Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів 1 курсу, медичного факультету з дисципліни «основи конституційного права»Скачати 381.38 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації27.04.2016
Розмір381.38 Kb.
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

«Затверджую»

Перший проректор

з науково-педагогічної роботи

проф. М.Р. Гжеґоцький

______________________________

Факультет післядипломної освіти

Кафедра «Медичного права»

Адреса: Львів, вул. Солодова, 10

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ, МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА»

Затверджено Затверджено

на методичному засіданні кафедри на профільній методичній комісії

«__»______________2013 року «__»________________2013 року

протокол №__ від __________ протокол №__ від____________

завідувач кафедри доц. І.Я. Сенюта голова декан ФПДО доц. О.Є. Січкоріз

________________________ підпис ___________________________ підпис

Львів – 2013

Самостійна робота студентів та її контроль
Тема

Кількість

годин

Вид контролю

1.

Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навиків
Поточний контроль на практичних заняттях

2

Самостійне опрацювання тем, які не увійшли до плану аудиторних занять
Предмет, система та джерела курсу «Організація судових та правоохоронних органів».

6
Основи теорії конституції.

Конституція та конституціоналізм в Україні.6

Конституція – Основний Закон України.

6

Основи правового статусу людини та громадянина в Україні.

6

Форми народного волевиявлення.

6

Суди загальної юрисдикції в Україні.

6

Статус суддів в Україні

6

Вища рада юстиції України.

6

Адвокатура України.

6

Нотаріат України.

6

Всього

60


Тема 1: Предмет, система та джерела курсу «Організація судових та правоохоронних органів»
План заняття


 1. Предмет і система та основні джерела курсу його місце серед інших юридичних дисциплін.

 2. Поняття та основні ознаки правоохоронної діяльності.

 3. Завдання правоохоронної діяльності.

 4. Поняття правоохоронних органів. Види правоохоронних органів України.

 5. Правосуддя: поняття, ознаки та принципи.


Питання для самоконтролю

 1. Поняття правоохоронної діяльності.

 2. Специфічні ознаки правоохоронної діяльності.

 3. З якою метою здійснюється правоохоронна діяльність?

 4. Які органи вважаються правоохоронними?

 5. Що є предметом дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»?


Теми рефератів

 1. Правоохоронні органи України: поняття та види.

 2. Взаємодія правоохоронних органів з органами державної влади та управління.

 3. Конституційне право як галузь права, наука і навчальна дисципліна.


Національне законодавство

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. (редакція від 31.12.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст. 529.

 3. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 53. – Ст. 793.

 4. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 р. (редакція від 17.01.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 4. – Ст. 20.

 5. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. (редакція від 05.02.2012 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 39. – Ст. 383.

 6. Про адвокатуру: Закон України від 19.12.1992 р. (редакція від 02.05.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 9. – Ст. 62.

 7. Про внутрішні війська міністерства внутрішніх справ України: Закон України від 26.03.1992 р. (редакція від 11.06.2009 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 29. – Ст. 397.

 8. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. (редакція від 12.06.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 22. Ст. 303.

 9. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 05.03.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. 1998. - № 35. – Ст. 237.

 10. Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 р. (редакція від 08.12.2011 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 9. – Ст. 108.

 11. Про незалежність судової влади: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 р. № 8 // Вісник Верховного Суду України. – 2007. - № 6. – С. 2-6.

 12. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частини першої, другої статті 126 Конституції України (справа про незалежність суддів як складова їхнього статусу) від 1 грудня 2004 р. // Офіційний вісник України від 24.12.2004 р. – 2004 р. - № 49. Стор. 62.


Рекомендована література

 1. Авер’янов В. Виконавча влада в Україні та її правове регулювання // Вісник Академії правових наук України. - Харків, 2003. - № 2(23) - 3(33). - С.238-253.

 2. Авер’янов В. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог // Право України. – 2003. - № 9. – С.24-30.

 3. Актуальні проблеми конституційного права України: підручник /за заг. ред. проф. Олійника А.Ю. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. - 554 с.

 4. Бараннік Р.В. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України: навчальний посібник / Р.В. Бараннік. – К. : Дакор; КНТ, 2008. – 348 с.

 5. Басай В.Д. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України: підручник для студ. вищих юрид. навч. закл.: [у 3 кн.] / В.Д. Басай. – Коломия : Видавничо-поліграфічне товариство «Вік», 2006. – 972 с.

 6. Биков О.М. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні: Монографія.- К.: Ін-ст держави і права ім..В.М. Корецького НАН України, 2001. – 354 с.

 7. Георгіца А.З. Поняття та сутність конституції в сучасній конституційній доктрині // Науковий Вісник Чернівецького державного університету. 2000. Випуск 100. Правознавство. - Чернівці, 2000. - С. 52-60.

 8. Організація судових та правоохоронних органів: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.О. Ляш, В.І. Галаган, В.І. Моргун; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». – К.: Університет «Україна», 2004. – 318 с.

 9. Організація судових та правоохоронних органів: підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навчальних закладів / [І.Є. Марочкін, Н.В. Сібольова, В.П. Тихий та ін.] ; за ред. І.Є. Марочкіна, Н.В. Сібольової. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 528 с.

 10. Конституційне право України: Підручник / за заг. ред. В.Л. Федоренка. – 4-е вид., перероб. і доопр.; передмова проф. В.М. Шаповала. – К.: 2012. –727 с.

 11. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність : До 15-річчя Конституції України і 20-ї річниці незалежності України. / НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2011. – 328 с.

 12. Конституція України у судових рішеннях / автор. вступ. ст. та упоряд. М. П. Орзіх, А. А. Єзеров Д. С. Терлецький. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 432 с.

 13. Конституційне право України : темат. слов. / М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т; [упоряд.: Галунько В. В. та ін.; за ред. В. В. Галунька] — Херсон: Херсон. міська друк., 2010. — 131 с.

 14. Міжкафедральний науково-практичний семінар «Конституція України: питання теорії та практики». - К.: «МП Леся», 2012. – 220 с.

 15. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність: навч. посібник / М.І. Мельник, М.І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2002. – 576 с.

 16. Суд, правоохоронні органи та правозахисні органи України: підручник / В.Т. Білоус, О.С. Захарова, В.Я. Кабань, В.С. Ковальський, В.С. Лукомський; відп. ред. В.Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 375 с.

 17. Судові та правоохоронні органи України. Академічний курс: підручник / В.Т. Нор, Н.П. Анікіна, Н.Р. Бобечко – К.: Видавництво «ІнЮре», 2010. – 240 с.

 18. Судові та правоохоронні органи України: збірник законодавчих і нормативних актів / А.В. Паливода (упоряд.). – К.: Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 304 с.

 19. Чушенко В. І., Заяць І. Я. Конституційне право України: Підруч. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре» 2007. - 488 с.

 20. Шаптала Н.К., Задорожня Г.В. Конституційне право України / Н.К. Шаптала, Г.В. Задорожня. Дніпропетровськ: ТОВ «ЛізуновПрес», 2012. – 472 с.


Додаткова література

 1. Андрейцева В.І. Судово-правова система в Україні: тектологічні проблеми оптимізації функціонування / В.І. Андрейцев // Вісник Вищої ради юстиції. – 2010. – № 1. – С. 15-30.

 2. Братковський А.В. Окремі питання визначення кола правоохоронних органів України та правового статусу їх працівників / А.В. Братковський // Часопис Академії адвокатури України – 2001. - № 10. – С. 24-36.

 3. Валюх В. Інтереси держави як предмет представництва прокурором в суді / В. Валюх // Право України. – 2001. - № 2. – С. 112-114.

 4. Шиманський Ф.В. Судові та правоохоронні органи України: навч.-метод. посіб. / Міжнародний гуманітарний ун-т. – О.: Юридична література, 2003. – 168 с.

 5. Юзікова Н.С. Судові та правоохоронні органи України: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.С. Юзікова; Дніпропетровський національний ун-т. – 4 вид., перероб. і доп. – К.: Істина, 2006. – 320 с.Тема 2: Основи теорії конституції. Конституція та конституціоналізм в Україні
План заняття

 1. Поняття і сутність конституції.

 2. Форма, структура, юридичні властивості та функції конституції.

 3. Конституціоналізм як загальна теорія конституції.

 4. Поняття, сутність і характерні ознаки конституціоналізму як політико-правового явища.


Питання для самоконтролю

 1. Періодизація розвитку конституційно-правової думки в Україні.

 2. Політико-правова характеристика сучасного етапу становлення нової конституційної системи України.

 3. Витоки та перспективи розвитку українського конституціоналізму.

 4. Види конституцій.

 5. Призначення і особливості конституційно-правових норм.


Теми рефератів

 1. Конституція як нормативно-правовий акт і як документ.

 2. Місце конституції в системі національного законодавства.

 3. Конституція України: реалізація, застосування, використання, виконання і дотримання.


Національне законодавство

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. - № 31. – Ст. 429.

 3. Акт проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради Української РСР від 24.08. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 38. – Ст. 502.


Рекомендована література

 1. Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – Х., 2002. – С. 9.

 2. Конституційне право України; Підручник / За ред.. В.Ф. Погорілка. 2-ге доопр. вид. – К.: Наукова думка, 2000. – С. 26.

 3. Конституційне право України / За ред. Ю.С. Шешученка, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. – Х., 1999. – С. 16.

 4. Конституційне право України: Підручник / за заг. ред. В.Л. Федоренка. – 4-е вид., перероб. і доопр.; передмова проф. В.М. Шаповала. – К.: 2012. –727 с.

 5. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність : До 15-річчя Конституції України і 20-ї річниці незалежності України. / НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2011. – 328 с.

 6. Конституція України у судових рішеннях / автор. вступ. ст. та упоряд. М. П. Орзіх, А. А. Єзеров Д. С. Терлецький. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 432 с.

 7. Міжкафедральний науково-практичний семінар «Конституція України: питання теорії та практики». - К.: «МП Леся», 2012. – 220 с.

 8. Мелащенко В.Ф. Основи конституційного права України: Курс лекцій. – К., 1995. – С. 9.

 9. Савенко М.Д. Функції правової охорони Конституції України / М.Д. Савенко // Право України. – 2001. - № 9. – С. 6-8.

 10. Степанюк О.І. Норми конституційного права України: проблеми теорії: Автореферат. Дис. … к.ю.н. – К., 1993. – С. 11.

 11. Стецюк П. Основи теорії конституції та конституціоналізму / П. Стецюк. – Львів: «Астролябія», 2003. – 232 с.

 12. Стецюк П. Про дефініцію «конституціоналізм» / П. Стецюк // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Львів. – 2004. - № 39. – С. 171-180.

 13. Стецюк П. Основи теорії конституції та конституціоналізму. Частина перша: посібник / П. Стецюк. – Львів: «Астролябія», 2004. – 232 с.

 14. Тодыка Ю.Н. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, научная дисциплина. – Х., 1998. – С. 24-25.

 15. Шаптала Н.К., Задорожня Г.В. Конституційне право України / Н.К. Шаптала, Г.В. Задорожня. Дніпропетровськ: ТОВ «ЛізуновПрес», 2012. – 472 с.


Додаткова література

 1. Основи конституційного права України: Підручник/ Авт. кол.: М.І. Козюбра, А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков (кер ) та Інші; За ред. В.В. Копейчикова. — Стер вид -К.: Юрінком Інтер, 2000. — 288 с.

 2. Стецюк П. Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму. Ч. 1: Посібник для студентів.- Л.: Астролябія, 2003.- С. 6.

 3. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник. 3-тє видання , виправл. та доповн.-К.: Атіка, 2004

 4. Органи державної влади. / за ред. Погорілко В.Ф Монографія. К: Ін-т держави і права, 2002

 5. Стецюк П.Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму. Частина перша: Посібник для студентів.- Львів: Астролябія, 2004.-232 с.


Тема 3: Конституція – Основний Закон України.
План заняття

 1. Сучасний період конституційного розвитку України та його етапи.

 2. Історія української конституції.

 3. Підготовка та прийняття Конституції України 1996 року.

 4. Структура та загальна характеристика Конституції України 1996 року.


Питання для самоконтролю

 1. Поняття та юридична природа конституції.

 2. Соціально-політична суть конституції.

 3. Форма конституції.

 4. Основні функції Конституції України.

 5. Розкрийте історичні витоки походження конституцій в Україні та за кордоном.


Теми рефератів

 1. Особливості і юридичне значення Конституції України.

 2. Конституційний статус людини і громадянина.

 3. Історія Конституції України 1996 р.


Національне законодавство

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. - № 31. – Ст. 429.

 3. Акт проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради Української РСР від 24.08. 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 38. – Ст. 502.


Рекомендована література

 1. Актуальні проблеми конституційного права України: підручник /за заг. ред. проф. Олійника А.Ю. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. - 554 с.

 2. Годованець В. Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. — К.: МАУП, 2000. — 216 с.

 3. Годованець В.Ф., Головін А.С. Конституційне право України: навч. посіб./ В.Ф.Годованець, А.С.Головін. – К.: ДП Видавничий дім «Персонал», 2011. – 384 с.

 4. Демиденко В.О. Загальна характеристика конституційного права України (у схемах): Посібник. – К., 2011. – 100 с.

 5. Єзеров А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні: Монографія. — Одеса: Юридична література, 2008. — 240 с.

 6. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. — Т. 2 / За загальною редакцією Ю. С. Шемшученка. — К.: Юридична думка, 2008. — 800 с.

 7. Кравченко В. В. Конституційне право України. Навчальний посібник — К.: Атіка, 2000- 320 с.

 8. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю.Г. Барабаша. — X.: Право, 2008. — 416 с.

 9. Конституційно-правові форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики. До 10-ї річниці незалежності України. — К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. — 356 с.

 10. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність : До 15-річчя Конституції України і 20-ї річниці незалежності України. / НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2011. – 328 с.

 11. Конституція України у судових рішеннях / автор. вступ. ст. та упоряд. М. П. Орзіх, А. А. Єзеров Д. С. Терлецький. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 432 с.

 12. Конституційне право України : темат. слов. / М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т; [упоряд.: Галунько В. В. та ін.; за ред. В. В. Галунька] — Херсон: Херсон. міська друк., 2010. — 131 с.

 13. Конституційне право України: Підручник / за заг. ред. В.Л. Федоренка. – 4-е вид., перероб. і доопр.; передмова проф. В.М. Шаповала. – К.: 2012. –727 с.

 14. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 4-те, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2006.- 568 с.

 15. Краснов М. А., Кряжков В. А. Толковый словарь конституционных терминов и понятий. - СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. — 418 с.

 16. Лінецький С.В., Мельник М.І., Ришелюк А.М. Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення): Збірник нормативних актів / Автори-упорядники: С.В. Лінецький, М.І. Мельник, А.М. Ришелюк. - К.: Атіка, 2000.- 896 с.

 17. Мучник А. Г. Комментарий к Конституции Украины. — 2-е изд., исправ. и доп. — К.: Парламентское издательство, 2003. — Кн. 1. — 400 с.

 18. Міжкафедральний науково-практичний семінар «Конституція України: питання теорії та практики». - К.: «МП Леся», 2012. – 220 с.

 19. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України /А.С. Головін. – К.:Логос, 2012. – 369 с.

 20. Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Конституції України. - К.: ЦУЛ, 2011.- 544 с.

 21. Шаптала Н.К., Задорожня Г.В. Конституційне право України / Н.К. Шаптала, Г.В. Задорожня. Дніпропетровськ: ТОВ «ЛізуновПрес», 2012. – 472 с.


Додаткова література

 1. Основи конституційного права України: Підручник/ Авт. кол.: М.І. Козюбра, А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков (кер ) та Інші; За ред. В.В. Копейчикова. — Стер вид -К.: Юрінком Інтер, 2000. — 288 с.

 2. Скомороха В. Є. Конституційна юрисдикція в Україні: проблеми теорії, методології і практики. — К.: Леся, 2007. -716 с.

 3. Скрипнюк О.В. Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації. До десятої річниці прийняття Конституції України. — К.: Академія правових наук України, 2005. — 168 с.

 4. Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — 632 с.

 5. Сравнительное конституционное право: Уч. пособие/ Отв. ред. В.Е. Чиркин. — М.: Междунар. отношения, 2002. — 448 с.


Тема 4: Основи правового статусу людини та громадянина в Україні
План заняття

 1. Загальні засади конституційно-правового статусу людини та громадянина в Україні.

 2. Правовий статус людини та громадянина як інститут конституційного права.

 3. Сучасна концепція прав людини та її відображення в Конституції України.

 4. Поняття, сутність і принципи громадянства України.

 5. Набуття і припинення громадянства.


Питання для самоконтролю

 1. У чому полягає сутність і зміст інституту громадянства в Україні? Якими нормативно-правовими актами унормовані питання громадянства в Україні?

 2. Назвіть і охарактеризуйте основні принципи громадянства в Україні.

 3. Визначте підстави набуття та виходу з громадянства України.

 4. Охарактеризуйте конституційно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства та біженців, які законно перебувають на території України.

 5. Розкрийте поняття прав і свобод людини й особливості їх конституційно-правового закріплення.


Теми рефератів

 1. Громадянство України і статус іноземців в Україні.

 2. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні.

 3. Обов’язки людини і громадянина в Україні.


Національне законодавство

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1996 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. № 31. – Ст. 429.

 3. Декларація прав національностей України від 01.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 53.

 4. Акт проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради Української РСР від 24.08.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. -№ 38. – Ст. 502.

 5. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22.09.2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 83. – Ст. 3014.

 6. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 08.07.2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. - № 59. – Ст. 83.

 7. Про імміграцію: Закон України від 07.06.2001 р // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 41. – Ст. 197.

 8. Про правовий статус закордонних українців: Закон України від 04.03.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. -№ 25. – Ст. 343.


Рекомендована література

 1. Актуальні проблеми конституційного права України: підручник /за заг. ред. проф. Олійника А.Ю. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. - 554 с.

 2. Богословська Ж.М. Зміст конституційного права людини і громадянина України на соціальний захист / Ж.М. Богословська // Держава і право. – 2009. - № 46. – С. 181-188.

 3. Годованець В.Ф. Конституційне право України : навчальний посібник / Р.В. Бараннік. – К. : Дактор; КНТ, 2008. – 348 с.

 4. Ковалишин І. Правовий статус біженців як вид правового статусу іноземців / І. Ковалишин // Право України. – 2001. – № 2. – С. 38-42.

 5. Ковалишин І. Проблеми удосконалення визначення поняття «біженці» у законодавстві України / І. Ковалишин // Право України. – 2005. - № 11. – С. 60-63.

 6. Колодій А.М. Права людини і громадянина в Україні: навч. посібник / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 336 с.

 7. Конституційне право України: підручник для студентів вищих навч. закл. / Л.К. Байрачна, Ю.Г. Барабаш, Ф.В. Веніславський, В.І. Кичун, В.П. Колісник – Х.: Право, 2010. – 543 с.

 8. Конституційне право України: Підручник / за заг. ред. В.Л. Федоренка. – 4-е вид., перероб. і доопр.; передмова проф. В.М. Шаповала. – К.: 2012. –727 с.

 9. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність : До 15-річчя Конституції України і 20-ї річниці незалежності України. / НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К. : Юридична думка, 2011. – 328 с.

 10. Конституція України у судових рішеннях / автор. вступ. ст. та упоряд. М. П. Орзіх, А. А. Єзеров Д. С. Терлецький. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 432 с.

 11. Конституційне право України : темат. слов. / М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т; [упоряд.: Галунько В. В. та ін.; за ред. В. В. Галунька] — Херсон: Херсон. міська друк., 2010. — 131 с.

 12. Кравченко В.В. Конституційне право України: навчальний посібник / В.В. Кравченко вид. 3-тє, виправл. та доповн. – К.: Атіка, 2011. – 512 с.

 13. Ладигін С. Конституційно-правове регулювання інституту громадянства та проблема подвійного громадянства в Україні / І.С. Ладигін, О. Несторенко // Юридична Україна. – 2009. – № 4. – С. 25-29.

 14. Лотюк О. Принципи громадянства України відповідно до Конституції України / О. Лотюк // Право України. – 1998. - № 7. – С. 9-14.

 15. Совгиря О.В. Конституційне право України: підручник / О.В. Совгиря. – Київ: Юрінком Інтер, 2008. – 632 с.

 16. Шаптала Н.К., Задорожня Г.В. Конституційне право України / Н.К. Шаптала, Г.В. Задорожня. Дніпропетровськ: ТОВ «ЛізуновПрес», 2012. – 472 с.


Додаткова література

 1. Майданик О. Забезпечення конституційних прав людини в Україні як один із напрямів діяльності Верховної Ради України / О. Майданик // Юридична Україна. – 2010. - № 10. – С. 12-16.

 2. Рабінович П. Конституційні гарантії прав людини і громадянина: напрями удосконалення / П. Рабінович // Вісник Конституційного Суду України. – 2011. - № 1. – С. 66-74.

 3. Рабінович П. Права людини і громадянина у Конституції України / П. Рабінович. – Харків: «Право». – 1997. – 64 с.

 4. Слюсар К. Методи гарантування і захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина / К. Слюсар // Право України. – 2006. - № 4. – С. 35-37.

 5. Соколенко Ю. Поняття культурних прав і свобод людини і громадянина // Право України. – 2005. № 2. – С. 27-32.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка