Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Міжнародні економічні відносини»Сторінка3/5
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.84 Mb.
1   2   3   4   5

Зразки оформлення плану індивідуальної роботиПлан роботи

стор.


ВСТУП. ............................................................................………....……….. 3

1. Загальна характеристика теорій міжнародної торгівлі… .................................................…. 52. Інструменти зовнішньоторговельної з поглядів меркантилістів ...…........ 10

3. Теорії абсолютних та порівняльних переваг...................................................................….. 17

4. Теорія Хекшера-Оліна та парадокс Леонтьева. .............................................................….... 20

5. Новітні теорії міжнародної торгівлі ……………………………………25

ВИСНОВОК. .........................................................................................….. 28

ЛІТЕРАТУРА. .............................................................................................. 30


Додаток 3

Зразок оформлення списку літератури, що використовується
ЛІТЕРАТУРА

 1. Баб’як М.Н., Пешенкова Л.А., Рибчук А.В. Економічна теорія: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 208с.

 2. Бутук А.И. Экономическая теория: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп.-К.:Викар, 2003.- 668с.

 3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник.-К.: Вища школа, 2007. - 540с.

 4. Економічна енциклопедія.( У трьох томах. Т.1, Т. 2, Т.3.) /Редколегія: С.В.Мочерний (відп. ред.) та інші. – К.: Видавничий центр „Академія”, - 2000, 2001, 2002.- 864с., 848с., 952с.

 5. Економічна теорія: Політекономія: Підручник /За ред.. В.Д.Базилевича. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання – Прес, 2007. – 719 с.

 6. Экономическая теория (политэкономия): Учебник /Под общ. Ред. заслуженных деятелей науки Российской Федерации, профессоров В.И. Видянина, Г.П. Журавлёвой. – М.: Изд-во Рос. Экон. Акад., 2000. - 592с.


Додаток 4 а

Зразок оформлення посилань

Неокласична школа першорядне значення додає визначенню попиту, виходячи з твердження про те, що “головною вимогою людини є задоволення його потреб, спочатку - життєво необхідних, потім - інших, менш настійних. Отже, на перше місце висувається попит, який є не що інше, як зовнішній вияв більш глибоких потреб людини”.1)

Схильність до споживання - величина відносно постійна, тому “причину порушення рівноваги на товарному ринку потрібно шукати не в процесі виробництва коштів споживання. Це порушення може витікати з диспропорції між пропозицією коштів накопичення і попитом на них”.2)


1)Пезенти А. Очерки политической экономии.-Т.2. - М.: Прогресс, 1976.- С. 340.

2) Жамс Е. История экономической мысли XX века. - М.: Изд-во иностранной литературы, 1959. - С. 250.
Додаток 4 б

Зразок оформлення посилань

“Найбільш знаменний момент, що характеризує заощадження і інвестиції, - затверджує П.Самуельсон, - полягає в тому, що в нашому індустріальному суспільстві вони звичайно здійснюються різними особами і по незалежних один від одного причинах” [8, 250-251].

“Багато які економісти вважають, що такий структурний доказ, як міра концентрації або індекс Герфіндаля, недостатній для визначення міри конкурентності ринку. Більш того, вони затверджують, що треба передусім звернути увагу на саму ринкову поведінку фірм” [3, 214].


Додаток 5 а

Зразок оформлення таблиці

Таблиця 1.2

Використання компаніями США різних методів амортизації 1)


Методи

Роки
1986

1987

1988

1989

Прямолінійні

562

566

562

564

Прискорені:

суми чисел

26

25

20

17

Зменшуваного залишку

65

57

57

57

Одиниць продукції

59

52

62

65

Інші

69

68

69

74


1)Финансовые и инвестиционные показатели деятельности фирмы. - М.: Финансы и статистика, 1991. - С. 27.
Додаток 5 б

Зразок оформлення графіків

Р


E

PEQE Q
Рис. 2.1. Ціна рівноваги

3. ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОБІТ

з дисципліни “ Міжнародні економічні відносини


 1. Еволюція міжнародних економічних відносин як науки.

 2. Об'єкт та предмет дисципліни "Міжнародні економічні відносини".

 3. Методи і функції міжнародних економічних відносин як науки та навчальної дисципліни.

 4. Еволюція світового ринку та міжнародної економіки. Зміст міжнародної економіки.

 5. Структура міжнародної економіки.

 6. Склад та загальна характеристика економіки розвинутих країн.

 7. Особливості економіки країн, що розвиваються.

 8. Особливості розвитку країн з перехідною економікою.

 9. Рух міжнародної економіки: форми, напрями, чинники.

 10. Сучасний світ і середовище міжнародної економіки.

 11. Матеріальні основи руху міжнародної економіки.

 12. Соціально-економічні основи руху міжнародної економіки.

 13. Класичні теорії міжнародної торгівлі (загальна характеристика).

 14. Теорія торговельних переваг Д. Рікардо.

 15. Теорія Хекшера-Оліна.

 16. Нові (альтернативні) теорії зовнішньої торгівлі

 17. Наслідки зовнішньої торгівлі.

 18. Базисна теорія митного тарифу.

 19. Нетарифні інструменти торговельної політики.

 20. Основні цілі, форми, інструменти та особливості торговельної політики в умовах глобальної економічної кризи.

 21. Сутність, фактори та форми міжнародної міграції робочої сили.

 22. Наслідки міжнародної міграції робочої сили для ринку праці.

 23. Наслідки міжнародної міграції робочої сили для державних фінансів. Побічні ефекти міграції.

 24. Основні міграційні потоки робочої сили на світовому ринку праці.

 25. Сутність та форми міжнародного руху капіталу.

 26. Наслідки міжнародного руху капіталу.

 27. Світовий ринок капіталу в умовах глобальної економічної кризи. Міжнародні фінансові центри.

 28. Міжнародний кредит суть, суб'єкти, функції і види.

 29. Проблема зовнішньої заборгованості, шляхи та механізм її вирішення.

 30. Поняття валюти та її види. Конвертованість валюти.

 31. Валютний курс та котирування валюти.

 32. Валютні ринки та валютні операції.

 33. Поняття і види валютних систем.

 34. Еволюція світової валютної системи.

 35. Еволюція Європейської валютної системи в умовах глобальної економічної кризи.

 36. Міжнародні розрахунки: сутність та форми.

 37. Платіжний баланс, його структура та методологія складання

 38. Рівні засоби та системи валютного регулювання

 39. Страхування валютного ризику.

 40. Сутність, передумови та цілі міжнародної економічної інтеграції.

 41. Наслідки міжнародної економічної інтеграції.

 42. Розвиток міжнародної економічної інтеграції та інтеграційні пріоритети України.

 43. Рівні та принципи оцінки міжнародної економічної інтеграції.

 44. Сутність і види міжнародного бізнесу.

 45. Транснаціональні корпорації в умовах глобальної економічної кризи.

 46. Умови та особливості функціонування міжнародного бізнесу в Україні в умовах глобальної економічної кризи.

 47. Глобалізація економіки та світова політика.

 48. Становлення глобального управління та його інституціональне забезпечення.

 49. Міжнародні організації, їх класифікації.

 50. Основні цілі, форми, інструменти та особливості торговельної політики в умовах глобальної економічної кризи і основи діяльності.4. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

 1. Еволюція міжнародних економічних відносин як науки.

 2. Об'єкт та предмет дисципліни "Міжнародні економічні відносини".

 3. Методи і функції міжнародних економічних відносин як науки та навчальної дисципліни.

 4. Структура міжнародних економічних відносин.

 5. Сутність, передумови та цілі міжнародної економічної інтеграції.

 6. Сучасний світ і середовище міжнародних економічних відносин.

 7. Наслідки міжнародного руху капіталу.

 8. Еволюція світового ринку та міжнародної економіки. Зміст міжнародних економічних відносин.

 9. Проблема зовнішньої заборгованості, шляхи та механізм її вирішення.

 10. Загальна характеристика міжнародних економічних відносин. Транснаціональні корпорації.

 11. Поняття і види валютних систем.

 12. Рух міжнародних економічних відносин: форми, напрями, чинники.

 13. Еволюція світової валютної системи.

 14. Матеріальні основи руху міжнародних економічних відносин.

 15. Поняття валюти та її види. Конвертованість валюти.

 16. Соціально-економічні основи руху міжнародних економічних відносин.

 17. Валютний курс та котирування валюти.

 18. Класичні теорії міжнародної торгівлі (загальна характеристика).

 19. Еволюція Європейської валютної системи.

 20. Теорія торгівельних переваг Д. Рікардо.

 21. Валютні ринки та валютні операції.

 22. Теорія Хекшера-Оліна.

 23. Міжнародні розрахунки: сутність та форми.

 24. Нові (альтернативні) теорії зовнішньої торгівлі

 25. Платіжний баланс, його структура та методологія складання

 26. Зв'язок кривих пропозиції з базовою теорією зовнішньої торгівлі.

 27. Рівні засоби та системи валютного регулювання.

 28. Умови та особливості розвитку міжнародного бізнесу в Україні.

 29. Наслідки зовнішньої торгівлі.

 30. Рівні та принципи оцінки міжнародної економічної інтеграції.

 31. Базисна теорія митного тарифу.

 32. Наслідки міжнародної економічної інтеграції.

 33. Нетарифні інструменти торгівельної політики.

 34. Розвиток міжнародної економічної інтеграції та інтеграційні пріоритети України.

 35. Основні цілі, форми та інструменти торгівельної політики.

 36. Сутність і види міжнародного бізнесу.

 37. Сутність, фактори та форми міжнародної міграції робочої сили.

 38. Страхування валютного ризику.

 39. Наслідки міжнародної міграції робочої сили для ринку праці.

 40. Глобалізація економіки та світова політика.

 41. Наслідки міжнародної міграції робочої сили для державних фінансів. Побічні ефекти міграції.

 42. Становлення глобального управління та його інституціональне забезпечення.

 43. Основні міграційні потоки робочої сили на світовому ринку праці.

 44. Склад та загальна характеристика економіки розвинутих країн.

 45. Сутність та форми міжнародного руху капіталу.

 46. Особливості економіки країн, що розвиваються.

 47. Світовий ринок капіталу. Міжнародні фінансові центри.

 48. Особливості розвитку країн з перехідною економікою.

 49. Міжнародний кредит: суть, суб'єкти, функції і види.

 50. Нові індустріальні країни: склад та особливості розвитку.

 51. Умови та особливості розвитку міжнародного бізнесу в Україні.
 1. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»


Тема 1. Предмет, значення і завдання курсу «Міжнародні економічні відносини».
План

 1. Предмет курсу «Міжнародні економічні відносини».

 2. Суттєвість міжнародних економічних відносин, їх значення, об'єктивна основа і передумови розвитку.

 3. Роль міжнародних економічних відносин у процесі інтеграції України в систему світогосподарських зв'язків.

Література


 1. Анатомия глобальной экономики: учебное пособие / О.Т. Богомолов. – М.: ИКЦ “Академкнига”, 2004. – С. 11-22.

 2. Косолапов Н. Международные отношения как специфический тип общения // Мировая экономика и международные отношения. — 1999. —№6. – С. 99-108.

 3. Міжнародна економіка. Підручник / За ред. В.М.Тарасевича. - К.:ЦНЛ, 2006. – С. 8-16.

 4. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. / За ред. А.О.Задої. – К.: Знання, 2007. – 332с.

 5. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. - М.: ИНСАН, 1994. – С. 8-11.1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка