Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Основи охорони праці»Сторінка1/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.55 Mb.
#10818
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет


Інститут машинобудування та транспорту

Факультет технології, автоматизації та комп’ютеризації машинобудування

Кафедра безпеки життєдіяльності


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до самостійної та індивідуальної роботи студентів
з дисципліни «Основи охорони праці»
(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання)

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Вінниця, ВНТУ, 2015

ВСТУП
Головною метою самостійної роботи студентів є закріплення та систематизація теоретичних знань студентів та науковому осмисленні основних аспектів основ охорони праці.

Метою вивчення дисципліни «Основи охорони праці» є: • формування навичок самостійного мислення, аналізу ситуацій, самостійної роботи з законодавчими та нормативними документами, підручниками, журналами.

 • оволодіння студентами методами і засобами створенні безпечних умов праці з урахуванням специфічних особливостей виробництв за профілем спеціальностей;

 • формування у майбутніх спеціалістів необхідного в їх професійній діяльності рівня знань та умінь, які відповідали б сучасним державним стандартам освіти;

 • оволодіння студентами методикою інженерних розрахунків, пов’язаних з проектуванням сприятливих умов праці на навколишнє природне середовища, а також надійності і міцності конструктивних елементів машин і механізмів;

Важливим елементом для успішного навчання студентів з дисципліни є самостійне опрацювання матеріалу. Воно сприяє виробленню у студентів вольових якостей, самостійності у роботі над навчальним матеріалом і забезпечує закріплення знань, отриманих на заняттях, підготовку до сприймання нового навчального матеріалу на наступних заняттях.

Основними формами самостійної роботи студентів під час вивчення дисципліни є:

1. Вивчення окремих тем та окремих питань за рекомендованими навчальними посібниками.

2. Опрацювання статей, вміщених у журналах “Охорона праці”, “Економіка України”, “Україна: аспекти праці” та інших за рекомендацією викладача.

3. Написання рефератів згідно з переліком тем рефератів.

4. Підготовка до практичних аудиторних робіт, виконанню; завдань самостійних робіт.

5. Підготовка до контрольних робіт та тестування.

Кожна тема дисципліни передбачає завдання для самостійної роботи і методи їх розв’язання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни в цілому студенти повинні володіти знаннями щодо стану сучасної виробничої безпеки, її формування та особливості розвитку під впливом шкідливих і небезпечних виробничих чинників.

Критерії успішності навчання: за відповідями на питання підсумкового іспиту або заліку визначається за рахунок рейтингової оцінки змістовних модулів. Все це дозволяє оцінити роботу кожного студента за окремими темами дисципліни.

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється за тематикою пройденого матеріалу. Звертається увага на уміння студентів чітко формулювати висновки і пропозиції, витримувати логічну послідовність та на грамотність мови. За обліком результатів цих робіт і відомостей про роботу студента за звітний період виставляється залікова оцінка у відомості. Вивчення навчальної дисципліни “Основи охорони праці” завершується здачею іспиту.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Законодавча та нормативне-правове забезпечення охорони праці на підприємствах

Під час опрацювання даної теми студенти повинні самостійно вивчити теоретичні питання законодавчої бази дисципліни “Основи охорони праці”. Визначити які галузеві і міжгалузеві правила і норми з безпеки праці діють в Україні.

Слід визначити принципи державної політики з охорони праці та напрямки їх розвитку. Оволодіти питаннями організації охорони праці в організації чи на виробництві. Визначити особливості та порядок громадського контролю з охорони праці та порядок його оформлення.

Опрацювати правила трудового внутрішнього розпорядку. Знати закони “Про охорону праці”, “Про загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”. Визначити види інструктажів, порядок їх проведення і документальне оформлення.

З’ясувати особливості соціального страхування від нещасних випадків та його законодавче регулювання.
Література [2; 4; 15-18; 25; 29 ]
Питання для самоконтролю


 1. Система стандартів безпеки праці (ССБП).

 2. Поняття про охорону праці відповідно до ССБП.

 3. Місце і роль адміністративних працівників та кожного працівника в системі управління охороною праці.

 4. Види відповідальності за порушення правил і норм охорони праці.

 5. Єдині міжгалузеві і галузеві правила і норми.

 6. Функціональні обов’язки служби охорони праці.

 7. Порядок проведення інструктажів із техніки безпеки та їх оформлення.

 8. Види відповідальності за порушення правил і норм охорони праці.

 9. Закон про соціальне страхування.


Перелік індивідуальних завдань

1. Підготувати інформаційне повідомлення на тему (оцінюється в 1 бал)

 • Принципи державної політики з питань охорони праці.

 • Науково-технічний прогрес і безпека праці.

 • Державні нормативні акти з охорони праці.

 • Економічні методи управління умовами та охороною праці.

 • Сутність, цілі і завдання охорони праці.

 • Аналіз стану охорони праці в Україні в сучасних умовах.

 • Планування поліпшення умов праці на основі колективного договору.

2. Підготувати кросворд з основних понять теми «Законодавча та нормативне-правове забезпечення охорони праці на підприємствах» (оцінюється в 1 бал).

3. Підготувати реферат на тему (оцінюється в 2 бали).

  • Науково-технічний прогрес і безпека праці.

  • Планування поліпшення умов праці на основі колективного договору.

  • Економічні методи управління умовами та охороною праці.

  • Аналіз стану охорони праці в Україні в сучасних умовах.

4. Підготувати презентацію на тему (оцінюється в 2 бали)

 1. Електромагнітні поля, випромінювання та їх вплив на здоров’я людини.

 2. Вплив мікроклімату на організм людини.

 3. Методи захисту людини від негативного впливу шкідливих факторів.

5. Пройти тестування до теми 1 (оцінюється в 2 бали).
Тема 2. Основи виробничої санітарії і гігієни праці

Під час самостійного опрацювання даної теми потрібно з’ясувати визначення і класифікацію виробничих шкідливостей, склад поняття «мікроклімат виробничих приміщень».

Слід звернути увагу на вплив мікроклімату на організм людини. Визначити нормування виробничих шкідливостей таких як запиленість повітря, недостатнє освітлення виробничих приміщень, шум, вібрації, електромагнітні поля, випромінювання та їх вплив на здоров’я людини.

З’ясувати як виконується техніко-економічна оцінка впливу шкідливих факторів на ефективність праці робітників та основні методи захисту людини від негативного впливу шкідливих факторів.

Після вивчення даної теми студенти мають знати, як класифікуються виробництва за їх впливом на навколишнє середовище, класифікацію шкідливих факторів за видом і походженням, що таке захисна зона, санітарні розриви між будівлями, які існують вимоги до впорядкування території підприємства.
Література [2; 5; 13; 18; 20; 22; 25]
Питання для самоконтролю


 1. Поняття “виробнича санітарія”, “гігієна праці”.

 2. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливостей та небезпечності факторів виробничого середовища.

 3. Вимоги техніки безпеки і виробничої санітарії до вибору території і планування підприємства.

 4. Атестація робочих місць за умовами праці. Мета та завдання атестації.

 5. Вимоги виробничої санітарії до системи опалення.

 6. Вплив шуму на організм людини та захист від нього.

 7. Ціль класифікації шкідливих факторів.

 8. Види освітлення, недоліки та переваги різних джерел освітлення.

 9. Вібрація, її  вплив на організм людини. Санітарна норма вібрацій.

Перелік індивідуальних завдань

1.Підготувати інформаційне повідомлення на тему (оцінюється в 1 бал)

 • Нормативно-правові підстави для проведення атестації .

 • Принципи класифікації умов праці.

 • Електромагнітне випромінювання, санітарні норми, захист людини від впливу електромагнітного випромінювання.

 • Шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них.

 • Актуальні проблеми гігієни праці.

 • Організація роботи операторів комп’ютерних терміналів щодо зменшення впливу електромагнітного випромінювання

2.Підготувати кросворд з основних понять теми «Основи виробничої санітарії і гігієни праці» (оцінюється в 1 бал).

3. Підготувати реферат на тему (оцінюється в 2 бали).

 1. Електромагнітне випромінювання, санітарні норми, захист лю­дини від впливу електромагнітного випромінювання.

 2. Шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них.

 1. Актуальні проблеми гігієни праці.

 1. Організація роботи операторів комп’ютерних терміналів щодо зменшення впливу електромагнітного випромінювання.

 2. Міжнародна організація праці щодо захисту працівників від різ­них видів шкідливостей.

4.Підготувати презентацію на тему (оцінюється в 2 бали)

1. Ідентифікації гігієнічного класу умов праці.

2. Шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них.

3. Актуальні проблеми гігієни праці.5. Пройти тестування до теми 2 (оцінюється в 2 бали).

Тема 3. Поліпшення стану виробничого середовища, зменшення важкості і напруженості фізичної праці на підприємствах галузі

Під час самостійного опрацювання питань даної теми слід звернути увагу на поняття та напрямки поліпшення стану виробничого середовища, основні шляхи зменшення важкості та напруженості фізичної праці.

З’ясувати вимоги виробничої санітарії до складу та розміщення виробничих,санітарно-побутових, торговельних приміщень та правила внутрішнього оздоблення приміщень. Визначити порядок влаштування виходів, проходів, площадок та сходів.

Визначити, які небезпечні і шкідливі виробничі фактори присутні в приміщеннях підприємства та шляхи удосконалення трудового процесу з метою зниження його важкості та напруженості.


Література [5; 11; 13; 23; 23; 25]
Питання для самоконтролю

 1. Знати, як класифікуються виробництва за їх впливом на навколишнє середовище, класифікацію шкідливих факторів за видом і походженням.

 2. Вентиляція і кондиціонування повітря.

 3. Особливості застосування штучного освітлення (робочого,аварійного,евакуаційного) на підприємствах галузі.

 4. Освітлення, норми освітлення, захист від осліплюючої дії світла.

 5. Напрями поліпшення стану виробничого середовища .

 6. Застосування раціональних режимів праці та відпочинку.

 7. Удосконалення трудового процесу з метою зниження його важкості та напруженості.

Перелік індивідуальних завдань

1. Підготувати інформаційне повідомлення на тему (оцінюється в 1 бал)

 • Види освітлення, недоліки та переваги різних джерел освітлення.

 • Вимоги до систем природного освітлення залежно від призначення приміщень.

 • Механізація та автоматизація технологічних процесів.

 • Шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них.

 • Улаштування виходів, проходів, площадок та сходів.

2. Підготувати кросворд з основних понять теми «Поліпшення стану виробничого середовища, зменшення важкості і напруженості фізичної праці на підприємствах галузі» (оцінюється в 1 бал).

3. Підготувати реферат на тему (оцінюється в 2 бали).

 1. Характеристика оптимальних умов праці.

 2. Санітарні норми мікроклімату при оптимальних умовах праці.

 3. Сучасні проблеми поліпшення умов праці.

 4. Методи оцінювання стану умов праці.

 5. Страхування виробничих ризиків.

4. Підготувати презентацію на тему (оцінюється в 2 бали)

 1. Застосування раціональних режимів праці та відпочинку.

 2. Шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них.

 3. Вентиляція та кондиціонування повітря.

5. Пройти тестування до теми 3 (оцінюється в 2 бали).
Тема 4. Профілактика виробничого травматизму

Під час вивчення даної теми слід з’ясувати значення технічного прогресу та його вплив на безпеку праці. Визначити умови праці на виробництві, класи умов праці та вплив санітарно-гігієнічних факторів виробництва на безпеку праці.

Звернути увагу на поняття «виробничі травми» та «професійні захворювання». Описати основні причини виробничого травматизму. Визначити порядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві. З’ясувати основні технічні та організаційні засоби і заходи щодо боротьби з травматизмом і профзахворюваннями.

Вивчити вимоги безпеки праці при експлуатації механічного, теплового і холодильного устаткування та вимоги безпеки щодо розташування виробничого обладнання, організації робочих місць.

Визначити особливості безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах, при експлуатації підйомно-транспортного обладнання. З’ясувати вимоги безпеки до конструкцій машин і механізмів.

Визначити та описати порядок атестації робочих місць. Розрахунок економічної ефективності для запобігання нещасних випадків на підприємстві.

Опрацювати «Положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві», «Положення про накладання штрафу на підприємство за недотримання законодавства з охорони праці».
Література [1; 7; 14; 20; 23; 29]
Питання для самоконтролю


 1. Класифікація умов праці за тяжкістю та шкідливістю.

 2. Поняття і види санітарних норм. Ціль введення їх в практичне застосування.

 3. Класифікація устаткування.

 4. Причини травматизму та нещасних випадків на виробництві.

 5. Заходи попередження травматизму на виробництві.

 6. Характеристика шкідливих умов праці.

 7. Вимоги безпеки до теплового та холодильного устаткування.

 8. Показники економічної ефективності безпеки праці.


Перелік індивідуальних завдань

1. Підготувати інформаційне повідомлення на тему

 • Травматизм на виробництві і його соціально-економічні наслідки.

 • Заходи щодо запобігання травматизму на виробництві.

 • Науково-технічний прогрес і безпека праці.

 • Методи оцінювання стану умов праці.

 • Страхування виробничих ризиків.

 • Фактори виробничого середовища, що впливають на безпеку людини на виробництві.

2. Підготувати кросворд з основних понять теми «Профілактика виробничого травматизму» (оцінюється в 1 бал).

3. Підготувати реферат на тему (оцінюється в 2 бали).

 1. Травматизм на виробництві і його соціально-економічні наслідки.

 2. Науково-технічний прогрес і безпека праці.

 3. Оцінка соціальної та соціально-економічної ефективності заходів з поліпшення умов і охорони праці.

 4. Фактори виробничого середовища, що впливають на безпеку людини на виробництві.

 5. Заходи щодо запобігання травматизму на виробництві.

4. Підготувати презентацію на тему (оцінюється в 2 бали)

 1. Класифікація умов праці за тяжкістю та шкідливістю.

 2. Методи оцінювання стану умов праці.

 3. Травматизм на виробництві і його соціально-економічні наслідки.

5. Пройти тестування до теми 4 (оцінюється в 2 бали).
Тема 5. Профілактика виробничого травматизму

Під час вивчення даної теми студенти повинні визначити шляхи та умови підвищення безпеки праці та напрямки профілактики виробничого травматизму. З’ясувати порядок роботи на машинах, механізмах та устаткуваннях з підвищеною небезпекою.

Визначити та описати порядок отримання дозволу на початок виконання окремих робіт або експлуатації певних видів машин та обладнання.

З’ясувати організаційні та технологічні заходи забезпечення електробезпеки. Безпека при виконанні вантажно-розвантажувальних машин. Організація безпечної експлуатації ліфтів.

Слід з’ясувати вплив струму на організм людини та фактори і умови, від яких залежить ступінь ураження людини струмом, причини ураження. Вміти розробити організаційні заходи щодо захисту людини від ураження електричним струмом. Вивчити технічні засоби захисту від ураження електричним струмом, які повинні бути передбачені на підприємстві. Значення та устрій захисного заземлення.
Література [5; 8; 14; 18; 25; 27]
Питання для самоконтролю


 1. Показники економічної ефективності безпеки праці.

 2. Заходи попередження травматизму на виробництві.

 3. Причини ураження людини електричним струмом.

 4. Дати характеристику видам електричних травм.

 5. Класифікація приміщень за правилами електробезпека.

 6. Від чого залежить ступінь ураження людини електричним струмом?

 7. Визначення “електробезпека”, дати пояснення.

 8. Параметри небезпечного струму, його характеристика і дія.

 9. Захист людини від дії електричного струму.


Перелік індивідуальних завдань

1. Підготувати інформаційне повідомлення на тему (оцінюється в 1 бал)

 • Сучасні проблеми поліпшення умов праці.

 • Оцінка соціальної та соціально-економічної ефективності заходів з поліпшення умов і охорони праці.

 • Характеристика шкідливих умов праці.

 • Вимоги безпеки до теплового та холодильного устаткування.

2. Підготувати кросворд з основних понять теми «Профілактика виробничого травматизму» (оцінюється в 1 бал).

3. Підготувати реферат на тему (оцінюється в 2 бали).

 1. Забезпечення електробезпеки в навчальному закладі.

 1. Статична електрика, її походження, вплив на організм людини та захист від неї.

 1. Методи захисту від електричного струму на виробництві.

 2. Аналіз причин електротравматизму в галузях промисловості.

 1. Фактори електричного характеру, що впливають на ступінь ураження електричним струмом.

4. Підготувати презентацію на тему (оцінюється в 2 бали)

 1. Заходи попередження травматизму на виробництві.

 2. Аналіз причин професійних захворювань

 3. Сучасні проблеми поліпшення умов праці.

5. Пройти тестування до теми 5 (оцінюється в 2 бали).
Тема 6. Організаційні основи забезпечення пожежної безпеки на підприємствах та організаціях.

Під час опрацювання даної теми слід звернути увагу на значення пожежної безпеки. Визначити, які діють основні нормативні документи в галузі пожежної безпеки. З’ясувати характерні причини пожеж, організаційні та технічні протипожежні заходи.

Описати класифікацію приміщень з пожежної безпеки. З’ясувати сутність поняття «вогнестійкість конструкцій, матеріалів». Визначити види горіння і способи зупинення його. Система попередження пожеж. Порядок сумісного зберігання речовин та матеріалів. Пожежна безпека будівель та споруд. Засоби та способи пожежогасіння.

Визначити порядок евакуації людей із будівель та приміщень. Загальні принципи організації пожежної безпеки. Державний пожежний нагляд.


Література [4; 13; 16; 18; 22; 23; 25]
Питання для самоконтролю

 1. Визначити поняття “пожежна безпека”. З’ясувати причини пожеж на виробництві та в організаціях.

 2. Знати, з чого складається забезпечення пожежної безпеки на виробництві.

 3. Класифікація матеріалів за ступенем горючості.

 4. Класифікація будівель за ступенем вогнестійкості.

 5. Організаційні та технічні заходи пожежної безпеки. Способи припинення горіння. Пожежна сигналізація.


Перелік індивідуальних завдань

1. Підготувати інформаційне повідомлення на тему (оцінюється в 1 бал)

 • Класифікація матеріалів за ступенем горючості.

 • Класифікація будівель за ступенем вогнестійкості.

 • Організаційні та технічні заходи пожежної безпеки.

 • Способи припинення горіння.

 • Пожежна сигналізація.

2. Підготувати кросворд з основних понять теми «Організаційні основи забезпечення пожежної безпеки на підприємствах та організаціях» (оцінюється в 1 бал)

3. Підготувати реферат на тему (оцінюється в 2 бали).

 1. Статистична характеристика пожежної безпеки в Україні за 2010—2012 роки.

 2. Системи оповіщення пожеж.

 3. Характеристика причин виникнення пожеж в торговельній мережі.

 4. Характеристика системи попередження пожеж.

 5. Соціально-економічне значення пожежної безпеки в Україні.

 6. Забезпечення пожежної безпеки у вищих навчальних закладах.

4. Підготувати презентацію на тему (оцінюється в 2 бали)

 1. Характеристика причин виникнення пожеж.

 2. Організаційні та технічні заходи пожежної безпеки.

 3. Пожежна сигналізація.

5. Пройти тестування до теми 6 (оцінюється в 2 бали).

Тема 7. Протипожежна профілактика при експлуатації будівель та споруд

Під час опрацювання даної теми слід визначити завдання протипожежної профілактики. Вимоги пожежної безпеки до території будівель та споруд.

Звернути увагу на порядок забезпечення евакуації людей і збереження матеріальних цінностей при виникненні пожежі. Вимоги до опалення та вентиляційних систем. Протипожежна профілактика електроустановок.

Блискавкозахист. Складування та зберігання матеріальних цінностей.


Література [3; 8; 10; 19; 21]
Питання для самоконтролю

 1. Протипожежна профілактика. Мета та завдання.

 2. Протипожежна профілактика електроустановок.

 3. Первинні засоби пожежогасіння та протипожежний інвентар.

 4. Пожежна сигналізація. Мета та завдання.

 5. Складування та зберігання матеріальних цінностей.


Перелік індивідуальних завдань

1. Підготувати інформаційне повідомлення на тему (оцінюється в 1 бал)

 • Автоматичні установки пожежогасіння..

 • Організація пожежної сигналізації в приміщеннях. Порядок її обслуговування.

2. Підготувати кросворд з основних понять теми «Протипожежна профілактика при експлуатації будівель та споруд» (оцінюється в 1 бал).

3. Підготувати презентацію на тему (оцінюється в 2 бали)

1. Первинні засоби пожежегасіння та протипожежний інвентар.

2. Автоматичні установки пожежегасіння.

3. Протипожежна профілактика.4. Пройти тестування до теми 7 (оцінюється в 2 бали).

4. ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка