Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Основи охорони праці»Сторінка3/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.55 Mb.
#10818
ТипМетодичні вказівки
1   2   3

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни «Основи охорони праці» включає поточний контроль успішності, модульний контроль та складання підсумкового екзамену.

Для визначення академічних успіхів студентів денної форми навчання за допомогою контрольних заходів, передбачених навчальним планом, використовується єдина бальна система розрахунків рейтингових балів з обов’язковим їх переведенням до національної шкали та шкали ECTS.За шкалою ВНТУ

За національною шкалою

ЗЗа шкалою ЕCTS

Рівень компетентності

Критерії оцінювання

90 – 100

5

“відмінно”А

Високий

(творчий)Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить джерела інформації, використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розвиває власні обдарування і нахили.

85 – 89

4

“добре”


В

Достатній

(конструктивно-варіативний)Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна.

75 – 84

С

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи на підтвердження певних думок.

70 – 74

3

“задовільно”D

Середній

(репродуктивний)Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, з допомогою викладача може аналізувати матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих.

60 – 69

E

Студент володіє матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на продуктивному рівні.

35 – 59

2

“незадовільно” з можливістю повторного складання
FX

Низький

(рецептивно-продуктивний)Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.

1 – 34

2

“незадовільно” з обов’язковим повторним курсомF

Студент навчається, володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів.

Контрольні заходи включають поточний, рубіжний (модульний), підсумковий контроль.

Поточний контроль проводиться для оцінювання рівня навчальних досягнень студентів під час практичних занять та якості виконання індивідуальної і самостійної роботи.

Поточний контроль під час проведення практичних занять передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентом з навчального (змістового) модуля навчальної дисципліни та їх корекцію. Конкретна кількість балів за роботу студентів під час практичних занять визначається керівником заняття.

Результати поточного контролю під час проведення практичних занять заносяться викладачем до журналу обліку відвідування занять студентами та їх успішності.

Якість та повнота виконання завдань індивідуальної та самостійної роботи оцінюється під час проведення індивідуальних занять зі студентами згідно з методичними рекомендаціями щодо оцінювання кожного виду роботи, бали за її виконання виставляються окремою графою в журнал обліку відвідування занять студентами та їх успішності.

Результати цієї роботи враховуються під час виставлення балів за рубіжний (модульний) контроль.

Рубіжний (модульний) контроль визначає якість виконаної студентом навчальної роботи з навчального (змістового) модуля та оцінюється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану індивідуальну, самостійну та модульну контрольну роботу.

Результат виконання екзаменаційних завдань оцінюється з урахуванням результатів поточного та модульного контролів (рубіжного та підсумкового) у співвідношенні 80:20, де 80 - максимальна оцінка за виконання екзаменаційного завдання, 20 - результат поточної успішності відповідно до шкали переводу поточної роботи для врахування її при підсумковій оцінці.Шкала переводу поточної роботи для врахування її при підсумковій оцінці

Результат поточної успішності (балів)

Оцінка за шкалою (балів)

0-5

0-25

6-10

26-50

11-15

51-75

16-20

76-100

Результат підсумкового контролю (у балах) з дисципліни „Основи охорони праці” виставляється по завершенні вивчення навчальної дисципліни і визначається як максимальний бал рубіжного (модульного) контролю.

Якщо за підсумковий контроль навчальної дисципліни в цілому набрано 60 і більше балів, то вважається, що студент засвоїв навчальний матеріал.

Оцінювання знань слухачів заочної форми навчання під час поточного та підсумкового контролю здійснюється за чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Оцінка «відмінно» виставляється, якщо слухач виявляє глибоке розуміння суті поставлених завдань.

Оцінка «добре» виставляється, якщо слухач грамотно розкриває суть поставлених питань, добре володіє термінами тем, але допускає несуттєві помилки.

Оцінка «задовільно» виставляється, якщо слухач поверхово розкриває суть навчального матеріалу, допускає суттєві помилки під час відповіді на поставлені запитання.Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо слухач не розкрив поставлені запитання, допустив грубі помилки.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці : Навч.посіб. / В. Ц. Жидецький, О. В. Мельников. – 4-те вид., допов. – Львів : Афіша, 2000. – 350с.

 2. Охорона праці : Опорний конспект лекцій / укл. Бублик Г.А. – К : КНТЕУ, 2002. – 72с.

 3. Основи охорони праці / За ред. Купчика М.П., Гандзюка М.П. – К : Основа, 2000. – 416с.

 4. Охорона праці : Конспект лекцій / Укл. Бублик Г.А., Краснова О.М. – К : КНТЕУ, 2002. – 130с.

 5. Охорона праці : Навч. посібник / За ред. Бедрія Я.І. – К : ЦУЛ, 2002. – 322с.

 6. Грищук М. В. Основи охорони праці : Підручник / М. В. Грищук. – К : Кондор, 2005. – 240с.

 7. Гогіташвілі Г. Г. Основи охорони праці : Навч. посібник / Г. Г. Гогіташвілі, В. М. Лапін. – Львів : Новий світ, 2004. – 232с.

 8. Гандзюк М. П. Основи охорони праці : Підручник / М. П. Гандзюк, Є. П. Желібо, М. О. Халімовський ; За ред. Гандзюка М.П. – 2-ге вид. – К : Каравела, 2004. – 408с. – (Вища освіта в Україні).

 9. Москальова В. М. Основи охорони праці : Підручник / В. М. Москальова. – К : Професіонал, 2005. – 672с.

 10. Лапін В. М. Основи охорони праці : Навч. посібник / В. М. Лапін. – Львів : ЛБІ НБУ, 2004. – 142с.

 11. Основи охорони праці : опорний конспект лекцій / уклад. Т.В. Бровенко. – К. : КНТЕУ, 2007. – 51с.

 12. Грибан В. Г. Охорона праці : навч.посібник / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 280 с.

 13. Основи охорони праці : підручник / О. І. Запорожець, О. С. Протоєрейський, Г. М. Франчук, І. М. Боровик. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.

 14. Основи охорони праці : навч. посібник / Р. М. Івах, Я. І. Бедрій, Б. О. Білінський, М. М. Козяр ; за ред. Р. М. Івах. – 4-те вид., перероб.і допов. – К. : Кондор, 2010. – 464 с.

 15. Основи охорони праці : опорний конспект лекцій / авт. Т. В. Бровенко. – К. : КНТЕУ, 2011. – 51 с.

Додаткова


 1. Жидецький В. Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів : Навч. посібник / В. Ц. Жидецький. – 2-ге вид., доп. – Львів : Афіша, 2000. – 176с.

 2. Пістун І. П. Охорона праці. Практикум : Навч. посібник / І. П. Пістун, Ю. В. Кіт, А. П. Березовський ; За ред. Пістуна І.П. – Суми : Університетська книга, 2000. – 207с.

 3. Катренко Л. А. Охорона праці в галузі освіти : Навч. посібник / Л. А. Катренко, І. П. Пістун. – Суми : Університетська книга, 2001. – 339с.

 4. Сивко В. Й. Правові та організаційні основи охорони праці в Україні : Навч. посібник / В. Й. Сивко. – К : Кондор, 2003. – 140с.

 5. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці : Навч. посібник / А. В. Русаловський. – К : Центр навчальної літератури, 2005. – 176с.

 6. Коваль В. І. Управління охороною праці в промисловості : Навч. посібник / В. І. Коваль, В. А. Скороходов. – К : Професіонал, 2005. – 448с.

 7. Охорона праці в Україні : нормативна база / упоряд. О.М. Роїна. – 3-є вид., змін. і доповн. – К. : КНТ, 2007. – 548с.

 8. Основи охорони праці : опорний конспект лекцій / уклад. Т.В. Бровенко. – К. : КНТЕУ, 2009. – 51 с.

 9. Банько В. Г. Охорона праці в туристичному комплексі : навч. посібник / В. Г. Банько. – К. : КНТ, 2010. – 232 с.

 10. Основи охорони праці : навч. посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 224 с.

 11. Основи охорони праці. Практикум / авт.: О. А. Коваль, Р. А. Расулов. – К. : КНТЕУ, 2012. – 118 с.Основні законодавчі та нормативно-правові акти

 1. Конституція України.

 2. Закон України «Про охорону праці».

 3. Кодекс законів про працю України.

 4. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

 5. Закон України «Про пожежну безпеку».

 6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

 8. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р.№ 1112 «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».

 10. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 08.06.2004 р. № 151.

 11. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 55.

 12. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 56.

 13. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.

 14. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9.

 15. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255.

 16. НПАОП 0.00-4.33-99 «Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. Наказ Держнаглядохоронпраці від 17.06.1999 р. № 112.

 17. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». Наказ Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132.

 18. НПАОП 0.00-6.13-05 «Порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України». Наказ Держнаглядохоронпраці від 30.03.2004 р. № 92.

 19. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р.

 20. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 07.02.2008 р.


Інтернет-ресурси

 1. http://www.dnop.kiev.ua   Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

 2. http://www.mon.gov.ua   Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 3. http://www.mns.gov.ua   Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України.

 4. http://www.social.org.ua   Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 5. http://www.iacis.ru   Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

 6. http://base.safework.ru/iloenc   Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

 7. http://base.safework.ru/safework   Библиотека безопасного труда МОТ.

 8. http://www.nau.ua   Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

 9. http://www.oxpaha.ru   ОХРАНА. Интернет-газета о безопасности.

 10. http://www.tehdoc.ru   Интернет-проект «Техдок.ру» - ресурс, посвященный вопросам охраны труда и промышленной безопасности.

 11. http://www.tehbez.ru   Проект «Охрана труда в предпринимательстве», создан в рамках «Комплексной программы развития и поддержки малого предпринимательства в г. Москве».

 12. http://www.kodeks-luks.ru   Нормативные документы в области охраны труда:

 13. http://www.gazeta.asot.ru   Электронная версия газеты «Безопасность Труда и Жизни».

 14. http://www.asot.ru   Центральный сайт Ассоциации специалистов по охране труда (РФ).

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка