Методичні вказівки до самостійної роботиСкачати 218.9 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір218.9 Kb.
#1078
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

КУЛЬТУРОЛОГІЯ
Програма та методичні вказівки до самостійної роботи

( для студентів 2 курсу спец. 6.050100 „Економіка підприємства”)

Харків – ХНАМГ – 2005
КУЛЬТУРОЛОГІЯ: Програма та методичні вказівки до самостійної роботи (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050100 „Економіка підприємства”) / Укл.: Меляков А.В., Фесенко Г.Г., Лисенко М.С.– ХНАМГ, 2005. – 19 с.

Рецензент: зав. кафедри історії та культурології

ХНАМГ, к. і. н., доц. Рябченко О. Л.

Рекомендовано кафедрою історії та культурології,

протокол № 6 від 10. 01. 2005 р.

ВСТУП
Вивчення культурології є одним з важливих елементів загальноосвітньої підготовки студентів вищих навчальних закладів. Програма нормативної дисципліни „Культурологія” складена відповідно до її місця і значення за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів з напряму 0501 „Економіка підприємства”.

Викладання курсу культурології має на меті сформувати у студентів систему знань про закономірності культурного процесу, про культуру як специфічний та унікальний феномен людства, надати уявлення про типологічні структури культури, особливості культурних епох та стилів, навчити культурологічному аналізу процесів та явищ. Завданнями курсу є оволодіння основними термінами та поняттями культурології на рівні їх відтворення, тлумачення та використання у повсякденному житті, набуття навичок та вмінь застосування знань з культурології для визначення лінії особистої поведінки в умовах розмаїття культур. Предметом дисципліни є етапи та закономірності розвитку світової культурологічної думки.

Методичні вказівки включають основні питання, що виносяться на обговорення під час практичних занять, теми рефератів, список літератури з кожної теми. Готуючись до занять з даного курсу, студенти повинні в першу чергу звернути увагу на навчальну літературу (підручники, навчальні посібники), а також спеціальну літературу, де докладно аналізуються окремі питання.

Обов’язковим, особливо при підготовці рефератів є опрацювання першоджерел, в яких викладені ті теорії, концепції та підходи, що стали предметом дослідження. Як приклад можна навести такі теми як: “Етнос та культура в працях Л. Гумільова”, “Концепція культури З. Фрейда” та ін. Під час підготовки рефератів присвячених актуальним культурологічним проблемам сучасності (“Сучасна молодіжна субкультура”, “Сучасне місто як соціокультурний феномен” тощо) необхідно звернутися до періодичної преси, яка, відповідно до жанру, швидше за інші інформаційні джерела реагує на події сьогодення. Бажаним, за умови належного оформлення науково-довідкового апарату дослідження, є використання всесвітньої інформаційної мережі Інтернет.

У межах викладання курсу “Культурологія” використовується система рейтингової оцінки знань і вмінь студентів, яка, в свою чергу, базується на активному залученні методики тестового контролю. Отже, на першому етапі студенти проходять “нульове” тестування (10 запитань), яке дозволяє визначити як рівень загальної ерудиції молодої людини, так і запобігти подвійному вивченню тем, що були добре засвоєні студентами в межах дисциплін “Філософія” та “Релігієзнавство”. Другий етап включає такі види роботи як лекційні заняття, усні відповіді на семінарах, проходження проміжного тестування (тричі протягом семестру, 15 запитань), написання та захист реферату. Третім етапом є підсумкове тестування, запитання якого тематично охоплюють увесь курс (25 запитань). Останній етап – залік. Зазначимо, що кожен з видів як аудиторної, так і самостійної роботи студентів оцінюється певною сумою балів, що загалом перевищує кількість балів, необхідну для отримання дострокової позитивної оцінки. Це дає змогу студенту розподілити сили на ті види роботи (дискусії на семінарах або поглиблений аналіз проблеми та виступ з рефератом), які йому більше до вподоби.

Отже, у процесі вивчення “Культурології” студент повинен оволодіти основними термінами й поняттями культурології на рівні її відтворення, тлумачення і використання у повсякденному житті та професійній діяльності; вміти сформувати й обґрунтувати особисту позицію щодо проблем культури.


Календарно-тематичний план

курсу “Культурологія”

п/п


Тема

Лекції

/ год.


Семінар.

заняття /год.1

Специфіка культурологічного знання

2

2

2

Генеза культури

2

2

3

Співвідношення культури та цивілізації

2

2

4

Техніка, культура та природа людини

2

2

5

Аполонійська та діонісійська засади європейської культури

1

1

6

Кризові явища в культурі

2

2

7

Культура. Контркультура. Субкультура

2

2

8

Роль культурних орієнтацій в розвитку суспільства

2

2

9

Ідея рівноправності культур у сучасному світі

2

2

10

Поняття культурної ідентифікації

1

1
Усього

18

18Тема1. Специфіка культурологічного знання
Місце культурології у системі сучасного соціогуманітарного знання. Інтегративний характер культурології. Культурологія та інші гуманітарні науки: історія мистецтв, антропологія, етнографія, філологія. Культурологія та суспільні науки: релігієзнавство, політологія, соціологія. Місце культурології у системі економічної освіти. Предмет та методи культурології (герменевтичний, феноменологічний та ін.). Комплексність та системність у культурологічному досліджені.

Виникнення культурологічної думки. Еволюція терміна “культура”. Формування культурології як науки (Дж. Віко, І. Гердер). Розвиток культурологічного знання в Україні (М.Попович, В.Горський, С.Кримський, В.Табачковський, О.Забужко). Еволюція та перспективи розвитку культурологічного знання на межі ХХ-ХХI ст.Сучасна культура як предмет культурології. Культура як аксіологічний феномен буття (культурні універсалії, конкретно-історичні цінності, екзистенційно-особистісні цінності людини). Аксіологічні концепції культури (М.Шелер, Г.Ріккерт, Г.Дільтей, Т. Парсонс). Культура як сукупність знакових систем (структуралізм К.Леві-Стросса, М.Фуко). Культура та підсвідоме (З.Фрейд, К.Юнг). Морфологія культури.
Запитання до семінару:

 • Які науки заклали підвалини культурології?

 • У чому полягає специфіка культурологічного знання?

 • На основі яких характеристик можна зробити висновок про інтегративний характер культурології?

 • Що є предметом культурологічного аналізу економічної діяльності?

 • Структура й головні показники економічної культури суспільства.


Теми рефератів:

 1. Культура як людське творіння. Поняття артефакту.

 2. Археологія як засіб отримання історико-культурної інформації.

 3. Історія та динаміка становлення культурологічного знання.

 4. Культурно-антропологічні школи та концепції.

 5. Компаративна (порівняльна) культурологія.

 6. Економічна культура особистості.

 7. Культурологічний аналіз економічного проекту.


Список літератури:

 1. Агеев А.И. Проблемы собственности и культуры. – М., 1991.

 2. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М., 1993.

 3. Булгаков С. Философия хозяйства. – М., 1990.

 4. Гуревич П.С. Философия культуры. – М., 1994.

 5. Гуревич П.С. Культурология. Уч. пос. – М., 1998.

 6. Давидович В.Е., Жданов Ю.А. Сущность культуры. – Ростов н/Д., 1979.

 7. Зарубин Н.Н. Социально-культурные основы хозяйства и предпринимательства. – М., 1998.

 8. Культурология: Уч. для студ. техн. вузов / Под ред. Н.Г. Багдасарьян. – М., 2001.

 9. Культурология. ХХ век: Антология. – М., 1995.

 10. Культурология.Курс лекций / Под ред. А.А. Радугина. –М.,1999 .

 11. Культурология. ХХ век. Энциклопедия. Т.1. – СПб., 1998.

 12. Моль А. Социодинамика культури. – М., 1973.

 13. Морфология культуры: Структура и динамика. – М., 1994.

 14. Немировская Л.З. Культурология. История и теория культуры. – М., 1992.

 15. Пономарев Л.Н., Попов В.Д., Чечканов В.П. Экономическая культура. – М., 1987.

 16. Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983.

 17. Теория и история мировой культуры. – М., 1993.

 18. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб., 1994.


Тема 2. Генеза культури
Підвалини та соціальні чинники виникнення культури. Антропогенез: теорії походження людини. Антропосоціогенез. Синкретизм архаїчної культури. Виділення людини з природи. Осмислення людиною самого себе та інших особистостей. Відокремлення фізичної та розумової праці. Привласнюючі та відтворюючі види господарської діяльності людей.

Концепції (гіпотези) виникнення культури: ігрова (Й. Хейзінга, Х. Ортега-і-Гассет, Е. Фінк), символічна (Е. Касирер), орудійно-трудова за знаряддями праці (Ф. Енгельс) та ін. Матеріальні, духовні та комплексні джерела виникнення культури. Багатоманітність концепцій культурно-історичного процесу (лінійні, циклічні, синергетичні).

Соціокультурна динаміка. Генотипологія культур Заходу й Сходу. Форми історичного становлення культури. Історичні етапи розвитку української культури.
Запитання до семінару:


 • Мова та колективна праця, як підвалини для виникнення культури

 • Головні складові генезису вітчизняної культури.

 • Анімізм, магія та інші форми первісних вірувань.

 • Міф у культурі стародавніх цивілізацій.

 • Розвиток науки, освіти, мистецтва і задоволення духовних потреб людей.


Теми рефератів:

 1. Культура – друга природа ?

 2. Первісна культура людства.

 3. Віра, вірування та їх роль в конституюванні людської реальності.

 4. Тотемізм, фетишизм, анімізм та інші форми примітивних релігійних уявлень.

 5. Міфологія стародавніх слов’ян. Трипільська культура.

 6. Культура держав Стародавнього Сходу, Греції, Риму.

 7. Г. Гадамер, Й. Хйезинга, Е. Касирер,З. Фрейд, Ф. Енгельс про виникнення культури.


Список літератури:

 1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – М., 1977.

 2. Антропология и история культуры. – М., 1993.

 3. Древние цивилизации. – М., 1989.

 4. Иванов В.В. Культурная антропология и история культуры // Одиссей: Человек в истории. – М., 1989.

 5. Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. – М., 1998.

 6. Клейн Л.С. Археологическая типология. - Л., 1991.

 7. Культурология. ХХ век. Энциклопедия. В 2 т. – СПб., 1998.

 8. Лосев А.Ф. Античная философия истории. – М., 1977.

 9. Маркарян Э.С. О генезисе человеческой деятельности и культуры. – Ереван, 1973.

 10. Мелетинский Е.М. Происхождение героического эпоса – М., 1968.

 11. Принс Д. Вера как образ жизни. – М., 1993.

 12. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. – М., 1989.

 13. Флиер А. Я. Культурогенез. – М., 1995.

 14. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. – М., 1992.

 15. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. – М., 1978.

 16. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1994.Тема 3. Співвідношення культури та цивілізації
„Культура” та „цивілізація”: протиставлення понять або взаємообумовленість. Історична трансформація понять „культура”, „цивілізація” та їх сучасне функціонування в науковому дискурсі. Сутність культурного виміру цивілізації.

Еволюція поглядів на співвідношення культури і цивілізації в українській філософській думці. „Критика цивілізації” (Г.Сковорода, В.Гоголь, П.Юркевич, П.Куліш, Ж.Ж.Руссо, В.Соловйов).

Цивілізація як сукупність досягнень матеріальної культури. Схід як соціокультурний та цивілізаційний феномен. Рівень матеріальної цивілізації та генеза соціальних зв’язків. Пам’ятки матеріальної культури стародавніх цивілізацій. Античність і європейська цивілізація. Загальна характеристика основних етапів розвитку західноєвропейської цивілізації.

Типологія цивілізацій. Цивілізація як етап культурно-історичного процесу (Л. Морган, К. Маркс). Цивілізація як локально-історичний тип культури (М. Данилевський, О. Шпенглер). Цивілізація – розвиток суспільства у визначеному природному середовищі (Ш. Монтеск’є, Л. Мечніков).

Сучасна глобальна цивілізація. Перспективи взаємовідносин культури та цивілізації: зближення чи зіткнення? Концепція “зіткнення цивілізацій” С. Хантінгтона.
Запитання до семінару:


 • У чому причина багатоаспектності понять “цивілізація” та “культура”?

 • Дайте характеристику чинників культурного виміру цивілізації.

 • Назвіть підвалини типології цивілізацій.

 • Яким чином можуть люди впливати на процеси цивілізаційного розвитку?

 • У чому полягає специфіка та основні риси техногенної цивілізації?


Теми рефератів:

 1. Техніка, цивілізація, культура.

 2. Проблема співвідношення культури та цивілізації в концепціях О. Шпенглера та М. Бердяєва.

 3. Концепція цивілізації А. Тойнбі.

 4. Концепція цивілізації П. Сорокіна.

 5. Порівняльний аналіз цивілізацій і контакти між ними.

 6. “Глобальний еволюціонізм” про майбутнє цивілізації.

 7. Цивілізаційна ідентичність у працях Хантінгтона.


Список літератури:

 1. Амелина Е. Понятие «цивилизация» вчера и сегодня // Общественные науки и современность. – 1992. – №2.

 2. Бердяев Н.А. Воля к жизни, воля к культуре // Бердяев Н.А. Смысл истории. – М., 1990.

 3. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII в. – М., 1992.

 4. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М., 1990.

 5. Дилигенский Г.Г. «Конец истории» или смена цивилизаций // Вопросы философии. 1991. – №3.

 6. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992.

 7. Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. – М., 1998.

 8. Маркарян Э.С. О концепции локальных цивилизаций. – Ереван, 1962.

 9. Новая технократическая волна на Западе. – М., 1986.

 10. Сорокин П. Кризис нашего времени // Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1999.

 11. Тойнби А. Постижение истории. – М., 1991.

 12. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Полис. – 1994. – №4.

 13. Цивилизация: прошлое, настоящее и будущее человека. – М, 1988.

 14. Шубарт В. Европа и душа Востока. – М., 1997.

 15. Яковец Ю.В. История цивилизации. – М., 1995.

Тема 4. Техніка, культура та природа людини
Природа та культура: підстави для протиставлення та шляхи “примирення”. Взаємовідносини природи та людини як суб’єкта культури. Поняття біосоціального дуалізму. Культура як “штучний” світ людини. Людина по відношенню до природи: перетворювач, експлуататор, гнобитель? Екологічна культура діяльності людини.

Техніка як буття культури. Техніка як засіб: підкорення природи, самозбереження людини, виробництва надлишків, створення штучного середовища тощо. Антропологічні та соціокультурні основи виникнення та розвитку техніки. Взаємодія техніки з іншими соціокультурними елементами. Натуралістичний, вольовий та раціональний підходи в поясненні виникнення техніки.Специфіка культурологічного вивчення техніки. Екзистенційна інтерпретація техніки (М.Хайдегер, Х. Ортега-і-Гасет). Вплив техніки на соціокультурну динаміку. Головні риси техногенної цивілізації.
Запитання до семінару:

 • Культура як особливий етап загальної еволюції природи.

 • Соціальна поведінка тварин, як явище природи та людини як явище культури.

 • Механізми накопичення, узагальнення та трансляції культурного досвіду людини.

 • Культура природокористування людства: історія та сучасний стан проблеми.

 • Що таке техніка? У чому полягає її природа та витоки?

 • Як зв’язана техніка з іншими феноменами культури (наукою, релігією, мистецтвом)?

 • Які форми та межі впливу техніки на людське буття?

 • Чому в ХХ ст. взаємовідносини природного та штучного технічного середовища перетворилися на глобальну проблему?


Теми рефератів:

 1. Формування штучного середовища існування.

 2. Освіта як спосіб передачі культурного досвіду.

 3. Проблеми штучного втручання в біологічні процеси: евтаназія, смертна кара, трансплантація органів, генна інженерія.

 4. Християнська концепція світу та природа.

 5. Біоантропологічні та соціокультурні основи походження техніки.

 6. Техніка та наука : еволюція взаємовідносин.

 7. Техніка і мистецтво.

 8. Техніка і особистість.

 9. Сучасна та майбутня техніка : могутність чи загроза ?

 10. Віртуальна реальність як приклад штучного середовища.


Список літератури :

 1. Анисимов К.Л. Человек и техника: Современные проблемы. – М., 1995

 2. Бердяев Н.А. Человек и машина. Проблемы социологии и метафизики техники // Вопросы философии. – 1989. - № 2

 3. Культурология. Учебник для студентов технических вузов / Под ред. Н.Г. Багадасарьян. – М., 2001.

 4. Мелещенко Ю.С. Техника и закономерности ее развития. – Л., 1970.

 5. Миронов В.Б. Техника и человек. –М., 1988.

 6. Новая технократическая волна на Западе. – М, 1986.

 7. Омаров А.М. Техника и человек. – М., 1965.

 8. Ортега-и-Гассет Х. Размышления о технике // Вопросы философии. –1993. –№ 10.

 9. Тавризян Г.М. Техника, культура, человек. – М., 1986.

 10. Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993.

 11. Шейкин А.Г. Техносфера // Культурология. ХХ век. Энциклопедия. Т.2. – СПб., 1998.

 12. Шпенглер О. Человек и техника // Культурология. Век ХХ. Антология. – М., 1995.

 13. Энгельмейер П.К. Технический итог ХІХ века. – М., 1989.

 14. Юханов А.Л. Современная зарубежная социология техники. – М., 1992.

 15. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1994.


Тема 5. Аполонійська та діонісійська засади європейської культури
Ф. Ніцше та визначення аполонісійського та діонісійського. Аполонісійське як вияв індивідуального. Культ Діоніса: характерні риси та конкретні прояви в елінському світі. Співвідношення аполонісійського та діонісійського початків культури.

Художні феномени Стародавньої Греції.


Запитання до семінару:

 • Аполлон та Діоніс у давньогрецькій міфології.

 • Символ в діонісійській культурі.

 • Антична трагедія.

 • Аполонісійська та діонісійська засади культури: протистояння і взаємодоповнення.


Теми рефератів:

  1. Порівняння діонісійського та фаустівського в працях О. Шпенглера.

  2. Аполонісійське та діонісійське як зближення західного раціоналізму та східного містицизму.

  3. Боротьба та поєднання: синтез аполонійського та діонісійського в працях А. Лосєва.

  4. Еллінство та діонісизм.

  5. Художні феномени Стародавньої Греції.

Список літератури:

 1. Гуревич П.С. Культурология: Уч. пос. – М., 1998 .

 2. Иванов В. Дионис и прадионисийство. – СПб., 1994.

 3. Культурология. ХХ век. Энциклопедия. Т.1. – СПб., 1998.

 4. Лосев А.Ф. Философия. Мифология.Культура. – М., 1991.

 5. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. – М., 1993.

 6. Мифы народов мира. Т.1. – М., 1987.

 7. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Соч. Т. 1. – М., 1990.

 8. Шпенглер О. Закат Европы. Т.1. – М., 1993.


Тема 6. Кризові явища в культурі
Феномен кризи та його місце у культурному процесі. Кризові явища та народження нової культури. Діалог культур як засіб подолання їх кризи (В. Біблер, Г. Померанц, М. Бахтін).

Кризові явища в античній та стародавньосхідній культурах. Загальна характеристика кризових явищ в культурі ХХ ст. та можливість проведення історичних паралелей з минулим. Політико-ідеологічні та соціально-економічні підвалини кризи сучасної культури. „Масова культура”. Криза мистецтва ХХ ст.: модернізм та постмодернізм. Соціально-культурна ентропія та її прояви наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст.


Запитання до семінару:

 • Криза культури у творах представників Франкфуртської школи (Е. Адорно, Г. Маркузе, Е. Фром, Г. Хабермас).

 • А.Шопенгауер та його “воля до життя”.

 • Культурфілософія Ф. Ніцше та відкидання християнських цінностей.

 • Проблема ізольованості особистості від соціуму в працях екзистенціалістів (А. Камю, Ж.-П. Сартр, М. Хайдегер та ін. ).

 • Сучасна культурологія про “ситуацію відчуження” людини.


Теми рефератів:

 1. Е. Гусерль про підвалини європейської культурної кризи.

 2. Криза сучасного раціоналізму.

 3. Сучасна європейська культура: загибель чи криза?

 4. Феномен культурної кризи в “Закаті Європи” О. Шпенглера.

 5. Аудіовізуальна культура, її комунікативна та естетична функції.

 6. Авангард та культура ХХ ст.


Список літератури:

 1. Арендт Х. Истоки тоталитаризма. – М., 1996.

 2. Аредт Г. Становище людини. – Львів, 1999.

 3. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.

 4. Бердяєв Н. Человек и машина: Проблема социологии и метафизики техники // Вопросы философии. – 1989. – №2.

 5. Библер В. Культура. Диалог культур // Вопросы философии. – 1989. – №6.

 6. Гайденко П.П. Экзистенциализм и проблема культуры. – М., 1963.

 7. Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Культурология, ХХ век: Антология. – М., 1994.

 8. Давыдов Ю.Н. Эстетика нигилизма. – М., 1975.

 9. Камю А. Бунтующий человек . – М., 1990.

 10. Маркузе Г. Одномерный человек. – К., 1995.

 11. Проблема человека в западной философии. – М., 1988.

 12. Сартр Ж.-П. Стена: Избранные произведения. – М., 1992.

 13. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1999.

 14. Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1989.

 15. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность: Лекции и интервью. – М., 1992.

 16. Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993.

 17. Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1993.


Тема 7. Культура. Контркультура. Субкультура
Феномен контркультури та його роль в історичній динаміці. Культурфілософський сенс контркультури. Контркультура як протиставлення фундаментальним принципам домінуючої культури.

Контр- та субкультура: подібне і відмінне. Субкультура як особлива складова культури. Субкультура: конфесійна, професійна, національна. Особливості свідомості, поведінки, мови представників субкультурних груп. Вікові, соціальні, політичні, етнічні субкультурні групи. Субкультурні тенденції в сучасному суспільстві.

Професіоналізм та професійна культура в сучасному житті. Культура підприємництва. Основні елементи і особливості функціонування знаково-символічної системи на підприємстві. Культура господарча. Культура життєзабезпечення.
Запитання до семінару:


 • Язичницьке та християнське в культурі.

 • Співвідношення офіційного та народного в Середньовічній Європі.

 • Критерії визначення контр- та субкультури. Відмінне і подібне.

 • Прояви контр- та субкультури в сучасному світі.

 • Молодіжні виступи 1960 –х років та критика “культури батьків”.Теми рефератів:

  1. Сміхова карнавальна творчість Середньовіччя.

  2. Етнічні, демографічні, соціальні контр- та субкультурні групи.

  3. Контркультура, субкультура та релігія.

  4. Проблема субкультур та концепція соціалізації.

  5. Контркультура як механізм соціодинаміки.

  6. Сучасна молодіжна субкультура.

  7. Місто як соціокультурний феномен.


Список літератури:

 1. Гуревич П.С. Культурология. Учебное пособие. – М., 1998.

 2. Давыдов Ю.Н., Роднянская И.Б. Социология контркультуры. – М., 1980.

 3. Кризи буржуазной цивилизации и поиски «нового стиля жизни». – М., 1987.

 4. Культурология. ХХ век. Энциклопедия. В 2 т. – СПб., 1998.

 5. Набок И.Л. Рок-музыка: эстетика и идеология. – Л., 1989.

 6. Петров Д.В. Молодежные субкультуры. – Саратов, 1996.

 7. Рок-музыка в СССР. – М., 1990.

 8. Ротердамський Еразм. Похвала глупоті. Домашні бесіди. – К., 1993.

 9. Субкультурные объединения молодежи. – М., 1987.

 10. Феофанов О.А., Налоев А.Е. Бунтари и конформисты: рок-музыка Запада за сорок лет. – Ставрополь, 1989.

 11. Фуко М. Наглядати й карати. Народження в’язниці. – К., 1998.

 12. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов: Эпоха Ренессанса. – М., 1993; Він же. Иллюстрированная история нравов: Галантный век. – М., 1994; Він же. Иллюстрированная история нравов: Буржуазный век. – М., 1994.

 13. Ястребицкая А.П. Западная ЕвропаХІ-ХІІІ веков: эпоха, быт, костюм. – М.,1978


Тема 8. Роль культурних орієнтацій у розвитку суспільства
Релігійно-конфесійні, пізнавальні, естетичні, утилітарно-практичні, етичні цінності в культурі.

Фундаменталізм та традиціоналізм. Види релігійного фундаменталізму і їх роль у розвитку суспільства. Релігійний модернізм – протилежність релігійного фундаменталізму.

Світський модернізм як ініціатор соціальних змін. Ренесанс – гуманістичний переворот в історії людства. Ліберальна демократія в Західній Європі.

Постмодернізм. Культурні протиріччя капіталізму. Глобалізація та культурні трансформації у сучасному світі.


Запитання до семінару:

 • Аксіологія культури.

 • Протестантизм – феномен фундаменталізму чи модернізму?

 • Модернізм в сучасній релігії.

 • Постмодернізм як джерело змін в сучасному суспільстві.Теми рефератів:

  1. „Втеча свободи” в культурфілософській теорії Е.Фромма.

  2. Ціннісний підхід до аналізу культури в теорії П.Сорокіна.

  3. „Гра у бісер” Г.Гессе: пошук моделі майбутнього суспільства.

  4. Ісламський фундаменталізм в сучасній культурі.


Список літератури:

 1. Антология исследований культуры. –Т.1.Интерпретация культуры. – СПб,1997.

 2. Библер В.С. Культура. Диалог культур // Вопр. философии. – 1989. – №6.

 3. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм ХV-ХVIIIвв. // в 3 т. – М.,1992.

 4. Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии. -М., 1996.

 5. Горичева Т. Православие и постмодернизм. – Ленинград,1991.

 6. Гончарук Т.В. Культурологія:Навч.посіб. – Тернопіль,2004. – С.173 – 185.

 7. Козловски . Культура постмодерна. – М.,1997.

 8. Кормич Л.І., Багацький В.В.Культурологія (історія і теорія світової культури ХХ століття). – Харків, 2004.

 9. Ліотар Ж.Ф. Ситуація постмодерну // Філософ. і соціол. думка.- 1995. -№ 5-6. – С. 15 – 38.

 10. Опыт ненасилия в ХХ столетии: Социально-этические очерки. – М.,1996.

 11. Хайдеггер М. Бытие и время. – М.: Республика, 1993.

 12. Халипов В. Постмодернизм в системе мировой культуры // Иностр. литература. –1994. – №1. – С.235-240.

 13. Швейцер А. Культура и этика // Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М.,1992. – С.83 –108.


Тема 9. Ідея рівноправності культур у сучасному світі
Ідея рівноправності культур в культурфілософській думці О. Шпенглер, М. Данилевський, В. Шубарт). Партикуляризм та універсалізм.

Проблема глобалізації та уніфікації культурного процесу. Відкритість та замкнутість культур. Ідея європоцентризму: виникнення, розвиток та сучасний стан. Американо- та афроцентризм.


Запитання до семінару:

 • О.Шпенглер та критика європоцентризму.

 • Ідея рівності культур в працях М. Данилевського та В. Шубарта.

 • Егалітаризм та плюралізм: протиставлення чи альтернатива ?

 • Ідеологи американоцентризму про “універсальне” та “регіональне” світобачення.

 • Образи африканської культури: історія та сучасність.

Теми рефератів:

  1. “Цивілізація” та “варвари” в добу античності.

  2. Еволюція ідеї європоцентризму в Середньовіччя та Нові часи.

  3. Криза європоцентризму в ХХ ст.

  4. Характерні риси американської культури.

  5. Негритянський расизм. Сучасний образ представника негроїдної раси.

  6. Расизм, шовінізм та ксенофобія як проблеми сучасності.

  7. Партикуляризм та універсалізм.

  8. Космополітизм: визначення та прояви.


Список літератури:

 1. Африка: проблемы перехода к гражданскому обществу. Вып. 1-2. – М., 1994.

 2. Гердер И.Г. Идеи философии истории человечества. – М., 1977.

 3. Гуревич П.С. Культурология: Уч. пос. – М., 1998.

 4. Западная Европа и культурная экспансия американизма. – М., 1985.

 5. Культурология. ХХ век. Энциклопедия. В 2 т. – СПб., 1998.

 6. Леви-Стросс К. Печальные тропики. – М., 1984.

 7. Национальный вопрос в развитых капиталистических странах. – М., 1978.

 8. США глазами американских социологов. Кн. 2: Политика, идеология, массовое сознание. – М., 1988.


Тема 10. Культурна ідентифікація
Феномен ідентичності: формування основних шляхів концептуально-теоретичного осмислення. Механізм ідентифікації в психологічній концепції (З. Фройд, Е.Еріксон). Феномен ідентичності крізь призму потреб людини (Е. Фромм). Індивідуальні та колективні культурні ідентичності.

Процес ідентифікації і феномен кризи ідентичності. Форми культурної ідентифікації. Вплив кризи системи цінностей у перехідному суспільстві та процеси пошуку ідентичності людини.Процес сучасної культурної диверсифікації.
Запитання до семінару:

 • Ідентичність, ідентифікація та ідентизація: досвід теоретичної інтерпретації.

 • Механізм персоніфікації.

 • „Масова людина” – реальність сучасного інформаційного суспільства.


Теми рефератів:

  1. Етноцентризм як форма культурної ідентичності.

  2. Типологія персоніфікацій як форма культурного ототожнення.

  3. Націоналізм як феномен сучасної соціокультурної ситуації.

  4. Проблеми тілесної самоідентифікації в умовах культурних трансформацій.


Список літератури:

 1. Андерсен Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження й поширення націоналізму. – К.,2001.

 2. Бичко І. Вплив української культури на процеси європеїзації північно-східної периферії окцидентального світу // Філософсько-антропологічні студії. – К.,2000. – С.223-234.

 3. Воропай Т. В поисках себя. Идентичность и дискурс. – Харьков, 1999.

 4. Гнатенко П.И. Идентичность: философский и психологический анализ. – К.,1999.

 5. Забужко О. Дар маргінальності // Березіль. – 2003. – №3 – 4. – С.152 – 154.

 6. Крымский С.Б. Контуры духовности: новые контексты идентификации // Вопросы философии. – 1992. - №12. – С.18 – 28.

 7. Малахов В. Неудобства с идентичностью // Вопросы философии. – 1998. – №2. – С.43-52.

 8. Нагорна Л. Національна ідентичність в Україні. – К.,2002.

 9. Рікер П. Сам як інший. – К.,2000.

 10. Сміт Е. Національна ідентичність – К.,1994.

 11. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого Я // Фрейд З. Тотем и табу. – М.,1998. – С.279 – 349.

 12. Фромм Э. Душа человека. – М.,1992.

 13. Хвильовий М. „Україна чи Малоросія?” // Хвильовий М. Новели, оповідання. – К.,1995.

 14. Хейзинга Й. Homo ludens (человек играющий). – М.,2001.

 15. Хесле В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности // Вопросы философии. – 1994. - №10. – С.112 – 123.

 16. Трубина Е.Г. Идентичность в мире множественности: прозрения Ханны Арендт // Вопросы философии. –1998. – №11. – С.116-131.

 17. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М.,1996.ЗМІСТ
Стор.

Вступ………………………………………………………………………….

3

Календарно-тематичний план курсу “Культурологія”……………………

5

Тема1. Специфіка культурологічного знання……………………………..

6

Тема 2. Генеза культури…………………………………………………….

7

Тема 3. Співвідношення культури та цивілізації………………………….

8

Тема 4. Техніка, культура та природа людини…………………………….

10

Тема 5. Аполонійська та діонісійська засади європейської культури

11

Тема 6. Кризові явища в культурі…………………………………………..

12

Тема 7. Культура. Контркультура. Субкультура………………………….

13

Тема 8. Роль культурних орієнтацій у розвитку суспільства…………….

14

Тема 9. Ідея рівноправності культур у сучасному світі…………………..

15

Тема 10. Культурна ідентифікація………………………………………….

16

Навчальне видання

КУЛЬТУРОЛОГІЯ:

Програма та методичні вказівки до самостійної роботи

(для студентів 2 курсу спец. 6.05100 „Економіка підприємства”)

Укладачі: Меляков Антон Володимирович,

Фесенко Галина Григорівна,

Лисенко Майя Станіславівна

Відповідальний за випуск: Яцюк М.В.

Редактор С.Д.Сусло

План 2005 , поз. 394

___________________________________________________________________

Підп. до друку 4.03.2005 Формат 60×84 1/16. Папір офісний.

Друк на ризографі. Умовн. – друк. арк.1,0 Обл. –вид. арк. 1,8

Тираж 300 прим. Зам № Ціна договірна

____________________________________________________________________

61002. Харків, ХНАМГ, вул. Революції,12.Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГСкачати 218.9 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка