Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчанняСторінка1/7
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.65 Mb.
#10974
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7

Міністерство освіти і науки України
Харківська національна академія міського господарстваФІНАНСИМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної роботи студентів заочної форми навчання

за спеціальностями

6.050107 – Економіка підприємства та 6.050106 – Облік і аудитХарків – ХНАМГ – 2007

Фінанси: Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання за спеціальностями 6.050.107 - Економіка підприємства та 6.050106 – Облік і аудит. Укл. к.н. з держ. упр. Груба Г.І., к.е.н. Філіна Г.І. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 60 с.

Рецензент: Ачкасов А.Є., д.е.н., проф.

Рекомендовано кафедрою економіки і управління будівництвом і

міським господарством факультету післядипломної освіти і заочного навчання, протокол № 1 від 30 серпня 2007 р.

ЗМІСТВступ…………………………………………………………………

4

Мета та завдання вивчення курсу………………………………….

5

Програма курсу……………………………………………………...

7

Методичні вказівки до вивчення тем курсу……………………….

13

Тематика рефератів…………………………………………………

31

Тести…………………………………………………………………

33

Відповіді на тестові завдання………………………………………

57

Список літератури…………………………………………………...

58


ВСТУП
Фінанси відіграють надзвичайно важливу роль у суспільстві. Вони формують його життєздатність, потенціал, забезпечуючи при цьому реалізацію поставлених кожною людиною, кожним підприємством та державою в цілому завдань і цілей.

Фінанси є досить складне багатопланове суспільне явище, що характеризується різними сутнісними ознаками та формами прояву. Як і будь-яке явище, вони можуть розглядатись на різних рівнях узагальнення і деталізації. Звідси походить формування блоку фінансових дисциплін, який розбивається на три рівня: загальна теорія фінансів, характеристика окремих сфер і ланок фінансових відносин та характеристика форм фінансових відносин і методів фінансової діяльності.

Основою вивчення фінансової науки є засвоєння її фундаментальних засад. Саме це визначає місце навчальної дисципліни “Фінанси” у системі економічної освіти. Завданнями дисципліни є формування цілісної системи знань про сутність і форми прояву фінансів, оптимізацію фінансових відносин у суспільстві, механізм функціонування і впливу фінансів, склад і структуру фінансової системи, сукупність фінансових органів та інституцій, засади формування і функціонування окремих сфер і ланок фінансової системи.

Фінансова теорія є узагальнення сутнісних ознак фінансових відносин. Завдання вивчення теорії фінансів полягає в тому, щоб, розглядаючи ту чи іншу форму фінансових відносин, зрозуміти їх сутність.

Таким чином, вивчення даної дисципліни формує у майбутніх фахівців систему поглядів і знань, що згодом допоможуть їм у вивченні різних економічних процесів.


  1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ.

Фінанси є однією з найбільш важливих і складних економічних категорій. Без них неможливе функціонування держави і діяльність юридичних та фізичних осіб, оскільки саме вони забезпечують вартісний рух створеного у суспільстві валового внутрішнього продукту, відображаючи складні відносини, що виникають при цьому.

У зв’язку з тим, що сучасна економіка України є «економікою перехідного періоду», фінанси, що функціонують в неї, мають специфічні ознаки. До них можна віднести систему оподатковування, умови виникнення джерел фінансування вітчизняного виробництва, інвестиційну сферу, функціонування фінансового ринку, систему страхування і т.д.Предметом науки про фінанси є фінансові відносини, що виникають на різних рівнях економічної системи між державою, юридичними та фізичними особами. Отже метою даного курсу є надання фундаментальних знань з функціонування державних фінансів та їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства. У результаті вивчення курсу студенти одержать загальне уявлення про систему фінансових відносин, що склалися в даний час в Україні. Це допоможе їм надалі вирішувати практичні завдання в цій сфері. Крім того, основні поняття даної дисципліни є базисом для вивчення інших фінансових дисциплін.

Завданням курсу є вивчення суті та характерних ознак фінансів, їх ролі й місця в економічній системі, засад фінансової політики держави і механізму її реалізації, сфер і ланок фінансової системи та їх взаємодії.

При вивченні курсу «Фінанси» студент повинен знати:

- особливості виникнення фінансів;

- економічну сутність фінансів держави;

- функції державних фінансів;

- структуру фінансової системи держави;

- склад фінансових ресурсів держави;

- ланки фінансової політики країни;

- елементи фінансового механізму та методи його функціонування;

- економічну сутність і функції податків;

- класифікацію податків;

- принципи побудови податкової системи держави;

- соціально-економічну сутність державного бюджету;

- структуру бюджетної системи і бюджетного пристрою держави;

- бюджетний процес;

- сутність загальнодержавних цільових фондів та їх призначення;

- економічну сутність державного кредиту, його форми;

- принципи управління державним боргом;

- сутність і роль регіональних фінансів в економічному розвитку;

- економічну сутність страхування, його функції;

- зміст і структуру фінансового ринку;

- сутність міжнародних фінансів;

- характеристику фінансових систем закордонних країн.

Вивчення курсу «Фінанси» повинне сформувати у студентів наступні навички та вміння, що є необхідними для майбутнього фахівця-фінансиста:

- відрізняти категорію фінансів від інших однотипних категорій;

- визначати джерела фінансових ресурсів держави;

- розуміти зміст фінансової політики країни;

- визначати основні проблеми, що виникають у процесі фінансової діяльності та вміти їх вирішувати;

- аналізувати структуру статей доходів та витрат державного бюджету.


  1. ПРОГРАМА КУРСУ


МОДУЛЬ 1. СУТНІСТЬ ТА ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

Тема 1. Історія виникнення фінансових відносин

Історія виникнення фінансової науки. Виробничі сили й виробничі відносини. Трансформація виробничих відносин у фінансові. Еволюція терміну «фінанси». Виникнення фінансів. Необхідність фінансів. Об’єкти та суб’єкти фінансових відносин. Нормальна та кризова фінансова ситуація. Фінансові суперечності. Моделі фінансових відносин за послідовністю розподілу ВВП. Моделі фінансових відносин за рівнем державної централізації ВВП.

Рекомендована література: 12; 13; 18; 22.

Тема 2. Суть фінансів, їх функції та роль

Сутність фінансів. Розподільна та контрольна функції фінансів. Стадії розподілу ВВП. Процес розподілу ВВП між юридичними, фізичними особами та державою. Процес формування і розподілу бюджету та фондів цільового призначення. Фінансові ресурси держави. Фондова та позафондова форма руху фінансових ресурсів. Фінансова інформація як основа контрольної функції фінансів. Органи, які здійснюють контроль за рухом фінансових потоків у державі. Роль і місце фінансів у регулюванні економіки.

Рекомендована література: 12; 13; 18; 22.

МОДУЛЬ 2. ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ

Тема 3. Фінансова система

Фінансова система за внутрішньою будовою. Сфери фінансової системи. Ланки фінансової системи. Взаємозв’язок сфер і ланок фінансової системи України. Фінансова система за організаційною структурою. Характеристика фінансових органів України (Міністерство фінансів, ДПАУ, Державне казначейство, КРУ, Розрахункова палата, Аудиторська палата, фонди цільового призначення). Характеристика фінансових інститутів України (НБУ, комерційні банки, страхові компанії, фондові біржі). Порівняльна характеристика фінансових систем розвинутих країн світу і фінансової системи України.

Рекомендована література: 14; 20; 22; 27.

Тема 4. Фінансова політика та фінансовий механізм

Зміст і значення фінансової політики. Принципи фінансової політики. Ланки фінансової політики. Фінансова стратегія і фінансова тактика. Фінансовий механізм, його склад і структура. Фінансове планування і прогнозування. Управління фінансами і фінансове право. Органи управління фінансами. Сутність фінансового контролю. Види, форми й методи фінансового контролю.

Рекомендована література: 15; 20; 22; 26.

Тема 5. Фінанси підприємницьких структур

Економічна сутність і функції фінансів підприємств. Грошові фонди підприємств. Основи організації фінансів підприємств. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи. Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування. Прибуток підприємства і його використання. Зміст і завдання управління фінансами підприємств.

Рекомендована література: 16; 19; 22; 28; 29.

Тема 6. Державні фінанси

Сутність державних фінансів. Склад державних фінансів України. Рівні та ланки державних фінансових відносин. Головні фонди фінансових ресурсів держави. Джерела формування фінансових ресурсів держави. Способи балансування місцевих бюджетів з боку держави (дотації, субсидії, субвенції). Централізовані й децентралізовані фонди цільового призначення (фонди соціального страхування, Фонд конверсії, Валютний фонд, позабюджетні фонди місцевих органів самоврядування). Шляхи вдосконалення функціонування фінансових органів та інститутів.

Рекомендована література: 13; 15; 18; 22.
МОДУЛЬ 3. ПОДАТКОВА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ

Тема 7. Податки і податкова система

Економічна сутність і функції податків. Основні елементи податків. Класифікація податків. Податкова система держави та принципи її побудови. Сутність, функції та особливості стягнення прямих податків. Податок на прибуток. Податок на доходи громадян. Плата за землю. Податок з власників транспортних засобів. Податок на промисел. Податок на нерухомість. Сутність, функції та особливості стягнення непрямих податків. ПДВ. Акцизний збір. Мито. Сутність, функції та особливості стягнення платежів за ресурси та інших обов'язкових платежів. Місцеві податки і збори: особливості їх встановлення адміністративно-територіальними одиницями.

Рекомендована література: 1; 2; 3; 4; 18; 21; 22.

Тема 8. Місцеві фінанси

Сутність і роль місцевих фінансів в економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень. Склад місцевих фінансових ресурсів. Регіональні бюджети, склад їх доходів та витрат. Позабюджетні фонди органів місцевого самоврядування. Пріоритети витрат місцевих бюджетів та позабюджетних фондів органів місцевого самоврядування в залежності від місця розташування області. Проблеми та особливості міжбюджетних відносин в Україні на сучасному етапі її розвитку.

Рекомендована література: 4; 12; 18; 21; 25.
МОДУЛЬ 4. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

Тема 9. Бюджет та бюджетна система

Державний бюджет як економічна категорія. Соціально-економічна сутність державного бюджету. Бюджетна будова і бюджетна система. Бюджетна будова в унітарних та федеративних державах. Правові основи бюджетної системи України. Складові елементи бюджетної системи України. Принципи бюджетної будови. Розподіл доходів та витрат між бюджетами в Україні. Види взаємовідносин між бюджетами різних рівнів. Бюджетний процес. Бюджетне планування. Бюджетний дефіцит та шляхи його скорочення.

Рекомендована література: 11; 18; 20; 23; 22; 25.

Тема 10. Доходи й витрати державного бюджету

Доходи державного бюджету. Джерела формування доходів державного бюджету. Податкові надходження. Неподаткові надходження. Цільові трансферти. Витрати державного бюджету. Бюджетне фінансування науки і освіти. Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій населенню. Організація фінансів і фінансування витрат у соціально-культурних закладах та установах. Фінансове забезпечення і фінансування розвитку освіти, науки та культури. Фінансування державного управління, національної оборони та правоохоронної діяльності. Видатки на розвиток економіки. Фінансування промисловості і сільського господарства. Скасування статей витрат державного бюджету. Цільові програми.

Рекомендована література: 11; 18; 20; 23; 22; 25.

Тема 11. Державні цільові фонди

Сутність загальнодержавних цільових фондів та їх призначення. Загальнодержавні фонди цільового призначення в Україні. Пенсійний фонд України. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Інші фонди цільового призначення.

Рекомендована література: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 13; 15; 22.

Тема 12. Державний кредит та державний борг

Економічна сутність державного кредиту. Форми державного кредиту. Ощадна справа. Класифікація позик. Оформлення державних позик облігаціями. Оформлення державних позик казначейськими зобов’язаннями. Місцеві позики. Умови випуску державних та місцевих позик. Джерела погашення державних та місцевих позик. Капітальний державний борг. Поточний державний борг. Внутрішній і зовнішній борг України. Динаміка обсягу внутрішнього та зовнішнього боргу України. Управління державним боргом. Державний борг та його обслуговування в Україні.

Рекомендована література: 11; 18; 22.
МОДУЛЬ 5. ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Тема 13. Фінансовий ринок

Сутність фінансового ринку. Структура фінансового ринку. Ринок грошей: структура, сутність; об’єкти й суб’єкти; характеристика облікового ринку та його особливості; характеристика міжбанківського ринку; операції на міжбанківському ринку. Ринок цінних паперів: місце ринку цінних паперів на фінансовому ринку; цінні папери, їх види та характеристика; функції та роль цінних паперів в економіці. Ринок капіталів: структура ринку капіталів; суть та функції кредиту; особливості функціонування банків як основних учасників ринку капіталів. Валютний ринок: поняття і структура; валютні операції; валютне регулювання та курсова політика НБУ щодо встановлення курсів валют. Грошово-кредитна система. Умови створення і перспективи розвитку фінансового ринку.

Рекомендована література: 13; 15; 18; 22.

Тема 14. Страхування та страховий ринок

Економічна сутність страхування, його функції. Страховий фонд, Форми та методи його створення і використання. Класифікація страхування. Види державного обов’язкового страхування. Організація страхової справи. Страховий ринок, його сутність і значення. Страхова послуга та особливості її реалізації. Державне регулювання страхової діяльності. Правові основи здійснення страхової справи в Україні. Здійснення контролю за діяльністю страхових органів.

Рекомендована література: 7; 9; 10; 15; 18; 22.


МОДУЛЬ 6. ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІВ ТА ІНСТИТУТІВ

Тема 15. Міжнародні фінанси

Сутність міжнародних фінансів. Міжнародна валютно-фінансова система. Міжнародні розрахунки. Фінанси міжнародних організацій та фінансові міжнародні інститути. Валютне регулювання. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. Міжнародне фінансування промислово-торговельних фірм. Основи міжнародної банківської справи.

Рекомендована література: 15; 20; 22; 24; 27.

Тема 16. Діяльність міжнародних організацій

Діяльність ЄС: структура і розвиток; зовнішньоторговельне регулювання; зовнішня торгівля країн ЄС. Фінансові ресурси ООН. Джерела формування доходів на пріоритетні напрямки витрат ООН. Особливості діяльності НАТО. Особливості діяльності інших міжнародних організацій.

Рекомендована література: 15; 20; 22; 24; 27.

Тема 17. Діяльність міжнародних фінансових інститутів

Принципи МВФ та його кредитна діяльність. Особливості діяльності інших фінансових інститутів. Діяльність міжнародного банку реконструкції та розвитку. Особливості діяльності Лондонського і Паризького клубів. Генеральна згода з тарифів та торгівлі – Всесвітня організація торгівлі. Світові й регіональні фінансові інститути.

Рекомендована література: 15; 20; 22; 24; 27.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ КУРСУ
Тема 1. Історія виникнення фінансових відносин

Самостійна робота – 4 години.Мета: поглиблення знань студентів, формування навичок роботи з літературою, розширення кругозору.

Форма виконання: вивчення літератури, опрацьовування лекційного матеріалу, складання конспекту, підбір літератури для доповідей та написання рефератів.

Рекомендації:

У процесі опрацьовування теми доцільно звернути увагу на:

- історичні передумови виникнення науки про фінанси;

- процес трансформації виробничих відносин у фінансові;

- сутність фінансів як історичної категорії;

- ознаки нормальної і кризової фінансової ситуації в країні;

- моделі фінансових відносин.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка