Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчанняСторінка6/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.65 Mb.
#10974
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7

Форми й методи контролю:


 • усні відповіді на запитання семінарського заняття;

 • перевірка викладачем складеного студентами конспекту;

 • обговорення матеріалів, підготовлених до виступу з доповідями або рефератами.

Література: 15; 20; 22, с. 183-206; 24; 27.

Тема 16. Діяльність міжнародних організацій

Самостійна робота – 6 годиниМета: поглиблення знань студентів, формування навичок роботи з літературою, розширення кругозору.

Форма виконання: вивчення літератури, опрацьовування лекційного матеріалу, складання конспекту, підбір літератури для доповідей та написання рефератів.

Рекомендації.

У процесі опрацьовування теми доцільно звернути увагу на:

- особливості функціонування існуючих міжнародних організацій;

- особливості діяльності ЕС;

- особливості діяльності ООН;

- особливості діяльності НАТО.


Контрольні запитання:


1. Назвіть стадії розвитку ЄС.

2. У чому полягає суть зовнішньоторговельного регулювання з боку ЄС?

3. Цілі й завдання ООН.

4. Назвіть умови створення НАТО.

5. Охарактеризуйте в цілому діяльність міжнародних організацій та принципи формування їх фінансових ресурсів.

Форми й методи контролю:


 • усні відповіді на запитання семінарського заняття;

 • перевірка викладачем складеного студентами конспекту;

 • обговорення матеріалів, підготовлених до виступу з доповідями або рефератами.

Література: 15; 20; 22; 24; 27.

Тема 17. Діяльність міжнародних фінансових інститутів

Самостійна робота – 6 годиниМета: поглиблення знань студентів, формування навичок роботи з літературою, розширення кругозору.

Форма виконання: вивчення літератури, опрацьовування лекційного матеріалу, складання конспекту, підбір літератури для доповідей та написання рефератів.

Рекомендації.

У процесі опрацьовування теми доцільно звернути увагу на:

- кредитну діяльність МВФ;

- особливості функціонування міжнародних фінансових інститутів;

- діяльність Лондонського та Паризького клубів;

- сутність ГАТТ-ВТО.


Контрольні запитання:


1. Назвіть міжнародні фінансові інститути.

2. Охарактеризуйте діяльність МВФ.

3. Принципи функціонування ЄБРР.

4. Охарактеризуйте процес трансформації ГАТТ до ВТО.

5. Охарактеризуйте діяльність інших світових та регіональних фінансових інститутів.

Форми й методи контролю:


 • усні відповіді на запитання семінарського заняття;

 • перевірка викладачем складеного студентами конспекту;

 • обговорення матеріалів, підготовлених до виступу з доповідями або рефератами.

Література: 15; 20; 22; 24; 27.
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ


 1. Фінансова система України в порівнянні з розвинутими країнами світу.

 2. Роль та місце фінансів у регулюванні економікою.

 3. Напрямки фінансових відносин за економічним змістом.

 4. Фінансові ресурси держави.

 5. Фінансовий механізм: його склад та структура, шляхи вдосконалення.

 6. Фінансове планування та прогнозування: мета, завдання, перспективи розвитку в Україні.

 7. Управління фінансами та фінансове право: принципи функціонування в країнах з перехідною економікою.

 8. Сутність управлінської діяльності у сфері фінансових відносин.

 9. Сутність фінансового контролю: його види, форми й методи.

 10. Економічна сутність і функції податків.

 11. Шляхи вдосконалення системи оподаткування в Україні.

 12. Соціально-економічна сутність державного бюджету.

 13. Доходи державного бюджету України та можливості їх збільшування.

 14. Можливості скасування видатків державного бюджету України.

 15. Бюджетний дефіцит в Україні й шляхи його подолання.

 16. Сутність загальнодержавних цільових фондів та їх призначення.

 17. Економічна сутність державного кредиту: форми кредиту та класифікація позик.

 18. Сутність та роль регіональних (місцевих) фінансів.

 19. Характеристика регіональних бюджетів України (на прикладі будь-якої області).

 20. Регулювання видатків регіональних бюджетів.

 21. Економічна сутність страхування, його функції. Розвиток ринку страхування в Україні.

 22. Фінансовий ринок України. Порівняльна характеристика з розвинутими країнами світу.

 23. Умови створення і перспективи розвитку фондового ринку в Україні.

 24. Сутність міжнародних фінансів.

 25. Фінанси міжнародних організацій та фінансові міжнародні інститути.

 26. Міжнародні розрахунки.

 27. Фондова біржа та її функції.

 28. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

 29. Особливості митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі.

 30. Перспективи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

ТЕСТИ

Тема: Фінанси та фінансова система

ТЕСТИ

Знайдіть правильні відповіді:1. Фінанси — це:

а) усі види доходів держави і підприємств;

б) еквівалент коштів;

в)економічні відносини, що складаються при утворенні, роз­поділі й використанні грошових фондів;

г) формування і використання засобів державного бюджету.

2. Об'єктами фінансових відносин є:

а) прибуток, податки, цінні папери;

б) валовий суспільний продукт і національний доход;

в) грошові доходи;

г) держава, підприємства, громадяни.

3. Суб'єктами фінансових відносин є:

а) національний доход і валовий суспільний продукт;

б)держава, підприємства, громадяни;

в) надходження від державних позик;

г) податки, цінні папери, валюта.

4. Термін «finansia» виник:

а) у 1 ст. до н.е. в Греції;

б) у 9-11 ст. у Франції;

в) у 13-15 ст. в Італії;

г) у 5-4 ст. до н.е. в Китаї.

5. Виділити ознаки фінансів:

а) грошові відносини між суб'єктами;

б) рівноправність держави та інших суб'єктів фінансових від­носин;

в) фінансові відносини мають фондовий характер;

г) необхідність створення фіскального апарату;

д) матеріальною основою існування та функціонування фінан­сів є не тільки гроші.

6. Спочатку термін «finansia» означав:

а) систему грошових відносин між державою і населенням;

б) грошовий платіж;

в) фонд коштів;

г) податкові надходження в бюджет.

7. Посилення ролі фінансів у ринковій економіці виражається так:

а) ускладнення взаємозв'язку між суб'єктами господарської діяльності;

б) фінанси перестають бути самостійною сферою грошових відносин;

в) гроші, виконуючи функцію обігу, стають капіталом;

г) зниження ролі фінансів на мікрорівні й збільшення їх значення на макрорівні.

8. Виділити передумови виникнення фінансів:

а) глава держави (монарх) став одноосібно розпоряджатися загальнодержавним фондом коштів;

б) усунення монарха від управління скарбницею внаслі­док революційних перетворень;

в) виникли системи державних доходів і витрат;

г) збори в бюджет здійснювалися у вигляді натуральних по­датей.

9. Системний характер формування та виконання бюджету означає:

а) визначений склад і сума державних доходів і витрат;

б) визначений склад і структура державних доходів та витрат, а також їх законодавче закріплення;

в) законодавче закріплення порядку надходження податків у бюджет;

г) основні групи видаткової частини бюджету практично не змінювались протягом тривалого часу.

10. Перший етап розвитку фінансів характеризується нероз­виненістю фінансів. Для нього властиві такі риси:

а) основна маса коштів витрачалася на військові цілі;

б) обмежена кількість фінансових відносин;

в) високий ступінь впливу фінансів на економіку;

г) вузькість фінансової системи;

д) багатоланковість фінансової системи.

11. Суспільне призначення фінансів:

а) формування та використання грошових фондів держави за допомогою особливих форм руху вартості;

б) рух вартості без участі готівки перерахуванням коштів по рахунках кредитних установ;

в) грошові відносини з мобілізації фінансових ресурсів у розпорядження держави;

г) грошові відносини, пов'язані з використанням державних засобів на потреби держави.

12. Функція фінансів "утворення доходів "має також іншу назву:

а) здійснення витрат;

б) розподільна;

в) нагромадження капіталу;

г) системотвірна.

13. Розподільна функція фінансів проявляється через:

а) заходи фінансового впливу;

б) управлінські рішення фінансової служби;

в) розподіл та перерозподіл усіх грошових надходжень;

г) концентрацію фінансових ресурсів.

14. Функція утворення доходів виявляється через:

а) своєчасну й повну концентрацію фінансових ресурсів у фондах коштів;

б) розподіл та перерозподіл усіх грошових надходжень;

в) заходи фінансового впливу;

г) стимулювання росту фінансових ресурсів.

15. Із запропонованих факторів укажіть ті, що визнача­ють ефективність фінансового сектора:

а) відмовлення від пільгового кредитування приватних та дер­жавних фірм;

б) скасування планів розподілу кредитів;

в) зниження поточного дефіциту бюджету;

г) встановлення єдиної системи обмінних курсів валют;

д) збільшення витрат на оборону;

є) стимулювання інфляції;

ж) проведення конверсії військового виробництва;

з) встановлення пільгового кредитування приватних фірм;

і) послаблення податкового тягаря на вітчизняного товаро­виробника;

к) розвиток підприємництва.

ПРАВИЛЬНО (П) / НЕ ПРАВИЛЬНО (Н)

Визначте, правильні (П) чи не правильні (Н) такі твердження:

1. Фінанси є економічним інструментом розподілу й перероз­поділу валового внутрішнього продукту та національного доходу.

2. Сутність фінансів виявляється в їх функціях.

3. На сучасному етапі розвитку фінансів відбувається посту­пове зростання ролі фінансів на макрорівні й зниження значення фінансів на мікрорівні.

4. Однією з ознак фінансів є рівноправність держави та суб'єктів фінансових відносин.

5. Спочатку термін «finansia» означав податкові надходжен­ня в бюджет.

6. Матеріальною основою фінансів є гроші.

7. Фінанси не є історичною категорією.

8. Суспільне призначення фінансів виявляється у формуванні та використанні грошових фондів держави за допомогою особли­вих форм руху вартості.

9. Фінанси й гроші мають ідентичний зміст.

10. Фінанси й гроші мають ідентичні функції.

11. 3а хронологією виникнення першою є бюджетна ланка фінансової системи.

12. Нерозвинені форми фінансів мали продуктивний характер.

13. Фінанси є вираженням розподільної сфери економічних відносин.

14. Регулярне надходження коштів у бюджет досягається створенням фіскального апарату.

15. Структура витрат держбюджету практично не мінялася протягом багатьох сторіч.


Тема: Фінансова система. Фінансова політика. Фінансовий механізм

ТЕСТИ


Знайдіть правильні відповіді:

1. Фінансова система — це єдина система, тому що:

а) вона базується на єдиному джерелі ресурсів усіх ланок;

б) джерелом централізованих грошових фондів є національний доход;

в) її функція — забезпечення певних темпів розвитку всіх галузей промисловості;

г) фінансова система складається тільки з однієї ланки.

2. Найбільш динамічною частиною фінансової політики є:

а) стратегія управління фінансами;

б) тактика управління фінансами;

в) фінансовий механізм;

г) функціональна система управління.

3. Основоположником регулюючої фінансової політики є:

а) А. Сміт;

б) Д. Рікардо;

в) Дж. Кейнс;

г) Мальтус.

4. Виділити функціональні елементи управління фінансами:

а) планування;

б) кредитування;

в) оперативне управління;

г) контроль;

д) вибір виду фінансового механізму.

5. Директивний фінансовий механізм включає такі інстру­менти:

а) податки;

б) державний кредит;

в) форми й види грошових фондів підприємств;

г) фінансове планування,

д) організація бюджетного устрою,

є) порядок використання фінансових ресурсів, що залиша­ються на підприємстві після сплати податків.

6. Напрямки діяльності, що визначають довгострокову й середньострокову перспективу використання фінансів, це:

а) тактика управління фінансами;

б) організація фінансових відносин;

в) стратегія управління фінансами;

г) фінансові інструменти.

7. Невтручання держави в економіку — це основна риса пев­ного типу фінансової політики, а саме:

а) класичного;

б) регулюючого;

в) планово-директивного.

8. Вибрати правильні вирази:

а) основою фінансової системи служать фінанси підприємств;

б) фінансова система не має єдиного джерела ресурсів усіх ланок;

в) фінанси суб'єктів господарської діяльності включають фінансові ре­сурси державних і колективних суб'єктів;

г) фінанси мають дві функції: розподільну й контрольну;

д) фінансисти виділяють не одну концепцію відносно "робо­ти" , що виконується фінансами.

9. Серед переваг класичного типу фінансової політики варто виділити:

а) стимулювання державних витрат;

б) ефективність податків з погляду механізму їх стягнення;

в) простоту системи управління фінансами;

г) багатоцільове регулювання економіки з боку держави.

10. Серед особливостей фінансового механізму регулюючого типу фінансової політики виділяють:

а) стимулювання державних витрат, за рахунок яких фор­мується додатковий попит;

б) законодавче закріплення прибуткового податку за про­гресивними ставками з метою вилучення доходів, що використову­ються у вигляді заощаджень;

в) обмеження державних витрат;

г) вилучення невикористаних відповідно до державного пла­ну фінансових ресурсів підприємств.

ПРАВИЛЬНО (П) / НЕ ПРАВИЛЬНО (Н)

Визначте, правильні (П) чи не правильні (Н) такі твердження:

1. Фінансові ресурси використовуються у фондовій та позафондовій формах.

2. Фінансові ресурси є матеріальними носіями фінансових відносин.

3. Фінансова система — сукупність фінансових установ країни.

4. Призначення фінансових фондів складається в підготовці умов, що забезпечують задоволення суспіль­них потреб, що постійно змінюються.

5. Фінансова система — це єдина система, тому що вона складається тільки з однієї ланки.

6. Найбільш динамічною частиною фінансової політики є тактика управління фінансами.

7. Невтручання держави в економіку — це основна риса ре­гулюючого типу фінансової політики.

8. Класичний тип фінансової політики визначив у 30-60-х роках XX ст. стабільне економічне зростання, високий рівень зайнятості та ефективну систему фінансування соціальних потреб.

9. Фінансовий механізм для здійснення фінансових відносин, в яких безпосередньо бере участь держава, називається директивним.

10. Взаємозв'язок та взаємозалежність складових частин фі­нансової системи обумовлені єдиною сутністю фінансів.

11. Методи формування фінансових ресурсів не є елементом фінансового механізму.

12. Ефективність планово-директивного типу фінансової політики визначається необхідністю концентрації фінансових ре­сурсів у руках держави.

13. Під фінансовою стратегією розуміється комплекс захо­дів, спрямованих на досягнення перспективних фінансових цілей.

14. Державний бюджет, позабюджетні фонди, державний кредит, фонди страхування, фондовий ринок можна об'єднати в поняття "загальнодержавні фінанси".

15. Джерелом централізованих коштів держави є національний доход.
Тема: Фінансовий контроль. Фінансове право

ТЕСТИ


Знайдіть правильні відповіді:

1. Фінансовий контроль включає:

а) контроль за дотриманням фінансово-господарського за­конодавства;

б) оцінку економічної ефективності фінансово-господарсь­ких операцій;

в) делегування відповідальності за окремими ділянками фі­нансової роботи;

г) оцінку доцільності зроблених витрат;

д) розробку фінансової стратегії.

2. Виділити класифікаційні ознаки видів контролю:

а) час проведення;

б) суб'єкти;

в) планування;

г) сфери фінансової діяльності;

д) методи проведення;

є) аудиторський і відомчий.

3. Види внутрішньовідомчого контролю:

а) оперативний;

б) стратегічний;

в) аудиторський;

г) обов'язковий;

д) відомчий.

4. Державний фінансовий контроль включає:

а) розробку, затвердження і виконання бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів;

б) контроль за фінансовою діяльністю державних підпри­ємств, установ, банків;

в) вибір системи оплати праці;

г) контроль недержавної сфери економіки;

д) встановлення обов'язкового для всіх підприємств, органі­зацій і посадових осіб порядку здійснення фінансової діяльності.

5. Попереджати можливі зловживання при одержанні та вит­рачанні коштів покликаний певний вид контролю. Це:

а) президентський;

б) поточний;

в) валютний;

г) податковий;

д) оперативний.

6. Фінансовий контроль за діяльністю підприємств включає контроль з боку:

а) держави;

б) посередницьких фірм;

в) трастових компаній;

г) кредитних установ;

д) акціонерів;

є) економічних служб підприємства.

7. Органи виконавчої влади України, які здійснюють фінансо­вий контроль:

а) Адміністрація Президента України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Національний банк України;

г) аудиторські фірми;

д) Контрольно-ревізійне управління.

8. За формою проведення фінансовий контроль буває:

а) обов'язковим;

б) попереднім;

в) ініціативним;

г) оперативним;

д) бюджетним.

9. За методом проведення виділяють такі види контролю:

а) аудиторський;

б) кредитний;

в) ревізія;

г) нагляд;

д) поточний;

є) обстеження.

10. За сферою фінансової діяльності виділяють такі види контролю:

а) оперативний;

б) страховий;

в) податковий;

г) валютний;

д) стратегічний;

є) аудиторський.

ПРАВИЛЬНО (П) / НЕ ПРАВИЛЬНО (Н)

Визначте, правильні (П) чи не правильні (Н) такі твердження:

1. Попередній контроль передбачає оцінку обґрунтованості фінансових програм.

2. Оперативний контроль проводиться після здійснення гро­шових угод, фінансових операцій.

3. Наступний контроль проводиться шляхом аналізу та ревізії звітної фінансової та бухгалтерської документації.

4. Поточний контроль призначений для оцінки результатів фінансової діяльності.

5. Відомчий контроль проводиться аудиторською фірмою.

6. При перевірці розглядаються окремі питання фінансової діяльності на основі звітної документації та визначаються заходи щодо усунення виявлених порушень.

7. При обстеженні розглядається широкий спектр фінансово-економічних показників економічного суб'єкта, що обстежується.

8. Відомчий контроль здійснюється економічними службами підприємства.

9. Державний фінансовий контроль призначений для реалі­зації фінансової політики держави.

10. Внутрішньовідомчий фінансовий контроль здійснюється структурними підрозділами міністерств, відомств та інших органів державного керування за фінансово-господарською діяльністю підвідомчих підприємств, установ, організацій.
Тема: Податкова і бюджетна система

ТЕСТИ


Знайдіть правильні відповіді:

1. Функції державної податкової інспекції:

а) здійснення перевірки документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків, внесків та інших платежів у бюджет та позабю­джетні фонди;

б) обчислення розміру податків, внесків та інших платежів в бюджет та позабюджетні фонди; виправлення помилок;

в) здійснення перевірки наявності спеціальних дозволів на здійснення певного виду діяльності;

г) здійснення контролю за повнотою та своєчасністю сплати податків та інших обов'язкових платежів.

2. До загальнодержавних податків та інших обов'язкових платежів відносять:

а) акцизний збір;

б) ринковий збір;

в) рентні платежі;

г) податок на прибуток підприємств;

д) комунальний податок;

є) збір за паркування автотранспорту.

3. До місцевих податків та інших обов'язкових платежів від­носять:

а) податок на рекламу;

б) плату за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

в) збір за забруднення навколишнього середовища;

г) збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;

д) готельний збір;

є) податок на промисел.

4. До податків, які стягують з юридичних осіб, відносять:

а) податок на прибуток;

б) податок на додаткову вартість;

в) податок на промисел;

г) прибутковий податок;

д) акцизний збір.

5. До податків, які стягують з юридичних та фізичних осіб, відносять:

а) земельний податок;

б) податок на промисел;

в) податок із власників транспортних засобів та інших са­мохідних машин та механізмів;

г) комунальний податок.

6. Обов'язки платників податків та інших обов'язкових пла­тежів:

а) сплачувати належні суми податків у встановлений законо­давством термін;

б) надавати в Державну податкову інспекцію документи, що підтверджують право на пільги з оподатковування;

в) допускати посадових осіб Державної податкової інспекції до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів і пов'язані зі змістом об'єкта оподатковування;

г) оскаржити у встановленому порядку рішення ДПІ та дії ок­ремих посадових осіб.

7. Які операції звітного періоду можна віднести до валових витрат?

а) нарахування заробітної плати;

б) нараховані відрахування на соціальні заходи;

в) нарахований податок на додаткову вартість;

г) нараховані амортизаційні відрахування.

8. До складу валових витрат не включаються:

а) витрати, пов'язані з проведенням презентацій;

б) витрати, пов'язані з оплатою вартості торгового патенту;

в) витрати, пов'язані з організацією охорони праці на під­приємстві;

г) витрати, пов'язані з виплатою дивідендів;

д) витрати, пов'язані зі сплатою акцизного збору.

9. До складу валових доходів включаються:

а) акцизний збір;

б) доходи від реалізації продукції;

в) доходи від товарообмінних операцій;

г) доходи від позареалізаційних операцій;

д) сума податку на додаткову вартість.

10. Скоригований валовий доход — це:

а) сума прибутку підприємства і валових витрат;

б) валовий доход, зменшений на суму податку на додаткову вартість;

в) валовий доход підприємства, зменшений на суму, визначену Законом (ПДВ, акцизний збір і т.д.);

г) валовий доход, зменшений на суму амортизаційних відра­хувань.

11. Прибуток підприємства за звітний період визначається як:

а) виторг від реалізації продукції за винятком ПДВ та собівартості продукції;

б) сума скоригованого валового доходу, зменшена на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань;

в) сума скоригованого валового доходу, зменшена на суму валових витрат;

г) сума валового доходу, зменшена на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань.

12. Сутність податку на додаткову вартість (ПДВ) полягає в тому, що:

а) ПДВ є прямим податком, який сплачується в бюджет за ставкою 20% вартості товару;

б) ПДВ є непрямим податком, який включається в ціну товару і сплачується в бюджет продавцем товару;

в) ПДВ є прямим податком, який сплачується в бюджет по­купцями товару;

г) ПДВ є непрямим податком, що включається в ціну товару і сплачується в бюджет покупцями товару.

13. Акцизним збором обкладаються:

а) обороти від реалізації зроблених в Україні підакцизних товарів шляхом їх продажу;

б) митна вартість імпортних товарів, придбаних за іноземну валюту;

в) обороти від реалізації товарів на митній території України;

г) обороти від реалізації товарів як на митній території Ук­раїни, так і за її межами.

14. Державний збір — грошовий збір, стягнутий державни­ми органами при виконанні ними визначених функцій в інтересах фізичних та юридичних осіб:

а) за позовними заявами;

б) за операціями з цінними паперами;

в) за здійснення нотаріальних дій;

г) при підписанні угод між підприємствами.

15. Об'єктом плати за землю є:

а) сільськогосподарські угіддя;

б) землі для потреб промисловості;

в) заповідники;

г) земельні ділянки, надані громадянам для ведення особис­того підсобного господарства.

ПРАВИЛЬНО (П) / НЕ ПРАВИЛЬНО (Н)

Визначте, правильні (П) чи не правильні (Н) такі твердження:

1. Валові витрати — це сума витрат платника податків за звітний період у зв'язку з підготовкою, організацією та веденням виробництва, реалізацією продукції та охороною праці.

2. До складу витрат звітного періоду включаються суми сплаченого податку на додану вартість.

3. Витрати, пов'язані зі сплатою штрафів та неустойок, не включаються до складу валових витрат.

4. При ввозі імпортних товарів акцизний збір сплачується в момент митного оформлення.

5. Сума ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет або відшкодуван­ню з бюджету, визначається як різниця між загальною сумою на­рахованого кредиту і сумою податкових зобов'язань звітного пе­ріоду.

6. Фонд оплати праці є об'єктом оподатковування.

7. Об'єктом оподатковування прибуткового податку є су­купний оподаткований доход за календарний рік, отриманий з різних джерел як на території України, так і за її межами як у гро­шовій, так і в натуральній формі.

8. Платниками податку на прибуток є підприємства, що використовують працю найманих робітників.

9. Під час розрахунку прибуткового податку сукупний опо­датковуваний доход зменшується кожного місяця на один неопо­даткований мінімум доходів громадян.

10. Прибутковий податок сплачується в бюджет по закінчен­ні податкового періоду.

11. Збір у Державний інноваційний фонд сплачується за ра­хунок прибутку.

12. Податок на землю є загальнодержавним податком.

13. Платниками податку на промисел є фізичні особи, за­реєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності.

14. Курортний збір є загальнодержавним збором.

15. Платниками комунального податку є юридичні особи незалежно від форми власності.


Тема: Бюджет. Бюджетна система. Доходи й витрати бюджету

ТЕСТИ


Знайдіть правильні відповіді:

1. Державний бюджет — це:

а) сфера економічних відносин, де відбувається купівля-продаж фінансових ресурсів;

б) фінансовий план доходів і витрат держави;

в) грошові фонди, що знаходяться в руках держави;

г) сукупність податків, стягнутих державою.

2. Основними функціями бюджету є:

а) перерозподіл національного доходу та валового внутріш­нього продукту;

б) фінансове забезпечення соціальної політики;

в) вдосконалення оподатковування;

г) скорочення державних дотацій;

д) державне регулювання економіки.

3. Бюджетний устрій України ґрунтується на принципах:

а) єдності;

б) повноти;

в) реальності;

г) планування;

д) гласності;

є) звітності;

ж) самостійності;

з) контролю.

4. Єдність бюджетної системи забезпечується:

а) єдиною правовою базою;

б)реальністю;

в) використанням єдиної бюджетної класифікації та форм бю­джетної документації;

г) погодженими принципами бюджетного процесу;

д) єдиною соціально-економічною та податковою політикою;

є) самостійністю бюджетів.

5. Бюджетний процес України полягає в:

а) єдності;

б) самостійності;

в) контролю;

г) повноті;

д) реальності;

є) гласності.

6. Бюджетний процес охоплює такі стадії бюджетної діяль­ності:

а) виявлення резервів, розгляд та затвердження бюджету, ви­конання бюджету, складання звіту про виконання бюджету;

б) бюджетне планування, узгодження бюджету із загальною програмою фінансової стабілізації, виконання бюджету;

в) складання проекту бюджету, розгляд та затвердження бюд­жету, виконання бюджету, складання звіту про виконання бюд­жету та його затвердження;

г) складання проекту бюджету, виконання бюджету.

7. До завдань бюджетного процесу слід віднести:

а) максимальне виявлення всіх матеріальних та фінансових ре­зервів держави;

б) бюджетне планування;

в) узгодження бюджету із загальною програмою фінансової стабілізації;

г) ліквідацію бюджетного регулювання.

8. Головним методом перерозподілу національного доходу є:

а) фінанси;

б) позики;

в) витрати держави;

г) податки.

9. За методами надходження доходи бюджету класифікують так:

а) податкові;

б) неподаткові;

в) поточні;

г) капітальні;

д) кредитні.10. Методи мобілізації бюджетних доходів:

а) податки;

б) державні позики;

в) капітальні інвестиції;

г) емісія;

д) субсидії;

є) дотації.

11. Структура доходів та витрат бюджету визначається:

а) економічним потенціалом країни;

б) масштабністю завдань, що вирішуються державою на да­ному етапі розвитку;

в) роллю держави в економіці;

г) станом міжнародних відносин.

12. Форми фінансування бюджетних витрат:

а) державний кредит;

б) самофінансування;

в) казначейські позики;

г) бюджетне фінансування;

д) кредитне забезпечення.

13. До видів фінансування відносяться.

а) дотації;

б) податки;

в) кредити;

г) субвенції;

д) кошторис;

є) субсидії.

14. Виникнення бюджетного дефіциту обумовлюється таки­ми причинами:

а) спад суспільного виробництва;

б) завищені витрати на реалізацію прийнятих соціальних програм;

в) підвищені витрати на оборону;

г) зростання тіньового сектора економіки.

15. Виділіть фактори, що сприяють скороченню дефіциту держбюджету:

а) скорочення витрат на оборону;

б) збільшення обсягу капіталовкладень у виробничу сферу;

в) скорочення витрат на соціальну сферу;

г) підвищення витрат на управління;

д) відмовлення від безоплатної допомоги іноземним державам;

є) підвищення доходів від туризму;

ж) зростання податків;

з) збільшення інвестицій на космічні дослідження;

і) скорочення дотацій збитковим підприємствам;

к) відмовлення від податкових привілеїв.

ПРАВИЛЬНО (П) / НЕ ПРАВИЛЬНО (Н)

Визначте, правильні (П) чи не правильні (Н) такі твердження:

1. Державний бюджет являє собою фінансову базу діяльності держави, що характеризується фондом коштів, які забезпечують виконання державою його функцій.

2. Державний бюджет — це документ, що не вимагає затвер­дження в законодавчому порядку.

3. Державний бюджет можна представити у вигляді кошторису доходів та витрат держави.

4. Бюджетний устрій не залежить від державного устрою.

5. Через бюджет здійснюється постійна мобілізація ресурсів та їх витрата.

6. Державний бюджет — найбільший грошовий фонд, який використовує уряд для фінансування своєї діяльності.

7. Самостійність бюджетів забезпечується наявністю влас­них джерел доходів і правом визначення напрямку їх ви­користання.

8. Бюджетне планування включає бюджетний процес.

9. Відповідність доходної і видаткової частин бюджету на­зивається "балансом доходу".

10. Розвинуті країни мають бездефіцитний бюджет.

11. Якщо фінансові засоби, що складають перевищення вит­рат над доходами бюджету, використовуються для фінансування пріоритетних галузей, то суспільство в цілому виграє від такого дефіциту.

12. Дотації не призначені для покриття збитків підприємств, організацій та установ.

13. Не використані протягом року субвенції не підлягають поверненню у вищий бюджет.

14. Субсидія застосовується як спосіб збалансування доходів і витрат осіб, яким вона виділяється.

15. Субсидія не має строго визначеного цільового характеру.


Тема: Державний кредит

ТЕСТИ


Знайдіть правильні відповіді:

1. Державний кредит виконує такі функції:

а) розподільну;

б) планову;

в) регулюючу;

г) контрольну;

д) управлінську;

є) облікову.

2. Через розподільну функцію державного кредиту здійснюється:

а) регулювання грошового обігу;

б) формування централізованих грошових фондів держави;

в) фінансування витрат держави;

г) підтримка малого бізнесу.

3. Класифікаційними ознаками державних позик є:

а) суб'єкти позикових відносин;

б) місце розміщення;

в) термін залучення коштів;

г) забезпеченість боргових зобов'язань;

д) метод визначення доходу.

4. За забезпеченістю боргових зобов'язань державні позики поділяються на:

а) заставні;

б) ринкові;

в) неринкові;

г) виграшні;

д) беззаставні;

є) процентні.

5. За характером доходу, що виплачується, державні позики поді­ляються на:

а) заставні;

б) беззаставні;

в)ринкові;

г) виграшні;

д) процентні;

є) облігації з "нульовим" купоном;

ж) неринкові.

6. Термін "операції на відкритому ринку" означає:

а) діяльність комерційних банків з кредитування фірм та населення;

б) діяльність центрального банку по наданню позик ко­мерційним банкам;

в) вплив на рівень процентних ставок, що здійснюється зро­станням або зниженням загального розміру позик, наданих ко­мерційними банками;

г) операції центрального банку, що призводять до збільшен­ня або зниження загального розміру поточних рахунків комер­ційних банків;

д) діяльність центрального банку по покупці або продажу державних цінних паперів.

7. Якщо центральний банк продає велику кількість держав­них цінних паперів населенню, то цей захід призводить до:

а) збільшення загальної суми особистих нагромаджень;

б) зменшення обсягу позичок, наданих комерційними банками;

в) збільшення загальної суми депозитів комерційних банків;

г) збільшення кількості банкнот в обігу.

8. Якщо центральний банк купує в населення велику кіль­кість державних цінних паперів, то:

а) зобов'язання центрального банку в формі резервів комер­ційних банків збільшуються;

б) поточні рахунки комерційних банків зменшуються;

в) загальна маса грошей на руках у населення зменшується;

г) дисконтна ставка й обсяг позичок центрального банку зростають;

д) дисконтна ставка й обсяг позичок центрального банку зменшуються.

9. Широкомасштабні операції на відкритому ринку, проведе­ні центральним банком з метою полегшення доступу до кредиту:

а) знижують загальний розмір резервів комерційних банків;

б) знижують загальний рівень цін;

в) підвищують курс державних цінних паперів;

г) знижують курс державних цінних паперів.

10. Якщо центральний банк продає велику кількість держав­них цінних паперів на відкритому ринку, то він має на меті:

а) зробити кредит більш доступним;

б) ускладнити придбання населенням державних цінних па­перів;

в) збільшити обсяг інвестицій;

г) знизити дисконтну ставку;

д) зменшити загальну масу грошей в обігу.

ПРАВИЛЬНО (П) / НЕ ПРАВИЛЬНО (Н)

Визначте, правильні (П) чи не правильні (Н) такі твердження:

1. У кількісному відношенні переважає діяльність держави як кредитора.

2. До позик держава вдається при бюджетному дефіциті.

3. У тих випадках, коли держава бере на себе відповідальність за погашення позик чи виконання інших зобов'язань, взятих фізичними і юридичними особами, вона є позичальником.

4. Як економічна категорія державний кредит знаходиться на стику двох видів грошових відносин — фінансів і кредиту — і поєднує їхні особливості.

5. Державні гарантії не спричиняють зростання витрат з цент­ралізованих грошових фондів.

6. Державний кредит обслуговує формування бюджету.

7. При купівлі центральним банком державних облігацій створюються банківські резерви.

8. Сутність операцій на відкритому ринку, спрямованих на збільшення грошової маси, полягає в купівлі державних облігацій.

9. Виступаючи на фінансовому ринку як позичальник, дер­жава збільшує попит на позикові кошти, тим самим сприяє зни­женню ціни кредиту.

10. У сучасних умовах надходження від державних позик стали іншими після податків методом фінансування витрат бюджету.11. Обсяги операцій держави, що виступає як кредитор, значно вищі, ніж як позичальника.

 1. При запозиченні коштів державою забезпеченням креди­ту служить усе майно, що знаходиться в її власності.

 2. Основою державного кредиту є його зворотність і платність.

 3. Не підлягають обігу на ринку цінних паперів облігації з "нульовим" купоном.

 4. Облігації, забезпеченням яких є все майно держави, нази­ваються заставними.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка