Методичні вказівки до розробки розділу „ Охорона праціСторінка1/5
Дата конвертації12.04.2016
Розмір0.76 Mb.
#2692
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до розробки розділу

Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях”в дипломних проектах, роботах та магістерських дисертаціях студентів РТФ

за освітньо-кваліфікаційними рівнями

спеціаліст” та „магістр”


ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні

кафедри охорони праці, промислової

та цивільної безпеки

Протокол N ­___ вiд __________

Київ НТУУ “КПI” 2011 р.


Методичнi вказiвки до розробки роздiлу „Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” в дипломних проектах, роботах та магістерських дисертаціях студентiв РТФ освітнього рівня - „спеціаліст” та „магістр”.

Укладач: С.Ф.Каштанов, А.Н. Гусєв - Київ НТУУ ”КПI”, 2011 р., 38 с.Укладачі: доцент, к.т.н. С.Ф. Каштанов

доцент, к.т.н. А.Н. Гусєв


Рецензент: доцент, к.т.н. О.М. Купрій
Дипломний проект, робота або магістерська дисертація є заключним етапом в пiдготовцi спеціалістів та магістрів. В ходi його /її/ виконання дипломники повиннi пiдтвердити свою спроможність до майбутньої практичної діяльності. Вони повинні не тiльки грамотно проектувати складнi сучаснi радiотехнiчнi системи i апарати, але i виконувати це з урахуванням iснуючих вимог, норм i правил з охорони працi та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Враховуючи це, в дипломному проекті, роботi або магістерській дисертації (надалі: дипломному проекті /роботі/) в обов'язковому порядку повиннi бути розглянуті законодавчi i органiзацiйнi питання охорони працi, питання, якi пов'язанi з технiкою безпеки, гiгiєною працi i виробничою санiтарiєю, в тому числi фiзiологiєю, психологiєю, ергономiкою i технiчною естетикою, а також питання щодо забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях.

Кожний розробник радiоелектронної апаратури (РЕА) зобов'язаний умiти аналiзувати i оцiнювати як якiсно, так i кiлькiсно весь комплекс потенцiйно небезпечних i шкiдливих чинникiв, які можуть мати мiсце як при експлуатацiї РЕА, так i в процесi її розробки та виробництва, а також при виникненні надзвичайних, в тому числі, і аварійних ситуацій. В першу чергу, необхiдно вiрно оцiнити вплив згаданих вище чинникiв на людину i навколишнє середовище, визначити їх гранично допустимi концентрацiї або рiвнi iнтенсивнiстi i запропонувати iнженернi рiшення щодо їх зменшення або локалiзацiї.

Всi прийнятi в дипломному проекті /роботi/ рішення, як технічні, так і організаційні, повиннi вiдповiдати вимогам Закону України „Про охорону праці” і Кодексу Законiв про працю, а також вимогам державних нормативних актiв про охорону працi України /ДНАОП/, державних стандартiв України /ДСТУ/, системи стандартiв безпеки працi /ССБТ/, будiвельних норм i правил /ДБН, СНиП/, санiтарних норм i правил безпеки /ДсанПіН/, Закону України „Про пожежну безпеку”, Закону України „Про об’єкти підвищеної небезпеки” тощо.

Означені вимоги визначають задачi та змiст розділу „Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” в дипломних проектах /роботах/. При розробці даного розділу дипломник повинен показати умiння самостiйно приймати правильнi рiшення щодо забезпечення оптимальних та безпечних умов праці, безпеки персоналу в надзвичайних ситуаціях та захисту навколишнього середовища.


ПОГОДЖЕННЯ ЗАВДАННЯ

Завдання до дипломного проекту /роботи, магістерської дисертації/ з роздiлу „Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” (в подальшому ОПБНС), як правило, видає керiвник дипломної роботи. Завдання записується в спецiальний бланк. Студент-дипломник i консультант з розділу ОПБНС обговорюють i конкретизують питання, що пiдлягають розробцi.

Консультацiї проводяться у днi, що встановленi кафедрою охорони праці, промислової та цивільної безпеки.
ЗАДАЧI СТУДЕНТА-ДИПЛОМНИКА

І КОНСУЛЬТАНТА З РОЗДIЛУ ОПБНС
При пiдготовцi роздiлу ОПБНС дипломник повинен керуватися вказiвками, які приведеннi в даному методичному посiбнику, одночасно враховуючи також i вказiвки викладача-консультанта.

За прийняті технiчні та організаційні рiшення вiдповiдальнiсть несе дипломник.

Задачi викладача-консультанта з роздiлу ОПБНС – надавати допомогу студенту i перевiряти правильнiсть виконання розрахункiв, прийнятих рiшень, вiдповiднiсть їх iснуючим правилам, нормам, стандартам i т. iн.
ОФОРМЛЕННЯ РОЗДIЛУ ОПБНС
Роздiл ОПБНС представляє собою окрему главу – складову частину дипломного проекту /роботи/. Пiдроздiли глави оформлюються пiдзаголовками.

В роздiлi повиннi бути приведенi посилання на тi сторiнки пояснювальної записки технiчної частини дипломного проекту /роботи/, де вiдображені заходи з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях, а у разі необхідності, також і заходи щодо захисту навколишнього середовища.

Усi прийнятi рiшення та приведенi нормативнi величини необхiдно обгрунтувати посиланнями на керiвнi матерiали, що повиннi бути наведенi або в розділі ОПБНС, або в кiнцi пояснювальної записки в перелiку лiтератури /вказати джерела, якими користувався дипломник при розробцi роздiлу ОПБНС /.

На титульному листi пояснювальної записки дипломного проекту /роботи/ повинен бути пiдпис викладача-консультанта з розділу ОПБНС.


ОБСЯГ i ЗМIСТ РОЗДIЛУ ОПБНС
Обсяг i змiст даного роздiлу проекту /роботи/ зумовлені необхідністю виконання вимог з охорони працi та безпеки в надзвичайних ситуаціях при розробцi, виготовленнi та експлуатацiї проектуємої РЕА, а також при проведенні наукових досліджень.

Обсяг роздiлу ОПБНС: 10-12 сторiнок машинописного тексту.

Змiст роздiлу повинен мати конкретний, дiловий та науковий характер. Неприпустимi загальнi мiркування, перепис нормативних положень, правил, вказiвок, перелiкiв i т.iн.
Рекомендуєма структура роздiлу з ОПБНС.

Вступ.


Визначення потенційно небезпечних i шкідливих виробничих чинникiв.

Технічні рішення та організаційні заходи із гігієни праці, виробничої санітарії та техніки безпеки.

Безпека в надзвичайних ситуаціях.

Заходи з ергономіки.

Iнструкцiї з техніки безпеки праці та /або/ з безпеки в надзвичайних ситуаціях.
Вступ
У вступi необхiдно обгрунтувати зв'язок питань, якi розглядаються в даному роздiлi i в дипломній роботі в цiлому, вiдзначити соцiальне значення охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях, перерахувати усi заходи, що стосуються даної проблеми i були розробленi як в цьому, так i в iнших роздiлах дипломної роботи з вказiвкою вiдповiдних роздiлiв i сторiнок пояснювальної записки.
Визначення потенційно небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв
У цій частині розділу ОПБНС /пiдроздiлi/ необхідно визначити потенцiйно небезпечнi i шкiдливi виробничi чинники, які можуть мати місце при розробцi, виробництвi і експлуатацiї проектуємої РЕА та її складових, а також у разі проведення науково-дослiдної роботи. Слід визначити їхній вплив на людину, навколишнє середовище, джерела їхнього утворення, причини забруднення робочої зони i навколишнього середовища, принципи нормування, гранично допустимi значення, клас небезпеки i т. iн.

Використовуючи технічну документацію на виробниче обладнання та технологічні процеси, а також, у разі необхідності, iнженернi методи розрахункiв /або експериментальнi методи дослiджень/ необхiдно: визначити кiлькiснi i якiснi характеристики потенцiйно небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв; порiвняти отриманi результати з нормованими значеннями; визначити кратнiсть перевищення існуючих норм; дати рекомендації щодо необхідності застосування додаткових технічних та організаційних заходів з охорони праці. Особливу увагу необхідно придiлити питанням одночасного впливу декiлькох небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв, оскiльки дана обставина може призвести до різького погiршення умов працi. Перелiк усiх небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв дається в ГОСТ 12.0.003-74. У разі необхідності, складаються карти умов праці на робочих місцях.Технічні рішення та організаційні заходи із гігієни праці, виробничої санітарії та техніки безпеки.
На основi проведеної оцінки умов праці необхiдно розробити відповідні технічні рішення та організаційні заходи, що дозволять виключити негативний вплив на працюючих виявлених небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв або ж обмежити їх негативний прояв в межах допустимих норм. Детальна розробка відповідних технічних рішень та організаційних заходiв виконується лише по окремим, найбiльш шкiдливим та небезпечним чинникам /погодити з консультантом/. По iншим шкiдливим i небезпечним виробничим чинникам студент-дипломник пропонує лише можливі технiчнi, санiтарно-гiгiєнiчнi i органiзацiйнi рішення та заходи. В разi потреби, розглядається необхідність застосування засобів колективного та iндивiдуального захисту.

Особливу увагу у даній частині розділу ОПБНС необхідно приділити технічним рішенням та організаційним заходам з електробезпеки, в першу чергу, це стосується експлуатації, виготовлення та налагоджування проектуємої РЕА, а також використання в процесі виконання дипломного проекту /роботи/ допоміжного обладнання /вимірювальної, освітлювальної та іншої допоміжної апаратури, ПЕОМ тощо/.

Вибiр технічних рішень та організаційних заходiв, що забезпечують необхiдний рiвень безпеки, нешкiдливi та комфортнi умови працi, повинен бути оптимальним з точки зору охорони і безпеки праці, захисту навколишнього середовища, економiчних витрат, маси i габаритiв апаратури, вигоди її експлуатацiї, продуктивностi працi i працездатностi людини i т. iн., а також повинен бути обгрунтованим дiючими нормативними документами, при цьому ефективнiсть запропонованих рішень та заходiв бажано пiдтвердити технiко-економiчними розрахунками.

Безпека в надзвичайних ситуаціях
В даній частині розділу ОПБНС студент-дипломник з урахуванням вимог ДСТУ 3273-95, ДСТУ 2156-93, ДСТУ 2960-94 та інших нормативних актів виконує розробку технічних та організаційних заходів з безпеки в надзвичайних ситуаціях, визначає можливі причини виникнення надзвичайних ситуацій /аварій, пожеж, вибухів тощо/ та пропонує відповідні заходи щодо їх усунення. В першу чергу, це стосується розробки відповідних технічних та організаційних заходів з локалізації та ліквідації можливих аварій та аварійних ситуацій.

Виявлення можливостей і умов виникнення аварій та аварійних ситуацій студент-дипломник має виконувати на основі аналізу особливостей роботи як окремого обладнання (апаратів, машин тощо), так і їх групи (технологічних блоків), а також з урахуванням небезпечних властивостей речовин, матеріалів, що використовуються у виробництві. Він повинен виявити потенційні види небезпек для кожної одиниці обладнання (апарата, машини) і процесу, що проходить у ньому. У разі необхідності, може бути складена карта небезпеки виробничого устаткування /апарату/.

В окремих випадках необхідно: з урахуванням вимог РД 52.04.253-90 та інших нормативних актів оцінити кількість небезпечних речовин, які можуть утворюватися під час прогнозуємої аварії; встановити уражальні чинники, які притаманні кожному виду небезпеки, що реалізується під час аварії; оцінити наслідки впливу уражальних чинників аварії на сусідні об’єкти та людей з урахуванням властивостей цих об’єктів і їхнього взаємного розташування; визначити масштаби зон руйнування, ураження людей і зараження місцевості, а також безпечні зони та місця можливих сховищ, шляхи евакуації, що не потрапляють під вплив уражальних чинників аварії.

Також, у разі необхідності, студент-дипломник повинен розглянути особливості застосування планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС) з урахуванням конкретного виробництва та рівня аварії /рекомендуємий для розгляду рівень – „А”, це коли аварія характеризується розвитком в межах одного виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці), яке є структурним підрозділом підприємства; рівень „Б” – аварія характеризується переходом за межі структурного підрозділу і розвитком її в межах підприємства; рівень „В” – аварія характеризується розвитком і переходом за межі території підприємства/.

В дипломному проекті /роботі/, може бути розглянутий план цеху / відділення або виробничої дільниці/, де має бути визначені місця розташування: основного технологічного обладнання і комунікацій; відсічної запірної арматури, яка має безпосереднє відношення до локалізації /ліквідації/ аварії; засобів та систем протиаварійного захисту, зв’язку і оповіщення; евакуаційних виходів і маршрутів евакуації; сховищ і місць укриття тощо. Також може бути приведений детальний опис дій персоналу при аварійних ситуаціях, перелік інструментів, матеріалів, ЗІЗ, які мають бути використані при локалізації /ліквідації/ аварії, відповідні інструкції щодо аварійної зупинки виробництва /виробничого обладнання/ тощо.

В інструкції щодо аварійної зупинки виробництва, яка є складовою оперативної частини ПЛАС, для кожної аварії повинні бути визначені послідовність уведення в дію систем притиаварійного захисту, відключення обладнання, апаратів і механізмів, відключення електроенергії та інших енергоносіїв, режим роботи вентиляції і систем очищення повітря, порядок використання засобів рятування людей і ліквідації аварії.

При розгляді питань пожежної безпеки, яка є складовою безпеки в надзвичайних ситуаціях, дипломник дослiджує системи запобiгання пожежi i вибуху, пожежо - i вибухозахисту РЕА, розробляє заходи по забезпеченню безпечних умов працi i зменшенню впливу на навколишнє середовище продуктiв горiння.

Аналiз пожежної безпеки технологiчного процесу або проектуємої РЕА /цех, дiлянка, лабораторiя/ необхiдно починати з пожежних характеристик речовин i матерiалiв, що застосовуються, а також речовин, що утворюються в процесi технологiчних операцiй, якi використовуються або при експлуатацiї спроектованої РЕА, або в режимi перевантаження i короткого замикання (КЗ). При розробцi РЕА особливу увагу необхiдно звернути на застосування горючих i важкогорючих матерiалiв /дерево, пластмаси, iзолюючi матерiали, матерiали, якi використовуються для виробництва резисторiв та друкованих плат, лаки, фарби i т.iн, вказати температуру спалаху, самозагоряння, загоряння, межi загоряння, схильнiсть до самозагоряння, електризацiї, категорiю вибухонебезпечної сумiшi i т. iн, посилаючись при цьому на ССБТ /ГОСТ12.1. 004-91, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.1.011-78, ГОСТ 12.1.033-81, ГОСТ12.1.018-93/.

Можливу концентрацiю газiв, пару, пилу або волокон i вiдсоток об’єму вибухонебезпечної сумiшi в виробничому примiщеннi встановлюють розрахунковими способами. Розрахунковi значення порiвнюють з концентраційними межами загоряння. Використовуючи ОНТП 24-86 (НАПБ Б.07.005-86, НАПБ Б.03.002-2007), встановлюють категорiю виробничого примiщення по пожежо- i вибухонебезпечностi. Необхiдно також проаналiзувати всi можливi причини пожежі i вибухiв як при експлуатацiї РЕА, так i при проведеннi вiдповiдних технологiчних процесiв, що використовуються при її виготовленнi.

Безпека роботи РЕА в значнiй мiрi залежить вiд вiдповiдностi її конструкцiї умовам навколишнього середовища. Згiдно з ПУЕ (ДНАОП 0.00-1.32-01) та ОНТП 24-86 (НАПБ Б.07.005-86, НАПБ Б.03.002-2007) всi примiщення подiляються на сухi, вологi, жаркi, пильнi, з хiмiчно активним середовищем, пожежо - i вибухонебезпечнi. Необхiдно в вiдповiдностi з ПУЕ (ДНАОП 0.00-1.32-01) класифiкувати робочi зони примiщення, де обробляються, зберiгаються або утворюються пожежо - i вибухонебезпечнi речовини i визначити клас примiщення з точки зору пожежо - i вибухонебезпеки.

Основнi системи запобiгання пожежi i вибуху передбачають правильний вибiр рiвня i типу пожежо та вибухозахисту РЕА, стенду, установки i т. iн. / ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.1.011-78, ГОСТ 12.2.020-76, ГОСТ 17494-72, ПУЕ тощо/, обгрунтування теплостiйкостi матерiалiв, що застосовуються, з вказiвкою температури як в зонах максимального нагрiву всерединi РЕА, так i самого корпусу РЕА; обгрунтування перетину мережевого шнура живлення i монтажних провiдникiв, що застосовуються, ширини дорiжок друкованих плат, вибiр iзоляцiї з вказiвкою робочої i пробивної напруг iзоляцiї; визначення вiдстанi мiж струмоведучими частинами з метою запобiгання електричного пробою; виключення утворення коронного розряду в провідниках з напругою бiльше 35кВ; пiдбiр електро - i радiоелементiв /ЕРЕ/, що є джерелами видiлення тепла; обгрунтування конструктивного рiшення розташування ЕРЕ, режиму їхньої роботи i механiчної мiцностi; забезпечення необхiдного вiдведення тепла вiд ЕРЕ, вузлiв i блокiв РЕА; розробку або вибiр електричних схем захисту РЕА вiд перевантажень /реле, автомати струмового захисту, швидкодiючi безконтактнi електроннi схеми, плавкi запобiжникi i т.iн./ i виконання розрахункiв, пiдтверджуючих правомiрнiстi їхнього застосування /розрахунок запобiжникiв необхiдно вести по амперсекундним характеристикам/.

Необхідно також вказати ступiнь вогнестiйкостi будинкiв i споруд, вiдзначити необхiднiсть влаштування протипожежних перепон /СНиП 2.01.02-85, СНиП 2.09.02-85/.

Студент-дипломник, що проводить дослiдження в лабораторiї, повинен навести схему шляхiв евакуацiї людей з примiщень при пожежi i розрахувати час їхньої евакуацiї. Максимальна вiддаленнiсть робiтничих мiсць вiд евакуацiйних виходiв i необхiдний час евакуацiї визначається згідно з СНиП 2.01.02-85 i СНиП 2.09.02-85.

Необхідно розглянути можливість застосування систем автоматичної пожежної сигналізації та пожежегасіння у відповідності до вимог ДБН В.2.5-13-98 і, у разі необхідності, описати порядок їх роботи i навести вiдповiднi схеми. Вибирати тип, кiлькiсть i розмiщення первинних засобiв пожежегасіння /вогнегасників/ у робочих примiщеннях треба у вiдповiдностi з ГОСТ 12.4.009-83, ДСТУ3675-98 і ISO 3941-77.

За наявністю процесiв, що супроводжуються утворенням зарядiв статичної електрики, необхiдно розробити комплекс заходiв, що забезпечать зниження небезпеки вибуху або пожежi вiд iскрового розряду в вiдповiдностi з ГОСТ 12.1.018-93 і ГОСТ 12.4.124-83. Захист вiд блискавок будинкiв i споруд необхiдно проектувати в вiдповiдностi з ВСН 1-77, РД 34.21.122-87.
Заходи з ергономіки
Причиною аварiй i травматизма часто є небезпечнi дiї працюючих /до 30%/, це, перш за все, психофiзiологiчнi чинники /невiрна реакцiя на команди, що надходять, перебування в станi психологiчної напруги, перевтомлення i т. iн./.

В дипломному проектi необхiдно оцiнити спроектовану РЕА, технологiю, що застосовується, робоче мiсце з урахуванням всiх вимог ергономiки, оскiльки роль психологiчного i фiзiологiчного стану людини-оператора дуже важлива для надiйної i безаварiйної роботи.

Даний пiдроздiл доцiльно включити в розділ “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” також i у випадку виконання науково-дослiдної роботи. Студентам-дипломникам необхiдно в своїх дипломних проектах /роботах/ розглянути питання гiгiєни розумової праці iнженерiв, конструкторiв, дослiдникiв, операторiв, а також iснуючi системи заходiв по пiдтриманню їхньої високої працездатності, здоров'я та психологічної витримки в надзвичайних ситуаціях.

При виконаннi даного пiдроздiлу необхiдно пам'ятати, що кiнцевою метою є створення для працюючих оптимальних та безпечних умов працi, що включають в себе:

А. При розробцi i конструюваннi РЕА, приладiв i т. iн. безпеку людей, збереження матерiальних цiнностей в процесi роботи; наявнiсть страховки розробляємого виробу вiд випадковостей; неможливiсть випадкового включення пускового пристрою; наявнiсть добре помiтного i доступного з мiсця управлiння головного вимикача; надiйну сигналiзацiю про небезпечну змiну робочих параметрiв; надiйнiсть спроектованого виробу /дублювання управлiння, наявнiсть блокировок, сигналiзацiї аварiйної небезпеки i т.iн./; правильний режим працi i вiдпочинку, вiдповiднiсть навантажень фiзiологiчним i психологiчним можливостям людини; гiгiєну працi; зручнiсть управлiння системою /розташування i розмiри робочого мiсця, робоча поза, тип i розташування органiв управлiння i iндикацiї в вiдповiдностi з антропометричними показниками, допустимi рiвнi зусиль, що прикладаються до органiв управлiння/; забезпечення свободи доступу до робочого мiсця i можливiсть покинути його у випадку небезпеки; можливiсть достатньо iнформативного огляду, огляду виробничої дiльницi i органiв управлiння.

При проектуваннi РЕА слiдує враховувати принципи художньої естетики, при цьому необхiдно звернути увагу на наступнi питання: РЕА як єдина цiлiснiсть i наявнiсть композицiйного зв'язку мiж окремими елементами; узгодження пропорцiй, форм РЕА та кольорового рiшення з умовами експлуатацiї РЕА; мiнiмальнi розмiри виступiв окремих частин, вузлiв, деталей; вiдсутнiсть зазорiв, де може накопичуватись пил i бруд; зовнiшнiй вигляд закрiплюючих деталей; використання прогресивних матерiалiв; врахування сучасних досягнень науки i технiки.

Б. При експлуатацiї РЕА - обладнання робочого мiсця людини-оператора; загальну компоновку робочого мiсця; робочі меблі; конструкцiю пульту управлiння; тип i розташування органiв управлiння i iндикацiї на пультi управлiння; наявнiсть сигналiзуючих приладiв, головного вимикача; вiдповiднiсть рухiв оператора при виконаннi роботи фiзiологiчним i психологiчним можливостям людини, а також принципам економiї рухiв; зовнiшнiй вигляд робочого мiсця з точки зору технiчної естетики; кольорове рiшення i естетична гармонiйнiсть; зручнiсть виконання робiт по наладцi, огляду та ремонту РЕА, i iншi заходи.

В. При розробцi технологiчних процесiв виготовлення РЕА - зовнiшнiй вигляд проектуємого цеху, дiльницi, автоматичних лiнiй з точки зору технiчної естетики; iнтер'єр примiщення; кольори забарвлення iнтер'єру виробничого примiщення, технологiчного обладнання; естетичну гармонiйнiсть кольорової схеми обладнання; загальну компоновку виробничого потоку цеху, поточної або автоматичної лiнiї з точки зору зручностi роботи, встановлення i зняття деталей i вузлiв, розмiщення органiв управлiння /щитiв, пультiв управлiння/; взаємне розташування основного i допомiжного обладнання; взаємне розташування робочих мiсць на технологiчнiй лiнiї; зручнiсть виконання робiт при оглядi, наладцi i ремонту обладнання; оптимальну органiзацiю робочого мiсця i iн.

При проектуваннi робочих мiсць необхiдно виконувати ергономiчнi вимоги, встановленi ССБТ /ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ12.2. 033-78, ГОСТ 12.2. 049-80, ГОСТ 12.4. 026-76/ i стандартами системи “людина-машина” /ГОСТ 21480-76, ГОСТ 21752-76, ГОСТ 21753-76, ГОСТ 21786-76, ГОСТ 21829-76, ГОСТ 21873-76, ГОСТ 21889-76, ГОСТ 23000-78/ i т. iн.

Студенти, що виконують дипломнi роботи, повиннi розглянути ергономiчнi вимоги при роботi на ЕОМ в лабораторiях кафедри або НДI; вивчити питання гiгiєни розумової працi i розробити заходи по усуненню можливих неврозiв, психоматичних розладiв i iнших захворювань у осiб, що займаються здебiльшого розумовою працею /ДСанПіН 3.3.2.007-98, ДНАОП 0.00-1.31-99/.


Iнструкцiї з технiки безпеки праці та /або/ з безпеки в надзвичайних ситуаціях
В iнструкцiї з техніки безпеки праці повинi бути вiдображенi:

- вiдомостi про персонал /вiк, освiта, квалiфiкация, стан здоров'я, квалiфiкацiйна група по технiцi безпеки/;

- загальнi положення, що стосуються прав, обов'язкiв i вiдповiдальностi обслуговуючого персоналу з дотримання вимог технiки безпеки;

- порядок пiдготовки РЕА до роботи;

- послiдовнiсть операцiй i заходи по безпецi, яких повинен дотримуватися обслуговуючий персонал до включення РЕА, в процесi експлуатацiї i перед вимкненням РЕА;

- наявнiсть необхiдних засобiв захисту на робочому мiсцi i засобiв iндивiдуального захисту персоналу;

- особливостi виконання технологiчних процесiв i безпечнi прийоми роботи;

- дiї персоналу в аварiйнiй ситуацiї;

- заходи з надання першої допомоги.

Інструкція щодо порядку дій виконавців /персоналу/ при ліквідації аварій /аварійних ситуацій/ повина передбачати: виявлення й оцінку аварії або загрози її виникнення за розпізнавальними ознаками; оповіщення персоналу виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці) й диспетчера підприємства (об'єкта) про


аварію або загрозу її виникнення; включення протиаварійних систем; відключення пошкодженої дільниці, повну або часткову зупинку виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці); виведення з небезпечної зони персоналу із зазначенням порядку забезпечення його засобами індивідуального захисту; інші заходи, що запобігають розвитку аварії, з урахуванням специфіки виробництва.

Описуючи дії персоналу, належить особливо підкреслити ті з них, які не допускають зволікань і потребують негайного виконання.

Описуючи дії спецпідрозділів, належить зазначити орієнтовний час їх прибуття і розгортання.

В інструкції щодо аварійної зупинки виробництва


(підприємства),
яка є складовою оперативної частини ПЛАС, для кожної аварії повинні бути визначені послідовність уведення в дію систем протиаварійного захисту, відключення устаткування, апаратів і механізмів, відключення електроенергії та інших енергоносіїв, режим роботи вентиляції і систем очищення повітря, порядок використання засобів рятування людей і ліквідації аварії.

При цьому має бути врахований вплив виконуваних переключень і відключень на роботу систем протиаварійного захисту, життєзабезпечення та інших систем, які є суттєвими під час ліквідації аварії.Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»
2011 -> Крок Б. Сестринська справа Організаційно-управлінська діяльність 1
2011 -> Програма рівних можливостей та прав жінок в україні єс проон програма міжнародної
2011 -> Образовательная программа начальной школы моу «калтайская сош»
2011 -> Выявить динамику взглядов на предмет психологии и методы ее изучения в различные исторические периоды
2011 -> Методичні вказівки до розділу дипломних проектів спеціалістів та магістерських дисертацій для підготовки спеціалістів та магістрів з гуманітарного напрямку підготовки
2011 -> Реферат по истории науки выполняется по своей специальности и в соответствии с темой своего диссертационного исследования


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка