства на воєнний лад.

135. Втрати господарства і населення України в роки Другої світової війни. Відбудова народного господарства.

136. Україна в умовах кризи радянської тоталітарної системи і спроба її модернізації.

137. Посилення застійних явищ у соціально-економічному житті країни у 70-х першій половині 80-х років.

138. Спроби реформування господарської системи у другій половині 80-х років та їх невдача.

139. Акт про державну незалежність України 24 серпня 1991р. Розбудова національної економіки, її ринкова трансформація та інтеграція у світовий економічний простір.

140. Соціально-економічна криза та пошук напрямків її подолання.

141. Роль і місце господарства України у світовому економічному розвитку.

142. Загальна характеристика радянської економічної думки.

143. Сучасна економічна думка України.

144. Обґрунтування основ кризи 2007-2010 рр. в теоріях представників економічної думки України.1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка